Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

547/2011 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014
547
ZÁKON
z 1. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z. a zákona č. 486/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
register účtovných závierok (ďalej len „register“).“.
2.
V § 4 ods. 2 sa slová „a mieste predkladania“ nahrádzajú čiarkou a slovami „postupoch a mieste ukladania“.
3.
V § 8 ods. 3 sa za slová „podľa § 21“ vkladajú čiarka a slová „uložila dokumenty podľa § 23a“.
4.
V § 9 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
5.
V § 16 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno c).
6.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
7.
V § 16 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie.
(8)
Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa účinnosti vyhlásenia konkurzu do dňa právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu otvorí účtovné knihy ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie účtovné knihy ku dňu právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu.“.
8.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
V účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva sa musí dodržať zásada, že konečné zostatky majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa rovnajú začiatočným stavom majetku a záväzkov v jednotlivých účtovných knihách k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.“.
9.
V § 17 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.
10.
V § 17a ods. 1 sa čiarka za slovami „doplnková dôchodková spoločnosť“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a platobná inštitúcia22ad)“.
11.
V § 17a ods. 3 druhej vete sa za slová „ktorou je“ vkladajú slová „platobná inštitúcia,22ad) inštitúcia elektronických peňazí,22ad)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ad znie:
„22ad)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 17a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 6 je povinná zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
13.
V § 21 odseky 1 až 5 znejú:
„(1)
Individuálnu výročnú správu povinne ukladajú do zbierky listín obchodného registra účtovné jednotky, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19 ods. 1 písm. a), b) alebo d) takto:
a)
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a štátny podnik, a to do 30 dní po schválení účtovnej závierky,
b)
Exportno – importná banka Slovenskej republiky, a to do 60 dní po schválení účtovnej závierky,
c)
verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, a to do siedmich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia.
(2)
Individuálna výročná správa a konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky, ktorou je obec alebo vyšší územný celok, sa ukladá v registri podľa § 23a do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
(3)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať konsolidovanú výročnú správu podľa § 22, je povinná uložiť konsolidovanú výročnú správu do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.
(4)
Materská účtovná jednotka, ktorá postupuje podľa § 22 ods. 8, je povinná uložiť konsolidovanú účtovnú závierku uvedenú v § 22 ods. 9 písm. a) spolu so správou audítora a konsolidovanou výročnou správou do zbierky listín obchodného registra do jedného roka od skončenia jej účtovného obdobia, pričom konsolidovaná účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť konsolidovanej výročnej správy.
(5)
Účtovná jednotka uvedená v § 17a zverejní najmenej na jeden rok informáciu na svojom webovom sídle o uložení účtovnej závierky v registri podľa § 23a alebo zverejní na ňom úplnú účtovnú závierku v tom istom rozsahu a v tej istej lehote, ako bola uložená v registri podľa § 23a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28d sa vypúšťa.
14.
V § 21 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
15.
V § 21 ods. 7 sa slová „Odsek 8“ nahrádzajú slovami „Odsek 6“.
16.
V § 22 ods. 8 sa vypúšťajú slová „Európskej únie“.
17.
V § 22 odsek 10 znie:
„(10)
Materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie na základe jej individuálnych účtovných závierok a individuálnych účtovných závierok všetkých jej dcérskych účtovných jednotiek neboli splnené aspoň dve z nasledujúcich podmienok:
a)
celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je väčšia ako 17 000 000 eur, pričom sumou majetku sa na tento účel rozumie suma majetku zistená zo súvah v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b)
čistý obrat materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek je vyšší ako 34 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, z poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.“.
18.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Účtovná jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa odsekov 1 až 17 je povinná zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z účtovnej závierky ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
19.
V § 22a odsek 3 znie:
„(3)
Súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 2, konsolidovaných účtovných závierok obcí, konsolidovaných účtovných závierok vyšších územných celkov, účtovných závierok subjektov verejnej správy,5) ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, a účtovných závierok právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov.29b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29b znie:
„29b)
Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
§ 22a sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1 má povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú správu. Ak má účtovná jednotka podľa odseku 1 povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu, môže údaje z individuálnej výročnej správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovať ako samostatný dokument.
(7)
Účtovné jednotky zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky podľa odsekov 1 a 2 a účtovné jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy podľa odseku 3 sú povinné poskytnúť svoju individuálnu účtovnú závierku a ostatné informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a súhrnnej účtovnej závierky v termíne a v štruktúre stanovenej účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a súhrnnú účtovnú závierku, okrem informácií a individuálnej účtovnej závierky, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu.29c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
„29c)
§ 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
REGISTER
§23
(1)
Register je informačným systémom verejnej správy,29d) správcom ktorého je ministerstvo (ďalej len „správca registra“).
(2)
Do registra sa ukladajú
a)
riadne individuálne účtovné závierky,
b)
mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c)
priebežné individuálne účtovné závierky,
d)
riadne konsolidované účtovné závierky,
e)
mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
f)
priebežné konsolidované účtovné závierky,
g)
súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
h)
výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
i)
správy audítora,
j)
individuálne výročné správy obcí,
k)
konsolidované výročné správy obcí,
l)
individuálne výročné správy vyšších územných celkov a
m)
konsolidované správy vyšších územných celkov.
(3)
Do registra môže účtovná jednotka uložiť aj účtovnú závierku, ktorú zostavila z vlastného podnetu.
(4)
Správca registra
a)
vytvára, udržiava a prevádzkuje register,
b)
zhromažďuje a spracováva údaje z účtovných závierok,
c)
zhromažďuje a spracováva údaje z výročných správ obcí a výročných správ vyšších územných celkov,
d)
vykonáva formálnu kontrolu údajov uvádzaných v účtovnej závierke,
e)
poskytuje a sprístupňuje dokumenty podľa odseku 2 v súlade s týmto zákonom orgánom verejnej správy a iným osobám.
(5)
Dokumenty podľa odseku 2 sa uchovávajú v súlade s § 35. Dokumenty podľa odseku 2 musia byť vyhotovené a uložené v štátnom jazyku a na základe rozhodnutia účtovnej jednotky môžu byť uložené aj v cudzom jazyku.
(6)
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2 len
a)
účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a 22,
b)
obchodnej spoločnosti,
c)
družstva,
d)
štátneho podniku,
e)
subjektu verejnej správy,
f)
inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis29e) ustanovuje, že účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná.
(7)
Správca registra vedie zoznam účtovných jednotiek a aktualizuje ho.
§23a
(1)
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa ukladajú v elektronickej forme alebo v listinnej forme.
(2)
Účtovná jednotka je povinná uložiť v registri dokumenty podľa § 23 ods. 2; v elektronickej forme sú povinné uložiť ich osoby podľa osobitného predpisu,29f) ostatné účtovné jednotky ich ukladajú v listinnej forme alebo elektronickej forme. Výročná správa obcí a výročná správa vyšších územných celkov sa ukladajú v elektronickej forme. Povinnosť uložiť dokumenty podľa § 23 ods. 2 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, účtovnú jednotku, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania a ktorá nemá povinnosť predkladať daňové priznanie podľa osobitného predpisu29g) alebo nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu.29h)
(3)
Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.29i) Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú účtovnú závierku alebo mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 alebo § 22a, je povinná uložiť riadnu konsolidovanú účtovnú závierku a mimoriadnu konsolidovanú účtovnú závierku spolu so správou audítora v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Účtovná jednotka ukladá priebežnú individuálnu účtovnú závierku a priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s osobitným predpisom.14) Ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu, ukladá sa priebežná individuálna účtovná závierka do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná individuálna účtovná závierka zostavuje, a priebežná konsolidovaná účtovná závierka do šiestich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa priebežná konsolidovaná účtovná závierka zostavuje.
(4)
Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa odseku 3, uvedie, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a dátum schválenia účtovnej závierky oznámi správcovi registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.
(5)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19, 22 a 22a, ukladá v registri aj správu audítora. Ak účtovná jednotka nemá účtovnú závierku overenú v lehote podľa odseku 3, uvedie, že ukladá neoverenú účtovnú závierku a správu audítora uloží v registri dodatočne, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Ak účtovná jednotka ukladá správu audítora dodatočne, uvedie, ku ktorej účtovnej závierke sa správa audítora ukladá.
(6)
Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s § 16 ods. 10, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.
(7)
Účtovná jednotka je zodpovedná za správnosť uložených dokumentov podľa § 23 ods. 2. Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania podľa § 19 alebo § 22, nesmie zverejniť informácie, ktoré predtým neboli overené audítorom, spôsobom, ktorý by mohol používateľa uviesť do omylu, že audítorom overené boli.
§23b
(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v listinnej forme sa doručujú miestne príslušnému daňovému úradu. Miestne príslušný daňový úrad prevedie dokumenty prijaté v listinnej forme do elektronickej formy a postúpi ich v elektronickej forme aj listinnej forme správcovi registra do piatich pracovných dní.
(2)
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek verejnej správy sa doručujú správcovi registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice.29j)
(3)
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 vyhotovené v elektronickej forme sa doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne prevádzkovanej podľa osobitného predpisu.29k) Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis.29k) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky postúpi dokumenty podľa § 23 ods. 2 doručené v elektronickej forme bez zbytočného odkladu správcovi registra.
(4)
Správca registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument podľa § 23 ods. 2 bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní, vo verejnej časti alebo neverejnej časti registra. Súčasne zasiela dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. a), b), d) a i) účtovných jednotiek podľa § 23 ods. 6 písm. a) až d) spolu s údajom o dátume ich uloženia do registra v elektronickej forme prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky do zbierky listín obchodného registra. Rovnako postupuje správca registra pri dodatočnom doručení oznámenia podľa § 23a ods. 4 a dodatočnom doručení správy podľa § 23a ods. 5.
(5)
Doručením dokumentov podľa § 23 ods. 2 miestne príslušnému daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne podľa odseku 3 sa má za to, že účtovná jednotka si splnila povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov.
(6)
Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti dokumentov, na základe výzvy správcu registra je účtovná jednotka povinná sa k nim vyjadriť, neúplné údaje doplniť, nepravdivé údaje opraviť alebo pravdivosť údajov riadne preukázať.
(7)
Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní správca registra na svojom webovom sídle.
§23c
(1)
Správca registra sprístupní dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek podľa § 23 ods. 6 vo verejnej časti registra všetkým osobám prostredníctvom webového sídla elektronickou formou, bez poplatku.
(2)
Dokumenty podľa § 23 ods. 2 účtovných jednotiek podľa § 23 ods. 7 uložené v neverejnej časti registra sprístupní správca registra elektronickou formou bez poplatku účtovnej jednotke, ktorej sa týkajú, a subjektom verejnej správy. Iným osobám tieto dokumenty sprístupní, ak tak ustanovuje osobitný predpis.29l)
(3)
Na základe žiadosti vydá správca registra žiadateľovi, po zaplatení správneho poplatku, kópiu uloženého dokumentu podľa § 23 ods. 2 alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument nie je v registri uložený. O vydanie kópie uloženého dokumentu alebo potvrdenia o tom, že určitý dokument v registri uložený nie je, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami. Ak žiadateľ žiada o vydanie elektronickej formy uloženého dokumentu alebo elektronickej formy potvrdenia, že určitý dokument v registri uložený nie je, vydá ich správca registra elektronickými prostriedkami29d) podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Kópiu dokumentu alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument v registri uložený nie je, vydá správca registra do piatich pracovných dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29d až 29l znejú:
„29d)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29e)
Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
29f)
§ 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29g)
§ 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 548/2010 Z. z., § 15 zákona č. 563/2009 Z. z.
29h)
Napríklad § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29i)
Napríklad § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z., § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z., zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
29j)
§ 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
29k)
§ 30 až 33 zákona č. 563/2009 Z. z.
29l)
Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšia štvrtá až ôsma časť sa označujú ako piata až deviata časť.
22.
V § 24 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „(ďalej len „referenčný kurz“)“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010).
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 24 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za menu euro, okrem ocenenia podľa odseku 4, sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená, alebo referenčný kurz v deň uzavretia obchodu. Na ocenenie prírastku cudzej meny v mene euro nakúpenej za inú cudziu menu, okrem ocenenia podľa odseku 4, sa použije hodnota inej cudzej meny v eurách alebo sa na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách použije referenčný kurz v deň uzavretia obchodu.
(4)
Na ocenenie cudzej meny obstarávanej v rámci menového derivátu sa ku dňu ocenenia použije kurz banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá je zmluvnou stranou tohto menového derivátu, alebo ku dňu ocenenia sa použije referenčný kurz ku dňu ocenenia. Ak zmluvnou stranou menového derivátu nie je banka alebo pobočka zahraničnej banky, použije sa na ocenenie cudzej meny referenčný kurz ku dňu ocenenia.“.
25.
V § 24 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Účtovná jednotka prepočíta ku dňu ocenenia (§ 24 ods. 1) referenčným kurzom
a)
cenné papiere znejúce na cudziu menu,
b)
nástroje peňažného trhu ocenené cudzou menou,11)
c)
finančné rozdielové zmluvy ocenené cudzou menou,11)
d)
podkladové nástroje derivátov ocenených cudzou menou okrem podkladových nástrojov menových derivátov,
e)
pohľadávky a záväzky spojené s majetkom podľa písmen a) až d), ktoré sú ocenené rovnakou cudzou menou ako tento majetok.
(6)
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa môže použiť na prepočet cudzej meny na eurá cena zistená váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku cudzej meny v eurách sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku cudzej meny v eurách. Ak je tento úbytok cudzej meny spojený s úhradou záväzku, použije sa hodnota z prepočtu podľa prvej vety na prepočet úhrady záväzku z cudzej meny na eurá. Na ocenenie pohľadávky a záväzkov v cudzej mene spojených s účtovaním poskytnutého alebo prijatého preddavku v cudzej mene sa použije kurz v čase prijatia alebo poskytnutia preddavku.
(7)
Účtovná jednotka použije zvolenú účtovnú metódu používania kurzov na všetky účtovné prípady v rámci daného obchodu a na všetky obchody podľa odsekov 1 až 6 a na ich ocenenie v priebehu účtovného obdobia a v účtovnej závierke.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.
26.
V § 25 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3.
podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov podľa písmena e) tretieho bodu,“.
27.
V § 25 ods. 1 písm. e) druhom bode sa vypúšťajú slová „a účtovnej jednotky, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania“.
28.
V § 25 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:
„3.
cenné papiere určené na obchodovanie, cenné papiere v majetku fondu,35a) ak osobitný predpis neustanovuje inak,35ab) a cenné papiere určené na predaj u obchodníka s cennými papiermi, ktorý nepostupuje podľa § 17a ods. 3,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:
„35ab)
§ 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.
29.
V § 25 ods. 5 prvá veta znie:
„Ak je to v súlade s požiadavkou verného a pravdivého zobrazenia podľa § 7 ods. 1, pri majetku, ktorým je rovnaký druh zásob vedený na sklade a rovnaký druh cenných papierov vedený v portfóliu účtovnej jednotky, možno za spôsob ocenenia podľa odseku 1 považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku príslušného druhu majetku sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku tohto majetku.“.
30.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44)
Napríklad zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 35 ods. 3 písm. a) sa za slovo „závierka“ vkladajú čiarka a slová „výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22“.
32.
V § 35 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 alebo § 22, je povinná uchovávať správu audítora počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa overovanie audítorom týka.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
33.
§ 38 znie:
§38
(1)
Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak
a)
nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4,
b)
neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
c)
neuložila dokumenty podľa § 23a alebo neuložila výročnú správu podľa § 21,
d)
nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, 22 alebo § 22a,
e)
nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods. 2,
f)
nemala zriadený výbor pre audit podľa § 19a,
g)
neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
h)
neviedla účtovníctvo podľa § 8 a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
i)
porušila ustanovenia § 9,
j)
porušila ustanovenia § 17,
k)
nedodržala oceňovanie podľa § 24 až 28,
l)
porušila ustanovenia § 31,
m)
porušila ustanovenia § 34,
n)
porušila ustanovenia § 35.
(2)
Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a) do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až g) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac 1 000 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. i) až n) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac 100 000 eur,
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 100 000 eur,
d)
podľa odseku 1 písm. h) do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej
1.
v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac 1 000 eur,
2.
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 eur.
(3)
Porušením povinností ustanovených týmto zákonom nie je účtovanie a vykazovanie, ktoré je v súlade s osobitným predpisom,22a) v účtovných jednotkách, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 17a.
(4)
Daňový úrad je oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa primerane vzťahuje daňový poriadok.
(5)
Pri ukladaní pokuty podľa odseku 2 daňový úrad prihliada na závažnosť, mieru zavinenia, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu. Daňový úrad pri ukladaní pokuty za kontrolované účtovné obdobia prihliada na skutočnosť, či účtovná jednotka v súlade s § 3 ods. 1 vykonala účtovanie opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie v iných účtovných obdobiach. Daňový úrad prihliada aj na to, ak účtovná jednotka do začatia kontroly podľa osobitného predpisu48) písomne oznámi miestne príslušnému daňovému úradu obsah a sumu vykonanej opravy chyby za kontrolované účtovné obdobie účtovanej v bežnom účtovom období.
(6)
Daňový úrad uloží pokutu podľa odseku 2 do jedného roka odo dňa, keď sa o správnom delikte dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od skončenia účtovného obdobia, v ktorom k správnemu deliktu došlo.
(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
„48)
§ 46 zákona č. 563/2009 Z. z.“.
34.
Za § 39h sa vkladá § 39i, ktorý vrátane nadpisu znie:
§39i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)
Pozemkové spoločenstvo, ktoré účtovalo v sústave jednoduchého účtovníctva, začne účtovať v sústave podvojného účtovníctva 1. januára 2012, ak má účtovné obdobie kalendárny rok, alebo prvým dňom účtovného obdobia, ktoré začína po 1. januári 2012, ak má účtovné obdobie hospodársky rok.
(2)
Ustanovenie § 22 ods. 10 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa prvýkrát použije pri posudzovaní podmienok na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy za účtovné obdobie začínajúce sa 1. januára 2012 a neskôr.
(3)
Ustanovenie § 23a sa prvýkrát použije na uloženie dokumentov, ktoré sa týkajú účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 31. decembru 2012 a neskôr.
(4)
Na konania podľa § 38 začaté pred 1. januárom 2012 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2011. Na pokuty za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2012, sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2012, ak sú pre účtovnú jednotku priaznivejšie.“.
35.
Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku zmluvy vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk (Ú. v. EÚ L 258, 1. 10. 2009).“.

Čl. II

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z. a zákona č. 193/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27 ods. 3 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „do zbierky listín“ a v druhej vete sa za slová „do zbierky listín“ vkladajú slová „a pri účtovných závierkach odo dňa, keď boli zverejnené v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu“.
2.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Uloženie listín do registra účtovných závierok má rovnaké účinky ako uloženie listín do zbierky listín.“.
3.
V § 40 ods. 1 sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných závierok“.
4.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Ak príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzením, družstva a štátneho podniku neschváli účtovnú závierku predloženú podľa odseku 1 do troch mesiacov od predloženia, ostáva v zbierke listín obchodného registra uložená neschválená účtovná závierka doručená správcom registra účtovných závierok.“.
5.
V § 40 ods. 3 prvej vete sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných závierok“.
6.
V § 40 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sa do registra účtovných závierok ukladá neoverená účtovná závierka, postupuje účtovná jednotka podľa osobitného predpisu.“.
7.
V § 68 ods. 6 písm. f) sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných závierok“.
8.
V § 75 ods. 2 štvrtej a piatej vete sa slová „Účtovná závierka a konečná“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „Konečná“ v príslušnom tvare.
9.
V § 183a sa za slová „do zbierky listín“ vkladajú slová „alebo do registra účtovných závierok“.
10.
V § 257 ods. 1 písm. g) sa slová „do zbierky listín“ nahrádzajú slovami „do registra účtovných závierok“.

Čl. III

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 5 sa za slovo „závierku“ vkladá čiarka a slová „a overenú audítorom ju predkladať zakladateľovi a po prerokovaní v dozornej rade poskytovať príslušným orgánom štátnej správy6e)“ sa nahrádzajú slovami „ktoré po overení audítorom a prerokovaní v dozornej rade uloží v registri účtovných závierok6e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie:
„6e)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z. a zákona č. 559/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 34a sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23j sa vypúšťa.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z., zákona č. 259/2001 Z. z. a zákona č. 316/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
2.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ročná účtovná závierka, prípadne mimoriadna účtovná závierka musí byť overená audítorom podľa osobitného predpisu.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 19 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 510/2010 sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
hnuteľného majetku štátu okrem hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením; na tento majetok štátu sa vzťahuje povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám,“.
2.
V § 8a ods. 1 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.
3.
V § 8a odsek 5 znie:
„(5)
Na účely tohto zákona sa za primeranú cenu považuje všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu.13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 8a odsek 10 znie:
„(10)
Pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa odsekov 8 a 9 sa § 11 ods. 4 nepoužije. Pri prevode hnuteľného majetku štátu v rámci osobitného ponukového konania sa odseky 8 a 9 nepoužijú.“.
5.
V § 8d ods. 1 sa za slovo „evidencia“ vkladajú slová „hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením a“.
6.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu musí byť odplatný, ak tento zákon neustanovuje inak; vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, možno previesť najmenej za primeranú cenu. Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľného majetku štátu, ktorého obstarávacia cena9a) alebo reprodukčná obstarávacia cena9a) je vyššia ako 10 000 eur, a hnuteľného majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.“.
7.
V § 14c ods. 1 sa slová „Prebytočný nehnuteľný majetok štátu“ nahrádzajú slovami „Prebytočný majetok štátu, na ktorého prevod je potrebné vykonať osobitné ponukové konanie,“.
8.
V § 14c ods. 2 sa vypúšťa slovo „nehnuteľného“.
9.
V § 14c ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a ak ide o prebytočný nehnuteľný majetok štátu, aj“.

Čl. VII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z. a zákona č. 409/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo „obce“ vkladá čiarka a slová „a štátne archívy1)“ sa nahrádzajú slovami „štátne archívy1) a DataCentrum“.
2.
V Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa za položku 149a vkladá nová položka 149b, ktorá znie:
„Položka 149b
a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok,36aa) za každú,  
  aj začatú stranu ...... 0,33 eura,
  najmenej ...... 1,50 eura
b) Zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v registri účtovných závierok elektronickými ­pro­striedkami ...... 0,33 eura
c) Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok ...... 3 eurá
d) Zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri  účtovných závierok elektronickými prostriedkami ...... 0,33 eura.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36aa znie:
„36aa)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 24 odsek 3 znie:
(3) Fond uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 2 vo verejnej časti registra účtovných závierok9) najneskôr do 15. apríla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. IX

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 8/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 33 odsek 4 znie:
(4) Nezisková organizácia uloží ročnú účtovnú závierku overenú audítorom podľa odseku 3 vo verejnej časti registra účtovných závierok4) najneskôr do 15. apríla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. X

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 601/2008 Z. z. a zákona č. 396/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 4 sa za slovom „prenajímateľa“ vypúšťajú čiarka a slová „audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie“ a na konci sa pripája táto veta: „Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie v registri účtovných závierok,9a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XI

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z. a zákona č. 397/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 46 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená g) až j).
2.
V § 46 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok,38) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená. Rada je oprávnená nahliadať do dokumentov žiadateľa uložených v registri účtovných závierok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Čl. XII

Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 142/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 117/2011 Z. z. a zákona č. 136/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 13 ods. 2 písmeno f) znie:
f) predkladať úradu prehľad o vzájomných finančných transakciách a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi,1)“.

Čl. XIII

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 39 ods. 11 posledná veta znie:
„Priebežnú účtovnú závierku banka a pobočka zahraničnej banky ukladajú v registri účtovných závierok39a) do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
2.
V § 39 ods. 13 posledná veta znie: „Priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku materská banka alebo materská holdingová spoločnosť ukladajú v registri účtovných závierok39a) do 60 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka.“.
3.
V § 42 ods. 3 a 4 sa vypúšťajú slová „účtovnú závierku44) a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,44) aj konsolidovanú účtovnú závierku a“.

Čl. XIV

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 378/2009 Z. z. a zákona č. 381/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
2.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
3.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 a uzavretia zmluvy o podmienkach ručenia podľa odseku 4 žiadateľ uloží audítorom overenú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok,11a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
4.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).

Čl. XV

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 30 ods. 1 písm. a) sa slovo „zverejnil“ nahrádza slovom „uložil“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVI

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „dvoch“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak návrh na zápis nebol podaný elektronickými prostriedkami a súdny poplatok bol zaplatený platobnou kartou, poštovým poukazom na príslušný účet, prevodom z účtu v banke alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), začína plynúť lehota podľa odseku 1 odo dňa, keď súd zistil, o aký poplatkový úkon ide.“.
3.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zabezpečí bez zbytočného odkladu uloženie listín podľa osobitného predpisu15c) do zbierky listín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:
„15c)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 10 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem listín, ktoré sa ukladajú do registra účtovných závierok15c)“.
5.
V § 14 ods. 1 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

Čl. XVII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 406/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 49 odsek 11 znie:
„(11)
Na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku1) ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa tohto zákona a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu.1)“.

Čl. XVIII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 334/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 109 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za predchádzajúci kalendárny rok, ktorej súčasťou je účtovná závierka overená audítorom; ak účtovná závierka nie je overená, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná túto skutočnosť Národnej banke Slovenska oznámiť a správu audítora uložiť v registri účtovných závierok 88a) bez zbytočného odkladu po tom, keď jej táto správa bola doručená a toto bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska; ako aj ročné správy o hospodárení s majetkom v spravovaných dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
„88a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
2.
V § 109 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorých súčasťou sú polročné účtovné závierky,“.
3.
V § 109 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
4.
V § 109 odsek 2 znie:
„(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť uloží najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhotovenú k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v registri účtovných závierok.88a)“.
5.
V § 109 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

Čl. XIX

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z. a zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

Čl. XX

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z. a zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená d) až g).

Čl. XXI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z. a zákona č. 362/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
3.
V § 11 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Zdravotná poisťovňa je povinná ukladať priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre 29) zostavenú k poslednému dňu kalendárneho polroka (ďalej len „priebežná účtovná závierka“) a účtovnú závierku v registri účtovných závierok.
(5)
Priebežnú účtovnú závierku ukladá zdravotná poisťovňa do registra účtovných závierok do dvoch mesiacov po skončení príslušného kalendárneho polroka.
(6)
Účtovnú závierku ukladá zdravotná poisťovňa do registra účtovných závierok po jej overení audítorom do šiestich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 12.
4.
V § 11 ods. 7 sa slová „predloženie ročnej správy“ nahrádzajú slovami „uloženie účtovnej závierky“ a slová „predložiť ministerstvu zdravotníctva, ministerstvu financií a úradu“ sa nahrádzajú slovami „uložiť do registra účtovných závierok“.
5.
V § 11 ods. 11 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 9 a 10“.
6.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ukladať priebežnú účtovnú závierku zostavenú podľa písmena b) do registra účtovných závierok do 30 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka.“.
7.
§ 29 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Účtovnú závierku ukladá úrad do registra účtovných závierok po jej overení audítorom do šiestich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.“.

Čl. XXII

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 394/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 35 ods. 2 sa za slovom „vypracúvanie“ vypúšťajú čiarka a slová „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky dohliadaných subjektov do Národnej banky Slovenska“.

Čl. XXIII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z. a zákona č. 228/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 35 odsek 5 znie:
„(5)
Prevádzkovateľ hazardnej hry okrem prevádzkovateľa hazardnej hry, pre ktorého je vydaná všeobecná licencia, je povinný každoročne do 31. mája kalendárneho roka uložiť ročnú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok.16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXIV

Zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 10 ods. 3 druhá veta znie:
„Ročná účtovná závierka je uložená vo verejnej časti registra účtovných závierok.27)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXV

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a zákona č. 231/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „alebo individuálne účtovné závierky, alebo konsolidované účtovné závierky, ak je ich právnická osoba povinná zostavovať podľa osobitného predpisu;17) ak sa na právnickú osobu vzťahuje povinnosť mať individuálne účtovné závierky overené audítorom,18) prikladá individuálne účtovné závierky overené audítorom“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
2.
V § 9 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa tretí bod.
3.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Najneskôr päť pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku, ak bol účtovnú závierku povinný zostaviť,17) v registri účtovných závierok;19a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená a ak žiadateľ má povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom, uloží overenú účtovnú závierku, pričom poskytovateľ investičnej pomoci je oprávnený do neho nahliadať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXVI

Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 písm. i) a § 7 ods. 4 písm. i) sa za slovo „audítora,“ vkladajú slová „ak takéto účtovné závierky nie sú v registri účtovných závierok uložené,22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
2.
V § 43 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ministerstvu a“.

Čl. XXVII

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 30 odsek 4 znie:
„(4)
Audítorom overená ročná účtovná závierka podľa odseku 3 sa zverejňuje vo verejnej časti registra účtovných závierok10a) najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:
V § 5 ods. 10 tretia veta znie:
„Audítorom overená účtovná závierka sa uloží po schválení správnou radou vo verejnej časti registra účtovných závierok12) najneskôr do 30. apríla bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXIX

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 23 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Účtovnú závierku spolu so správou audítora ukladá fond v registri účtovných závierok32a) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXX

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 6 sa vypúšťa písmeno k).
2.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Najneskôr päť pracovných dní pred podaním žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie v registri účtovných závierok,4a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXI

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo individuálne účtovné závierky alebo konsolidované účtovné závierky, ak je ich podnikateľ povinný zostavovať podľa osobitného predpisu;27) ak sa na podnikateľa vzťahuje povinnosť mať individuálne účtovné závierky overené audítorom,28) prikladá individuálne účtovné závierky overené audítorom,“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti o stimuly podľa odseku 1 žiadateľ o stimuly uloží účtovnú závierku, ak bol účtovnú závierku povinný zostaviť,27) v registri účtovných závierok;31aa) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená a ak žiadateľ o stimuly má povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom,28) uloží overenú účtovnú závierku, pričom poskytovateľ stimulov je oprávnený do neho nahliadať.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
„31aa)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXII

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z. a zákona č. 520/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 66 ods. 2 písm. e) sa za slovom „zrušení“ vypúšťajú čiarka a slová „mimoriadnu účtovnú závierku29)“.
2.
V § 66 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
podľa odseku 1 písm. e) je potrebné uložiť mimoriadnu účtovnú závierku29) v registri účtovných závierok.49a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
3.
V § 76 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
4.
V § 83 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
5.
V § 96 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v § 83 ods. 7 do Národnej banky Slovenska,“.
6.
V § 96 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v § 76 ods. 5 do Národnej banky Slovenska,“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 393/2011 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a účtovnou závierkou za uplynulý účtovný rok, ak už podnikal“.
2.
V § 34 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží riadnu účtovnú závierku v registri účtovných závierok,11a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
3.
V § 36 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje odsek 5.

Čl. XXXIV

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z. a zákona č. 393/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta a na konci sa pripája táto veta: „Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ o licenciu uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok,11a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená, pričom licenčný orgán je oprávnený do nej nahliadať. Ak uloženie účtovnej závierky v registri účtovných závierok nie je možné, žiadateľ o licenciu preukazuje finančnú spôsobilosť súvahou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXV

Zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Oprávnená organizácia uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok12a) do 30 dní po jej schválení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXVI

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťa písmeno j).
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Najneskôr päť pracovných dní pred termínom podania žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ uloží účtovnú závierku v registri účtovných závierok,5a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXVII

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 12 sa slová „zverejniť v Obchodnom vestníku47)“ nahrádzajú slovami „uložiť vo verejnej časti registra účtovných závierok47)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 124 ods. 6 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená,53a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
2.
V § 129 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená,53a)“.
3.
V § 187 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
4.
V § 187 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku za každý ňou spravovaný podielový fond uložiť v registri účtovných závierok.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
5.
V § 187 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 76 sa vypúšťa.
6.
V § 187 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Správcovská spoločnosť je povinná najneskôr do 22 dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku za správcovskú spoločnosť uložiť v registri účtovných závierok.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
7.
V § 187 ods. 7 a 9 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
8.
V § 187 ods. 11 sa slová „odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 6“.

Čl. XXXIX

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa mení takto:
V § 47 odsek 3 znie:
(3) Úrad je oprávnený preveriť účtovnú závierku uloženú v registri účtovných závierok,39a) zostavenú podnikom poskytujúcim verejnú sieť alebo verejnú službu, ktorý nie je podľa zákona povinný vykonávať nezávislý audit40) a výsledok preverenia zverejniť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.

Čl. XL

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 36 ods. 2 prvej vete a § 54 ods. 6 prvej vete sa slová „predkladá Poštovému regulačnému úradu“ nahrádzajú slovami „uloží v registri účtovných závierok21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
2.
V § 36 ods. 2 druhej vete a § 54 ods. 6 druhej vete sa slovo „predkladá“ nahrádza slovom „uloží“ a slová „Poštovému regulačnému úradu“ sa nahrádzajú slovami „v registri účtovných závierok21a)“.
3.
V § 44 ods. 6 písm. b) treťom bode sa za slovo „audítorom“ vkladajú čiarka a slová „ktorá je uložená v registri účtovných závierok,21a)“.
4.
V § 62 ods. 1 písm. c) sa slovo „nepredloží“ nahrádza slovami „neuloží v registri účtovných závierok21a)“ a slová „Poštovému regulačnému“ sa nahrádzajú slovami „Poštového regulačného“.
5.
V § 62 ods. 2 písm. c) sa slovo „nepredloží“ nahrádza slovami „neuloží v registri účtovných závierok21a)“, slová „Poštovému regulačnému“ sa nahrádzajú slovami „Poštového regulačného“ a za slová „závierku alebo“ sa vkladajú slová „nepredloží ani na výzvu Poštovému regulačnému úradu“.

Čl. XLI

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 1, 2, bodov 4 až 11, 16, 17, 19, 20, § 23 a § 23a bodu 21, bodov 22 až 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012 a čl. I bodov 3, 13 až 15, § 23b a § 23c bodu 21 a čl. II až V a čl. VII až XL, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.