Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 2023

Znenie účinné: od 13.02.2023
Porovnanie zmien počas roka:
390/2020 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 13.02.2023
390
ZÁKON
z 24. novembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 269/2017 Z. z., zákona č. 92/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1a) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno v Talianskej republike, územia Ceuta, Melilla a Kanárske ostrovy v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise,1aaa) územia Alánd, územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,1aa)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:
2aa) Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.
3.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
schváleným odosielateľom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29 odosiela tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely,
p)
schváleným príjemcom osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia podľa § 29a prijíma na podnikateľské účely tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu.“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ab a 2ac znejú:
2ab) Napríklad STN 56 0280-3 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie šírky tabakového rezu (56 0280).
2ac) Napríklad STN 56 0280-6 Metódy skúšania tabakových výrobkov. Stanovenie hmotnosti obsahu balíčkov tabaku (56 0280).“.
5.
V § 6 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet a s výnimkou podľa § 44ab sa ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 89,30 eura/kg
tabak 101,30 eura/kg.
(2)
Sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 a § 44ab sa ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
opis tovaru špecifická časť percentuálna časť
cigarety 84,60 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
Minimálna sadzba dane z cigariet je 132,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44ab.“.
6.
V § 6 ods. 5 sa za slovom „poradí“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pri označovaní spotrebiteľského balenia cigár podľa § 9 ods. 7, ak ide o cigary uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) prvom bode“.
7.
V § 7 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
prepravené na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie; preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 22 ods. 11,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
8.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
9.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Označovať spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek kontrolnou známkou môže prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca alebo dovozca tabakových výrobkov (§ 9a). Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabaku, cigár alebo cigariek musí byť vždy uvedený znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane. Spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek nemožno predať na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúcej na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto spotrebiteľské balenie tabaku, cigár alebo cigariek.“.
10.
V § 9 ods. 6 druhej vete sa za slovami „dĺžka cigariet“ vypúšťa čiarka a slová „ak § 9aa neustanovuje inak“.
11.
V § 9 ods. 7 prvej vete a ods. 8 sa za slovami „odseku 14“ vypúšťa čiarka a slová „ak § 9aa neustanovuje inak“.
12.
V § 9 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
13.
V § 9 ods. 9 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dodržanie povinnosti nalepiť kontrolnú známku na takéto spotrebiteľské balenie cigariet na časť určenú na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet sa nevyžaduje.“.
14.
V § 9 ods. 12 písm. i) sa za slovom „štáte“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku“.
15.
V § 9 ods. 12 písm. j) sa za slovom „letu“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku“.
16.
V § 9 ods. 12 písm. k) sa za slovom „zmluvy“ vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí pre spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku“.
17.
V § 9 sa odsek 12 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
prijaté ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.“.
18.
V § 9 odsek 15 znie:
„(15)
Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek podľa § 4 ods. 3 písm. b) prvého bodu označené kontrolnou známkou a uvedené do daňového voľného obehu možno po zmene sadzby dane predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.“.
19.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 16 až 18.
20.
§ 9aa sa vypúšťa.
21.
V § 9a ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak nie je totožné s trvalým pobytom (ďalej len „identifikačné údaje“) žiadateľa,“.
22.
V § 9a ods. 1 písm. c) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
23.
V § 9a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.
24.
V § 9a ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 1, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 1 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,13)“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
25.
V § 9a ods. 6 prvá veta znie:
„Dovozca tabakových výrobkov je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 1 písm. c) a podmienok podľa odseku 3 písm. f) najneskôr do 15 dní odo dňa ich vzniku.“.
26.
V § 9b ods. 6 prvej vete, § 21 ods. 3 druhej vete a ods. 7 druhej vete, § 22 ods. 2 druhej vete a ods. 7 druhej vete a § 28 ods. 2 tretej vete sa slová „zaručeným elektronickým podpisom14c)“ nahrádzajú slovami „kvalifikovaným elektronickým podpisom14c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:
14c) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).“.
27.
V § 9b ods. 22 písm. d) prvom bode a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom konečný stav nenávratne zničených kontrolných známok sa zaokrúhľuje na celé kusy nadol,“.
28.
V § 11 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
prijatia tabakových výrobkov osobou uvedenou v § 33a ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. g) alebo ozbrojenými silami iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. h).“.
29.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
prijatia tabakových výrobkov na daňovom území na podnikateľské účely uvedených do daňového voľného obehu na území iného členského štátu,
e)
prepravenia tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňové územie na podnikateľské účely alebo dňom použitia tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia týchto tabakových výrobkov na daňové územie na podnikateľské účely a daňová povinnosť nevznikla podľa písmena d).“.
30.
V § 12 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
ktorá je uvedená v § 33a ods. 2, alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, ktoré prijali tabakové výrobky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. g) alebo ozbrojené sily iných členských štátov, ktoré prijali tabakové výrobky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 písm. h).“.
31.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
prijala tabakové výrobky na daňovom území na podnikateľské účely uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu,
e)
nie je osobou podľa písmena d) a má ako prvá na daňovom území v držbe prepravené tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely, alebo ktorá takéto tabakové výrobky ako prvá použila, ak nie je známy deň prepravenia týchto tabakových výrobkov na daňové územie.“.
32.
V § 13 ods. 2 prvej vete sa slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“ nahrádzajú slovami „osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“), osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“),“.
33.
V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľ dane podľa § 12 ods. 2 písm. e), ktorý nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území, je povinný podať Colnému úradu Bratislava daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia tabakových výrobkov.“.
34.
V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
dodala na územie iného členského štátu na podnikateľské účely a prijatie takýchto tabakových výrobkov správca dane iného členského štátu potvrdí príjemcovi tabakových výrobkov v inom členskom štáte zaevidovaním správy o prijatí alebo písomnej správy o prijatí,“.
35.
V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup tabakových výrobkov z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tabakových výrobkov.“.
36.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Preukázateľne zdanenými tabakovými výrobkami na účely tohto zákona sú tabakové výrobky, ak platba dane z týchto tabakových výrobkov bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanené tabakové výrobky sa považujú aj tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu, ktorých nadobudnutie je doložené dokladom potvrdzujúcim ich nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakových výrobkov a ak platba dane z týchto tabakových výrobkov po ich uvedení do daňového voľného obehu bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
8c) § 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 14 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
38.
V § 19 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa vypúšťa.
39.
V § 19 ods. 5 tretej vete sa slová „ktorý je žiadateľ oprávnený vyrábať, spracúvať, skladovať, prijímať alebo odosielať v pozastavení dane“ nahrádzajú slovami „presné vymedzenie činností, ktoré žiadateľ žiadal v pozastavení dane vykonávať, a to v závislosti od toho, či žiadateľ žiada o prevádzkovanie daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu tabakových výrobkov alebo ktorým je sklad tabakových výrobkov“.
40.
V § 19 ods. 6 sa slová „b) a c) a odseku 4 písm. e) až g)“ nahrádzajú slovami „g) a odseku 4 písm. g)“.
41.
V § 19 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) a c) je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr päť pracovných dní pred vykonaním zmeny.“.
42.
V § 19 ods. 10 písm. c) sa za slovo „banku,“ vkladajú slová „zahraničnú banku so sídlom v inom členskom štáte alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka“),“.
43.
V § 19a ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „povolením na prevádzkovanie daňového skladu a“.
44.
V § 19a ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo dodania tabakovej suroviny do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu,“.
45.
V § 19a sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 až 15, ktoré znejú:
„(13)
Daň z tabakovej suroviny preukázateľne zdanenej na daňovom území možno vrátiť osobe podľa odseku 5 písm. b) a d), ak v rámci podnikania túto tabakovú surovinu
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
potvrdenie príjmu tabakovej suroviny príjemcom (odberateľom) tabakovej suroviny,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabakovej suroviny v tomto členskom štáte,
b)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup tabakovej suroviny z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave tabakovej suroviny.
(14)
Preukázateľne zdanenou tabakovou surovinou na účely tohto zákona je tabaková surovina, ak platba dane z tejto tabakovej suroviny bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanenú tabakovú surovinu sa považuje aj tabaková surovina nadobudnutá od platiteľa dane, ktorej nadobudnutie je doložené dokladom potvrdzujúcim jej nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene tabakovej suroviny a ak platba dane z tejto tabakovej suroviny po jej uvedení do daňového voľného obehu bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane.
(15)
Na vrátenie dane z tabakovej suroviny sa použije § 14 ods. 4 a 5 primerane.“.
Doterajšie odseky 13 až 21 sa označujú ako odseky 16 až 24.
46.
V § 19a ods. 17 sa slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
47.
V § 19a ods. 20 písm. a) sa slová „písm. b) až d) a odseku 10 do 15 dní odo dňa ich vzniku“ nahrádzajú slovami „písm. b) a d), odseku 10 písm. b) a odseku 11 písm. f) do 15 dní odo dňa jej vzniku; zmenu údajov podľa odseku 10 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu“.
48.
V § 19a ods. 23 sa vypúšťa tretia veta.
49.
§ 19a sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25)
Na odňatie a zánik povolenia sa použije § 19 ods. 8 až 11 primerane. Na vyradenie držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou z evidencie držiteľov povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou sa použije § 19 ods. 10 a 11 primerane.“.
50.
V § 19aa ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
51.
V § 19aa ods. 3 tretej vete sa slová „sadzby dane na tabak“ nahrádzajú slovami „187,80 eura/kg“.
52.
V § 19aa odsek 8 znie:
„(8)
Osoba, ktorá v rámci podnikania prepraví z iného členského štátu bezdymový tabakový výrobok na daňové územie alebo dodá bezdymový tabakový výrobok do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná takúto prepravu alebo dodanie preukázať obchodným dokumentom, na ktorom musí byť uvedený odosielateľ, príjemca, miesto dodania, presná identifikácia prepravovaného tovaru a jeho množstva.“.
53.
V § 19aa ods. 11 a 12 sa slová „prijať alebo doviesť“ nahrádzajú slovami „prijímať alebo dovážať“.
54.
V § 19aa odsek 14 znie:
„(14)
Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území možno vrátiť osobe podľa odseku 6 písm. a) a b), ak v rámci podnikania tento bezdymový tabakový výrobok
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
potvrdenie príjmu bezdymového tabakového výrobku príjemcom (odberateľom) bezdymového tabakového výrobku,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabaku
v bezdymovom tabakovom výrobku v tomto členskom štáte,
b)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu preukázala colným vyhlásením, v ktorom je colným úradom potvrdený výstup bezdymového tabakového výrobku z územia Európskej únie, a dokladom o odoslaní alebo preprave bezdymového tabakového výrobku,
c)
bol odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve, alebo
d)
bol zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj ak sa vlastníkom bezdymového tabakového výrobku stal štát podľa osobitného predpisu;3) k daňovému priznaniu je osoba podľa odseku 6 písm. a) a b) povinná priložiť úradný záznam o zničení kontrolných známok a úradný záznam o zničení spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku.“.
55.
V § 19aa sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 a 16, ktoré znejú:
„(15)
Preukázateľne zdaneným bezdymovým tabakovým výrobkom na účely tohto zákona je bezdymový tabakový výrobok, ak platba dane z tabaku v tomto bezdymovom tabakovom výrobku bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane. Za preukázateľne zdanený bezdymový tabakový výrobok sa považuje aj bezdymový tabakový výrobok nadobudnutý od platiteľa dane, ktorého nadobudnutie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene bezdymového tabakového výrobku a ak platba dane z tohto bezdymového tabakového výrobku po jeho uvedení do daňového voľného obehu bola vykonaná podľa osobitného predpisu8c) alebo bola započítaná s vrátením dane.
(16)
Na vrátenie dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa použije § 14 ods. 4 a 5 primerane.“.
Doterajšie odseky 15 až 21 sa označujú ako odseky 17 až 23.
56.
V § 19aa odsek 19 znie:
„(19)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve desať spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje leteckou dopravou, a najviac v množstve dve spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. Oslobodenie od dane sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.“.
57.
V § 19aa sa za odsek 22 vkladajú nové odseky 23 a 24, ktoré znejú:
„(23)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je povinná oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa odseku 9 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 9 písm. b) do 15 dní odo dňa jej vzniku; zmenu údajov podľa odseku 10 je povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.
(24)
Na odňatie a zánik povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku sa použije § 19 ods. 8 až 11 primerane. Na vyradenie držiteľa povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku z evidencie držiteľov povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku sa použije § 19 ods. 10 a 11 primerane.“.
Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 25.
58.
V § 21 ods. 1 písm. d) sa za slová „registrovaný odosielateľ“ vkladajú slová „na daňovom území, do daňového skladu na daňovom území alebo“.
59.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).“.
60.
V § 21 ods. 12 a § 22 ods. 12 sa slovo „prijatí“ nahrádza slovom „dopravení“ a slovo „prijatie“ slovom „dopravenie“.
61.
V § 22 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie,“.
62.
V § 22 ods. 10 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie“.
63.
V § 22 ods. 11 druhá veta znie:
„Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) alebo z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky na použitie týmito ozbrojenými silami a ich civilnými zamestnancami pri obrannom úsilí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení.“.
64.
V § 23 odsek 13 znie:
„(13)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 písm. b) oznámiť colnému úradu najneskôr 15 dní pred prijatím tabakového výrobku z iného členského štátu v pozastavení dane a zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) do 30 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. b) a odseku 4 písm. f) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je oprávnený príjemca povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu.“.
65.
V § 25 ods. 2 písm. a) sa za slovom „oznámiť“ vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“ a za slovom „dane“ sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje“.
66.
V § 25 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
67.
V § 25 ods. 3 druhej vete sa za slovom „zaslať“ vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“ a za slovom „(dodávateľa)“ sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje“.
68.
V § 25 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane elektronický systém14a) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) okrem príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 33a ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.14b) Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) pred zmenou miesta prijatia; odsek 6 sa použije primerane.“.
69.
V § 27 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
70.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:
19b) Čl. 1 bod 16 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.
19c) Čl. 329 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29. 12. 2015) v platnom znení.
Čl. 189 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2446 v platnom znení.“.
71.
V § 28a ods. 1 písm. a) sa za slovom „oznámiť“ vypúšťajú slová „písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky“ a za slovom „vývoze“ sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v prípade telefonického, faxového alebo elektronického oznámenia sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje“.
72.
V § 28a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
73.
V § 28a ods. 2 druhej vete sa za slovom „zaslať“ vypúšťajú slová „písomne, faxom alebo elektronicky“ a za slovom „vývozu“ sa vypúšťa bodkočiarka a slová „v prípade faxového alebo elektronického zaslania kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje“.
74.
V § 28a odsek 3 znie:
„(3)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém14a) nedostupný podľa § 25, môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu19b) informácie spôsobom podľa osobitného predpisu.14b) Vývozca je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu vývozu19b) pred zmenou miesta výstupu; odsek 5 sa použije primerane.“.
75.
§ 29 vrátane nadpisu znie:
§29 Schválený odosielateľ
(1)
Schváleným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území na územie iného členského štátu na podnikateľské účely. Schváleným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu v príslušnom členskom štáte na podnikateľské účely. Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely“).
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)
a)
obchodný názov a presné vymedzenie odosielaného tabakového výrobku,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakového výrobku odosielaného v daňovom voľnom obehu v príslušnej mernej jednotke.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3 a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 2.
(5)
Na zmenu údajov, odňatie a zánik povolenia odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely sa použije § 23 primerane.“.
76.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§29a Schválený príjemca
(1)
Schváleným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely. Schváleným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely. Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely (ďalej len „povolenie prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely“).
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)
a)
obchodný názov a presné vymedzenie prijímaného tabakového výrobku,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakového výrobku prijímaného v daňovom voľnom obehu v príslušnej mernej jednotke.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3 a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 2.
(5)
Na zmenu údajov, odňatie a zánik povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely sa použije § 23 primerane.
(6)
Schválený príjemca je povinný pred prijatím tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo prijímaných tabakových výrobkov; na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.
(7)
Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území.
(8)
Schválený príjemca je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň v lehote podľa § 13 ods. 3. Schválenému príjemcovi, ktorý prijíma tabakové výrobky v zdaňovacom období podľa § 13 ods. 1 opakovane, môže colný úrad na žiadosť schváleného príjemcu povoliť, aby množstvo tabakových výrobkov prijaté schváleným príjemcom v zdaňovacom období podľa § 13 ods. 1 bolo zahrnuté do jedného daňového priznania a podanie daňového priznania a zaplatenie dane bolo uskutočnené v lehote podľa § 13 ods. 2.
(9)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň, pričom § 41 ods. 1 písm. m) sa nepoužije; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(10)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť schválenému príjemcovi.“.
77.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
§30 Postup pri preprave tabakových výrobkov
mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu je možné prepravovať na podnikateľské účely od
a)
schváleného odosielateľa na daňovom území schválenému príjemcovi v inom členskom štáte,
b)
schváleného odosielateľa v inom členskom štáte schválenému príjemcovi na daňovom území alebo na miesto určenia; miestom určenia sa na účely tohto zákona rozumie miesto uvedené schváleným odosielateľom v elektronickom zjednodušenom administratívnom dokumente vyhotovenom prostredníctvom elektronického systému14a) (ďalej len „zjednodušený elektronický dokument“), na ktoré sú tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu prepravené na podnikateľské účely,
c)
schváleného odosielateľa na daňovom území cez územie iného členského štátu schválenému príjemcovi na daňovom území.
(2)
Prepravu tabakových výrobkov podľa odseku 1 je možné uskutočniť len na základe zjednodušeného elektronického dokumentu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise,14b) ak § 30a neustanovuje inak. Návrh zjednodušeného elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom,14c) ak sa schválený odosielateľ s colným úradom nedohodne inak. Tabakovými výrobkami určenými na podnikateľské účely na účely tohto zákona sa rozumejú tabakové výrobky dodané na iné účely ako na súkromné účely podľa § 31 ods. 1 alebo v rámci zásielkového obchodu podľa § 32 ods. 1.
(3)
Pred začatím prepravy tabakových výrobkov podľa odseku 1 schválený odosielateľ vyhotoví návrh zjednodušeného elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu schváleného odosielateľa. Colný úrad schváleného odosielateľa elektronicky overí údaje v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu jedinečný zjednodušený administratívny referenčný kód (ďalej len „zjednodušený referenčný kód“) a zároveň zašle zjednodušený elektronický dokument s prideleným zjednodušeným referenčným kódom schválenému odosielateľovi a správcovi dane iného členského štátu schváleného príjemcu. Ak údaje uvedené v návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad schváleného odosielateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu zjednodušeného elektronického dokumentu. Prepravu tabakových výrobkov podľa odseku 1 je možné začať až po pridelení zjednodušeného referenčného kódu, ak § 30a neustanovuje inak. Tabakové výrobky prepravované podľa odseku 1 musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci zjednodušený referenčný kód.
(4)
Schválený odosielateľ môže zrušiť prostredníctvom elektronického systému zjednodušený elektronický dokument, ak sa nezačala preprava tabakových výrobkov podľa odseku 1. Preprava tabakových výrobkov podľa odseku 1 sa začína, keď tabakové výrobky opustia sklad schváleného odosielateľa alebo miesto odoslania na daňovom území, ktoré schválený odosielateľ oznámil colnému úradu.
(5)
Počas prepravy tabakových výrobkov podľa odseku 1 môže schválený odosielateľ prostredníctvom elektronického systému zmeniť miesto určenia uvedené v zjednodušenom elektronickom dokumente alebo schváleného príjemcu, a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.14b)
(6)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely prepravujú podľa odseku 1 písm. b), colný úrad schváleného príjemcu je povinný zjednodušený elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu schváleného odosielateľa zaslať schválenému príjemcovi.
(7)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území na podnikateľské účely prepravujú cez územie iného členského štátu na daňové územie na podnikateľské účely, je schválený odosielateľ povinný vyhotoviť zjednodušený elektronický dokument a postupovať podľa odseku 3. Schválený príjemca, ktorý chce tieto tabakové výrobky prijať, je povinný postupovať podľa § 29a ods. 7 a podľa odseku 8.
(8)
Ak sa tabakové výrobky prepravujú podľa odseku 1, schválený príjemca je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy týchto tabakových výrobkov predložiť colnému úradu schváleného príjemcu správu o prijatí; správa o prijatí musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa schválený príjemca s colným úradom nedohodne inak. Colný úrad schváleného príjemcu elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí schválenému príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad schváleného príjemcu po jej zaevidovaní bezodkladne zašle schválenému odosielateľovi a colnému úradu schváleného odosielateľa. Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad schváleného príjemcu o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Colný úrad môže prostredníctvom elektronického systému uložiť schválenému príjemcovi po začatí prepravy tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely povinnosť bezodkladne po dopravení týchto tabakových výrobkov v mieste určenia oznámiť dopravenie týchto tabakových výrobkov prostredníctvom elektronického systému colnému úradu a počas dvoch hodín od zaslania oznámenia o tejto skutočnosti prostredníctvom elektronického systému tieto tabakové výrobky nevyložiť alebo s týmito tabakovými výrobkami nenakladať.
(10)
Ak pri preprave tabakových výrobkov podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu tabakových výrobkov v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave tabakových výrobkov na podnikateľské účely k stratám tabakových výrobkov, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky tabakových výrobkov súvisiace s ich fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa § 29a ods. 7 vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata tabakových výrobkov alebo nenávratné zničenie tabakových výrobkov.
(11)
Ak sa tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu prepravujú v rámci podnikania na daňové územie na miesto určenia, je schválený príjemca povinný bezodkladne pred začatím prepravy oznámiť colnému úradu adresu miesta určenia uvedeného v zjednodušenom elektronickom dokumente a identifikačné údaje osoby, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste určenia.“.
78.
Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§30a Postup pri preprave tabakových výrobkov mimo pozastavenia dane
na podnikateľské účely pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém nedostupný, schválený odosielateľ je povinný
a)
oznámiť colnému úradu schváleného odosielateľa začatie prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu podľa § 30 ods. 1,
b)
vyhotoviť zjednodušený dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako zjednodušený elektronický dokument vyhotovený podľa § 30.
(2)
Tabakové výrobky prepravované v daňovom voľnom obehu musí sprevádzať zjednodušený dokument vyhotovený schváleným odosielateľom. Schválený odosielateľ si ponechá kópiu zjednodušeného dokumentu a ďalšiu kópiu zjednodušeného dokumentu je povinný pred začatím prepravy tabakových výrobkov zaslať colnému úradu schváleného odosielateľa.
(3)
Ak sa preprava tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu ukončila so zjednodušeným dokumentom alebo ak je elektronický systém nedostupný v čase prijatia tabakových výrobkov schváleným príjemcom, schválený príjemca je povinný vyhotoviť písomnú správu o prijatí, ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 30 ods. 8. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu pri nedostupnom elektronickom systéme. Schválený príjemca je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu schváleného príjemcu, ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela správcovi dane schváleného odosielateľa v inom členskom štáte.
(4)
Ak sa elektronický systém sprístupní, colný úrad, schválený odosielateľ a schválený príjemca sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 30; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava týchto tabakových výrobkov ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme. Schválený príjemca zjednodušený dokument vyhotovený podľa odseku 1 písm. b) zaeviduje vo svojom účtovníctve.
(5)
Ak nebola schváleným príjemcom vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému, je schválený príjemca povinný predložiť colnému úradu schváleného príjemcu iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 30 ods. 8. Ak colný úrad schváleného príjemcu uzná iný dôkaz o ukončení prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu, oznámi túto skutočnosť správcovi dane schváleného odosielateľa v inom členskom štáte a ukončí prepravu tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu prostredníctvom elektronického systému.
(6)
Ak je počas prepravy tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu elektronický systém nedostupný, schválený odosielateľ môže zmeniť miesto určenia tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu alebo zmeniť schváleného príjemcu, len ak oznámil colnému úradu schváleného odosielateľa informácie podľa § 30 ods. 5. Schválený odosielateľ je povinný požadované informácie zaslať colnému úradu schváleného odosielateľa pred zmenou miesta určenia; odsek 4 sa použije primerane.“.
79.
V § 31 ods. 3 úvodnej vete sa slová „§ 29“ nahrádzajú slovami „§ 30 alebo § 30a“.
80.
V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
schváleným príjemcom podľa tohto zákona.“.
81.
V § 32 ods. 6 sa slová „je daňovo spoľahlivá (§ 20 ods. 10)“ nahrádzajú slovami „spĺňa podmienky podľa § 19 ods. 4 písm. a), c), e) až g)“.
82.
V § 32 odsek 7 znie:
„(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a presné vymedzenie tabakového výrobku a množstvo dodávaných tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke. Prílohami k žiadosti sú
a)
doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti,
b)
plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom,
c)
vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa),
d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov8aaa) splnomocnenca pre zásielkový obchod alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby, zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 6.“.
83.
V § 32 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa § 19 ods. 4 písm. g) a odseku 7 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo vydá nové povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
84.
V § 32a ods. 1 sa slová „§ 29“ nahrádzajú slovami „§ 30, § 30a“.
85.
V § 32a ods. 6 sa slová „príjemca (odberateľ) tabakových výrobkov, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 29 ods. 2 písm. b)“ nahrádzajú slovami „schválený príjemca, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 29a ods. 6“.
86.
V § 33a ods. 12 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „1 000 kusov cigár, 1 000 kusov cigariek, 1 kg tabaku.“.
87.
V § 33a ods. 13 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „800 kusov cigár, 800 kusov cigariek, 750 g tabaku,“.
88.
V § 33a ods. 13 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „500 kusov cigár, 500 kusov cigariek, 500 g tabaku,“.
89.
V § 33a ods. 13 písm. d) a ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „300 kusov cigár, 300 kusov cigariek, 250 g tabaku.“.
90.
§ 33a sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Každé množstvo tabakových výrobkov ustanovené v odsekoch 12 až 14 predstavuje 100% celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Oslobodenie od dane sa môže uplatňovať na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100% celkového povoleného množstva.“.
91.
V § 40 ods. 1 sa za slová „registrovaných odosielateľov,“ vkladajú slová „schválených odosielateľov, schválených príjemcov,“.
92.
V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
identifikačné údaje schváleného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
m)
identifikačné údaje schváleného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.“.
93.
V § 41 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 18“.
94.
V § 41 ods. 1 písm. m) sa slová „§ 29 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 29a ods. 9“.
95.
V § 41 ods. 1 písm. n) prvom bode a druhom bode sa vypúšťa slovo „vrátane“.
96.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
prepravila v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely tabakové výrobky na iné miesto ako je miesto určenia uvedené v zjednodušenom elektronickom dokumente.“.
97.
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
podľa odseku 1 písm. y) od 100 eur do 10 000 eur.“.
98.
V § 41a ods. 1 písm. d) sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 19“.
99.
V § 42 ods. 3 sa za slová „§ 19aa“ vkladajú slová „a vydaní povolenia na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod podľa § 32“.
100.
V § 42 ods. 5 sa slová „písm. h)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“, za slovami „§ 23 ods. 3 písm. b)“ sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „§ 24 ods. 3 písm. b)“ sa vkladajú slová „a § 32 ods. 7 písm. d)“.
101.
V § 42 odsek 6 znie:
„(6)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 19 ods. 8, 9 a ods. 10 písm. d), § 20a ods. 1 a ods. 2 druhej vety, § 23 ods. 15, 16 a ods. 17 písm. d), § 24 ods. 6, § 29 ods. 4 a § 33 ods. 11 nemožno podať odvolanie.“.
102.
V § 42 ods. 6 sa slová „§ 29 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 29a ods. 9“.
103.
V § 42 ods. 7 sa slová „ods. 16“ nahrádzajú slovami „ods. 19“ a slová „ods. 8 a 10“ sa nahrádzajú slovami „ods. 9 a 11“.
104.
Za § 44z sa vkladajú § 44aa až 44ae, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§44aa Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou podľa § 9aa v znení účinnom do 31. decembra 2020 a uvedené do daňového voľného obehu možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob.
(2)
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu a prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 9aa v znení účinnom do 31. decembra 2020, je povinný preukázať použitie odobratých kontrolných známok a nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad zničí kontrolné známky na náklady odberateľa kontrolných známok.
(3)
Osoba zaradená do evidencie dovozcov tabakových výrobkov podľa § 9a v znení účinnom do 31. decembra 2020, ktorá chce byť zaradená do evidencie dovozcov tabakových výrobkov aj od 1. januára 2021, je povinná najneskôr do 15. januára 2021 zaslať colnému úradu zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb s dovozcom tabakových výrobkov.
(4)
Ak konanie o správnom delikte podľa § 41 ods. 1 písm. j) v znení účinnom do 31. decembra 2020 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2020, ukončí sa podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020 a na pokutu sa vzťahuje § 41 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2020.
§44ab Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021
(1)
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 je sadzba dane z tabaku 89,30 eura/kg.
(2)
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 3 ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
opis tovaru špecifická časť percentuálna časť
cigarety 74,60 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(3)
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 je minimálna sadzba dane z cigariet 116,50 eura/1 000 kusov.
(4)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2021 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „H“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2021.
(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2021.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2021 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
(7)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 5, ktoré nepredala do 31. marca 2021, je povinná do 15. apríla 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2021 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.
(9)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2021 a predávať do 31. júla 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2021, je povinná do 15. augusta 2021 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(10)
V období od 1. februára 2021 do 31. januára 2022 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ustanovuje vo výške 132,20 eura/kg.
(11)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2021 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.
(12)
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2021, a predávať najneskôr do 30. apríla 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2021, je povinná do 15. mája 2021 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(13)
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z cigariet s výnimkou podľa odseku 14 ustanovuje takto:
kombinovaná sadzba dane
opis tovaru špecifická časť percentuálna časť
cigarety 79,60 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(14)
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 je minimálna sadzba dane z cigariet 124,30 eura/1 000 kusov.
(15)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2022 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „I“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2021.
(16)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2022.
(17)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2022 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
(18)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 16, ktoré nepredala do 31. marca 2022, je povinná do 15. apríla 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(19)
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 sa sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku ustanovuje vo výške 160 eur/kg.
(20)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2022 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.
(21)
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2022, a predávať najneskôr do 30. apríla 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2022, je povinná do 15. mája 2022 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(22)
V období od 1. februára 2022 do 31. januára 2023 je sadzba dane z tabaku 95,30 eura/kg.
(23)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2022 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“.
(24)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „D“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2022 a predávať do 31. júla 2022; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať potrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2022, je povinná do 15. augusta 2022 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
§44ac Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2022
(1)
Osoba, ktorá chce byť schváleným odosielateľom a od 13. februára 2023 odosielať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely, musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)
a)
obchodný názov a presné vymedzenie odosielaného tabakového výrobku,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov odosielaných v daňovom voľnom obehu v príslušnej mernej jednotke.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3 a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie odosielať tabakové výrobky v daňovom voľnom obehu na územie iného členského štátu na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 2.
(5)
Osoba, ktorá chce byť schváleným príjemcom a od 13. februára 2023 prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na daňovom území na podnikateľské účely, je povinná do 31. decembra 2022 požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely.
(6)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu25d)
a)
obchodný názov a presné vymedzenie prijímaného tabakového výrobku,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme tabakových výrobkov prijímaných v daňovom voľnom obehu v príslušnej mernej jednotke.
(7)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 6 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(8)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 6 a 7 a ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na území iného členského štátu na podnikateľské účely do 30 dní odo dňa podania žiadosti podľa odseku 6.
§44ad Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2023
(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2023 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej sa uvedie znak, ktorým je veľké písmeno „J“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2023.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2023.
(3)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2023 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 31. marca 2023. Po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považuje za neoznačené.
(4)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 2, ktoré nepredala do 31. marca 2023, je povinná do 15. apríla 2023 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(5)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „D“.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „C“, okrem spotrebiteľského balenia cigár alebo cigariek podľa § 4 ods. 3 písm. b) prvého bodu, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2023 a predávať do 30. novembra 2024. Po tomto dátume sa takéto spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. novembra 2024, je povinná do 15. decembra 2024 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(7)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „F“.
(8)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „E“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. januára 2023 a predávať do 31. júla 2023. Po tomto dátume sa takéto spotrebiteľské balenie tabaku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. júla 2023, je povinná do 15. augusta 2023 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(9)
Na kontrolnej známke určenej na označovanie spotrebiteľského balenia bezdymového tabakového výrobku je od 1. februára 2023 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „F“.
(10)
Spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „E“, možno prijímať a dovážať do 31. januára 2023, a predávať najneskôr do 30. apríla 2023; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania prijímať a dovážať spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. apríla 2023, je povinná do 15. mája 2023 oznámiť colnému úradu množstvo takýchto spotrebiteľských balení bezdymového tabakového výrobku a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady tejto osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
§44ae Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 13. februára 2023
(1)
Osoba podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023, ktorá chce prepravovať tabakové výrobky uvedené do daňového voľného obehu na podnikateľské účely podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023, môže postupovať podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
(2)
Na prepravu tabakových výrobkov podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023 je možné použiť zjednodušený sprievodný dokument vyhotovený podľa § 30 v znení účinnom do 12. februára 2023 najneskôr do 31. decembra 2023.
(3)
Prepravu tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na podnikateľské účely, ktorá začala podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023 a nebola ukončená do 31. decembra 2023, je možné ukončiť podľa § 29 v znení účinnom do 12. februára 2023.
(4)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia odosielať tabakové výrobky na podnikateľské účely podľa § 44ac ods. 2 v znení účinnom od 1. júla 2022 nebolo ukončené do 12. februára 2023, v konaní sa pokračuje podľa § 29 v znení účinnom od 13. februára 2023.
(5)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky na podnikateľské účely podľa § 44ac ods. 6 v znení účinnom od 1. júla 2022 nebolo ukončené do 12. februára 2023, v konaní sa pokračuje podľa § 29a v znení účinnom od 13. februára 2023.“.
105.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 106/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009) v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50, 27. 2. 2010).
2.
Smernica Rady 2011/64/EÚ z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 176, 5. 7. 2011).
3.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
4.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).
5.
Smernica Rady (EÚ) 2019/475 z 18. februára 2019, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o začlenenie talianskej obce Campione d´Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie a do územnej pôsobnosti smernice 2008/118/ES (Ú. v. EÚ L 83, 25. 3. 2019).
6.
Smernica Rady (EÚ) 2019/2235 zo 16. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie
(Ú. v. EÚ L 336, 30. 12. 2019).
7.
Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 58, 27. 2. 2020).“.
106.
Slovo „únia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare okrem § 42 ods. 1, § 42a a prílohy č. 1.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 7, 17, 28, 30, 61 až 63 a § 44ac v bode 104, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2022, čl. I bodov 5 a 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2023, a čl. I bodov 29, 31, 33, 34, 75 až 80, 84, 85, 91, 92, 94, 96, 97, 102 a § 44ae v bode 104, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. februára 2023.
Zuzana Čaputová v. r.

v z. Gábor Grendel v. r.

Igor Matovič v. r.