Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 2024

296/2016 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2019
296
ZÁKON
z 12. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Predmetom dane je aj výrobok s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku (ďalej len „bezdymový tabakový výrobok“).“.
2.
V § 6 ods. 1 sa slová „71,11 eura/kg“ nahrádzajú slovami „76,70 eura/kg“.
3.
V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „a § 44u ods. 1“ a slová „59,50 eura/1 000 kusov“ sa nahrádzajú slovami „64,10 eura/1 000 kusov“.
4.
V § 6 ods. 3 sa slová „91 eur/1 000 kusov“ nahrádzajú slovami „100,10 eura/1 000 kusov s výnimkou podľa § 44u ods. 2“.
5.
V § 19 ods. 2 písm. i) sa slová „odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie12c)“ nahrádzajú slovami „odborné stanovisko právnickej osoby oprávnenej overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c) § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 19 ods. 7 písm. d) prvom bode sa za slová „§ 20 ods. 6 písm.“ vkladajú slová „b) a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v lehote podľa § 20“.
7.
V § 19a ods. 3 tretej vete sa slová „je 71,11 eura/kg“ nahrádzajú slovami „sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak“.
8.
Za § 19a sa vkladá § 19aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
§19aa Osobitné ustanovenia pre bezdymový tabakový výrobok
(1)
Na účely tohto zákona sa za obchodovanie s bezdymovým tabakovým výrobkom v rámci podnikania považuje
a)
prijatie bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
dovoz bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov.
(2)
Dovozom bezdymového tabakového výrobku na daňové územie z územia tretích štátov sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu2aa) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa bezdymový tabakový výrobok nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.2aa) Osoba, ktorá dovezie bezdymový tabakový výrobok, je povinná preukázať sa colnému úradu, ktorý bezdymový tabakový výrobok prepúšťa do voľného obehu,2aa) povolením na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku.
(3)
Základom dane pri bezdymovom tabakovom výrobku je hmotnosť tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrená v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzba dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak.
(4)
Spotrebiteľským balením bezdymového tabakového výrobku sa rozumie najmenšie balenie bezdymového tabakového výrobku určené na konečnú spotrebu. Na spotrebiteľskom balení bezdymového tabakového výrobku musí byť uvedený údaj o celkovej hmotnosti bezdymového tabakového výrobku a o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku vyjadrený v gramoch.
(5)
Daňová povinnosť z bezdymového tabakového výrobku vzniká dňom
a)
prijatia bezdymového tabakového výrobku z iného členského štátu na daňovom území,
b)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu,2aa)
c)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
zistenia bezdymového tabakového výrobku, ktorý sa nachádza alebo sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným; za deň zistenia tejto skutočnosti sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
(6)
Platiteľom dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku je osoba,
a)
ktorá prijala bezdymový tabakový výrobok z iného členského štátu na daňovom území,
b)
na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie bezdymového tabakového výrobku do voľného obehu,2aa)
c)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako podľa písmena b),
d)
ktorá nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným.
(7)
Platiteľ dane uvedený v odseku 6 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa osobitného predpisu8b) najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 13 primerane. Pri vzniku daňovej povinnosti podľa odseku 5 písm. b) a c) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(8)
Bezdymový tabakový výrobok je možné na daňovom území prepravovať len so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Osoba, ktorá v rámci podnikania prepraví z iného členského štátu bezdymový tabakový výrobok na daňové územie alebo dodá bezdymový tabakový výrobok do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa § 30. Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; taký doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(9)
Osoba, ktorá chce na daňovom území v rámci podnikania obchodovať s bezdymovým tabakovým výrobkom, musí pred každým prijatím alebo dovozom bezdymového tabakového výrobku požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku. Žiadosť o vydanie povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov bezdymového tabakového výrobku,
c)
údaj o množstve bezdymového tabakového výrobku v kilogramoch, o hmotnosti tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku a predpokladaný čas prijatia alebo dovozu celého množstva bezdymového tabakového výrobku na daňové územie.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(11)
Osoba, ktorá chce prijať alebo doviesť bezdymový tabakový výrobok, je povinná pred vydaním povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku, ktorý chce prijať alebo doviesť, a to spôsobom podľa § 20 ods. 1. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(12)
Colný úrad pred vydaním povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku preverí u žiadateľa, ktorý chce prijať alebo doviesť bezdymový tabakový výrobok, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ zložil zábezpeku podľa odseku 11, colný úrad vydá povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a určí lehotu na prijatie alebo dovoz celého množstva bezdymového tabakového výrobku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia na prijatie a dovoz bezdymového výrobku. Na úhradu dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.
(13)
Daň z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku preukázateľne zdanenom na daňovom území podľa § 14 ods. 3 možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania tento bezdymový tabakový výrobok
a)
dodala do iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) bezdymového tabakového výrobku,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane z tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v tomto členskom štáte,
b)
vyviezla na územie tretích štátov a uskutočnenie vývozu doložila colným dokladom potvrdzujúcim, že bezdymový tabakový výrobok opustil územie únie; na požiadanie colného úradu treba vývoz bezdymového tabakového výrobku preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave bezdymového tabakového výrobku na územie tretích štátov alebo dokladom o platbe.
(14)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku, je povinná podľa stavu zásob bezdymového tabakového výrobku k poslednému dňu kalendárneho mesiaca viesť evidenciu bezdymového tabakového výrobku
a)
prijatého na daňovom území z iného členského štátu,
b)
odoslaného do iného členského štátu,
c)
dovezeného na daňové územie z územia tretích štátov,
d)
vyvezeného na územie tretích štátov.
(15)
Na daňovom území sa zakazuje predaj bezdymového tabakového výrobku na konečnú spotrebu
a)
za cenu nižšiu, ako je výška dane pripadajúca na množstvo tabaku v predávanom bezdymovom tabakovom výrobku na konečnú spotrebu a dane z pridanej hodnoty pripadajúcej na toto množstvo tabaku,
b)
podmienený kúpou iného tabakového výrobku alebo iného tovaru.
(16)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz bezdymového tabakového výrobku v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích štátov najviac v množstve 150 gramov na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 30 gramov na osobu, ak cestuje inak ako leteckou dopravou. Oslobodenie od dane sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.
(17)
Bezdymový tabakový výrobok možno do daňového voľného obehu uviesť, len ak je označený kontrolnou známkou, na ktorej je uvedený znak „BTV“.
(18)
Na označovanie bezdymového tabakového výrobku sa použijú ustanovenia § 9 v rozsahu týkajúcom sa označovania tabaku primerane.
(19)
Na tlač a nakladanie s kontrolnými známkami sa použijú ustanovenia § 9b v rozsahu týkajúcom sa tlače a nakladania s kontrolnými známkami pre tabak primerane.
(20)
Na bezdymový tabakový výrobok sa použijú ustanovenia § 41 ods. 1 písm. a) až d), o) a r) až v), ods. 2 písm. a) až d), n) a q) až t) a ods. 5 a § 41a ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 písm. a) a b) a ods. 5 rovnako.“.
9.
V § 40 ods. 1 sa za slovo „surovinou“ vkladá čiarka a slová „držiteľov povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku“.
10.
V § 40 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
identifikačné údaje držiteľa povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku.“.
11.
V § 41 ods. 1 písmeno j) znie:
„j)
poruší ustanovenie § 10 ods. 1 písm. b), c), e), § 10 ods. 2 alebo § 19aa ods. 15,“.
12.
V § 41 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným.“.
13.
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
za správny delikt podľa odseku 1 písm. w) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného bezdymového tabakového výrobku, najmenej však 330 eur, a taký bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)“.
14.
V § 41a ods. 1 písm. d) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „ods. 2“ sa vkladajú slová „alebo § 19aa ods. 16“.
15.
V § 41a sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia bezdymového tabakového výrobku u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo sa nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s bezdymovým tabakovým výrobkom ako s vlastným.“.
16.
V § 41a sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
za priestupok podľa odseku 1 písm. f) do 33 000 eur, najmenej však 66 eur, a taký bezdymový tabakový výrobok zabezpečí.3)“.
17.
V § 44t ods. 2 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2017“ a slová „15. januára 2017“ slovami „15. januára 2018“.
18.
Za § 44t sa vkladajú § 44u a 44v, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§44u Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2017
(1)
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 sa sadzba dane z cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť

percentuálna časť
cigarety 61,80 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(2)
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je minimálna sadzba dane z cigariet 96,50 eura/1 000 kusov.
(3)
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je sadzba dane z tabaku 73,90 eura/kg.
(4)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2017 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „F“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2017.
(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2017 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2017.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2017 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 28. februára 2017. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(7)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 5, ktoré nepredala do 28. februára 2017, je povinná do 15. marca 2017 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2017 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „B“.
(9)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. marca 2017 a predávať do 30. septembra 2017. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. septembra 2017, je povinná do 15. októbra 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
§44v Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019
(1)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2019 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „G“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2019.
(2)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2019 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2019.
(3)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2019 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 28. februára 2019. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(4)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 2, ktoré nepredala do 28. februára 2019, je povinná do 15. marca 2019 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(5)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek je od 1. februára 2019 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. marca 2019 a predávať do 31. januára 2021. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie cigár alebo cigariek považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 31. januára 2021, je povinná do 15. februára 2021 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení cigár alebo cigariek a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia cigár alebo cigariek zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(7)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2019 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „C“.
(8)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „B“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. marca 2019 a predávať do 30. septembra 2019. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. septembra 2019, je povinná do 15. októbra 2019 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.“.

Čl. II

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 73 ods. 8 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2017“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2016 okrem čl. I bodu 18 § 44u, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2017, čl. I bodov 1 a 8 až 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2017, a čl. I bodov 2 až 4 a bodu 18 § 44v, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.