Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a vyživované osoby za rok 2015

Medzi nezdaniteľné časti základu dane zaraďujeme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka – NČZD, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, resp. manžela– NČZDM, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. …