Postupy účtovania s komentárom

Naučte sa s nami všetko účtovaní prostredníctvom komentára a príkladov k postupom účtovania. Komentár k postupom účtovania vydávame postupne formou seriálu, takže si môžete rozložiť komentár na postupné štúdium. Autori začínajú od najžiadanejších častí (náklady, účtová trieda 5).

Sledujte autorov komentára, získate okamžitú notifikáciu na vydanie novej časti a môžete postupne študovať a získať komplexné znalosti o pravidlách a princípoch DPH.

Ak Vám je vo výklade zákona niečo nejasné, spýtajte sa v komentári ku konkrétnemu paragrafu, AUTORA Vás spája priamo s autorom komentára.

Každý paragraf je okomentovaný v samostatnom článku aj s príkladmi. Komentár je prepojený na aktuálne znenie zákona. Konkrétne znenie si môžete otvoriť popri čítaní textu priamo v okienku obrazovky aj s prepojeniami a odkazmi na súvisiace paragrafy a zákony.

Obsah

Účtová trieda 4

Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu §25 postupov účtovania

Účtovanie vlastného imania §59 postupov účtovania

Účet 416 – oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí a rozdelení

Účtová trieda 5

Účtovné súvzťažnosti – účtová trieda 5

Účtová trieda 5 – Náklady – komentár k §63 Postupov účtovania v PU

Účtová trieda 5 – Náklady – komentár k §64 Postupov účtovania v PU

Postupy účtovania komentár §65 – Účtová trieda 5 Náklady

Účtová trieda 5 – Náklady – komentár k §66 Postupov účtovania v PU

Účtová trieda 5 – Náklady – komentár k §67 Postupov účtovania v PU

Účtová trieda 5 – Náklady – komentár § 68 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve

Postupy účtovania – komentár § 69 – účtovná trieda 5 Náklady

§ 70 postupov účtovania, finančné náklady účet 561až 569 – komentár

§ 73 postupov účtovania, skupina 59 Dane z príjmov a prevodové účty, účty 591, 592, 595, 596 – komentár

Účtová trieda 6

§ 74 postupov účtovania – VÝNOSY – účtová trieda 6

§75 – komentár k postupom účtovania – Výnosy, ÚT60

§76 – komentár k postupom účtovania – účtovná trieda 61

§77 – komentár k postupom účtovania – Aktivácia

§78 – komentár k postupu účtovania – Účtová skupina 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti

§ 79 – komentár k postupom účtovania – účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti

§ 80 – komentár k postupom účtovania – účtová skupina 66 Finančné výnosy

Ďalšie časti čoskoro.

 

 

Autor článku