Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 20.05.2020
92/2019 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2020
92
ZÁKON
z 27. marca 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písmeno ai) znie:
„ai)
výrobca je osoba, ktorá tabakový výrobok vyrába alebo ktorá má tabakový výrobok navrhnutý alebo vyrobený a ktorá takýto tabakový výrobok uvádza na trh pod svojím menom alebo pod svojou obchodnou značkou,“.
2.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom ap), ktoré znie:
„ap)
databáza únie je elektronická registračná databáza Európskej únie (EU-CEG)2) určená na zadávanie údajov o tabakových výrobkoch, elektronických cigaretách a plniacich fľaštičkách určených na predaj v Slovenskej republike výrobcami a dovozcami tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2186 z 25. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát odosielania a sprístupňovania informácií o tabakových výrobkoch (Ú. v. EÚ L 312/5, 27. 11. 2015).
Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/2183 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovuje formát oznámenia týkajúceho sa elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek (Ú. v. EÚ L 309/15, 26. 11. 2015).“.
3.
V § 4 ods. 1 a 7 sa slová „predložiť ministerstvu“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“.
4.
V § 4 ods. 4 sa slová „o tejto skutočnosti informovať ministerstvo“ nahrádzajú slovami „tieto informácie zadať do databázy únie“.
5.
Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§12a Jedinečný identifikátor
(1)
Výrobca alebo dovozca je povinný označiť každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku, ktoré sa bude uvádzať na trh v Slovenskej republike, jedinečným identifikátorom5a) vydaným vydavateľom jedinečného identifikátora pre tabakové výrobky uvádzané na trh v Slovenskej republike (ďalej len „vydavateľ“).
(2)
Jedinečný identifikátor musí byť na spotrebiteľskom balení tabakového výrobku neodstrániteľne vytlačený alebo upevnený, nezmazateľný a nesmie byť žiadnym spôsobom zakrytý alebo prerušený.
(3)
Jedinečný identifikátor podľa odseku 1 umožňuje určiť
a)
náležitosti podľa osobitného predpisu,5b)
b)
informáciu o dovozcovi tabakového výrobku, ak ide o dovoz tabakového výrobku do Európskej únie,
c)
informáciu o skutočnej trase prepravy tabakového výrobku od podniku na výrobu tabakových výrobkov, ktorý tabakový výrobok vyrobil, po prvého maloobchodného predajcu vrátane všetkých použitých skladov s uvedením dátumu prepravy, miesta určenia, miesta odoslania a príjemcu,
d)
identifikačné údaje odberateľa tabakového výrobku, a to od podniku na výrobu tabakových výrobkov po prvú maloobchodnú predajňu, a
e)
údaje o faktúre, čísle objednávky a údaj o platbe od všetkých odberateľov tabakového výrobku, od podniku na výrobu tabakových výrobkov, ktorý tabakový výrobok vyrobil, po prvú maloobchodnú predajňu.
(4)
Náležitosti podľa odseku 3 písm. a) musia byť súčasťou jedinečného identifikátora. Informácia podľa odseku 3 písm. b) musí byť súčasťou jedinečného identifikátora, ak je v čase výroby tabakového výrobku známa, inak musí byť dostupná v elektronickej podobe v systéme registrov.5c) Informácie podľa odseku 3 písm. c) až e) musia byť dostupné v elektronickej podobe v systéme registrov.5c)
(5)
Vydavateľom je rozpočtová organizácia Ministerstva financií Slovenskej republiky DataCentrum. Vydavateľ vydáva kód identifikátora hospodárskeho subjektu, kód identifikátora zariadenia a kód identifikátora stroja podľa osobitného predpisu5d) a môže vydať jedinečný identifikátor na úrovni súhrnného obalu.5e) Ministerstvo financií Slovenskej republiky uzatvorí s DataCentrom zmluvu o vydávaní jedinečného identifikátora.
(6)
Vydavateľ doručuje jedinečný identifikátor výrobcovi a dovozcovi elektronicky.
(7)
Výrobca je povinný poskytnúť dovozcovi, distribútorovi a ostatným výrobcom zariadenie potrebné na zaznamenávanie kúpy, predaja, uskladnenia a prepravy tabakového výrobku alebo iného nakladania s tabakovým výrobkom, ktoré je schopné prečítať a preniesť zaznamenané údaje podľa odsekov 3 a 8 elektronicky do zariadenia na uchovávanie údajov.
(8)
Výrobca, dovozca a distribútor je povinný zaznamenávať prostredníctvom jedinečného identifikátora tabakového výrobku
a)
prevzatie spotrebiteľského balenia tabakového výrobku do svojej držby,
b)
všetky pohyby spotrebiteľského balenia tabakového výrobku medzi prevzatím spotrebiteľského balenia tabakového výrobku do svojej držby a ukončením držby spotrebiteľského balenia tabakového výrobku,
c)
ukončenie držby spotrebiteľského balenia tabakového výrobku.
(9)
Výrobca, dovozca a distribútor je povinný zabezpečiť uchovávanie úplných a presných záznamov podľa odseku 8, nesmie v nich vykonať dodatočné zmeny a nesmie záznamy odstrániť alebo ich zničiť.
(10)
Výrobca a dovozca je povinný
a)
uzatvoriť zmluvy o uchovávaní údajov uvedených v odsekov 3 a 8 s poskytovateľom uchovávania údajov,5g)
b)
uhradiť náklady na kontrolu činnosti poskytovateľa uchovávania údajov externým audítorom,
c)
zabezpečiť Komisii, colnému úradu a externému audítorovi neobmedzený prístup do zariadenia na uchovávanie údajov.
(11)
Osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku, nesmie skladovať, predávať alebo ponúkať na predaj spotrebiteľské balenie tabakového výrobku, ktoré nie je označené jedinečným identifikátorom vydaným vydavateľom.
(12)
Kontrolu nad označením tabakového výrobku jedinečným identifikátorom vykonáva colný úrad, ktorý aj poskytuje výrobcovi, dovozcovi a distribútorovi súčinnosť pri riešení nezrovnalostí v záznamoch podľa odseku 8.
(13)
Kontrolu nad činnosťou vydavateľa vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(14)
Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o vydanie kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o vydanie kódu stroja a žiadosť o vydanie jedinečného identifikátora obsahujú údaje uvedené v osobitnom predpise.5g) Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu zasiela vydavateľovi výrobca alebo dovozca v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe zaslaním formulára zverejneného na webovom sídle vydavateľa s úradne osvedčeným podpisom. Ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prílohou k žiadosti o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia. Ak o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu za maloobchodnú predajňu požiada iný hospodársky subjekt, je povinný na požiadanie predložiť vydavateľovi úradne osvedčené splnomocnenie na zastupovanie alebo iný obdobný doklad. Jednou žiadosťou o vydanie jedinečného identifikátora možno požiadať o vydanie najviac desiatich miliónov jedinečných identifikátorov. Žiadosť o zmenu kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o zmenu kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o zmenu kódu stroja a žiadosť o zmenu jedinečného identifikátora a žiadosť o zrušenie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o zrušenie kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o zrušenie kódu stroja a žiadosť o zrušenie jedinečného identifikátora obsahujú údaje podľa osobitného predpisu.5g) Žiadosť o vydanie kódu identifikátora hospodárskeho subjektu, žiadosť o vydanie kódu identifikátora zariadenia, žiadosť o vydanie kódu stroja a žiadosť o vydanie jedinečného identifikátora zverejňuje vydavateľ na svojom webovom sídle. Výrobca alebo dovozca, ktorý žiada vydavateľa o vydanie jedinečného identifikátora, je povinný vykonať úhradu za vydanie jedinečného identifikátora.
(15)
Spôsob vyhotovenia jedinečného identifikátora a výšku úhrady za jedinečný identifikátor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
§12b Bezpečnostný prvok
(1)
Za bezpečnostný prvok sa považuje kontrolná známka podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku musí byť označené bezpečnostným prvkom podľa odseku 1.
(3)
Kontrolu nad bezpečnostným prvkom vykonáva colný úrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5g znejú:
„5a) Čl. 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách pre vytvorenie a prevádzku systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky v platnom znení (Ú. v. L 96/7, 16. 4. 2018).
5b) Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
5c) Čl. 25 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
5d) Čl. 14 až 19 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
5e) Čl. 10 až 13 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
5f) Čl. 9 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/574.
5g) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/573 z 15. decembra 2017 o kľúčových prvkoch zmlúv o uchovávaní údajov, ktoré sa majú uzatvárať ako súčasť systému vysledovateľnosti pre tabakové výrobky (Ú. v. L 96/7, 16. 4. 2018).“.
6.
V § 14 ods. 1 prvej vete sa slová „Slovenskej obchodnej inšpekcii predložiť“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“ a v druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou.
7.
V § 14 ods. 2 sa slová „predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“.
8.
V § 14 ods. 3 sa slová „poskytnúť Slovenskej obchodnej inšpekcii“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“.
9.
V 15 ods. 1 sa slová „predložiť Slovenskej obchodnej inšpekcii a ministerstvu“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“.
10.
V § 17 ods. 1 sa slová „predložiť ministerstvu“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie“ a slová „informovať ministerstvo“ nahrádzajú slovami „zadať do databázy únie nové informácie“.
11.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
colný úrad.“.
12.
V § 20 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 8, ktoré znejú:
„(4)
Správneho deliktu sa dopustí výrobca alebo dovozca, ak
a)
neoznačí spotrebiteľské balenie tabakového výrobku, ktoré má byť uvedené na trh v Slovenskej republike, jedinečným identifikátorom vydaným vydavateľom,
b)
neuzatvorí zmluvu o uchovávaní údajov uvedených v § 12a ods. 3 a 8 s poskytovateľom uchovávania údajov,5f)
c)
neuhradí náklady na kontrolu činnosti poskytovateľa uchovávania údajov externým audítorom.
(5)
Správneho deliktu sa dopustí výrobca, ak nezabezpečí distribútorovi, dovozcovi alebo inému výrobcovi zariadenie potrebné na zaznamenávanie kúpy, predaja, uskladnenia a prepravy tabakového výrobku alebo iného nakladania s ním.
(6)
Správneho deliktu sa dopustí výrobca, dovozca alebo distribútor, ak
a)
nezaznamená prostredníctvom jedinečného identifikátora tabakového výrobku údaje podľa § 12a ods. 8,
b)
nezabezpečí uchovávanie úplných a presných záznamov podľa § 12a ods. 8 alebo v nich vykoná dodatočné zmeny alebo ich odstráni alebo zničí.
(7)
Správneho deliktu sa dopustí osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabakového výroku, ktorá skladuje, predáva alebo ponúka na predaj spotrebiteľské balenie tabakového výrobku, ktoré nie je označené jedinečným identifikátorom vydaným vydavateľom.
(8)
Colný úrad uloží pokutu do 10 000 eur za správne delikty uvedené v odsekoch 4 až 7.“.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 15.
13.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§21a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 20. mája 2019
(1)
Ustanovenia § 12a ods. 1 až 4 a 7 až 10 a §12b ods. 1 a 2 sa neuplatňujú na iné tabakové výrobky ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet do 19. mája 2024.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2019 možno uvádzať na trh do 19. mája 2020.
(3)
Spotrebiteľské balenie iného tabakového výrobku ako cigariet a tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2024 možno uvádzať na trh do 19. mája 2026.
(4)
Zákaz skladovania neoznačených tabakových výrobkov, predávania neoznačených tabakových výrobkov a ponúkania neoznačených tabakových výrobkov na predaj podľa § 12a ods.11 sa nevzťahuje na osobu, ktorá skladuje, predáva alebo ponúka na predaj cigarety alebo tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2019 a uvedené na trh do 19. mája 2020 alebo ktorá skladuje, predáva alebo ponúka na predaj iné tabakové výrobky ako cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet vyrobené pred 20. májom 2024 a uvedené na trh do 19. mája 2026, a to až do ich odovzdania colnému úradu na zničenie podľa odseku 5 alebo 6.
(5)
Osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet alebo spotrebiteľské balenia tabaku vyrobené pred 20. májom 2019, ktoré nepredala do 19. mája 2020, je povinná do 15. júna 2020 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení cigariet a spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia cigariet a spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 20 ods. 7 sa nepoužije.
(6)
Osoba, ktorá v rámci podnikania predáva spotrebiteľské balenia tabakového výrobku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov iné ako spotrebiteľské balenia cigariet alebo spotrebiteľské balenia tabaku vyrobené pred 20. májom 2024, ktoré nepredala do 19. mája 2026, je povinná do 15. júna 2026 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení tabakových výrobkov iných ako spotrebiteľských balení cigariet alebo spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia tabakových výrobkov iné ako spotrebiteľské balenia cigariet alebo spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 20 ods. 7 sa nepoužije.“.

Čl. II

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 296/2016 a zákona č. 269/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov je oprávnená odoberať aj osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“), a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“).“.
2.
V § 9 ods. 4 prvej vete sa za slová „oprávnený príjemca“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“.
3.
V § 9 ods. 4 druhej vete sa za slová „(§ 9a)“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“.
4.
V § 9 ods. 4 tretej vete, ods. 6 druhej vete, ods. 7 prvej vete a ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 9aa neustanovuje inak.“.
5.
V § 9 ods. 12 písm. i) až k) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pre spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku,“.
6.
Za § 9 sa vkladá § 9aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
§9aa Osobitné ustanovenia o označovaní tabakových výrobkov kontrolnou známkou
(1)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet predávaného v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnému počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku predávaného v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru, sa môže použiť len kontrolná známka, ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14.
(2)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet dodávaného na paluby lietadiel, určeného výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnému počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku dodávaného na paluby lietadiel, určeného výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu sa môže použiť len kontrolná známka, ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14.
(3)
Na označenie spotrebiteľského balenia cigariet predávaného v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom sa môže použiť len kontrolná známka, ktorej údaje zodpovedajú príslušnému počtu kusov cigariet v tomto balení, dĺžke jednej cigarety a ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14. Na označenie spotrebiteľského balenia tabaku predávaného v daňovom sklade na predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane zahraničným zástupcom sa môže použiť len kontrolná známka, ktorá je vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 9b ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 9 ods. 14.“.
7.
V § 33 ods. 8 sa slová „osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“),“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu“.
8.
V § 33a ods. 6 sa slová „osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“),“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov“.
9.
Za § 44y sa vkladá § 44z, ktorý znie:
§44z Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. apríla 2019
(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku určené na predaj podľa § 9 ods. 12 písm. i) a k) v znení účinnom do 19. apríla 2019 a vyrobené pred 20. májom 2019 možno predávať do 19. mája 2020.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet a spotrebiteľské balenie tabaku dodané podľa § 9 ods. 12 písm. j) v znení účinnom do 19. apríla 2019 a vyrobené pred 20. májom 2019 možno dodávať do 19. mája 2020.
(3)
Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského balenia tabaku určených na predaj podľa § 9 ods. 12 písm. i) a k) v znení účinnom od 20. apríla 2019 možno od 15. júla 2019.
(4)
Objednávať kontrolné známky určené na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a spotrebiteľského balenia tabaku dodaných podľa § 9 ods. 12 písm. j) v znení účinnom od 20. apríla 2019 možno od 15. júla 2019.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 20. apríla 2019 okrem čl. I § 12a ods. 1 až 4 a 6 až 13 a § 12b v piatom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 20. mája 2019, a čl. I dvanásteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 20. mája 2020.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.