Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.02.2011
Časové verzie:
491/2010 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2011
491
ZÁKON
z 1. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z. a zákona č. 477/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
územím Európskej únie (ďalej len „únia“) územie členských štátov únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin, územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1aa znejú:
„1a)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
1aa)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
2.
V § 4 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
cigarou alebo cigarkou tabakový povrazec, ktorý bez ďalších úprav možno fajčiť ako cigaru alebo cigarku a na základe jeho vlastností a očakávaní spotrebiteľa cigár alebo cigariek je určený výlučne na fajčenie ako cigara alebo cigarka, a ktorý je
1.
s krycím listom výlučne z prírodného tabaku,
2.
s náplňou, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku, nie však vlákna získané rezaním, s krycím listom bežnej cigarovej farby z rekonštituovaného tabaku, ktorý pokrýva celý tabakový povrazec, vrátane prípadného filtra, nie však náustok, ak ide o cigaru s náustkom, a ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra a náustku nie je menej ako 2,3 g a viac ako 10 g a vonkajší obvod tabakového povrazca najmenej v jednej tretine jeho dĺžky nie je menej ako 34 mm,“.
3.
V § 4 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:
„2.
tabakový zvyšok, ktorým je zvyšok z tabakových listov a vedľajšie produkty vzniknuté pri spracovaní tabaku alebo pri výrobe tabakových výrobkov, upravený na drobný predaj a ktorý bez ohľadu na účel použitia je možné fajčiť a ktorý nie je cigaretou podľa písmena a) a cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),“.
4.
V § 4 ods. 3 písm. c) treťom bode sa slová „1 mm“ nahrádzajú slovami „1,5 mm. 2ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ab znie:
„2ab)
STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie šírky rezu.“.
5.
V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „s krycím listom z prírodného tabaku alebo z rekonštituovaného tabaku alebo s krycím listom a obalovým listom z rekonštituovaného tabaku“.
6.
V § 5 ods. 5 prvá veta znie: „Na účely výpočtu dane sa za jeden kus cigarety považuje tabakový povrazec dĺžky do 80 mm vrátane; tabakový povrazec, ktorý má dĺžku viac ako 80 mm, ale nie viac ako 110 mm, sa považuje za dve cigarety, tabakový povrazec, ktorý má dĺžku viac ako 110 mm, ale nie viac ako 140 mm, sa považuje za tri cigarety a každých ďalších 30 mm dĺžky tabakového povrazca sa považuje za ďalšiu cigaretu.“.
7.
V § 5 ods. 8, § 41 ods. 4 a § 41a ods. 4 sa slová „cena najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet“ nahrádzajú slovami „vážená priemerná cena cigariet“.
8.
V § 6 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet a s výnimkou podľa § 44i ods. 1 sa ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 77,14 eura/1 000 kusov
tabak 70,90 eura/kg.
(2)
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44i ods. 2 sa ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
  špecifická časť percentuálna časť
cigarety 59 eur/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
Minimálna sadzba dane z cigariet je 90 eur/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44i ods. 3.“.
9.
V § 9 ods. 24 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie cigariet, ktoré bolo vydané v pozastavení dane,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
10.
V § 9 odsek 26 znie:
„(26)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet sú povinní na účely zistenia váženej priemernej ceny cigariet oznámiť colnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu množstvo cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za kalendárny mesiac v členení podľa obchodného názvu cigariet, ceny cigariet uvedenej na kontrolnej známke a podľa počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, a to najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.
11.
V § 40 odsek 4 znie:
„(4)
Colné riaditeľstvo vedie evidenciu údajov podľa § 9 ods. 26, ktoré mesačne elektronicky oznamuje ministerstvu, a to najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet oznámili údaje podľa § 9 ods. 26. Colné riaditeľstvo na základe evidencie údajov podľa § 9 ods. 26 elektronicky oznámi ministerstvu váženú priemernú cenu cigariet za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka. Vážená priemerná cena cigariet sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je súčet jednotlivých súčinov príslušnej ceny spotrebiteľského balenia cigariet a príslušného množstva spotrebiteľských balení cigariet s rovnakým počtom kusov v spotrebiteľskom balení cigariet uvedeného do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok za túto cenu a v ktorého menovateli je celkové množsto cigariet uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území za príslušný kalendárny rok. Colné riaditeľstvo zverejňuje váženú priemernú cenu cigariet na daňovom území za príslušný kalendárny rok na svojom webovom sídle.“.
12.
V § 42 ods. 1 sa slová „právne akty Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
13.
Za § 44g sa vkladajú § 44h a 44i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§44h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
Cigary alebo cigarky, ktoré sa považujú za cigary alebo cigarky podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ods. 5 predpisu účinného do 31. decembra 2010, je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. decembri 2010 a možno ich predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(2)
Tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, ktorý sa považuje za tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet podľa § 4 ods. 3 písm. c) tretieho bodu predpisu účinného do 31. decembra 2010, je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. decembri 2010 a možno ho predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a dovozca cigariet sú povinní do 10. januára 2011 oznámiť colnému riaditeľstvu prostredníctvom colného úradu údaje podľa § 9 ods. 26 predpisu účinného do 31. decembra 2010.
§44i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1)
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 72,86 eura/1 000 kusov
tabak 66,96 eura/kg.
(2)
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
  špecifická časť percentuálna časť
cigarety 55,70 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
V období od 1. februára 2011 do 28. februára 2013 je minimálna sadzba dane z cigariet 85 eur/1 000 kusov.
(4)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára 2011, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „C“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2011, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2011 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2011.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2011 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2011. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 5, ktoré nepredala do 31. marca 2011, je povinná do 15. apríla 2011 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. marca 2013, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „D“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. marca 2013, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(9)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 28. februára 2013 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 28. februári 2013.
(10)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 28. februára 2013 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 30. apríla 2013. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 9, ktoré nepredala do 30. apríla 2013, je povinná do 15. mája 2013 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.“.
14.
V prílohe č. 1 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
15.
V prílohe č. 1 prvom až štvrtom bode sa na konci pripájajú slová „v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50, 27. 2. 2010).“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.