Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 2008 – úplné znenie

Znenie účinné: od 01.01.2008 do 31.07.2008 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
Porovnanie s minulým rokom:
  • Zmeny
  • 159
106/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.07.2008
106
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie tabakových výrobkov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§2 Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia") územie, načlenských ktorom sa uplatňujú právne predpisyštátov únie opodľa všeobecnomosobitného systéme,predpisu1a) držbe,okrem prepraveúzemia ostrova Helgoland a kontroleúzemia tovarovBüsingen podliehajúcichv spotrebnýmSpolkovej daniamrepublike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, zámorských území Francúzskej republiky a územia britských Normanských ostrovov,
c)
členským štátom členskýúzemie štátčlenského štátu únie okrem území uvedených v písmene b),
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím únie,
e)
daňovým skladom miesto, kde sa tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrábajú, spracovávajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú,
f)
prevádzkovateľom daňového skladu právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu,
h)
oprávneným príjemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie tabakové výrobky v pozastavení dane skladovať ani odosielať,
i)
uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie tabakových výrobkov z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz tabakových výrobkov, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
j)
podnikaním činnosť vykonávaná na daňovom území v súlade s osobitným predpisom1) a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v iných členských štátoch podľa právnych predpisov členských štátov,
k)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
l)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba2) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba,2)
m)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo nečinnosťou zamedziť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou.
§3 Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad, pričom jeho miestna príslušnosť sa riadi, ak ide o právnickú osobu, jej sídlom a ak ide o fyzickú osobu, jej trvalým pobytom; ak nemožno takto určiť miestnu príslušnosť alebo ak je to pre výkon správy dane účelnejšie, určí ju Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „colné riaditeľstvo“). Colné riaditeľstvo môže pre odštepný závod, inú organizačnú zložku alebo prevádzkareň právnickej osoby alebo fyzickej osoby určiť miestnu príslušnosť aj inak, ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
§4 Predmet dane
(1)
Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezené na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Tabakovým výrobkom sa na účely tohto zákona rozumie cigareta, cigara, cigarka a tabak.
(3)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
cigaretou tabakový povrazec, ktorý
1.
je bez ďalších úprav určený na fajčenie a nie je cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
2.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom vsúva do dutiniek z cigaretového papiera,
3.
sa jednoduchým, nie priemyselným spôsobom obalí cigaretovým papierom,
b)
cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec určenývhodný na fajčenie bez ďalších úprav, obalený obalovým listom alebo obalovým listom a krycímktorý listomje
1.
celý výlučne z prírodného tabaku,
2.
s krycím listom výlučne z prírodného tabaku,
3.
obsahujúcis odžilovanýnáplňou, tabakktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s vonkajším krycím listom bežnej cigarovej farby a s obalovým listom, oba z rekonštituovaného tabaku, kde krycí listktorý pokrýva celý tabakový povrazec vrátane prípadného filtra, alenie nievšak náustok v prípade cigár s náustkom a s obalovým listom, pričom krycí list aj obalový list sú z rekonštituovaného tabaku, ak jeho jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra aalebo náustku nie je nižšia ako 1,2 g a viacgramu a ak krycí list je ovinutý do formy špirály v ostrom uhle najmenej 30 vočik pozdĺžnej osi cigarycelého povrazca, alebo
4.
obsahujúcis odžilovanýnáplňou, tabakktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec vrátane prípadného filtra, alenie nievšak náustok v prípade cigár s náustkom, ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra a náustku je 2,3 g a viac a jej vonkajší obvod na jednej tretine jej dĺžky je 34 mm a viac,
c)
tabakom
1.
tabak na fajčenie rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo na pásky zlisovaný, určený alebo vhodný na fajčenie bez ďalšieho priemyselného spracovania,
2.
tabakový zvyšok bez ohľadu na účel použitia, upravený na drobný predaj a určený na konečnú spotrebu, ktorý nie je cigaretou podľa písmena a) a cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),
3.
tabak podľa bodov 1 a 2 jemne rezaný, na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ak obsahuje viac ako 25 % hmotnosti tabakových častíc so šírkou rezu užšou ako 1 mm.
(4)
Cigaretou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok, ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako z tabaku a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) s výnimkou podľa odseku 7.
(5)
Cigarou alebo cigarkou sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok s krycím listom z prírodného tabaku alebo z rekonštituovaného tabaku alebo s krycím listom a obalovým listom z rekonštituovaného tabaku, ktorý pozostáva čiastočne z iných látok ako tabak, a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. b).
(6)
Tabakom sa na účely tohto zákona rozumie aj výrobok,
a)
ktorý pozostáva výlučne alebo čiastočne z iných látok ako tabak a ktorý spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. c) s výnimkou podľa odseku 7,
b)
ktorý nie je uvedený v odseku 3 písm. c), ak sa ponúka na
1.
použitie alebo sa použije ako tabakový výrobok na fajčenie, alebo
2.
iný účel ako na fajčenie a je vhodný na fajčenie a upravený na drobný predaj a určený na konečnú spotrebu.
(7)
Výrobok, ktorý neobsahuje tabak a spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. c), sa nepovažuje za tabakový výrobok, ak je určený na účely podľa osobitného predpisu,2a) a potvrdenie o tejto skutočnosti vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo ním poverená inštitúcia.
§5 Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch s výnimkou cigariet.
(2)
Spotrebiteľským balením cigariet sa rozumie najmenšie balenie cigariet určené na konečnú spotrebu.
(3)
Cenou cigariet sa rozumie cena za spotrebiteľské balenie pre konečného spotrebiteľa.
(4)
Základom dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Na účely výpočtu dane sa za jeden kus cigarety považuje tabakový povrazec dĺžky do 90 mm vrátane; každých aj začatých 90 mm dĺžky tabakového povrazca sa na účely výpočtu dane považuje za ďalší kus cigarety. Do dĺžky tabakového povrazca sa nezapočítava filter a náustok.
(6)
Daň z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.
(7)
Daň z cigariet sa vypočíta ako súčet špecifickej časti dane a percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane. Špecifická časť dane sa vypočíta ako súčin počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a špecifickej časti kombinovanej sadzby dane.
§6 Sadzba dane
(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet sa ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 12,4010 Sk/kus
tabak 1 350930,00 Sk/kg.
(2)
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 sa ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť percentuálna časť
cigarety 1,1041 Sk/kus 2324 % z ceny cigariet
(3)
Minimálna sadzba dane z cigariet je 12,7010 Sk/kus.
(4)
Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.
§7 Oslobodenie od dane
(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zničené colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj v prípade, ak sa vlastníkom tabakových výrobkov stal štát podľa osobitného predpisu,3)
d)
v pozastavení dane, ak boli nenávratne zničené alebo znehodnotené v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
e)
v pozastavení dane v prípade zistenia chýbajúceho množstva pripadajúceho na prirodzené úbytky pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
f)
neobchodného charakteru
1.
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach, neobchodnéhourčené charakteruna jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti44a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo 10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku, alebo
2.
príležitostne dovážané z územia tretích štátov cestujúcim v osobnej batožine cestujúcim výlučne na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 200 kusov cigariet alebo 100 kusov cigariek, alebo 50 kusov cigár, alebo 250 g tabaku,
g)
prepravené na daňové územie z iných členských štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);5) preprava tabakových výrobkov sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom a musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v právnom predpise únie,6)
h)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2 alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilnými zamestnancami na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy.5)
(2)
Od dane sú oslobodené aj denaturované tabakové výrobky, ak sa majú použiť na priemyselné účely alebo v záhradníctve. Za denaturované tabakové výrobky sa považujú tabakové výrobky zmiešané s denaturačným prostriedkom, ktorým je látka alebo zmes látok, ktoré po premiešaní s tabakovými výrobkami zmenia vlastnosti tabakových výrobkov tak, že nie sú vhodné na fajčenie a na ľudské požívanie. Povolené denaturačné prostriedky, ich ustanovené množstvo na denaturáciu tabakových výrobkov, požiadavky na denaturáciu a určený účel použitia denaturovaných tabakových výrobkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) po dohode s colným riaditeľstvom.
§9 Označovanie spotrebiteľského balenia cigariet kontrolnou známkou
(1)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka, na ktorej je uvedená cena cigariet a ktorá spĺňa ostatné náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak je označené kontrolnou známkou, ak tento zákon neustanovuje inak. Označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou možno len v podniku, ktorý vyrába cigarety.
(3)
Cenu cigariet je povinný výrobcaprevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, daňový splnomocnenec a dovozca cigariet uvedený v odseku 10 uvádzať na kontrolnej známke. Spotrebiteľské balenie cigariet možno predať na konečnú spotrebu len za cenu, ktorá je uvedená na kontrolnej známke na spotrebiteľskom balení cigariet.
(4)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnej cene cigariet, počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety, registračnému odbernému číslu na odber kontrolných známok (ďalej len „registračné odberné číslo"), aprípadne ďalším údajom identifikácie odberateľa kontrolných známok. Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cigariet na časti určenej na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet a aby časť kontrolnej známky, kde je uvedené registračné odberné číslo a cena cigariet, ostala nepoškodená; ak sú registračné odberné číslo a cena cigariet uvedené na dvoch častiach kontrolnej známky, musí zostať nepoškodená aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedené registračné odberné číslo a cena cigariet. Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky a údaje, ak neznemožňujú identifikáciu prvkov a údajov uvedených v tomto zákone a vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa odseku 32. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej viditeľného poškodenia alebo poškodenia spotrebiteľského balenia cigariet. Ak sa na spotrebiteľské balenie cigariet použije aj priehľadný obal, kontrolná známka sa nalepí pod týmtotento obalomobal.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak (odsek 30), spotrebiteľské balenie cigariet označené poškodenou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32, a spotrebiteľské balenie cigariet, ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32, sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené.
(6)
Kontrolné známky je oprávnená vyhotoviť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na ich tlač vydané colným riaditeľstvom (ďalej len „tlačiareň“) s výnimkou uvedenou v § 44 ods. 20. Povolenie na tlač kontrolných známok možno vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá
a)
má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území a spĺňa tieto podmienky:
1.
má technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred sfalšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím,
2.
má zavedený režimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov,
3.
má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
4.
špeciálnymi technikami, technológiami a bezpečnostnými materiálmi zabezpečuje vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti sfalšovaniu, pozmeňovaniu a inému zneužitiu,
5.
vedie evidenciu zásob ceninového papiera na vyhotovenie kontrolných známok a evidenciu vyhotovených kontrolných známok,
6.
colný úrad ani daňový úrad nemá voči tejto právnickej osobe alebo fyzickej osobe pohľadávky po lehote splatnosti,
7.
nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberateľom kontrolných známok,
8.
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
9.
nie je v likvidácii, ani na ňu nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia,
10.
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8) alebo
b)
má sídlo alebo trvalý pobyt na území únie, ak má na tlač známok povolenie vydané príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území sa jej sídlo alebo trvalý pobyt nachádza.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce získať povolenie na tlač kontrolných známok, písomne požiada colné riaditeľstvo o vydanie povolenia na tlač kontrolných známok. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo žiadateľa alebo obdobné identifikačné údaje žiadateľa na daňové účely v inom členskom štáte. Žiadateľ je povinný preukázať splnenie podmienok
a)
podľa odseku 6 písm. a), ak má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
podľa odseku 6 písm. b), ak má sídlo alebo trvalý pobyt na území únie.
(8)
Tlačiareň je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) vyhotovený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 32. Vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) je tlačiareň povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky s výnimkou údaju o dátume vyhotovenia kontrolnej známky. Ak vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 1 a 4, colné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť tlačiarni do 15 dní odo dňa obdržania vzorového výtlačku kontrolnej známky (specimen) a súčasne oznámi počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok (specimen) vyhotovených v súlade s predloženým vzorovým výtlačkom kontrolných známok (specimen); colné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) colným úradom. Tlačiareň môže distribuovať kontrolné známky so zmenou grafických a ochranných prvkov len na základe oznámenia colného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 1a 4.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a daňový splnomocnenec, ktorý chce uvádzať spotrebiteľské balenie cigariet do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinný písomne požiadať colné riaditeľstvo o pridelenie registračného odberného čísla. V žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a daňový splnomocnenec uvedie svoje identifikačné údaje.
(10)
Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odseku 9, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie cigariet z územia tretích štátov a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území (ďalej len „dovozca cigariet“), je povinná písomne požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov cigariet na colnom úrade. Žiadosť o zaradenie do tejto evidencie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodný názov spotrebiteľského balenia cigariet a predpokladané ročné množstvo dovážaných cigariet.
(11)
Dovozca cigariet je povinný po zaradení do evidencie dovozcov cigariet na colnom úrade písomne požiadať colné riaditeľstvo o pridelenie registračného odberného čísla. Žiadosť o pridelenie registračného odberného čísla musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
potvrdenie colného úradu o zaradení žiadateľa do evidencie dovozcov cigariet.
(12)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, daňový splnomocnenec a dovozca cigariet (ďalej len „odberateľ kontrolných známok“) po pridelení registračného odberného čísla
a)
uzatvorí s tlačiarňou písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží colnému úradu; zmeny v zmluve bezodkladne oznámi colnému úradu,
b)
požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok (ďalej len „poukaz“); žiadosť o vydanie poukazu musí obsahovať
1.
identifikačné údaje žiadateľa,
2.
registračné odberné číslo žiadateľa,
3.
počet kusov kontrolných známok podľa ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety,
c)
zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu zoznam cigariet, uvádzanýchktoré predpokladá uvádzať do daňového voľného obehu, a v ktorom uvedie cenu cigariet s dátumom predpokladaného uvedenia do daňového voľného obehu za túto cenu, obchodný názov cigariet, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, dĺžku jednej cigarety, krajinu pôvodu cigariet a identifikačné údaje výrobcu cigariet, ak nejde o výrobcu cigariet na daňovom území; zmenu údajov v zozname alebo doplnenie údajov v zozname je odberateľ kontrolných známok povinný oznámiť colnému úradu najneskôr vpäť deňkalendárnych dní pred dňom uvedenia spotrebiteľského balenia cigariet do daňového voľného obehu.
(13)
Dovozca cigariet je povinný pred vydanímdovozom poukazuspotrebiteľského balenia cigariet zložiť zábezpeku na daň spôsobom podľa § 20 ods. 4 písm. a) vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu. Na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.
(14)
Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcovi a daňovému splnomocnencovi po splnení podmienok podľa odseku 12 a dovozcovi cigariet po splnení podmienok podľa odsekov 12 a 13 poukaz, ktorý sa vyhotovuje v troch dieloch označených písmenami A, B a C, pričom si ponechá diel C. Odberateľ kontrolných známok predloží diel A tlačiarni a ponechá si diel B poukazu. Tlačiareň na dieloch A a B potvrdzuje skutočný počet prevzatých kontrolných známok.
(15)
Odberateľ kontrolných známok môže odoberať kontrolné známky od tlačiarne len na základe poukazu vydaného colným úradom.
(16)
Tlačiareň vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok až po predložení poukazu. Množstvo kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, odovzdá tlačiareň colnému úradu príslušnému pre sídlo tlačiarne; ak sa tlačiareň nachádza na území iného členského štátu, tlačiareň odovzdá reklamované kontrolné známky Colnému úradu Bratislava. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí a o ich zničení vyhotoví colný úrad úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(17)
Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a tie nesmie predať alebo iným spôsobom odovzdať inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe s výnimkou odovzdania kontrolných známok priamo odberateľom kontrolných známok alebo prostredníctvom prepravcu výrobcovi cigariet na daňovom území alebo zahraničnému výrobcovi cigariet na nalepenie na spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré má byť uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území.
(18)
Ak odberateľ kontrolných známok neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných kontrolných známok do 30 dní od dohodnutého termínu prevzatia známok, tlačiareň odovzdá tieto kontrolné známky colnému úradu príslušnému pre sídlo tlačiarne; ak sa tlačiareň nachádza na území iného členského štátu, tlačiareň odovzdá neprevzaté kontrolné známky Colnému úradu Bratislava. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí a o ich zničení vyhotoví colný úrad úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá tlačiarni.
(19)
Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky s výnimkou kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.
(20)
Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky nachádzajú na území tretieho štátu, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky doviezť na daňové územie. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 19. V prípade zničenia kontrolných známok na území tretieho štátu v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci je odberateľ kontrolných známok povinný preukázať tieto skutočnosti potvrdením príslušného orgánu štátu, na ktorého území k týmto skutočnostiam došlo; v prípade zničenia kontrolných známok v inom členskom štáte príslušným orgánom tohto štátu alebo v prípade zničenia kontrolných známok v inom členskom štáte v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci je odberateľ kontrolných známok povinný preukázať tieto skutočnosti potvrdením príslušného orgánu štátu, na ktorého území k týmto skutočnostiam došlo.
(21)
Dovozca cigariet je povinný dať si potvrdiť počet kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu výstupným colným úradom, a to počet kusov kontrolných známok v členení podľa počtu spotrebiteľských balení cigariet, ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety.
(22)
Pri dovoze cigariet dovozca cigariet v písomnom colnom vyhlásení uvedie počet kusov spotrebiteľského balenia cigariet podľa ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety, ktoré predloží na nahliadnutie colnému úradu pri zúčtovaní kontrolných známok spolu s potvrdením podľa odseku 21.
(23)
Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom vykoná
a)
prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane za kalendárny mesiac podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to v lehote na podanie daňového priznania,
b)
dovozca cigariet, oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne a daňový splnomocnenec do 30 pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(24)
Odberateľ kontrolných známok vykoná zúčtovanie počtu kontrolných známok podľa ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke, podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety. Pri vykonaní zúčtovania predloží dieloriginál dielu B poukazu potvrdený tlačiarňou, ak bolo odobraté celé množstvo kontrolných známok, alebo kópiu dielu B potvrdenú tlačiarňou, ak bola odobratá len časť kontrolných známok z celkového množstva, a uvedie
a)
počiatočný stav kontrolných známok,
b)
počet prijatých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na ich nalepenie na spotrebiteľské balenie,
d)
počet spotrebiteľských balení, na ktorých boli skutočne nalepené nepoškodené kontrolné známky,
e)
počet kontrolných známok poškodených pri nalepovaní na spotrebiteľské balenie v technologickom zariadení,
f)
počet zničených kontrolných známok a predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok podľa odsekov 19 a 20 alebo potvrdenie príslušného orgánu štátu, na ktorého území došlo k zničeniu kontrolných známok mimo daňového územia v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci,
g)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu,
h)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie neuvedené do daňového voľného obehu,
i)
konečný stav kontrolných známok.
(25)
Dovozca cigariet pri zúčtovaní okrem údajov podľa odseku 24 predloží potvrdenie výstupného colného úradu o prechode kontrolných známok do zahraničia podľa odseku 21.
(26)
Odberateľ kontrolných známok je povinný oznámiť colnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu na účely zistenia najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet množstvo spotrebiteľských balení cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území podľa ceny cigariet, počtuprepočítanej na tisíc kusov v spotrebiteľskom balenícigariet a podľa dĺžky jednej cigarety za prvých šesť kalendárnych mesiacov roka najneskôr do 31. júla príslušného roka a za posledných šesť kalendárnych mesiacov roka najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
(27)
Odberateľ kontrolných známok môže požiadať o zrušenie registračného odberného čísla, ak zanikli dôvody na ktorých základe bolo vydané.
(28)
Colné riaditeľstvo zruší registračné odberné číslo, ak
a)
odberateľ kontrolných známok neprevezme časť alebo celé množstvo objednaných kontrolných známok do 30 dní odo dňa termínu prevzatia dohodnutého s tlačiarňou, pričom dôvody neprevzatia kontrolných známok sú na strane odberateľa kontrolných známok,
b)
dovozca cigariet neuskutoční dovoz do šiestich mesiacov od pridelenia registračného odberného čísla alebo odo dňa uskutočnenia posledného dovozu cigariet,
c)
prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a daňový splnomocnenec už prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 12,
d)
dovozca cigariet už prestal spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 12 a 13,
e)
odberateľ kontrolných známok nesplnil podmienky uvedené v odseku 12 v období šesť po sebe idúcich kalendárnych mesiacov od pridelenia registračného odberného čísla,
f)
zanikli dôvody, na základe ktorých bolo vydané.
(29)
Colné riaditeľstvo zruší registračné odberné číslo podľa odsekov 27 a 28 až po konečnom zúčtovaní odberu a použitia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok; o zrušení registračného odberného čísla bezodkladne informuje tlačiareň.
(30)
Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie cigariet
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v malých zásielkach neobchodného charakteru alebo príležitostne dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúcim na jeho osobnú spotrebu najviac v množstve 200 kusov cigariet alebo 100 kusov cigariek alebo 50 kusov cigár alebo 250 g tabaku,4)
d)
prepravené na daňové územie z členských štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2, alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,
e)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 33a ods. 2, alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
f)
vyvážané na územie tretích štátov,
g)
dodávané do iných členských štátov,
h)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
i)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
j)
určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
k)
prepravované na daňové územie na súkromné účely (§ 31),
l)
dodávané na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 32).
(31)
Colné riaditeľstvo odníme povolenie na tlač kontrolných známok tlačiarni, ktorá nespĺňa podmienky, za ktorých jej bolo vydané toto povolenie, alebo ktorá nedodržuje povinnosti ustanovené týmto zákonom.
(32)
Podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky a o grafických prvkoch a údajoch kontrolnej známky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§10 Zákaz predaja
(1)
Na daňovom území sa zakazuje predaj cigariet
a)
neoznačených na spotrebiteľskom balení cigariet kontrolnou známkou, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
na konečnú spotrebu podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru za cenu inú, ako je uvedená na kontrolnej známke,
c)
z otvoreného spotrebiteľského balenia cigariet alebo mimo tohto balenia po kusoch,
d)
za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke,
e)
na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje predaj na konečnú spotrebu, nesmie poskytnúť žiadnu zľavu z ceny z cigariet, ani iné cenové zvýhodnenie, ktorého účelom je odbyt spotrebiteľských balení cigariet.
(2)
Každá právnická osoba a fyzická osoba, ktorá predáva cigarety na konečnú spotrebu, je povinná v mieste ich predaja viditeľne umiestniť nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný“ s výškou písma najmenej 30 mm.
(3)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba poruší zákaz predaja podľa odseku 1 písm. d) a predá spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke, vzniká jej povinnosť priznať a zaplatiť daň, ktorá sa vypočíta ako súčin rozdielu medzi cenou, za ktorú sa spotrebiteľské balenie cigariet predalo, a cenou uvedenou na kontrolnej známke a sadzby percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane podľa § 6 ods. 2.
§11 Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, vzniká uvedením tabakových výrobkov do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania tabakových výrobkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby tabakových výrobkov v daňovom sklade,
c)
prijatia tabakových výrobkov oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom prepravených na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo tabakových výrobkov oslobodených od dane,
e)
zistenia chýbajúcich tabakových výrobkov v pozastavení dane s výnimkou tabakových výrobkov uvedených v § 7 ods. 1 písm. d) a e),
f)
vyňatia tabakových výrobkov z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane s výnimkou prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakových výrobkov do colného režimu voľný obeh, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,
b)
dodania alebo dňom použitia tabakových výrobkov oslobodených od dane na iný ako určený účel,
c)
predaja spotrebiteľského balenia cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) a c) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
§12 Daňový dlžník
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba,
a)
ktorá vydala tabakové výrobky právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať tabakové výrobky v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k vlastnej spotrebe tabakových výrobkov,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom alebo daňovým splnomocnencom a prijala tabakové výrobky prepravené na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe tabakové výrobky v pozastavení dane alebo oslobodené od dane a tie jej boli odcudzené; ak bola na takéto tabakové výrobky zložená zábezpeka na daň, daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe tabakové výrobky a boli u nej zistené chýbajúce tabakové výrobky v pozastavení dane s výnimkou tabakových výrobkov uvedených v § 7 ods. 1 písm. d) a e),
f)
ktorá vyňala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila tabakové výrobky mimo pozastavenia dane,
h)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakových výrobkov do colného režimu voľný obeh, ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia.
(2)
Daňovým dlžníkom pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 2 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,
b)
dodala na použitie alebo použila tabakové výrobky oslobodené od dane na iný ako určený účel,
c)
predala spotrebiteľské balenie cigariet za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke.
§13 Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je daňovým dlžníkom prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo ak je daňovým dlžníkom oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 42 ods. 3 a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Daňový dlžník neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní uvádza
a)
množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo vydané z daňového skladu vrátane vlastnej spotreby v daňovom sklade, v členení podľa predmetu dane a sadzby dane,
b)
množstvo tabakových výrobkov z tabakových výrobkov uvedených v písmene a), ktoré bolo vydané v pozastavení dane, oslobodené od dane a množstvo tabakových výrobkov, z ktorého uplatňuje vrátenie dane,
c)
rozdiel medzi množstvom tabakových výrobkov podľa písmena a) a množstvom tabakových výrobkov podľa písmena b),
d)
výslednú daň, ktorá pripadá na množstvo tabakových výrobkov podľa písmena c).
(6)
Daňový dlžník s výnimkou podľa odseku 5 v daňovom priznaní uvádza množstvo tabakových výrobkov, z ktorého vznikla daňová povinnosť, v členení podľa predmetu dane a sadzby dane a daň pripadajúcu na toto množstvo.
(7)
Daňový dlžník je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 11 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. DaňVýsledná daň sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(8)
Ak daňový dlžník zistí, že podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane, je povinný podať colnému úradu dodatočné daňové priznanie bezodkladne po zistení nesprávnosti alebo neúplnosti daňového priznania s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka, a zaplatiť daň do desiatich pracovných dní odo dňa podania dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie musí byť označené ako „Dodatočné“. V dodatočnom daňovom priznaní sa uvedú iba rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.
(9)
Na dodatočné daňové priznanie podľa odseku 8 sa neprihliadne, ak už colný úrad začal daňovú kontrolu smerujúcu k preskúmaniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo uplatneného vrátenia dane za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo.
(10)
Ak podané daňové priznanie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zníženie dane,
a)
prevádzkovateľ daňového skladu môže vykonať opravu dodatočným daňovým priznaním, najneskôr však do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka,
b)
daňový dlžník neuvedený v písmene a) uplatní vrátenie dane v žiadosti o vrátenie dane a postupuje podľa § 14.
§14 Vrátenie dane
(1)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takéto tabakové výrobky alebo má tabakové výrobky zdanené podľa tohto zákona; v prípade spotrebiteľského balenia cigariet, na ktoré sa vzťahuje povinnosť označovania kontrolnými známkami a ktoré je vrátené z dôvodu jeho zničenia alebo jeho znehodnotenia, predloží prevádzkovateľ daňového skladu k žiadosti o vrátenie dane úradný záznam o zničení kontrolných známok,
b)
užívateľskémuoprávnenému podnikupríjemcovi, daňovému splnomocnencovi alebo dovozcovi cigariet, ak prevzalmajú takéto tabakové výrobky a tieto tabakové výrobky sú znehodnotené a zničené pod dozorom colného úradu; v prípade spotrebiteľského balenia cigariet, na účelyktoré oslobodenésa odvzťahuje povinnosť označovania kontrolnými známkami, predloží oprávnený príjemca alebo dovozca cigariet k žiadosti o vrátenie dane podľaúradný §záznam 7o ods.zničení 2kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľských balení cigariet.
(2)
Daň z tabakových výrobkov preukázateľne zdanených na daňovom území možno vrátiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak v rámci podnikania takéto tabakové výrobky
a)
dodala na územie iného členského štátu právnickej osobe alebo fyzickej osobe na podnikateľské účely a k žiadosti o vrátenie dane (§ 29 ods. 9) priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) tabakových výrobkov,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že tabakové výrobky opustili územie únie; na požiadanie colného úradu treba vývoz tabakových výrobkov preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave tabakových výrobkov na územie tretieho štátu alebo dokladom o platbe.
(3)
Za dodanie tabakových výrobkov na podnikateľské účely podľa odseku 2 písm. a) sa považuje aj dodanie preukázateľne zdanených tabakových výrobkov právnickej osobe so sídlom v inom členskom štáte, ktorá sa podľa právnych predpisov tohto členského štátu spravuje podľa verejného práva.
(4)
Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ktorých zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim ich nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakových výrobkov, napríklad výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
(5)
Daň možno vrátiť aj daňovému dlžníkovi, ak už daň zaplatil a ak daň vypočítal
a)
daňový dlžník v neprospech príjemcu (odberateľa) tabakových výrobkov, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov,
b)
daňový dlžník vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech daňového dlžníka.
(6)
Vrátenie dane uplatní
a)
prevádzkovateľ daňového skladu v daňovom priznaní (§ 13 ods. 2) alebo v dodatočnom daňovom priznaní [§ 13 ods. 10 písm. a)], ak vrátenie dane uplatní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré daňové priznanie už predložil,
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v písmene a) v žiadosti o vrátenie dane vyhotovenej podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 42 ods. 3.
(7)
Žiadosť o vrátenieVrátenie dane za zdaňovacie obdobie možno podaťuplatniť colnémuna úraducolnom úrade až po skončení toho kalendárneho mesiaca, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane, najneskôr však do troch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom možnosť na uplatnenie vrátenia dane vznikla; na základe žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.
(8)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 6 písm. b) zistí, že predložená žiadosť o vrátenie dane je nesprávna alebo neúplná a jej oprava má za následok
a)
zníženie uplatneného vrátenia dane, je povinná podať daňové priznanie; v daňovom priznaní uvedie daň vo výške rozdielu medzi uplatneným vrátením dane a výškou dane, ktorá má byť vrátená, a túto daň zaplatí v lehote podľa § 13, ak už daň bola vrátená,
b)
zvýšenie uplatneného vrátenia dane, môže podať dodatočnú žiadosť o vrátenie dane, v ktorej uvedie rozdiel oproti pôvodne uplatnenej výške vrátenia dane, ako aj zdaňovacie obdobie, ktorého sa oprava týka; to platí aj v prípade, ak túto skutočnosť zistí colný úrad; dodatočnú žiadosť o vrátenie dane možno podať do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, ktorého sa oprava týka; na základe žiadosti o vrátenie dane podanej po uplynutí tejto lehoty nemožno vrátiť daň.
(9)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, alebo žiadosti o vrátenie dane, alebo dodatočnej žiadosti o vrátenie dane, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a zistí, že daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie, alebo žiadosť o vrátenie dane, alebo dodatočná žiadosť o vrátenie dane je oprávnená, vráti daň do 15 dní od skončenia daňovej kontroly.
§16 Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na tabakové výrobky, ktoré sa
a)
nachádzajú v daňovom sklade,
b)
prepravujú za podmienok podľa § 21 a 22 alebo
c)
stali vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) alebo sklad tabakových výrobkov (§ 18 ods. 1) nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu tabakových výrobkov alebo sklad tabakových výrobkov nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu tabakových výrobkov alebo časť skladu tabakových výrobkov.
(4)
Daňovým skladom nemôže byť sklad tabakových výrobkov, ktorý nakupuje spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov na účely ich predaja na konečnú spotrebu na daňovom území.
(5)
V daňovom sklade môžu byť tabakové výrobky len v pozastavení dane.
§17 Podnik na výrobu tabakových výrobkov
(1)
Podnikom na výrobu tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, zariadené príslušným technologickým zariadením určeným na výrobu tabakových výrobkov, v ktorom sa v rámci podnikania tabakové výrobky vyrábajú, spracúvajú, skladujú, prijímajú alebo odosielajú.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu tabakových výrobkov a chce prevádzkovať podnik na výrobu tabakových výrobkov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Výrobou tabakových výrobkov nie je vlastnoručné zhotovenie cigariet na osobnú spotrebu.
§18 Sklad tabakových výrobkov
(1)
Skladom tabakových výrobkov na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania tabakové výrobky prijímajú, skladujú alebo odosielajú.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad tabakových výrobkov v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, v ktorom sa majú tabakové výrobky v pozastavení dane prijímať, skladovať a odosielať, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
podniká v distribúcii tabakových výrobkov nepretržite minimálne dva roky,
b)
má ročný obrat najmenej 500 000 000 kusov cigariet alebo 100 ton tabaku alebo 1 000 000 kusov cigár a cigariek.
§19 Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
e)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú:
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracovávaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré sa majú vyrobiť,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať, a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,12) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c) v prvom bode a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. d),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) tabakové výrobky v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. c) druhého bodu,
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu upresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 20,
c)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla alebo nezanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 4 a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 16 a 18, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti všetkých údajov a splnenia poslednej z podmienok.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) až c), odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. d) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo podľa odseku 5.
(7)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty
1.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 5 písm. a) druhého bodu, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
2.
na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20 ods. 8 určenej colným úradom podľa § 20 ods. 9, ak zábezpeka nebola zložená alebo doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.13a)
(8)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak prevádzkovateľ daňového skladu
a)
vstúpi do likvidácie,
b)
už prestal spĺňať podmienky uvedené v odseku 4 písm. a) až e),
c)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(9)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, nespracúva, neskladuje, neprijíma alebo neodosiela tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(10)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, za účasti colného úradu vykoná inventarizáciu zásob tabakových výrobkov ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň podľa § 20 na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(11)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 8 písm. c), môže byť nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. V prípade odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 môže byť vydané nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
§20 Zábezpeka na daň
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedla do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane. Ak nie je možné zábezpeku na daň takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uvedie do daňového voľného obehu v bežnom roku.
(2)
Žiadateľ je povinný zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chce prevádzkovať; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 21 a 22.
(3)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(4)
Zložením zábezpeky na daň sa rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť úrok,
b)
banková záruka14) vystavená v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o viac ako 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vrátimôže vrátiť príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob tabakových výrobkov v pozastavení dane ku dňu podania žiadosti, a to do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.
(7)
Ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, colný úrad na základe žiadosti o upustenie od zloženia zábezpeky na daň upustí od povinnosti zložiť zábezpeku na daň
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov alebo skladom tabakových výrobkov,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu; za rovnakých podmienok môže žiadosť o upustenie od zloženia zábezpeky na daň podať aj prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov alebo skladom tabakových výrobkov.
(8)
Colný úrad písomne vyzve prevádzkovateľa daňového skladu, u ktorého čiastočne alebo úplne upustil od zloženia zábezpeky na daň podľa odseku 7, aby zábezpeku na daň zložil alebo doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu je po dobu viac ako piatich dní v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov podľa tohto zákona alebo iných daňových predpisov, alebo podľa colných predpisov,
b)
nastali iné okolnosti, na ktorých základe možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(9)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zložiť alebo doplniť zábezpeku na daň v tejto lehote.
(10)
Za daňovo spoľahlivú sa na účely tohto zákona považuje
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ak dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 písm. a), c) až f),
b)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu tabakových výrobkov alebo skladom tabakových výrobkov, ak dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4.
§21 Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území
(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane možno prepravovať na daňovom území len
a)
z jedného daňového skladu do druhého daňového skladu,
b)
pri dovoze alebo vývoze, ktorý uskutočňuje prevádzkovateľ daňového skladu.
(2)
Tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z jedného užívateľského podniku do druhého užívateľského podniku v prípade ukončenia činnosti podľa § 8 ods. 13.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území tabakové výrobky v pozastavení dane a tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2, iný spôsob prepravy takýchto tabakových výrobkov, ako je uvedený v odsekochodseku 1 a 2.
(43)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva aj zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane.
(54)
Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
a)
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1.
odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
3.
odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
4.
príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane [odsek 1 písm. a)] sú v jeho vlastníctve,
b)
dopravca namiesto odosielateľa, ak sa tak dohodli a colný úrad s tým súhlasil.
(65)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať len so sprievodným dokumentom (§ 25 ods. 1). Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravované tabakové výrobky. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel, v treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie tabakových výrobkov a oba diely predloží colnému úradu na potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tabakové výrobky prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ak sa počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia; § 25 ods. 4 tu platí rovnako. Preprava tabakových výrobkov sa považuje za ukončenú dňom prevzatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy tabakových výrobkov je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a colným úradom príjemcu (odberateľa).
(76)
Tabakové výrobky, ktoré boli prepravované v pozastavení dane, musia byť po ich prevzatí bezodkladne umiestnené v sklade príjemcu (odberateľa).
(87)
Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 4 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie tabakových výrobkov potvrdí colný úrad príjemcu (odberateľa).
§22 Postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na území únie
(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane možno prepravovať
a)
z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi, alebo daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte alebo slovenskému zástupcovi (§ 33a ods. 15), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi (§ 33a ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6),
b)
z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi, alebo daňovému splnomocnencovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte do daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi, alebo daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte cez daňové územie.
(2)
Ak sa majú tabakové výrobky prepravovať v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť sprievodný dokument uvedený v § 25 ods. 1.
(3)
Sprievodný dokument sa vyhotovuje v štyroch dieloch. Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý až štvrtý diel sprevádza prepravované tabakové výrobky. Preprava tabakových výrobkov sa považuje za ukončenú dňom prevzatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy tabakových výrobkov je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom).
(4)
Pri preprave tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu, oprávnenému príjemcovi, daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte, slovenskému zástupcovi (§ 33a ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, je odosielateľ (dodávateľ) povinný pred začatím prepravy zaslať kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu faxom alebo elektronicky colnému riaditeľstvu a colnému úradu miestne príslušnému odosielateľovi (dodávateľovi).
(5)
Ak sa počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane z daňového skladu na daňovom území do iného členského štátu zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ alebo jeho daňový splnomocnenec je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia.
(6)
Ak sa prepravujú tabakové výrobky v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie, musí tieto tabakové výrobky sprevádzať druhý až štvrtý diel sprievodného dokumentu. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel sprievodného dokumentu. V treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie tabakových výrobkov a oba diely predloží colnému úradu. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tabakové výrobky prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ustanovenie § 25 ods. 4 tu platí rovnako.
(7)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať podľa odseku 1 písm. a) a b) v pozastavení dane, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi (§ 33a ods. 15), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na požiadanie povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie tabakových výrobkov potvrdí príjemca (odberateľ) na treťom diele sprievodného dokumentu; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o prevzatí tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom) sa vyžaduje, ak tento správca dane je povinný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu potvrdzovať tretí diel sprievodného dokumentu.
(8)
Tabakové výrobky v pozastavení dane možno prepravovať len so sprievodným dokumentom.
(9)
Tabakové výrobky, ktoré sa prepravovali v pozastavení dane, sa musia po ich prevzatí bezodkladne umiestniť v sklade príjemcu (odberateľa).
(10)
Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z daňového skladu na daňovom území oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, ktorý má povolenie prijímať tabakové výrobky v pozastavení dane príležitostne, musí byť doložená dokladom potvrdzujúcim vysporiadanie dane v inom členskom štáte.
§23 Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem tabakových výrobkov písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov tabakového výrobku,
e)
predpokladanýúdaj ročnýo objempredpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
množstvoúdaj o množstve tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(23)
PrílohamiPrílohou k žiadosti sú:
a)
je výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie žiadateľa na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 8)
b)
čestnézložil vyhláseniezábezpeku na daň,
c)
colný úrad ani daňový úrad voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa, že
spĺňa
podmienky
uvedené
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov spôsobom podľa § 1920 ods. 4.
(36)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa, ktorý chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v príloháchprílohe k žiadosti, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v § 19 ods.odsekoch 4 a 5, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže pravdivosť všetkých údajov a splnenie všetkých podmienok, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane v lehote do 15 dní odo dňa preukázania pravdivosti údajov a splnenia poslednej z podmienok.
Ak
colný
úrad
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chcepovolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovanenevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijímaťprijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré predpokladá prijať v priebehudanom dvochprípade poprijať, sebea nasledujúcichto kalendárnychspôsobom mesiacovpodľa § 20 ods. 4. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(58)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v príloháchprílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, colný úrad vydá povolenie prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možnémožno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(69)
NaAk oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať tabakové výrobky a daň pripadajúca na toto množstvo tabakových výrobkov je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň prijatia týchto tabakových výrobkov
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu písomne alebo elektronicky,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(10)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa použijedane, §a 20to primeranedo piatich dní odo dňa oznámenia podľa odseku 12.
(711)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(12)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, o čom písomne upovedomí daňového dlžníka.
(13)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 12 a odseku 24 písm. ba), c) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a)3 je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(814)
NaPovolenie zánikprijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
b)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) a odseku 10, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane sacolným použijeúradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.§13a)
19
ods.
7
(15)
10 primerane.
Colný úrad povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca už prestal spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(16)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak bolaoprávnený vykonanápríjemca registráciapočas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma tabakové výrobky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(17)
Pri zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 14 písm. b) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,14)
d)
colný úrad odníme osvedčenie o registrácii a zruší registračné číslo.
(18)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 15 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie naprijímať prevádzkovanietabakové daňovéhovýrobky skladuz iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. V prípade odňatia povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 16 môže byť vydané nové povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
§24 Daňový splnomocnenec
(1)
Daňovým splnomocnencom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daňovom území, ktorú prevádzkovateľ daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte splnomocnil zabezpečovať v jeho mene dodávky tabakových výrobkov na daňovom území osobám, ktoré nie sú prevádzkovateľmi daňového skladu, a ktorú colný úrad na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu so sídlom v inom členskom štáte zaregistroval ako daňového splnomocnenca na daňovom území. Daňový splnomocnenec nesmie byť totožný s odberateľom.
(2)
Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca sa predkladá colnému riaditeľstvu, ktoré určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásením daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa). Na predloženie tejto žiadosti, registráciu daňového splnomocnenca a zloženie zábezpeky na daň sa použije § 23 primerane.
(3)
Colný úrad zruší registráciu daňového splnomocnenca, ak
a)
daňový splnomocnenec nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
daňový splnomocnenec porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal daňový splnomocnenec alebo prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, v ktorého mene zabezpečuje daňový splnomocnenec dodávky tabakových výrobkov.
§25 Sprievodný dokument
(1)
Tabakové výrobky v pozastavení dane možno prepravovať len so sprievodným dokumentom vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom uvedeným v právnom predpise únie.15) Za sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako sprievodný dokument uvedený v prvej vete.
(2)
Ak sa majú tabakové výrobky prepravovať cez územie štátov Európskeho združenia voľného obchodu16) alebo na územie štátov Európskeho združenia voľného obchodu, namiesto sprievodného dokumentu uvedeného v odseku 1 sa použije jednotný colný doklad.
(3)
Ak sa majú tabakové výrobky prepravovať cez územie jedného tretieho štátu alebo viacerých tretích štátov, ktoré nie sú štátmi Európskeho združenia voľného obchodu, namiesto sprievodného dokumentu uvedeného v odseku 1 sa použije karnet TIR17) alebo karnet A. T. A.18)
(4)
Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje na účely vrátenia zábezpeky na daň urýchlené potvrdenie prevzatia tabakových výrobkov, príjemca (odberateľ) odošle faxom alebo elektronicky kópiu tretieho dielu sprievodného dokumentu potvrdenú príjemcom (odberateľom) a správcom dane príjemcu (odberateľa); povinnosť zaslať tretí diel sprievodného dokumentu tým nie je dotknutá.
§26 Nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane
(1)
Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane na daňovom území vznikne nezrovnalosť, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom vzniku nezrovnalosti. Za nezrovnalosť sa považujú tieto skutočnosti:
a)
tabakové výrobky neboli prepravené právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej prijímať tabakové výrobky v pozastavení dane,
b)
preprava tabakových výrobkov nebola skončená,
c)
došlo k strate alebo odcudzeniu tabakových výrobkov,
d)
tabakové výrobky neboli vyvezené.
(2)
Daňová povinnosť podľa odseku 1 vzniká, ak odosielateľ v lehote štyroch mesiacov odo dňa odoslania tabakových výrobkov nedostane potvrdený tretí diel sprievodného dokumentu o doručení tabakových výrobkov na miesto určenia alebo ak došlo k nezrovnalosti a miesto, kde nezrovnalosť vznikla, nemožno zistiť.
(3)
Ak odosielateľ tabakových výrobkov v lehote 60 dní odo dňa odoslania tabakových výrobkov nedostane tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a správcom dane príslušným pre príjemcu alebo na prijatom treťom diele bolo potvrdené prijatie menšieho alebo väčšieho množstva tabakových výrobkov, je povinný o tom bezodkladne písomne upovedomiť colný úrad.
(4)
Ak pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane dôjde k ich strate alebo sa zistia rozdiely v množstve prepravovaných alebo prijatých tabakových výrobkov na daňovom území, colný úrad na podklade úradného zistenia a potvrdenia tieto skutočnosti vyznačí na treťom diele sprievodného dokumentu a súčasne uvedie, aké množstvo tabakových výrobkov možno uznať na účely oslobodenia od dane.
(5)
Daňovým dlžníkom je právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba skladá zábezpeku na daň na tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane namiesto odosielateľa. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, daň vypočítať podľa sadzieb dane platných v deň odoslania tabakových výrobkov a zaplatiť daň
a)
colnému úradu, ak má daňový dlžník sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(6)
Colný úrad poskytne informácie o povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území správcovi dane iného členského štátu, v ktorom sa nachádza odosielajúci daňový sklad.
(7)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vyhotovenia sprievodného dokumentu zistí, že k nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, možno daň zaplatenú na daňovom území vrátiť daňovému dlžníkovi do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, možno daňovému dlžníkovi vrátiť daň do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
§27 Dovoz tabakových výrobkov z územia tretích štátov
(1)
Dovozom tabakových výrobkov sa rozumie vstup tabakových výrobkov na daňové územie z územia tretieho štátu alebo z územia únie, na ktorom sa neuplatňujú právne predpisy únie o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam. Ak sa pri dovoze nachádzajú tabakové výrobky v colnom režime vonkajší tranzit alebo v colnom režime uskladňovanie v colnom sklade, alebo v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme, alebo v colnom režime prepracovanie pod colným dohľadom, alebo v colnom režime dočasné použitie, alebo sú umiestnené v slobodnom colnom pásme, alebo v slobodnom colnom sklade, takéto tabakové výrobky sa považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane. Na daň a na správu dane pri dovoze tabakových výrobkov sa vzťahujú colné predpisy, ak tento zákon alebo osobitný predpis19) neustanovujú inak.
(2)
Tabakové výrobky po prepustení do colného režimu voľný obeh možno uviesť do daňového režimu pozastavenia dane. V takomto prípade sa uplatní postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane.
(3)
Tabakové výrobky, ktoré po prepustení do colného režimu voľný obeh sú uvedené do daňového režimu pozastavenia dane, musia byť bezodkladne umiestnené v daňovom sklade. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakové výrobky prepúšťa do colného režimu voľný obeh, povolením na prevádzkovanie daňového skladu a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 pokrýva aj zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane.
§28 Vývoz tabakových výrobkov v pozastavení dane
(1)
Vývozom tabakových výrobkov v pozastavení dane sa rozumie dopravenie tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území na územie tretieho štátu.
(2)
Pri vývoze tabakových výrobkov na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa prepravujú cez jeden alebo viacero členských štátov, pričom sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu tabakových výrobkov z územia únie colným úradom výstupu na treťom diele sprievodného dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument použije jednotný colný doklad, preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu tabakových výrobkov z územia únie colným úradom výstupu na piatom diele jednotného colného dokladu. Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použije § 22 ods. 7 a 8.
§29 Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravia na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom prevzatia tabakových výrobkov na daňovom území. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je odberateľom tabakových výrobkov.
(2)
Odberateľ je povinný pred prevzatím tabakových výrobkov
a)
písomne oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku, ktoré chce odobrať, identifikačné údaje dodávateľa,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaných tabakových výrobkov; na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.
(3)
Daňový dlžník pri vzniku daňovej povinnosti je povinný bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 13 primerane.
(4)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú na daňové územie alebo prijímajú na daňovom území opakovane, na žiadosť odberateľa môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(5)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú aj v prípade, ak odberateľom tabakových výrobkov je právnická osoba, ktorá nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely.
(7)
Ak sadaňová tabakovépovinnosť výrobky prepravia na daňové územie alebo príjmu na daňovom území inak akonevznikne podľa odsekovodseku 1, a 2,vzniká daňová povinnosť vzniká dňom prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie, alebo dňom použitia tabakových výrobkov na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá tabakové výrobky pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe, alebo ktorá tabakové výrobky ako prvá použila. Daňový dlžník je povinný bezodkladne po vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň, vypočítanúa podľa sadzieb dane platných v deň odoslania tabakových výrobkovto
a)
colnému úradu, ak daňový dlžník má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový dlžník nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 30. Za dodanie tabakových výrobkov na podnikateľské účely sa považuje aj dodanie tabakových výrobkov právnickej osobe v inom členskom štáte, ktorá sa podľa právnych predpisov tohto členského štátu spravuje podľa verejného práva.
(9)
Odosielateľ (dodávateľ) je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu písomné oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, obchodný názov, presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré chce dodať, a identifikačné údaje odberateľa a zároveň podá colnému úradu žiadosť o vrátenie dane.
§30 Zjednodušený sprievodný dokument
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobom uvedeným v právnom predpise únie.20) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravované tabakové výrobky. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu tabakových výrobkov odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.
(2)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravujú na daňové územie na podnikateľské účely, musia sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie tabakových výrobkov v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý bezodkladne odošle odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.
(3)
Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; taký doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(4)
Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava tabakových výrobkov uskutoční cez územie jedného alebo viacerých členských štátov.
§31 Preprava tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba na svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) sama prepraví na daňové územie tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, z takto nadobudnutých tabakových výrobkov nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Ak sa použijú tabakové výrobky podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia tabakových výrobkov. Daňovým dlžníkom je fyzická osoba, ktorá prepravila tabakové výrobky na daňové územie, pričom je povinná bezodkladne podať daňové priznanie a zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 13 primerane.
(3)
Pri posudzovaní, či sú tabakové výrobky určené na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 29, prihliada sa na
a)
dôvod nadobudnutia alebo držby tabakových výrobkov a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
b)
miesto, kde sa tabakové výrobky nachádzajú, alebo spôsob, akým boli tabakové výrobky prepravené,
c)
nadobúdacie doklady týkajúce sa tabakových výrobkov,
d)
množstvo tabakových výrobkov.
§32 Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie tabakových výrobkov osobou, ktorá v rámci podnikania tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území odosielateľovi (dodávateľovi) dodaním tabakových výrobkov na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia tabakových výrobkov odberateľom. Daňovým dlžníkom je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
písomne oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
písomne oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Daňový dlžník uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti bezodkladne podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 13 primerane.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá je daňovo spoľahlivá (§ 20 ods. 10).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke. Prílohou žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania.
(9)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod, colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi).
(10)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky tabakových výrobkov.
(11)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom na daňovom území chce odoslať tabakové výrobky uvedené na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, túto skutočnosť je povinná písomne oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie meno a priezvisko a adresu odberateľa, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré chce odoslať, a deň, v ktorý sa majú tabakové výrobky odoslať. Ak sa má uplatniť vrátenie dane, žiadosť o vrátenie dane sa doloží potvrdením o vysporiadaní dane v členskom štáte určenia.
§33 Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)
Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Od dane sú oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať tabakové výrobky len za cenu s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane alebo zásobovať paluby lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad"), pričom § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 primerane. Ak už právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov alebo tabakových výrobkov dodaných na paluby lietadiel. Ak už požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)
Preprava tabakových výrobkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu"), sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(9)
Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov,
b)
vydaných tabakových výrobkov v členení na tabakové výrobky predané
1.
oslobodené od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(10)
Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
(11)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.
(12)
Ak sa zásoby tabakových výrobkov nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu tabakových výrobkov, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu tabakové výrobky s výnimkou cigariet uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 13 ods. 1, 2, 5, 7 až 10.

Osobitná úprava predaja tabakových výrobkov oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv

§33a
(1)
Od dane sú oslobodené tabakové výrobky predávané v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „zahraničný zástupca").
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia") so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov"). Ustanovenie § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu21) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)
Preprava tabakových výrobkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov"), sa uskutočňuje v pozastavení dane so sprievodným dokumentom; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)
Tabakové výrobky oslobodené od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14. Prílohou k povoleniu na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,21) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.21) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpených tabakových výrobkov v kusoch a ponechá si kópiu povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 12 000 ks cigariet.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v týchto množstvách:
a)
vedúci misie 10 000 ks cigariet,
b)
vedúci konzulárneho úradu 10 000 ks cigariet,
c)
člen diplomatického personálu 6 000 ks cigariet,
d)
člen administratívneho a technického personálu 4 000 ks cigariet.
(14)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok tabakové výrobky najviac v množstve 4 000 ks cigariet.
(15)
Povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy8a) (ďalej len „slovenský zástupca"). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 a ktorý chce predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 19 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 33b ods. 1 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(19)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 tabakové výrobky v pozastavení dane so sprievodným dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane,6) ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu tabakových výrobkov sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
§33b
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať tabakové výrobky oslobodené od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a)
skladovanie a predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatých tabakových výrobkov v kusoch,
2.
množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch od začiatku kalendárneho roka,
3.
stav zásob tabakových výrobkov v kusoch.
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný oznámiť Colnému úradu Bratislava najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca podľa zahraničných zástupcov
a)
množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch za predchádzajúci kalendárny mesiac a
b)
celkové množstvo predaných tabakových výrobkov v kusoch od začiatku kalendárneho roka do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 a 3 primerane.
(4)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 19 ods. 7 až 11 primerane.

Vedenie evidencií

§34
(1)
Prevádzkovateľ podniku na výrobu tabakových výrobkov (§ 17 ods. 1) je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobených tabakových výrobkov,
b)
prevzatých tabakových výrobkov,
c)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
d)
vydaných tabakových výrobkov,
e)
základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakových výrobkov použitých pri ich výrobe,
f)
stavu zásob tabakových výrobkov a základných surovín a materiálov použitých pri výrobe tabakových výrobkov.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa vymedzenia predmetu dane podľa § 4 uvedený
a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby tabakových výrobkov,
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia tabakových výrobkov a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze tabakových výrobkov aj dátum ich prepustenia do colného režimu voľný obeh, miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia tabakových výrobkov na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania tabakových výrobkov a identifikačné údaje odberateľa; ak tabakové výrobky prevzal dopravca, na ktorého účet neboli tabakové výrobky vydané, musia byť uvedené identifikačné údaje dopravcu,
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu tabakových výrobkov, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie tabakových výrobkov oslobodených od dane musí byť doložené
a)
odberným poukazom odberateľa, ak sa vydávajú tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2,
b)
kópiou povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydávajú tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 33a.
(4)
Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykonať denne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
§35
(1)
Prevádzkovateľ skladu tabakových výrobkov, ktorý je daňovým skladom, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatých tabakových výrobkov,
b)
tabakových výrobkov použitých na vlastnú spotrebu,
c)
vydaných tabakových výrobkov,
d)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 3 a 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
§36
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatých tabakových výrobkov oslobodených od dane podľa § 7 ods. 2,
b)
použitých tabakových výrobkov oslobodených od dane podľa § 7 ods. 2 podľa účelu použitia,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov oslobodených od dane podľa § 7 ods. 2.
(2)
Zápisy v evidencii sa musia vykonávať pri zmene stavu zásob, minimálne jedenkrát mesačne. Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane.
§37
(1)
Oprávnený príjemca je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatých tabakových výrobkov, v členení na tabakové výrobky prijaté
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iných členských štátov,
b)
vydaných tabakových výrobkov,
c)
stavu zásob tabakových výrobkov.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
§38
(1)
Daňový splnomocnenec je povinný viesť evidenciu
a)
prijatých tabakových výrobkov v pozastavení dane,
b)
vydaných tabakových výrobkov,
c)
odberateľov.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu odoslaných tabakových výrobkov do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu tabakových výrobkov
a)
prijatých,
b)
vydaných.
(4)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
§39 Daňový dozor a daňová kontrola
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom tabakových výrobkov, tlačou a distribúciou kontrolných známok, a tiež daňovú kontrolu.22)
(2)
Daňový dozor a daňovú kontrolu vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok alebo kontrolované tabakové výrobky.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s tabakovými výrobkami, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádzajú alebo môžu nachádzať tabakové výrobky,
b)
zisťovať stav zásob tabakových výrobkov a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe tabakových výrobkov, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať prepravné obaly a iné obaly, napríklad kontajner, debnu, škatuľu, v ktorých sa nachádzajú alebo môžu nachádzať tabakové výrobky,
d)
zastavovať vozidlá, zisťovať množstvo nimi prepravovaných tabakových výrobkov, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,
e)
odoberať bezodplatne vzorky v prípadoch podľa písmen a) až d) v technologicky odôvodnenom množstve,
f)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
g)
zisťovať prirodzené úbytky tabakových výrobkov pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určovať so súhlasom colného úradu najprípustnejšiu výšku strát tabakových výrobkov v daňových skladoch a užívateľských podnikoch, ktoré používajú tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2.
(4)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odseku 3.
(5)
V daňových skladoch a v užívateľských podnikoch colný úrad vykoná daňovú kontrolu najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.23) Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.24)
(6)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam, alebo vykoná daňovú kontrolu.
(7)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení tabakových výrobkov alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(8)
Daňový dozor môže vykonávať aj colné riaditeľstvo. V takom prípade sa na colné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 2 až 4, 6 a 7 primerane.
§40 Vedenie evidencie colným úradom a colným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú databázu, ktorá obsahuje register prevádzkovateľov daňových skladov, prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov, oprávnených príjemcov, daňových splnomocnencov, daňových skladov, ako aj evidenciu splnomocnencov pre zásielkový obchod, prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov, užívateľských podnikov a dovozcov cigariet.
(2)
Elektronická databáza podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu a adresu umiestnenia daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje daňového splnomocnenca, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje dovozcu cigariet a jeho registračné odberné číslo,
g)
obchodný názov prijímaných a skladovaných tabakových výrobkov,
h)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
i)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu.
(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 2, a postupovať podľa osobitného predpisu.25)
(4)
Colné riaditeľstvo vedie evidenciu údajov podľa § 9 ods. 26, na ktorej základe oznámi ministerstvu najpredávanejšiu cenovú kategóriu cigariet za prvých šesť kalendárnych mesiacov roka najneskôr do 15. augusta príslušného roka a za posledných šesť kalendárnych mesiacov roka najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka na účely zisťovania daňového zaťaženia cigariet spotrebnou daňou. Najpredávanejšia cenová kategória cigariet je kategória cigariet, z ktorýchktorej najväčšie množstvo spotrebiteľských balení cigariet s rovnakou cenou, scigariet rovnakýmprepočítanou počtomna tisíc kusov cigariet v spotrebiteľskom balení a rovnakou dĺžkou jednej cigarety bolo uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za obdobie podľa prvej vety.
(5)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 33a ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
§41 PokutySprávne delikty
(1)
PrávnickejSprávneho osobedeliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzickejfyzická osobeosoba oprávnená na podnikanie, ktoráak vydala
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie cigariet falzifikátom kontrolnej známky,
c)
poruší ustanovenie § 9 ods. 17, 21, 23, 24 alebo 25,
d)
nepreukáže použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok,
e)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
f)
vyrobí tabakové výrobky bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
g)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom,
h)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou,
i)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 733a ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
j)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e) alebo ods. 2 odberateľovi, ktorý
nepredložil
odberný
poukaz
k)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. d),
l)
poruší ustanovenie § 23 ods. 9 písm. a).
(2)
Colný úrad uloží colnýpokutu
úrad
pokutu
a)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto vydaných tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.
(2)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použila
a)
tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na iný ako určený účel, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitých tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk, alebo
b)
tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 na účely neuvedenécigariet v odbernomspotrebiteľskom poukaze, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitých tabakových výrobkov, najmenej však 50 000 Sk, alebo
c)
tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 bez vydaného odberného poukazu, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitých tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.
(3)
Ak colný úrad zistil v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravu spotrebiteľského baleniabalení cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a) uložínajmenej právnickejvšak osobe10 alebo000 fyzickej osobeSk, ktoráa takétotaké spotrebiteľské balenie cigariet predalazabezpečí,3)
ponúkala
b)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. b) vo výške dane pripadajúcej na predajmnožstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, skladovalanajmenej alebovšak prepravovala50 000 Sk, pokutua také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
c)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. c) vo výške od 10 000 Sk do 50 000 Sk,
d)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, na ktoré boli kontrolné známky určené, najmenej však 10 000 Sk,
e)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. e) vo výške 50 % dane pripadajúcej na zistené množstvo neoznačenýchzistených tabakových výrobkov, najmenej však 10 000 Sk;, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
f)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov vyrobených bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 100 000 Sk, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
g)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. g) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaných tabakových výrobkov, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,
h)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo predaných tabakových výrobkov oslobodených od dane, ktoré mali byť predané s daňou, najmenej však 100 000 Sk,
i)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. i) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov oslobodených od dane predaných nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 100 000 Sk,
j)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. j) 10 000 Sk a v prípade opakovaného porušenia 50 000 Sk,
k)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. k) vo výške rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej však 10 000 Sk a v prípade opakovaného porušenia najmenej 50 000 Sk,
l)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. l) 2 000 Sk.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. c) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na účel výpočtu dane podľa odseku 2 písm. a) a e) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a najpredávanejšiacena cenovánajpredávanejšej kategóriacenovej kategórie cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
(4)
Odberateľovi kontrolných známok, ktorý porušil § 9 ods. 17, 21, 23, 24 alebo 25, uloží colný úrad pokutu až do 50 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.
(5)
OdberateľoviTabakové kontrolných známokvýrobky, ktorý nevie preukázať použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok, uložíktoré colný úrad pokutuzabezpečí vo výške 50 % dane, ktorá zodpovedá daňovej povinnosti za cigarety v spotrebiteľskom balení, naa ktoré bolisa kontrolné známky určené, najmenej však 10 000 Sk.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 8 ods. 14 písm. c) alebo § 10 ods. 1 písm. b) alebo písm. e), uloží colný úrad pokutu 10 000 Sk a v prípade opakovaného porušenia 50 000 Sk.
(7)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 10 ods. 1 písm. d), uloží colný úrad pokutu vo výške rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej však 10 000 Sk a v prípade opakovaného porušenia najmenej 50 000 Sk.
(8)
Ak colný úrad zistil kusový predaj cigariet, uloží predávajúcej osobe pokutu 10 000 Sk. Ak colný úrad zistí, že v mieste predaja cigariet nie je umiestnený nápis podľa § 10 ods. 2, uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu 1 000 Sk.
(9)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 11 ods. 2 písm. a), uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zistených tabakových výrobkov, najmenej však 50 000 Sk.
(10)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 21 ods. 4, § 22 ods. 7 alebo § 29 ods. 2 písm. b), uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane pripadajúcej na množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov.
(11)
Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ktorý predal tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaných tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.
(12)
Prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ktorý predal tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo predal tabakové výrobky oslobodené od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaných tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.
(13)
Colný úrad spotrebiteľské balenia cigariet podľa odseku 3 a tabakové výrobky podľa odseku 9 zabezpečí.3) Dňomdňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečeníprepadnutí tabakových výrobkov astanú neoznačených spotrebiteľských balení cigariet, tabakové výrobky a neoznačené spotrebiteľské balenia cigariet prepadajú v prospechmajetkom štátu,3) aje colný úrad je povinný ich zničiť. Na zničeniepostup pri ničení tabakových výrobkov a neoznačených spotrebiteľských balení cigariet sa primerane použije osobitný predpis.25b)
§41a Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, ak
a)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a)
b)
označí spotrebiteľské balenie cigariet falzifikátom kontrolnej známky,
c)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo ktoré sa u nej nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako s vlastnými,
d)
použije tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 písm. f) na iný ako určený účel.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
za priestupok podľa odseku 1 písm. a) do 1 000 000 Sk, najmenej však 2 000 Sk, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
b)
za priestupok podľa odseku 1 písm. b) vo výške dane pripadajúcej na množstvo cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 50 000 Sk, a také spotrebiteľské balenie cigariet zabezpečí,3)
c)
za priestupok podľa odseku 1 písm. c) do 1 000 000 Sk, najmenej však 2 000 Sk, a také tabakové výrobky zabezpečí,3)
d)
za priestupok podľa odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov oslobodených od dane podľa § 7 písm. f) použitých na iný ako určený účel, najmenej však 5 000 Sk.
(3)
Pri určovaní výšky pokuty podľa odseku 2 písm. a) a c) prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Na účel výpočtu dane podľa odseku 2 písm. b) a d) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a cena najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.
(5)
Tabakové výrobky, ktoré colný úrad zabezpečí a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí tabakových výrobkov stanú majetkom štátu,3) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení tabakových výrobkov sa primerane použije osobitný predpis.25b)
(6)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a c) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 5 000 Sk. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.25c)

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§42
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§43
(1)
Podľa doterajších predpisov sa posudzujú všetky práva a povinnosti v nich uvedené, ktoré vznikli do 30. apríla 2004 a až do uplynutia všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred 1. májom 2004, ako aj na ne nadväzujúce lehoty, pričom správu spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov vykonávajú podľa doterajších predpisov doterajší správcovia tejto dane.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, daň podľa tohto zákona sa vzťahuje na tabakové výrobky, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo dovezené na daňové územie, alebo vyvezené z daňového územia od 1. mája 2004.
§44
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
e)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré majú byť vyrobené,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,12) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) tabakové výrobky v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20). Ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, môže žiadateľ písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 16 a 18), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu zásob tabakových výrobkov do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 7 písm. a) iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, colný úrad uloží sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 23 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(10)
Žiadateľ uvedený v odseku 9 pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20).
(11)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 9 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 12 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a do 25. mája 2004 zaplatiť daň.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 daňovým splnomocnencom (§ 24 ods. 1), musí písomne požiadať colné riaditeľstvo o registráciu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému riaditeľstvu do 31. marca 2004. Colné riaditeľstvo určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa). Na predloženie tejto žiadosti a registráciu daňového splnomocnenca sa použije odsek 9 a 11 primerane.
(15)
Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odsekoch 1, 9 a 14, ktorá chce od 1. mája 2004 dovážať spotrebiteľské balenie cigariet z územia tretích štátov, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov cigariet najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o zaradenie do tejto evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo, obchodný názov spotrebiteľského balenia cigariet a predpokladané ročné množstvo dovážaných cigariet.
(16)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 uvádzať spotrebiteľské balenie cigariet do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná požiadať o vydanie registračného odberného čísla
a)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 1, alebo
b)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 9, alebo
c)
súčasne so žiadosťou o registráciu daňového splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 14, alebo
d)
po zaradení do evidencie dovozcov cigariet, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 15.
(17)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 15 v žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla uvedie svoje identifikačné údaje žiadateľa a predloží potvrdenie colného úradu o jeho zaradení do evidencie dovozcov cigariet.
(18)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 16 po pridelení registračného odberného čísla uzatvorí s právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 20 písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží do 15 dní colnému úradu, a požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok. Daňový splnomocnenec podľa odseku 14 a právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 15 pred vydaním poukazu na odber kontrolných známok je povinná zložiť zábezpeku na daň vkladom peňažných prostriedkov na účet colného úradu [§ 20 ods. 4 písm. a)].
(19)
Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, registračné odberné číslo žiadateľa, počet kusov kontrolných známok podľa ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety. Žiadateľ zároveň zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu na odber kontrolných známok zoznam cigariet uvádzaných do daňového voľného obehu, v ktorom uvedie cenu cigariet s dátumom uvedenia do daňového voľného obehu za túto cenu, obchodný názov cigariet, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, dĺžku jednej cigarety, krajinu pôvodu cigariet a identifikačné údaje výrobcu cigariet, ak nejde o výrobcu cigariet na daňovom území.
(20)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, môže vyhotovovať kontrolné známky podľa tohto zákona najneskôr do 31. júla 2004. Táto právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok (specimen) vyhotovený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 32. Vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky.
(21)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu po 1. máji 2004, musí byť označené kontrolnou známkou podľa tohto zákona (§ 9) s výnimkou uvedenou v odseku 24.
(22)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov je zakázané vyskladniť po 30. apríli 2004.
(23)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov možno predávať najneskôr 30. septembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(24)
Od 1. mája 2004 do 31. júla 2004 možno uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov, ak je vo voľnom poli kontrolnej známky uvedená cena cigariet. Takéto kontrolné známky môže vyhotovovať právnická alebo fyzická osoba oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, najneskôr však do 31. júla 2004.
(25)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa odseku 24 sa považuje za označené podľa tohto zákona do 31. decembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola odberateľom kontrolných známok podľa doterajších predpisov, zúčtuje použitie kontrolných známok podľa stavu k 31. júlu 2004 podľa doterajších predpisov s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) v lehote do 25. augusta 2004. Na zúčtovanie kontrolných známok sa použijú ustanovenia § 9 tohto zákona primerane. Nepoužité kontrolné známky bez uvedenej ceny zničí odberateľ kontrolných známok pod dozorom daňového riaditeľstva alebo ním povereného daňového úradu do piatich dní od dátumu skutočného zúčtovania. O zničení kontrolných známok vyhotoví daňové riaditeľstvo alebo ním poverený daňový úrad úradný záznam.
(27)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(28)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 27 zo zásob podľa odseku 27 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(29)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, colný úrad určí dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia; takáto žiadosť sa posúdi, ako keby bola podaná po 30. apríli 2004.
(30)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov za cenu bez dane a nepredložila colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(31)
Ak boli tabakové výrobky dopravené do tuzemska zo štátu, ktorý je od 1. mája 2004 členským štátom, a k 30. aprílu 2004 sa nachádzajú v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tie neboli ukončené, také tabakové výrobky sa považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane. Ak také tabakové výrobky nie sú dopravené do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu.
(32)
Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraviť na daňové územie na podnikateľské účely podľa § 29 a preprava tabakových výrobkov bude ukončená po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, uplatnia sa ustanovenia tohto zákona primerane.
(33)
Na doloženie prepravy tabakových výrobkov oslobodených od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 15 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane vytlačené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(34)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004 a chce prepravovať tabakové výrobky v pozastavení dane, môže použiť sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.15)
(35)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 29), môže použiť zjednodušený sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.20)
(36)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,19) ak tento zákon neustanovuje inak. Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 1, 9 a 14. Ak žiadateľ uvedený v odsekoch 1, 9 a 14 nepreukáže v tejto lehote splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa uvedeného v odsekoch 1, 9 a 14, aby nedostatky odstránil, a rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 v lehote do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(37)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie cigariet a ktorá má v držbe spotrebiteľské balenie cigariet uvedené v odseku 23, ktoré nepredala do 30. septembra 2004, je povinná do 31. decembra 2004 oznámiť colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad zničí tieto spotrebiteľské balenia cigariet. Ustanovenia § 41 ods. 5 tohto zákona sa v prípade postupu podľa tohto odseku nepoužijú.
§44a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2004
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 31. októbru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. novembru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. novembra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.
§44b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)
Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 15 ods. 10 a 11 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 najneskôr do 25. januára 2005, inak možnosť vrátenia dane zaniká. Na vrátenie dane sa uplatní ustanovenie § 15 ods. 13 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o registráciu a o vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 19 primerane.
(3)
Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 20 primerane.
(5)
Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať tabakové výrobky oslobodené od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinný najneskôr do 10. decembra 2004 požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa § 33a ods. 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 33a ods. 15. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí podať Colnému úradu Bratislava najneskôr do 20. decembra 2004. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 5.
(7)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa § 33a ods. 2, splnenie podmienky podľa § 33a ods. 15 a ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa § 33a ods. 12 až 14. Prílohou k povoleniu na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list na rok 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba už požiadala o vydanie povolenia na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,21) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,21) ktorého prílohou sú odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.21)
(8)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov v rozsahu podľa § 33a ods. 12 až 14.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 19 a ktorý chce od 1. januára 2005 predávať tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005. V žiadosti o doplnenie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 19 ods. 1, pričom žiadosť o doplnenie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 15. decembra 2004. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky predané v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(10)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do desiatich dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý doplnil povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a doplní povolenie na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do piatich dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(11)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov, je povinná zabezpečiť skladovanie a predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom v daňovom sklade určenom výlučne na predaj pre zahraničných zástupcov.
§44c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 8 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2005, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 8 zákona v znení účinnom od 1. januára 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 31. decembru 2005 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení platnom od 1. januára 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2005 sa dokončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 41 zákona v znení účinnom od 1. januára 2006.
§44d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2007 sa ukončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2008 a na pokuty sa vzťahuje § 41 a 41a zákona v znení účinnom od 1. januára 2008, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(2)
Užívateľský podnik podľa § 8 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007, ktorý má v držbe denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane, a prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má v držbe denaturované tabakové výrobky v pozastavení dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2008 oznámiť colnému úradu množstvo denaturovaných tabakových výrobkov v kilogramoch, ktoré mal v držbe k 15. januáru 2008.
(3)
Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane možno uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. apríla 2008. Colný úrad odníme odberný poukaz užívateľskému podniku podľa odseku 2 k 30. aprílu 2008.
(4)
Denaturované tabakové výrobky oslobodené od dane môže užívateľský podnik podľa odseku 2 používať najneskôr do 31. júla 2008. Colný úrad vyradí užívateľský podnik podľa odseku 2 z evidencie užívateľských podnikov k 31. júlu 2008.
§45
Zrušujú sa:
1.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z., zákona č. 333/1998 Z. z., zákona č. 334/1998 Z. z., zákona č. 152/1999 Z. z., zákona č. 339/1999 Z. z., zákona č. 253/2000 Z. z., zákona č. 582/2001 Z. z., zákona č. 449/2002 Z. z., zákona č. 641/2002 Z. z. a zákona č. 243/2003 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 313/1993 Z. z. o označovaní niektorých tabakových výrobkov kontrolnou známkou v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a vyhlášky č. 124/1997 Z. z.
§45a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 60/2006 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov.
§46
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 9 ods. 1 až 31, § 10 až 43 a § 45, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 547/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 076, 23. 3. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v znení smernice Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 390, 31. 12. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 94/74/ES z 22. decembra 1994 (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 96/99/ES z 30. decembra 1996 (Ú. v. ES L 008, 11. 1. 1997; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2000/44/ES z 30. júna 2000 (Ú. v. ES L 161, 1. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 10), nariadenia Rady 807/2003/ES zo 14. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16. 5. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4), smernice Rady 106/2004/ES zo 16. novembra 2004 (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2.
Smernica Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 13) v znení smernice Rady 1999/81/ES z 29. júla 1999 (Ú. v. ES L 211, 11. 08. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2002/10/ES z 12. februára 2002 (Ú. v. ES L 46, 16. 02. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 35) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
3.
Smernica Rady 92/80/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet (Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 13) v znení smernice Rady 1999/81/ES z 29. júla 1999 (Ú. v. ES L 211, 11. 08. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2002/10/ES z 12. februára 2002 (Ú. v. ES L 46, 16. 02. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 35) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
4.
Smernica Rady 95/59/ES z 25. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvňujú spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň z obratu (Ú. v. ES L 291, 6. 12. 1995; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v znení smernice Rady 1999/81/ES z 29. júla 1999 (Ú. v. ES L 211, 11. 08. 1999; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) a smernice Rady 2002/10/ES z 12. februára 2002 (Ú. v. ES L 46, 16. 02. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 35).
5.
Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (Ú. v. ES L 133, 4. 6. 1969; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1) v znení smernice Rady 72/230/EHS z 12. júna 1972 (Ú. v. ES L 139, 17. 6. 1972; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 78/1032/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 78/1033/EHS z 19. decembra 1978 (Ú. v. ES L 366, 28. 12. 1978; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 81/933/EHS zo 17. novembra 1981 (Ú. v. ES L 338, 25. 11. 1981; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 82/443/EHS z 29. júna 1982 (Ú. v. ES L 206, 14. 07. 1982; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 84/231/EHS z 30. apríla 1984 (Ú. v. ES L 117, 3. 5. 1984), smernice Rady 85/348/EHS z 8. júla 1985 (Ú. v. ES L 183, 16. 7. 1985; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 87/198/EHS zo 16. marca 1987 (Ú. v. ES L 078, 20. 3. 1987), smernice Rady 88/664/EHS z 21. decembra 1988 (Ú. v. ES L 382, 31. 12. 1988; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 89/194/EHS z 13. marca 1989 (Ú. v. ES L 073, 17. 3. 1989), smernice Komisie 89/220/EHS zo 7. marca 1989 (Ú. v. ES L 092, 5. 4. 1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 91/191/EHS z 27. marca 1991 (Ú. v. ES L 094, 16. 4. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.9/zv. 1), smernice Rady 91/673/EHS z 19. decembra 1991 (Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 91/680/EHS zo 16. decembra 1991 (Ú. v. ES L 376, 31. 12. 1991; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Ú. v. ES L 076, 23. 3. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992 (Ú. v. ES L 384, 30. 12. 1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 94/4/ES zo 14. februára 1994 (Ú. v. ES L 060, 3. 3. 1994; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1), smernice Rady 2000/47/ES z 20. júla 2000 (Ú. v. ES L 193, 29. 7. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 2/zv. 10) a Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
Príloha č. 2 k zákonu č. 106/2004 Z. z. v znení zákona č. 631/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
Vysvetlivky
1.
Pre prevádzkovateľa daňového skladu slúži toto osvedčenie ako dokument potvrdzujúci oslobodenie zásielky od dane pre žiadateľa (inštitúciu/súkromnú osobu) podľa článku 23 ods. 1 smernice Rady č. 92/12/EHS. Pre každého prevádzkovateľa daňového skladu sa vyhotoví osvedčenie. Navyše, prevádzkovateľ je povinný uschovať toto osvedčenie v rámci svojich záznamov v súlade s právnymi predpismi platnými v jeho členskom štáte.
2.
a) Všeobecná špecifikácia papiera, ktorý sa má použiť, je uvedená v Úradnom vestníku Európskej únie C 164 z 1. 7. 1989.
Na všetky vyhotovenia sa použije biely papier formátu 210 mm x 297 mm s prípustnou odchýlkou – 5 mm až + 8 mm.
Formulár na oslobodenie od dane sa vyhotoví dvojmo:
– jednu kópiu si ponechá odosielateľ,
– jedna kópia sprevádza sprievodný dokument.
b)
Každé nevyplnené miesto v kolónke 5B musí byť prečiarknuté, aby nebolo možné doplniť žiadne ďalšie údaje.
c)
Osvedčenie musí byť vyplnené čitateľne a nezmazateľne. Nie je povolené mazanie ani prepisovanie. Vypĺňa sa v úradnom jazyku hostiteľského členského štátu.
d)
Ak sa opis tovaru (kolónka 5B osvedčenia) vzťahuje na nákupnú objednávku v inom jazyku, ako je úradný jazyk členského štátu prevádzkovateľa, žiadateľ musí pripojiť preklad tejto objednávky.
e)
Na druhej strane, ak je osvedčenie v inom jazyku, ako je úradný jazyk členského štátu prevádzkovateľa, žiadateľ musí pripojiť preklad informácií týkajúcich sa tovaru v kolónke 5B.
f)
Úradným jazykom sa rozumie jeden z jazykov používaných v členskom štáte v úradnom styku alebo akýkoľvek iný jazyk Spoločenstva, ktorý členský štát vyhlasuje na tieto účely za prípustný.
3.
Vyhlásením v kolónke 3 žiadateľ poskytuje informácie potrebné na vyhodnotenie požiadavky na oslobodenie v hostiteľskom členskom štáte.
4.
Vyhlásením v kolónke 4 tohto osvedčenia inštitúcia potvrdzuje správnosť údajov v kolónkach 1 a 3(a) a skutočnosť, že žiadateľ je pracovníkom tejto inštitúcie.
5.
a) Odkaz na nákupnú objednávku (kolónka 5B osvedčenia) musí obsahovať minimálne dátum a číslo objednávky. Objednávka by mala obsahovať všetky prvky, ktoré sú uvedené v kolónke 5 v tomto osvedčení. Ak musí byť osvedčenie opečiatkované kompetentným orgánom členského štátu, objednávka musí byť tiež opečiatkovaná.
b)
Uvedenie registračného čísla pre spotrebnú daň podľa článku 15(a) odseku 2(a) smernice Rady č. 92/12/EHS daňového skladu nie je povinné.
c)
Mena musí byť identifikovaná trojpísmenovým označením v súlade s medzinárodným štandardom ISOIDIS 4127 stanoveným ISO.
6.
Uvedené vyhlásenie žiadateľa má byť overené pečiatkou v kolónke 6 kompetentným orgánom hostiteľského členského štátu. Ten orgán môže svoje overenie podmieniť súhlasom iného kompetentného orgánu tohto členského štátu. Získanie takého súhlasu je v kompetencii colného úradu.
7.
Na zjednodušenie celého procesu kompetentný orgán môže upustiť od povinnosti žiadateľa žiadať o odtlačok pečiatky v prípade oslobodenia na úradné použitie. Žiadateľ by mal uviesť toto povolenie na upustenie v kolónke 7 tohto osvedčenia.
Príloha č. 4 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
1a)
Článok 299 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002) v platnom znení.
2a)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 386, § 435 a 436 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Trestný zákon.
4)
Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení.
5)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 008, 11/1/1996, s. 11 –15).
7)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
8a)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
9)
Napríklad § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
13)
§ 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
13a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 276, 19/9/1992, s. 1) v znení neskorších zmien a doplnkov.
16)
Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).
17)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).
18)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
20)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru vo vnútri spoločenstva podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17).
21)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
22)
23)
25)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. ES L 359, 4. 12. 2004).
25a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch.
25b)
Napríklad § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
25c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.