Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 2004 – úplné znenie

Znenie účinné: od 01.03.2004 do 30.04.2004 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
Najbližšia zmena: 01.02.2023;13.02.2023
106/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2004 do 30.04.2004
106
ZÁKON
z 3. februára 2004
o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
(32)
Podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky a o grafických prvkoch a údajoch kontrolnej známky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§44
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 prevádzkovať daňový sklad podľa tohto zákona, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, skladovaného a odosielaného (§ 4 ods. 2),
e)
predpokladaný ročný objem výroby a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu tabakových výrobkov, alebo predpokladaný ročný objem skladovania a predaja tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad tabakových výrobkov.
(2)
Prílohami k žiadosti sú
a)
výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia, alebo doklad preukazujúci, že právnická osoba nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia,
b)
technická dokumentácia, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích priestorov s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia tabakových výrobkov pred neoprávneným použitím,
c)
technologický opis postupu výroby, zoznam spracúvaných základných surovín a materiálov, ktoré sú súčasťou tabakového výrobku, a zoznam výrobkov, ktoré majú byť vyrobené,
d)
účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľ bol povinný účtovnú závierku vypracovať a ak žiadateľ podlieha povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom, účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu,12) ako aj forma vedenia účtovníctva,
e)
potvrdenie daňového úradu o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. b) a potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. c),
f)
zoznam členských štátov, do ktorých žiadateľ predpokladá dodávať (zasielať) tabakové výrobky v pozastavení dane; tento zoznam môže byť na požiadanie poskytnutý členským štátom určenia.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
colný úrad ani daňový úrad
1.
voči nemu nemá pohľadávky po lehote splatnosti,
2.
voči osobe s ním personálne prepojenej alebo majetkovo prepojenej nemá pohľadávky na dani po lehote splatnosti, ani v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nemal voči osobe, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, pohľadávky na dani, ktoré do zániku tejto osoby neboli uspokojené; to sa vzťahuje aj na pohľadávky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov,7)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nebol právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(5)
Žiadateľ pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20). Ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, môže žiadateľ písomne požiadať colný úrad o upustenie od zloženia zábezpeky na daň
a)
úplne, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4 po dobu najmenej 12 predchádzajúcich, po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(6)
Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 5, a ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu (§ 16 a 18), colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a rozhodne o zábezpeke na daň.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 1, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004, je povinná za účasti daňového úradu a colného úradu vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu zásob tabakových výrobkov do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(8)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže uplatniť vrátenie dane zo zásob podľa odseku 7 písm. a) iba v samostatnom daňovom priznaní, ktoré podá colnému úradu do 25. mája 2004, ak má doklady potvrdzujúce výšku zaplatenej dane. Prílohou samostatného daňového priznania je zápisnica z inventarizácie. Colný úrad vráti daň do 30 dní od dátumu doručenia samostatného daňového priznania. Ak je v samostatnom daňovom priznaní uplatnené vrátenie dane v nesprávnej výške, colný úrad uloží sankcie podľa doterajšieho predpisu. Ak prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 7 mal k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov podľa odseku 7 písm. a) a nepodal samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, tieto zásoby sa od 1. mája 2004 považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane.
(9)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 oprávneným príjemcom podľa tohto zákona (§ 23 ods. 1), musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 31. marca 2004. Na obsah žiadosti sa vzťahuje odsek 1 primerane. Prílohami žiadosti sú výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní, alebo jeho osvedčená kópia a čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky uvedené v odseku 4.
(10)
Žiadateľ uvedený v odseku 9 pred vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane je povinný zložiť zábezpeku na daň (§ 20).
(11)
Colný úrad pred vykonaním registrácie preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 9 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad mu pridelí registračné číslo, vydá osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 9, ktorej colný úrad vydal povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane s platnosťou od 1. mája 2004 a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(13)
Oprávnený príjemca zo zásob podľa odseku 12 písm. b) je povinný podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a do 25. mája 2004 zaplatiť daň.
(14)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť od 1. mája 2004 daňovým splnomocnencom (§ 24 ods. 1), musí písomne požiadať colné riaditeľstvo o registráciu, pričom žiadosť musí byť doručená colnému riaditeľstvu do 31. marca 2004. Colné riaditeľstvo určí colný úrad príslušný na vykonanie registrácie. Žiadosť o registráciu daňového splnomocnenca musí byť doložená plnomocenstvom udeleným písomne s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie daňového splnomocnenca s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa). Na predloženie tejto žiadosti a registráciu daňového splnomocnenca sa použije odsek 9 a 11 primerane.
(15)
Právnická osoba alebo fyzická osoba neuvedená v odsekoch 1, 9 a 14, ktorá chce od 1. mája 2004 dovážať spotrebiteľské balenie cigariet z územia tretích štátov, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov cigariet najneskôr do 31. marca 2004. Žiadosť o zaradenie do tejto evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo, obchodný názov spotrebiteľského balenia cigariet a predpokladané ročné množstvo dovážaných cigariet.
(16)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. mája 2004 uvádzať spotrebiteľské balenie cigariet do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná požiadať o vydanie registračného odberného čísla
a)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 1, alebo
b)
súčasne so žiadosťou o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 9, alebo
c)
súčasne so žiadosťou o registráciu daňového splnomocnenca, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 14, alebo
d)
po zaradení do evidencie dovozcov cigariet, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podľa odseku 15.
(17)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 15 v žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla uvedie svoje identifikačné údaje žiadateľa a predloží potvrdenie colného úradu o jeho zaradení do evidencie dovozcov cigariet.
(18)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 16 po pridelení registračného odberného čísla uzatvorí s právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 20 písomnú zmluvu o vyhotovení kontrolných známok, ktorej kópiu predloží do 15 dní colnému úradu, a požiada colný úrad o vydanie poukazu na odber kontrolných známok. Daňový splnomocnenec podľa odseku 14 a právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 15 pred vydaním poukazu na odber kontrolných známok je povinná zložiť zábezpeku na daň vkladom peňažných prostriedkov na účet colného úradu [§ 20 ods. 4 písm. a)].
(19)
Žiadosť o vydanie odberného poukazu musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, registračné odberné číslo žiadateľa, počet kusov kontrolných známok podľa ceny cigariet, počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a dĺžky jednej cigarety. Žiadateľ zároveň zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie prvého poukazu na odber kontrolných známok zoznam cigariet uvádzaných do daňového voľného obehu, v ktorom uvedie cenu cigariet s dátumom uvedenia do daňového voľného obehu za túto cenu, obchodný názov cigariet, počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet, dĺžku jednej cigarety, krajinu pôvodu cigariet a identifikačné údaje výrobcu cigariet, ak nejde o výrobcu cigariet na daňovom území.
(20)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, môže vyhotovovať kontrolné známky podľa tohto zákona najneskôr do 31. júla 2004. Táto právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná pred distribúciou kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu vzorový výtlačok (specimen) vyhotovený v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 32. Vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná predložiť aj pred každou zmenou prvkov a údajov kontrolnej známky.
(21)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu po 1. máji 2004, musí byť označené kontrolnou známkou podľa tohto zákona (§ 9) s výnimkou uvedenou v odseku 24.
(22)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov je zakázané vyskladniť po 30. apríli 2004.
(23)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov možno predávať najneskôr 30. septembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(24)
Od 1. mája 2004 do 31. júla 2004 možno uvádzať do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa doterajších predpisov, ak je vo voľnom poli kontrolnej známky uvedená cena cigariet. Takéto kontrolné známky môže vyhotovovať právnická alebo fyzická osoba oprávnená vyhotovovať kontrolné známky podľa doterajších predpisov, najneskôr však do 31. júla 2004.
(25)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa odseku 24 sa považuje za označené podľa tohto zákona do 31. decembra 2004. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(26)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá bola odberateľom kontrolných známok podľa doterajších predpisov, zúčtuje použitie kontrolných známok podľa stavu k 31. júlu 2004 podľa doterajších predpisov s Daňovým riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) v lehote do 25. augusta 2004. Na zúčtovanie kontrolných známok sa použijú ustanovenia § 9 tohto zákona primerane. Nepoužité kontrolné známky bez uvedenej ceny zničí odberateľ kontrolných známok pod dozorom daňového riaditeľstva alebo ním povereného daňového úradu do piatich dní od dátumu skutočného zúčtovania. O zničení kontrolných známok vyhotoví daňové riaditeľstvo alebo ním poverený daňový úrad úradný záznam.
(27)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej k 1. máju 2004 nebolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane a má zásoby tabakových výrobkov, je povinná vykonať v súlade s osobitným predpisom26) inventarizáciu týchto zásob do 30. apríla 2004 podľa stavu k 30. aprílu 2004 v členení podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení platnom k 30. aprílu 2004, a to osobitne zo zásob tabakových výrobkov, ktoré má v súlade s doterajšími predpismi
a)
s daňou,
b)
bez dane.
(28)
Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v odseku 27 zo zásob podľa odseku 27 písm. b) je povinná podať colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, priznať daň podľa sadzby dane platnej od 1. mája 2004 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(29)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá predložila žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ale konanie o tejto žiadosti nebolo k 1. máju 2004 ukončené, colný úrad určí dátum, ku ktorému má vykonať novú inventarizáciu pred vydaním príslušného povolenia; takáto žiadosť sa posúdi, ako keby bola podaná po 30. apríli 2004.
(30)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe uvedenej v odseku 27, ktorá má k 30. aprílu 2004 zásoby tabakových výrobkov za cenu bez dane a nepredložila colnému úradu samostatné daňové priznanie do 25. mája 2004, daň určí colný úrad a uloží pokutu vo výške určenej dane.
(31)
Ak boli tabakové výrobky dopravené do tuzemska zo štátu, ktorý je od 1. mája 2004 členským štátom, a k 30. aprílu 2004 sa nachádzajú v colných režimoch s výnimkou colného režimu tranzit a tie neboli ukončené, také tabakové výrobky sa považujú za tabakové výrobky v pozastavení dane. Ak také tabakové výrobky nie sú dopravené do daňového skladu, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom uvedenia tabakových výrobkov do daňového voľného obehu.
(32)
Ak sa majú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraviť na daňové územie na podnikateľské účely podľa § 29 a preprava tabakových výrobkov bude ukončená po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, uplatnia sa ustanovenia tohto zákona primerane.
(33)
Na doloženie prepravy tabakových výrobkov oslobodených od dane na územie iného členského štátu slovenským zástupcom (§ 15 ods. 3) a ozbrojenými silami Slovenskej republiky na použitie v rámci aktivít podľa medzinárodnej zmluvy sa môže použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane vytlačené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
(34)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s platnosťou od 1. mája 2004 a chce prepravovať tabakové výrobky v pozastavení dane, môže použiť sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.15)
(35)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podľa tohto zákona oprávnená od 1. mája 2004 tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať do iného členského štátu na podnikateľské účely (§ 29), môže použiť zjednodušený sprievodný dokument vytlačený podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 5, ak nepoužije dokument podľa právneho predpisu únie.20)
(36)
Na konanie colného úradu podľa odsekov 1 až 35 sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,19) ak tento zákon neustanovuje inak. Colný úrad rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedenej v odsekoch 1, 9 a 14. Ak žiadateľ uvedený v odsekoch 1, 9 a 14 nepreukáže v tejto lehote splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa uvedeného v odsekoch 1, 9 a 14, aby nedostatky odstránil, a rozhodne o žiadosti podľa odsekov 6, 11 a 14 v lehote do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
§46
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2004 s výnimkou ustanovení § 1 až 9 ods. 1 až 31, § 10 až 43 a § 45, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
Týmto zákonom sa preberajú smernice:
1.
Smernica Rady č. 92/12/EHS z 25. 2. 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v znení neskorších zmien a doplnkov.
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 076, 23/03/1992, strany 1 – 13).
2.
Smernica Rady č. 92/79/EHS z 19. 10. 1992 o priblížení sadzieb daní z cigariet v znení neskorších zmien a doplnkov.
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 316, 31/10/1992, strana 8).
3.
Smernica Rady č. 92/80/EHS z 19. 10. 1992 o priblížení sadzieb daní z tabakových výrobkov iných ako cigarety v znení neskorších zmien a doplnkov.
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 316, 31/10/1992, strana 10).
4.
Smernica Rady č. 95/59/ES z 25. 11. 1995 o iných spotrebných daniach z tabaku a tabakových výrobkov, ako je daň z obratu cigarety v znení neskorších zmien a doplnkov.
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 291, 6/12/1995, strana 40).
5.
Smernica Rady č. 69/169/EHS z 28. 5. 1969 o zosúladení zákonov, iných predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v rámci medzinárodného cestovania v znení neskorších zmien a doplnkov.
(Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 133, 04/06/1969, strany 6 – 8).
Preklady smerníc sa nachádzajú v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
Príloha č. 2 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
Vysvetlivky
1.
Pre prevádzkovateľa daňového skladu slúži toto osvedčenie ako dokument potvrdzujúci oslobodenie zásielky od dane pre žiadateľa (inštitúciu/súkromnú osobu) podľa článku 23 ods. 1 smernice Rady č. 92/12/EHS. Pre každého prevádzkovateľa daňového skladu sa vyhotoví osvedčenie. Navyše, prevádzkovateľ je povinný uschovať toto osvedčenie v rámci svojich záznamov v súlade s právnymi predpismi platnými v jeho členskom štáte.
2.
a) Všeobecná špecifikácia papiera, ktorý sa má použiť, je uvedená v Úradnom vestníku Európskej únie C 164 z 1. 7. 1989.
Na všetky vyhotovenia sa použije biely papier formátu 210 mm x 297 mm s prípustnou odchýlkou – 5 mm až + 8 mm.
Formulár na oslobodenie od dane sa vyhotoví dvojmo:
– jednu kópiu si ponechá odosielateľ,
– jedna kópia sprevádza sprievodný dokument.
b)
Každé nevyplnené miesto v kolónke 5B musí byť prečiarknuté, aby nebolo možné doplniť žiadne ďalšie údaje.
c)
Osvedčenie musí byť vyplnené čitateľne a nezmazateľne. Nie je povolené mazanie ani prepisovanie. Vypĺňa sa v úradnom jazyku hostiteľského členského štátu.
d)
Ak sa opis tovaru (kolónka 5B osvedčenia) vzťahuje na nákupnú objednávku v inom jazyku, ako je úradný jazyk členského štátu prevádzkovateľa, žiadateľ musí pripojiť preklad tejto objednávky.
e)
Na druhej strane, ak je osvedčenie v inom jazyku, ako je úradný jazyk členského štátu prevádzkovateľa, žiadateľ musí pripojiť preklad informácií týkajúcich sa tovaru v kolónke 5B.
f)
Úradným jazykom sa rozumie jeden z jazykov používaných v členskom štáte v úradnom styku alebo akýkoľvek iný jazyk Spoločenstva, ktorý členský štát vyhlasuje na tieto účely za prípustný.
3.
Vyhlásením v kolónke 3 žiadateľ poskytuje informácie potrebné na vyhodnotenie požiadavky na oslobodenie v hostiteľskom členskom štáte.
4.
Vyhlásením v kolónke 4 tohto osvedčenia inštitúcia potvrdzuje správnosť údajov v kolónkach 1 a 3(a) a skutočnosť, že žiadateľ je pracovníkom tejto inštitúcie.
5.
a) Odkaz na nákupnú objednávku (kolónka 5B osvedčenia) musí obsahovať minimálne dátum a číslo objednávky. Objednávka by mala obsahovať všetky prvky, ktoré sú uvedené v kolónke 5 v tomto osvedčení. Ak musí byť osvedčenie opečiatkované kompetentným orgánom členského štátu, objednávka musí byť tiež opečiatkovaná.
b)
Uvedenie registračného čísla pre spotrebnú daň podľa článku 15(a) odseku 2(a) smernice Rady č. 92/12/EHS daňového skladu nie je povinné.
c)
Mena musí byť identifikovaná trojpísmenovým označením v súlade s medzinárodným štandardom ISOIDIS 4127 stanoveným ISO.
6.
Uvedené vyhlásenie žiadateľa má byť overené pečiatkou v kolónke 6 kompetentným orgánom hostiteľského členského štátu. Ten orgán môže svoje overenie podmieniť súhlasom iného kompetentného orgánu tohto členského štátu. Získanie takého súhlasu je v kompetencii colného úradu.
7.
Na zjednodušenie celého procesu kompetentný orgán môže upustiť od povinnosti žiadateľa žiadať o odtlačok pečiatky v prípade oslobodenia na úradné použitie. Žiadateľ by mal uviesť toto povolenie na upustenie v kolónke 7 tohto osvedčenia.
Príloha č. 4 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
Príloha č. 5 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
3)
Napríklad § 386, § 435 a 436 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon, § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník, Trestný zákon.
4)
Čl. 29 až 31 a čl. 45, 46 až 49 Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho v Spoločenstve systém oslobodení od cla (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 105, 23/4/1983, s. 1 – 37) v znení neskorších zmien a doplnkov.
5)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
6)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 008, 11/1/1996, s. 11 –15).
7)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
9)
Napríklad § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
11)
12)
13)
§ 459a zákona č. 238/2001 Z. z. v znení zákona č. 464/2003 Z. z.
§ 65b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení zákona č. 609/2003 Z. z.
14)
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v pozastavení dane (Úradný vestník Európskeho spoločenstva L 276, 19/9/1992, s. 1) v znení neskorších zmien a doplnkov.
16)
Dohoda o voľnom obchode medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Európskym združením voľného obchodu (oznámenie č. 235/2003 Z. z.).
17)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) v znení pozmeňovacích návrhov Dohovoru TIR (oznámenie č. 132/1999 Z. z.).
18)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 89/1963 Zb. o Colnom dohovore o karnetoch E. C. S. pre obchodné vzorky a o Colnom dohovore o karnete A. T. A. pre dovozný colný záznam tovaru.
19)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
20)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom dokumente na prepravu tovaru vo vnútri spoločenstva podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvoľnený do daňového voľného obehu v odosielajúcom členskom štáte (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 369, 18/12/1992, s. 17).
21)
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína.
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
22)
23)
25)
Napríklad zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.