Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch

Znenie účinné: od 01.02.2009 do 31.12.2010 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 552/2010 Z. z.

182/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009 do 31.12.2010
182
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 32 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
(1)
Kontrolná známka sa vyhotovuje z ceninového bezdrevného papiera bez optických zjasňovadiel, ktorý obsahuje minimálne dva druhy ochranných vlákien, z ktorých jeden druh je kontrolovateľný vo viditeľnej oblasti spektra a druhý druh je kontrolovateľný v ultrafialovej oblasti spektra.
(2)
Kontrolná známka sa vyhotovuje v rozmeroch 20 x 44 mm a je rozdelená na hlavné pole, ktoré sa nachádza v strednej časti kontrolnej známky, a voľné polia, ktoré sú rozmerovo rovnaké a ktoré sa nachádzajú v hornej časti kontrolnej známky a dolnej časti kontrolnej známky.
(3)
V hlavnom poli je umiestnený
a)
štátny znak Slovenskej republiky,
b)
text „Slovenská republika“,
c)
číselný údaj o počte kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet,
d)
údaj o dĺžke jednej cigarety vyjadrený písmenom A a príslušnou číslicou, pričom písmeno A vyjadruje označenie dĺžky jednej cigarety do 90 mm vrátane a číslica vyjadruje násobok dĺžky jednej cigarety, napríklad A1 znamená dĺžku jednej cigarety do 90 mm vrátane, A2 dĺžku jednej cigarety nad 90 mm do 180 mm vrátane, A3 dĺžku jednej cigarety nad 180 mm do 270 mm vrátane a podobne,
e)
znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane z cigariet podľa § 6 ods. 5 zákona, a to v dolnej časti.
(4)
V každom voľnom poli kontrolnej známky je umiestnený údaj o
a)
registračnom odbernom čísle na odber kontrolných známok,
b)
cene cigariet.
(5)
Na líci kontrolnej známky je ochranná podtlač tvorená linkovými prvkami (linkovým rastrom), gilošovými ochrannými prvkami, ochranným mikrotextom, prípadne ďalšími prvkami ochrany.
(6)
Na vyhotovovanie kontrolnej známky sa použijú ceninové farby, z ktorých najmenej jedna farba je kontrolovateľná v ultrafialovej oblasti spektra a jedna farba je kontrolovateľná v infračervenej oblasti spektra.
§2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Ivan Mikloš v. r.