Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2024

Znenie účinné: od 01.02.2015
323/2014 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2015
323/2014 Z.z.
ZÁKON
z 22. októbra 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z. a zákona č. 353/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová "územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin" nahrádzajú slovami "území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
Čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
Doterajší odkaz 1aa sa označuje ako 1ab a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1aa sa označuje ako 1ab.
2.
V § 11 ods. 15 posledná veta znie: "Rovnako postupuje užívateľský podnik, ktorý vykonáva obmenu minerálneho oleja v súvislosti so zabezpečením úloh v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení,6d) a správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu daňovo zvýhodnený minerálny olej.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:
„6d)
Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 21 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: "Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 1, a ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zostáva v platnosti.".
4.
V § 21 ods. 6 prvá veta znie: "Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1 písm. a) najneskôr päť pracovných dní pred ich vznikom a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) a odseku 4 písm. e) až g) do 15 dní odo dňa ich vzniku.".
5.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§24a Pozastavenie prístupu do elektronického systému prepráv
(1)
Colný úrad môže osobe podľa § 11, 21, 25 alebo § 26 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického systému,6c) ak má odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami.
(2)
Colný úrad je povinný osobu podľa § 11, 21, 25 alebo § 26, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického systému,6c) bezodkladne informovať. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému6c) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval podľa odseku 1. Proti postupu colného úradu podľa odseku 1 je prípustná námietka, ktorá nemá odkladný účinok.
(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umožniť osobe podľa § 11, 21, 25 alebo § 26 prístup do elektronického systému6c) a o tejto skutočnosti ju bezodkladne informovať.“.
6.
V § 25 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: "Colný úrad v povolení prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane uvedie príslušný kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja podľa § 4 ods. 2 písm. a), c) až i) a podľa § 6 ods. 1, ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti podľa odseku 2, a ktorý je žiadateľ oprávnený prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane; ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry príslušného minerálneho oleja, pôvodné povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane zostáva v platnosti.".
7.
V § 25 ods. 14 prvá veta znie: "Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred prijatím tohto minerálneho oleja a zmenu údajov podľa odseku 4 písm. a), c) až f) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku.".
8.
§ 25b vrátane nadpisu znie:
§25b Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok
(1)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikateľskej činnosti distribuovať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) (ďalej len "distribútor pohonných látok"), je povinná pred začatím distribúcie tohto minerálneho oleja požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) (ďalej len "povolenie na distribúciu").
(2)
Na účely zákona sa za distribúciu minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) v daňovom voľnom obehu považuje každé
a)
nadobudnutie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na daňovom území od prevádzkovateľa živnosti20d) alebo z územia iného členského štátu, alebo z územia tretieho štátu; nadobudnutím minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) sa rozumie nadobudnutie práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) ako vlastník a
b)
dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na daňovom území inému prevádzkovateľovi živnosti20d) alebo osobe podľa odseku 11, alebo dodanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na územie iného členského štátu, alebo vývoz minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na územie tretieho štátu; dodaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) sa rozumie prevod práva nakladať s minerálnym olejom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) ako vlastník nadobúdateľovi vrátane dodávok minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je tento tovar odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo nadobúdateľom na ich účet.
(3)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na konečnú spotrebu (ďalej len "predajca pohonných látok"), je povinná pred začatím predaja tohto minerálneho oleja požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) (ďalej len "povolenie na predaj"). Na účely tohto zákona sa za predajcu pohonných látok nepovažuje osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva na daňovom území zúčtovanie nákupov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) v daňovom voľnom obehu pre konečného spotrebiteľa, ak táto osoba tento minerálny olej nenadobúda a ak konečný spotrebiteľ odobral tento minerálny olej od predajcu pohonných látok podľa prvej vety prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky, ktorými je meracia zostava na kvapaliny okrem vody20e) alebo meracia zostava na skvapalnené plyny20e) (ďalej len "výdajný stojan na pohonné látky").
(4)
Osoba, ktorá chce byť registrovanou osobou a chce vykonávať aj činnosť uvedenú v odseku 1, je povinná oznámiť colnému úradu údaje uvedené v odseku 5 písm. a) až c), a ak chce vykonávať činnosť uvedenú v odseku 3, je povinná oznámiť colnému úradu údaje uvedené v odseku 5 písm. a), b) a d). Colný úrad vydá tejto osobe povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu alebo ku dňu vydania povolenia na opakované prijímanie minerálneho oleja z iného členského štátu v pozastavení dane, alebo ku dňu vydania povolenia na odosielanie minerálneho oleja v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu,2a) alebo ku dňu vydania prvého odberného poukazu na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja. Ak osoba, ktorá je registrovanou osobou, chce vykonávať činnosť uvedenú v odseku 1, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu a v žiadosti uviesť údaje uvedené v odseku 5 písm. a) až c), a ak chce vykonávať činnosť uvedenú v odseku 3, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj a v žiadosti uviesť údaje uvedené v odseku 5 písm. a), b) a d). Colný úrad vydá registrovanej osobe povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj v lehote podľa odseku 7. Plnenie povinností podľa odseku 9 registrovanou osobou, ak vykonáva činnosť podľa odseku 1, a plnenie povinností podľa odseku 10 registrovanou osobou, ak vykonáva aj činnosť podľa odseku 3, týmto nie sú dotknuté.
(5)
Žiadosť o vydanie povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
zoznam dodávateľov a odberateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je žiadateľom osoba podľa odseku 1,
d)
zoznam dodávateľov minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak je žiadateľom osoba podľa odseku 3.
(6)
Osoba podľa odsekov 1 a 3 alebo odseku 11 je povinná prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) prostredníctvom vhodného meracieho zariadenia21) a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení, ktoré musí byť v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami.13) Ak osoba podľa odsekov 1 a 3 alebo odseku 11 nemá skladovacie zariadenie, ktoré je vybavené overeným meracím zariadením, alebo nemá skladovacie zariadenie, ktoré je určeným meradlom, zohľadní colný úrad pri príjme minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) aj iné meracie zariadenia a iné postupy merania, ktorými môže táto osoba hodnoverne a preukázateľne zistiť prijaté množstvo tohto minerálneho oleja. Podmienky podľa prvej vety musí spĺňať osoba podľa odseku 1, odseku 3 druhej vety a odseku 11 len vtedy, ak má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f). Ak osoba podľa odsekov 1, 3 alebo odseku 11 distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) výlučne v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu, nemusí mať skladovacie zriadenie a pri príjme a výdaji tohto minerálneho oleja nie je povinná postupovať podľa osobitného predpisu.21)
(7)
Colný úrad pred vydaním povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 5 a 6. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé, colný úrad vydá žiadateľovi povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 alebo odseku 3. Distribuovať alebo predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) možno len na základe vydaného povolenia na distribúciu alebo povolenia na predaj.
(8)
Na odňatie povolenia na distribúciu a povolenia na predaj a ich zánik sa použije § 25 primerane. Ak distribútor pohonných látok alebo predajca pohonných látok končí svoju činnosť alebo mu colný úrad odňal povolenie na distribúciu alebo povolenie na predaj a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) dodať osobe podľa odsekov 1 a 3 alebo osobe registrovanej colným úradom podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty distribútora pohonných látok alebo predajcu pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú alebo distribuujú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(9)
Distribútor pohonných látok je povinný
a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f); evidenciu je distribútor pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
c)
skladovať v prevádzkarni samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), ak má zariadenie na skladovanie tohto minerálneho oleja,
d)
nakupovať na daňovom území alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) len od distribútora pohonných látok alebo od registrovanej osoby,
e)
predávať na daňovom území alebo inak dodávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) len distribútorovi pohonných látok, predajcovi pohonných látok, registrovanej osobe alebo osobe podľa odseku 11,
f)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
g)
spĺňať podmienky podľa odseku 6 počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, ak má skladovacie zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(10)
Predajca pohonných látok je povinný
a)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
b)
viesť za kalendárny mesiac podľa účtovných dokladov evidenciu nakúpeného a predaného minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f); evidenciu je predajca pohonných látok povinný viesť samostatne za každú prevádzkareň a uchovávať ju tri roky odo dňa výdaja alebo predaja minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
c)
skladovať v prevádzkarni samostatne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f),
d)
nakupovať na daňovom území alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) len od distribútora pohonných látok alebo od registrovanej osoby,
e)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 5 písm. a) do 30 dní odo dňa ich vzniku, každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. b) najneskôr 15 dní pred začatím predaja minerálneho oleja a každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. d) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
f)
spĺňať podmienky podľa odseku 6 počas celého obdobia platnosti povolenia na predaj,
g)
vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) na konečnú spotrebu len prostredníctvom výdajného stojana na pohonné látky,20e) ktorý je overený podľa osobitného predpisu,14) okrem výdaja tohto minerálneho oleja v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu.
(11)
Osoba, ktorá chce na daňovom území nakupovať v rámci svojej podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) od osoby podľa odseku 1 (ďalej len "spotrebiteľ pohonných látok"), je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr pred prvým nákupom tohto minerálneho oleja alebo jeho odberom. Ak spotrebiteľ pohonných látok skladuje nakúpený alebo odobratý minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), musí mať skladovacie zariadenia podľa odseku 6 okrem spotrebiteľa pohonných látok, ktorý nakupuje tento minerálny olej v spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu. Spotrebiteľ pohonných látok v oznámení podľa prvej vety uvedie
a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
číslo povolenia na distribúciu osoby podľa odseku 1, od ktorej bude nakupovať alebo inak odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(12)
Colný úrad preverí údaje a skutočnosti podľa odseku 11 a odseku 13 písm. a), a ak sú tieto údaje a skutočnosti pravdivé, zaradí spotrebiteľa pohonných látok do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 11.
(13)
Spotrebiteľ pohonných látok je povinný
a)
skladovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) v skladovacom zariadení podľa odseku 6, ak má skladovacie zariadenia alebo ak tento minerálny olej nenakupuje v uzavretých spotrebiteľských baleniach na konečnú spotrebu,
b)
nakupovať pohonné látky len od distribútora pohonných látok alebo od registrovanej osoby,
c)
predložiť pri prvom odbere pohonných látok distribútorovi pohonných látok alebo registrovanej osobe osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok,
d)
oznámiť colnému úradu každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 11 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a podľa odseku 11 písm. b) a c) do 15 dní odo dňa ich vzniku,
e)
predložiť na požiadanie colného úradu účtovné doklady o nadobudnutí minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(14)
Na vyradenie z evidencie spotrebiteľov pohonných látok sa použije § 25 primerane. Ak spotrebiteľ pohonných látok končí svoju činnosť a má zásoby minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f), môže so súhlasom colného úradu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) dodať osobe podľa odsekov 1, 3 a 11 alebo osobe registrovanej colným úradom podľa § 21. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty spotrebiteľa pohonných látok, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(15)
Ustanovenia odsekov 1 až 14 sa nevzťahujú na osobu, ktorá v daňovom voľnom obehu distribuuje, predáva na konečnú spotrebu alebo nakupuje na vlastnú spotrebu výlučne minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) prvom bode v zariadeniach vyrobených v súlade s technickými normami22) alebo minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. f) druhom bode.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20e, 21 a 22 znejú:
„20e)
Položka 1.3.13 prílohy č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.
22)
Napríklad STN EN 1442+A1 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Plniteľné zvárané oceľové fľaše na prepravu skvapalneného uhľovodíkového plynu (LPG). Návrh a konštrukcia (Konsolidovaný text) (078518).“.
9.
V § 31 ods. 3 druhá veta znie: "Platiteľ dane, ktorý je zároveň osobou uvedenou v § 14 ods. 2, podáva samostatné daňové priznanie na minerálny olej prijatý mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.".
10.
V § 41 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2 písm. i) a j).".
11.
V § 42 ods. 1 písm. n) sa slová "§ 25b ods. 3" nahrádzajú slovami "§ 25b ods. 9 písm. c) až e) a g), ods. 10 písm. c), d), f) a g) a ods. 13 písm. a) a c)".
12.
V § 43 ods. 2 sa za slová "podľa § 19 ods. 7" vkladá čiarka a slová "povolenia na distribúciu podľa § 25b ods. 1 a povolenia na predaj podľa § 25b ods. 3".
13.
V § 44 ods. 4 sa slová "§ 25b ods. 4" nahrádzajú slovami "§ 25b ods. 8 a 14".
14.
Za § 46m sa vkladajú § 46n a 46o, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§46n Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 21 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie príslušný minerálny olej, ktorý prevádzkovateľ daňového skladu uviedol podľa § 21 ods. 1 písm. a) a ods. 6.
(2)
Oprávnenému príjemcovi, ktorému colný úrad vydal povolenie podľa § 25 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie prijímať minerálny olej z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie príslušný minerálny olej, ktorý oprávnený príjemca uviedol podľa § 25 ods. 2 písm. a) a ods. 14.
(3)
Registrovanému odosielateľovi, ktorému colný úrad vydal povolenia podľa § 26 ods. 6 a § 25 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2014, vydá colný úrad do 31. decembra 2015 nové povolenie odosielať minerálny olej v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu2a) s pôvodným registračným číslom, v ktorom uvedie príslušný minerálny olej, ktorý registrovaný odosielateľ uviedol podľa § 26 ods. 2 písm. a) a § 25 ods. 14.
§46o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2015
(1)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom do 31. januára 2015, sa považuje za spotrebiteľa pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom od 1. februára 2015.
(2)
Osoba, ktorá chce byť od 1. februára 2015 spotrebiteľom pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom od 1. februára 2015, je povinná oznámiť colnému úradu najneskôr do 31. decembra 2014
a)
identifikačné údaje oznamovateľa a adresu umiestnenia skladovacieho zariadenia, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom oznamovateľa,
b)
druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
číslo povolenia na distribúciu vydaného osobe podľa § 25b ods. 1, od ktorej bude nakupovať alebo odoberať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(3)
Žiadateľ podľa odseku 2 musí prijímať a vydávať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f) prostredníctvom vhodného overeného meracieho zariadenia21) a skladovať tento minerálny olej v skladovacom zariadení, ktoré musí byť v súlade s osobitným predpisom12) a s technickými normami;13) žiadateľ podľa odseku 2 musí tieto podmienky spĺňať len vtedy, ak má zariadenie na skladovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) alebo písm. f).
(4)
Colný úrad zaradí osobu uvedenú v odseku 2 do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a vydá jej osvedčenie o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok podľa § 25b ods. 11 v znení účinnom od 1. februára 2015 do 15 pracovných dní odo dňa podania oznámenia podľa odseku 2, ak táto osoba v oznámení uviedla všetky údaje podľa odseku 2, tieto údaje sú pravdivé a v prípade, že má osoba skladovacie zariadenie, spĺňa podmienku podľa odseku 3.“.
15.
Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).“.

Čl. II

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9b ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová "finančného riaditeľstva".
2.
V § 9b ods. 7 prvej vete sa slová "potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom" nahrádzajú slovami "pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať v počte oznámenom colným úradom podľa odseku 6" a šiesta veta znie: "Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, len ak boli peňažné prostriedky, pripadajúce na počet kontrolných známok oznámených colným úradom podľa odseku 6, pripísané na účet oznámený colným úradom.".
3.
V § 9b ods. 8 prvej vete sa slovo "dvoch" nahrádza slovom "troch" a v druhej vete sa slovo "a" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: "a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi tlačiarne".
4.
V § 9b ods. 9 druhej vete sa slová "elektronicky oznámi" nahrádzajú slovami "oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok" a za druhú vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie: "Ak sa reklamované kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.".
5.
V § 9b ods. 16 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "a najneskôr tri pracovné dni pred ich odovzdaním colnému úradu oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet týchto kontrolných známok.".
6.
V § 9b ods. 18 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla týchto kontrolných známok" a za tretiu vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie: "Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.".
7.
V § 9b ods. 19 prvej vete sa slová "nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti." nahrádzajú textom, ktorý znie: "nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.".
8.
V § 9b ods. 24 sa slová "ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle" nahrádzajú slovami "na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné".
9.
V § 19 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová "ani daňovému úradu".
10.
V § 20 ods. 13 písmeno c) znie:
„c)
dodržuje podmienky podľa § 19 ods. 4 najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky alebo 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky a tieto podmienky dodržuje aj v čase posudzovania tejto žiadosti a počas celého obdobia platnosti rozhodnutia o upustení od zloženia zábezpeky; na účely posúdenia žiadosti o úplné alebo čiastočné upustenie od zábezpeky sa za nedoplatok nepovažuje, ak omeškanie platby nepresiahne 15 dní po lehote jej splatnosti,“.
11.
§ 20 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Doručením výzvy podľa odseku 16 rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky vydané colným úradom podľa odseku 11 zaniká. Novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa zloženia alebo doplnenia zábezpeky na základe výzvy colného úradu podľa odseku 16.“.
12.
V § 44o ods. 13 sa slová "15. decembra 2014" nahrádzajú slovami "15. februára 2015", slová "31. januára" sa nahrádzajú slovami "31. marca" a slová "15. februára" sa nahrádzajú slovami "15. apríla".
13.
Za § 44p sa vkladá § 44r, ktorý vrátane nadpisu znie:
§44r Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2014
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky podľa § 20 v znení účinnom do 30. novembra 2014 nebolo právoplatne ukončené do 30. novembra 2014, colný úrad túto žiadosť posúdi a rozhodne o tejto žiadosti podľa predpisu účinného od 1. decembra 2014.“.

Čl. III

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z. a zákona č. 348/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová "územia Guadalupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Svätý Bartolomej a Svätý Martin" nahrádzajú slovami "území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Čl. 349 a 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“.
Doterajší odkaz 1a sa označuje ako 1b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa označuje ako 1b.
2.
V § 20 ods. 13 a § 32 ods. 14 sa číslo "15" nahrádza číslom "14".
3.
V § 26 ods. 2 sa slová "identifikačné údaje" nahrádzajú slovami "meno, priezvisko a trvalý pobyt".
4.
Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).“.

Čl. IV

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z. a zákona č. 218/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§18a Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1)
Colný úrad môže osobe podľa § 9, 15, 19 alebo § 20 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického systému,36) ak má odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami.
(2)
Colný úrad je povinný osobu podľa § 9, 15, 19 alebo § 20, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického systému,36) bezodkladne informovať. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému36) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval podľa odseku 1. Proti postupu colného úradu podľa odseku 1 je prípustná námietka, ktorá nemá odkladný účinok.
(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umožniť osobe podľa § 9, 15, 19 alebo § 20 prístup do elektronického systému36) a o tejto skutočnosti ju bezodkladne informovať.“.
2.
V § 53 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová "finančného riaditeľstva".
3.
V § 53 ods. 7 prvej vete sa slová "potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom" nahrádzajú slovami "pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať v počte oznámenom colným úradom podľa odseku 6" a piata veta znie: "Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, len ak boli peňažné prostriedky, pripadajúce na počet kontrolných známok oznámených colným úradom podľa odseku 6, pripísané na účet oznámený colným úradom.".
4.
V § 53 ods. 8 prvej vete sa slovo "dvoch" nahrádza slovom "troch" a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi tlačiarne".
5.
V § 53 ods. 9 druhej vete sa za slovo "oznámi" vkladajú slová "prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok".
6.
V § 53 ods. 14 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: "Odberateľ kontrolných známok oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných kontrolných známok okrem kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie, najneskôr tri pracovné dni pred ich odovzdaním colnému úradu. Ak nie je možné identifikovať identifikačné čísla týchto kontrolných známok, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, a ak nie je možné oznámiť ani označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, uvedie len ich počet.".
7.
V § 53 ods. 16 tretej vete sa na konci pripája text, ktorý znie: "a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale".
8.
V § 53 ods. 17 prvej vete sa slová "do desiatich dní odo dňa vzniku skutočnosti" nahrádzajú textom, ktorý znie: "v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla týchto kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale.".
9.
V § 53 ods. 20 písm. d) bode 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "a ak nie je možné oznámiť ani označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, uvedie len ich počet".
10.
V § 53 ods. 24 prvej vete sa slová "ktorý určí finančné riaditeľstvo; postup odberateľa kontrolných známok pri nedostupnom elektronickom systéme kontrolných známok stanoví finančné riaditeľstvo a zverejní ho na svojom webovom sídle" nahrádzajú slovami "na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné".

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2014 okrem čl. I bodov 3 až 7 a čl. IV bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015, a čl. I bodov 8, 11 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2015.
Andrej Kiska v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.