Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 2012 – úplné znenie

Znenie účinné: od 01.02.2012 do 31.08.2012 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
Porovnanie s minulým rokom:
  • Zmeny
  • 270
106/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2012 do 31.08.2012
106
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie tabakových výrobkov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§2 Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)
c)
členským štátom územie členského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrábajú, spracovávajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli prepustené do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,1b) ako aj dočasné uskladnenie alebo umiestnenie tabakových výrobkov v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,
h)
oprávneným príjemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie tabakové výrobky v pozastavení dane skladovať ani odosielať,
i)
uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie tabakových výrobkov z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz tabakových výrobkov, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s tabakovými výrobkami mimo pozastavenia dane, ktoré neboli preukázateľne zdanené a ktorých pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá s tabakovými výrobkami nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
j)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
k)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
l)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba,2)
m)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo nečinnosťou zamedziť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby,
n)
registrovaným odosielateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,2aa) pričom tabakové výrobky v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.
§3 Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad, pričommiestne jehopríslušný miestnapodľa príslušnosťosobitného sapredpisu.2aaa) riadi,Miestne akpríslušným idecolným oúradom právnickú osobu, jej sídlom a ak ide opre fyzickú osobu, jejktorá trvalýmnemá pobytom;na akúzemí nemožnoSlovenskej taktorepubliky určiťtrvalý miestnupobyt2aab) príslušnosťa ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo akspôsob nadobudnutia tabakových výrobkov, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými, je tovždy preten výkoncolný správy dane účelnejšieúrad, určíktorý jutúto Colnéskutočnosť zistí. Pre organizačnú zložku2aac) alebo prevádzkareň osoby môže Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colnéfinančné riaditeľstvo“). Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť colného úradu aj inak ako podľa osobitného predpisu,2aaa) ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
§4 Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Tabakovým výrobkom sa na účely tohto zákona rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak.
(3)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
cigaretou tabakový povrazec, ktorý
1.
je bez ďalších úprav určený na fajčenie a nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
2.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom vsúva do dutiniek z cigaretového papiera,
3.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom obalí cigaretovým papierom,
b)
cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec, ktorý bez ďalších úprav možno fajčiť ako cigaru alebo cigarku a na základe jeho vlastností a očakávaní spotrebiteľa cigár alebo cigariek je určený výlučne na fajčenie ako cigara alebo cigarka, a ktorý je
1.
s krycím listom výlučne z prírodného tabaku,
2.
s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec, vrátane prípadného filtra, nie však náustok, ak ide o cigaru s náustkom, a ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra a náustku nie je menej ako 2,3 g a viac ako 10 g a vonkajší obvod tabakového povrazca najmenej v jednej tretine jeho dĺžky nie je menej ako 34 mm,
c)
tabakom
1.
tabak na fajčenie rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásky zlisovaný, určený alebo vhodný na fajčenie bez ďalšieho priemyselného spracovania,
2.
tabakový zvyšok, ktorým je zvyšok z tabakových listov a vedľajšie produkty vzniknuté pri spracovaní tabaku alebo pri výrobe tabakových výrobkov, upravený na drobný predaj a ktorý bez ohľadu na účel použitia je možné fajčiť a ktorý nie je cigaretou podľa písmena a) a cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
3.
tabak podľa bodov 1 a 2, na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ak obsahuje viac ako 25 % hmotnosti tabakových častíc so šírkou rezu užšou ako 1,5 mm.2ab)
(4)
Cigaretou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako z tabaku a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) s výnimkou podľa odseku 7.
(5)
Cigarou alebo cigarkou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva čiastočne z iných látok ako tabak, a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. b).
(6)
Tabakom sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok,
a)
ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. c) s výnimkou podľa odseku 7,
b)
ktorý nie je uvedený v odseku 3 písm. c), ak sa ponúka na
1.
použitie alebo sa použije ako tabakový výrobok na fajčenie, alebo
2.
iný účel ako na fajčenie a je vhodný na fajčenie a upravený na drobný predaj a určený na konečnú spotrebu.
(7)
Výrobok, ktorý neobsahuje tabak a spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. c), sa nepovažuje za tabakový výrobok, ak je určený na účely podľa osobitného predpisu,2a) a potvrdenie o tejto skutočnosti vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo ním poverená inštitúcia.
§5 Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch s výnimkou cigariet.
(2)
Spotrebiteľským balením cigariet sa rozumie najmenšie balenie cigariet určené na konečnú spotrebu.
(3)
Cenou cigariet sa rozumie cena za spotrebiteľské balenie pre konečného spotrebiteľa.
(4)
Základom dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Na účely výpočtu dane sa za jeden kus cigarety považuje tabakový povrazec dĺžky do 80 mm vrátane; tabakový povrazec, ktorý má dĺžku viac ako 80 mm, ale nie viac ako 110 mm, sa považuje za dve cigarety, tabakový povrazec, ktorý má dĺžku viac ako 110 mm, ale nie viac ako 140 mm, sa považuje za tri cigarety a každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca sa považuje za ďalšiu cigaretu. Do dĺžky tabakového povrazca sa nezapočítava filter a náustok.
(6)
Daň z tabaku sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane a daň z cigár a cigariek sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane prepočítanej na kus cigary a cigarky.
(7)
Daň z cigariet sa vypočíta ako súčet špecifickej časti dane a percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane. Špecifická časť dane sa vypočíta ako súčin počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a špecifickej časti kombinovanej sadzby dane prepočítanej na kus cigarety.
(8)
Na účely výpočtu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a vážená priemerná cena cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
§6 Sadzba dane
(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet a s výnimkou podľa § 44i ods. 1 a 3 sa ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 77,14 eura/1 000 kusov
tabak 70,90 eura/kg.
(2)
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44i ods. 2 a 4
sa ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 59 eur/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
Minimálna sadzba dane z cigariet je 90 eur/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44i ods. 35 a 6.
(4)
Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 prepočítanej na kus cigarety spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.
(5)
Platnosť sadzby dane z cigariet sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.
§7 Oslobodenie od dane
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zničené colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj v prípade, ak sa vlastníkom tabakových výrobkov stal štát podľa osobitného predpisu,3)
d)
v pozastavení dane, ak boli nenávratne zničené alebo znehodnotené v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
e)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na prirodzené úbytky pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo 10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku,
g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 22 ods. 11,
h)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy.5)
§8 Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov dovážaných cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej batožine
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie
a)
cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku súkromného rekreačného lietania,
b)
súkromným rekreačným lietaním použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu alebo iného vzťahu na iné ako obchodné účely alebo na iné účely ako je preprava cestujúcich alebo tovaru alebo poskytovanie služieb za protihodnotu alebo pre potreby orgánov verejnej moci,
c)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu, a tiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príručná batožina spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,
d)
neobchodným dovozom dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho, ak
1.
sú tabakové výrobky určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,4a) alebo sú určené ako dar,
2.
povaha a množstvo tabakových výrobkov nevzbudzujú podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely,
3.
sa dovoz uskutočňuje príležitostne,
e)
cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy.
(2)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve
a)
200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
b)
100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
c)
50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
d)
250 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje inak ako leteckou dopravou.
(3)
Každé množstvo ustanovené v odseku 2 písm. a) až d) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Oslobodenie od dane sa môže uplatňovať na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.
(4)
Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.
§9 Označovanie spotrebiteľského balenia cigariet kontrolnou známkou
(1)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka, na ktorej je uvedená cena cigariet a ktorá spĺňa ostatné náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak je označené kontrolnou známkou, ak tento zákon neustanovuje inak. Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý vyrába cigarety.
(3)
Cenu cigariet je povinný prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet uvedený v odseku 10 uvádzať na kontrolnej známke. Spotrebiteľské balenie cigariet možno predať na konečnú spotrebu len za cenu, ktorá je uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet.
(4)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnej cene cigariet, počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety, registračnému odbernému číslu na odber kontrolných známok (ďalej len „registračné odberné číslo"), znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, prípadne ďalším údajom identifikácie odberateľa kontrolných známok. Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cigariet na časti určenej na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet a aby aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedené registračné odberné číslo a cena cigariet, ostala nepoškodená. Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky a údaje, ak neznemožňujú identifikáciu prvkov a údajov uvedených v tomto zákone a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa odseku 32. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej viditeľného poškodenia alebo poškodenia spotrebiteľského balenia cigariet. Ak sa na spotrebiteľské balenie cigariet použije aj priehľadný obal, kontrolná známka sa nalepí pod tento obal. Spotrebiteľské balenie cigariet môže obsahovať aj alfanumerický znak aplikovaný podnikom, ktorý vyrába cigarety.
(5)
Ak tentoodsek zákon30 neustanovuje inak, (odsekza 30)neoznačené spotrebiteľské balenie cigariet sa na účely tohto zákona považuje spotrebiteľské balenie cigariet, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka alebo spotrebiteľské balenie cigariet označené poškodenou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo, kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32, a spotrebiteľské balenie cigariet, ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32, sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené.
(6)
Kontrolné známky je oprávnená vyhotoviť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na ich tlač vydané colnýmfinančným riaditeľstvom (ďalej len „tlačiareň“) s výnimkou uvedenou v § 44 ods. 20. Povolenie na tlač kontrolných známok možno vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území a spĺňa tieto podmienky:
1.
technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred sfalšovanímfalšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím,
2.b)
má zavedený režimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov,
3.c)
má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
4.d)
špeciálnymi technikami, technológiami a bezpečnostnými materiálmi zabezpečuje vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti sfalšovaniufalšovaniu, pozmeňovaniu a inému zneužitiu,
5.e)
vedie evidenciu zásob ceninového papiera na vyhotovenie kontrolných známok a evidenciu vyhotovených kontrolných známok,
6.f)
colnýnemá úradnedoplatky voči colnému úradu ani daňovýdaňovému úrad nemá voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe pohľadávky po lehote splatnostiúradu,
7.g)
nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberateľom kontrolných známok,
8.h)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
9.i)
nie je v likvidácii, ani na ňu nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia,
10.j)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,.8) alebo
b)
má sídlo alebo trvalý pobyt na území únie, ak má na tlač známok povolenie vydané príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sa jej sídlo alebo trvalý pobyt nachádza.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá chce získať povolenie na tlač kontrolných známok, písomnemusí požiadapožiadať colnéfinančné riaditeľstvo o vydanie povolenia na tlač kontrolných známok. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo žiadateľa alebo obdobné identifikačné údaje žiadateľa na daňové účely v inom členskom štáte. Žiadateľ je povinný preukázať colnému úradu splnenie podmienok
a)
podľa odseku 6 písm. a), ak má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
podľa odseku 6 písm. b), ak má sídlo alebo trvalý pobyt na území únie.
(8)
Tlačiareň je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnémufinančnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) vyhotovený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32. Vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) je tlačiareň povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky s výnimkou údaju o dátume vyhotovenia kontrolnej známky. Ak vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 1 a 4, colnéfinančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť tlačiarni do 15 dní odo dňa obdržania vzorového výtlačku kontrolnej známky (specimen) a súčasne oznámi počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok (specimen) vyhotovených v súlade s predloženým vzorovým výtlačkom kontrolných známok (specimen); colnéfinančné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) colným úradom. Tlačiareň môže distribuovať kontrolné známky so zmenou grafických a ochranných prvkov len na základe oznámenia colnéhofinančného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 1a 4.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý chce uvádzať spotrebiteľské balenie cigariet do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinný písomne požiadať colnéfinančné riaditeľstvo o pridelenie registračného odberného čísla. V žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla prevádzkovateľ daňového skladu uvedie svoje identifikačné údaje.
(10)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba neuvedená v odseku 9, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie cigariet z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území (ďalej len „dovozca cigariet“), je povinná písomne požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov cigariet na colnom úrade. Žiadosť o zaradenie do tejto evidencie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodný názov spotrebiteľského balenia cigariet a predpokladané ročné množstvo dovážaných cigariet.
(11)
Dovozca cigariet je povinný po zaradení do evidencie dovozcov cigariet na colnom úrade písomne požiadať colnéfinančné riaditeľstvo o pridelenie registračného odberného čísla. Žiadosť o pridelenie registračného odberného čísla musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
potvrdenie colného úradu o zaradení žiadateľa do evidencie dovozcov cigariet.
(12)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet (ďalej len „odberateľ kontrolných známok“) po pridelení registračného odberného čísla
a)
uzatvorí s tlačiarňou písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží colnému úradu; zmeny v zmluve bezodkladne oznámi colnému úradu,
b)
požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok (ďalej len „poukaz“); žiadosť o vydanie poukazu musí obsahovať
1.
identifikačné údaje žiadateľa,
2.
registračné odberné číslo žiadateľa,
3.
počet kusov kontrolných známok podľa ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety,
c)
zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu zoznam cigariet, ktoré predpokladá uvádzať do daňového voľného obehu, a v ktorom uvedie cenu cigariet s dátumom predpokladaného uvedenia do daňového voľného obehu za túto cenu, obchodný názov cigariet, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, dĺžku jednej cigarety, krajinu pôvodu cigariet a identifikačné údaje výrobcu cigariet, ak nejde o výrobcu cigariet na daňovom území; zmenu údajov v zozname alebo doplnenie údajov v zozname je odberateľ kontrolných známok povinný oznámiť colnému úradu najneskôr päť kalendárnych dní pred dňom uvedenia spotrebiteľského balenia cigariet do daňového voľného obehu.
(13)
Dovozca cigariet je povinný pred dovozom spotrebiteľského balenia cigariet zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.
(14)
Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu po splnení podmienok podľa odseku 12 a dovozcovi cigariet po splnení podmienok podľa odsekov 12 a 13 poukaz, ktorý sa vyhotovuje v troch dieloch označených písmenami A, B a C, pričom si ponechá diel C. Odberateľ kontrolných známok predloží diel A tlačiarni a ponechá si diel B poukazu. Tlačiareň na dieloch A a B potvrdzuje skutočný počet prevzatých kontrolných známok.
(15)
Odberateľ kontrolných známok môže odoberať kontrolné známky od tlačiarne len na základe poukazu vydaného colným úradom.
(16)
Tlačiareň vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok až po predložení poukazu. Množstvo kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, odovzdá tlačiareň colnému úradu príslušnému pre sídlo tlačiarne; ak sa tlačiareň nachádza na území iného členského štátu, tlačiareň odovzdá reklamované kontrolné známky Colnému úradu Bratislava. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí a o ich zničení vyhotoví colný úrad úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(17)
Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a tie nesmie predať alebo iným spôsobom odovzdať inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe s výnimkou odovzdania kontrolných známok priamo odberateľom kontrolných známok alebo prostredníctvom prepravcu výrobcovi cigariet na daňovom území alebo zahraničnému výrobcovi cigariet na nalepenie na spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré má byť uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území.
(18)
Ak odberateľ kontrolných známok neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných kontrolných známok do 30 dní od dohodnutého termínu prevzatia známok, tlačiareň odovzdá tieto kontrolné známky colnému úradu príslušnému pre sídlo tlačiarne; ak sa tlačiareň nachádza na území iného členského štátu, tlačiareň odovzdá neprevzaté kontrolné známky Colnému úradu Bratislava. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí a o ich zničení vyhotoví colný úrad úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(19)
Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky s výnimkou kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.
(20)
Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky nachádzajú na území tretieho štátu, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky doviezť na daňové územie. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 19. V prípade zničenia kontrolných známok na území tretieho štátu v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci je odberateľ kontrolných známok povinný preukázať tieto skutočnosti potvrdením príslušného orgánu štátu, na ktorého území k týmto skutočnostiam došlo; v prípade zničenia kontrolných známok v inom členskom štáte príslušným orgánom tohto štátu alebo v prípade zničenia kontrolných známok v inom členskom štáte v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci je odberateľ kontrolných známok povinný preukázať tieto skutočnosti potvrdením príslušného orgánu štátu, na ktorého území k týmto skutočnostiam došlo.
(21)
Dovozca cigariet je povinný dať si potvrdiť počet kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu colným úradom, a to počet kusov kontrolných známok v členení podľa počtu spotrebiteľských balení cigariet, ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety.
(22)
Pri dovoze cigariet dovozca cigariet v písomnom colnom vyhlásení uvedie počet kusov spotrebiteľského balenia cigariet podľa ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety, ktoré predloží na nahliadnutie colnému úradu pri zúčtovaní kontrolných známok spolu s potvrdením podľa odseku 21.
(23)
Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom vykoná
a)
prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane za kalendárny mesiac podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to v lehote na podanie daňového priznania,
b)
dovozca cigariet do 30 pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(24)
Odberateľ kontrolných známok vykoná zúčtovanie počtu kontrolných známok podľa ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke, podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety. Pri vykonaní zúčtovania predloží originál dielu B poukazu potvrdený tlačiarňou, ak bolo odobraté celé množstvo kontrolných známok, alebo kópiu dielu B potvrdenú tlačiarňou, ak bola odobratá len časť kontrolných známok z celkového množstva, a uvedie
a)
počiatočný stav kontrolných známok,
b)
počet prijatých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na ich nalepenie na spotrebiteľské balenie,
d)
počet spotrebiteľských balení, na ktorých boli skutočne nalepené nepoškodené kontrolné známky,
e)
počet kontrolných známok poškodených pri nalepovaní na spotrebiteľské balenie v technologickom zariadení,
f)
počet zničených kontrolných známok a predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok podľa odsekov 19 a 20 alebo potvrdenie príslušného orgánu štátu, na ktorého území došlo k zničeniu kontrolných známok mimo daňového územia v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci,
g)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu,
h)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie neuvedené do daňového voľného obehu,
i)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré bolo vydané v pozastavení dane,
j)
konečný stav kontrolných známok.
(25)
Dovozca cigariet pri zúčtovaní okrem údajov podľa odseku 24 predloží potvrdenie colného úradu o prechode kontrolných známok do zahraničia podľa odseku 21.
(26)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet sú povinní na účely zistenia váženej priemernej ceny cigariet oznámiť colnémufinančnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, a to najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(27)
Odberateľ kontrolných známok môže požiadať o zrušenie registračného odberného čísla, ak zanikli dôvody na ktorých základe bolo vydané.
(28)
ColnéFinančné riaditeľstvo zruší registračné odberné číslo, ak
a)
odberateľ kontrolných známok neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných kontrolných známok do 30 dní odo dňa termínu prevzatia dohodnutého s tlačiarňou, pričom dôvody neprevzatia kontrolných známok sú na strane odberateľa kontrolných známok,
b)
dovozca cigariet neuskutoční dovoz do šiestich mesiacov od pridelenia registračného odberného čísla alebo odo dňa uskutočnenia posledného dovozu cigariet; colný úrad na základe oznámenia finančného riaditeľstva o zrušení registračného odberného čísla vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet,
c)
prevádzkovateľodberateľ daňovéhokontrolných skladu už prestal spĺňať podmienky uvedenéznámok v lehote do šiestich kalendárnych mesiacov od pridelenia registračného odberného čísla nepostupoval podľa odseku 12,
d)
dovozca cigariet už prestal spĺňať podmienky uvedené v odsekochlehote 12do a 13,
e)
odberateľ kontrolných známok nesplnil podmienky uvedené v odseku 12 v období šesť po sebe idúcichšiestich kalendárnych mesiacov od pridelenia registračného odberného čísla nepostupoval podľa odseku 12; colný úrad na základe oznámenia finančného riaditeľstva o zrušení registračného odberného čísla vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet,
e)
dovozca cigariet nespĺňa podmienku uvedenú v odseku 13; colný úrad na základe oznámenia finančného riaditeľstva o zrušení registračného odberného čísla vyradí dovozcu cigariet z evidencie dovozcov cigariet,
f)
zanikli dôvody, na základe ktorých bolo vydané.
(29)
ColnéFinančné riaditeľstvo zruší registračné odberné číslo podľa odsekov 27 a 28 až po konečnom zúčtovaní odberu a použitia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok; o zrušení registračného odberného čísla bezodkladne informuje tlačiareň.
(30)
Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie cigariet
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúceho najviac v množstve 200 kusov cigariet na osobu, ak cestujúci cestuje leteckou dopravou, alebo 40 kusov cigariet na osobu, ak cestujúci cestuje inak ako leteckou dopravou,
d)
prepravené na daňové územie z členských štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2, alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,
e)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2, alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
f)
vyvážané na územie tretích štátov,
g)
dodávané do iných členských štátov,
h)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
i)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
j)
určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
k)
prepravované na daňové územie na súkromné účely (§ 31),
l)
dodávané na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 32),
m)
vrátené späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z územia tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území.
(31)
ColnéFinančné riaditeľstvo odníme povolenie na tlač kontrolných známok tlačiarni, ktorá nespĺňa podmienky, za ktorých jej bolo vydané toto povolenie, alebo ktorá nedodržuje povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(32)
Podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky a o grafických prvkoch a údajoch kontrolnej známky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§10 Zákaz predaja
(1)
Na daňovom území sa zakazuje predaj cigariet
a)
neoznačených na spotrebiteľskom balení cigariet kontrolnou známkou, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu inú, ako je uvedená na kontrolnej známke,
c)
z otvoreného spotrebiteľského balenia cigariet alebo mimo tohto balenia po kusoch,
d)
za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke,
e)
na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje predaj na konečnú spotrebu, nesmie poskytnúť žiadnu zľavu z ceny z cigariet, ani iné cenové zvýhodnenie, ktorého účelom je odbyt spotrebiteľských balení cigariet.
(2)
Každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorá predáva cigarety na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne umiestniť nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný“ s výškou písma najmenej 30 mm.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba poruší zákaz predaja podľa odseku 1 písm. d) a predá spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke, vzniká jej povinnosť priznať a zaplatiť daň, ktorá sa vypočíta ako súčin rozdielu medzi cenou, za ktorú sa spotrebiteľské balenie cigariet predalo, a cenou uvedenou na kontrolnej známke a sadzby percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane podľa § 6 ods. 2.
§11 Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania tabakových výrobkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby tabakových výrobkov v daňovom sklade,
c)
prijatia tabakových výrobkov prepravených na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo tabakových výrobkov oslobodených od dane,
e)
zistenia chýbajúcich tabakových výrobkov v pozastavení dane s výnimkou tabakových výrobkov uvedených v § 7 písm. d) a e),
f)
vyňatia tabakových výrobkov z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu,2aa) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
j)
prijatia tabakových výrobkov osobou uvedenou v § 33a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na také prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. g).
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,
b)
dodania alebo dňom použitia tabakových výrobkov oslobodených od dane na iný ako určený účel,
c)
predaja spotrebiteľského balenia cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) a c) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
§12 DaňovýOsoba dlžníkpovinná platiť daň
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovýmosobou dlžníkompovinnou platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá vydala tabakové výrobky právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe tabakových výrobkov,
c)
ktorá prijala tabakové výrobky prepravené na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe tabakové výrobky v pozastavení dane alebo oslobodené od dane a tie jej boli odcudzené; ak bola na takéto tabakové výrobky zložená zábezpeka na daň, daňovýmplatiteľom dlžníkomdane je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe tabakové výrobky a boli u nej zistené chýbajúce tabakové výrobky v pozastavení dane s výnimkou tabakových výrobkov uvedených v § 7 písm. d) a e),
f)
ktorá vyňala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila tabakové výrobky mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu,2aa) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
j)
ktorá je uvedená v § 33a ods. 2, alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali tabakové výrobky na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na také prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. g).
(2)
DaňovýmPlatiteľom dlžníkomdane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 2 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,
b)
dodala na použitie alebo použila tabakové výrobky oslobodené od dane na iný ako určený účel,
c)
predala spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke.
§13 Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je daňovýmplatiteľom dlžníkomdane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo ak je daňovýmplatiteľom dlžníkomdane oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu§ 42 ods. 38b) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
DaňovýPlatiteľ dlžníkdane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
PrevádzkovateľPlatiteľ daňovéhodane skladuje povinný v daňovom priznaní uvádza
uviesť
požadované
a)
množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo vydané z daňového skladu vrátane vlastnej spotreby v daňovom sklade, v členení podľa predmetu daneúdaje a sadzby dane,
b)
množstvo tabakových výrobkov z tabakových výrobkov uvedených v písmene a), ktoré bolo vydané v pozastavení dane, oslobodené od dane a množstvo tabakových výrobkov, z ktorého uplatňuje vrátenie dane,
c)
rozdiel medzi množstvom tabakových výrobkov podľa písmena a) a množstvom tabakových výrobkov podľa písmena b),
d)
výslednúvypočítať daň, ktorá pripadápripadajúcu na množstvo tabakových výrobkov podľa písmena c).
(6)
Daňový dlžník s výnimkou podľa odseku 5 v daňovom priznaní uvádza množstvo tabakových výrobkov, z ktorého vznikla daňová povinnosť, valebo členeníz podľaktorého predmetusa uplatňuje vrátenie dane a sadzby dane a daň pripadajúcu na toto množstvo.
(76)
DaňovýPlatiteľ dlžníkdane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Výsledná daňDaň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(8)
Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
(9)
Na dodatočné daňové priznanie podľa odseku 8 sa neprihliadne, ak už colný úrad začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(10)
Ak podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie dane,
a)
prevádzkovateľ daňového skladu môže vykonať opravu dodatočným daňovým priznaním, najneskôr však do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka,
b)
daňový dlžník neuvedený v písmene a) uplatní vrátenie dane v žiadosti o vrátenie dane a postupuje podľa § 14.
§14 Vrátenie dane
(1)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto tabakové výrobky alebo má tabakové výrobky zdanené podľa tohto zákona; v prípade spotrebiteľského balenia cigariet, na ktoré sa vzťahuje povinnosť označovania kontrolnými známkami a ktoré je vrátené z dôvodu jeho zničenia alebo jeho znehodnotenia, predloží prevádzkovateľ daňového skladu k daňovému priznaniu podľa § 13 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu podľa § 13 ods. 10 písm. a) úradný záznam o zničení kontrolných známok,
b)
oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi cigariet, ak majú takéto tabakové výrobky a tieto tabakové výrobky sú znehodnotené aalebo zničené pod dozorom colného úradu; v prípade spotrebiteľského balenia cigariet, na ktoré sa vzťahuje povinnosť označovania kontrolnými známkami, predloží oprávnený príjemca alebo dovozca cigariet k žiadostidaňovému o vrátenie danepriznaniu úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľských balení cigariet.
(2)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak v rámci podnikania takéto tabakové výrobky
a)
dodala na územie iného členského štátu právnickej osobe alebo fyzickej osobe na podnikateľské účely a k žiadostidaňovému o vrátenie danepriznaniu (§ 29 ods. 9) priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že tabakové výrobky opustili územie únie; na požiadanie colného úradu treba vývoz tabakových výrobkov preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave tabakových výrobkov na územie tretieho štátu alebo dokladom o platbe.
(3)
Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ktorých zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim ich nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakových výrobkov, napríklad výpisom z účtu v banke, zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(4)
Daň možno vrátiť aj daňovémuplatiteľovi dlžníkovidane, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
daňovýplatiteľ dlžníkdane v neprospech príjemcu (odberateľa) tabakových výrobkov, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov,
b)
daňovýplatiteľ dlžníkdane vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech daňovéhoplatiteľa dlžníkadane.
(5)
Vrátenie dane sa uplatní
a)
prevádzkovateľ daňového skladu v daňovomzdaňovacom priznaní (§ 13 ods. 2) aleboobdobí, v dodatočnomktorom daňovomosobe priznanínárok [§ 13 ods. 10 písm. a)], akna vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odseku 1, 2 alebo odseku 3 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní pov skončenízdaňovacom zdaňovacieho obdobiaobdobí, za ktoré daňovétento priznaniedoklad priloží predložil,k
daňovému
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v písmene a) v žiadosti o vrátenie dane vyhotovenej podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 42 ods. 3.
(6)
Vrátenie dane možno uplatniť na colnom úrade až po skončení toho kalendárneho mesiacapriznaniu, v ktorom bolisi splnenéuplatňuje všetky podmienky na uplatnenie vráteniavrátenie dane, najneskôr však do trochštyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosťnárok na uplatnenie vráteniavrátenie dane vznikla; po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daňvznikol.
(7)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 5 písm. b) zistí, že predložená žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinná podať daňové priznanie; v daňovom priznaní uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane a výškou dane, ktorá má byť vrátená, a túto daň zaplatí v lehote podľa § 13, ak už daň bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže podať dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodne uplatnenej výške vrátenia dane, ako aj zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka; to platí aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí colný úrad; dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka; na základe žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.
(86)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane, alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a zistí,daň žezistená daňovédaňovou priznaniekontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnév daňovédodatočnom priznaniedaňovom priznaní, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená,daň vráti daň do 15 dní od skončeniaukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo v dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu9) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
§16 Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na tabakové výrobky, ktoré sa
a)
nachádzajú v daňovom sklade,
b)
prepravujú za podmienok podľa § 21 a 22 alebo
c)
stali vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) alebo sklad tabakových výrobkov (§ 18 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu tabakových výrobkov alebo sklad tabakových výrobkov nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu tabakových výrobkov alebo časť skladu tabakových výrobkov.
(4)
Daňovým skladom nemôže byť sklad tabakových výrobkov, ktorý nakupuje spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov na účely ich predaja na konečnú spotrebu na daňovom území.
(5)
V daňovom sklade môžu byť tabakové výrobky len v pozastavení dane.
§17 Podnik na výrobu tabakových výrobkov
(1)
Podnikom na výrobu tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, zariadené príslušným technologickým zariadením určeným na výrobu tabakových výrobkov, v ktorom sa v rámci podnikania tabakové výrobky vyrábajú, spracúvajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu tabakových výrobkov a chce prevádzkovať podnik na výrobu tabakových výrobkov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Výrobou tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie akýkoľvek proces spracovania tabakovej suroviny10) na tabakový výrobok, a to najmä triedenie, miešanie, vlhčenie, rezanie, trhanie, sušenie, prípadne pridávanie prídavných látok a pomocných látok, zhotovenie do podoby tabakového výrobku alebo balenie tabakového výrobku na predaj iným prevádzkovateľom živností11) (veľkoobchod) alebo konečnému spotrebiteľovi (maloobchod); za výrobu tabakových výrobkov sa považuje aj použitie tabaku uvedeného v § 4 ods. 3 písm. c) ako suroviny na výrobu iného tabakového výrobku podľa § 4 ods. 3. Výrobou tabakových výrobkov nie je vlastnoručné zhotovenie cigariet na osobnú spotrebu.
§18 Sklad tabakových výrobkov
(1)
Skladom tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania tabakové výrobky prijímajú, skladujú alebo odosielajú.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá chce prevádzkovať sklad tabakových výrobkov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, v ktorom sa majú tabakové výrobky v pozastavení dane prijímať, skladovať a odosielať, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
podniká v distribúcii tabakových výrobkov nepretržite minimálne dva roky,
b)
má ročný obrat najmenej 500 000 000 kusov cigariet alebo 100 ton tabaku alebo 1 000 000 kusov cigár a cigariek.
§19 Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
ec)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré sa majú vyrobiť,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,12) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c) v prvom bode a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) tabakové výrobky v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. c) druhého bodu,
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
i)
osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov podľa osobitného predpisu;12a) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
j)
rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva;12b) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18,
k)
odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie;12c) to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu tabakových výrobkov podľa § 18.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 20,
c)
colnýnemá úradnedoplatky voči colnému úradu ani daňovýdaňovému úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnostiúradu,
2.d)
nemá daňové nedoplatky voči osobecolnému súradu nímani daňovému úradu, ani osoba, ktorá je personálne prepojenejprepojená alebo majetkovo prepojenejprepojená nemáso pohľadávkyžiadateľom naalebo dani po lehote splatnostiosoba, aniktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred dňom podaniapodaním žiadosti nemala vočiani osobeosoba, ktorá zanikla alebo nezanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávkynemala nav danipriebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti daňové nedoplatky, ktoré neboli do zániku tejto osoby neboli uspokojenéuhradené; to sa vzťahuje aj na pohľadávkydaňové na daninedoplatky, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
de)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
ef)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
fg)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4. a akAk tieto skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 16 a 18, colný úrad mužiadateľa pridelízaregistruje registračné číslo,a vydá osvedčenie o registrácii amu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienokžiadosti.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) až c), odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. de) až fg) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo podľa odseku 5.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 56 písm. ac) druhéhovo boduvýške určenej colným úradom, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
2.
na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 816 vo výške určenej colným úradom podľa § 20 ods. 9, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
prestal spĺňať podmienkyniektorú uvedenéz podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až ef),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, nespracúva, neskladuje, neprijíma alebo neodosiela tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, za účasti colného úradu vykoná inventarizáciu zásob tabakových výrobkov ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň podľa § 20 na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§19a Osobitná úprava príjmu, skladovania a výdaja tabakovej suroviny na výrobu tabakových výrobkov
(1)
Osoba, ktorá chce prijímať, skladovať alebo vydávať tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov, vrátane tabakovej suroviny10) čiastočne spracovanej, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov, ktorí prijímajú, skladujú alebo vydávajú tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov (ďalej len „evidencia obchodníkov s tabakovou surovinou“). Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny10) na výrobu tabakových výrobkov,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania alebo vydávania tabakovej suroviny,10)
d)
identifikačné údaje dodávateľa tabakovej suroviny.10)
(2)
Colný úrad pred zaradením do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(3)
Obchodník s tabakovou surovinou je povinný viesť evidenciu, v ktorej uvedie množstvo prijatej, skladovanej alebo vydanej tabakovej suroviny.10) Na vedenie evidencie sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 4 primerane.
(4)
Colný úrad vyradí obchodníka s tabakovou surovinou z evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou, ak
a)
nedodržiava povinnosti podľa odseku 3 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
mu zaniklo živnostenské oprávnenie,
c)
požiada o vyradenie z evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou.
(5)
Osoba, ktorá je len pestovateľom tabaku na daňovom území, nie je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou.
§19b Evidencia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov
(1)
Osoba, ktorej nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19, alebo osoba, ktorej vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 zaniklo alebo bolo odňaté a má v držbe technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť, okrem osoby, ktorá je výrobcom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov a osoby, ktorá vykonáva opravy technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
adresu umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technické údaje a priložiť nákres a fotodokumentáciu technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti.
(2)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 a porovná skutočný stav technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti s údajmi podľa odseku 1 písm. c). Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v oznámení pravdivé, colný úrad vydá osobe uvedenej v odseku 1 potvrdenie o zaevidovaní držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti (ďalej len „potvrdenie o zaevidovaní“). Držba technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní, sa nepovažuje za neoprávnenú, ak sú zachované všetky skutočnosti, na základe ktorých colný úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť môže colný úrad zabezpečiť uzáverou colného úradu.
(3)
Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť inej osobe, je povinná do 15 dní odo dňa jeho poskytnutia oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje osoby, ktorej technologické zariadenie určené na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť poskytla,
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého technologického zariadenia určeného na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti.
(4)
Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časť, pričom toto zariadenie neposkytla inej osobe podľa odseku 3, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu dôvody tejto zmeny.
(5)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá osobe uvedenej v odseku 3 alebo v odseku 4 potvrdenie o vyradení z evidencie technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov.
(6)
Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je osoba povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá nové potvrdenie o zaevidovaní.
(7)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu držby technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov v členení podľa
a)
identifikačných údajov osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b)
adresy umiestnenia technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti,
c)
technických údajov, fotodokumentácie a nákresu technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo jeho časti.
§20 Zábezpeka na daň
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedla do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane. Ak nie je možné zábezpeku na daň takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uvedie do daňového voľného obehu v bežnom roku.
(2)
Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chce prevádzkovať; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 21 a 22.
(3)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(4)
Zložením zábezpeky na daň sa rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť úrok,
b)
banková záruka14) vystavená v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad môže vrátiť príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov v pozastavení dane ku dňu podania žiadosti, a to do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.
(7)
Ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, colný úrad na základe žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky na daň upustí od povinnosti zložiť zábezpeku na daň
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov alebo skladom tabakových výrobkov,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov alebo skladom tabakových výrobkov.
(8)
Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa odseku 7, aby zábezpeku na daň zložil alebo doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako piatich dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov podľa tohto zákona alebo iných daňových predpisov, alebo podľa colných predpisov,
b)
nastali iné okolnosti, na ktorých základe možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(9)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zložiť alebo doplniť zábezpeku na daň v tejto lehote.
(10)
Za daňovo spoľahlivú sa na účely tohto zákona považuje
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 písm. a), c) až f),
b)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov alebo skladom tabakových výrobkov, ak dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4.
§21 Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území
(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu,
b)
z miesta dovozu (§ 27) do daňového skladu,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 28),
d)
z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu (§ 28),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravujú tabakové výrobky, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území tabakové výrobky v pozastavení dane, aj iný spôsob prepravy tabakových výrobkov, ako je uvedený v odseku 1.
(3)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „elektronický dokument“), ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(4)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa začína, keď tabakové výrobky v pozastavení dane opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu.2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy týchto tabakových výrobkov predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „správa o prijatí“). Správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na daňovom území, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(9)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území zloží zábezpeku na daň
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
4.
príjemcom tabakových výrobkov, ktorých vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu,3)
5.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) sú v jeho vlastníctve, alebo
6.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
b)
registrovaný odosielateľ alebo
c)
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil.
§22 Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie
(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať na území únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 27), ak tabakové výrobky odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane z daňového územia na územie únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane na území únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie sa začína, keď tabakové výrobky opustia daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo sú prepustené do voľného obehu. 2aa)
(6)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň, alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(7)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov prepravovaných v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí, a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú v pozastavení dane na území únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(9)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane na území únie, musia byť po prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane na území únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia únie osobám uvedeným v § 33a ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 33a ods. 15 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane osoby uvedené v § 33a ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí tabakových výrobkov Colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;14b) Colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).
§23 Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem tabakových výrobkov písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov tabakového výrobku,
ec)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
fd)
údaj o množstve tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke a predpokladaný čas prijatia celého množstva tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
colnýnemá úradnedoplatky voči colnému úradu ani daňovýdaňovému úrad voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnostiúradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 20 ods. 41.
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie prevería uvydaním žiadateľa, ktorý chcepovolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe. k žiadosti, a akAk sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad muho pridelízaregistruje registračné číslo,a vydá osvedčenie o registrácii amu povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti údajov a splnenia poslednej z podmienok. Ak colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá chce prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať, a to spôsobom podľa § 20 ods. 41. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(8)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad vydá povolenie prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a určí lehotu na prijatie celého množstva tabakových výrobkov, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(9)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať tabakové výrobky a daň pripadajúca na toto množstvo tabakových výrobkov je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia týchto tabakových výrobkov
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu písomne alebo elektronicky,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do piatich dní odo dňa oznámenia podľa odseku 12.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň; colný úrad vráti príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov a na stav zásob nenalepených kontrolných známok ku dňu podania žiadosti, a to do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(12)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňovéhoplatiteľa dlžníkadane.
(13)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(14)
Povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) a odseku 10, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,13a) ak právnická osoba alebo fyzická osoba nepodala žiadosť podľa písmena a),
g)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 8.
(15)
Colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať podmienkyniektorú uvedenéz podmienok uvedených v odsekoch 4 a 5,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(16)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(17)
Pri zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(18)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobeOsobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 15 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 16 môže byť vydané nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
§24 Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane po ich prepustení do voľného obehu.2aa) Registrovaným odosielateľom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať tabakové výrobky po ich prepustení do voľného obehu2aa) v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov tabakového výrobku,
ec)
údaj o predpokladanom ročnom množstve tabakových výrobkov odosielaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke,
fd)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 23 ods. 5,
c)
colnýnemá úradnedoplatky voči colnému úradu ani daňovýdaňovému úrad nemá voči žiadateľovi ku dňu podania žiadosti pohľadávky po lehote splatnostiúradu,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane sa použije § 23 primerane.
§25 Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém14a) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém14a) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 21 ods. 3 alebo § 22 ods. 2.
(3)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(4)
Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom). Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(5)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) s výnimkou príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu14b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované tabakové výrobky, nové miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo nového príjemcu (odberateľa).
(6)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém14a) nedostupný v čase prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 21 ods. 7 alebo § 22 ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri nedostupnom elektronickom systéme.14a) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(7)
Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 21 alebo § 22; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava týchto tabakových výrobkov ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.14a)
(8)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,14a) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, aké sú uvedené v správe o prijatí podľa § 21 ods. 7 alebo § 22 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane prostredníctvom elektronického systému.14a)
(9)
Pri nedostupnom elektronickom systéme14a) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
§26 Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v ktorých dôsledku sa preprava tabakových výrobkov alebo časť prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
boli tabakové výrobky pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a daňovýmplatiteľom dlžníkomdane je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu neboli dopravené na miesto určenia a počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania tabakových výrobkov v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania tabakových výrobkov nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto zákona považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise14b) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že tabakové výrobky neboli dopravené na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
DaňovýPlatiteľ dlžníkdane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 13 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb platných v deň vzniku daňovej povinnosti. DaňovýPlatiteľ dlžníkdane, s výnimkou prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňovýplatiteľ dlžníkdane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňovýplatiteľ dlžníkdane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti daňovémuplatiteľovi dlžníkovidane, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti daňovémuplatiteľovi dlžníkovidane, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
(10)
Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane nemožno vrátiť daň.
(11)
Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
§27 Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú v čase prepustenia do voľného obehu.2aa) Na daň a na správu dane pri dovoze tabakových výrobkov sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Tabakové výrobky po prepustení do voľného obehu2aa) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane.
(3)
Tabakové výrobky, ktoré po prepustení do voľného obehu2aa) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“), do pozastavenia dane, musia byť bezodkladne umiestnené v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslané dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakové výrobky prepúšťa do voľného obehu,2aa) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať tabakové výrobky v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 pokrýva zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane.
§28 Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom tabakových výrobkov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie tabakových výrobkov do colného režimu vývoz19a) a ich preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane ukončená a tabakové výrobky opustili územie únie. Tabakové výrobky po prepustení do colného režimu vývoz19a) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak tento zákon neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému14a) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,14c) ak sa vývozca a colný úrad vývozu19b) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu19c) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu19b) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým boli tabakové výrobky navrhnuté do colného režimu vývoz,19a) zrušené podľa osobitného predpisu.19d)
(4)
Počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému,14a) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(5)
Colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému14a) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že tabakové výrobky opustili územie únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu19b) na daňovom území. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a tabakové výrobky opustili územie únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu19b) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu19c) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu19c) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu19b) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu19c) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu19b) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu19c) v inom členskom štáte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze sa použije ustanovenie § 22 ods. 10 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu19b) bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu19b) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
§28a Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25, vývozca je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu19b) začatie prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze; v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 25 ods. 2 písm. b).
(2)
Vývozca môže začať prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.19b) Súhlas so začatím prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu19b) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(3)
Tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;19b) v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(4)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25 môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu19b) informácie podľa osobitného predpisu14b) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;19b) v prípade faxového alebo elektronického oznámenia sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu19b) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravované tabakové výrobky, nové miesto výstupu.
(5)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území alebo ak je elektronický systém14a) nedostupný v čase, keď tabakové výrobky opustili územie únie na daňovom území, colný úrad výstupu19c) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 28 ods. 5. Colný úrad výstupu19c) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu19b) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak neboli tabakové výrobky prepustené do colného režimu vývoz 19a) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že tabakové výrobky opustili územie únie. Colný úrad vývozu19a) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(6)
Ak sa elektronický systém14a) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu19b) a colný úrad výstupu19c) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 28 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.14a)
(7)
Ak nebola colným úradom vývozu19b) vyhotovená správa o vývoze podľa § 28 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,14a) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu19b) iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, aké sú uvedené v správe o vývoze podľa § 28 ods. 5. Ak colný úrad vývozu19b) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.14a)
§29 Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravia na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia tabakových výrobkov na daňovom území; na účely tohto zákona sa tabakovými výrobkami určenými na podnikateľské účely rozumie ich dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 31 ods. 1. DaňovýmPlatiteľom dlžníkomdane je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov.
(2)
Príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov je povinný pred prevzatím tabakových výrobkov podľa odseku 1
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo v príslušnej mernej jednotke, obchodný názov a presné vymedzenie tabakových výrobkov, ktoré chce odobrať a identifikačné údaje dodávateľa tabakových výrobkov,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaných tabakových výrobkov; na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.
(3)
DaňovýPlatiteľ dlžníkdane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Platiteľ dane podľa § 13 ods. 2 pri vzniku daňovej povinnosti podá daňové priznanie a zaplatí daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(4)
Ak sa tabakové výrobky podľa odseku 1 prepravujú na daňové územie alebo prijímajú na daňovom území opakovane, na žiadosť príjemcu (odberateľa) môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ak pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.
(7)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie, alebo dňom použitia tabakových výrobkov na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie. DaňovýmPlatiteľom dlžníkomdane je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá tabakové výrobky pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe, alebo ktorá tabakové výrobky ako prvá použila. DaňovýPlatiteľ dlžníkdane je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia tabakových výrobkov, a to
a)
colnému úradu, ak má daňovýplatiteľ dlžníkdane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňovýplatiteľ dlžníkdane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 30.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, obchodný názov a presné vymedzenie tabakových výrobkov, ktoré chce dodať a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) tabakových výrobkov; po uskutočnení dodávky je možné podať colnému úradu žiadosť ona vrátenie dane podľasa použije § 14 ods. 6primerane.
(10)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravujú cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2, vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 30.
(11)
Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravované do iného členského štátu na podnikateľské účely alebo tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravované na daňové územie na podnikateľské účely sa považujú za tabakové výrobky dodané na podnikateľské účely dňom prijatia týchto tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom.
(12)
Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu dodané na paluby lietadiel alebo lodí uskutočňujúcich prepravu na daňové územie alebo na územie iného členského štátu, ktoré nie sú ponúkané na predaj na daňovom území, sa na účely tohto zákona nepovažujú za tabakové výrobky určené na podnikateľské účely na daňovom území.
(13)
Ak odberateľ tabakových výrobkov, ktorým je oprávnený príjemca, chce tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať na účely reklamácie dodávateľovi reklamovaných tabakových výrobkov, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, môže takéto tabakové výrobky prepravovať len so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Na zjednodušenom sprievodnom dokumente je oprávnený príjemca povinný uviesť počet kontrolných známok a ich identifikačné čísla, ak sa reklamované tabakové výrobky nachádzali v spotrebiteľskom balení a boli prepravované v rámci reklamácie na územie iného členského štátu označené kontrolnou známkou. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane podľa § 14; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte sa nevyžaduje.
§30 Zjednodušený sprievodný dokument
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.20) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravované tabakové výrobky. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu tabakových výrobkov odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.
(2)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravujú na daňové územie na podnikateľské účely, musia sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie tabakových výrobkov v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý bezodkladne odošle odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.
(3)
Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; taký doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(4)
Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava tabakových výrobkov uskutoční cez územie jedného alebo viacerých členských štátov.
§31 Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutých tabakových výrobkov nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Ak sa použijú tabakové výrobky podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia tabakových výrobkov. DaňovýmPlatiteľom dlžníkomdane je fyzická osoba, ktorá prepravila tabakové výrobky na daňové územie, pričom je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(3)
Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 29, prihliada sa na
a)
dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
b)
miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené,
c)
nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
d)
množstvo tabakových výrobkov; množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov je najmenej 800 kusov cigariet, 400 kusov cigariek, 200 kusov cigár alebo jeden kg tabaku.
§32 Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie tabakových výrobkov osobou, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním tabakových výrobkov na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia tabakových výrobkov odberateľom. DaňovýmPlatiteľom dlžníkomdane je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
písomne oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
písomne oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
DaňovýPlatiteľ dlžníkdane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia tabakových výrobkov, bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá (§ 20 ods. 10).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke. Prílohou žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(9)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod, colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky tabakových výrobkov.
(11)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať tabakové výrobky uvedené na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, túto skutočnosť je povinná písomne oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie meno a priezvisko a adresu odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré chce odoslať, a deň, v ktorý sa majú tabakové výrobky odoslať. Ak sa má uplatniť vrátenie dane, žiadosť oNa vrátenie dane sa doložípoužije potvrdením§ o14 vysporiadaní dane v členskom štáte určeniaprimerane.
(12)
Ak pri dodaní tabakových výrobkov podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci alebo došlo k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 písm. c) odosielateľovi (dodávateľovi) tabakových výrobkov vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.
§32a Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave tabakových výrobkov podľa § 29 alebo § 32 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v ktorých dôsledku sa preprava tabakových výrobkov alebo časť prepravy tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
boli tabakové výrobky pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničené v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti daňovémuplatiteľovi dlžníkovidane do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte. Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 nemožno vrátiť daň.
(6)
DaňovýmPlatiteľom dlžníkomdane je príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 29 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 32 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov alebo odosielateľovi (dodávateľovi) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave tabakových výrobkov, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdanených tabakových výrobkov na daňovom území právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je daňovýplatiteľ dlžníkdane povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak daňovýplatiteľ dlžníkdane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňovýplatiteľ dlžníkdane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
§33 Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)
Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Od dane sú oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať tabakové výrobky len za cenu s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane alebo zásobovať paluby lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad"), pričom § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 primerane. Ak už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov alebo tabakových výrobkov dodaných na paluby lietadiel. Ak už požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)
Preprava tabakových výrobkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu"), sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(9)
Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
vydaných tabakových výrobkov v členení na tabakové výrobky predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(10)
Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
(11)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.
(12)
Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu tabakových výrobkov, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu tabakové výrobky s výnimkou cigariet uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 13 ods. 1, 2, 5, 7a až 106.

Osobitná úprava predaja tabakových výrobkov oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv

§33a
(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „zahraničný zástupca").
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá chce uskutočňovať predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Ustanovenie § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu21) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)
Preprava tabakových výrobkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov"), sa uskutočňuje v pozastavení dane s elektronickým dokumentom; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Tabakové výrobky oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14. Prílohou k povoleniu na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,21) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.21) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpených tabakových výrobkov v kusoch a ponechá si kópiu povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 12 000 ks cigariet.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v týchto množstvách:
a)
vedúci misie 10 000 ks cigariet,
b)
vedúci konzulárneho úradu 10 000 ks cigariet,
c)
člen diplomatického personálu 6 000 ks cigariet,
d)
člen administratívneho a technického personálu 4 000 ks cigariet.
(14)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 4 000 ks cigariet.
(15)
Povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 a ktorý chce predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 19 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 33b ods. 1 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(19)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 tabakové výrobky v pozastavení dane s elektronickým dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane,6) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu tabakových výrobkov sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
§33b
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať tabakové výrobky oslobodené od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a)
skladovanie a predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatých tabakových výrobkov v kusoch,
2.
množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch od začiatku kalendárneho roka,
3.
stav zásob tabakových výrobkov v kusoch.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný oznámiť Colnému úradu Bratislava najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca podľa zahraničných zástupcov
a)
množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch za predchádzajúci kalendárny mesiac a
b)
celkové množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch od začiatku kalendárneho roka do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 a 3 primerane.
(4)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.

Vedenie evidencií

§34
(1)
Prevádzkovateľ podniku na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobených tabakových výrobkov,
b)
prevzatých tabakových výrobkov,
c)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
d)
vydaných tabakových výrobkov,
e)
základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakových výrobkov použitých pri ich výrobe,
f)
stavu zásob tabakových výrobkov a základných surovín a materiálov použitých pri výrobe tabakových výrobkov.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa vymedzenia predmetu dane podľa § 4 uvedený
a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby tabakových výrobkov,
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia tabakových výrobkov a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze tabakových výrobkov aj dátum ich prepustenia do voľného obehu,2aa) miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia tabakových výrobkov na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania tabakových výrobkov a identifikačné údaje odberateľa; ak tabakové výrobky prevzal dopravca, na ktorého účet neboli tabakové výrobky vydané, musia byť uvedené identifikačné údaje dopravcu,
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu tabakových výrobkov, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie tabakových výrobkov oslobodených od dane musí byť doložené kópiou povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydávajú tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 33a.
(4)
Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
§35
(1)
Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatých tabakových výrobkov,
b)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
c)
vydaných tabakových výrobkov,
d)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 3 a 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
§37
(1)
Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatých tabakových výrobkov, v členení na tabakové výrobky prijaté
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaných tabakových výrobkov,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
§38
(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
odoslaných tabakových výrobkov v pozastavení dane.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaných tabakových výrobkov do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu tabakových výrobkov
a)
prijatých,
b)
vydaných.
(4)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
§39 Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom tabakových výrobkov, tlačou a distribúciou kontrolných známok, a tiež daňovú kontrolu.22)
(2)
Daňový dozor a daňovú kontrolu vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo kontrolované tabakové výrobky.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s tabakovými výrobkami, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú alebo môžu nachádzať tabakové výrobky,
b)
zisťovať stav zásob tabakových výrobkov a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe tabakových výrobkov, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať prepravné obaly a iné obaly, napríklad kontajner, debnu, škatuľu, v ktorých sa nachádzajú alebo môžu nachádzať tabakové výrobky,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaných tabakových výrobkov, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,
e)
odoberať bezodplatne na náklady osoby, u ktorej colný úrad vykonáva daňový dozor, vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve; colný úrad vzorku odobratú z tabakových výrobkov zabezpečených podľa osobitného predpisu22a) na účely expertízy po jej vykonaní nevráti,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
zisťovať prirodzené úbytky tabakových výrobkov pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určovať so súhlasom colného úradu najprípustnejšiu výšku strát tabakových výrobkov v daňových skladoch.
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
VDaňová daňovýchkontrola skladochsa colnýzačína úradspísaním vykonázápisnice daňovúo kontroluzačatí najmenejdaňovej jedenkrátkontroly. zaDaňová kalendárny štvrťrok;kontrola u ostatnýchosôb kontrolovanýchregistrovaných subjektovpodľa tohto zákona sa vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.23 Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.24)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam, alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení tabakových výrobkov alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj colnéfinančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na colnéfinančné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4, 6 a 7 primerane.
§40 Vedenie evidencie colným úradom a colnýmfinančným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov, oprávnených príjemcov, registrovaných odosielateľov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod, prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov a, dovozcov cigariet, obchodníkov s tabakovou surovinou a zoznam technologických zariadení na výrobu tabakových výrobkov.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a adresu umiestnenia daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
e)
identifikačné údaje dovozcu cigariet a jeho registračné odberné číslo,
f)
obchodný názov prijímaných a skladovaných tabakových výrobkov,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
h)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu.,
i)
identifikačné údaje obchodníka s tabakovou surovinou,
j)
identifikačné údaje osoby, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní,
(3)
ColnéFinančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 2, a postupovať podľa osobitného predpisu.25)
(4)
ColnéFinančné riaditeľstvo vedie evidenciu údajov podľa § 9 ods. 26, ktoré mesačne elektronicky oznamuje ministerstvu, a to najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet oznámili údaje podľa § 9 ods. 26. ColnéFinančné riaditeľstvo na základe evidencie údajov podľa § 9 ods. 26 elektronicky oznámi ministerstvu váženú priemernú cenu cigariet za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka; finančné riaditeľstvo oznamuje ministerstvu váženú priemernú cenu cigariet prepočítanú na 1 000 kusov cigariet. Vážená priemerná cena cigariet sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet jednotlivých súčinov príslušnej ceny spotrebiteľského balenia cigariet a príslušného množstva spotrebiteľských balení cigariet s rovnakým počtom kusov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedeného do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok za túto cenu a v ktorého menovateli je celkové množsto cigariet uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok; vážená priemerná cena cigariet sa prepočíta na 1 000 kusov cigariet. ColnéVážená priemerná cena cigariet sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor. Finančné riaditeľstvo zverejňuje váženú priemernú cenu cigariet na daňovom území za príslušný kalendárny rok na svojom webovom sídle.
(5)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 33a ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
§41 Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie cigariet falzifikátom kontrolnej známky,
c)
poruší ustanovenie § 9 ods. 17, 21, 23, 24 alebo 25,
d)
nepreukáže použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
f)
vyrobí tabakové výrobky bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
g)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
h)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou,
i)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
j)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e) alebo ods. 2,
k)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d),
l)
poruší ustanovenie § 23 ods. 9 písm. a).
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a) najmenej však 331,93 eura, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
b)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 659,69 eura, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
c)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) vo výške od 331,93 eura do 1 659,69 eura,
d)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, na ktoré boli kontrolné známky určené, najmenej však 331,93 eura,
e)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zistených tabakových výrobkov, najmenej však 331,93 eura, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
f)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov vyrobených bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 3 319,39 eura, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
g)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. g) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaných tabakových výrobkov, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,
h)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo predaných tabakových výrobkov oslobodených od dane, ktoré mali byť predané s daňou, najmenej však 3 319,39 eura,
i)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. i) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov oslobodených od dane predaných nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319,39 eura,
j)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. j) 33150 eur,93 eura a vak prípadeide opakovanéhoo porušeniaopakované 1porušenie 659,69200 euraeur,
k)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. k) vo výške rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej však 33150 eur,93 eura a vak prípadeide opakovanéhoo porušeniaopakované porušenie najmenej 1200 659,69 euraeur,
l)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. l) 66,38 eura.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. c) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na účel výpočtu dane podľa odseku 2 písm. a) a e) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a vážená priemerná cena cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
(5)
Tabakové výrobky, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
§41a Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie cigariet falzifikátom kontrolnej známky,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
d)
použije tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 písm. f) alebo § 8 ods. 2 na iný ako určený účel.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
za priestupok podľa odseku 1 písm. a) do 33 193,91 eura, najmenej však 66,38 eura, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
b)
za priestupok podľa odseku 1 písm. b) vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 659,69 eura, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
c)
za priestupok podľa odseku 1 písm. c) do 33 193,91 eura, najmenej však 66,38 eura, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
d)
za priestupok podľa odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov oslobodených od dane podľa § 7 písm. f) alebo § 8 ods. 2 použitých na iný ako určený účel, najmenej však 165,96 eura.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. a) a c) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na účel výpočtu dane podľa odseku 2 písm. b) a d) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a vážená priemerná cena cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
(5)
Tabakové výrobky, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a c) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165,96 eura. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.25c)

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§42
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,1914aa) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
VzorNa daňovéhopostup priznania,colného dodatočnéhoúradu daňovéhopri priznania,zaradení žiadostido evidencie podľa § 19a sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o vrátenieregistračnom dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvokonaní. 25d)
§43
(1)
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004 a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty, pričom správu spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia tejto dane.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo dovezené na daňové územie, alebo vyvezené z daňového územia od 1. mája 2004.
§44
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
e)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré majú byť vyrobené,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,12) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) tabakové výrobky v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20). Ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, môže žiadateľ písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 16 a 18), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu zásob tabakových výrobkov do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 7 písm. a) iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, colný úrad uloží sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 23 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(10)
Žiadateľ uvedený v odseku 9 pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20).
(11)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 9 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 12 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a do 25. mája 2004 zaplatiť daň.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 daňovým splnomocnencom (§ 24 ods. 1), musí písomne požiadať colné riaditeľstvo o registráciu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému riaditeľstvu do 31. marca 2004. Colné riaditeľstvo určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa). Na predloženie tejto žiadosti a registráciu daňového splnomocnenca sa použije odsek 9 a 11 primerane.
(15)
Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odsekoch 1, 9 a 14, ktorá chce od 1. mája 2004 dovážať spotrebiteľské balenie cigariet z územia tretích štátov, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov cigariet najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o zaradenie do tejto evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo, obchodný názov spotrebiteľského balenia cigariet a predpokladané ročné množstvo dovážaných cigariet.
(16)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 uvádzať spotrebiteľské balenie cigariet do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná požiadať o vydanie registračného odberného čísla
a)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 1, alebo
b)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 9, alebo
c)
súčasne so žiadosťou o registráciu daňového splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 14, alebo
d)
po zaradení do evidencie dovozcov cigariet, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 15.
(17)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 15 v žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla uvedie svoje identifikačné údaje žiadateľa a predloží potvrdenie colného úradu o jeho zaradení do evidencie dovozcov cigariet.
(18)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 16 po pridelení registračného odberného čísla uzatvorí s právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 20 písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží do 15 dní colnému úradu, a požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok. Daňový splnomocnenec podľa odseku 14 a právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 15 pred vydaním poukazu na odber kontrolných známok je povinná zložiť zábezpeku na daň vkladom peňažných prostriedkov na účet colného úradu [§ 20 ods. 4 písm. a)].
(19)
Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, registračné odberné číslo žiadateľa, počet kusov kontrolných známok podľa ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety. Žiadateľ zároveň zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu na odber kontrolných známok zoznam cigariet uvádzaných do daňového voľného obehu, v ktorom uvedie cenu cigariet s dátumom uvedenia do daňového voľného obehu za túto cenu, obchodný názov cigariet, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, dĺžku jednej cigarety, krajinu pôvodu cigariet a identifikačné údaje výrobcu cigariet, ak nejde o výrobcu cigariet na daňovom území.
(20)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, môže vyhotovovať kontrolné známky podľa tohto zákona najneskôr do 31. júla 2004. Táto právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok (specimen) vyhotovený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 32. Vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky.
(21)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu po 1. máji 2004, musí byť označené kontrolnou známkou podľa tohto zákona (§ 9) s výnimkou uvedenou v odseku 24.
(22)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov je zakázané vyskladniť po 30. apríli 2004.
(23)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov možno predávať najneskôr 30. septembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(24)
Od 1. mája 2004 do 31. júla 2004 možno uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov, ak je vo voľnom poli kontrolnej známky uvedená cena cigariet. Takéto kontrolné známky môže vyhotovovať právnická alebo fyzická osoba oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, najneskôr však do 31. júla 2004.
(25)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa odseku 24 sa považuje za označené podľa tohto zákona do 31. decembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola odberateľom kontrolných známok podľa doterajších predpisov, zúčtuje použitie kontrolných známok podľa stavu k 31. júlu 2004 podľa doterajších predpisov s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) v lehote do 25. augusta 2004. Na zúčtovanie kontrolných známok sa použijú ustanovenia § 9 tohto zákona primerane. Nepoužité kontrolné známky bez uvedenej ceny zničí odberateľ kontrolných známok pod dozorom daňového riaditeľstva alebo ním povereného daňového úradu do piatich dní od dátumu skutočného zúčtovania. O zničení kontrolných známok vyhotoví daňové riaditeľstvo alebo ním poverený daňový úrad úradný záznam.
(27)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(28)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 27 zo zásob podľa odseku 27 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(29)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, colný úrad určí dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia; takáto žiadosť sa posúdi, ako keby bola podaná po 30. apríli 2004.
(30)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov za cenu bez dane a nepredložila colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(31)
Ak boli tabakové výrobky dopravené do tuzemska zo štátu, ktorý je od 1. mája 2004 členským štátom, a k 30. aprílu 2004 sa nachádzajú v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tie neboli ukončené, také tabakové výrobky sa považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane. Ak také tabakové výrobky nie sú dopravené do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu.
(32)
Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraviť na daňové územie na podnikateľské účely podľa § 29 a preprava tabakových výrobkov bude ukončená po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, uplatnia sa ustanovenia tohto zákona primerane.
(33)
Na doloženie prepravy tabakových výrobkov oslobodených od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 15 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane vytlačené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(34)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004 a chce prepravovať tabakové výrobky v pozastavení dane, môže použiť sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.15)
(35)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 29), môže použiť zjednodušený sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.20)
(36)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,19) ak tento zákon neustanovuje inak. Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 1, 9 a 14. Ak žiadateľ uvedený v odsekoch 1, 9 a 14 nepreukáže v tejto lehote splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa uvedeného v odsekoch 1, 9 a 14, aby nedostatky odstránil, a rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 v lehote do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(37)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigariet a ktorá má v držbe spotrebiteľské balenie cigariet uvedené v odseku 23, ktoré nepredala do 30. septembra 2004, je povinná do 31. decembra 2004 oznámiť colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad zničí tieto spotrebiteľské balenia cigariet. Ustanovenia § 41 ods. 5 tohto zákona sa v prípade postupu podľa tohto odseku nepoužijú.
§44a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.
§44b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 15 ods. 10 a 11 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 najneskôr do 25. januára 2005, inak možnosť vrátenia dane zaniká. Na vrátenie dane sa uplatní ustanovenie § 15 ods. 13 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o registráciu a o vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 primerane.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(5)
Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinný najneskôr do 10. decembra 2004 požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa § 33a ods. 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 33a ods. 15. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí podať Colnému úradu Bratislava najneskôr do 20. decembra 2004. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 5.
(7)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa § 33a ods. 2, splnenie podmienky podľa § 33a ods. 15 a ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa § 33a ods. 12 až 14. Prílohou k povoleniu na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list na rok 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,21) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.21)
(8)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov v rozsahu podľa § 33a ods. 12 až 14.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 a ktorý chce od 1. januára 2005 predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 19 ods. 1, pričom žiadosť o doplnenie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(10)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(11)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov, je povinná zabezpečiť skladovanie a predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom v daňovom sklade určenom výlučne na predaj pre zahraničných zástupcov.
§44c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 8 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2005, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 8 zákona v znení účinnom od 1. januára 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 31. decembru 2005 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení platnom od 1. januára 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2005 sa dokončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 41 zákona v znení účinnom od 1. januára 2006.
§44d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2007 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2008 a na pokuty sa vzťahuje § 41 a 41a zákona v znení účinnom od 1. januára 2008, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(2)
Užívateľský podnik podľa § 8 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, ktorý má v držbe denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane, a prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má v držbe denaturované tabakové výrobky v pozastavení dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2008 oznámiť colnému úradu množstvo denaturovaných tabakových výrobkov v kilogramoch, ktoré mal v držbe k 15. januáru 2008.
(3)
Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. apríla 2008. Colný úrad odníme odberný poukaz užívateľskému podniku podľa odseku 2 k 30. aprílu 2008.
(4)
Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane môže užívateľský podnik podľa odseku 2 používať najneskôr do 31. júla 2008. Colný úrad vyradí užívateľský podnik podľa odseku 2 z evidencie užívateľských podnikov k 31. júlu 2008.
§44e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2009
(1)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára 2009, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno “B„, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2009, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. februárom 2009 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2009.
(3)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. februárom 2009 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. októbra 2009. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 2, ktoré nepredala do 31. októbra 2009, je povinná do 15. novembra 2009 oznámiť písomne alebo elektronicky miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam. Ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa v prípade postupu podľa tohto odseku nepoužije.
§44f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Cena cigariet uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet, ktoré sa bude uvádzať do daňového voľného obehu od 1. januára 2009, musí byť vyjadrená v eurách; ustanovenia osobitného predpisu27) o duálnom zobrazovaní cien, platieb a iných hodnôt týmto nie sú dotknuté.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedená cena cigariet výlučne v slovenských korunách, možno predávať najneskôr do 31. októbra 2009. Pri predaji takéhoto spotrebiteľského balenia cigariet od 1. januára 2009 do 31. októbra 2009 musí byť predaj uskutočnený za cenu cigariet v eurách a prepočet na menu euro sa musí vykonať podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.27)
(3)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou bez znaku platnosti sadzby dane z cigariet, na ktorej je cena cigariet duálne zobrazená, možno predávať najneskôr do 31. októbra 2009. Po 31. októbri 2009 sa bude spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou bez znaku platnosti sadzby dane, na ktorej je cena cigariet duálne zobrazená, považovať za neoznačené. Pri predaji takéhoto spotrebiteľského balenia cigariet od 1. januára 2009 do 31. októbra 2009 musí byť predaj uskutočnený za cenu cigariet v eurách a prepočet na menu euro sa musí vykonať podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.27)
(4)
V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 5 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 46,80 eura/1 000 kusov 24 % z ceny cigariet.
(5)
V období od 1. januára 2009 do 31. januára 2009 je minimálna sadzba dane 69,70 eura/1 000 kusov.
§44g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2010
(1)
Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území môže postupovať podľa § 21 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na územie iného členského štátu postupuje v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010, ak sa s colným úradom nedohodne inak.
(3)
Ak príjemca (odberateľ) na daňovom území príjme tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu v období po 31. marci 2010 do 31. decembra 2010 podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010, ukončí túto prepravu podľa § 22 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(4)
Na prepravu tabakových výrobkov podľa odsekov 1 až 3 je možné použiť sprievodný dokument vyhotovený podľa § 25 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(5)
Prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území, ktorá sa začala podľa § 21 v znení účinnom do 31. marca 2010 a nebola ukončená do 31. decembra 2010, je možné ukončiť podľa § 21 v znení účinnom do 31. marca 2010.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej podľa § 24 v znení účinnom do 31. marca 2010 ako daňový splnomocnenec zaniká registrácia 30. apríla 2010.
(7)
Ak má daňový splnomocnenec zásoby tabakových výrobkov, môže ich dodať príjemcovi (odberateľovi) do 30. apríla 2010.
(8)
Ak daňovému splnomocnencovi vznikne daňová povinnosť do 30. apríla 2010, je povinný podať daňové priznanie podľa § 13 v znení účinnom do 31. marca 2010 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(9)
Vývozca tabakových výrobkov pri vývoze tabakových výrobkov v pozastavení dane môže postupovať podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010 najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Ak sa vývoz tabakových výrobkov podľa odseku 9 začal podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010 a tento vývoz nebol ukončený do 31. decembra 2010, ukončí sa podľa § 28 v znení účinnom do 31. marca 2010.
§44h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Cigary alebo cigarky, ktoré sa považujú za cigary alebo cigarky podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ods. 5 predpisu účinného do 31. decembra 2010, je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. decembri 2010 a možno ich predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(2)
Tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktorý sa považuje za tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet podľa § 4 ods. 3 písm. c) tretieho bodu predpisu účinného do 31. decembra 2010, je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. decembri 2010 a možno ho predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet sú povinní do 10. januára 2011 oznámiť colnémufinančnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu údaje podľa § 9 ods. 26 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
§44i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februárajanuára 20112012
(1)
V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 72,86 eura/1 000 kusov
tabak 66,96 eura/kg.
(2)
V období od 1. januára 2012 do 31. januára 2012 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 5 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 55,70 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
V období od 1. februára 20112012 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 7275,8656 eura/1 000 kusov
tabak 6669,9644 eura/kg.
(24)
V období od 1. februára 20112012 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 36 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 55,7058 euraeur/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(35)
V období od 1. februárajanuára 20112012 do 2831. februárajanuára 20132012 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov.
(46)
V období od 1. februára 2012 do 28. februára 2013 je minimálna sadzba dane z cigariet 88,50 eura/1 000 kusov.
(7)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februárajanuára 20112012, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „C“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februárajanuára 20112012, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(58)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára 2012, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „D“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2012, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(9)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu účinnéhov znení účinnom do 31. januára 20112012 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 20112012.
(610)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu účinnéhov znení účinnom do 31. januára 20112012 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 3129. marcafebruára 20112012. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(711)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 59, ktoré nepredala do 3129. marcafebruára 20112012, je povinná do 15. aprílamarca 20112012 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(812)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. marca 2013, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „DE“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. marca 2013, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(913)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu účinnéhov znení účinnom do 28. februára 2013 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 28. februári 2013.
(1014)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajšieho predpisu účinnéhov znení účinnom do 28. februára 2013 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 30. apríla 2013. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(1115)
Právnická osoba alebo fyzická osobaOsoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 913, ktoré nepredala do 30. apríla 2013, je povinná do 15. mája 2013 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(16)
Daň z tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedených v § 6 ods. 2 označených podľa doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 možno podľa § 14 ods. 1 vrátiť do výšky daňovej povinnosti, ktorá vznikla z množstva tabakových výrobkov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedených v § 6 ods. 2 v zdaňovacom období január 2012.
(17)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené do 31. decembra 2011 sa ukončí podľa § 41 predpisu účinného od 1. januára 2012 a na pokuty sa vzťahuje § 41 predpisu účinného od 1. januára 2012, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(18)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 predpisu účinného do 31. decembra 2011 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2011, colný úrad žiadosť posúdi, ako keby bola predložená po 31. decembri 2011, a vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa § 19 predpisu účinného od 1. januára 2012.
§44j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2012
(1)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 9 ods. 6 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. januára 2012 osobe uvedenej v § 9 ods. 6 písm. b) stráca platnosť od 1. februára 2012, ak osoba nemá na daňovom území technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred falšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím. Finančné riaditeľstvo je povinné osobe podľa prvej vety zaslať o tejto skutočnosti oznámenie, a to do 15 dní odo dňa zániku povolenia na tlač kontrolných známok vydaného podľa § 9 ods. 6 predpisu účinného do 31. januára 2012.
(2)
Osoba podľa odseku 1 je povinná
a)
do 15. marca 2012 vykonať inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu8) alebo podľa obdobného právneho predpisu príslušného členského štátu, a to za účasti správcu dane iného členského štátu, ak to právne predpisy príslušného členského štátu umožňujú,
b)
do 31. marca 2012 odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym súpisom8) alebo obdobným zápisom z inventarizácie zásob kontrolných známok vyhotoveným podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 2 zničí na náklady osoby podľa odseku 1 a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie úradného záznamu si ponechá Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(4)
Poukaz vydaný odberateľovi kontrolných známok na osobu podľa odseku 1 stráca platnosť od 1. februára 2012. Odberateľ kontrolných známok je povinný do 31. marca 2012 vykonať s colným úradom zúčtovanie odberu a použitia kontrolných známok prevzatých od osoby podľa odseku 1. Nepoužité kontrolné známky odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu spolu so zúčtovaním odberu a použitia kontrolných známok, ktorý takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o zničení kontrolných známok vyhotoví úradný záznam. Jedno vyhotovenie úradného záznamu si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.
(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená odseku 1, je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2012.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, ktorú vyhotovila osoba uvedená v odseku 1, možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 29. februára 2012. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(7)
Osoba, ktorá chce od 1. februára 2012 prijímať, skladovať alebo vydávať tabakovú surovinu10) na výrobu tabakových výrobkov, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou10) najneskôr do 15. januára 2012.
(8)
Žiadosť podľa odseku 7 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
príslušný kód kombinovanej nomenklatúry tabakovej suroviny10) na výrobu tabakových výrobkov,
c)
predpokladaný ročný objem príjmu, skladovania alebo vydávania tabakovej suroviny.10)
(9)
Colný úrad pred zaradením do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 8. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou. Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
§44k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2012
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, je povinný do 31. augusta 2012 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad na základe žiadosti rozhodol o upustení od zábezpeky podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012 a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky podľa § 20 predpisu účinného od 1. septembra 2012, je povinný požiadať colný úrad najneskôr do 30. júna 2012 o
a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(3)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(4)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
a)
je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov, ak je žiadateľom o upustenie od zábezpeky prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov; na účely tohto zákona sa za vlastníctvo technologického zariadenia považuje i jeho držba na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
vykazuje stabilnú finančnú situáciu; na účely tohto zákona sa stabilnou finančnou situáciou rozumie, ak prevádzkovateľ daňového skladu vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami,8)
c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4,
d)
neporušuje závažným spôsobom povinnosti podľa tohto zákona a povinnosti týkajúce sa správy dane podľa osobitného predpisu.14aa)
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu k žiadosti podľa odseku 4 priloží
a)
doklad preukazujúci vlastníctvo technologického zariadenia na výrobu tabakových výrobkov alebo zmluvu o kúpe prenajatej veci, ak má prevádzkovateľ daňového skladu technologické zariadenie na výrobu tabakových výrobkov v držbe na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
b)
účtovnú závierku za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
c)
potvrdenie preukazujúce dodržanie podmienok podľa odseku 4 písm. c)
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(7)
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012 nebolo právoplatne ukončené do 31. augusta 2012, colný úrad žiadosť posúdi, ako keby bola predložená po 31. auguste 2012.
(8)
Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný najneskôr do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 20 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(9)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa § 20 doterajšieho predpisu v znení účinnom do 31. augusta 2012, nepožiada colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa odseku 2, je povinný najneskôr do 15. septembra 2012 zložiť zábezpeku na daň podľa § 20 predpisu účinného od 1. septembra 2012.
(10)
Ustanovenie § 20 ods. 14 písm. b) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňuje.
§45
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000 Z. z., zákona č. 582/2001 Z. z., zákona č. 449/2002 Z. z., zákona č. 641/2002 Z. z. a zákona č. 243/2003 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označovaní niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a vyhlášky č. 124/1997 Z. z.
§45a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 60/2006 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov.
§46
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 9 ods. 1 až 31, § 10 až 43 a § 45, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 547/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009) v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50, 27. 2. 2010).
2.
Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 126, 5. 7. 2011).
3.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
4.
Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006).
Príloha č. 2 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.
1a)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1aa)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1b)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.
2a)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
2aa)
Čl. 79 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
2aaa)
§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2aab)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2ab)
STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie šírky rezu.
3)
Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, § 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 59, 60, 83 a 83b Trestného zákona, § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
4)
Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení.
5)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 008, 11/1/1996, s. 11 –15).
7)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8a)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
10)
§ 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2606/2004-100 z 21. októbra 2004, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky (oznámenie č. 153/2005 Z. z.).
11)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
12a)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2609/1995-100 z 3. októbra 1995, ktorým sa ustanovujú podmienky vydania osvedčenia na výrobu tabakových výrobkov (oznámenie č. 235/1995 Z. z.).
12b)
 § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12c)
Zákon č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14a)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
14b)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
14c)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
19a)
Čl. 161 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
19b)
Čl. 4 bod 4c nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
19c)
Čl. 4 bod 4d nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
19d)
Čl. 66 nariadenia č. 2913/92 v platnom znení.
21)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
25)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. ES L 359, 4. 12. 2004).
25a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch.
25c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.