Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

378/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013
378
ZÁKON
zo 17. septembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z. a zákona č. 547/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na účely výpočtu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet a cena najpredávanejšej cenovej kategórie cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v takomto spotrebiteľskom balení cigariet.“.
2.
V § 6 ods. 2 sa slová „1,41 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „52,44 eur/1 000 kusov“.
3.
V § 6 ods. 3 sa slová „2,10 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „81,32 eur/1 000 kusov“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Platnosť sadzby dane z cigariet sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno abecedy (bez diakritiky) v abecednom poradí.“.
5.
V § 7 písmeno f) znie:
„f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo 25 kusov cigariek, alebo 10 kusov cigár, alebo 50 g tabaku,“.
6.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
§8 Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov dovážaných cestujúcim z územia tretích štátov v osobnej batožine
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie
a)
cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku súkromného rekreačného lietania,
b)
súkromným rekreačným lietaním použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu alebo iného vzťahu na iné ako obchodné účely alebo na iné účely ako je preprava cestujúcich alebo tovaru alebo poskytovanie služieb za protihodnotu alebo pre potreby orgánov verejnej moci,
c)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretích štátov pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu, a tiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príručná batožina spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,
d)
neobchodným dovozom dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho, ak
1.
sú tabakové výrobky určené na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,4a) alebo sú určené ako dar,
2.
povaha a množstvo tabakových výrobkov nevzbudzujú podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely,
3.
sa dovoz uskutočňuje príležitostne,
e)
cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy.
(2)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve
a)
200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
b)
100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
c)
50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
d)
250 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie, ak cestuje inak ako leteckou dopravou.
(3)
Každé množstvo ustanovené v odseku 2 písm. a) až d) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky. Oslobodenie od dane sa môže uplatňovať na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.
(4)
Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.“.
7.
V § 9 ods. 4 sa za slová „(ďalej len “registračné odberné číslo„),“ vkladajú slová „znaku pre platnosť sadzby spotrebnej dane,“.
8.
V § 9 ods. 4 druhá veta znie:
„Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cigariet na časti určenej na otvorenie tak, aby sa cigarety nemohli vybrať bez viditeľného poškodenia kontrolnej známky alebo spotrebiteľského balenia cigariet a aby aspoň jedna časť kontrolnej známky, kde je uvedené registračné odberné číslo a cena cigariet, ostala nepoškodená.“.
9.
V § 9 ods. 30 písmeno c) znie:
„c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určené na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti4a) na daňovom území najviac v množstve 50 kusov cigariet alebo dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúceho najviac v množstve 200 kusov cigariet na osobu, ak cestujúci cestuje leteckou dopravou, alebo 40 kusov cigariet na osobu, ak cestujúci cestuje inak ako leteckou dopravou,“.
10.
V § 41a ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) sa za slová „§ 7 písm. f)“ vkladajú slová „alebo § 8 ods. 2“.
11.
Za § 44d sa vkladá § 44e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§44e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2009
(1)
Ak sa má spotrebiteľské balenie cigariet uvádzať do daňového voľného obehu od 1. februára 2009, musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno “B„, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2009, pričom registračné odberné číslo a cena cigariet musia byť uvedené v dvoch častiach kontrolnej známky.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. februárom 2009 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2009.
(3)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisov platných pred 1. februárom 2009 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 30. septembra 2009. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(4)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 2, ktoré nepredala do 30. septembra 2009, je povinná do 15. októbra 2009 oznámiť písomne alebo elektronicky miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam. Ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa v prípade postupu podľa tohto odseku nepoužije.“.
12.
V prílohe č. 1 piaty bod znie:
„5.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).“.
13.
Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006).“.

Čl. II

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z. a zákona č. 609/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, chladiarenských a iných podobných zariadení pri vstupe na daňové územie z členských štátov a pri dovoze z územia tretích štátov v množstve podľa osobitného predpisu6a) a ktorý slúži na ich vlastný pohon alebo prevádzku; bežnou nádržou sa na účely tohto zákona rozumie nádrž pevne zabudovaná výrobcom motorových dopravných prostriedkov toho istého typu alebo výrobcom strojov, alebo výrobcom zariadení, ako aj nádrž na plyn, ak plyn slúži ako pohonná látka, a ktorá zároveň umožňuje priame použitie pohonnej látky.“.
2.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§10a Oslobodenie od dane pri dovoze minerálneho oleja dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie neobchodným dovozom dovoz minerálneho oleja cestujúcim, ak
a)
je minerálny olej určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,6b)
b)
povaha a množstvo minerálneho oleja nevzbudzuje podozrenie, že sa dováža na obchodné účely,
c)
sa dovoz uskutočňuje príležitostne.
(2)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz minerálneho oleja z územia tretích štátov, ktorý sa nachádza v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku podľa § 10 ods. 2 písm. i) a ktorý slúži na jeho vlastný pohon, a minerálny olej nachádzajúci sa v prenosnej nádrži v objeme nepresahujúcom desať litrov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:
„6b)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.
3.
V § 28 odsekoch 3 a 5 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich pracovných dní“.
4.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá použila minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10 ods. 2 písm. i) na iný ako určený účel, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 50 000 Sk.
(8)
Fyzickej osobe, ktorá použila minerálny olej oslobodený od dane podľa § 10a ods. 2 na iný ako určený účel, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitého minerálneho oleja, najmenej však 5 000 Sk.“.
5.
Príloha č. 1 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).“.

Čl. VI

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z. a zákona č. 537/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 45 znie:
§45
Tovar dovážaný v osobnej batožine cestujúceho je oslobodený od dovozného cla v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.53)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:
„53)
Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 46 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.
3.
V § 50 sa vypúšťajú odseky 1 a 3 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 56, 57 a 58a a zrušuje sa označenie odseku 2.

Čl. VII

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z. a zákona č. 593/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až zc) sa označujú ako písmená c) až zb).
2.
Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§48a Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie
a)
cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku súkromného rekreačného lietania,
b)
súkromným rekreačným lietaním použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe nájomného vzťahu alebo iného vzťahu na iné ako obchodné účely alebo na iné účely ako je preprava cestujúcich alebo tovaru alebo poskytovanie služieb za protihodnotu alebo pre potreby orgánov verejnej moci,
c)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci pri ukončení svojej cesty predložiť colnému orgánu, a tiež batožina, ktorú môže cestujúci predložiť tomuto colnému orgánu neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príručná batožina spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu; pohonné látky iné ako v odseku 12 sa za osobnú batožinu nepovažujú,
d)
neobchodným dovozom dovoz tovaru, ak
1.
je tovar určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,24a) alebo je určený ako dar,
2.
povaha a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že tovar sa dováža na obchodné účely a
3.
dovoz sa uskutočňuje príležitostne,
e)
cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy.
(2)
Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov.
(3)
Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa okrem tovaru uvedeného v odsekoch 6 až 12 uplatní na dovoz tovaru, ak jeho hodnota celkom nepresahuje
a)
9 037,80 Sk na osobu inú ako uvedenú v písmenách b) a c),
b)
12 954,20 Sk na osobu, ak cestuje leteckou dopravou,
c)
4 518,90 Sk na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok.
(4)
Na účely uplatňovania peňažných limitov podľa odseku 3 sa hodnota jednotlivého tovaru nemôže rozdeliť.
(5)
Na účely uplatňovania oslobodenia od dane podľa odseku 3 sa neprihliada na hodnotu osobnej batožiny cestujúceho, ktorá sa dováža dočasne alebo sa dováža spätne po jej dočasnom vývoze, a hodnotu liekov nevyhnutných na osobnú potrebu cestujúceho.
(6)
Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa pri dovoze tabakových výrobkov uplatní na jedného cestujúceho najviac na množstvo
a)
200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
b)
100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
c)
50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou,
d)
250 gramov tabaku na fajčenie na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou.
(7)
Každé množstvo ustanovené v odseku 6 písm. a) až d) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre oslobodenie od dane na tabakové výrobky. Oslobodenie od dane na tabakové výrobky sa môže uplatniť na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov uvedených v odseku 6 písm. a) až d), ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.
(8)
Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov iných ako tiché víno a pivo uplatní na jedného cestujúceho najviac na množstvo
a)
jeden liter alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo nedenaturovaného etylalkoholu s obsahom alkoholu 80 % objemu a viac,
b)
dva litre alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu 22 % a menej.
(9)
Každé množstvo ustanovené v odseku 8 písm. a) a b) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre oslobodenie od dane na alkohol a alkoholické nápoje. Oslobodenie od dane na alkohol a alkoholické nápoje sa môže uplatniť na akúkoľvek kombináciu alkoholu a alkoholických nápojov uvedených v odseku 8, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.
(10)
Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa uplatní na dovoz tichého vína najviac v množstve 4 litrov a na dovoz piva najviac v množstve 16 litrov.
(11)
Oslobodenie od dane podľa odsekov 6 až 10 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.
(12)
Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa uplatní na dovoz pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v bežnej nádrži motorového dopravného prostriedku, a pohonných látok v prenosnej nádrži, ktorých objem nepresahuje desať litrov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.
3.
V § 59 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „cestujúci“)“.
4.
V prílohe č. 6 druhý bod znie:
„2.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).“.

Čl. VIII

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. f) sa slová „menším ako desať kusov“ nahrádzajú slovami „iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov“.
2.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 5 až 12, ktoré znejú:
„(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov, možno vyrábať alebo dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára 2009.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov, možno predávať najneskôr do 30. septembra 2009.
(7)
Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov možno vyrábať alebo dovážať na územie Slovenskej republiky najneskôr do 31. januára 2010.
(8)
Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov možno predávať najneskôr do 31. júla 2010.
(9)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo dováža na územie Slovenskej republiky spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov po 31. januári 2009, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov.
(10)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá predáva spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov po 30. septembri 2009, s výnimkou spotrebiteľského balenia cigariet s obsahom desať kusov.
(11)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá vyrába alebo dováža na územie Slovenskej republiky spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov po 31. januári 2010.
(12)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 10 000 Sk do 200 000 Sk fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá predáva spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom desať kusov po 31. júli 2010.“.

Čl. IX

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z. a zákona č. 621/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „pozemkové spoločenstvá,“.
2.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 3 000 000 Sk.“.
3.
Za § 39d sa vkladá § 39e, ktorý znie:
§39e
Ustanovenie § 9 ods. 2 v znení účinnom od 1. decembra 2008 sa použije pri zostavovaní účtovnej uzávierky, ktorá sa zostavuje po dni účinnosti tohto zákona.“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 s výnimkou čl. I bodov 2, 3, 4, 7 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.