Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 2023

Znenie účinné: od 01.10.2012
Časové verzie:
288/2012 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2012
288
ZÁKON
z 11. septembra 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odseky 1až 3 znejú:
„(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet sa ustanovuje takto:
opis tovaru   sadzba dane
cigary, cigarky   77,37 eura/1 000 kusov
tabak   71,11 eura/kg.
(2)
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 sa ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
opis tovaru špecifická časť percentuálna časť
cigarety 59,50 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
Minimálna sadzba dane z cigariet je 91 eur/1 000 kusov.“.
2.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 33, ktorý znie:
„(33)
Osoba, ktorej povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane zaniklo alebo ktorej ho colný úrad odňal, alebo osoba, ktorá bola vyradená z evidencie dovozcov cigariet, je povinná v lehote podľa odseku 23 vykonať zúčtovanie odberu a použitia kontrolných známok podľa odsekov 24 a 25. Nepoužité kontrolné známky je osoba podľa prvej vety povinná odovzdať spolu so zúčtovaním odberu a použitia kontrolných známok colnému úradu, ktorý takéto kontrolné známky zničí na náklady tejto osoby a o zničení kontrolných známok vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá tejto osobe.“.
3.
V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
4.
V § 19 ods. 2 písm. g) sa slová „písm. c) druhého bodu“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
5.
V § 19a ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 19.“.
6.
V § 39 ods. 1 sa slová „distribúciou kontrolných známok“ nahrádzajú slovami „nakladaním s kontrolnými známkami“.
7.
V § 44i ods. 3, 4, 6 a 13 sa slová „28. február 2013“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „30. september 2012“ v príslušnom tvare.
8.
V § 44i ods. 12 sa slová „1. marca 2013“ nahrádzajú slovami „1. októbra 2012“.
9.
V § 44i ods. 14 sa slová „28. februára 2013“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2012“ a slová „30. apríla 2013“ sa nahrádzajú slovami „31. októbra 2012“.
10.
V § 44i ods. 15 sa slová „30. apríla 2013“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2012“ a slová „15. mája 2013“ sa nahrádzajú slovami „15. novembra 2012“.
11.
Za § 44k sa vkladá § 44l, ktorý vrátane nadpisu znie:
§44l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2012
Daň zo spotrebiteľského balenia cigariet označeného kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „D“ podľa § 44i ods. 8, možno vrátiť podľa § 14 ods. 1 do výšky daňovej povinnosti, ktorá vznikla z množstva tohto spotrebiteľského balenia cigariet v zdaňovacom období september 2012. Ak v zdaňovacom období september 2012 osoba podľa § 14 ods. 1 neuviedla do daňového voľného obehu spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „D“ podľa § 44i ods. 8, daň z tohto spotrebiteľského balenia možno vrátiť podľa § 14 ods. 1 do výšky daňovej povinnosti, ktorá vznikla z množstva tohto spotrebiteľského balenia cigariet v zdaňovacom období, v ktorom toto spotrebiteľské balenie cigariet poslednýkrát uviedla do daňového voľného obehu.“.

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z. a zákona č. 252/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 52r sa vkladá § 52s, ktorý vrátane nadpisu znie:
§52s Prechodné ustanovenia k podávaniu daňového priznania k dani z emisných kvót
(1)
Daňovník, ktorý nepodal daňové priznanie na daň z emisných kvót za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu roku 2012 do 29. septembra 2012, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 15. októbra 2012, pričom daň z emisných kvót je v tejto lehote aj splatná.
(2)
Na postup správcu dane sa pri vrátení rozdielu zaplatených preddavkov na daň z emisných kvót, ktoré sú vyššie ako daň z emisných kvót vypočítaná v daňovom priznaní, použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. septembra 2012 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.