Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborových organizácií 2023

Znenie účinné: od 01.03.1968
Časové verzie:
21/1968 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.03.1968
21
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 30. januára 1968
o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií
Dňa 21. novembra 1947 bol v New Yorku Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov schválený Dohovor o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
Prezident republiky podpísal listinu o prístupe k Dohovoru s touto výhradou:
„Československá socialistická republika sa nepovažuje za viazanú ustanoveniami oddielu 24 a 32 Dohovoru, ktoré predpokladajú obligatórnu právomoc Medzinárodného súdneho dvora pre tieto spory vzniknuté pri výklade alebo vykonávaní Dohovoru; pokiaľ ide o príslušnosť Medzinárodného súdneho dvora pre tieto spory, zastáva Československá socialistická republika stanovisko, že na to, aby sa mohol určitý spor predložiť na vyriešenie Medzinárodnému súdnemu dvoru, je v každom jednotlivom prípade nevyhnutný súhlas všetkých strán v spore. Táto výhrada sa týka taktiež ustanovenia oddielu 32, podľa ktorého majú strany prijať posudok Medzinárodného súdneho dvora ako rozhodujúci."
Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára Dohovoru, 29. decembra 1966.
Na základe svojho článku XI oddielu 41 nadobudol prístup Československej socialistickej republiky účinnosť dňom uloženia listiny o prístupe. V súlade s ustanovením článku XI oddielu 43 Dohovoru sa Československá socialistická republika zaviazala vykonávať jeho ustanovenia voči
a)
Medzinárodnej organizácii práce,
b)
Organizácii Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru,
c)
Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo,
d)
Medzinárodnej zdravotníckej organizácii,
e)
Svetovej poštovej únii,
f)
Medzinárodnej telekomunikačnej únii,
g)
Svetovej meteorologickej organizácii a
h)
Medzinárodnej námornej poradnej organizácii.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHOVOR o výsadách a imunitách odborných organizácií, schválený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 21. novembra 1947
Keďže Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo 13. februára 1946 rezolúciu za účelom čo možno najväčšieho zjednotenia výsad a imunít, ktoré požíva Organizácia Spojených národov a rôzne odborné organizácie, a
keďže sa konali konzultácie týkajúce sa vykonávania uvedenej rezolúcie medzi Organizáciou Spojených národov a odbornými organizáciami,
Valné zhromaždenie rezolúciou 179(II) prijalo 21. novembra 1947 tento Dohovor, ktorý sa predkladá odborným organizáciám na prijatie a všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov a všetkým ostatným štátom, ktoré sú členmi jednej alebo viac odborných organizácií, na prístup.
Článok I
Definície a rozsah
Oddiel 1
V tomto Dohovore:
1.
Slová „štandardné ustanovenia“ sa týkajú ustanovení článkov II až IX.
2.
Slová „odborné organizácie“ znamenajú:
a)
Medzinárodnú organizáciu práce,
b)
Organizáciu Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo,
c)
Organizáciu Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru,
d)
Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo,
e)
Medzinárodný menový fond,
f)
Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj,
g)
Svetovú zdravotnícku organizáciu,
h)
Svetovú poštovú úniu,
i)
Medzinárodnú telekomunikačnú úniu a
j)
ktorúkoľvek inú organizáciu pridruženú k Organizácii Spojených národov podľa ustanovení článkov 57 a 63 Charty.
3.
Slovo „Dohovor“ znamená vo vzťahu ku ktorejkoľvek odbornej organizácii štandardné ustanovenia, ako sú upravené konečným (alebo revidovaným) textom prílohy odovzdanej touto organizáciou podľa ustanovení oddielov 36 a 38.
4.
Pre účely článku III slová „majetok a aktíva“ zahrňujú taktiež majetok a fondy spravované odbornou organizáciou pri plnení ich štatutárnych funkcií.
5.
Pre účely článkov V a VII výraz „zástupcovia členov“ treba vykladať tak, že zahŕňajú všetkých zástupcov, alternátov, poradcov, technických expertov a tajomníkov delegácií.
6.
V oddieloch 13, 14, 15 a 25 sa výrazom „schôdza zvolaná odbornou organizáciou“ rozumie schôdza: 1. jej zhromaždenia a výkonného orgánu (akokoľvek označeného) a 2. akejkoľvek komisie zriadenej podľa jej ústavy, 3. akejkoľvek medzinárodnej konferencie ňou zvolanej, 4. akéhokoľvek výboru ktoréhokoľvek z týchto orgánov.
7.
Výraz „vedúci sekretariátu“ znamená hlavného výkonného úradníka príslušnej odbornej organizácie, či už je označený ako „generálny riaditeľ“ alebo inak.
Oddiel 2
Každá zmluvná strana tohto Dohovoru vo vzťahu ku ktorejkoľvek odbornej organizácii, na ktorú sa Dohovor vzťahuje podľa oddielu 37, poskytne tejto organizácii alebo vo vzťahu k nej výsady a imunity ustanovené v štandardných ustanoveniach na základe podmienok v nich špecifikovaných s výhradou úprav obsiahnutých v ustanoveniach konečnej (alebo revidovanej) prílohy týkajúcej sa danej organizácie a odovzdanej podľa oddielu 36 alebo 38.
Článok II
Právnická osobnosť
Oddiel 3
Odborné organizácie sú právnickými osobami. Majú spôsobilosť a) dojednávať zmluvy, b) nadobúdať a scudzovať hnuteľný a nehnuteľný majetok, c) vystupovať pred súdmi.
Článok III
Majetok, fondy a aktíva
Oddiel 4
Odborné organizácie, ich majetok a aktíva umiestnené kdekoľvek u kohokoľvek požívajú imunitu vyňatia z jurisdikcie akéhokoľvek druhu, pokiaľ sa jej v určitom prípade výslovne nezriekli. Rozumie sa však, že žiadne zrieknutie sa imunity nemôže sa vzťahovať na exekučné opatrenie.
Oddiel 5
Miestnosti odborných organizácií sú nedotknuteľné. Majetok a aktíva odborných organizácií kdekoľvek umiestnené a v držbe kohokoľvek požívajú imunitu voči prehliadke, rekvizícii, konfiškácii, vyvlastneniu a akémukoľvek výkonnému, administratívnemu, súdnemu alebo zákonodarnému zásahu.
Oddiel 6
Archívy odborných organizácií a vôbec všetky listiny, ktoré im patria alebo sú v ich držbe, sú nedotknuteľné, nech sú umiestnené kdekoľvek.
Oddiel 7
Nepodliehajúc finančnej kontrole, predpisom alebo moratóriám akéhokoľvek druhu,
a)
odborné organizácie môžu mať v držbe fondy, zlato alebo ktorúkoľvek menu a mať účty v ktorejkoľvek mene;
b)
odborné organizácie môžu voľne prevádzať svoje fondy, zlato alebo menu z jednej krajiny do druhej alebo vnútri ktorejkoľvek krajiny a vymieňať ktorúkoľvek menu, ktorú majú v držbe, za ktorúkoľvek inú menu.
Oddiel 8
Pri výkone svojich práv podľa vyššie uvedeného oddielu 7 bude každá odborná organizácia mať na zreteli všetky pripomienky vlády ktorejkoľvek zmluvnej strany, pokiaľ zistí, že im môže vyhovieť bez ujmy na svojich záujmoch.
Oddiel 9
Odborné organizácie, ich aktíva, príjmy a iný majetok sú
a)
oslobodené od všetkých priamych daní; rozumie sa však, že sa odborné organizácie nebudú domáhať oslobodenia od daní, ktoré sú v skutočnosti iba poplatkom za všeobecne užitočné služby;
b)
oslobodené od colných poplatkov a dovozných a vývozných zákazov a obmedzení, pokiaľ ide o predmety dovážané alebo vyvážané odbornými organizáciami pre ich úradnú potrebu. Rozumie sa však, že predmety dovezené s týmto oslobodením nebudú predané v štáte, kam boli dovezené, ale za podmienok dohodnutých s vládou tohto štátu;
c)
oslobodené od colných poplatkov a dovozných i vývozných zákazov a obmedzení, pokiaľ ide o ich publikácie.
Oddiel 10
Hoci sa odborné organizácie spravidla nebudú domáhať oslobodenia od spotrebných dávok a od daní z predaja nehnuteľného a hnuteľného majetku tvoriacich súčasť ceny, ktorá sa má zaplatiť, zmluvné strany napriek tomu urobia, kedykoľvek to bude možné, vhodné správne opatrenia za účelom odpustenia alebo vrátenia dávky alebo dane, keď odborné organizácie budú robiť pre úradnú potrebu dôležité nákupy, na ktoré také dávky a dane boli alebo majú byť uvalené.
Článok IV
Uľahčenie spojenia
Oddiel 11
Každá odborná organizácia bude na území každého štátu, ktorý je stranou tohto Dohovoru, voči tejto organizácii, používať pre dopravovanie úradných správ nie menej výhodné nakladanie, ako je nakladanie poskytované vládou tohto štátu ktorejkoľvek inej vláde, počítajúc do toho jej diplomatickú misiu, pokiaľ ide o prednostné práva, sadzby a poplatky za poštové zásielky, kábelogramy, telegramy, rádiogramy, fototelegramy, telefonické a iné dopravovanie správ, ako aj pokiaľ ide o novinárske sadzby za správy pre tlač a rozhlas.
Oddiel 12
Úradná korešpondencia a ostatné úradné spojenia odborných organizácií nepodliehajú cenzúre.
Odborné organizácie majú právo používať šifry a odosielať a prijímať korešpondenciu prostredníctvom kuriérov alebo zapečatených batožín, ktoré požívajú tie isté imunity a výsady ako diplomatický kuriéri a diplomatické batožiny.
Nič v tomto oddiele sa nebude vykladať tak, že by vylučovalo prijatie vhodných bezpečnostných opatrení určených na základe dohody medzi zmluvnou stranou tohto Dohovoru a odbornou organizáciou.
Článok V
Zástupcovia členských štátov
Oddiel 13
Zástupcovia členských štátov požívajú na schôdzach zvolaných odbornou organizáciou pri výkone svojich funkcií a cestou na miesto schôdze a z tohto miesta tieto výsady a imunity:
a)
imunitu proti zatknutiu alebo väzbe a proti zhabaniu osobných batožín a imunitu vyňatia z jurisdikcie akéhokoľvek druhu pre ústne alebo písomné výroky a pre všetko konanie, ktoré uskutočnia ako zástupcovia;
b)
nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;
c)
právo používať šifry a prijímať listiny a korešpondenciu prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatených batožinách;
d)
pre seba i svojho manžela vyňatie z prisťahovaleckých obmedzení, z hlásenia cudzincov a z povinností vyplývajúcich zo štátnej služby v štáte, do ktorého prichádzajú alebo ktorým prechádzajú pri výkone svojho úradu;
e)
pokiaľ ide o devízové alebo menové obmedzenia tie isté výhody, ktoré sa poskytujú zástupcom cudzích vlád s dočasným úradným poslaním;
f)
pokiaľ ide o osobné batožiny tie isté imunity a výhody, ktoré sa poskytujú diplomatickým zástupcom porovnateľnej hodnosti.
Oddiel 14
Aby sa zástupcom členských štátov v odborných organizáciách na schôdzach nimi zvolaných zabezpečila plná sloboda slova a plná nezávislosť pri plnení ich povinností, imunita vyňatia z jurisdikcie pre písomné alebo ústne výroky a pre všetko konanie, ktoré uskutočnia pri plnení svojich povinností, bude sa i naďalej poskytovať bez ohľadu na to, že tieto osoby už nebudú vykonávať tieto funkcie.
Oddiel 15
Tam, kde daňová povinnosť akéhokoľvek druhu závisí od pobytu, sa za dobu pobytu nepovažujú tie obdobia, po ktoré sa zástupcovia členských štátov v odborných organizáciách a na schôdzach zvolaných týmito odbornými organizáciami zdržiavajú na území niektorej zmluvnej strany pre plnenie svojich povinností.
Oddiel 16
Výsady a imunity sa zástupcom členských štátov neposkytujú pre ich osobný prospech, ale na zabezpečenie nezávislého vykonávania ich úloh súvisiacich s odbornými organizáciami. Preto má zmluvná strana nielen právo, ale aj povinnosť zriecť sa imunity svojho zástupcu v každom prípade, v ktorom by podľa mienky zmluvnej strany imunita prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom sa jej možno zriecť bez ujmy na účele, pre ktorý sa imunita poskytuje.
Oddiel 17
Ustanovenia oddielu 13, 14 a 15 nemožno používať vo vzťahu medzi zástupcom a orgánmi štátu, ktorého je príslušníkom alebo ktorého je alebo bol zástupcom.
Oddiel 18
Každá odborná organizácia určí kategórie úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia tohto článku a článku VIII. Ich zoznam predloží všetkým zmluvným stranám tohto Dohovoru v prípade každej odbornej organizácie a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Mená úradníkov zahrnutých do týchto kategórií oznámi čas od času vyššie uvedeným vládam.
Oddiel 19
Úradníci odborných organizácií
a)
požívajú imunitu vyňatia z jurisdikcie pre ústne alebo písomné výroky a pre všetko konanie pri výkone svojich úradných funkcií;
b)
sú vyňatí zo zdanenia platov a požitkov, ktoré im platia odborné organizácie, za tých istých podmienok ako úradníci Organizácie Spojených národov;
c)
požívajú spolu so svojimi manželmi a od nich závislými príbuznými imunitu voči prisťahovaleckým obmedzeniam a voči hláseniu cudzincov;
d)
požívajú rovnaké výsady, pokiaľ ide o devízové výhody, ako úradníci diplomatických misií porovnateľných hodností;
e)
požívajú spolu so svojimi manželmi a od nich závislými príbuznými v čase medzinárodných kríz tie isté repatriačné výhody ako úradníci diplomatických misií porovnateľných hodností;
f)
majú právo bezcolne doviezť svoj nábytok a zvršky v čase prvého nástupu úradu v príslušnej krajine.
Oddiel 20
Úradníci odborných organizácií požívajú imunitu voči povinnostiam vyplývajúcim zo štátnej služby, pričom vo vzťahu k štátom, ktorých sú občanmi, sa táto imunita týka iba tých úradníkov odborných organizácií, ktorých mená boli v súvislosti s ich poslaním pojaté do zoznamu zostaveného vedúcim sekretariátu odbornej organizácie a schváleného príslušným štátom.
Ak by iní úradníci odborných organizácií mali byť povolaní na výkon štátnej služby, príslušný štát poskytne na žiadosť príslušnej odbornej organizácie taký dočasný odklad povolania uvedených úradníkov, aký je potrebný na to, aby sa zabránilo prerušeniu dôležitej práce.
Oddiel 21
Okrem výsad a imunít uvedených v oddieloch 19 a 20 vedúci sekretariátu každej odbornej organizácie a taktiež úradník konajúci v jeho mene v čase jeho neprítomnosti požívajú spolu so svojimi manželmi a maloletými deťmi také výsady a imunity, vyňatia a výhody, ktoré sa poskytujú diplomatickému personálu podľa medzinárodného práva.
Oddiel 22
Výsady a imunity sa poskytujú úradníkom iba v záujme odborných organizácií a nie pre ich osobný prospech. Každá odborná organizácia má právo a povinnosť zriecť sa imunity ktoréhokoľvek úradníka v každom prípade, v ktorom by podľa jej mienky prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom sa jej možno zriecť bez ujmy na záujmoch tejto odbornej organizácie.
Oddiel 23
Každá odborná organizácia bude vždy spolupracovať s príslušnými úradmi zmluvných strán, aby uľahčila riadny výkon práva, zabezpečila zachovávanie policajných predpisov a zabránila každému zneužitiu výsad, imunít a výhod uvedených v tomto článku.
Článok VII
Zneužitie výsady
Oddiel 24
Ak ktorákoľvek zmluvná strana tohto Dohovoru má za to, že došlo k zneužitiu výsady alebo imunity v tomto Dohovore, budú sa konať konzultácie medzi týmto štátom a príslušnou odbornou organizáciou s cieľom zistiť, či k nemu došlo, a v kladnom prípade s cieľom zabezpečiť, aby sa neopakovalo. Ak konzultácie nepovedú k uspokojivému výsledku pre tento štát a pre túto odbornú organizáciu, bude otázka, či došlo k zneužitiu výsady alebo imunity predložená Medzinárodnému súdnemu dvoru podľa ustanovenia oddielu 32. Ak Medzinárodný súdny dvor dospeje k záveru, že k zneužitiu došlo, bude mať zmluvná strana tohto Dohovoru, ktorá bola týmto zneužitím poškodená, právo odňať príslušnej odbornej organizácii po jej upovedomení výhody vyplývajúce z výsady alebo imunity, ktorá bola zneužitá.
Oddiel 25
1.
Zástupcovia členských štátov na zhromaždeniach zvolaných odbornými organizáciami pri výkone svojich funkcií a počas svojej cesty do miesta a z miesta zhromaždenia a úradníci kategórie ustanovenej v oddiele 18 nesmú byť požiadaní miestnymi orgánmi, aby opustili štát, v ktorom vykonávajú svoje funkcie, v súvislosti s akoukoľvek úradnou činnosťou. Avšak v prípade zneužitia výsad spojených s pobytom, ktorého sa taká osoba dopustila v určitom štáte mimo rámca svojich úradných funkcií, môže vláda tohto štátu požiadať, aby tento štát opustila za týchto podmienok:
2.
I. Zástupcovia členských štátov alebo osoby, ktoré majú podľa oddielu 21 nárok na diplomatické imunity, nebudú požiadaní, aby opustili štát iným spôsobom než podľa procedúry uplatnenej voči diplomatickým zástupcom akreditovaným v tomto štáte.
II. V prípade, v ktorom ide o úradníka, na ktorého sa nevzťahuje oddiel 21, nebude vydaný príkaz, aby opustil príslušný štát, okrem ak so súhlasom ministra zahraničných vecí tohto štátu, ktorý sa môže vysloviť len po konzultácii s vedúcim sekretariátu príslušnej odbornej organizácie; ak proti úradníkovi prebieha konanie o vyhostenie, vedúci sekretariátu odbornej organizácie má právo zúčastniť sa na takomto konaní v mene osoby, proti ktorej bolo zavedené.
Článok VIII
Laissez-passer
Oddiel 26
Úradníci odborných organizácií môžu používať laissez-passer Organizácie Spojených národov v súlade s administratívnymi dojednaniami uzavretými medzi generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov a príslušnými orgánmi odborných organizácií, ktoré môžu byť osobitne splnomocnené na vydávanie laissez-passer. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude informovať všetky zmluvné strany o každom takomto dojednaní.
Oddiel 27
Zmluvné strany tohto Dohovoru uznávajú a prijímajú laissez-passer Organizácie Spojených národov vydané úradníkom odborných organizácií ako platné cestovné doklady.
Oddiel 28
Žiadosti o víza, pokiaľ sa vyžadujú od úradníkov odborných organizácií, ktorí majú laissez-passer Organizácie Spojených národov, budú sa vybavovať čo najrýchlejšie, ak k nim bude priložené potvrdenie o tom, že cestujú v súvislosti so záležitosťami odbornej organizácie. Okrem toho sa týmto osobám uľahčí rýchle cestovanie.
Oddiel 29
Výhody obdobné tým, ktoré sú uvedené v oddiele 28, sa poskytujú expertom a iným osobám, ktorí, hoci nemajú laissez-passer Organizácie Spojených národov, majú potvrdenie o tom, že cestujú v súvislosti so záležitosťami odbornej organizácie.
Oddiel 30
Vedúci sekretariátu, ich pomocníci, vedúci oddelení a ostatní úradníci, ktorí nemajú nižšiu hodnosť ako vedúci oddelení odborných organizácií a ktorí cestujú na laissez-passer Organizácie Spojených národov v súvislosti so záležitosťami odborných organizácií, požívajú tie isté cestovné výhody ako úradníci diplomatických misií porovnateľnej hodnosti.
Článok IX
Urovnávanie sporov
Oddiel 31
Každá odborná organizácia urobí opatrenia pre vhodný urovnávania:
a)
sporov vzniknutých zo zmlúv alebo iných sporov súkromnoprávnej povahy, v ktorých je odborná organizácia stranou;
b)
sporov, v ktorých je zúčastnený ktorýkoľvek úradník odbornej organizácie, ktorý pre svoje úradné postavenie požíva imunitu, pokiaľ nedošlo k zrieknutiu sa imunity podľa ustanovenia oddielu 22.
Oddiel 32
Všetky rozpory vzniknuté z výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru budú predložené Medzinárodnému súdnemu dvoru, pokiaľ sa v niektorom prípade strany nedohodnú, že použijú iný prostriedok na urovnanie. Ak vznikne rozpor medzi niektorou odbornou organizáciou na jednej strane a niektorou zmluvnou stranou na druhej strane, bude podľa článku 96 Charty, článku 65 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora a v súlade s príslušnými ustanoveniami dohôd uzavretých medzi Organizáciou Spojených národov a príslušnou odbornou organizáciou podaná žiadosť o posudok o akejkoľvek právnej otázke zahrnutej v spore. Strany prijmú posudok Medzinárodného súdneho dvora ako rozhodujúci.
Článok X
Prílohy a vykonávanie jednotlivými odbornými organizáciami
Oddiel 33
Pre každú odbornú organizáciu platia štandardné ustanovenia s výhradou zmien, ktoré sú obsiahnuté v konečnom (revidovanom) texte prílohy, týkajúcej sa tejto organizácie, podľa ustanovení oddielu 36 a 38.
Oddiel 34
Ustanovenia tohto Dohovoru vo vzťahu ku ktorejkoľvek odbornej organizácii sa vykladajú vo svetle funkcií, ktoré sú zverené tejto odbornej organizácii jej štatútom.
Oddiel 35
Návrhy príloh 1 až 9 sa uvedeným odborným organizáciám odporúčajú. V prípade ktorejkoľvek odbornej organizácie, ktorá nie je výslovne v oddiele 1 uvedená, generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle tejto organizácii návrh prílohy odporúčaný Hospodárskou a sociálnou radou.
Oddiel 36
Konečný text každej prílohy prijme príslušná odborná organizácia podľa jej štatutárnej procedúry. Odpis prílohy prijatej každou odbornou organizáciou odovzdá sa generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a nahradí tak návrh uvedený v oddiele 35.
Oddiel 37
Tento Dohovor nadobudne pre každú odbornú organizáciu účinnosť, len čo odovzdá generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov konečný text príslušnej prílohy a bude ho informovať o tom, že prijíma štandardné ustanovenia, ako boli upravené v príslušnej prílohe, a zaviaže sa vykonávať oddiely 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 a 45 ( s výhradou akýchkoľvek úprav oddielu 32, ktoré sa môžu považovať za nevyhnutné s cieľom zladenia konečného textu prílohy so štatútom príslušnej odbornej organizácie) a všetky ustanovenia prílohy ukladajúce tejto odbornej organizácii povinnosti. Generálny tajomník zašle všetkým členským štátom Organizácie Spojených národov a iným členským štátom odborných organizácií overené odpisy všetkých príloh, ktoré mu boli odovzdané podľa ustanovenia tohto oddielu a revidovaných príloh, ktoré boli odovzdané podľa ustanovenia oddielu 38.
Oddiel 38
Ak niektorá odborná organizácia po odovzdaní konečného textu prílohy podľa ustanovenia oddielu 36 schváli akákoľvek doplnok podľa svojej štatutárnej procedúry, odovzdá táto odborná organizácia revidovaný text generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
Oddiel 39
Ustanovenia tohto Dohovoru žiadnym spôsobom neobmedzujú a nie sú na ujmu pre výsady a imunity, ktoré poskytol alebo môže poskytnúť ktorýkoľvek štát niektorej odbornej organizácii pre to, že na území tohto štátu je jej sídlo alebo sídla jej oblastných úradovní. Tento Dohovor sa nebude vykladať tak, že by bránil ktorejkoľvek zmluvnej strane a ktorejkoľvek odbornej organizácii uzavrieť dodatočné dohody upravujúce ustanovenia tohto Dohovoru alebo rozširujúce alebo obmedzujúce výsady a imunity poskytované týmto Dohovorom.
Oddiel 40
Rozumie sa, že štandardné ustanovenia pozmenené konečným textom prílohy zaslané príslušnou odbornou organizáciou generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov podľa ustanovenia oddielu 36 (alebo revidované prílohy zaslané podľa ustanovenia oddielu 38), budú v súlade s ustanoveniami štatútu, ktorý bude pre príslušnú odbornú organizáciu v platnosti, a ak by bolo potrebné doplniť tento štatút tak, aby bol zladený, že taký doplnok vstúpi v platnosť podľa štatutárnej procedúry tejto odbornej organizácie predtým, než bude konečná (alebo revidovaná) príloha odovzdaná.
Tento Dohovor nemá pôsobiť tak, aby zrušoval alebo menil ustanovenia štatútu niektorej odbornej organizácie, ani práva a povinnosti, ktoré by mohla mať, získať alebo prevziať.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
Oddiel 41
Prístup ktoréhokoľvek členského štátu Organizácie Spojených národov a (s prihliadnutím na ustanovenie oddielu 42) ktoréhokoľvek členského štátu niektorej odbornej organizácie k tomuto Dohovoru sa uskutoční uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a nadobudne účinnosť dňom jej uloženia.
Oddiel 42
Každá príslušná odborná organizácia doručí text tohto Dohovoru spolu s príslušnými prílohami tým svojim členským štátom, ktoré nie sú členmi Organizácie Spojených národov, a vyzve ich, aby k nemu pristúpili, pokiaľ ide o túto organizáciu, uložením listiny o prístupe k tomuto Dohovoru buď u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, alebo u vedúceho sekretariátu príslušnej odbornej organizácie.
Oddiel 43
Každá zmluvná strana tohto Dohovoru uvedie vo svojej listine o prístupe tú odbornú organizáciu alebo organizácie, voči ktorým sa zaväzuje vykonávať ustanovenia tohto Dohovoru. Každá zmluvná strana tohto Dohovoru sa môže dodatočným písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov zaviazať vykonávať ustanovenia tohto Dohovoru voči ďalšej alebo ďalším odborným organizáciám. Toto oznámenie nadobudne účinnosť dňom, keď ho dostane generálny tajomník.
Oddiel 44
Tento Dohovor vstúpi v platnosť pre každú zmluvnú stranu tohto Dohovoru vo vzťahu k niektorej odbornej organizácii, len čo sa pre túto organizáciu stal aplikovateľným podľa ustanovenia oddielu 37 a len čo sa zmluvná strana zaviaže vykonávať ustanovenia Dohovoru voči tejto organizácii podľa ustanovenia oddielu 43.
Oddiel 45
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude informovať všetky členské štáty odborných organizácií o uložení každej listiny o prístupe, ktorú dostal podľa ustanovenia oddielu 41, a ďalších oznámení, ktoré dostal podľa ustanovenia oddielu 43. Vedúci sekretariátu ktorejkoľvek odbornej organizácie bude informovať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov a členské štáty príslušnej organizácie o uložení každej listiny o prístupe, ktorá bola u neho uložená podľa ustanovenia oddielu 42.
Oddiel 46
Len čo niektorý štát uložil listinu o prístupe alebo neskoršie oznámenie, môže tento štát vykonávať podľa svojich predpisov ustanovenia tohto Dohovoru, upravené konečným textom príslušných príloh týkajúcich sa odborných organizácií, zahrnutých takýmto prístupom alebo oznámením.
Oddiel 47
1.
S výhradou odsekov 2 a 3 tohto oddielu každá zmluvná strana tohto Dohovoru zaväzuje sa vykonávať tento Dohovor vo vzťahu ku každej odbornej organizácii, ktorú uvedie vo svojej listine o prístupe alebo v neskoršom oznámení, až do toho času, kým revidovaný Dohovor alebo príloha nadobudne účinnosť pre túto organizáciu a príslušný štát prijme tento revidovaný Dohovor alebo prílohu. V prípade revidovanej prílohy sa prijatie zo strany štátov vykoná oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktoré nadobudne účinnosť dňom, keď ho generálny tajomník dostane.
2.
Avšak každá zmluvná strana tohto Dohovoru, ktorá nie je alebo prestala byť členským štátom niektorej odbornej organizácie, môže zaslať písomné oznámenie generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a vedúcemu sekretariátu príslušnej organizácie o tom, že hodlá odňať tejto organizácii výhody tohto Dohovoru od určitého dňa, nie však skôr ako tri mesiace od prijatia tohto oznámenia.
3.
Každá zmluvná strana tohto Dohovoru môže odňať výhody tohto Dohovoru ktorejkoľvek odbornej organizácii, ktorá prestane byť pridružená k Organizácii Spojených národov.
4.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov bude informovať všetky zmluvné strany tohto Dohovoru o každom oznámení, ktoré dostane podľa ustanovenia tohto oddielu.
Oddiel 48
Na žiadosť jednej tretiny zmluvných strán tohto Dohovoru zvolá generálny tajomník Organizácie Spojených národov konferenciu s cieľom jeho revízie.
Oddiel 49
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle odpisy tohto Dohovoru každej odbornej organizácii a vláde každého členského štátu Organizácie Spojených národov.
Príloha I
Medzinárodná organizácia práce
Vo vzťahu k Medzinárodnej organizácii práce platia štandardné ustanovenia s výhradou týchto ustanovení:
1. Článok V [okrem ustanovenia odseku c) oddielu 13] a oddiel 25, odseky 1 a 2 (a) článku VII sa vzťahujú na zamestnancov a pracovníkov správnej rady Medzinárodnej organizácie práce a na ich náhradníkov, pokiaľ sa správna rada nezriekne imunity niektorej takejto osoby podľa ustanovenia oddielu 16.
2. Výsady, imunity, vyňatia a výhody uvedené v oddiele 21 štandardných ustanovení bude taktiež požívať každý zástupca generálneho riaditeľa Medzinárodnej úradovne práce a každý pomocník generálneho riaditeľa Medzinárodnej úradovne práce.
3.
(i) Experti (okrem úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku VI), ktorí pracujú vo výboroch Organizácie alebo vykonávajú v jej záujme služobné poslanie, požívajú tieto výsady a imunity, pokiaľ je to nevyhnutné pre účinný výkon ich funkcií, a to aj po čas, keď budú na ceste v súvislosti s činnosťou v týchto výboroch alebo s týmto poslaním:
a) imunitu voči zatknutiu a voči zhabaniu osobných batožín;
b) imunitu vyňatia z jurisdikcie akéhokoľvek druhu pre ústne alebo písomné výroky a pre konanie, ktoré uskutočnia pri plnení svojich úradných povinností; táto imunita sa bude aj naďalej poskytovať bez ohľadu na to, že tieto osoby už nebudú pracovať vo výboroch Organizácie alebo nebudú už v záujme Organizácie vykonávať služobné poslanie;
c) rovnaké výhody, pokiaľ ide o devízové a menové obmedzenia a pokiaľ ide o osobné batožiny, aké požívajú úradníci cudzích vlád s dočasným úradným poslaním;
d) nedotknuteľnosť svojich listín a dokumentov týkajúcich sa činnosti pre Organizáciu, ktorou sú poverení.
(ii) V súvislosti s vyššie uvedeným odsekom d) článku 3 (i) bude platiť zásada obsiahnutá v poslednej vete oddielu 12 štandardných ustanovení.
(iii) Výsady a imunity sa expertom Organizácie neposkytujú pre ich osobný prospech, ale v záujme Organizácie. Organizácia má právo a povinnosť zriecť sa imunity ktoréhokoľvek experta v každom prípade, v ktorom podľa jej názoru by imunita prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom sa jej možno zriecť bez ujmy na záujmoch Organizácie.
1. Návrhy príloh odporúčané Valným zhromaždením alebo Hospodárskou a sociálnou radou, o ktorých sa pojednáva v oddiele 35, podliehajú schváleniu príslušnými odbornými organizáciami podľa ich štatutárnej procedúry.
Podľa ustanovenia oddielu 36 Dohovoru každá z týchto príloh v tej forme, v akej bude schválená príslušnou odbornou organizáciou a zaslaná generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, nahrádza odporúčaný návrh a stáva sa konečným textom prílohy vo vzťahu k tejto odbornej organizácii. Preto prílohy, ktoré sú tu uvedené, nie sú návrhmi príloh, ale ich konečným textom, ktorý bol schválený odbornými organizáciami a zaslaný generálnemu tajomníkovi. Keďže originál konečného textu príloh je vyhotovený v angličtine a francúzštine, uvádzajú sa prílohy iba v týchto dvoch jazykoch.
Nasleduje zoznam odborných organizácií, ktoré podľa ustanovenia oddielu 37 zaslali generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov konečný text ich príloh a informovali ho o tom, že prijímajú štandardné ustanovenia, ako boli pozmenené týmito prílohami, a zaväzujú sa vykonávať ustanovenia oddielov 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 a 45 a akékoľvek ustanovenia príloh, ktoré ukladajú povinnosti odborným organizáciám:
Odborné organizácie: Dátum prijatia konečného textu príloh:
Svetová zdravotnícka organizácia 2. augusta 1948
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo 11. augusta 1948
Medzinárodná organizácia práce 14. septembra 1948
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo 13. decembra 1949
Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru 7. februára 1949
Medzinárodná organizácia pre utečencov 4. apríla 1949
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj 29. apríla 1949
Medzinárodný menový fond 9. mája 1949
Svetová poštová únia 11. júla 1949
Príloha II
Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
Vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „Organizácia“) platia štandardné ustanovenia s výhradou týchto ustanovení:
1. Ustanovenia článku V a oddielu 25, § 1 a 2 (I) článku VII sa vzťahujú aj na predsedu Rady Organizácie, pokiaľ sa Rada Organizácie podľa ustanovenia oddielu 16 niektorej imunity tohto predsedu nezriekne.
2.
(i) Experti (okrem úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku VI), ktorí pracujú vo výboroch Organizácie alebo vykonávajú v jej záujme služobné poslanie, požívajú tieto výsady a imunity, pokiaľ je to nevyhnutné pre účinný výkon ich funkcií, a to i po čas, keď budú na ceste v súvislosti s činnosťou v týchto výboroch alebo v súvislosti s týmto poslaním:
a) imunitu voči zatknutiu a voči zhabaniu osobných batožín;
b) imunitu vyňatia z jurisdikcie akéhokoľvek druhu pre ústne alebo písomné výroky a pre konanie, ktoré uskutočnia pri plnení svojich úradných povinností; táto imunita sa bude i naďalej poskytovať bez ohľadu na to, že tieto osoby už nebudú pracovať vo výboroch Organizácie alebo nebudú už v záujme Organizácie vykonávať služobné poslanie;
c) rovnaké výhody, pokiaľ ide o devízové a menové obmedzenia a pokiaľ ide o osobné batožiny, aké požívajú úradníci cudzích vlád s dočasným úradným poslaním;
d) nedotknuteľnosť svojich listín a dokumentov týkajúcich sa činnosti pre Organizáciu, ktorou sú poverení.
(ii) V súvislosti s vyššie uvedeným odsekom d) článku 2 (i) bude platiť zásada obsiahnutá v poslednej vete oddielu 12 štandardných ustanovení.
(iii) Výsady a imunity sa expertom neposkytujú pre ich osobný prospech, ale v záujme Organizácie. Organizácia má právo a povinnosť zriecť sa imunity ktoréhokoľvek experta v každom prípade, v ktorom podľa jej názoru by imunita prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom sa jej možno zriecť bez záujmoch Organizácie.
3. Výsady, imunity, vyňatia a výhody obsiahnuté v oddiele 21 štandardných ustanovení budú sa poskytovať aj ktorémukoľvek zástupcovi generálneho riaditeľa Organizácie.
Príloha III
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
Vo vzťahu k Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo (ďalej len „Organizácia“) platia štandardné ustanovenia s výhradou týchto ustanovení:
1. Výsady, imunity, vyňatia a výhody obsiahnuté v oddiele 21 štandardných ustanovení sa poskytujú aj prezidentovi Rady Organizácie.
2.
(i) Experti (okrem úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku VI), ktorí pracujú vo výboroch Organizácie alebo vykonávajú v jej záujme služobné poslanie, požívajú tieto výsady a imunity, pokiaľ je to nevyhnutné pre účinný výkon ich funkcií, a to aj po čas, keď budú na ceste v súvislosti s činnosťou v týchto výboroch alebo v súvislosti s týmto poslaním:
a) imunitu voči zatknutiu a voči zhabaniu osobných batožín;
b) imunitu vyňatia z jurisdikcie akéhokoľvek druhu pre ústne alebo písomné výroky a pre konanie, ktoré uskutočnia pri plnení svojich úradných povinností; táto imunita sa bude i naďalej poskytovať bez ohľadu na to, že tieto osoby už nebudú pracovať vo výboroch Organizácie alebo nebudú už v záujme Organizácie vykonávať služobné poslanie;
c) rovnaké výhody, pokiaľ ide o devízové a menové obmedzenia a pokiaľ ide o osobné batožiny, aké požívajú úradníci cudzích vlád s dočasným úradným poslaním;
d) nedotknuteľnosť svojich listín a dokumentov týkajúcich sa činnosti pre Organizáciu, ktorou sú poverení.
(ii) V súvislosti s vyššie uvedeným odsekom d) článku 2 bude platiť zásada obsiahnutá v poslednej vete oddielu 12 štandardných ustanovení.
(iii) Výsady a imunity sa expertom Organizácie neposkytujú pre ich osobný prospech, ale v záujme Organizácie. Organizácia má právo a povinnosť zriecť sa imunity ktoréhokoľvek experta v každom prípade, v ktorom podľa jej názoru by imunita prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom sa jej možno zriecť bez ujmy na záujmoch Organizácie.
Príloha IV
Organizácia Spojených národov pre výchovu,vedu a kultúru
Vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (ďalej len „Organizácia“) platia štandardné ustanovenia s výhradou týchto ustanovení:
1. Ustanovenia článku V a oddielu 25, § 1 a 2 (I) článku VII sa vzťahujú aj na prezidenta konferencie a na členov Výkonnej rady Organizácie, na ich zástupcov a poradcov, pokiaľ sa Výkonná rada podľa ustanovenia oddielu 16 Dohovoru niektorej z týchto imunít nezriekne.
2. Zástupca generálneho riaditeľa Organizácie , jeho manželka a maloleté deti požívajú taktiež tie výsady a imunity, vyňatia a výhody, aké sa podľa medzinárodného práva poskytujú diplomatickému personálu a ako sú zabezpečené pre vedúcich sekretariátov každej odbornej organizácie v ustanoveniach článku VI oddielu 21 Dohovoru.
3.
(i) Experti (okrem úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku VI), ktorí pracujú vo výboroch Organizácie alebo vykonávajú v jej záujme služobné poslanie, požívajú tieto výsady a imunity, pokiaľ je to nevyhnutné pre účinný výkon ich funkcií, a to aj po čas, keď budú na ceste v súvislosti s činnosťou v týchto výboroch alebo v súvislosti s týmto poslaním:
a) imunitu voči zatknutiu a voči zhabaniu osobných batožín;
b) imunitu vyňatia z jurisdikcie akéhokoľvek druhu pre ústne alebo písomné výroky a pre konanie, ktoré uskutočnia pri plnení svojich úradných povinností; táto imunita sa bude i naďalej poskytovať bez ohľadu na to, že tieto osoby už nebudú pracovať vo výboroch Organizácie alebo nebudú už v záujme Organizácie vykonávať služobné poslanie;
c) rovnaké výhody, pokiaľ ide o devízové a menové obmedzenia a pokiaľ ide o osobné batožiny, aké požívajú úradníci cudzích vlád s dočasným úradným poslaním;
(ii) Výsady a imunity sa expertom Organizácie neposkytujú pre ich osobný prospech, ale v záujme Organizácie. Organizácia má právo a povinnosť zriecť sa imunity ktoréhokoľvek experta v každom prípade, v ktorom podľa jej názoru by imunita prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom sa jej možno zriecť bez ujmy na záujmoch Organizácie.
Príloha V
Medzinárodný menový fond
Vo vzťahu k Medzinárodnému menovému fondu (ďalej len „Fond“) platí Dohovor (vrátane tejto prílohy) s výhradou týchto ustanovení:
1. Oddiel 32 štandardných ustanovení bude aplikovateľný iba na spory vzniknuté z výkladu alebo aplikácie výsad a imunít, ktoré Fond odvodzuje iba z tohto Dohovoru a ktoré nie sú zahrnuté medzi tie, ktoré by si mohol nárokovať podľa svojej zakladajúcej listiny alebo iným spôsobom.
2. Ustanovenia tohto Dohovoru (vrátane tejto prílohy) nemenia ani nedopĺňajú alebo nevyžadujú zmeny ani doplnenie zakladajúcej listiny Fondu, ani neohrozujú alebo neobmedzujú žiadne práva, imunity, výsady alebo vyňatia poskytované Fondu alebo ktorémukoľvek z jeho členov, guvernérom, výkonným riaditeľom, zástupcom, úradníkom a zamestnancom zakladajúcou listinou Fondu alebo akýmkoľvek štatútom, zákonom alebo opatrením ktoréhokoľvek člena Fondu, alebo akéhokoľvek politického orgánu takéhoto člena, alebo iným spôsobom.
Príloha VI
Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj
Vo vzťahu k Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Banka“) Dohovor (vrátane tejto prílohy) platí s výhradou týchto ustanovení:
1. Oddiel 4 sa nahrádza takto:
„Konanie proti Banke môže sa začať iba pred súdom, ktorému patrí jurisdikcia, a to na území člena Banky, na ktorom má Banka úradovňu, ustanovila svojho zástupcu s cieľom prijímania predvolaní alebo procesných oznámení, alebo vydala či garantovala cenné papiere. Žiadne konanie však nezačnú členovia alebo osoby konajúce za členov alebo odvodzujúce od nich nároky. Majetok a aktíva umiestnené kdekoľvek a v držbe kohokoľvek sú imúnne voči všetkým formám zhabania, obstavenia alebo exekúcie pred vynesením konečného rozsudku proti Banke.“
2. Oddiel 32 štandardných ustanovení bude aplikovateľný iba na spory vzniknuté z výkladu alebo aplikácie výsad a imunít, ktoré Banka odvodzuje iba z tohto Dohovoru a ktoré nie sú zahrnuté medzi tie, ktoré by si mohla nárokovať podľa svojej zakladajúcej listiny alebo iným spôsobom.
3. Ustanovenia tohto Dohovoru (vrátane tejto prílohy) nemenia ani nedopĺňajú alebo nevyžadujú zmeny ani doplnenie zakladajúcej listiny Banky, ani neohrozujú alebo neobmedzujú žiadne práva, imunity, výsady alebo vyňatia poskytované Banke alebo ktorémukoľvek z jej členov, guvernérom, výkonným riaditeľom, zástupcom, úradníkom a zamestnancom zakladajúcou listinou Banky alebo akýmkoľvek štatútom, zákonom alebo opatrením ktoréhokoľvek člena Banky alebo akéhokoľvek politického orgánu takéhoto člena, alebo iným spôsobom.
Príloha VII
Svetová zdravotnícka organizácia
Vo vzťahu k Svetovej zdravotníckej organizácii (ďalej len „Organizácia“) platia štandardné ustanovenia s výhradou týchto zmien:
1. Článok V a oddiel 25, odseky 1 a 2 (I) článku VII sa vzťahujú na osoby zamestnané vo Výkonnom výbore Organizácie, na ich zástupcov a poradcov, pokiaľ sa výbor nezriekne imunity niektorej takejto osoby podľa ustanovenia oddielu 16.
2.
(i) Experti (okrem úradníkov, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku VI), ktorí pracujú vo výboroch Organizácie alebo vykonávajú v jej záujme služobné poslanie, požívajú tieto výsady a imunity, pokiaľ je to nevyhnutné pre účinný výkon ich funkcií, a to aj po čas, keď budú na ceste v súvislosti s činnosťou v týchto výboroch alebo v súvislosti s týmto poslaním:
a) imunitu voči zatknutiu a voči zhabaniu osobných batožín;
b) imunitu vyňatia z jurisdikcie akéhokoľvek druhu pre ústne alebo písomné výroky a konanie, ktoré uskutočnia pri plnení svojich úradných povinností; táto imunita sa bude i naďalej poskytovať bez ohľadu na to, že tieto osoby už nebudú pracovať vo výboroch Organizácie alebo nebudú už v záujme Organizácie vykonávať služobné poslanie;
c) rovnaké výhody, pokiaľ ide o devízové a menové obmedzenia a pokiaľ ide o osobné batožiny, aké požívajú úradníci cudzích vlád s dočasným úradným poslaním;
d) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;
e) právo používať šifry a prijímať listiny a korešpondenciu prostredníctvom kuriérov alebo v zapečatených batožinách pre spojenie so Svetovou zdravotníckou organizáciou.
(ii) Výsady a imunity sa expertom Organizácie neposkytujú pre ich osobný prospech, ale v záujme Organizácie. Organizácia má právo a povinnosť zriecť sa imunity ktoréhokoľvek experta v každom prípade, v ktorom podľa jej názoru by imunita prekážala výkonu spravodlivosti a v ktorom sa jej možno zriecť bez ujmy na záujmoch Organizácie.
Príloha VIII
Svetová poštová únia
Štandardné ustanovenia platia bez zmien.
Príloha IX*)
Medzinárodná telekomunikačná únia
Príloha X
Medzinárodná organizácia pre utečencov
Štandardné ustanovenia platia bez zmien.
*)
Medzinárodná telekomunikačná únia doteraz nezaslala konečný text prílohy. Návrh prílohy odporúčaný Valným zhromaždením tejto odbornej organizácii znie takto:"Štandardné ustanovenia platia bez zmien."
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.