51e – Osobitný základ dane z podielu na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku

Tento článok obsahuje komentár s príkladmi k §51e zákona 595/2003 zákona o dani z príjmov s príkladmi. Celý obsah (ďalšie paragrafy) komentára k zákonu o dani z príjmov nájdete tu. …

Neskoro vyplatený finančný príspevok – načo si treba dať pozor, usmernenie FS a náš komentár k usmerneniu

Podľa metodického pokynu, ktorý bol vydaný v apríli 2021 je rizikovým modelom vyplatenie finančného príspevku po zadu. Uvádzam príklad z metodického pokynu

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom finančný príspevok na stravu v sume 2,81 € vo výplatných termínoch v priebehu mesiaca. …