Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2023

Znenie účinné: od 01.03.2016
241/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2016
241
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v kusoch alebo“.
2.
V § 5 ods. 2 sa slová „20 g“ nahrádzajú slovami „30 g“.
3.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na sprievodnom dokumente alebo inom obchodnom dokumente musí byť uvedený údaj o hmotnosti v kilogramoch alebo gramoch prijímaných, skladovaných, odosielaných alebo ponúkaných na predaj cigár a cigariek; to neplatí, ak je údaj o hmotnosti cigár a cigariek uvedený na spotrebiteľskom balení cigár a cigariek.“.
4.
V § 5 odsek 6 znie:
„(6)
Daň z tabaku, cigár a cigariek sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.“.
5.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Sadzba dane z tabakových výrobkov okrem cigariet sa ustanovuje takto:
opis tovaru sadzba dane
cigary, cigarky 71,11 eura/kg
tabak 71,11 eura/kg“.

6.
V § 9 ods. 9 sa slová „po dohode s tlačiarňou“ nahrádzajú slovami „so súhlasom tlačiarne“.
7.
V § 9a ods. 1 písm. b) sa za slovo „tabaku“ vkladá čiarka a slová „v kilogramoch a cigár, cigariek“ sa nahrádzajú slovami „cigár a cigariek v kilogramoch“.
8.
V § 9b odsek 3 znie:
„(3)
Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami, vrátane materiálov použitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou kontrolných známok a vytlačených tlačových listov kontrolných známok. Tlačiareň je povinná poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Finančné riaditeľstvo je povinné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca finančného riaditeľstva pri príjme a výdaji kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo zabezpečuje prevzatie a vydávanie kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni. Tlačiareň je povinná likvidovať kontrolné známky pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finančným riaditeľstvom o prevzatí a vydaní kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok.“.
9.
V § 9b ods. 9 sa druhá veta nahrádza textom, ktorý znie: „Odberateľ kontrolných známok oznámi zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok predloženie reklamovaných kontrolných známok a uvedie počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni do troch pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok termín, kedy odberateľ kontrolných známok predloží reklamované kontrolné známky tlačiarni.“ a za piatu vetu sa vkladá text, ktorý znie: „Tlačiareň vyznačí v elektronickom systéme kontrolných známok počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu uznala, a počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu neuznala. Pri určení termínu predloženia reklamovaných kontrolných známok, pri prevzatí a vydaní kontrolných známok v rámci reklamácie postupuje zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odsekov 7 a 8 primerane.“.
10.
V § 9b ods. 21 písmená d) a e) znejú:
„d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky:
1.
poškodené vplyvom vyššej moci,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci,
e)
počet kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov,“.
11.
V § 9b ods. 22 písmeno d) znie:
„d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet najviac v množstve
1.
0,5 % vrátane do 30. júna 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac,
2.
0,1 % vrátane od 1. júla 2016; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac,“.
12.
V § 9b sa odsek 22 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek najviac v množstve 0,5 % vrátane; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek sa vypočíta ako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek a predložených colnému úradu na zničenie za kalendárny mesiac.“.
13.
V § 9b ods. 23 sa na konci pripája táto veta: „Odberateľ kontrolných známok nie je povinný viesť evidenciu kontrolných známok podľa odseku 21 písm. a) až c) a h) až j), ak počiatočný stav zásob kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca a konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci odberateľ kontrolných známok neodobral kontrolné známky z tlačiarne.“.
14.
§ 9b sa dopĺňa odsekmi 25 a 26, ktoré znejú:
„(25)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení tabakových výrobkov, alebo údaj o cene cigariet, znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane, počte kusov cigariet a dĺžke cigariet, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa odseku 13, alebo údaje o spotrebiteľskom balení tabaku, cigár a cigariek, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa odseku 13, sú nesprávne, bezodkladne oznámi túto skutočnosť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colnému úradu. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu; colný úrad určí lehotu na vykonanie opravy. Ustanovenie § 41 ods. 1 písm. v) sa nepoužije.
(26)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 23, že údaje v evidencii vedenej podľa odseku 21 sú nesprávne, bezodkladne oznámi túto skutočnosť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colnému úradu. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8ae znie:
„8ae)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach.“.
15.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „inú, ako je výška dane“ nahrádzajú slovami „nižšiu, ako je výška dane“.
16.
V § 19 ods. 6 sa za slová „odseku 1 písm. a)“ vkladajú slová „okrem obchodného názvu tabakových výrobkov,“ a za slová „ich vznikom“ sa vkladá čiarka a slová „údajov o obchodnom názve tabakových výrobkov podľa odseku 1 písm. a)“.
17.
V § 19a ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ak také prepustenie nie je na účet držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a nie je konečným spotrebiteľom; dovozca, ktorý je držiteľom povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a súčasne prevádzkovateľom daňového skladu, je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý tabakovú surovinu prepúšťa do voľného obehu,2aa) povolením na prevádzkovanie daňového skladu a čestným vyhlásením, že nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny,“.
18.
V § 19a ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) okrem predloženia colného vyhlásenia na prepustenie tabakovej suroviny do voľného obehu,2aa) ak také prepustenie je na účet držiteľa povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou, ktorý je prevádzkovateľom daňového skladu a nie je konečným spotrebiteľom tabakovej suroviny,“.
19.
V § 20 ods. 13 písmeno d) znie:
„d)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 41 ods. 1 písm. a), b), e) alebo písm. m),
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.“.
20.
§ 22a vrátane nadpisu znie:
§22a Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1)
Colný úrad môže osobe podľa § 19, 23 alebo § 24 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického systému,14a) ak má odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami.
(2)
Colný úrad je povinný osobu podľa § 19, 23 alebo § 24, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického systému,14a) bezodkladne informovať. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému14a) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval podľa odseku 1. Proti postupu colného úradu podľa odseku 1 je prípustná námietka, ktorá nemá odkladný účinok.
(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umožniť osobe podľa § 19, 23 alebo § 24 prístup do elektronického systému14a) a o tejto skutočnosti ju bezodkladne informovať.“.
21.
V § 33a ods. 11 poslednej vete a § 33b ods. 1 písm. b) druhom bode sa za slová „v kusoch“ vkladajú slová „alebo v kilogramoch“ a v prvom a treťom bode sa na konci pripájajú slová „alebo v kilogramoch“.
22.
V § 41 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo neoznámi údaje v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 9b ods. 13“.
23.
V § 41 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet presiahne za kalendárny mesiac
1.
0,5 % vrátane do 30. júna 2016,
2.
0,1 % vrátane od 1. júla 2016,“.
24.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až v), ktoré znejú:
„q)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 9b ods. 3 až 5,
r)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
s)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 9b ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom25a) vydaným podľa § 9 ods. 14 a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13, pričom spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
t)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom25a) vydaným podľa § 9 ods. 14 a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov, je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13; colný úrad také spotrebiteľské balenia zabezpečí,3)
u)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie tabaku, cigár a cigariek presiahne 0,5 % za kalendárny mesiac,
v)
nepostupovala podľa § 9b ods. 13 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu8ae) vydaného podľa § 9b ods. 13, ak nejde o porušenie podľa písmen r) až t).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov.“.
25.
V § 41 ods. 2 písmeno n) znie:
„n)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. n), o) a u) 1,35 eura za každú kontrolnú známku, najmenej však 20 eur,“.
26.
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenami p) až t), ktoré znejú:
„p)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. q) od 10 000 eur do 50 000 eur,
q)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. r) 20 eur,
r)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) od 100 eur do 300 eur,
s)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. t) od 350 eur do 500 eur,
t)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. v) od 550 eur do 5 000 eur.“.
27.
§ 41 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ak osoba oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označené kontrolnými známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáže, že tieto kontrolné známky boli vydané podľa § 9b ods. 7, ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Pokutu podľa odseku 2 písm. p) uloží Colný úrad Banská Bystrica.“.
28.
§ 41a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Ak fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená na podnikanie predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie tabakových výrobkov označené kontrolnými známkami, ktoré nie sú falzifikátom, a ak sa preukáže, že tieto kontrolné známky boli vydané podľa § 9b ods. 7, ustanovenie odseku 1 písm. a) sa nepoužije.“.
29.
Za § 44r sa vkladá § 44s, ktorý vrátane nadpisu znie:
§44s Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)
Ak odberateľ kontrolných známok oznámil podľa § 9b ods. 21 v znení účinnom do 31. októbra 2015 v období do 31. októbra 2015 nesprávny údaj a konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, v konaní sa nepokračuje. Ak bolo konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok.14aa) Ak konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety nebolo do 31. októbra 2015 začaté, toto konanie sa nezačne.
(2)
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 20 v znení účinnom do 31. októbra 2015 nebolo právoplatne ukončené do 31. októbra 2015, colný úrad túto žiadosť posúdi a rozhodne o tejto žiadosti podľa predpisu účinného od 1. novembra 2015.
(3)
Ak konanie o uložení pokuty podľa § 41 ods. 1 písm. n) v znení účinnom do 31. októbra 2015 nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. novembra 2015 a na pokutu sa vzťahuje § 41 ods. 2 písm. n) v znení účinnom od 1. novembra 2015, ak je to pre osobu oprávnenú na podnikanie priaznivejšie.“.
30.
Za § 44s sa vkladá § 44t, ktorý vrátane nadpisu znie:
§44t Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. januára 2016 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „B“.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 29. februára 2016 a predávať do 31. decembra 2016. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek, a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. decembra 2016, je povinná do 15. januára 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie; colný úrad také spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví protokol o zničení, pričom ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.“.

Čl. II

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 87/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona č. 142/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
v spotrebiteľskom balení cigariet s obsahom iným ako 20 kusov cigariet a v spotrebiteľskom balení tabaku s hmotnosťou tabaku menej ako 30 g.“.
2.
Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§12b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2016
(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom 19 kusov možno predávať na území Slovenskej republiky do 31. marca 2016.
(2)
Spotrebiteľské balenie tabaku, ktoré obsahuje 20 g tabaku podľa osobitného predpisu,7) možno predávať na území Slovenskej republiky do 20. mája 2017.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 5 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.“.
3.
Príloha sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015 okrem čl. I bodov 1, 3 až 5, 7 a 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a okrem čl. I bodu 2 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.