Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 2023

Znenie účinné: od 01.07.2018
269/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018
269
ZÁKON
z 11. októbra 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 296/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa posledná veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aac sa vypúšťa.
2.
V § 5 ods. 1 sa nad slovo „kilogramoch“ umiestňuje odkaz 2ac.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ac znie:
„2ac) STN Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie hmotnosti obsahu balíčkov tabaku
(56 0280-6).“.
3.
V § 6 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri označovaní spotrebiteľského balenia cigár podľa § 9 ods. 7, ak ide o cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode.“.
4.
V § 9 ods. 1 sa slová „finančné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“.
5.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolné známky určené na označovanie bezdymového tabakového výrobku je oprávnená odoberať aj osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku.“.
6.
V § 9 ods. 4 prvej vete sa za slová „sklad tabakových výrobkov“ vkladá čiarka a slová „oprávnený príjemca“.
7.
V § 9 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode uvedeného do daňového voľného obehu sa pri zmene sadzby dane môže použiť len kontrolná známka, na ktorej je uvedený znak pre platnosť novej sadzby spotrebnej dane tvorený dvomi veľkými písmenami abecedy rovnakými, ako má znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane pred účinnosťou novej sadzby dane.“.
8.
V § 9 ods. 9 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak kratší z rozmerov bočnej strany spotrebiteľského balenia cigariet je menší ako kratší z rozmerov kontrolnej známky, kontrolná známka musí byť na spotrebiteľskom balení cigariet viditeľne umiestnená, pričom pri otvorení tohto spotrebiteľského balenia cigariet musí ostať nepoškodená aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedená cena cigariet.“.
9.
V § 9 ods. 12 písm. o) sa za slovo „cigary“ vkladajú slová „uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode“.
10.
V § 9 ods. 13 sa za slovo „cigár“ vkladajú slová „uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode“.
11.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:
„(15)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý uviedol spotrebiteľské balenie cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode do daňového voľného obehu alebo ho označil kontrolnou známkou podľa odseku 5, môže pred zmenou sadzby dane, so súhlasom colného úradu, označiť toto spotrebiteľské balenie cigár novou kontrolnou známkou. Pri ďalšej zmene sadzby dane nie je možné cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode, ktoré boli označené kontrolnou známkou podľa prvej vety, opätovne označiť novou kontrolnou známkou. Ak osoba, ktorá uviedla toto spotrebiteľské balenie cigár do daňového voľného obehu alebo ho označila kontrolnou známkou podľa odseku 5, už nie je odberateľom kontrolných známok, môže, so súhlasom colného úradu, označiť toto spotrebiteľské balenie cigár novou kontrolnou známkou iný odberateľ kontrolných známok; žiadosť o označenie už označeného spotrebiteľského balenia cigár v daňovom voľnom obehu musí obsahovať aj súhlas osoby, ktorá toto spotrebiteľské balenie cigár do daňového voľného obehu uviedla. Pôvodná kontrolná známka musí zostať na tomto spotrebiteľskom balení cigár nepoškodená a viditeľná. Nová kontrolná známka musí byť umiestnená viditeľne na spotrebiteľskom balení cigár a pri otvorení spotrebiteľského balenia cigár nemusí byť poškodená; ustanovenie odseku 9 druhej vety sa nepoužije.
(16)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce označiť spotrebiteľské balenie cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou kontrolnou známkou podľa odseku 15, je povinný najneskôr tri mesiace pred účinnosťou novej sadzby dane požiadať colný úrad o vydanie súhlasu na označenie tohto spotrebiteľského balenia cigár novou kontrolnou známkou. Na žiadosť o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode podanú po tejto lehote sa neprihliada. V žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety uvedie
a)
dôvody žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode,
b)
znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane uvedený na kontrolnej známke a počet spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode, ktoré chce označiť,
c)
miesto označenia spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou kontrolnou známkou v územnej pôsobnosti miestne príslušného správcu dane,
d)
lehotu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode.
(17)
Colný úrad preverí údaje uvedené v žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode a rozhodne o žiadosti o vydanie súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode a o prítomnosti zamestnanca colného úradu pri označovaní spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode novou kontrolnou známkou do 15 dní od podania žiadosti.
(18)
Daňová povinnosť vzniká odberateľovi kontrolných známok, ktorému colný úrad vydal súhlas na označenie spotrebiteľského balenia cigár podľa odseku 17, posledným dňom lehoty uvedenej v rozhodnutí o udelení súhlasu na označenie spotrebiteľského balenia cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode. Daň sa vypočíta ako súčin množstva cigár uvedených v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode a rozdielu medzi pôvodnou sadzbou dane a novou sadzbou dane. Odberateľ kontrolných známok je povinný pri podaní daňového priznania a zaplatení dane postupovať podľa § 13 primerane.“.
12.
V § 9a ods. 2 prvej vete sa za slová „pred odberom kontrolných známok“ vkladajú slová „alebo pred dovozom tabakových výrobkov, ak dovozca neodoberá kontrolné známky,“.
13.
V § 9a ods. 3 písm. c), § 19 ods. 4 písm. e), § 20 ods. 16 písm. a) druhom bode, § 23 ods. 4 písm. d) a § 24 ods. 4 písm. d) sa slovo „príspevkoch“ nahrádza slovami „povinných príspevkoch“.
14.
V § 9b ods. 16 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Odberateľ kontrolných známok môže oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok aj identifikačné čísla týchto kontrolných známok. Ak sa kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo v prepravnom obale, odberateľ kontrolných známok môže colnému úradu oznámiť len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo v prepravnom obale.“.
15.
V § 9b ods. 23 sa vypúšťajú slová „písm. a) až c) a h) až j)“.
16.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Colný úrad môže rozhodnúť, že prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu tabakových výrobkov, môže tabakové výrobky vyrábať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom. Ak colný úrad rozhodol podľa prvej vety, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný
a)
strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom,
b)
poskytnúť zamestnancovi colného úradu alebo osobe poverenej colným úradom nevyhnutnú súčinnosť,
c)
zabezpečiť primerané podmienky na výkon daňového dozoru.“.
17.
V § 19 ods. 7 sa písmeno d) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
doplnenie zábezpeky na daň podľa § 20a, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote určenej colným úradom podľa § 20a ods. 2,“.
18.
V § 19 ods. 10 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 20“.
19.
V § 19a ods. 4 písm. c) a ods. 5 písm. c), § 19aa ods. 5 písm. d) a ods. 6 písm. d), § 41 ods. 1 písm. p) a w) a § 41a ods. 1 písm. e) a f) sa za slová „nevie preukázať“ vkladajú slová „v súlade s týmto zákonom“.
20.
V § 19a ods. 8 sa vypúšťa prvá veta.
21.
V § 19a sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
d)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami8) za dve predchádzajúce účtovné obdobia,
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo členmi kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, nie je na neho právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.“.
Doterajšie odseky 11 až 19 sa označujú ako odseky 12 až 20.
22.
V § 19a ods. 12 sa za slová „odsekov 9 a 10“ vkladajú slová „a splnenie podmienok podľa odseku 11“ a za slová „údaje pravdivé“ sa vkladajú slová „a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 11“.
23.
V § 19a ods. 14 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.
24.
V § 19a sa odsek 16 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 11.“.
25.
§ 19a sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Od dane z tabakovej suroviny je oslobodená tabaková surovina
a)
odobratá ako vzorka na účely daňového dozoru alebo na účely inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve alebo
b)
zničená colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom tabakovej suroviny stal štát podľa osobitného predpisu.3)“.
26.
V § 19aa ods. 8 sa vypúšťa prvá veta.
27.
V § 19aa ods. 12 druhej vete sa za slová „colný úrad“ vkladajú slová „ho zaradí do evidencie držiteľov povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku,“.
28.
V § 19aa sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku zaniká dňom uplynutia lehoty podľa odseku 12, pričom kladný zostatok zábezpeky na daň colný úrad bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, ak sa colný úrad s touto osobou nedohodne inak.“.
Doterajšie odseky 13 až 20 sa označujú ako odseky 14 až 21.
29.
V § 19aa odsek 14 znie:
„(14)
Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území podľa § 14 ods. 3 možno vrátiť osobe podľa odseku 6 písm. a) a b), ak tento bezdymový tabakový výrobok
a)
dodala v rámci podnikania do iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) bezdymového tabakového výrobku,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v tomto členskom štáte,
b)
vyviezla v rámci podnikania na územie tretích štátov a uskutočnenie vývozu doložila colným dokladom potvrdzujúcim, že bezdymový tabakový výrobok opustil územie únie; na požiadanie colného úradu je potrebné vývoz bezdymového tabakového výrobku preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave bezdymového tabakového výrobku na územie tretích štátov alebo dokladom o platbe,
c)
bol odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve alebo
d)
bol zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom bezdymového tabakového výrobku stal štát podľa osobitného predpisu;3) k daňovému priznaniu je osoba podľa odseku 6 písm. a) a b) povinná priložiť úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku.“.
30.
V § 19aa odsek 20 znie:
„(20)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, môže označovať spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku kontrolnou známkou. Na tlač a nakladanie s kontrolnými známkami sa použijú ustanovenia § 9b v rozsahu týkajúcom sa tlače a nakladania s kontrolnými známkami pre tabak primerane.“.
31.
V § 20 ods. 6 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“) úplne, pričom ak rozhodol o upustení od zábezpeky čiastočne, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň vo výške zodpovedajúcej upusteniu od zábezpeky,“.
32.
V § 20 ods. 10 úvodnej vete sa slová „upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“)“ nahrádzajú slovami „upustenie od zábezpeky“.
33.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§20a Doplnenie zábezpeky na daň v daňovom sklade
(1)
Colný úrad môže rozhodnúť o uložení povinnosti prevádzkovateľovi daňového skladu doplniť zábezpeku na daň zloženú podľa § 20 do výšky dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov skladovaných v pozastavení dane vo všetkých daňových skladoch, ktoré prevádzkuje, ak má odôvodnenú obavu, že nevyrubená alebo nesplatná daň bude v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami; to neplatí, ak colný úrad rozhodol o upustení od zábezpeky na daň úplne.
(2)
V rozhodnutí o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých rozhodol o doplnení zábezpeky na daň, a určí lehotu na jej doplnenie. Colný úrad rozhodnutie o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 zruší, ak pominú dôvody, na základe ktorých toto rozhodnutie vydal, a v rovnakom čase vráti zloženú zábezpeku na daň osobe uvedenej v odseku 1.
(3)
Počas platnosti rozhodnutia o doplnení zábezpeky na daň podľa odseku 1 je prevádzkovateľ daňového skladu povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo skladovaných tabakových výrobkov v pozastavení dane prevyšuje o viac ako 10 % daň, ktorá pripadá na množstvo skladovaných tabakových výrobkov v pozastavení dane, na ktoré je zložená zábezpeka na daň. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do piatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.“.
34.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov po začatí prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po prijatí tabakových výrobkov na mieste určenia oznámiť prijatie tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.“.
35.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť príjemcovi (odberateľovi) tabakových výrobkov po začatí prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane povinnosť bezodkladne po prijatí tabakových výrobkov na mieste určenia oznámiť prijatie tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tabakové výrobky nevyložiť, alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.“.
36.
V § 23 ods. 5 sa za slovo „mesiacov“ vkladá čiarka a slová „najmenej však vo výške 5 000 eur, a to“.
37.
V § 23 odsek 9 znie:
„(9)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať tabakové výrobky a neuhradená daň pripadajúca na celkové množstvo prijatých tabakových výrobkov je vyššia o viac ako 10 % ako zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr v deň, keď neuhradená daň pripadajúca na súčet prijatého množstva tabakových výrobkov prevýši o viac ako 10 % zloženú zábezpeku na daň,
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, o ktorú neuhradená daň prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.“.
38.
V § 23 odsek 11 znie:
„(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň prevyšuje o viac ako 20 % daň, ktorá pripadá na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň, za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase posudzovania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň a ak žiadateľ spĺňa podmienky daňovej spoľahlivosti podľa § 20 ods. 13 písm. c) a d) počas najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Colný úrad do 30 dní odo dňa podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň vráti sumu vypočítanú ako rozdiel medzi výškou zloženej zábezpeky na daň a priemerom výšky dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, najviac však do výšky minimálnej zábezpeky na daň podľa odseku 5.“.
39.
V § 23 ods. 14 písmeno d) znie:
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 9 písm. b) alebo odseku 10, ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa odseku 9 alebo odseku 10,“.
40.
V § 23 ods. 15 písm. b) sa slová „v odsekoch 4 a 5“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
41.
V § 23 ods. 18 druhej vete sa za slovo „odseku“ vkladajú slová „15 písm. d) a odseku“.
42.
V § 39 ods. 1 a 2, ods. 3 písm. a) až e) a ods. 7 sa slová „tabakové výrobky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „tabakové výrobky, tabaková surovina alebo bezdymový tabakový výrobok“ v príslušnom tvare.
43.
V § 41 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.
44.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
„x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku presiahne 0,5 % za kalendárny mesiac.“.
45.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Colný úrad uloží pokutu za správny delikt
a)
podľa odseku 1 písm. a), b), d) až i), p) alebo w) od 100 eur do 1 000 000 eur,
b)
podľa odseku 1 písm. c), j) až o), r) až v) alebo x) od 50 do 10 000 eur,
c)
podľa odseku 1 písm. q) do 50 000 eur.“.
46.
V § 41 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. c)“.
47.
V § 41 odsek 4 znie:
„(4)
Colný úrad pri podozrení zo spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), p) alebo w) spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)“.
48.
V § 41 ods. 5 a § 41a ods. 5 sa za slovo „výrobky“ vkladá čiarka a slová „tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok“ a za slovo „výrobkov“ sa vkladá čiarka a slová „tabakovej suroviny alebo bezdymového tabakového výrobku“.
49.
V § 41 ods. 8 sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
50.
V § 41a ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 17“.
51.
V § 41a odsek 2 znie:
„(2)
Colný úrad uloží pokutu za priestupok podľa odseku 1 od 50 eur do 50 000 eur.“.
52.
V § 41a ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. a) a c)“.
53.
V § 41a odsek 4 znie:
„(4)
Colný úrad pri podozrení z dopustenia sa priestupku podľa odseku 1 písm. a) až c), e) a f) spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, tabakovú surovinu alebo bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)“.
54.
V § 41a ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) a c)“ a slová „165,96 eura“ sa nahrádzajú slovami „500 eur“.
55.
V § 42 ods. 3 sa slová „§ 9a a 19a“ nahrádzajú slovami „§ 9a, § 19a a § 19aa“.
56.
V § 42 ods. 5 sa za slová „ods. 10 písm. a) a d),“ vkladajú slová „§ 20a ods. 1 a ods. 2 druhej vety,“.
57.
V § 42 ods. 6 sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“ a slová „ods. 12“ sa nahrádzajú slovami „ods. 11“.
58.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:
§42a
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.25f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25f znie:
„25f) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
59.
V § 44v ods. 6 sa slová „31. marca 2019“ nahrádzajú slovami „31. januára 2019“, slová „31. januára 2021“ sa nahrádzajú slovami „30. novembra 2020“ a slová „15. februára 2021“ sa nahrádzajú slovami „15. decembra 2020“.
60.
V § 44v ods. 8 sa slová „31. marca 2019“ nahrádzajú slovami „31. januára 2019“, slová „30. septembra 2019“ sa nahrádzajú slovami „31. júla 2019“ a slová „15. októbra 2019“ sa nahrádzajú slovami „15. augusta 2019“.
61.
Za § 44v sa vkladajú § 44w až 44y, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§44w Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)
Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41 v znení účinnom do 31. decembra 2017 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2017, ukončí sa podľa predpisu účinného od
1. januára 2018 a na pokutu sa vzťahuje § 41 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2018, ak je to pre osobu oprávnenú na podnikanie priaznivejšie.
(2)
Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41a v znení účinnom do 31. decembra 2017 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2017, ukončí sa podľa predpisu účinného od
1. januára 2018 a na pokutu sa vzťahuje § 41a ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2018, ak je to pre fyzickú osobu, ktorá nie je oprávnená na podnikanie, priaznivejšie.
§44x Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane a ktorý má zloženú zábezpeku podľa § 23 v znení účinnom do 31. marca 2018 menej ako 5 000 eur, je povinný do 28. februára 2018 doplniť zábezpeku do tejto výšky. Oprávnenému príjemcovi, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ktorý nedoplní zloženú zábezpeku na daň do požadovanej výšky, povolenie na prijímanie tabakových výrobkov z iného členského štátu v pozastavení dane zanikne 1. apríla 2018.
(2)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou podľa
§ 19a ods. 11 v znení účinnom do 31. marca 2018, sa považuje za držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou podľa § 19a ods. 12 v znení účinnom od 1. apríla 2018, ak colnému úradu preukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok podľa odseku 3. Držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou podľa § 19a ods. 11 v znení účinnom do 31. marca 2018, ktorý nepreukáže do 28. februára 2018 splnenie podmienok podľa odseku 3, povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou zanikne 1. apríla 2018.
(3)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,8)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,7)
d)
vykazuje na základe súvahy z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami8) za dve predchádzajúce účtovné obdobia,
e)
nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo členmi kontrolných orgánov tejto osoby,
f)
nie je v likvidácii, nie je na ňu právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(4)
Ak držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou zaniklo povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou 1. apríla 2018 a má zásoby tabakovej suroviny, môže so súhlasom colného úradu tabakovú surovinu predať inému držiteľovi povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou alebo osobe registrovanej podľa § 19. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty, súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predáva tabakovú surovinu.
§44y Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
Spôsob označovania spotrebiteľského balenia cigariet podľa § 9 ods. 9 v znení účinnom do 30. júna 2018 možno používať do 19. mája 2019.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018, okrem čl. I bodov 21, 22, 23, 24, 25, 36 a 38, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2018, a okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.