Komentár k zákonu o dani z príjmov 595/2003 Z. z.

Naučte sa s nami všetko o dani z príjmov. Komentár k zákonu o dani z príjmov vydávame postupne formou seriálu.

Sledujte autora komentára, získate okamžitú notifikáciu na vydanie novej časti a môžete postupne študovať a získať komplexné znalosti o dani z príjmov.

 1. Ak Vám je vo výklade zákona niečo nejasné, spýtajte sa v komentári ku konkrétnemu paragrafu, AUTORA Vás spája priamo s autorom komentára.
 2. Každý paragraf je okomentovaný v samostatnom článku aj s príkladmi.
 3. Komentár je prepojený na aktuálne znenie zákona. Konkrétne znenie si môžete otvoriť popri čítaní textu priamo v okienku obrazovky aj s prepojeniami a odkazmi na súvisiace paragrafy a zákony.

V tomto článku budeme zhromažďovať postupne odkazy na jednotlivé komentáre podľa paragrafov.

Obsah

§ 1 Predmet úpravy – komentár k zákonu o dani z príjmov (§1 zákona 595/2003)

§2 základné pojmy v zákone o dani z príjmov  (§2 zákona 595/2003)

§3 Predmet dane u fyzickej osoby (§3 zákona 595/2003)

§4 – základ dane (§4 zákona 595/2003)

 Objednajte si predplatné AUTORA.sk a získate prístup ku všetkým článkom, komentárom, autorom a k tomu aj legislatívny systém IntelgientneZakony.sk –  viac info 

§ 5 Príjmy zo závislej činnosti – komentár daň z príjmov

§ 6 Príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu | komentár daň z príjmu

§7 Osobitný základ dane z kapitálového majetku | komentár daň z príjmu

§8 Ostatné príjmy – komentár k zákonu o dani z príjmov

§9 – Príjmy oslobodené od dane

§10 – Výpočet príjmov spoluvlastníka a účastníka združenia – komentár k dani z príjmov

§11 – Nezdaniteľné časti na daňovníka – komentár k zákonu o dani z príjmov

§12 – Predmet dane – komentár k dani z príjmov

§13 – Oslobodenie od dane – komentár k dani z príjmov

§13a – komentár k dani z príjmov

§13b – komentár k dani z príjmov

§13c – komentár k dani z príjmov

§14 – Základ dane – komentár k dani z príjmov

 Objednajte si predplatné AUTORA.sk a získate prístup ku všetkým článkom, komentárom, autorom a k tomu aj legislatívny systém IntelgientneZakony.sk –  viac info 

§15 – Sadzba dane – komentár k dani z príjmov

§15a – Osobitná sadzba dane – komentár k dani z príjmov

§16 – zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – komentár k dani z príjmov

§17 – Všeobecné ustanovenia o zisťovaní základu dane – komentár k dani z príjmov

§ 17a – Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách

§17b – Nepeňažný vklad v reálnych hodnotách

§17c – Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v reálnych hodnotách – komentár

§17d – Nepeňažný vklad v pôvodných cenách – komentár k dani z príjmov

§17e – Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách – komentár k dani z príjmov

§17e – Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodných spoločností alebo družstiev v pôvodných cenách – komentár k dani z príjmov

§17f a §17g Osobitná úprava platenia dane pri presune majetku daňovníka, odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia

§18 úprava základu dane závislých osôb – komentár k dani z príjmov

§19 ods. 2 Daňové výdavky

§20 Rezervy a opravné položky – komentár k dani z príjmov

§21 – Nedaňové výdavky – komentár k dani z príjmov

§21a – Pravidlá nízkej kapitalizácie

§22 – Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

§23 – Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania – komentár k dani z príjmov

§24 Oprávnená osoba – komentár k dani z príjmov

 Objednajte si predplatné AUTORA.sk a získate prístup ku všetkým článkom, komentárom, autorom a k tomu aj legislatívny systém IntelgientneZakony.sk –  viac info 

§25 – vstupná cena hmotného a nehmotného majetku

§25a vstupná cena finančného majetku

§25b vstupná cena virtuálnej meny – komentár k dani z príjmov1

§26 – Postup pri odpisovaní hmotného majetku

§27 – Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

§28 – Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 2 a 3

§29 – Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku

§30 – Odpočet daňovej straty

§30a – Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci

§30b – Úľava na dani pre prijímateľa stimulov

§30c – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

§30d – Úľava na dani pre registrované sociálne podniky

§31 – Prepočítací kurz – komentár k dani z príjmov

§32 – Daňové priznanie – fyzické osoby (FO)

§32a – Zamestnanecká prémia – komentár k dani z príjmov

§33 Daňový bonus – komentár k dani z príjmov

§33a – Daňový bonus na zaplatené úroky

§ 34 – Platenie preddavkov na daň

§35 – Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti

§36 – Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu – komentár k dani z príjmov

§37 – Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, zamestnaneckú prémiu, daňový bonus a daňový bonus na zaplatené úroky

§38 – Ročné zúčtovanie

§39 – Povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane

§40 – preddavky, daňový bonus, zrazená daň, zamestnanecká prémia, potvrdenie o zdaniteľných príjmov – vysporiadanie chýb

§41 – Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie

§42 – Platenie preddavkov na daň

§43 – Daň vyberaná zrážkou – komentár k dani z príjmov

§44 – Zabezpečenie dane

§45 – Zamedzenie dvojitého zdanenia

§46 – komentár k dani z príjmov

§47 – Zaokrúhľovanie – komentár k dani z príjmov

§ 48 – Zahraničný platiteľ dane – komentár k dani z príjmov

§46a – Minimálna výška dane fyzickej osoby

§49 – Lehoty na podávanie daňového priznania, prehľadu a hlásenia

§49a – Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť – komentár k dani z príjmov

§ 50 – Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely – komentár k dani z príjmov

§ 51 postup pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak

§ 51a – komentár k dani z príjmov

§ 51c – komentár k dani z príjmu

51d – Samostatný základ – komentár k dani z príjmov

51e – Osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku

 

 

 Objednajte si predplatné AUTORA.sk a získate prístup ku všetkým článkom, komentárom, autorom a k tomu aj legislatívny systém IntelgientneZakony.sk –  viac info 

Ďalšie paragrafy už čoskoro, získajte notifikáciu pomocou funkcie  sledovanie autora.

 

Komentáre sú pod týmto článkom uzamknuté, pýtajte sa prosím priamo v jednotlivých paragrafoch (článkoch) komentára k dani z príjmov.

Autor článku

 • Ing. Vladimír Ozimý
 • Ing. Vladimír Ozimý
  Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

11 komentárov

 1. Dobrý deň,
  poprosím o vysvetlenie k §19 odst.3 písm k zákona 595/2003. Pri hodnote dokladu z ERP nad 1000 EUR, nemáme k dispozícii faktúru, t.j. nemáme nárok na odpočet DPH. Môže byť neodpočítaná DPH daňovým výdavkom v zmysle §19 odst. 3 písm k?
  ďakujem za odpoveď

  • Nie nemôže, § 19 ods. 3 písm. k) ZDP rieši právo daňového výdavku ak sú splnené podmienky, kedy nie je právo na odpočítanie dane. Je to kumulatívna stránka veci, teda v zásade ide o princíp hmotného práva kedy zákon Vám nedáva právo na odpočet dPH pretože patríte do skupiny § 49 ods. 3 resp. koeficient § 49 ods. 4 zákona o DPH. Ak právo na odpočet vzniká a prekážkou je len formálna stránka veci, teda nemáte faktúru, mali by ste žiadať o vystavenie faktúry a uplatniť si toto právo na základe nej. V opačnom prípade DPH ktorú sa rozhodnete neuplatniť a neriešiť zákonný nárok nebude zakladať právo na daňový výdavok.

 2. Dobrý deň,
  prosím o vysvetlenie k §11 ods.7 – zamestnanec, nerezident SR, občan Poľska, mal príjem zo ZČ (§ 5) v roku 2017 vyplatená iba v jednom mesiaci, tento príjem nepresiahol sumu 1901,67 €, bol mu zrazený preddavok na daň z príjmu zo ZČ. Na nezdaniteľnú časť mzdárka neprihliadla. Viem, že nemá povinnosť podať daňové priznanie (do termínu 15.2.2018 nepožiadal bývalého zamestnávateľa o RZD) ale chce. Môže si v DPFO uplatniť nezdaniteľnú časť príjmov a v akej výške – ročnej alebo len pomerne 1/12, ked mal príjem iba v jednom mesiaci (doplatok bonusu za predch.rok)

  Vdaka za odpoved.
  V.

  • Nezdaniteľná čiastka na daňovníka je ročná veličina. Teda daňovník má nárok na NČ v plnej výške (3803,33 eur pre rok 2017) bez ohľadu na to koľko mesiacov odpracoval alebo za ktoré mesiace mal príjem. to sa vzťahuje aj na nerezidenta. Nezdaniteľná čiastka ktorá sa testuje na mesiace je Nč na manželku(manžela). Teda ak FO nerezident mal príjmy, ktoré nezakladajú daňovú povinnosť (§46a) a bol mu zrazený preddavok má právo podať daňové priznanie alebo mu vykoná ZML ročné zúčtovanie ak sú splnené podmienky § 38 a preddavok sa FO zamestnancovi vráti.

  • Dobrý deň,

   ďakujeme za upozornenie, prepáčte prehliadol som si Váš komentár. Komentár k §19 tu naozaj chýbal v zozname článkov, ale článok ako taký sa dal dohľadať cez vyhľadávanie. Doplnil som ho aj tu do zoznamu paragrafov.

 3. Dobrý deň,
  ak si chcem uplatniť § 30c ods. 2, ktorý hovorí o rozdiele priemerných vynaložených nákladov na VaV , musia byť tieto náklady aj uplatnené v odpočte podľa § 30c ods.1 alebo stačí, že boli vynaložené, ale sme si niektoré z nich v odpočte neuplatnili?
  Ďakujem.

 4. Finančná spoločnosť sa špecializuje na všetky oblasti.
  Poskytujeme vám ponuky pre všetky vaše finančné potreby s osobným úverom a investujeme do vašich veľkých projektov.
  a investujte do svojich hlavných projektov.
  Táto možnosť je vyhradená pre spoločnosti a vážne osoby, ktoré hľadajú pôžičku na financovanie svojich projektov.
  Ponúkame úvery pre jednotlivcov: spotrebné úvery, úvery na bývanie, nákupy úverov, nákupy dlhov na konsolidáciu všetkých dlhov do jedného úveru, školské úvery pre študentov, úvery na auto.
  Môžeme vám pomôcť financovať vaše projekty, ako je napríklad výstavba domu, kancelárie, firmy alebo projekt, ktorý si vyžaduje externé financovanie.
  Ľudia v núdzi nás môžu kontaktovať pre viac informácií o ponuke, ktorá má byť uspokojená: E-mail: poulaintherese4@gmail.com

 5. Dobrý deň,spoločnosť je prevádzkovateľom hazardných hier prostredníctvom terminálov videohier, v zmysle zákona o hazardných hrách, na základe licencie Úradu pre reguláciu HH. Terminály videohier sú umiestnené na prevádzkach herní. Zákazníkom herni spoločnosť poskytuje v rámci zákaz.servisu kávu, nápoje a občerstvenie zdarma. Zároveň pre týchto zákazníkov organizujúce rôzne vystúpenia hudobných skupín. Je možné tieto náklady považovať za daňovo uznané, ak áno do akej výšky (sú poskytované z dôvodu prilákať viac zákazníkov do herní) , alebo sú to náklady daňovo neuznané.
  Ďakujem Kotorová

 6. Podľa mňa ak by sme sa chceli baviť o daňových výdavkoch muselo by to mať štábnu kultúru, teda preukázať, že skutočne je to na podporu predaja, resp. v obchodných podmienkach mať pravidlá, že zakúpením žetónu získavajú kávu zdarma alebo nejaký napoj…poriadanie podujatí na prilákanie klientely je o.k.

Pridaj komentár