Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov

Znenie účinné: od 15.02.2006 do 31.12.2007 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:

Predpis bol zrušený predpisom 106/2004 Z. z.

60/2006 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2006 do 31.12.2007
60
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. januára 2006
o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu tabakových výrobkov, o požiadavkách na denaturáciu a o určenom účele použitia denaturovaných tabakových výrobkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 533/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Na účely oslobodenia od dane podľa § 7 ods. 2 zákona povoleným denaturačným prostriedkom je hydroxid vápenatý.
§2
(1)
Minimálne množstvo povoleného denaturačného prostriedku použitého na denaturáciu tabakových výrobkov je 0,4 kg hydroxidu vápenatého na 20 kg tabakových výrobkov určených na denaturáciu, najmenej však 2 % z hmotnosti tabakových výrobkov určených na denaturáciu.
(2)
Tabakové výrobky sa denaturujú tak, že sa rovnomerne zmiešajú s povoleným denaturačným prostriedkom, aby vznikla homogenizovaná zmes tabakových výrobkov a povoleného denaturačného prostriedku.
§3
Tabakové výrobky sa na daňovom území denaturujú v daňovom sklade v prítomnosti správcu dane.
§4
Denaturované tabakové výrobky sú určené na použitie v záhradníctve alebo na použitie na iné priemyselné účely ako na výrobu tabakových výrobkov.
§5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2006.
Ivan Mikloš v. r.