Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky 2021

Znenie účinné: od 20.04.2005
Časové verzie:
153/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 20.04.2005
153
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca tabakové výrobky.
Týmto výnosom sa upravujú podrobnosti týkajúce sa výroby a dovozu tabakových výrobkov, označovania tabakových výrobkov, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie do obehu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 10/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke č. 15/2005 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.