Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií 2024

Znenie účinné: od 01.04.2024
Porovnanie zmien počas roka:
530/2023 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2024
530
ZÁKON
z 19. decembra 2023,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 384/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 68/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 403/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 192/2023 Z. z., zákona č. 201/2023 Z. z. a zákona č. 261/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa suma „70 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
2.
V § 11 ods. 2 sa suma „1,70 eura“ nahrádza sumou „2,50 eura“.
3.
V § 11 ods. 4 sa suma „6,70 eura“ nahrádza sumou „10 eur“.
4.
Za § 18m sa vkladá § 18ma, ktorý vrátane nadpisu znie:
§18ma Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Z úkonov a konaní navrhnutých alebo za konania začaté a právoplatne neukončené do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky v čase vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 5 ods. 1 a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve podľa § 10 ods. 1, sa vyberajú poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.“.
5.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 1 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“, suma „16 596,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 000 eur“, suma „33 193,50 eura“ sa nahrádza sumou „50 000 eur“, suma „99,50 eura“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „49,50 eura“ sa nahrádza sumou „70 eur“ a suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“.
6.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 3 sa suma „331,50 eura“ nahrádza sumou „470 eur“.
7.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 5 sa suma „33 193,50 eur“ nahrádza sumou „50 000 eur“ a suma „500 eur“ sa nahrádza sumou „700 eur“.
8.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 6 sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“, suma „16 596,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 000 eur“ a suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“.
9.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 7 sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
10.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 7a sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „28 eur“.
11.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 7b sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“ a suma „16 596,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 000 eur“.
12.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 7c sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
13.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 7d sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“ a suma „16 596,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 000 eur“.
14.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 8 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
15.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 9 sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
16.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 9a sa suma „2 000 eur“ nahrádza sumou „2 800 eur“, suma „50 000 eur“ sa nahrádza sumou „70 000 eur“ a suma „5 000 eur“ sa nahrádza sumou „7 000 eur“.
17.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 10 sa suma „70 eur“ nahrádza sumou „100 eur“, suma „35 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „500 eur“ sa nahrádza sumou „700 eur“, suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“, suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“, suma „350 eur“ sa nahrádza sumou „500 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „1 000 eur“ sa nahrádza sumou „1 400 eur“ a suma „25 000 eur“ sa nahrádza sumou „35 000 eur“.
18.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 13 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
19.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 13a sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „140 eur“.
20.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 14 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a suma „16 596,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 000 eur“.
21.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 15 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“, suma „1 659,50 eura“ sa nahrádza sumou „2 500 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
22.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 15a sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „7 eur“ a suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“.
23.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 16 sa suma „99,50 eura“ nahrádza sumou „140 eur“.
24.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 17 sa suma „375 eur“ nahrádza sumou „550 eur“, suma „150 eur“ sa nahrádza sumou „220 eur“, suma „165 eur“ sa nahrádza sumou „220 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „99 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“ a suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“.
25.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 17a sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
26.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 18a sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“ a suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“.
27.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 18d sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
28.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 18e sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“.
29.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 18f sa suma „99,50 eura“ nahrádza sumou „140 eur“.
30.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 20a sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“.
31.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 21 sa suma „0,50 eura“ nahrádza sumou „1 euro“.
32.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 22 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“ a suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“.
33.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 23 sa suma „0,50 eura“ nahrádza sumou „1 euro“.
34.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 24 sa suma „0,50 eura“ nahrádza sumou „1 euro“ a suma „1,50 eura“ sa nahrádza sumou „2 eurá“.
35.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 24a sa suma „2,50 eura“ nahrádza sumou „3 eurá“.
36.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 24aa sa suma „3 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.
37.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 24ab sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „7 eur“.
38.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 24b sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“, suma „0,33 eura“ sa nahrádza sumou „0,50 eura“, suma „1,50 eura“ sa nahrádza sumou „2 eurá“ a suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“.
39.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 24c sa suma „3 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.
40.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 25 sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“.
41.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 26 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
42.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 27 sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“.
43.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 28 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“.
44.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 30 sa suma „4 eurá“ nahrádza sumou „6 eur“.
45.
V prílohe č. 1 Sadzobníku súdnych poplatkov položke 33 sa suma „30 eur“ nahrádza sumou „45 eur“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 242/1999 Z. z., zákona č. 443/2000 Z. z., zákona č. 677/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 624/2005 Z. z., zákona č. 658/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 277/2018 Z. z., zákona č. 185/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z. a zákona č. 316/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 4a sa vypúšťa.
2.
V § 6 ods. 5 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
3.
V § 7 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.
4.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 2 a 9.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.
5.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa štvrtá veta.
6.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.
7.
V § 10 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a slová „odsek 5“ sa nahrádzajú slovami „odsek 4“.
8.
§ 13l sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 201/1996 Z. z., zákona č. 156/1998 Z. z., zákona č. 285/1999 Z. z., zákona č. 396/2000 Z. z., zákona č. 442/2001 Z. z., zákona č. 424/2010 Z. z., zákona č. 409/2015 Z. z., zákona č. 281/2018 Z. z., zákona č. 324/2020 Z. z., zákona č. 325/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 409/2022 Z. z. a zákona č. 414/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 3 sa za slová „§ 1 písm.“ vkladajú slová „d) a“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 259/2021 Z. z., zákona č. 287/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z., zákona č. 378/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 402/2021 Z. z., zákona č. 404/2021 Z. z., zákona č. 455/2021 Z. z., zákona č. 490/2021 Z. z., zákona č. 500/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 111/2022 Z. z., zákona č. 114/2022 Z. z., zákona č. 122/2022 Z. z., zákona č. 180/2022 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 253/2022 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 265/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 325/2022 Z. z., zákona č. 408/2022 Z. z., zákona č. 427/2022 Z. z., zákona č. 429/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 109/2023 Z. z., zákona č. 119/2023 Z. z., zákona č. 135/2023 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z., zákona č. 183/2023 Z. z., zákona č. 192/2023 Z. z., zákona č. 287/2023 Z. z., zákona č. 293/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 331/2023 Z. z. a zákona č. 332/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa suma „70 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
2.
V § 10 ods. 9 a 14 sa suma „1,70 eura“ nahrádza sumou „2,50 eura“.
3.
Za § 19t sa vkladá § 19u, ktorý vrátane nadpisu znie:
§19u Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2024
Z úkonov a konaní začatých a neukončených do 31. marca 2024, pri ktorých neboli zaplatené poplatky pri podaní a neboli zaplatené ani v lehote určenej vo výzve podľa § 8, sa platia poplatky podľa predpisov účinných od 1. apríla 2024.“.
4.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 1 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“ a suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“.
5.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 2 sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „7 eur“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „4 eurá“, suma „9,50 eura“ sa nahrádza sumou „15 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „40 eur“, suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“, suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „15 eur“, suma „250 eur“ sa nahrádza sumou „350 eur“, suma „8 eur“ sa nahrádza sumou „12 eur“, suma „4 eurá“ sa nahrádza sumou „6 eur“ a suma „0,50 eura“ sa nahrádza sumou „1 euro“.
6.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 4 sa suma „3 eurá“ nahrádza sumou „4 eurá“, suma „4,50 eura“ sa nahrádza sumou „6 eur“ a suma „1,50 eura“ sa nahrádza sumou „2 eurá“.
7.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 5 sa suma „82,50 eura“ nahrádza sumou „120 eur“, suma „6,50 eura“ sa nahrádza sumou „10 eur“, suma „1,50 eura“ sa nahrádza sumou „2 eurá“, suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „280 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „15 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“, suma „400 eur“ sa nahrádza sumou „560 eur“, suma „5 000 eur“ sa nahrádza sumou „7 000 eur“, suma „3 000 eur“ sa nahrádza sumou „4 200 eur“, suma „500 eur“ sa nahrádza sumou „700 eur“ a suma „300 eur“ sa nahrádza sumou „420 eur“.
8.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 5a sa suma „82,50 eura“ nahrádza sumou „120 eur“, suma „6,50 eura“ sa nahrádza sumou „10 eur“ a suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“.
9.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 6 sa suma „4,50 eura“ nahrádza sumou „6 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „6,50 eura“ sa nahrádza sumou „10 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
10.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 6a sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“ a suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
11.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 8 sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „7 eur“.
12.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 9 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
13.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 10 sa suma „8 eur“ nahrádza sumou „12 eur“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“, suma „15 eur“ sa nahrádza sumou „22 eur“, suma „17 eur“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „7 eur“ sa nahrádza sumou „10 eur“, suma „27 eur“ sa nahrádza sumou „40 eur“ a suma „8 eur“ sa nahrádza sumou „12 eur“.
14.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
15.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 11 v splnomocnení sa suma „266 eur“ nahrádza sumou „300 eur“ a suma „133 eur“ sa nahrádza sumou „150 eur“.
16.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 12 sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „8 eur“.
17.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 15 sa suma „9,50 eura“ nahrádza sumou „15 eur“ a suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“.
18.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 16 sa suma „2 eurá“ nahrádza sumou „3 eurá“.
19.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 17 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „15 eur“.
20.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 18 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“, suma „70 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“ a suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „280 eur“.
21.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 19 sa suma „3 eurá“ nahrádza sumou „4 eurá“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“ a suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“.
22.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 20 sa suma „700 eur“ nahrádza sumou „1 000“ eur, suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „150 eur“ sa nahrádza sumou „210 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“ a suma „400 eur“ sa nahrádza sumou „560 eur“.
23.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 21 sa suma „700 eur“ nahrádza sumou „1 000“ eur, suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „280 eur“, suma „350 eur“ sa nahrádza sumou „500 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
24.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 22 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „15 eur“.
25.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 22a sa suma „4,50 eura“ nahrádza sumou „7 eur“, suma „9 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“ a suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „4 eurá“.
26.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 23 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“, suma „13 eur“ sa nahrádza sumou „20 eur“, suma „8 eur“ sa nahrádza sumou „12 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“ a suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „4 eurá“.
27.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 24 sa suma „232 eur“ nahrádza sumou „330 eur“, suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „99,50 eura“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „132,50 eura“ sa nahrádza sumou „200 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „4,50 eura“ sa nahrádza sumou „6 eur“, suma „24,50 eura“ sa nahrádza sumou „35 eur“, suma „36,50 eura“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „53 eur“ sa nahrádza sumou „75 eur“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „4 eurá“, suma „13 eur“ sa nahrádza sumou „20 eur“ a suma „8 eur“ sa nahrádza sumou „12 eur“.
28.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 26 sa suma „60 EUR“ nahrádza sumou „90 eur“ a suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“.
29.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 27 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
30.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 28 sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.
31.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 30 sa suma „30 eur“ nahrádza sumou „45 eur“, suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“, suma „4 eurá“ sa nahrádza sumou „6 eur“ a suma „400 eur“ sa nahrádza sumou „560 eur“.
32.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 31 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“, suma „40 eur“ sa nahrádza sumou „60 eur“, suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“ a suma „6 eur“ sa nahrádza sumou „9 eur“.
33.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 32 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“ a suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „280 eur“.
34.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 sa suma „663,50 eura“ nahrádza sumou „950 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „65 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „13 eur“ sa nahrádza sumou „20 eur“, suma „25 eur“ sa nahrádza sumou „35 eur“ a suma „5 eur“ sa nahrádza sumou „10 eur“.
35.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34a sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „15 eur“, suma „5 eur“ sa nahrádza sumou „10 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
36.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 35 sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“ a suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
37.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 36 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“, suma „5 eur“ sa nahrádza sumou „10 eur“ a suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „15 eur“.
38.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 38 sa suma „1,50 eura“ nahrádza sumou „3 eurá“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“, suma „7 eur“ sa nahrádza sumou „10 eur“ a suma „17 eur“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
39.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 39 sa suma „200 eur“ nahrádza sumou „300 eur“, suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“ a suma „250 eur“ sa nahrádza sumou „350 eur“.
40.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 40 sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „70 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
41.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 41 sa suma „30 eur“ nahrádza sumou „45 eur“.
42.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 41a sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „15 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
43.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 42 sa suma „30 eur“ nahrádza sumou „45 eur“, suma „40 eur“ sa nahrádza sumou „60 eur“ a suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“.
44.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 42a sa suma „170 eur“ nahrádza sumou „250 eur“ a suma „6,50 eura“ sa nahrádza sumou „15 eur“.
45.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 43 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
46.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 44 sa suma „3 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.
47.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 45 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
48.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 46 sa suma „99,50 eura“ nahrádza sumou „150 eur“.
49.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 47 sa suma „3 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „8 eur“ sa nahrádza sumou „12 eur“, suma „6,50 eura“ sa nahrádza sumou „12 eur“ a suma „16,50 eur“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
50.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 48 sa suma „99,50 eura“ nahrádza sumou „140 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „26,50 eura“ sa nahrádza sumou „40 eur“, suma „13 eur“ sa nahrádza sumou „20 eur“ a suma „9,50 eura“ sa nahrádza sumou „14 eur“.
51.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 49a sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“.
52.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti III. Pôdohospodárstvo položke 52 sa suma „66 eur“ nahrádza sumou „100 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „49,50 eura“ sa nahrádza sumou „70 eur“, suma „23 eur“ sa nahrádza sumou „35 eur“ a suma „9,50 eura“ sa nahrádza sumou „14 eur“.
53.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 63 sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“.
54.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 63a sa suma „3 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“ a suma „0,50 eura“ sa nahrádza sumou „1 euro“.
55.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 64 sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „28 eur“, suma „60 eur“ sa nahrádza sumou „90 eur“ a suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“.
56.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 66 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“.
57.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 68a sa suma „6 eur“ nahrádza sumou „9 eur“ a suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“.
58.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 74 sa suma „16,5 eura“ nahrádza sumou „25 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „49,5 eura“ sa nahrádza sumou „70 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“, suma „40 eur“ sa nahrádza sumou „60 eur“, suma „60 eur“ sa nahrádza sumou „90 eur“ a suma „80 eur“ sa nahrádza sumou „120 eur“.
59.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 75 sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“, suma „99,50 eura“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „280 eur“, suma „15 eur“ sa nahrádza sumou „22 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“ a suma „7 eur“ sa nahrádza sumou „10 eur“.
60.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 76 sa suma „16,5 eur“ nahrádza sumou „25 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „165,5 eur“ sa nahrádza sumou „250 eur“, suma „182 eur“ sa nahrádza sumou „260 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“ a suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“.
61.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77 sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „140 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
62.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77a sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „140 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“, suma „5 eur“ sa nahrádza sumou „7 eur“ a suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“.
63.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 77b sa suma „100 eur“ nahrádza sumou „140 eur“ a suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“.
64.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 86 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“ a suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“.
65.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 87 sa suma „9,50 eura“ nahrádza sumou „15 eur“ a suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
66.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 88 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“.
67.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 89 sa suma „995,50 eura“ nahrádza sumou „1 400 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „6,50 eura“ sa nahrádza sumou „10 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
68.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VII. Elektronické komunikácie položke 99 sa suma „1 659,50 eura“ nahrádza sumou „2 500 eur“, suma „829,50 eura“ sa nahrádza sumou „1 200 eur“ a suma „331,50 eura“ sa nahrádza sumou „500 eur“.
69.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VII. Elektronické komunikácie položke 100 sa suma „49,50 eura“ nahrádza sumou „70 eur“ a suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
70.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VII. Elektronické komunikácie položke 101 sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“ a suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“.
71.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VII. Elektronické komunikácie položke 102 sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“ a suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“.
72.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov VII. Elektronické komunikácie položke 103 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“ a suma „15 eur“ sa nahrádza sumou „22 eur“.
73.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VII. Elektronické komunikácie položke 104 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
74.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 133 sa suma „165,50 eura“ nahrádza sumou „250 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“ a suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“.
75.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 134 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
76.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 138 písmená a) až c) znejú:
„a)
do 5 000 000 eur ..................................................................5 000 eur
b)
do 50 000 000 eur................................................................50 000 eur
c)
nad 50 000 000 eur.............................................................250 000 eur.“.
77.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 142 sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „10 eur“ a suma „1,50 eura“ sa nahrádza sumou „2 eurá“.
78.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 143 sa suma „9,50 eura“ nahrádza sumou „14 eur“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“ a suma „1,50 eura“ sa nahrádza sumou „2 eurá“.
79.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 144 sa suma „9,50 eura“ nahrádza sumou „14 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“ a suma „6,50 eura“ sa nahrádza sumou „10 eur“.
80.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 146 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
81.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 147a sa suma „663,50 eura“ nahrádza sumou „1 000 eur“.
82.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 148 sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „7 eur“, suma „15 eur“ sa nahrádza sumou „22 eur“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“, suma „6 eur“ sa nahrádza sumou „9 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“ a suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“.
83.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 149 sa suma „82,50 eura“ nahrádza sumou „120 eur“, suma „99,50 eura“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „116 eur“ sa nahrádza sumou „170 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „150 eur“ sa nahrádza sumou „220 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „49,50 eura“ sa nahrádza sumou „70 eur“, suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“, suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“, suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
84.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 149a sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“, suma „99,50 eura“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“, suma „3,50 eura“ sa nahrádza sumou „5 eur“, suma „166 eur“ sa nahrádza sumou „250 eur“ a suma „66,50 eura“ sa nahrádza sumou „100 eur“.
85.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 149b sa suma „0,33 eura“ nahrádza sumou „1 euro“, suma „1,50 eura“ sa nahrádza sumou „2 eurá“ a suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“.
86.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 151 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
87.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 153 sa suma „165,50 eura“ nahrádza sumou „250 eur“.
88.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „70 eur“, suma „2 000 eur“ sa nahrádza sumou „5 000 eur“, suma „40 eur“ sa nahrádza sumou „60 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „500 eur“ sa nahrádza sumou „700 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“ a suma „18 eur“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
89.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 161c sa suma „796 eur“ nahrádza sumou „1 200 eur“, suma „79 eur“ sa nahrádza sumou „120 eur“, suma „398 eur“ sa nahrádza sumou „560 eur“, suma „1 194 eur“ sa nahrádza sumou „1 700 eur“, suma „199 eur“ sa nahrádza sumou „280 eur“ a suma „119 eur“ sa nahrádza sumou „180 eur“.
90.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 162 sa suma „11 eur“ nahrádza sumou „15 eur“, suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“, suma „4 eurá“ sa nahrádza sumou „6 eur“ a suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“.
91.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 163 sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“, suma „5 eur“ sa nahrádza sumou „7 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
92.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 164 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“.
93.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 165 sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „70 eur“, suma „5 eur“ sa nahrádza sumou „7 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“, suma „26 eur“ sa nahrádza sumou „40 eur“ a suma „24 eur“ sa nahrádza sumou „40 eur“.
94.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 167 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“.
95.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 168 sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
96.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 169 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“.
97.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 170 sa suma „30 eur“ nahrádza sumou „45 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“, suma „15 eur“ sa nahrádza sumou „22 eur“, suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“, suma „35 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“ a suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“.
98.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171 sa suma „119 eur“ nahrádza sumou „180 eur“, suma „59 eur“ sa nahrádza sumou „90 eur“, suma „4 eurá“ sa nahrádza sumou „6 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
99.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171c sa suma „99 eur“ nahrádza sumou „140 eur“ a suma „40 eur“ sa nahrádza sumou „60 eur“.
100.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171d sa suma „99 eur“ nahrádza sumou „140 eur“ a suma „40 eur“ sa nahrádza sumou „60 eur“.
101.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171e sa suma „398 eur“ nahrádza sumou „600 eur“ a suma „79 eur“ sa nahrádza sumou „120 eur“.
102.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171f sa suma „398 eur“ nahrádza sumou „600 eur“ a suma „119 eur“ sa nahrádza sumou „180 eur“.
103.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171l sa suma „109 eur“ nahrádza sumou „160 eur“ a suma „36 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
104.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171m sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
105.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171n sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
106.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171o sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
107.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 171p sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
108.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 172 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“ a suma „1 000 eur“ sa nahrádza sumou „1 400 eur“.
109.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 172a sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
110.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 172b sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
111.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 172c sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
112.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 172d sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
113.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 172e sa suma „2 000 eur“ nahrádza sumou „3 000 eur“.
114.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 173 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
115.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 174 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
116.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 175 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“, suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“, suma „6,50 eura“ sa nahrádza sumou „10 eur“ a suma „3 eurá“ sa nahrádza sumou „5 eur“.
117.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 176 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
118.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 177 sa suma „165,50 eura“ nahrádza sumou „250 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“ a suma „16 eur“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
119.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 178 sa suma „3 eurá“ nahrádza sumou „5 eur“.
120.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 180 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
121.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 181 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a suma „6,50 eura“ sa nahrádza sumou „10 eur“.
122.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 182 sa suma „19,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
123.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 183 sa suma „99,50 eura“ nahrádza sumou „140 eur“ a suma „49,50 eura“ sa nahrádza sumou „70 eur“.
124.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 184 sa suma „49,50 eura“ nahrádza sumou „70 eur“.
125.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 185 sa suma „49,50 eura“ nahrádza sumou „70 eur“.
126.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 186 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“ a suma „13 eur“ sa nahrádza sumou „20 eur“.
127.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 187 sa suma „49,50 eura“ nahrádza sumou „70 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
128.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 188 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
129.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 189 sa suma „9,50 eura“ nahrádza sumou „14 eur“.
130.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 190 sa suma „13 eur“ nahrádza sumou „20 eur“, suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“, suma „9,50 eura“ sa nahrádza sumou „14 eur“, suma „99,50 eura“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „16 eur“ sa nahrádza sumou „24 eur“ a suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“.
131.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 191 sa suma „9,50 eura“ nahrádza sumou „14 eur“.
132.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 192 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“.
133.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 193 sa suma „16,50 eura“ nahrádza sumou „25 eur“ a suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
134.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194 sa suma „9,50 eura“ nahrádza sumou „14 eur“.
135.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194a sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
136.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194b sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
137.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194c sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
138.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194d sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
139.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194e sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
140.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194f sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
141.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194g sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
142.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194h sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
143.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194i sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
144.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194j sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
145.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194k sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
146.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194l sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
147.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XI. Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 194m sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
148.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke 202 sa suma „995,50 eura“ nahrádza sumou „1 400 eur“, suma „82,50 eura“ sa nahrádza sumou „120 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „5 eur“ sa nahrádza sumou „7 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“, suma „16,50 eur“ sa nahrádza sumou „25 eur“ a suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“.
149.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke 203 sa suma „13 eur“ nahrádza sumou „20 eur“, suma „995,50 eura“ sa nahrádza sumou „1 400 eur“, suma „265,50 eura“ sa nahrádza sumou „380 eur“, suma „16 596,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 000 eur“, suma „663,50 eura“ sa nahrádza sumou „1 000 eur“, suma „82,50 eura“ sa nahrádza sumou „120 eur“, suma „331,50 eura“ sa nahrádza sumou „500 eur“, suma „215,50 eura“ sa nahrádza sumou „320 eur“, suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“, suma „39,50 eura“ sa nahrádza sumou „60 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“ a suma „16,50 eura“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
150.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke 204 sa suma „9,50 eura“ nahrádza sumou „14 eur“.
151.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke 205 sa suma „9,50 eura“ nahrádza sumou „14 eur“ a suma „829,50 eura“ sa nahrádza sumou „1 200 eur“.
152.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia položke 206 sa suma „3 319 eur“ nahrádza sumou „5 000 eur“.
153.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVII. Metrológia a posudzovanie zhody položke 236 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“.
154.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVII. Metrológia a posudzovanie zhody položke 237 sa suma „1 000 eur“ nahrádza sumou „1 400 eur“, suma „5 000 eur“ sa nahrádza sumou „7 000 eur“, suma „330 eur“ sa nahrádza sumou „500 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“ a suma „5 eur“ sa nahrádza sumou „7 eur“.
155.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVII. Metrológia a posudzovanie zhody položke 238 sa suma „330 eur“ nahrádza sumou „500 eur“, suma „33 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“ a suma „165 eur“ sa nahrádza sumou „250 eur“.
156.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVII. Metrológia a posudzovanie zhody položke 239 sa suma „33 eur“ nahrádza sumou „50 eur“ a suma „16,50 eur“ sa nahrádza sumou „25 eur“.
157.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 240 sa suma „35 eur“ nahrádza sumou „50 eur“, suma „60 eur“ sa nahrádza sumou „90 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“ a suma „80 eur“ sa nahrádza sumou „120 eur“.
158.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 241 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“.
159.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 242 sa suma „240 eur“ nahrádza sumou „350 eur“, suma „170 eur“ sa nahrádza sumou „250 eur“, suma „35 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“, suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „135 eur“ sa nahrádza sumou „200 eur“ a suma „70 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“.
160.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 243 sa suma „40 eur“ nahrádza sumou „60 eur“, suma „15 eur“ sa nahrádza sumou „22 eur“, suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“ a suma „5 eur“ sa nahrádza sumou „7 eur“.
161.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 244 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“.
162.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 245 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“.
163.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 246 sa suma „700 eur“ nahrádza sumou „1 000 eur“, suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „300 eur“, suma „350 eur“ sa nahrádza sumou „500 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
164.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 247 sa suma „700 eur“ nahrádza sumou „1 000 eur“, suma „100 eur“ sa nahrádza sumou „140 eur“, suma „150 eur“ sa nahrádza sumou „220 eur“, suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“ a suma „400 eur“ sa nahrádza sumou „600 eur“.
165.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 248 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“, suma „35 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“ a suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „300 eur“.
166.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 249 sa suma „250 eur“ nahrádza sumou „350 eur“ a suma „350 eur“ sa nahrádza sumou „500 eur“.
167.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 250 sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“ a suma „10 eur“ sa nahrádza sumou „14 eur“.
168.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 251 sa suma „25 eur“ nahrádza sumou „35 eur“.
169.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 254 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
170.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 255 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
171.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 256 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“ a suma „35 eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
172.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 259 sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“, suma „30 eur“ sa nahrádza sumou „45 eur“ a suma „50 eur“ sa nahrádza sumou „70 eur“.
173.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 259a sa suma „15 eur“ nahrádza sumou „22 eur“.
174.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 260 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“.
175.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 261 sa suma „30 eur“ nahrádza sumou „45 eur“ a suma „66 eur“ sa nahrádza sumou „100 eur“.
176.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 262 sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „30 eur“.
177.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 263 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“.
178.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 264 sa suma „5 eur“ nahrádza sumou „7 eur“.
179.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 264a sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“.
180.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XVIII. Konzulárne poplatky položke 265 sa suma „10 eur“ nahrádza sumou „14 eur“ a suma „20 eur“ sa nahrádza sumou „30 eur“.
181.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XX. Dôveryhodné služby položke 268 sa suma „665 eur“ nahrádza sumou „1 000 eur“ a suma „332 eur“ sa nahrádza sumou „500 eur“.
182.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XXI. Poštová činnosť položke 269 sa suma „100,- eur“ nahrádza sumou „140 eur“ a suma „33,- eur“ sa nahrádza sumou „50 eur“.
183.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XXI. Poštová činnosť položke 270 sa suma „33 193,50 eura“ nahrádza sumou „50 000 eur“ a suma „165,50 eura“ sa nahrádza sumou „250 eur“.
184.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XXII. Ochrana utajovaných skutočností položke 271 sa suma „200 eur“ nahrádza sumou „300 eur“, suma „500 eur“ sa nahrádza sumou „700 eur“, suma „1 000 eur“ sa nahrádza sumou „1 400 eur“ a suma „1 500 eur“ sa nahrádza sumou „2 200 eur“.
185.
V prílohe Sadzobníku správnych poplatkov časti XXII. Ochrana utajovaných skutočností položke 272 sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „70 eur“.

Čl. V

Zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z. a zákona č. 183/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 6 ods. 4 sa za slová „vo výške“ vkladá slovo „najmenej“.

Čl. VI

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 307/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 375/2019 Z. z., zákona č. 380/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 294/2020 Z. z., zákona č. 326/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 407/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 539/2021 Z. z., zákona č. 82/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 376/2022 Z. z., zákona č. 1/2023 Z. z., zákona č. 50/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 94 ods. 5 sa vypúšťajú slová „1. septembra,“.
2.
V prílohe č. 1a šiestom bode sa za slovom „mája“ vypúšťa čiarka a slová „1. septembra“.

Čl. VII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 248/2022 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z., zákona č. 350/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 421/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 71/2023 Z. z., zákona č. 182/2023 Z. z., zákona č. 203/2023 Z. z., zákona č. 210/2023 Z. z., zákona č. 273/2023 Z. z., zákona č. 274/2023 Z. z. a zákona č. 275/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 66 ods. 6 písmena h) a i) znejú:
„h)
od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 zníži o 22/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
i)
po 31. decembri 2023 zníži o 16/91 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení.“.
2.
V § 66 ods. 6 sa vypúšťa písmeno j).
3.
V § 66b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Nárok na rodičovský dôchodok v príslušnom kalendárnom roku a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. máji príslušného kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.
4.
V § 116 odsek 3 znie:
„(3)
Rodičovský dôchodok sa jednorazovo vyplatí v jednej úhrnnej splátke v
a)
júni príslušného kalendárneho roka alebo
b)
mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa prvýkrát vyplatí splátka dôchodku, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok v príslušnom kalendárnom roku.“.
5.
V § 131 odsek 2 znie:
„(2)
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
a)
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) 4 % z vymeriavacieho základu,
b)
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 10 % z vymeriavacieho základu,
c)
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa jej starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 2, ktoré sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) a Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu1) a nevypláca sa im starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,1) v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 14 % z vymeriavacieho základu.“.

Čl. VIII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 232/2022 Z. z., zákona č. 257/2022 Z. z., zákona č. 433/2022 Z. z., zákona č. 496/2022 Z. z., zákona č. 519/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z., zákona č. 60/2023 Z. z., zákona č. 65/2023 Z. z., zákona č. 123/2023 Z. z., zákona č. 128/2023 Z. z., zákona č. 205/2023 Z. z., zákona č. 278/2023 Z. z., zákona č. 281/2023 Z. z., zákona č. 309/2023 Z. z., zákona č. 315/2023 Z. z. a zákona č. 508/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. w) úvodnej vete, § 15 písm. a) druhom bode a treťom bode a písm. b) prvom bode podbode 1a. sa slová „ustanovenú osobitným predpisom2a)“ nahrádzajú sumou „60 000 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a sa vypúšťa.
2.
V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q)
nepeňažné plnenie nadobudnuté zamestnancom formou zamestnaneckých akcií ocenených v ich nominálnej hodnote alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a pripadajúceho na zamestnanca v súvislosti s výkonom závislej činnosti vykonávanej pre zamestnávateľa, ktorého akcie alebo obchodný podiel takto získal, ak
1.
tento zamestnávateľ nevyplácal podiely na zisku (dividendu) zo zisku obchodnej spoločnosti odo dňa registrácie podľa § 49a, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom a
2.
tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu,39b) a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté zamestnancom.“.
3.
V § 9 ods. 1 písm. i) sa za slová „období 500 eur“ vkladá čiarka a slová „pričom toto oslobodenie sa nepoužije na príjmy z prevodu cenných papierov a príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka, a príjmy z prevodu cenných papierov a príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutých ako nepeňažné plnenie podľa písmena p) a § 5 ods. 7 písm. q)“.
4.
V § 9 ods. 1 písm. k) sa za slová „jeden rok“ vkladajú slová „okrem cenných papierov nadobudnutých ako nepeňažné plnenie podľa písmena p) a § 5 ods. 7 písm. q)“.
5.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
z nepeňažného plnenia nadobudnutého daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 formou akcie ocenenej v jej nominálnej hodnote alebo obchodného podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa § 25a pripadajúceho na daňovníka v súvislosti s jeho výkonom činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 vykonávanej pre obchodnú spoločnosť, ktorej akcie alebo obchodný podiel takto získal, ak
1.
táto obchodná spoločnosť nevyplácala podiely na zisku (dividendu) zo svojho zisku odo dňa registrácie podľa § 49a, a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté týmto daňovníkom a
2.
tieto akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu39b) a to do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto plnenie nadobudnuté týmto daňovníkom.“.
6.
V § 12 ods. 3 písm. a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti,141) organizácie s medzinárodným prvkom,142) Slovenský Červený kríž a subjekty výskumu a vývoja,142a)“.
7.
V § 13 ods. 1 písm. g) sa suma „20 000 eur“ nahrádza sumou „30 000 eur“.
8.
V § 15 písm. a) piatom bode a § 43 ods. 1 písm. a) sa slová „7 %“ nahrádzajú slovami „10 %“.
9.
Za § 46a sa vkladá § 46b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§46b Minimálna daň právnickej osoby
(1)
Minimálnou daňou právnickej osoby je daň po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a alebo § 30b alebo § 52 ods. 3 a 4 a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška minimálnej dane ustanovenej pre jednotlivého daňovníka podľa odseku 2, alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.
(2)
Minimálnu daň platí daňovník, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy)
a) neprevyšujúce sumu 50 000 eur, a to vo výške 340 eur,
b) prevyšujúce sumu 50 000 eur a neprevyšujúce sumu 250 000 eur, a to vo výške 960 eur,
c) prevyšujúce sumu 250 000 eur a neprevyšujúce sumu 500 000 eur, a to vo výške 1 920 eur,
d) prevyšujúce sumu 500 000 eur, a to vo výške 3 840 eur.
(3)
U daňovníka, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov, ktorými sú fyzické osoby so zdravotným postihnutím, za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa osobitného predpisu,
136b) sa minimálna daň podľa odseku 2 znižuje na polovicu.
(4)
Minimálna daň právnickej osoby je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49.
(5)
Kladný rozdiel medzi minimálnou daňou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola táto minimálna daň zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu minimálnej dane právnickej osoby.
(6)
Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa minimálna daň právnickej osoby vypočíta vo výške súčinu 1/12 minimálnej dane podľa odseku 1 a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.
(7)
Minimálnu daň právnickej osoby neplatí
a)
daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
b)
daňovník podľa § 12 ods. 3 a 4,
c)
daňovník, ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu,136ba)
d)
daňovník za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8, 12 až 14,
e)
daňovník, ktorým je pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa osobitného predpisu136bb) so zdaniteľnými príjmami (výnosmi) neprevyšujúcimi sumu 10 000 eur,
f)
daňovník počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti;136bc) ak bol daňovník po zverejnení oznámenia o zrušení spoločnosti upovedomený o ukončení konania o zrušení spoločnosti a súčasne nevstúpil do likvidácie pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti, je povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, za ktoré neplatil minimálnu daň, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti136bc) do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol daňovník upovedomený o ukončení konania o zrušení spoločnosti a súčasne nevstúpil do likvidácie, pričom v tejto lehote je priznaná minimálna daň splatná.
(8)
Nárok na zápočet minimálnej dane právnickej osoby alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a minimálnou daňou právnickej osoby
a)
zaniká, ak daňovníkovi nevznikne možnosť odpočítať minimálnu daň alebo rozdiel medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobia podľa odseku 5,
b)
zaniká ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.
(9)
Ak sú zaplatené preddavky na daň za príslušné zdaňovacie obdobie podľa § 42 vyššie ako daň vypočítaná v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie a súčasne táto daň je
a)
vyššia ako minimálna daň podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňou po zápočte minimálnej dane podľa odseku 5 sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti,
b)
nižšia ako minimálna daň podľa odseku 2, kladný rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a minimálnou výškou dane sa použije na budúce preddavky alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti a súčasne kladný rozdiel medzi minimálnou daňou a daňou sa započíta podľa odseku 5.
(10)
Daňovník, ktorý bol povinný zaplatiť minimálnu daň právnickej osoby, je oprávnený vyhlásiť v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa § 50 ods. 4.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 136b až 136bc znejú:
136b) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 425/2023 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026.
136ba) § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
136bb) § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
136bc) § 68 a § 68b Obchodného zákonníka.
§ 309 až 309h Civilného mimosporového poriadku.“.
10.
Za § 52zzy sa vkladá § 52zzz, ktorý vrátane nadpisu znie:
§52zzz Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
(1)
Ustanovenia § 2 písm. w), § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v znení účinnom od 1. januára 2024 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2024.
(2)
Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. q) a § 9 ods. 1 písm. p) v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použijú na nepeňažné plnenia nadobudnuté po 31. decembri 2023.
(3)
Ustanovenia § 9 ods. 1 písm. i) a k) v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použijú na cenné papiere a obchodné podiely nadobudnuté po 31. decembri 2023.
(4)
Ustanovenia § 15 písm. a) piateho bodu a § 43 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2024 sa použijú na
a)
podiel na zisku (dividendu) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi, ak nejde o plnenia uvedené v § 3 ods. 1 písm. f), a podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie medzi členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024,
b)
podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo vstúpi do likvidácie najskôr 1. januára 2024 alebo ak súd rozhodol o zrušení spoločnosti podľa osobitného predpisu136bf) najskôr 1. januára 2024,
c)
vyrovnací podiel, ktorého výška sa určila na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2024.
(5)
Ustanovenie § 46b v znení účinnom od 1. januára 2024 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2024 okrem zdaňovacieho obdobia podľa odseku 6.
(6)
Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2024, neplatí minimálnu daň podľa § 46b za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
(7)
Daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2024 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, platí minimálnu daň podľa § 46b za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny spolu s minimálnou daňou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.“.

Čl. IX

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 352/2022 Z. z., zákona č. 399/2022 Z. z., zákona č. 210/2023 Z. z., zákona č. 274/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 22 písmená g) a h) znejú:
„g)
v rokoch 2022 a 2023 5,50 % z vymeriavacieho základu,
h)
v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 4 % z vymeriavacieho základu.“.
2.
V § 22 sa vypúšťa písmeno i).

Čl. X

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 390/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z. a zákona č. 408/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:
Opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky
tabak
89,30 eura/kg
139 eur/kg.
(2)
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 sa ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
opis tovaru špecifická časť percentuálna časť
cigarety 91,30 eura/1 000 kusov 25 % z ceny cigariet.
(3)
Minimálna sadzba dane z cigariet je 148 eur/1 000 kusov.“.
2.
V § 9b ods. 12 úvodná veta znie: „Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, a to“.
3.
V § 19aa ods. 3 sa slová „187,80 eura/kg“ nahrádzajú slovami „211,30 eura/kg“.
4.
Za § 44ae sa vkladá § 44af, ktorý vrátane nadpisu znie:
§44af Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2024
(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2024 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „K“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2024.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2024 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2024.
(3)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2024 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 30. apríla 2024; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
(4)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 3, ktoré nepredala do 30. apríla 2024, je povinná do 15. mája 2024 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(5)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2024 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „G“.
(6)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „F“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2024 a predávať do 31. augusta 2024; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. augusta 2024, je povinná do 15. septembra 2024 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(7)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2024 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „G“.
(8)
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „F“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2024, a predávať najneskôr do 31. mája 2024; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. mája 2024, je povinná do 15. júna 2024 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.“.

Čl. XI

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 360/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 268/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 297/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 323/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 369/2018 Z. z., zákona č. 317/2019 Z. z., zákona č. 318/2019 Z. z., zákona č. 368/2019 Z. z., zákona č. 344/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 346/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z., zákona č. 516/2022 Z. z., zákona č. 9/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe č. 7a sa za slová „stravovacie služby2)“ vkladajú slová „s výnimkou podávania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu“.

Čl. XII

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 150/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 101/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 392/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z. a zákona č. 315/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 38 ezg sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Od 1. januára 2024 do 31. decembra 2027 je sadzba poistného podľa § 12 ods. 1
a)
písm. b) pre zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 15 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 a poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7,5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7,
b)
písm. c) pre samostatne zárobkovo činnú osobu 15 % z vymeriavacieho základu; ak je samostatne zárobkovo činná osoba osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7,5 % z vymeriavacieho základu,
c)
písm. d) pre zamestnávateľa 11 % z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5,5 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,
d)
písm. e) pre poistenca podľa § 11 ods. 2 15 % z vymeriavacieho základu; ak je poistenec podľa § 11 ods. 2 osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7,5 % z vymeriavacieho základu.“.

Čl. XIII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 358/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z., zákona č. 67/2022 Z. z., zákona č. 125/2022 Z. z., zákona č. 266/2022 Z. z., zákona č. 267/2022 Z. z., zákona č. 390/2022 Z. z., zákona č. 392/2022 Z. z., zákona č. 420/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z., zákona č. 285/2023 Z. z., zákona č. 293/2023 Z. z. a zákona č. 309/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8a sa slová „0,45 %“ nahrádzajú slovami „0,40 %“.
2.
V § 8b sa slová „0,55 %“ nahrádzajú slovami „0,44 %“.
3.
V § 30 ods. 2 sa slová „0,45 %“ nahrádzajú slovami „0,40 %“.

Čl. XIV

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 264/2022 Z. z., zákona č. 59/2023 Z. z. a zákona č. 242/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 21 ods. 2 prvej vete sa slová „rovnajúcej sa 0,17 %“ nahrádzajú slovami „najmenej 0,12 %“.
2.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Nárokovateľný príspevok podľa odseku 2 sa poskytuje v celej sume bezhotovostne na účet Rozhlasu a televízie Slovenska do 31. januára kalendárneho roka, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje. Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky v priebehu kalendárneho roka, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje, schváli rozpočtové opatrenie, ktorým navýši nárokovateľný príspevok nad úroveň sumy poskytnutej podľa prvej vety, časť nárokovateľného príspevku uvedená v rozpočtovom opatrení sa poskytuje bezhotovostne na účet Rozhlasu a televízie Slovenska do 15 dní od schválenia tohto rozpočtového opatrenia.“.

Čl. XV

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 338/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z. a zákona č. 368/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:
„2.
vykonávanej na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska podľa osobitných predpisov,4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
§6 Sadzba odvodu
Sadzba odvodu je
a)
pre regulovanú osobu, ktorá vykonáva činnosť v oblasti bankovníctva na základe bankového povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,15a) alebo na základe oprávnenia alebo povolenia na výkon činnosti v oblasti bankovníctva vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore 0,025,
b)
pre regulovanú osobu neuvedenú v písmene a) 0,00363.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Uhradené odvody sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
4.
V § 12 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
5.
Za § 14 sa vkladá § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:
§15 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2023
(1)
Osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má k 1. januáru 2024 oprávnenie na výkon činnosti alebo povolenie vydané v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a predpokladá, že bude tieto činnosti vykonávať celé odvodové obdobie, sa považuje za regulovanú osobu podľa tohto zákona. Takej regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím, ktorým je január 2024, ak jej výsledok hospodárenia za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred 1. januárom 2024 dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2. Za účtovné obdobie podľa druhej vety sa považuje bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie pred 1. januárom 2024, za ktoré vznikla povinnosť zostaviť riadnu účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním17) v lehote do 31. decembra 2023.
(2)
Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 1, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je január 2024, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
c)
sumu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie podľa odseku 1,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(3)
Za regulovanú osobu podľa tohto zákona sa považuje aj osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá
a)
má k 1. januáru 2024 oprávnenie na výkon činnosti alebo povolenie vydané v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
b)
nevykázala výsledok hospodárenia pred 1. januárom 2024 a
c)
predpokladá, že bude činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) vykonávať celé odvodové obdobie.
(4)
Regulovanej osobe podľa odseku 3 vzniká povinnosť platiť odvod počnúc odvodovým obdobím, ktorým je január 2024, ak jej odhad podľa odseku 5 písm. c) za účtovné obdobie, ktoré začalo bezprostredne pred 1. januárom 2024, dosiahol aspoň sumu základu odvodu podľa § 4 ods. 2.
(5)
Regulovaná osoba, ktorej vznikne povinnosť platiť odvod podľa odseku 4, je povinná doručiť písomné oznámenie správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, ktorým je január 2024, v ktorom uvedie
a)
oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
b)
dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, okrem osoby alebo organizačnej zložky zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,23)
c)
sumu odhadu predpokladaného výsledku hospodárenia,
d)
výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.
(6)
Sadzba odvodu podľa § 6 v znení účinnom od 31. decembra 2023, sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2023.
(7)
Sadzba odvodu podľa § 6 písm. a) v znení účinnom od 31. decembra 2023 sa od 1. januára 2025 znižuje na 0,0208. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie pariace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2024.
(8)
Sadzba odvodu podľa § 6 písm. a) v znení účinnom od 31. decembra 2023 sa od 1. januára 2026 znižuje na 0,0167. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie pariace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2025.
(9)
Sadzba odvodu podľa § 6 písm. a) v znení účinnom od 31. decembra 2023 sa od 1. januára 2027 znižuje na 0,0125. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie pariace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2026.
(10)
Sadzba odvodu podľa § 6 písm. a) v znení účinnom od 31. decembra 2023 sa od 1. januára 2028 znižuje na 0,00363. Znížená sadzba odvodu podľa prvej vety sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2027.
(11)
Ustanovenia § 14 ods. 4 a 5 sa na odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2023, nepoužijú.
(12)
Uhradený nedoplatok zo zúčtovania odvodov, ktoré vykoná správca odvodu po 31. decembri 2023, je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVI

Zákon č. 519/2022 Z. z. o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 124/2023 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 sa slová „a za každé zdaňovacie obdobie prispievateľa, ktoré začína v kalendárnom roku 2023“ nahrádzajú slovami „až 2024“.

Čl. XVII

Zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V čl. XIV sa vypúšťajú body 2, 6, 7 a 39.
2.
V čl. XXXV sa slová „2 až 7“ nahrádzajú slovami „3 až 5“ a vypúšťajú sa slová „a 39“.

Čl. XVIII

Zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
Čl. I a III sa vypúšťajú.

Čl. XIX

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 290/2018 Z. z., zákona č. 352/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 396/2020 Z. z., zákona č. 186/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 511/2021 Z. z., zákona č. 249/2022 Z. z. a zákona č. 9/2023 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „130 %“ nahrádzajú slovami „138 %“.
2.
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
znížená sadzba dane je vo výške 50 % sadzby dane uvedenej v písmene a).“.

Čl. XX

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2023 okrem čl. II, III, čl. V až IX, čl. XI až XIV a čl. XIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čl. X bodov 1 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2024, a čl. I a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024.
Zuzana Čaputová v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.