Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 2023

Znenie účinné: od 01.01.2013
Časové verzie:
533/2005 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013
533
ZÁKON
z 27. októbra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z. a zákona č. 631/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo nečinnosťou zamedziť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.“.
2.
V § 4 ods. 3 písm. c) prvom bode sa za slovo „určený“ vkladajú slová „alebo vhodný“.
3.
V § 4 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:
„2.
tabakový zvyšok bez ohľadu na účel použitia, upravený na drobný predaj, ktorý nie je cigaretou podľa písmena a) a cigarou alebo cigarkou podľa písmena b),“.
4.
V § 4 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
ktorý nie je uvedený v odseku 3 písm. c), ak sa ponúka na
1.
použitie alebo sa použije ako tabakový výrobok na fajčenie, alebo
2.
iný účel ako na fajčenie a je vhodný na fajčenie a upravený na drobný predaj.“.
5.
V § 4 odsek 7 znie:
„(7)
Výrobok, ktorý neobsahuje tabak a spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. c), sa nepovažuje za tabakový výrobok, ak je určený na účely podľa osobitného predpisu,2a) a potvrdenie o tejto skutočnosti vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo ním poverená inštitúcia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 ods. 2 sa slová „0,91 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „1,10 Sk/kus“ a slová „20 % z ceny cigariet“ sa nahrádzajú slovami „23 % z ceny cigariet“.
7.
V § 6 ods. 3 sa slová „1,40 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „1,70 Sk/kus“.
8.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety vypočítaná podľa sadzby dane ustanovenej v odseku 2 spôsobom podľa § 5 ods. 7 nedosiahne minimálnu sadzbu dane ustanovenú v odseku 3, alebo ak výšku dane na cigarety nie je možné určiť podľa § 5 ods. 7.“.
9.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „v daňovom sklade (§ 16 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „v pozastavení dane“.
10.
V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v malých zásielkach neobchodného charakteru4) alebo príležitostne dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúcim výlučne na jeho osobnú spotrebu najviac v množstve 200 kusov cigariet alebo 100 kusov cigariek alebo 50 kusov cigár alebo 250 g tabaku,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. ES L 105, 23. 4. 1983) v platnom znení.“.
11.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Od dane sú oslobodené aj denaturované tabakové výrobky, ak sa majú použiť na priemyselné účely alebo v záhradníctve. Za denaturované tabakové výrobky sa považujú tabakové výrobky zmiešané s denaturačným prostriedkom, ktorým je látka alebo zmes látok, ktoré po premiešaní s tabakovými výrobkami zmenia vlastnosti tabakových výrobkov tak, že nie sú vhodné na fajčenie a na ľudské požívanie. Povolené denaturačné prostriedky, ich ustanovené množstvo na denaturáciu tabakových výrobkov, požiadavky na denaturáciu a určený účel použitia denaturovaných tabakových výrobkov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) po dohode s colným riaditeľstvom.“.
12.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená používať tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí písomne požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom, je oprávnená odoberať tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 len na základe poukazu na odber tabakových výrobkov oslobodených od dane podľa § 7 ods. 2 (ďalej len „odberný poukaz”), o ktorého vydanie písomne požiada colný úrad. Tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 je zakázané vydať bez odberného poukazu.“.
13.
V § 8 ods. 2 úvodná veta znie:
„Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať“.
14.
V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo „pred“ vkladajú slová „zaradením do evidencie užívateľských podnikov a pred“ a v druhej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a“.
15.
V § 8 ods. 10 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave“.
16.
V § 8 odsek 11 znie:
„(11)
Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov, ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 10 písm. a), b), d) až h). Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj v prípade, ak užívateľský podnik odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 10 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo pri odňatí odberného poukazu podľa odseku 10 sa použije § 19 ods. 10 písm. a) a ods. 11 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa tabakových výrobkov oslobodených od dane uvedeného v odbernom poukaze.“.
17.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ak tento zákon neustanovuje inak, zakazuje sa
a)
používať denaturované tabakové výrobky bez vydaného odberného poukazu na odber tabakových výrobkov oslobodených od dane podľa § 7 ods. 2,
b)
používať denaturované tabakové výrobky na iný účel, ako je uvedený v § 7 ods. 2,
c)
predávať denaturované tabakové výrobky na miestach, kde sa predávajú na konečnú spotrebu ostatné tabakové výrobky určené na fajčenie.“.
18.
V § 9 ods. 6 písm. a) deviatom bode sa slovo „nebol“ nahrádza slovami „nie je“.
19.
V § 9 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou údaju o dátume vyhotovenia kontrolnej známky“.
20.
V § 9 ods. 9 druhá veta znie:
„V žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca a daňový splnomocnenec uvedie svoje identifikačné údaje.“.
21.
V § 9 ods. 17 sa za slová „s výnimkou odovzdania kontrolných známok“ vkladajú slová „priamo odberateľom kontrolných známok alebo prostredníctvom prepravcu“.
22.
V § 9 ods. 19 prvá a druhá veta znejú:
„Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky s výnimkou kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie cigariet. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach.“.
23.
V § 9 odsek 20 znie:
„(20)
Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky nachádzajú na území tretieho štátu, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky doviezť na daňové územie. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 19. V prípade zničenia kontrolných známok na území tretieho štátu v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci je odberateľ kontrolných známok povinný preukázať tieto skutočnosti potvrdením príslušného orgánu štátu, na ktorého území k týmto skutočnostiam došlo; v prípade zničenia kontrolných známok v inom členskom štáte príslušným orgánom tohto štátu alebo v prípade zničenia kontrolných známok v inom členskom štáte v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci je odberateľ kontrolných známok povinný preukázať tieto skutočnosti potvrdením príslušného orgánu štátu, na ktorého území k týmto skutočnostiam došlo.“.
24.
V § 9 odseky 23 a 24 znejú:
„(23)
Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom vykoná
a)
prevádzkovateľ daňového skladu a oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane za kalendárny mesiac podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, a to v lehote na podanie daňového priznania,
b)
dovozca cigariet, oprávnený príjemca, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne a daňový splnomocnenec do 30 pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
(24)
Odberateľ kontrolných známok predloží diel B poukazu potvrdený tlačiarňou a uvedie
a)
počiatočný stav kontrolných známok,
b)
počet prijatých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na ich nalepenie na spotrebiteľské balenie,
d)
počet spotrebiteľských balení, na ktorých boli skutočne nalepené nepoškodené kontrolné známky,
e)
počet kontrolných známok poškodených pri nalepovaní na spotrebiteľské balenie v technologickom zariadení,
f)
počet zničených kontrolných známok a predloží úradný záznam o zničení kontrolných známok podľa odsekov 19 a 20 alebo potvrdenie príslušného orgánu štátu, na ktorého území došlo k zničeniu kontrolných známok mimo daňového územia v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci,
g)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu,
h)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie neuvedené do daňového voľného obehu,
i)
konečný stav kontrolných známok.“.
25.
V § 9 ods. 28 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „oprávnený príjemca“ sa vkladajú slová „a daňový splnomocnenec“.
26.
V § 9 ods. 28 písm. d) sa vypúšťajú slová „a daňový splnomocnenec“.
27.
V § 9 odsek 30 znie:
„(30)
Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou sa nevzťahuje na spotrebiteľské balenie cigariet
a)
odobraté ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použité v pozastavení dane na vlastné kvalitatívne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v malých zásielkach neobchodného charakteru alebo príležitostne dovážané z územia tretích štátov v osobnej batožine cestujúcim na jeho osobnú spotrebu najviac v množstve 200 kusov cigariet alebo 100 kusov cigariek alebo 50 kusov cigár alebo 250 g tabaku,4)
d)
prepravené na daňové územie z členských štátov osobami uvedenými v § 15 ods. 2, alebo prepravené na daňové územie z iných členských štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,
e)
dovezené na daňové územie z územia tretích štátov osobami uvedenými v § 15 ods. 2, alebo dovezené na daňové územie z územia tretích štátov ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,5)
f)
vyvážané na územie tretích štátov,
g)
dodávané do iných členských štátov,
h)
určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie, alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
i)
dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
j)
určené na predaj ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,8a)
k)
prepravované na daňové územie na súkromné účely (§ 31),
l)
dodávané na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 32).“.
28.
V § 9 ods. 32 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") nahrádzajú slovom „ministerstvo".
29.
V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke,“.
30.
V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke; právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje predaj na konečnú spotrebu, nesmie poskytnúť žiadnu zľavu z ceny z cigariet, ani iné cenové zvýhodnenie, ktorého účelom je odbyt spotrebiteľských balení cigariet.“.
31.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4.
32.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dňom vyňatia tabakových výrobkov z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e)".
33.
V § 11 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
vyňatia tabakových výrobkov z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
34.
V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak táto právnická osoba alebo fyzická osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,“.
35.
V § 12 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyňala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách b) až e)".
36.
V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
ktorá vyňala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),“.
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).
37.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov u nej zistených, ktoré sa u nej nachádzajú alebo sa nachádzali, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s tabakovými výrobkami ako vlastnými,“.
38.
V § 13 ods. 2 prvej vete sa za slová „prevádzkovateľ daňového skladu" vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov".
39.
V § 13 ods. 4 sa slová „písm. g) a h)" nahrádzajú slovami „písm. h) a i)".
40.
V § 13 ods. 7 sa slová „písm. g) a h)" nahrádzajú slovami „písm. h) a i)".
41.
V § 14 ods. 1 písm. a) sa za slovo „známkami" vkladajú slová „a ktoré je vrátené z dôvodu jeho zničenia alebo jeho znehodnotenia".
42.
V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou cigariet".
43.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“.
44.
V § 19 ods. 4 písm. c) druhom bode sa za slovo „zanikla" vkladajú slová „alebo nezanikla".
45.
V § 19 ods. 4 písm. f) sa slovo „nebol" nahrádza slovami „nie je".
46.
V § 19 ods. 10 písmeno a) znie:
„a)
prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva, za účasti colného úradu vykoná inventarizáciu zásob tabakových výrobkov ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,“.
47.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uviedla do daňového voľného obehu v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane. Ak nie je možné zábezpeku na daň takto určiť, žiadateľ zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo tabakových výrobkov, ktoré uvedie do daňového voľného obehu v bežnom roku.“.
48.
V § 20 odsek 5 znie:
„(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu
a)
je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa zmenili podmienky, z ktorých sa vychádzalo pri jej určení, a to
1.
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň, ak daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac je vyššia o 20 % ako zložená zábezpeka na daň, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k prevýšeniu dane nad zloženou zábezpekou na daň,
2.
doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane a pohľadávok týkajúcich sa dane, a to do 15 dní odo dňa oznámenia podľa odseku 6,
b)
môže písomne požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo tabakových výrobkov uvedených do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac za predpokladu, že tento stav trvá najmenej dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; colný úrad vráti príslušný rozdiel do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.
49.
V § 20 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
50.
V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území tabakové výrobky v pozastavení dane a tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2, iný spôsob prepravy takýchto tabakových výrobkov, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
51.
V § 21 odsek 6 znie:
„(6)
Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať len so sprievodným dokumentom (§ 25 ods. 1). Prvý diel sprievodného dokumentu si ponechá odosielateľ (dodávateľ) tabakových výrobkov a kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať faxom alebo elektronicky colnému úradu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Druhý až štvrtý diel musí sprevádzať prepravované tabakové výrobky. Príjemca (odberateľ) si ponechá druhý diel, v treťom a štvrtom diele potvrdí prevzatie tabakových výrobkov a oba diely predloží colnému úradu na potvrdenie. Tretí diel potvrdený colným úradom zašle odosielateľovi (dodávateľovi) najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom tabakové výrobky prijal. Štvrtý diel si ponechá colný úrad príjemcu (odberateľa). Ak sa počas prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane zmení príjemca alebo miesto určenia, dodávateľ je povinný o týchto zmenách bezodkladne informovať colný úrad a súčasne na zadnej strane sprievodného dokumentu vyznačiť nového príjemcu alebo nové miesto určenia; § 25 ods. 4 tu platí rovnako. Preprava tabakových výrobkov sa považuje za ukončenú dňom prevzatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy tabakových výrobkov je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom) a colným úradom príjemcu (odberateľa).“.
52.
V § 21 ods. 8 sa slová „odseku 3" nahrádzajú slovami „odseku 4".
53.
V § 22 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo slovenskému zástupcovi (§ 33a ods. 15), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy; preprava tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi (§ 33a ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa musí uskutočniť so sprievodným dokumentom, musí byť doložená osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise6)".
54.
V § 22 ods. 3 sa tretia veta nahrádza textom, ktorý znie: „Preprava tabakových výrobkov sa považuje za ukončenú dňom prevzatia tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom). Dokladom preukazujúcim ukončenie prepravy tabakových výrobkov je tretí diel sprievodného dokumentu potvrdený príjemcom (odberateľom).".
55.
V § 22 odsek 4 znie:
„(4)
Pri preprave tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu, oprávnenému príjemcovi, daňovému splnomocnencovi v inom členskom štáte, slovenskému zástupcovi (§ 33a ods. 15) alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, je odosielateľ (dodávateľ) povinný pred začatím prepravy zaslať kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu faxom alebo elektronicky colnému riaditeľstvu a colnému úradu miestne príslušnému odosielateľovi (dodávateľovi).“.
56.
V § 22 odsek 7 znie:
„(7)
Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať podľa odseku 1 písm. a) a b) v pozastavení dane, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň s výnimkou prepravy tabakových výrobkov slovenskému zástupcovi (§ 33a ods. 15), alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy5) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaných tabakových výrobkov. Zloženie zábezpeky na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 20 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na požiadanie povolí, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň dopravca alebo príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a dopravca alebo príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie tabakových výrobkov potvrdí príjemca (odberateľ) na treťom diele sprievodného dokumentu; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o prevzatí tabakových výrobkov príjemcom (odberateľom) sa vyžaduje, ak tento správca dane je povinný podľa právnych predpisov príslušného členského štátu potvrdzovať tretí diel sprievodného dokumentu.“.
57.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj právnická osoba alebo fyzická osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem tabakových výrobkov písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane. Žiadosť musí obsahovať
a)
identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
daňové identifikačné číslo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
d)
obchodný názov tabakového výrobku,
e)
predpokladaný ročný objem tabakových výrobkov prijímaných v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke, ak je žiadateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
f)
množstvo tabakových výrobkov v príslušnej mernej jednotke, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.“.
58.
V § 23 ods. 3 prvej vete sa za slovo „žiadateľa" vkladá čiarka a slová „ktorý chce prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,".
59.
V § 23 odsek 5 znie:
„(5)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane preverí u žiadateľa, ktorý chce príležitostne prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie prijať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo tabakových výrobkov, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň.“.
60.
V § 23 odsek 6 znie:
„(6)
Na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.“.
61.
V § 23 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
62.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na zánik povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane sa použije § 19 ods. 7 až 10 primerane. Colný úrad odníme povolenie prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane, ak bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.“.
63.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Colný úrad zruší registráciu daňového splnomocnenca, ak
a)
daňový splnomocnenec nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
daňový splnomocnenec porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal daňový splnomocnenec alebo prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, v ktorého mene zabezpečuje daňový splnomocnenec dodávky tabakových výrobkov.“.
64.
V § 26 ods. 5 sa vypúšťajú slová „odosielateľ tabakových výrobkov alebo".
65.
V § 27 ods. 1 prvá veta znie:
„Dovozom tabakových výrobkov sa rozumie vstup tabakových výrobkov na daňové územie z územia tretieho štátu alebo z územia únie, na ktorom sa neuplatňujú právne predpisy únie o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam.“.
66.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Pri vývoze tabakových výrobkov na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane, a to aj vtedy, ak sa prepravujú cez jeden alebo viacero členských štátov, pričom sa v sprievodnom dokumente namiesto príjemcu uvedie colný úrad výstupu. Preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu tabakových výrobkov z územia únie colným úradom výstupu na treťom diele sprievodného dokumentu. Ak sa ako sprievodný dokument použije jednotný colný doklad, preprava tabakových výrobkov v pozastavení dane sa považuje za ukončenú dňom potvrdenia výstupu tabakových výrobkov z územia únie colným úradom výstupu na piatom diele jednotného colného dokladu. Na prepravu tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použije § 22 ods. 7 a 8.“.
67.
V § 29 ods. 7 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý znie:
„Ak sa tabakové výrobky prepravia na daňové územie alebo príjmu na daňovom území inak ako podľa odsekov 1 a 2, daňová povinnosť vzniká dňom prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie, alebo dňom použitia tabakových výrobkov na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia tabakových výrobkov na daňové územie. Daňovým dlžníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá tabakové výrobky pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe, alebo ktorá tabakové výrobky ako prvá použila.“.
68.
V § 32 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak
a)
splnomocnenec pre zásielkový obchod nezabezpečoval dodávky tabakových výrobkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
splnomocnenec pre zásielkový obchod porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
o to požiadal splnomocnenec pre zásielkový obchod alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky tabakových výrobkov.“.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.
69.
V § 39 ods. 5 prvá veta znie:
„V daňových skladoch a v užívateľských podnikoch colný úrad vykoná daňovú kontrolu najmenej jedenkrát za kalendárny štvrťrok; u ostatných kontrolovaných subjektov vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.23)“.
70.
V § 40 odsek 3 znie:
„(3)
Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu, ktorá obsahuje údaje podľa odseku 2, a postupovať podľa osobitného predpisu.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. ES L 359, 4. 12. 2004).“.
71.
V § 40 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.
72.
§ 41 vrátane nadpisu znie:
§41 Pokuty
(1)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydala tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto vydaných tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.
(2)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá použila
a)
tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na iný ako určený účel, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitých tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk, alebo
b)
tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 na účely neuvedené v odbernom poukaze, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitých tabakových výrobkov, najmenej však 50 000 Sk, alebo
c)
tabakové výrobky oslobodené od dane podľa § 7 ods. 2 bez vydaného odberného poukazu, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto použitých tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.
(3)
Ak colný úrad zistil v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravu spotrebiteľského balenia cigariet, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,25a) uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá takéto spotrebiteľské balenie cigariet predala, ponúkala na predaj, skladovala alebo prepravovala, pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na zistené množstvo neoznačených tabakových výrobkov, najmenej však 10 000 Sk; základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené kontrolnou známkou a ktoré sa nedodávajú pod rovnakým obchodným názvom na daňové územie, je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a najpredávanejšia cenová kategória cigariet (§ 40 ods. 4) prepočítaná na počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet.
(4)
Odberateľovi kontrolných známok, ktorý porušil § 9 ods. 17, 21, 23, 24 alebo 25, uloží colný úrad pokutu až do 50 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.
(5)
Odberateľovi kontrolných známok, ktorý nevie preukázať použitie alebo znehodnotenie kontrolných známok, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane, ktorá zodpovedá daňovej povinnosti za cigarety v spotrebiteľskom balení, na ktoré boli kontrolné známky určené, najmenej však 10 000 Sk.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 8 ods. 14 písm. c) alebo § 10 ods. 1 písm. b) alebo písm. e), uloží colný úrad pokutu 10 000 Sk a v prípade opakovaného porušenia 50 000 Sk.
(7)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 10 ods. 1 písm. d), uloží colný úrad pokutu vo výške rozdielu dane zisteného colným úradom, najmenej však 10 000 Sk a v prípade opakovaného porušenia najmenej 50 000 Sk.
(8)
Ak colný úrad zistil kusový predaj cigariet, uloží predávajúcej osobe pokutu 10 000 Sk. Ak colný úrad zistí, že v mieste predaja cigariet nie je umiestnený nápis podľa § 10 ods. 2, uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu 1 000 Sk.
(9)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej vznikla daňová povinnosť podľa § 11 ods. 2 písm. a), uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zistených tabakových výrobkov, najmenej však 50 000 Sk.
(10)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila § 21 ods. 4, § 22 ods. 7 alebo § 29 ods. 2 písm. b), uloží colný úrad pokutu vo výške 20 % dane pripadajúcej na množstvo takto prepravovaných tabakových výrobkov.
(11)
Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ktorý predal tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaných tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.
(12)
Prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ktorý predal tabakové výrobky oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 33a ods. 12 až 14 alebo predal tabakové výrobky oslobodené od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup tabakových výrobkov oslobodených od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, uloží colný úrad pokutu vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo takto predaných tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.
(13)
Colný úrad spotrebiteľské balenia cigariet podľa odseku 3 a tabakové výrobky podľa odseku 9 zabezpečí.3) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení tabakových výrobkov a neoznačených spotrebiteľských balení cigariet, tabakové výrobky a neoznačené spotrebiteľské balenia cigariet prepadajú v prospech štátu a colný úrad je povinný ich zničiť. Na zničenie tabakových výrobkov a neoznačených spotrebiteľských balení cigariet sa primerane použije osobitný predpis.25b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:
„25a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch.
25b)
Napríklad § 14a ods. 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
73.
Za § 44b sa vkladá § 44c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§44c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 8 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2005, sa považuje za zaradenú do evidencie užívateľských podnikov podľa § 8 zákona v znení účinnom od 1. januára 2006. Odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení účinnom k 31. decembru 2005 sa považuje za odberný poukaz vydaný podľa ustanovení zákona v znení platnom od 1. januára 2006 až do dňa ukončenia doby platnosti odberného poukazu.
(2)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2005 sa dokončí podľa ustanovení zákona v znení účinnom od 1. januára 2006 a na pokuty sa vzťahuje § 41 zákona v znení účinnom od 1. januára 2006.“.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 631/2004 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.