Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 2024

198/2020 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023
198
ZÁKON
z 9. júla 2020,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 144 znie:
§144
(1)
Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4.
(2)
Zvýšiť základné imanie podľa odseku 1 možno iba na základe schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky, ak ku dňu konania valného zhromaždenia uplynulo najviac šesť mesiacov odo dňa, ku ktorému sa táto účtovná závierka zostavuje. Overenie účtovnej závierky audítorom sa nevyžaduje, ak sa na zvýšenie základného imania použije nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom a hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred jeho zvýšením.“.
2.
V § 208 odsek 2 znie:
„(2)
Zvýšiť základné imanie podľa odseku 1 možno iba na základe schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky, ak ku dňu konania valného zhromaždenia uplynulo najviac šesť mesiacov odo dňa, ku ktorému sa táto účtovná závierka zostavuje.“.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI, skupine 214 – Ostatné, poradovom čísle 79 sa slovo „osvedčenie“ nahrádza slovami „potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 1“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 165/2020 Z. z. sa mení takto:
V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ položke 150 písm. ab) sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „30 eur“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 303/2019 Z. z. a zákona č. 478/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.
2.
Za § 31ag sa vkladá § 31ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
§31ah Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o uložení pokuty podľa § 28 v doterajšom znení, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.“.
3.
Za § 31g sa vkladá § 31h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§31h Zrušovacie ustanovenie účinné dňom vyhlásenia
Zrušuje sa zákon č. 478/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 260/2011 Z. z., zákona č. 356/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 112/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Predávajúci, ktorý predáva tovar, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien, je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru (ďalej len „cenová evidencia“) vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10d sa vypúšťajú.

Čl. VI

Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., zákona č. 535/2003 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 555/2008 Z. z. a zákona č. 289/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa za slová „nie je“ vkladajú slová „tlačovina osoby určená výlučne na jej vlastnú propagáciu alebo“.

2.
V § 4 písmeno a) znie: „a) povinný výtlačok podľa prílohy č. 3,“.

3.
V § 4 sa písmeno b) vypúšťa.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

4.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na čas trvania porušenia povinnosti, opakované porušenie, spôsob a dôvody porušenia povinnosti.“.

5.
Za § 11a sa vkladá § 11b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§11b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o uložení pokuty podľa § 11, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.“.

6.
Prílohy č. 1 až 3 znejú:
7.
V Prílohe č. 4 sa slovo „Tlač“ nahrádza slovami „Periodická tlač“ a slovo „tlač“ sa nahrádza slovami „periodická tlač“.

Čl. VII

Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z., zákona č. 358/2004 Z. z., zákona č. 210/2007 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19a ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
kópia dokladu preukazujúceho vlastnícke právo žiadateľa k vodnej stavbe tvoriacej zariadenie na chov rýb, ak žiadateľ nie je vlastníkom tejto vodnej stavby, kópia zmluvy alebo iného dokladu, ktorý oprávňuje žiadateľa užívať túto vodnú stavbu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa sa vypúšťa.
2.
V § 19a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Postupom podľa odseku 3 písm. b) nie sú dotknuté práva a povinnosti žiadateľa vysporiadať si svoje právne vzťahy podľa osobitného predpisu.5ba)“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ba znie:
5ba) Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „2 000 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 000 eur“.
2.
V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma „4 000 000 eur“ nahrádza sumou „8 000 000 eur“.
3.
V § 19 ods. 1 písm. a) treťom bode sa číslo „30“ nahrádza číslom „50“.
4.
Za § 39t sa vkladajú § 39u a 39v, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§39u Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021
(1)
Pre účtovné obdobie, ktoré sa začína od 1. januára 2021, je
a)
suma podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu 3 000 000 eur,
b)
suma podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu 6 000 000 eur,
c)
počet podľa § 19 ods. 1 písm. a) tretieho bodu 40.
(2)
Pre účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2020, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2020.
(3)
Účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, postupuje podľa odseku 1 v hospodárskom roku, ktorý sa začína v priebehu roka 2021, a postupuje podľa odseku 2 v hospodárskom roku, ktorý sa začína v priebehu roka 2020.
§39v Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1)
Pre účtovné obdobie, ktoré sa začína od 1. januára 2021, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2)
Účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, postupuje podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2022 prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý sa začína v priebehu roka 2022, a postupuje podľa odseku 1 v hospodárskom roku, ktorý sazačína v priebehu roka 2021.“.

Čl. IX

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z., zákona č. 300/2019 Z. z. a zákona č. 89/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov ministerstvu na analytické a štatistické účely.“.

Čl. X

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z. a zákona č. 157/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 147 ods. 2 sa slová „§ 228 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 228 ods. 1 písm. a) a b)“.
2.
V § 168 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1 písm. a) a b), § 231 ods. 1 písm. a), písm. b) prvom bode, písm. e) a l),“.
3.
V § 168 ods. 2 písm. i) sa slová „písm. e) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. f) a m)“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 93ada sa za citáciu „§ 24 ods. 3“ vkladá citácia „a § 24a“.
5.
V § 170 ods. 21 sa slová „ods. 1 alebo § 231 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. e)“.
6.
V § 170 ods. 21 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
7.
§ 170 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22)
Sociálna poisťovňa poskytuje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov92aa) bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť podľa osobitného predpisu. 93adg)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 93adg znie:
93adg) Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
§ 30a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 436/2013 Z. z.“.
8.
§ 226 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov odhlásením posledného zamestnanca tohto zamestnávateľa z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.“.
9.
V § 227 odsek 4 znie:
„(4)
Poistenec uvedený v § 15 ods. 1 písm. c) až e), na ktorého sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu4) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska a bydliska. Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava.“.
10.
V § 228 odsek 1 znie:
„(1)
Samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, je povinná oznámiť príslušnej pobočke
a)
výšku príjmov a výdavkov samostatne zárobkovo činnej osoby zo zárobkovej činnosti podľa § 3 ods. 3, a to do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 21 ods. 4 a 5, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali,
c)
zmenu mena, priezviska a bydliska, ak nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali.“.
11.
V § 228 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
12.
V § 228 ods. 3 sa slová „uvedená v odseku 1 je povinná plniť povinnosti podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „je povinná plniť povinnosti podľa odsekov 1 a 2“.
13.
V § 228 odsek 4 znie:
„(4)
Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 je zachovaná aj vtedy, ak tlačivo uvedené v odseku 3 sa v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou, odoslalo faxom alebo elektronickou poštou.“.
14.
V § 228 ods. 5 sa slová „Doklady a tlačivo uvedené v odseku 5, odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie sú“ nahrádzajú slovami „Tlačivo uvedené v odseku 4, odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je“.
15.
V § 231 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca,“.
16.
V § 231 ods. 1 písm. b) prvom bode až treťom bode sa vypúšťajú slová „a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),“.
18.
V § 231 ods. 1 písm. b) piatom bode a šiestom bode sa vypúšťajú slová „a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),“.
19.
V § 231 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená d) až n).
21.
V § 231 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni do
1.
konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi,
2.
ôsmich dní
2a.
od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca,
2b.
odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,“.
22.
V § 231 ods. 1 písm. m) sa za slovo „zamestnanca“ vkladá čiarka a slová „ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,“.
23.
V § 231 ods. 2 sa slová „písm. a) až f), h), j) a m) a n)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až e), g), i), l) až n)“.
25.
V § 231 ods. 3 sa slová „písm. a), c) až f), h) až j), m) a n)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až e), g) až i), l) až n)“.
27.
V § 239 tretia veta znie: „Sociálna poisťovňa neuloží pokutu za
a)
porušenie povinnosti ustanovenej v § 231 ods. 1 písm. b), ak už bola uložená pokuta podľa osobitného predpisu,102aa)
b)
porušenie povinnosti podľa prvej vety, ak povinná osoba splní túto povinnosť do siedmich dní od uplynutia lehoty ustanovenej týmto zákonom.“.
28.
V § 241a ods. 2 písm. a) sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
29.
V § 241a ods. 2 písm. a) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
30.
V § 244 odsek 4 znie:
„(4)
Kontrolovaný subjekt je v určenej lehote povinný na základe výsledku kontroly prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich vedúcemu zamestnancovi kontroly.“.
32.
V § 245 ods. 5 druhá veta znie: „V zápisnici sa uloží povinnosť vedúcemu kontrolovaného subjektu v určenej lehote prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich vedúcemu zamestnancovi kontroly.“.
34.
Za § 293fc sa vkladá § 293fd, ktorý znie:
§293fd
(1)
V roku 2020 sa § 168 ods. 4 nepoužije.
(2)
Použitie zostatku správneho fondu nevyčerpaného k 31. decembru 2019 schvaľuje na návrh generálneho riaditeľa dozorná rada.
(3)
Zostatok správneho fondu podľa odseku 2 nevyčerpaný k 31. decembru 2020 sa prevedie do desiatich dní od schválenia účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za kalendárny rok 2020 národnou radou do rezervného fondu solidarity.“.

Čl. XI

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 311/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 15g ods. 10 sa slová „návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021“ nahrádzajú slovami „návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022“.

Čl. XII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 2 písm. l) prvý bod znie:
„1.
podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa
1a.
spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %; ak sa spotreba uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, je možné vychádzať aj zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu,88a)
1b.
preukázanej spotreby vrátane spotreby uvedenej vo vnútornom akte riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje u daňovníka spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza a ak sa neuplatňuje postup podľa bodu 1a.,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88a znie:
88a) § 31 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XIII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z. a zákona č. 127/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 68a ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na porušenie povinnosti podľa § 62 ods. 6,“.
2.
V § 68a ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Čl. XIV

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 44v ods. 6 prvej a tretej vete sa slová „30. novembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. mája 2021“ a v tretej vete sa slová „15. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „15. júna 2021“.

Čl. XV

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 175/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Povinnosti podľa odseku 2 písm. c) a d) sa nevzťahujú na dodávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu podľa osobitného predpisu.16c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:
16c) § 14 ods.1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XVI

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení takto:
V § 65g odsek 2 znie:
„(2)
Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.40aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40aa znie:
40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z.“.

Čl. XVII

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 118/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 66/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. k) sa slová „vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby“ nahrádzajú slovami „vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a“.
2.
V § 19 ods. 1 sa slová „Zamestnávateľ je povinný“ nahrádzajú slovami „Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej desať zamestnancov alebo ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1, je povinný a iný zamestnávateľ môže“.

Čl. XVIII

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 469/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „ihneď alebo v lehotách ním určených“.
2.
V § 12 ods. 3 sa za slová „písm. a),“ vkladá slovo „b),“ a na konci sa pripája táto veta: „Inšpektor práce je oprávnený na žiadosť kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, v odôvodnených prípadoch určenú lehotu predĺžiť.“.

Čl. XIX

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z, zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z. zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z. a zákona č. 387/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 51 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
2.
Za § 54i sa vkladá § 54j, ktorý vrátane nadpisu znie:
§54j Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Konanie o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49, pokuty za iný správny delikt podľa § 50 alebo pokuty podľa § 51 ods. 1 alebo ods. 2, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.“.

Čl. XX

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z. a zákona č. 271/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Povinnosť umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si hmotnosť výrobku podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na predávajúceho, ktorý predáva výlučne výrobky predávané na množstvo.“.
2.
§ 17 sa vypúšťa.
3.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 18 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.“.
5.
V § 18 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.“.
6.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Povinnosť mať reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania.“.
7.
V § 24 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 6 neustanovuje inak“.
8.
V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak ide o menej závažné porušenie povinnosti podľa odseku 1, na základe postupu podľa odseku 5, orgán dozoru môže pred rozhodnutím o uložení pokuty povinného vyzvať, aby upustil od protiprávneho konania a v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania. Vo výzve orgán dozoru oznámi následky protiprávneho konania, určí povinnému primeranú lehotu na výkon opatrení na ich nápravu a poučí ho o následkoch v prípade ich nevykonania. Ak povinný upustí od protiprávneho konania a vykoná opatrenia podľa predchádzajúcej vety, orgán dozoru nevydá rozhodnutie o uložení pokuty. Ak povinný neupustí od protiprávneho konania a nevykoná opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania oznámených vo výzve v určenej lehote, orgán dozoru rozhodne o uložení pokuty podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
9.
V § 24 ods. 10 sa slová „až 8“ nahrádzajú slovami „až 9“.

Čl. XXI

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 7 sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.

Čl. XXII

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 475/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 119/2020 Z. z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak to ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis,16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) § 64 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 221/2019 Z. z.“.
2.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe žiadosti, ktorá obsahuje
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
c)
dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
d)
posúdenie hlukovej záťaže, ak ide o stavbu diaľnice a cesty I. triedy, stavbu dráhy, stavbu vodnej cesty a stavbu letiska s prevádzkou motorových lietadiel.“.
3.
V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
4.
V § 16 ods. 14 sa vypúšťa písmeno f).
5.
V § 16 ods. 36 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak.“.
6.
V § 16 ods. 37 úvodná veta znie: „Ak príslušný orgán verejného zdravotníctva neurčí inak, v čase krízovej situácie sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami podľa § 15 ods. 3 písm. a) a na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa § 15 ods. 3 písm. b) nahrádza“.
7.
V § 16 ods. 37 písmeno b) znie:
„b)
dokladom o odbornej príprave podľa odseku 9 písm. b), odseku 10 písm. b) a odseku 20, vykonanej podľa aktuálnej epidemiologickej situácie dištančnou formou alebo prezenčnou formou, od vzdelávacej inštitúcie, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.“.
8.
V § 21 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.
9.
V § 22 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.
10.
V § 23 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.
11.
V § 26 ods. 4 písm. m) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.
12.
V § 26 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Obmedzenie vstupu zvierat podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahuje na zariadenia verejného stravovania a umožňuje sa vstup spoločenských zvierat,33aa) ak vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré sú určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:
33aa) § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.“.
13.
V § 27 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a ktoré sú držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b)“.
14.
V § 30 ods. 1 písm. c) prvom bode sa číslica „18“ nahrádza číslicou „24“.
15.
V § 30 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak tak ustanovuje tento zákon alebo ustanovujú osobitné predpisy,34)“.
16.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) až o) sa označujú ako písmená k) až n).
17.
V § 30 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 12.
18.
V § 30 ods. 3 úvodnej vete sa slová „až o)“ nahrádzajú slovami „až n)“.
19.
V § 30 ods. 8 sa slová „1 až 3 a 6“ nahrádzajú slovami „1, 2 a 5“.
20.
V § 30 ods. 9 sa slová „až o)“ nahrádzajú slovami „až n)“ a slová „odsekov 2, 3, 6 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 2, 5 a 8“.
21.
V § 30 ods. 11 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
22.
V § 30a ods. 1 sa slová „l) až n)“ nahrádzajú slovami „k) až m)“.
23.
V § 30c písm. d) sa slová „písm. d) a n)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a m)“.
24.
V § 30d ods. 1 písm. g) sa slová „l) až n)“ nahrádzajú slovami „k) až m)“.
25.
V § 31a ods. 18 písm. b) sa slová „§ 30 ods. 1 písm. n)“ nahrádzajú slovami „§ 30 ods. 1 písm. m)“.
26.
V § 37 odsek 4 znie:
„(4)
Ak výsledky posúdenia podľa odseku 2 písm. a) preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. 4 z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok.“.
27.
V § 38 odsek 2 znie:
„(2)
Ak výsledky posúdenia podľa odseku 1 písm. a) preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. 4 a 5 z dôvodu fyzickej záťaže, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok.“.
28.
V § 41 ods. 14 písm. a) sa vypúšťajú slová „podlieha schvaľovaniu podľa § 13 ods. 4 písm. b) a“.
29.
V § 41 ods. 18 písmeno a) znie:
„a)
odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa odseku 3 písm. c) sa vykoná podľa aktuálnej epidemiologickej situácie dištančnou formou alebo prezenčnou formou vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program,“.
30.
V § 52 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa nevzťahuje na
1.
priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
2.
ubytovacie zariadenia okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby,63) a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
3.
telovýchovno – športové zariadenia,
4.
zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
5.
prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných hromadných podujatiach,
6.
administratívne priestory,
7.
priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
63) Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 52 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak to ustanovuje tento zákon,“.
32.
V § 52 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „schválený“.
33.
§ 52 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
a)
oznámiť písomne
1.
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
2.
miesto prevádzky,
3.
názov prevádzky,
4.
špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
5.
dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
b)
predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.“.
(9)
Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie, môže túto činnosť vykonávať len vtedy, ak má osvedčenie o akreditácii;65c) osvedčenie sa nevyžaduje, ak ide o zisťovanie fyzikálnych faktorov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65c znie:
65c) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z.“.
34.
V § 57 ods. 17 sa slová „z povinností podľa § 26 ods. 4“ nahrádzajú slovami „z povinností podľa § 26 ods. 4 a 6“.
35.
V § 57 ods. 22 písm. c) sa číslica „18“ nahrádza číslicou „24“.
36.
V § 57 ods. 22 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená i) až m).
37.
V § 57 ods. 22 písm. i) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
38.
V § 57 ods. 22 písm. j) sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
39.
V § 57 ods. 22 písm. k) sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“.
40.
V § 57 ods. 22 písm. l) sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“.
41.
V § 57 ods. 23 písm. a) až e) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
42.
V § 57 ods. 33 písm. e) sa vypúšťa slovo „schválený“.
43.
Za § 63j sa vkladá § 63k, ktorý vrátane nadpisu znie:
§63k Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o uvedení priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a), ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.

Čl. XXIII

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 180/2017 Z. z., zákona č. 270/2017 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 188/2019 Z. z. a zákona č. 369/2019 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4a ods. 2 písm. q) sa slová „7 a 10“ nahrádzajú slovami „6 a 9“.
2.
V § 8 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 10.
3.
V § 8 ods. 7, 8 a 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.
V § 16a písm. a) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
5.
V § 16a písm. e) a f) sa slová „7, 9 a 10“ nahrádzajú slovami „6, 8 a 9“.
6.
V § 16a písm. o) sa slová „§ 3 ods. 8, § 3a ods. 4 alebo § 8 ods. 5“ nahrádzajú slovami
„§ 3 ods. 8 alebo § 3a ods. 4“.

Čl. XXIV

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Komora predkladá ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky prehľad o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny rok do 31. júla so stavom k 31. decembru v členení podľa prílohy č. 2a. Komora je povinná umožniť ministerstvu a Ministerstvu financií Slovenskej republiky nahliadnuť do listinných podkladov preukazujúcich pravdivosť údajov uvádzaných v prehľade o príjmoch a výdavkoch podľa prvej vety.“.
2.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:

Čl. XXV

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 349/2015 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi len v období roka, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, ktoré do 15. júla tohto roka určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.“.
2.
V § 13 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sadenice odrôd registrovaných v odrodových knihách členských štátov“.
3.
V § 14 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. b) sa za slovo „odrôd“ vkladajú slová „alebo v odrodových knihách iných členských štátov ako Slovenskej republiky“.
4.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa víno vyrobí v tom istom kalendárnom roku, v ktorom sa uskutočnil zber hrozna na jeho výrobu, je zakázané také víno uvádzať na trh vo fľašiach pred dátumom, ktorý do 30. septembra tohto kalendárneho roka určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.“.
5.
V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
určuje obdobie podľa § 12 ods. 2 alebo dátum podľa § 25 ods. 1.“.
6.
V § 42 ods. 2 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „okrem § 12 ods. 2 a § 25 ods. 1“.
7.
Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§43b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Obdobie roka, v ktorom možno burčiak ponúkať spotrebiteľovi v roku 2020, určí ministerstvo a vyhlási vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky do 31. júla 2020.“.

Čl. XXVI

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 46 ods. 8 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.
2.
Za § 165j sa vkladá § 165k, ktorý vrátane nadpisu znie:
§165k Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Lehota podľa § 46 ods. 8 v znení účinnom podľa tohto zákona sa prvýkrát uplatní na protokoly z daňovej kontroly vypracované po účinnosti tohto zákona.“.

Čl. XXVII

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 297/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Vláda odvolá predsedu úradu aj vtedy, ak úrad poruší ustanovenia tohto zákona o zverejňovaní cenových rozhodnutí alebo návrhov cien a iných podaní podľa § 14 ods. 12.“.
2.
V § 14 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Cenové rozhodnutie zverejní úrad na svojom webovom sídle.“.
3.
V § 14 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 až 14, ktoré znejú:
„(12)
Spolu s cenovým rozhodnutím zverejní úrad na svojom webovom sídle aj návrh ceny, návrh na zmenu ceny, odvolanie a všetky ich zmeny a doplnenia podané v cenovom konaní pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e). Ak úrad určil cenu podľa odseku 9 na základe podkladov, ktoré mal k dispozícii, zverejnia sa aj tieto podklady.
(13)
Odsek 12 sa nevzťahuje na regulované činnosti podľa § 11 ods. 3, ak regulovaný subjekt dodával v predchádzajúcom kalendárnom roku nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety preukazuje regulovaný subjekt najneskôr pri podaní návrhu ceny alebo jej zmeny.
(14)
Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie informácie o ekonomicky oprávnených nákladoch, ekonomickej efektívnosti a primeranom zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e) a g) až l), § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až e), okrem informácií, ktoré sa nezverejňujú podľa odseku 13.“.
Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 21.
4.
V § 14 ods. 20 sa číslo „15“ nahrádza číslom „18“.
5.
V § 36 ods. 1 písm. b) sa číslo „14“ nahrádza číslom „17“.
6.
Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§45e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2020
Na cenové konania začaté a právoplatne neskončené do 31. augusta 2020 sa použije predpis účinný od 1. septembra 2020.“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
2.
V § 6 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 7.
3.
V § 6 ods. 1 sa slová „Oprávnená osoba“ nahrádzajú slovami „Osoba zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo pravidelnej kontroly klimatizačného systému (ďalej len „oprávnená osoba“).“.
4.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 7 ods. 9 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2 písm. a)“.
5.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Činnosť oprávnenej osoby v oblasti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému a pravidelnej kontroly klimatizačného systému je živnosťou podľa osobitného predpisu;5) osobitnou podmienkou jej prevádzkovania je potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému alebo pravidelnej kontroly klimatizačného systému.“.
6.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 2 až 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 2.
7.
V § 9 ods. 4 písm. d) sa slová „§ 6 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 5“ a slová „§ 6 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
8.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4“.
9.
V § 13 ods. 3 sa slová „§ 6 ods. 5 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 4 až 6“ a vypúšťajú sa slová „8 a 9 a“.

Čl. XXIX

Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov sa mení takto:
V § 32 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre tovar s veľmi nízkou hmotnosťou.“.

Čl. XXX

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 393/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 15 prvá veta znie: „Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.“.
2.
Za § 36e sa vkladá § 36f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§36f Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

Čl. XXXI

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 266/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z. a zákona č. 393/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10a ods. 8 prvá veta znie: „Konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.“.
2.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Pokutu možno uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti.“.
3.
Za § 16d sa vkladá § 16e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§16e Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

Čl. XXXII

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 280/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 154/2019 Z. z., zákona č. 461/2019 Z. z., zákona č. 128/2020 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 16 ods. 2 prvej vete sa za slovom „osoba“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo ak sa príspevok poskytuje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka podľa osobitného predpisu,61a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:
61a) Čl. 39b nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení.“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 7 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak energetický audítor nezaslal prevádzkovateľovi monitorovacieho systému súbor údajov z energetického auditu podľa § 12 ods. 11“.
2.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 11 až 14, ktoré znejú:
„(11)
Veľký podnik môže po uplynutí štyroch rokov od vykonania energetického auditu podľa odseku 1 písm. a) požiadať ministerstvom určenú organizáciu, aby mu vydala potvrdenie o vypracovaní energetického auditu formou aktualizácie na obdobie nasledujúcich štyroch rokov, ak
a)
realizáciou opatrení z energetického auditu preukázal úsporu energie aspoň vo výške 8 % zo svojej konečnej energetickej spotreby za dané štvorročné obdobie a
b)
predložil ministerstvom určenej organizácii popis opatrení podľa písmena a).
(12)
Ministerstvom určená organizácia do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o vydanie potvrdenia podľa odseku 11 overí splnenie podmienok podľa odseku 11 a ak sa preukáže splnenie podmienok, vydá potvrdenie o vypracovaní energetického auditu formou aktualizácie na obdobie nasledujúcich štyroch rokov. Veľký podnik je povinný poskytnúť ministerstvom určenej organizácii súčinnosť potrebnú na účel overenia splnenia podmienok podľa odseku 11.
(13)
Ak ministerstvom určená organizácia postupom podľa odseku 12 zistí, že veľký podnik nesplnil podmienku podľa odseku 11 písm. a) alebo písm. b), určí primeranú lehotu na vykonanie energetického auditu podľa odseku 1.
(14)
Veľký podnik, ktorého celková spotreba energie za posledné štyri roky bola menšia ako 10 MWh, oznámi túto skutočnosť ministerstvom určenej organizácii, ktorá mu vydá potvrdenie o splnení povinnosti podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní od doručenia oznámenia.“.
3.
V § 25 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „overuje splnenie podmienok podľa § 14 ods. 11, vydáva potvrdenie o aktualizácii energetického auditu podľa § 14 ods. 12, určuje termín vykonania náhradného energetického auditu podľa § 14 ods. 13 a vydáva potvrdenie podľa § 14 ods. 14“.
4.
V § 29 ods. 2 písm. c) sa slová „5 000 eur“ nahrádzajú slovami „500 eur“.

Čl. XXXIV

Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z. a zákona č. 134/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§5a Navrhovanie účinnosti
Ak ide o návrh zákona, ktorý upravuje dane alebo odvody, je potrebné navrhnúť deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona na 1. január, pričom je potrebné navrhnúť primeranú legisvakanciu.“.
2.
V § 27 sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 5a a“.

Čl. XXXV

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 302/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§13a Podpora malého a stredného podnikania v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19
(1)
Okrem oblastí podpory podľa § 2 tohto zákona je možné poskytovať podporu vo forme dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok aj na kompenzáciu škôd vzniknutých žiadateľom podľa § 4 ods. 1 ako priame následky alebo nepriame následky opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.
(2)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. a), c), d) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu považujú za splnené.
(3)
Podmienky podľa § 8a ods. 4 písm. b), f) a g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účel posúdenia žiadosti o dotáciu preukazujú vyhlásením o splnení podmienok na poskytnutie dotácie podľa osobitného predpisu. Ak požadovaná výška dotácie prevyšuje hodnotu podľa osobitného predpisu žiadosť musí obsahovať označenie konečného užívateľa výhod. Ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie podľa osobitného predpisu alebo označenia konečného užívateľa výhod, príjímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu vrátiť.
(4)
Pri poskytovaní podpory podľa odseku 1 sa nepoužije § 4 ods. 4 písm. d), § 4 ods. 7 a § 6.“.

Čl. XXXVI

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 45 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú body 4b a 4d.
Doterajšie body 4c a 4e sa označujú ako body 4b a 4c.
2.
V § 74 ods. 1 písm. j) prvom bode až štvrtom bode, § 75 ods. 1 písm. j) prvom bode až štvrtom bode, § 76 ods. 1 písm. k) prvom bode až štvrtom bode, § 86 ods. 1 písm. f), § 87 ods. 1 písm. f), § 88 ods. 1 písm. e), § 136 ods. 2 písm. a) bode 36, § 136 ods. 3 písm. g) bode 11 a 14, § 136 ods. 3 písm. h) bode 11 a 14 a § 136 ods. 3 písm. i) bode 10 a 13 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
3.
V § 74 ods. 1 písm. j) piatom bode sa vypúšťajú slová „a nálepiek“.
4.
V § 74 ods. 4 písm. c), § 75 ods. 1 písm. j) piatom bode, § 75 ods. 4 písm. c), § 76 ods. 1 písm. k) piatom bode a § 76 ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepiek“.
5.
V nadpise § 80 sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
6.
V § 80 ods. 1 písm. a), b) a c) a § 136 ods. 3 písm. i) piatom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.
7.
V § 85 ods. 5 písm. a) deviatom bode, § 85 ods. 5 písm. b) deviatom bode a § 85 ods. 5 písm. c) deviatom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolnej nálepky“.
8.
V § 86 ods. 1 písm. e), § 87 ods. 1 písm. e) a § 89 ods. 1 písm. g) sa na konci dopĺňajú slová „a znášať náklady na jeho vývoj a prevádzku“.
9.
V § 88 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
zabezpečiť používanie celoštátneho informačného systému kontrol originality schváleného typovým schvaľovacím orgánom a znášať náklady na jeho vývoj a prevádzku,“.
10.
V § 86 ods. 1 písm. j), § 87 ods. 1 písm. j) a § 88 ods. 1 písm. j) sa slová „dokladov, kontrolných nálepiek“ nahrádzajú slovom „dokladov“ a slová „dokladov, kontrolné nálepky“ sa nahrádzajú slovom „dokladov“.
11.
V § 86 ods. 1 písm. q), § 87 ods. 1 písm. q) a § 88 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.
12.
V § 91 ods. 5 písm. a) ôsmom bode a § 91 ods. 5 písm. b) ôsmom bode sa za slovom „kontroly“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolnej nálepky“.
13.
V § 91 ods. 5 písm. c) ôsmom bode sa za slovom „originality“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolnej nálepky“.
14.
V § 95 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „písm. a) až c)“.
15.
V § 96 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)“.
16.
V § 97 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. a) a ods. 2“ nahrádzajú slovami „a 2“.
17.
V § 111 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“, v písm. b) sa spojka „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno c).
18.
V § 111 ods. 7 sa slová „odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) a b)“.
19.
V § 111 ods. 9 sa za slovami „vykonaní technickej kontroly“ vypúšťa čiarka a slová „miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
20.
V § 111 ods. 10 a § 120 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou“.
21.
V § 120 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza spojkou „a“, v písm. b) sa spojka „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno c).
22.
V § 120 ods. 8 sa za slovami „vykonaní emisnej kontroly“ vypúšťa čiarka a slová „miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
23.
V § 127 odsek 1 znie:
„(1)
Dokladom o vykonaní kontroly originality podľa § 124 ods. 2 písm. a) až d) je odborný posudok o kontrole originality.“.
24.
V § 127 ods. 3 sa slová „Doklady podľa odseku 1 sú“ nahrádzajú slovami „Doklad podľa odseku 1 je“.
25.
V § 127 ods. 5 sa za slovami „vykonaní kontroly originality“ vypúšťa čiarka a slová „miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
26.
V § 136 ods. 3 písm. g) šiestom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“ a slová „a kontrolných nálepiek“.
27.
V § 136 ods. 3 písm. g) bode 13, § 136 ods. 3 písm. h) bode 13 a § 136 ods. 3 písm. i) bode 12 sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepkách“.
28.
V § 136 ods. 3 písm. g) bode 32 a § 136 ods. 3 písm. h) bode 32 sa vypúšťajú slová „miesto umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
29.
V § 136 ods. 3 písm. h) šiestom bode sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“ a za slovami „tlačív dokladov“ sa vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
30.
V § 136 ods. 3 písm. i) sa vypúšťa bod 28.
Doterajšie body 29 až 32 sa označujú ako body 28 až 31.
31.
V § 148 ods. 9 písm. h) sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slovo „kontrolných“.
32.
V § 170 ods. 22 sa číslo „2021“ nahrádza číslom „2022“.
33.
Za § 170b sa vkladá § 170c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§170c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021
(1)
Ak oprávnená osoba technickej kontroly do 31. augusta 2021 neuzavrie s technickou službou technickej kontroly zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému technických kontrol podľa predpisu účinného od 1. júla 2021, oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly zanikne od 1. septembra 2021.
(2)
Ak oprávnená osoba emisnej kontroly do 31. augusta 2021 neuzavrie s technickou službou emisnej kontroly zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol podľa predpisu účinného od 1. júla 2021, oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly zanikne od 1. septembra 2021.
(3)
Ak oprávnená osoba kontroly originality do 31. augusta 2021 neuzavrie s technickou službou kontroly originality zmluvu o poskytovaní prístupu do celoštátneho informačného systému kontrol originality podľa predpisu účinného od 1. júla 2021, oprávnenie na vykonávanie kontroly originality zanikne od 1. septembra 2021.“.

Čl. XXXVII

Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 27 ods. 2 sa za slovo „meradla“ vkladá čiarka a slová „osobne alebo inou osobou,“.
2.
V § 31 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo sprostredkovať“.
3.
V § 55 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo sprostredkuje“.
4.
V § 60 ods. 3 a 5 sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „30. júna 2021“.
5.
Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§60a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o uložení pokuty za sprostredkovanie metrologickej kontroly alebo úradného merania bez autorizácie podľa § 55 ods. 2 písm. b) v doterajšom znení, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa zastaví.“.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. a zákona č. 136/2020 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
pri sprostredkovaní predaja zájazdu pre obchodníka usadeného na území iného štátu predložiť orgánu dohľadu na jeho žiadosť k nahliadnutiu kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený a kópiu dokladov o jeho ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt, poistnú sumu alebo bankovú záruku, ktorá zabezpečuje ochranu pre prípad úpadku (ďalej len „suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku“),“.
2.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Cestovná agentúra nesmie predávať a ponúkať na predaj zájazd obchodníka usadeného na území iného štátu, ktorý jej nepredloží kópiu oprávnenia na podnikanie v oblasti predaja zájazdov a sprostredkovania spojených služieb cestovného ruchu vydaného podľa príslušných právnych predpisov štátu, v ktorom je tento obchodník usadený a kópiu dokladov o ochrane pre prípad úpadku, ktoré musia obsahovať informácie o tejto ochrane, najmä názov alebo obchodné meno poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, sídlo alebo miesto podnikania, elektronickú adresu, telefonický kontakt a sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.“.
4.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a d)“.
5.
V § 11 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
informovať orgán dohľadu o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a oznámiť mu údaje podľa § 30 ods. 2 písm. c) do piatich dní od jej vzniku alebo zmeny,“.
6.
V § 12 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
tržieb z predaja tých zájazdov, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za zájazdy,
b)
tržieb zo sprostredkovania a predaja tých spojených služieb cestovného ruchu, na ktoré sa uplatňuje tento zákon, pričom tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za spojené služby cestovného ruchu,“.
7.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
8.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Cestovná kancelária zostavuje k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku. Údaje z poznámok účtovnej závierky podľa odseku 2 predkladá cestovná kancelária orgánu dohľadu bezodkladne po zostavení priebežnej účtovnej závierky. Priebežnú účtovnú závierku poskytne cestovná kancelária orgánu dohľadu na jeho žiadosť.“.
9.
V § 12 ods. 6 sa vypúšťajú slová „údaje z účtovnej závierky podľa osobitného predpisu14) a“.
10.
V § 31 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 1 písm. c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 1 písm. c)“ a za slová „§ 11 ods. 4 alebo ods. 5,“ sa vkladajú slová „§ 12 ods. 4,“.
11.
Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§33b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. c) v doterajšom znení, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona. Konanie o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 písm. d) v doterajšom znení, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa zastaví.“.

Čl. XXXIX

Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 odsek 4 znie:
„(4)
Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.“.
2.
V § 14 odsek 10 znie:
„(10)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.“.
3.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§18a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Konanie o uložení poriadkovej pokuty podľa § 13 alebo pokuty za správny delikt podľa § 14, ktoré sa začalo a právoplatne sa neskončilo do dňa účinnosti tohto zákona, sa dokončí podľa tohto zákona.“.

Čl. XL

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z. a zákona č. 156/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 24a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov právnickej osoby splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 alebo podľa osobitného predpisu,22) sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov, v ktorom je uvedená daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 alebo podľa osobitného predpisu,22) a to v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na daň z príjmov platia a ktorým je
a)
kalendárny rok, ktorý sa začal 1. januára 2020,
b)
zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 1. januári 2020,
c)
hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu22) uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.“.
2.
V § 24b odsek 2 znie:
„(2)
Odpočet daňovej straty podľa odseku 1 môže daňovník uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia.“.
3.
Druhá časť sa dopĺňa trinástou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„TRINÁSTA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI AUTOMATICKEJ VÝMENY INFORMÁCIÍ
NA ÚČELY SPRÁVY DANÍ
§24p
(1)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie sa lehota na zaslanie informácií o finančných účtoch podľa osobitného predpisu40ya) považuje za dodržanú, ak sa informácie40yb) získané v roku 2020 zašlú do 31. decembra 2020.
(2)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie v oblasti automatickej výmeny informácií sa v roku 2020 lehoty považujú za dodržané a povinnosti za splnené, ak
a)
povinné osoby40yc) podajú informácie o oznamovaných opatreniach podľa osobitného predpisu40yd) najskôr od 1. januára 2021 a najneskôr do 31. januára 2021,
b)
sprostredkovateľ predloží prvú pravidelnú správu podľa osobitného predpisu40ye) do 30. apríla 2021,
c)
príslušný orgán Slovenskej republiky oznámi príslušným orgánom členských štátov Európskej únie do 30. apríla 2021 tie informácie o oznamovaných opatreniach podľa osobitného predpisu,40yf) ktoré mu povinné osoby oznámili v prvom štvrťroku 2021.
(3)
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie sa povinnosť podať informácie o oznamovaných opatreniach, pri ktorých sa prvý úkon pri zavedení oznamovaného opatrenia vykonal od 25. júna 2018 do 30. júna 2020 podľa osobitného predpisu,40yg) považuje za splnenú, ak povinné osoby podajú tieto informácie do 28. februára 2021.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40ya až 40yg znejú:
40ya) § 20 zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40yb) § 9 a 14 zákona č. 359/2015 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40yc) § 8b zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40yd) § 8e ods. 1, 3 a 5 zákona č. 442/2012 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40ye) § 8e ods. 4 zákona č. 442/2012 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40yf)§ 24c ods. 1 zákona č. 442/2012 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.
40yg) § 24c ods. 2 zákona č. 442/2012 Z. z. v znení zákona č. 305/2019 Z. z.“.
4.
Tretia časť sa dopĺňa siedmou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„SIEDMA HLAVA
OPATRENIA V OBLASTI OSOBITNÉHO ODVODU
VYBRANÝCH FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ
§30p
Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie sa splátky osobitného odvodu podľa osobitného predpisu,51ad) ktorých splatnosť nastane po účinnosti tohto zákona až do konca roka 2020, neuhrádzajú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51ad znie:
51ad) Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:
§33a
(1)
Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s osobitným predpisom,54a) možno použiť do 31. decembra 2021.
(2)
Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie k 30. septembru 2020 strata a vedúci rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie nezabezpečí, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, nie je povinný vykonať opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti podľa osobitného predpisu.54b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54a a 54b znejú:
54a) § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54b) § 28 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.“.
6.
V prílohe č. 1 sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Rady (EÚ) 2020/876 z 24. júna 2020, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 204, 24. 6. 2020).“.

Čl. XLI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. XXVII, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2020, čl. VIII § 39u v bode 4, čl. X bodov 1, 2, 5, 8 až 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27 a 28 a čl. XXXIV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čl. XXXVI bodov 1 až 31 a 33, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021, čl. VIII bodov 1 až 3 a § 39v v bode 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, a čl. X bodov 3, 6, 17, 20, 24, 26, 29, 31 a 33, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.