Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2008 – úplné znenie

Znenie účinné: od 01.05.2008 do 30.06.2008 Neplatné znenie pre dnes
Časové verzie:
Najbližšia zmena: 01.01.2024
Porovnanie s minulým rokom:
  • Zmeny
  • 827
5/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2008 do 30.06.2008
5
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.

DRUHÁ ČASŤ | ÚČASTNÍK PRÁVNEHO VZŤAHU

§2
(1)
Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je
a)
orgán štátnej správy,
b)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „ústredie“),
c)
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len „úrad“),
d)
samosprávny kraj,
e)
obec,
f)
mimovládnaobčianske združenie, nezisková organizácia a nadácia podľa osobitných predpisov,2)
g)
zamestnávateľ,
h)
partnerstvo podľa § 10,
i)
uchádzač o zamestnanie podľa § 6,
j)
záujemca o zamestnanie podľa § 7,
k)
zamestnanec,
l)
samostatne zárobkovo činná osoba,
m)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosťčinnosti podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávaní a príprave pre trh práce a pri odbornýchzačleňovaní poradenskýchznevýhodnených službáchuchádzačov o zamestnanie na trh práce, a
n)
štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskou konfederáciou3) (ďalej len „cudzinec“).
(2)
Občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie a ich rodinní príslušníci3a) majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a voči Švajčiarskej konfederácii sa na účely tohto zákona postupuje rovnako ako voči členskému štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát Európskej únie”).
(4)
Cudzina na účely tohto zákona je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.
§3 Zamestnávateľ
(1)
Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
(2)
Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj
a)
organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,4) a
b)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky,
c)
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho dôvodu požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42 alebo o poskytnutie príspevku podľa § 50 alebo § 56 alebo ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51.
§4 Zamestnanec
(1)
Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.6 alebo doktorand v dennej forme doktorandského štúdia.7)
(2)
Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažujenepovažujú občanzamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorýktorí vykonávavykonávajú činnostiduchovenskú pre právnickú osobu, ktorá plní voči občanovi povinnosti zamestnávateľa, ak z povahy vykonávanej činnostičinnosť.8) vyplýva, že nemôže byť obsadzovaná prostredníctvom sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona.
§5 Samostatne zárobkovo činná osoba
Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je
a)
fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách9) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu,10)
b)
fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva živnosť podľa osobitného predpisu,11)
c)
fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov,12)
d)
fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu,13)
e)
fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25,
f)
fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29,
g)
fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58.
§6 Uchádzač o zamestnanie
(1)
Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov podľa § 4, prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 a vykonávanie slobodného povolania podľa osobitných predpisov.
(2)
Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý
a)
nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c)
nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,
d)
vykonáva zárobkovú činnosť, vza rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktoréhoktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za výkonktorý tejtosa činnostipreukazuje nepresahujevýška 3mzdy 200alebo Skodmeny, mesačnezvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnostičinností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie naza požiadanieuplynulý úradukalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5.
§7 Záujemca o zamestnanie
Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je uchádzačom o zamestnanie.
§8 Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
(1)
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je
a)
občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),
b)
občan starší ako 50 rokov veku,
c)
občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan”),
d)
občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu, žeťažkostí nemoholpri zosúladiťzosúlaďovaní pracovnésvojho povinnostipracovného sživota plneníma rodičovskýchrodinného povinnostíživota,
e)
občan, ktorý je rodič alebo osoba, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu13aa) alebo osoba, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu13ab) starajúca sa najmenej o tri adeti viacdo detí,skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý občanrodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
f)
občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,
g)
občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania, a
h)
občan so zdravotným postihnutím,
i)
občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 %,
j)
cudzinec, ktorému bol udelený azyl.,13b)
k)
občan, ktorý sa stal nezamestnaným z dôvodu skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície na pracovisku podľa osobitného predpisu13c) alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,
l)
občan, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole,
m)
občan, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody,
n)
občan po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,
o)
občan po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občan, ktorému bola uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu,13d) ktorá trvala najmenej šesť mesiacov.
(2)
Prvé pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.
§9 Občan so zdravotným postihnutím
(1)
Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je
a)
občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu,14)
b)
občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 % podľa osobitného predpisu.1514)
(2)
Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.16)
§10 Partnerstvo
(1)
Partnerstvo na účely tohto zákona je záujmové združenie právnickýchzoskupenie osôb17) vytvorené s cieľom spoločne realizovať konkrétne projekty a programy podporypodľa zamestnanosti.odseku Partnerstvo môže byť vytvorené najmä úradom, obvodným úradom, obcou, samosprávnym krajom, mimovládnou organizáciou, podnikateľským subjektom, bankou a charitatívnou organizáciou2.
(2)
OPartnerstvá vytvorenísa partnerstvamôžu vytvárať na realizáciu príslušnéhokonkrétneho projektu alebo programu podpory zamestnanostizamestnania účastníciuchádzača partnerstvao uzatvárajúzamestnanie písomnúalebo dohoduzáujemcu o zamestnanie, alebo projektu alebo programu zameraného na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov starších ako 50 rokov veku, občanov so zdravotným postihnutím, absolventov škôl, zamestnancov s nízkou mzdou podľa § 50a. Partnerstvo môže byť vytvorené obcou, združením obcí, samosprávnym krajom, občianskym združením, neziskovou organizáciou, nadáciou, bankou a ďalšou osobou, ktorá obsahujesa najmäpodieľa
na
realizácii
a)
aktivít
projektu účastníkovalebo partnerstva,
programu.
Pri
realizácii
b)
projektov
alebo dátumprogramov vznikupodľa partnerstvaprvej avety dĺžkupartnerstvo trvaniaspolupracuje partnerstva,
s
c)
účel partnerstva,
d)
práva a povinnosti účastníkov partnerstva,
e)
spôsob financovania účelu partnerstvaúradom.

TRETIA ČASŤ | SLUŽBY ZAMESTNANOSTI

§11
(1)
Služby zamestnanosti na účely tohto zákona je systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri
a)
hľadaní zamestnania,
b)
zmene zamestnania,
c)
obsadzovaní voľných pracovných miest a
d)
uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8.
(2)
Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú
a)
ústredie a úrad,
b)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva podľa § 10,
c)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
d)
agentúra dočasného zamestnávania a
e)
agentúra podporovaného zamestnávania.
(3)
Nástroje podpory a pomoci sú nástroje poskytované podľa § 32 až 60 a § 65b.
§12 Pôsobnosť ústredia
Do pôsobnosti ústredia patrí
a)
riadiť, kontrolovať a koordinovať činnosť úradov v oblasti služieb zamestnanosti,
b)
vypracúvať návrh priorít služieb zamestnanosti na príslušný rok a predkladať ho na schválenie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
c)
určovať minimálny rozsah služieb zamestnanosti, ktoré poskytuje úrad,
d)
vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financované z Európskeho sociálneho fondu,
e)
metodicky usmerňovať úrady pri vypracúvaní a realizácii projektov na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financovaných z Európskeho sociálneho fondu,
f)
schvaľovať celoštátne programy vzdelávania a prípravy pre trh práce po prerokovaní s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,
g)
schvaľovať a realizovať projekty a programy podľa § 45, § 53c až 53d a § 54,
h)
rozpočtovať, spravovať a prerozdeľovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé úrady na poskytovanie príspevku podľa § 57a,
i)
zabezpečovať činnosti podľa § 50b, § 53c, § 57a a 65b,
j)
zriaďovať zariadenia na plnenie úloh podľa tohto zákona,
ik)
zabezpečovať činnosť odborného konzília posudkových lekárov a vydávať posudok odborného konzília posudkových lekárov,
jl)
vydať, zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo vydať duplikát povolenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe na
1.
sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 26 ods. 1 alebo § 27 ods. 2,
2.
činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29 ods. 4 alebo § 31 ods. 3,
3.
činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58 ods. 6 alebo odseku 15,
4.
priznanie postavenia sociálneho podniku podľa § 50b ods. 4,
km)
plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,18)
ln)
vykonávať sprostredkovanie zamestnania pre občanov Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie, vykonávať činnosti, ktoré súvisia s nahlasovaním voľných pracovných miest, ktoré by mohli byť obsadené cudzincami, zasielať žiadosti o zamestnanie predložené občanmi Slovenskej republiky, ktorí majú záujem o zamestnanie v členskom štáte Európskej únie, Európskemu úradu pre koordináciu, riadiť a metodicky usmerňovať činnosť úradov v tejto oblasti,
mo)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,
np)
vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,18aa)
r)
vytvárať a aktualizovať národnú sústavu povolaní a plniť ďalšie úlohy na úseku jej tvorby a uplatňovania,
s)
vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad,
ot)
zverejňovať najmenej raz za mesiac štatistické informácie o stave, vývoji a štruktúre zamestnanosti a o stave, vývoji a štruktúre uplatňovaných aktívnych opatrení na trhu práce a predkladať ministerstvu výsledky týchto štatistických zisťovaní,
pu)
spolupracovať so Sociálnou poisťovňou pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky,
rv)
vyžadovať od Sociálnej poisťovne raz za mesiac informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti,
sw)
viesť centrálnu evidenciu18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a viesť centrálnu evidenciu18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,
tx)
zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky,
uy)
zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti,
vz)
vypracúvať analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,
waa)
viesť centrálnu evidenciu18b) vydaných povolení na zamestnanie cudzincom a viesť centrálnu evidenciu18b) údajov uvedených v § 23 ods. 9,
xab)
rozhodovať o uložení pokuty,
yac)
uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a.
§13 Pôsobnosť úradu
(1)
Do pôsobnosti úradu patrí
a)
sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie,
b)
viesť evidenciu
1.
uchádzačov o zamestnanie,
2.
záujemcov o zamestnanie,
3.
voľných pracovných miest,
4.
zamestnávateľov vo svojom územnom obvode,
c)
poskytovať informačné a poradenské služby,
d)
poskytovať odborné poradenské služby,
e)
rozhodovať o
1.
zaradení a nezaradení uchádzačov o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o ich vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie okrem vyradenia podľa § 36 ods. 1 písm. h),
2.
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65,
3.
udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),
4.
uložení pokuty,
5.
priznaní, nepriznaní, odňatí, zvýšení, znížení, doplatení, zastavení výplaty a vrátení dávky podľa § 48b,
f)
prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu,18a)
g)
zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť v rozsahu tohto zákona,
h)
riadiť činnosť pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode,
i)
uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vo svojom územnom obvode a zabezpečovať činnosti podľa § 65b,
j)
vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu1918aa) na účely tohto zákona,
k)
predkladať ústrediu návrhy na zriadenie zariadení na plnenie úloh podľa tohto zákona,
l)
zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania,
m)
schvaľovať a realizovať projekty a programy podľa § 32 ods. 5, § 45, § 53c a § 54,
n)
vypracúvať a realizovať projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu,
o)
vytvárať partnerstvo podľa § 10,
p)
zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu,20)
r)
kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,
s)
plniť úlohy na úseku tvorby a uplatňovania národnej sústavy povolaní,
t)
poskytovať dávku podľa § 48b,
u)
vyžadovať od príslušných pobočiek Sociálnej poisťovne informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti za vykazovaný mesiac najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
tv)
spolupracovať s príslušnými pobočkami Sociálnej poisťovne pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky v nezamestnanosti,
uw)
oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,20a)
vx)
zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov,
wy)
vypracúvať analýzy a prognózy o vývoji trhu práce vo svojom územnom obvode a predkladať ich ústrediu,
xz)
vykonávať mesačné a štvrťročné štatistické zisťovania o nezamestnanosti vo svojom územnom obvode a výsledky tohto zisťovania predkladať ústrediu,
yaa)
predkladať výboru pre otázky zamestnanosti na schválenie návrhy projektov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d) predložených právnickými osobami alebo fyzickými osobami a informovať ich o výsledku schvaľovacieho procesu,
zab)
prijímať žiadosti občanov o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie a predkladať ich ústrediu,
aaac)
poskytovať informácie občanom o možnostiach zamestnania v zahraničí,
abad)
informovať uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu,
acae)
poskytovať obci za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca údaje o uchádzačoch o zamestnanie podľa § 52 ods. 4,
adaf)
vydávať potvrdenie uchádzačom o zamestnanie o dĺžke trvania ich vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
aeag)
sledovať využívanie pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa §tohto 49, § 50, § 56 a 57zákona,
afah)
informovať najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac na účely výkonu trestu povinnej práce20b) písomne okresný súd, v obvode ktorého má sídlo, o ponuke voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti podľa § 52 ods. 2, ktoré nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.
(2)
Do pôsobnosti úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí okrem pôsobnosti podľa odseku 1
a)
zriaďovať špeciálne organizačné útvary na integráciu občanov so zdravotným postihnutím,
b)
viesť osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
c)
priznávať, zrušiť, zmeniť, pozastaviť postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a vydávať duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
d)
schvaľovať žiadosti o poskytnutie príspevku podľa § 57a a poskytovať tento príspevok,
e)
označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným postihnutím,
cf)
kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa a kontrolovať plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1.
(3)
Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a cudzinca patrí
a)
oznamovať ústrediu voľné pracovné miesta, ktoré môžu byť obsadené cudzincom,
b)
poskytovať informácie cudzincovi o možnostiach zamestnania vo svojom územnom obvode a udeľovať cudzincovi povolenie na zamestnanie,
c)
viesť evidenciu18b)
1.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,
2.
údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,
3.
vydaných povolení na zamestnanie cudzincom,
4.
údajov uvedených v § 23 ods. 9,
d)
oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie cudzincom a údaje uvedené v § 23 ods. 8 a 9 za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§14 Právo na prístup k zamestnaniu
(1)
Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá zamestnanie, na služby podľa tohto zákona zamerané na poskytovanie pomoci pri
a)
hľadaní vhodného zamestnania,
b)
vzdelávanípomoc a prípravepodporu preuľahčenia jeho vstupu na trh práce potrebnejvrátane napomoci uplatneniea podpory vstupu a zotrvania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na trhu práce najmenej počas obdobia šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(2)
Občan má právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom.20c) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.
(3)
Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z práva na prístup k zamestnaniu musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého občana. Nikto nesmie byť v súvislosti s uplatňovaním práva na prístup k zamestnaniu prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného občana na úrad alebo na zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.
(4)
Občan má právo podať úradu sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených v odsekoch 1 až 3; úrad je povinný na sťažnosť občana bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.
(5)
Úrad nesmie občana postihovať alebo znevýhodňovať preto, že občan uplatňuje svoje práva vyplývajúce z práva na prístup k zamestnaniu.
(6)
Občan, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania práv podľa odsekov 1 až 5, môže sa domáhať podľa osobitného zákona právnej ochrany na súde.20c)
(7)
Občan má právo slobodne si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenskej republiky alebo si môže zabezpečiť zamestnanie v zahraničí.
§15 Vhodné zamestnanie
(1)
Vhodné zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na jeho kvalifikáciu, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce.
(2)
Vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona je zamestnanie, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času.
(3)
Vhodné zamestnanie si občan hľadá sám, za pomoci úradu alebo za pomoci právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 2511 aods. 582 písm. b) až e).
§16 Výbor pre otázky zamestnanosti
(1)
Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia aktívnych opatrení na trhu práce vo svojom územnom obvode zriaďuje úrad výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“).
(2)
Výbor má osemdesať členov, z toho štyrochdvoch zástupcov úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, dvoch zástupcov miest a obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch zástupcov územnejodborových samosprávyorganizácií miestpôsobiacich av obcíúzemnom obvode úradu.
(3)
Samosprávny kraj zastupujú dvaja zástupcovia samosprávneho kraja, v ktorého územnom obvode sídli úrad.
(4)
Zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.
(54)
Zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja.
(65)
Zástupcov územnej samosprávy miest a obcí vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia miest a obcí.
(6)
Zástupcov odborových organizácií na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie.20d) Zástupcov zamestnávateľov na základe vzájomnej dohody vymenúvajú ich reprezentatívne organizácie.
(7)
Výbor je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
(8)
Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.
(9)
Na zasadnutí výboru sa zúčastňuje riaditeľ úradu alebo ním poverený zástupca.
(10)
Spôsob rokovania výboru upravuje rokovací poriadok.
(11)
Zasadnutia výboru sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok.
§17 Členstvo vo výbore
(1)
Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.
(2)
Výbor volí zo svojich členov predsedu a podpredsedudvoch podpredsedov, z ktorých jeden je zo zástupcov územnejsamosprávneho samosprávykraja alebo zo zástupcov miest a obcí, jeden zo zástupcov odborových organizácií alebo zo zástupcov zamestnávateľov a jeden zo zástupcov úradu. Zástupcovia samosprávneho kraja alebo zástupcovia miest a obcí, zástupcovia odborových organizácií a zástupcovia zamestnávateľov sa vo funkcii predsedu alebo podpredsedu striedajú po uplynutí jedného kalendárneho roka.
(3)
Funkcie členov výboru sú nezlučiteľné; člen výboru môže vykonávať funkciu len v jednom výbore.
(4)
Člen výboru má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie vo výbore podľa osobitného predpisu.21) Za výkon funkcie vo výbore možno členovi výboru poskytnúť odmenu raz za rok. Výšku odmeny ustanoví ústredie vnútorným predpisom.
(5)
Výkon funkcie vo výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.
(6)
Člen výboru je pri výkone funkcie vo výbore nezastupiteľný.
(7)
Členstvo vo výbore zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odvolaním člena,
c)
písomným vzdaním sa členstva,
d)
smrťou člena.
(8)
Člena výboru odvolá na návrh výboru ten subjekt, ktorý ho navrhol za člena výboru,
a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom vo výbore,
c)
ak sa bez vážneho dôvodu dvakrát po sebe nezúčastnil na rokovaní výboru,
d)
na návrh orgánu, ktorý ho za člena navrhol.
(9)
Člen výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme úradu nemožno oznamovať iným osobám.
§18 Pôsobnosť výboru
(1)
Do pôsobnosti výboru patrí schvaľovať
a)
priority podpory zamestnanosti v uplatňovaníúzemnom aktívnychobvode opatreníúradu, nanajmä trhuvzdelávanie a prípravu pre trh práce a prioritypodporu vzačleňovania oblastiznevýhodnených vzdelávaniauchádzačov ao prípravyzamestnanie prena trh práce,
b)
použitie tých aktívnych opatrení na trhu práce a rozsah ich financovania, na ktoré nie je právny nárok a ktoré zároveň nie sú financované za podpory Európskeho sociálneho fondu vrátane projektov a programov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d).
(2)
Návrhy podľa odseku 1 predkladá výboru na schválenie úrad na základe
žiadostí
právnických
a)
osôb
priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
b)
priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
c)
požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo fyzickýchudržiavania osôbpracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

ŠTVRTÁ ČASŤ | ŠTVRTÁ ČASŤ

§19 Lekárska posudková činnosť
(1)
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, ktoré zahŕňa posudzovanie
a)
možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav,
b)
možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom na zdravotný stav,
c)
opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57,
(2)
Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie odmietol prijať vhodné zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav.
(3)
Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva, ak sa uchádzač o zamestnanie odmietol zúčastniť na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti alebo neskončil účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav.
(4)
Posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár na základe posudku Sociálnej poisťovne alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu,16) zhodnotenia výpisu zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára alebo písomného vyjadrenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave; tieto doklady predkladá uchádzač o zamestnanie a samostatne zárobkovo činná osoba.
(5)
Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad.
(6)
Lekársku posudkovú činnosť vykonáva lekár, ktorý získal diplom o špecializácii v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo, alebo lekár, ktorý získal diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a certifikát zo závodnej zdravotnej služby a dosiahol odbornú zdravotnícku prax najmenej tri roky.
(7)
Posudkový lekár vypracuje posudok, ktorý obsahuje
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu posudzovaného uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby,
b)
charakteristiku ponúkaného pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na trhu práce alebo aktivačnej činnosti,
c)
záver, v ktorom je posúdená vhodnosť alebo nevhodnosť pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na trhu práce alebo aktivačnej činnosti pre uchádzača o zamestnanie vzhľadom na jeho zdravotný stav,
d)
charakteristiku pracovného miesta, na ktorom posudzovaná samostatne zárobkovo činná osoba prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57,
e)
záver, v ktorom je posúdená opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57,
(8)
V posudku, ktorý slúži výlučne na rozhodovanie odborného konzília posudkových lekárov podľa § 20 alebo ktorý slúži na preskúmavanie rozhodnutia o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzača o zamestnanie súdom, posudkový lekár zaznamená informáciu o výpise zo zdravotnej dokumentácie,22) ktorá bola podkladom na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, vykonaného ošetrujúcim lekárom.
(9)
Posudok podľa odseku 7 je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo na rozhodovanie o opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57; úrad odovzdá kópiu posudku posudzovanému uchádzačovi o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osobe.
(10)
Ak posudzovaný uchádzač o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činná osoba nesúhlasí s posudkom podľa odseku 7, môže do piatich pracovných dní od prevzatia posudku požiadať úrad o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov.
(11)
Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona zahŕňa aj kontrolu postupu pri posudzovaní spôsobilosti na prácu uchádzača o zamestnanie a kontrolu dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti posudkový lekár spolupracuje s ošetrujúcim lekárom podľa osobitného predpisu.22aa)
(12)
Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie zahŕňa aj výkon kontroly v byte dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne pracovne neschopný uchádzač o zamestnanie zdržuje.
(13)
Zamestnanec úradu je pri kontrole dodržiavania liečebného režimu podľa odseku 12 povinný preukázať dočasne pracovne neschopnému uchádzačovi o zamestnanie oprávnenie na vykonanie kontroly.
§20 Odborné konzílium posudkových lekárov
(1)
Odborné konzílium posudkových lekárov tvoria traja posudkoví lekári úradov. Členov odborného konzília posudkových lekárov vymenúva pre jednotlivé prípady posudkový lekár ústredia z posudkových lekárov úradov. Členom odborného konzília posudkových lekárov nemôže byť posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal.
(2)
Posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal, predloží odbornému konzíliu posudkových lekárov posudok podľa § 19 ods. 7; odborné konzílium posudkových lekárov môže uložiť uchádzačovi o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, ktorý požiadal o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov, povinnosť predložiť doplňujúce doklady.
(3)
Posudkový lekár ústredia zvoláva odborné konzílium posudkových lekárov tak, aby bol posudok odborného konzília posudkových lekárov vydaný do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57. Posudok odborného konzília posudkových lekárov obsahuje náležitosti podľa § 19 ods. 7.
(4)
Posudok odborného konzília posudkových lekárov je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo podkladom na odpustenie povinnosti vrátiť pomernú časť príspevku, ktorý bol poskytnutý podľa § 49 alebo § 57.
§20a
Zdravotný výkon na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie.

PIATA ČASŤ | PIATA ČASŤ

§21 Zamestnávanie cudzincov
(1)
Rovnaké právne postavenie ako občan Slovenskej republiky má aj cudzinec, ktorý je účastníkom právnych vzťahov vznikajúcich podľa tohto zákona, ak
a)
mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania alebo
b)
ide o žiadateľa o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje osobitný predpis.22a)
(2)
Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania len cudzinca, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1, ak zákon neustanovuje inak.
(3)
Cudzinec podľa odseku 1 písm. a) pred príchodom na územie Slovenskej republiky požiada písomne príslušný úrad o povolenie na zamestnanie sám alebo prostredníctvom budúceho zamestnávateľa, alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude vyslaný vykonávať prácu.
(4)
Príslušný úrad na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude cudzinec vykonávať zamestnanie.
(5)
Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia cudzinca,
b)
adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,
c)
číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,
d)
názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
e)
druh práce, miesto výkonu práce a obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať.
(6)
Súčasťou žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie je prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do zamestnania.
§22 Povolenie na zamestnanie
(1)
Povolenie na zamestnanie môže príslušný úrad udeliť cudzincovi, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
(2)
Pri vydávaní povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce.
(3)
Povolenie na zamestnanie obsahuje najmä
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia cudzinca,
b)
adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,
c)
miesto výkonu práce,
d)
druh vykonávanej práce,
e)
názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,
f)
obdobie, na ktoré sa vydáva.
(4)
Na udelenie povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.
(5)
Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce cudzincovi,
a)
ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
b)
ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní (stáž) najviac na obdobie jedného roka,
c)
do 26 rokov veku, ktorý je zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,
d)
ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec alebo ako akademický zamestnanec vysokej školy, alebo ako vedecký zamestnanec, výskumný zamestnanec, alebo ako vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti,
e)
ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností,
f)
ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,23)
g)
ktorému bolo predĺžené povolenie na tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi,23a)
h)
ktorému bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života.24)
(6)
Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje aj vtedy, ak cudzinec
a)
je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky,
b)
bude zamestnaný v prihraničnej oblasti Slovenskej republiky a najmenej raz za týždeň sa bude vracať do štátu susediaceho so Slovenskou republikou, kde má svoj trvalý pobyt; prihraničnou oblasťou Slovenskej republiky sa rozumie územie okresu, ktoré prilieha ku štátnym hraniciam.
(7)
Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u cudzinca,
a)
ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo má povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania podľa osobitného predpisu,24aa)
b)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu mu umožňuje osobitný zákon,24a)
c)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia a jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahne 10 hodín za týždeň alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
d)
ktorý je zahraničný Slovák,25)
e)
ktorý je žiadateľom o azyl a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis22a) alebo ktorému bol udelený azyl,13b)
f)
ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,27)
g)
ak jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahlo sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní alebo celkovo 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku a ktorý je
1.
pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec vysokej školy, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia,
2.
výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
3.
osoba, ktorá v Slovenskej republike zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb alebo tento tovar dodáva, alebo uskutočňuje montáž na základe obchodnej zmluvy, prípadne uskutočňuje záručné a opravárenské práce,
h)
ktorý je prijatý do zamestnania na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ktorá ustanovuje, že na prijatie cudzinca do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie,
i)
ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo rodinný príslušník zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,
j)
ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,
k)
ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)
l)
ktorý vykonáva prácu v rámci sústavnej prípravy na povolanie v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, školských zariadení alebo predškolských zariadení,
m)
ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,29)
n)
ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti alebo štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť vykonávaním činností na území Slovenskej republiky, alebo ktorý je člen družstva alebo člen štatutárneho orgánu družstva, alebo iného orgánu družstva, ktorý vykonáva činnosť pre družstvo na území Slovenskej republiky,
o)
ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,
p)
ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,
r)
ktorý je účastníkom projektu alebo programu vedeckého výskumu.
(8)
Úrad neudelí povolenie na zamestnanie cudzincovi, ktorý
a)
požiadal o udelenie azylu; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 21 ods. 1 písm. b) alebo
b)
nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie ustanovených týmto zákonom.
§23 Platnosť povolenia na zamestnanie
(1)
Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká
a)
uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,
b)
skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie na zamestnanie udelené,
c)
uplynutím obdobia, na ktoré bol cudzincovi povolený pobyt, alebo
d)
zánikom povolenia na pobyt z iného dôvodu,
e)
ukončením konania podľa osobitného predpisu22a) v prípade cudzinca podľa § 21 ods. 1 písm. b).
(2)
Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môžeodníme povolenie na zamestnanie, odňaťak nastali dôvody podľa odseku 9, alebo ak cudzinec porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.
(3)
Povolenie na zamestnanie udelí príslušný úrad najviac na obdobie jednéhotrvania rokapracovnoprávneho vzťahu a najviac na obdobie dvoch rokov; pri sezónnom zamestnávaní najviac na obdobie šesť mesiacov v kalendárnom roku tak, aby medzi jednotlivými zamestnaniami na území Slovenskej republiky uplynulo obdobie najmenej šesť mesiacov.
(4)
Povolenie na zamestnanie môže úrad s prihliadnutím na situáciu na trhu práce na žiadosť cudzinca predĺžiť, a to i opakovane, najviac na obdobie jednéhodvoch rokarokov.
(5)
Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanie sa bude vykonávať u toho istého zamestnávateľa. Písomnú žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podáva cudzinec príslušnému úradu najneskôr do 30 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie.
(6)
Na žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie sa rovnako vzťahuje § 21 ods. 5. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie zamestnávateľa, že cudzinca bude i naďalej zamestnávať.
(7)
Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, je zodpovedná za pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa osobitných predpisov.30)
(8)
Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7, najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania.
(9)
Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení na zamestnanie.
§24 Splnomocnenie na prijatie národných opatrení v oblasti zamestnávania
(1)
Ak členský štát Európskej únie uplatní voči občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom za podmienok ustanovených zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii národné opatrenie alebo úplne alebo čiastočne pozastaví uplatňovanie článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva, môže vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť uplatňovanie rovnakých (rovnocenných) opatrení a ich rozsah voči tomuto členskému štátu.
(2)
Ak v súvislosti so slobodným pohybom osôb na základe žiadosti Slovenskej republiky oznámi Európska komisia za podmienok ustanovených zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii úplné alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva Slovenskou republikou z dôvodu obnovenia bežného stavu na trhu práce, môže vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť, voči ktorému členskému štátu a v akom rozsahu Slovenská republika pozastaví uplatňovanie článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva.

ŠIESTA ČASŤ | SLUŽBY ZAMESTNANOSTI POSKYTOVANÉ PRÁVNICKOU OSOBOU A FYZICKOU OSOBOU

§25 Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak má na túto činnosť povolenie vydané ústredím (ďalej len „sprostredkovateľ“).
(2)
Výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.
(3)
Od fyzickej osobySprostredkovateľ môže sprostredkovateľ vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania do určenej sumy len od fyzickej osoby, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie ku dňu podania žiadosti o sprostredkovanie zamestnania za úhradu; tento poplatok sprostredkovateľ vyberá až po sprostredkovaníjej prijatí do sprostredkovaného zamestnania.
(4)
Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu v zahraničí, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä
a)
názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa,
b)
dĺžku trvania zamestnania,
c)
druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,
d)
spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,
e)
rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody,
f)
výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa odseku 3.
(5)
Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.
§26 Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti sprostredkovateľa ústredie povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.
(2)
Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Sprostredkovateľovi, ktorému bolo zrušené povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu na základe návrhu podľa § 27 ods. 2, ústredie vydá nové povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu obsahuje
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
doklady o dosiahnutom stupni vzdelania sprostredkovateľa; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania zodpovednej osoby,
c)
okruh zamestnaní, ktoré bude sprostredkovateľ sprostredkúvať,
d)
územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľa,
e)
spolupracujúce subjekty sprostredkovateľa v prípade sprostredkovania zamestnania za úhradu do zahraničia,
f)
adresu miesta výkonu sprostredkovania zamestnania za úhradu a
g)
kalkuláciu predpokladanej výšky úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu.
(5)
Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu je
a)
projekt vykonávania sprostredkovania zamestnania za úhradu vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
b)
zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,
c)
preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie sprostredkovania zamestnania za úhradu,
d)
okruh spolupracujúcich subjektov a
e)
personálne zabezpečenie vykonávania sprostredkovania zamestnania za úhradu.
(6)
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu obsahuje najmä
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
okruh zamestnaní, ktoré bude sprostredkovateľ sprostredkúvať,
c)
územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľa,
d)
adresu miesta výkonu sprostredkovania zamestnania za úhradu.
(7)
Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak je bezúhonný, má minimálneskončené úplné strednévysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa a má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálneskončenia úplného strednéhovysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať osoba, ktorá pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu koná v mene sprostredkovateľa; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.
§27 Pozastavenie činnosti a zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
(1)
Ústredie môže pozastaviť činnosť sprostredkovateľa pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 2.
(2)
Návrh na pozastavenie činnosti sprostredkovateľa alebo zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu je oprávnený podať
a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,34) a
d)
občan, ktorý bol činnosťou sprostredkovateľa poškodený.
§28 Povinnosti sprostredkovateľa
Sprostredkovateľ je povinný
a)
viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
2.
názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
3.
štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
4.
dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu,
b)
poskytovať ústrediu
1.
údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) prvého bodu bez súhlasu osoby, ktorej bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu na účely kontrolnej činnosti; údaje sa poskytujú so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie,
2.
správu o svojej činnosti raz za rok,
c)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,22)
d)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.
§29 Agentúra dočasného zamestnávania
(1)
Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len „dočasný zamestnanec“) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi.35)
(2)
Za dočasné pridelenie dočasného zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania vyberať od užívateľského zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške; od dočasného zamestnanca sa poplatok za dočasné pridelenie nevyberá.
(3)
Fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak je bezúhonná, má minimálneskončené úplné strednévysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa a ak má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálneskončenia úplného strednéhovysokoškolského vzdelania najmenej prvého stupňa spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.
(4)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
(5)
Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa § 31 ods. 3, ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby,
c)
územný rozsahkraj, v ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť.
(7)
Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je
a)
projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
b)
zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,
c)
preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
d)
okruh spolupracujúcich subjektov a
e)
personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania.
(8)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje najmä
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
územný rozsahkraj, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť,
c)
okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných zamestnancov.
(9)
Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)
§30 Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
(1)
Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému zamestnancovi ochranu podľa osobitných predpisov,30) pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.
(2)
Poskytovanie ochrany dočasnému zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným predpisom.34)
§31 Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania
(1)
Agentúra dočasného zamestnávania je povinná
a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného zamestnanca podľa osobitného predpisu,22)
b)
umožniť dočasnému zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,
c)
umožniť prístup dočasnému zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho dočasným pridelením k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,
d)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly a
e)
poskytovať raz za rok ústrediu správu o svojej činnosti.
(2)
Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania pozastaviť činnosť pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 3.
(3)
Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania je oprávnený podať
a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,34)
d)
občan, ktorý bol činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodený.

SIEDMA ČASŤ | AKTÍVNE OPATRENIA NA TRHU PRÁCE

§32 Sprostredkovanie zamestnania
(1)
Sprostredkovanie zamestnania na účely tohto zákona je činnosť zameraná na
a)
vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a
b)
vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.
(2)
Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj
a)
evidenčná činnosť,
b)
informačné a poradenské služby,
ako
aj
c)
vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie,
d)
zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie a ich uverejňovanie na internete, v tlači a v ďalších masovokomunikačných prostriedkoch,
e)
zabezpečovanie sledovania a vyhodnocovania dopytu zamestnávateľov po zamestnancoch podľa kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry,
f)
vyhodnocovanie kvalifikačnej a profesijnej štruktúry uchádzačov o zamestnanie a kvalifikačnej štruktúry a profesijnej štruktúry záujemcov o zamestnanie s ohľadom na dopyt zamestnávateľov,
g)
sledovanie procesu adaptácie zamestnanca prijatého do zamestnania z evidencie uchádzačov o zamestnanie a sledovanie dĺžky obdobia jeho zotrvania v zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania,
h)
poskytovanie informačných a poradenských služieb zamestnávateľovi, zameraných na uľahčenie adaptácie jeho zamestnanca v novom zamestnaní najmenej počas šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania.
(3)
Sprostredkovanie zamestnania zabezpečuje
a)
ústredie,
b)
úrad a pracovisko zriadené úradom a
c)
právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, sprostredkovanie dočasného zamestnávania a, sprostredkovanie podporovaného zamestnávania alebo začleňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce podľa tohto zákona, alebo iná právnická osoba a fyzická osoba, ktoré môžu vykonávať sprostredkovanie zamestnávania podľa podmienok ustanovených v písomnej dohode uzatvorenej s úradom.
(4)
Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania bezplatne.
(5)
Na zabezpečenie sprostredkovania zamestnania úrad využíva agentov pre pracovné miesta, ktorí môžu byť zamestnancami úradu alebo ich výber môže úrad zabezpečiť podľa osobitného predpisu.18aa) Agenti pre pracovné miesta zisťujú požiadavky zamestnávateľov na územízamestnancov Slovenskejspravidla republikypodľa bezplatneodvetvového členenia pracovných miest, pracovné podmienky u zamestnávateľov a sledujú situáciu na trhu práce. Fyzická osoba môže vykonávať činnosť agenta pre pracovné miesta, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa.
(56)
Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Občan, ktorý hľadá zamestnanie, môže požiadať o informácie o možnostiach zamestnania ktorýkoľvek úrad.
(67)
Príslušný úrad pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, je úrad, v ktorého územnom obvode je sídlo školského zariadenia alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb. Pobyt v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb preukazuje občan potvrdením, ktoré na tento účel vydáva školské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb.
(78)
Príslušný úrad pre občana členského štátu Európskej únie, občana štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a občana Švajčiarskej konfederácie a ich rodinných príslušníkov je úrad, v ktorého územnom obvode majú miesto pobytu.
(9)
Príslušný úrad pre cudzinca, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, je úrad, v ktorého územnom obvode má cudzinec miesto pobytu.
(810)
Úrad vykonáva sprostredkovanie zamestnania bezplatne a nestranne; pritom rešpektuje výber občana z ponúkaných pracovných miest a dobrovoľnosť zamestnávateľa pri výbere uchádzača o zamestnanie. Výsledkom sprostredkovania zamestnania je vznik pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
(911)
Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok.
(1012)
Úrad na účely sprostredkovania zamestnania
a)
vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, evidenciu záujemcov o zamestnanie a evidenciu voľných pracovných miest,
b)
poskytuje informačné a poradenské služby,
c)
zabezpečuje odborné poradenské služby,
d)
poskytuje náhradu časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, ak je cestovné vyššie ako suma ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; na náhradu časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie môže poskytnúť úrad preddavok.
(1113)
Cestovnými výdavkami podľa odseku 1012 písm. d) sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta konania vstupného pohovoru alebo výberového konania a späť.
(1214)
Náhrada časti cestovných výdavkov podľa odseku 1012 písm. d) sa poskytuje na základe písomnej žiadosti uchádzača o zamestnanie, ku ktorej je potrebné priložiť potvrdenie o účasti na vstupnom pohovore alebo výberovom konaní. Písomnú žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov predkladá uchádzač o zamestnanie najneskôr do desiatich pracovných dní po ukončení mesiaca, v ktorom vznikol nárok na poskytnutie príspevku na náhradu časti cestovných výdavkov.
(15)
Náhradu časti cestovných výdavkov podľa odseku 12 písm. d) poskytuje úrad alebo vypláca právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) na základe písomnej dohody uzatvorenej s úradom alebo s ústredím.
§33 Evidencia uchádzačov o zamestnanie
(1)
Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje meno a priezvisko, dátumrodné narodeniačíslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie, adresu prechodného pobytu uchádzača o zamestnanie v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskej únie, údaje o jeho kvalifikácii, odborných zručnostiach, o druhu doteraz vykonávanej práce, informácie o jeho záujme o určité zamestnania, údaje o jeho osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, údaje o jeho zdravotnom stave oznámené uchádzačom o zamestnanie dobrovoľne.
(2)
Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom uchádzača o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak.22)
(3)
Na spracovanie osobných údajov o uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad sprostredkúva zamestnanie v členskom štáte Európskej únie, na poskytovanie týchto údajov a údajov o dĺžke trvania zamestnania uchádzača o zamestnanie v Slovenskej republike členskému štátu Európskej únie a Európskemu úradu pre koordináciu sa nevyžaduje povolenie od Úradu na ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.22)
§34 Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(2)
Ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa
a)
skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania,
b)
skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie,
d)
skončenia povinnejosobnej vojenskej služby alebo civilnej služby, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby,
e)
skončenia osobnejcelodennej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej celodennej starostlivosti o dieťa,
fe)
skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládnaodkázaná na osobnú celodennú opateru, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládnaodkázaná na osobnú celodennú opateru; starostlivosť o takúto osobu sa preukazuje čestným vyhlásením,
gf)
skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,
hg)
skončenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení invalidity,
ih)
skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody alebo
ji)
právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.
(3)
Podľa odseku 2 sa postupuje aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie u občana, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.
(4)
Uchádzač o zamestnanie osvedčuje skutočnosti rozhodné pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je povinný najneskôr do troch pracovných dní písomne oznámiť úradu každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
(5)
Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac v rámci periodicity návštev podľa odsekov 9termíne a 10na mieste určenom úradom.
(6)
Za preukázateľné aktívne hľadanie zamestnania sa považujú aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.
(7)
Úrad je povinný uchádzačovi o zamestnanie najmenej raz za kalendárny mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych opatrení na trhu práce. Uchádzač o zamestnanie je povinný na tento účel byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie (ďalej len „disponibilita”) na účel sprostredkovania zamestnania, na účel účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce, ako aj v aktivačných činnostiach.
(8)
ÚradPočas určízaradenia vdo súlade s odsekmi 9projektov a 10programov realizovaných mimo územia Slovenskej republiky uchádzačovi o zamestnanie povinnosť podľa odsekov 5 a 7 nevzniká. Uchádzač o zamestnanie je povinný do troch pracovných dní po návrate na územie Slovenskej republiky osobne sa dostaviť na úrad alebo na miestoúčely určenéplnenia úradompovinností (ďalejpodľa lenodsekov „periodicita5 návštev”)a 7.
(9)
Periodicita návštev je
a)
raz za sedem kalendárnych dní u uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný občan,
b)
raz za mesiac u uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na
1.
vzdelávaní a príprave pre trh práce, ktoré mu zabezpečil úrad alebo ktoré si zabezpečil sám,
2.
príprave na začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
3.
absolventskej praxi,
4.
aktivačnej činnosti,
5.
projektoch a programoch realizovaných ústredím, úradom, iným subjektom v partnerstve s úradom okrem sprostredkovania zamestnania a informačných a poradenských služieb poskytovaných úradom a na projektoch a programoch realizovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania podľa § 32 ods. 3 písm. c), alebo
6.
odborných poradenských službách a na projektoch a programoch realizovaných dodávateľom odborných poradenských služieb podľa § 43 ods. 9,
c)
raz za 14 kalendárnych dní u ostatných uchádzačov o zamestnanie.
(10)
U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, sa vyžaduje periodicitaplnenie návštevpovinností podľa odseku 9 písm. b)5 len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(1110)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, saúrad neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a povinnosť periodicity návštev podľa odsekov 95 a 107 v obdobípočas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
(1211)
Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, saúrad neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a povinnosť periodicity návštev podľa odsekov 95 a 107 v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.
(1312)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási túto zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, do troch pracovných dní odo dňa zmeny trvalého pobytu alebo odo dňa začatia poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb. Pobyt v zariadení sociálnych služieb preukazuje uchádzač o zamestnanie potvrdením, ktoré na tento účel vydáva zariadenie sociálnych služieb. Práva a povinnosti spojené s vedením v evidencii uchádzačov o zamestnanie prechádzajú na príslušný úrad dňom zmeny trvalého pobytu. Ak uchádzač o zamestnanie neoznámi túto skutočnosť príslušnému úradu v ustanovenej lehote, prechádzajú práva a povinnosti spojené s evidenciou uchádzačov o zamestnanie na príslušný úrad dňom, keď ju uchádzač o zamestnanie oznámil príslušnému úradu. Písomnú dokumentáciu potrebnú na vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie vyžiada úrad príslušný podľa miesta nového trvalého pobytu alebo miesta poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb od úradu príslušného podľa predchádzajúceho trvalého pobytu. Ak sa zmení príslušnosť úradu určená podľa § 32 ods. 5679, toto ustanovenie sa použije primerane.
(1413)
Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý
a)
plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku,
b)
sústavne sa pripravuje na povolanie,
bc)
je dočasne práceneschopný,
cd)
má nárok na materské,
de)
má priznaný starobný dôchodok alebo občan, uktorý ktorého sapriznaný invalidný dôchodok odoa dňadovŕšil dovŕšeniavek dôchodkovéhopotrebný vekuna považujenárok zana starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,15)
ef)
bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. nm) a odseku 2, a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3,
fg)
prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 pred uplynutím dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania tejto činnosti, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia záväzku podľa § 49 ods. 2 alebo § 57 ods. 2,
h)
nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 2.
(1514)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý je poberateľom dávky v nezamestnanosti a ktorý chce odísť do členského štátu Európskej únie s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie.
(1615)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý oznámil úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie podľa odseku 1514, nie je povinný byťplniť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a nie je povinný dodržiavať periodicitu návštevpovinnosti podľa odsekov 95 a 107 odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.
(1716)
Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad v členskom štáte Európskej únie, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, nezaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 7, 95 a 107 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.
(1817)
Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad členského štátu Európskej únie, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, zaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 7, 9 a 10 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušnému úradu členského štátu Európskej únie, ale najneskôr pred uplynutím troch mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.
§35 Sústavná príprava na povolanie
(1)
Sústavná príprava občana na povolanie na účely tohto zákona je štúdium na strednej škole37) alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhéhotretieho stupňa.38)
(2)
Sústavná príprava občana na povolanie je aj obdobie
a)
bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,
b)
od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,
c)
po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu,37) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,
d)
od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo od získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo ak zápis na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
e)
po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, a
f)
najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo skončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa,
g)
iného štúdia alebo výučby, ak sú rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na stredných školách a vysokých školách v rámci jednotnej sústavy vzdelávacích programov schválenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
(3)
Sústavná príprava občana na povolanie nie je
a)
obdobie, po ktoré sa štúdium prerušilo, a
b)
štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole podľa osobitných predpisov.39)
(4)
Sústavná príprava občana na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roku prvého ročníka školy; u študentov vysokých škôl sa začína dňom zápisu na vysokú školu. Sústavná príprava občana na povolanie sa končí dňom ustanoveným v osobitných predpisoch.39)
§35a Národná sústava povolaní
(1)
Národná sústava povolaní je ucelený informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. Národná sústava povolaní určuje požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.
(2)
Tvorbu a aktualizáciu národnej sústavy povolaní, v súlade s vývojom na trhu práce, zabezpečuje a koordinuje ministerstvo. Na jej tvorbe spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so zamestnávateľmi, zástupcami zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií.
(3)
Národná sústava povolaní je základným systémovým rámcom pre tvorbu národnej sústavy kvalifikácií.
§36 Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
(1)
Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom
a)
nástupu do zamestnania,
b)
začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,
d)
nástupu na povinnú vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako základná služba alebo náhradná služba, na ďalšiu vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako prípravná služba, na mimoriadnu vojenskú službu40) alebo nástupu na civilnú službu,41)
e)
nástupu na výkon trestu odňatia slobody,
fe)
vzatia do výkonu väzby,
gf)
priznania starobného dôchodku alebo dňom, od ktorého sa invalidný dôchodok z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku považujepotrebného zana nárok na starobný dôchodok u poberateľa invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,15)
hg)
vznikunarodenia nárokudieťaťa, naak materskédieťa žije,
ih)
úmrtia,
ji)
odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu do členského štátu Európskej únie podľa § 34 ods. 15141817 alebo liečenia v členskom štáte Európskej únie,
kj)
odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,
lk)
začatia vykonávania zárobkovej činnosti
1.
v členskom štáte Európskej únie alebo
2.
v cudzine,
ml)
požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu
1.
starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku,
2.
preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu,42) ktorá je bezvládnaodkázaná na osobnú celodennú opateru,
nm)
požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
on)
ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. d),
o)
nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o neplatnosti skončenia pracovného pomeru alebo nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o zrušení rozhodnutia orgánu štátnej správy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru.
(2)
Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia
a)
vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
b)
nástupu do zamestnania,
c)
nedodržania disponibilitypovinnosti podľa § 34 ods. 7 bez vážnych dôvodov,
d)
nespolupráce s úradom alebo
e)
že mu bolo v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.
(3)
V prípadoch vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 1 písm. nm) a z dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(4)
Za vážny dôvod podľa odseku 2 písm. c) a odseku 5 písm. ba) až dc) sa považuje,
a)
ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy, a
b)
zdravotný stav uchádzača o zamestnanie posúdený podľa § 19 ods. 1 a zdravotný stav blízkych osôb42) na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia,
c)
dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a pracovným dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti; skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti preukazuje uchádzač o zamestnanie osobne.
(5)
Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. d) sa považuje
a)
odmietnutie ponuky vhodného zamestnania, odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania alebo odmietnutie ponuky na vypracovanie individuálneho akčného plánu na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a), b) a d) a znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 mesiacov bez vážnych dôvodov,
b)
odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov s výnimkouokrem odmietnutia účasti na vzdelávaníaktivačnej ačinnosti prípraveformou predobrovoľníckej trh práceslužby podľa § 4652a,
c)
predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,
d)
odmietnutienepreukázanie účastisplnenia alebo predčasné skončenie účasti na aktivačnej činnostipovinnosti podľa § 5234 ods. 5 uchádzačom o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako šesť mesiacov, pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,
e)
nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 95 a 107,
f)
nepredloženie dokladov podľa odseku 4 a § 19 ods. 4 v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil uchádzač o zamestnanie,
g)
nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,
h)
nedodržanie povinností podľa § 34 ods. 7, 1716 alebo 1817.
(6)
Doklad o priznaní starobného dôchodku alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok na účely odseku 1 písm. g) poskytuje úradu uchádzač o zamestnanie alebo Sociálna poisťovňa na požiadanie úradu.
(7)
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je ospravedlnením uchádzača o zamestnanie, ktorý sa nedostavil na úrad alebo na miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 9 a 10, ak uchádzač o zamestnanie oznámil úradu začiatok a skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní a ak dočasná pracovná neschopnosť v tom čase trvala.
§37 Evidencia záujemcov o zamestnanie
(1)
Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje potrebné osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie, najmä údaje o jeho kvalifikácii, odborných zručnostiach, získaných pracovných skúsenostiach v doterajších zamestnaniach, informácie o jeho záujme o určité zamestnania a ďalšie súvisiace údaje.
(2)
Osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom záujemcu o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak.22)
§38 Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)
Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania, sa zaradí do evidencie záujemcov o zamestnanie na úrade odo dňa podania žiadosti.
(2)
Záujemca o zamestnanie podľa odseku 1 môže podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na ktorýkoľvek úrad alebo aj na viac úradov.
(3)
Úrad pri zaradení do evidencie záujemcov o zamestnanie poskytne záujemcovi o zamestnanie informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest.
§39 Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie
(1)
Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom
a)
sprostredkovania vhodného zamestnania alebo
b)
požiadania o vyradenie z evidencie.
(2)
Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom uplynutia troch kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt s úradom, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval; vyradenie úrad oznámi záujemcovi o zamestnanie písomne.
§39a Osobitná evidencia občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Úrad vedie osobitnú evidenciu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a osobitnú evidenciu záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, ktorá okrem údajov podľa § 33 ods. 1 a § 37 ods. 1 obsahuje aj údaje o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako aj údaje o právnom dôvode, na základe ktorého boli uznaní za občana so zdravotným postihnutím.
(2)
Údaje z osobitnej evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a údaje z osobitnej evidencie záujemcov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím sú určené výhradne na účely začlenenia a zotrvania týchto občanov na trhu práce a na štatistické účely.
(3)
Ak úrad skončí poskytovanie služieb občanovi so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona alebo ak uchádzač o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím alebo záujemca o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, prestane byť občanom so zdravotným postihnutím, úrad je povinný údaje týkajúce sa týchto občanov zneprístupniť až do obdobia, kedy nastanú nové dôvody na ich ďalšie používanie a spracovanie.
§40 Evidencia voľných pracovných miest
Voľné pracovné miesto na účely sprostredkovania zamestnania je novo vytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca.
§41 Evidencia zamestnávateľov
Úrad na účely vyhľadávania voľných pracovných miest vedie evidenciu zamestnávateľov vo svojom územnom obvode.
§41a Evidencia zamestnávania niektorých skupín zamestnancov
Evidencia18b) údajov o zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a evidencia18b) údajov o zamestnávaní cudzinca obsahuje najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ukončené vzdelanie, štátnu príslušnosť, odvetvie, druh vykonávanej práce a miesto výkonu práce.
§42 Informačné a poradenské služby
(1)
Úrad poskytuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom informačné a poradenské služby.
(2)
Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú služby pri
a)
voľbe povolania,
b)
výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a
c)
výbere zamestnanca,
d)
adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní.
(3)
Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií a odborných rád o
a)
požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní,
b)
možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
bc)
predpokladoch na výkon povolania,
cd)
možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti,
de)
podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a
ef)
podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.
(4)
Informačné a poradenské služby o požiadavkách na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa národnej sústavy povolaní zahŕňajú najmä poskytovanie informácií o potrebných odborných zručnostiach, všeobecných spôsobilostiach, praktických skúsenostiach a o ostatných predpokladoch a požiadavkách na výkon konkrétneho povolania alebo profesie.
(5)
Informačné a poradenské služby pre voľbu povolania zahŕňajú najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.
(56)
Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú
a)
posúdenie osobných predpokladov, schopností a získaných odborných zručností uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie a
b)
poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými požiadavkami, a kvalifikačnými požiadavkami na pracovnéodborné miestazručnosti a praktické skúsenosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovnom mieste.
(67)
Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád zamestnávateľom pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto.
(78)
Informačné a poradenské služby poskytujesa úradposkytujú bezplatne.
(9)
Informačné a poradenské služby môže na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím alebo s úradom poskytovať aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m).
§43 Odborné poradenské služby
(1)
Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie odborné poradenské služby.
(2)
Odborné poradenské služby na účely tohto zákona sú zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, ako aj na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu.
(3)
Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4)
Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového poradenstva.
(5)
Úrad zaručujev spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie môže vypracovať individuálny akčný plán na podporu jeho pracovného uplatnenia (ďalej len „individuálny akčný plán“). Individuálny akčný plán sa vypracúva na základe ponuky úradu alebo na základe písomnej žiadosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie vedenémupodľa § 8 ods. 1 písm. a), b) a d) je úrad povinný ponúknuť vypracovanie individuálneho akčného plánu najneskôr do štyroch kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie vviac určenejako dĺžke24 vmesiacov, rámcije odbornýchúrad poradenskýchpovinný služiebponúknuť vypracovanie individuálneho akčného plánu nanajneskôr podporudo štyroch kalendárnych mesiacov od uplynutia lehoty 24 mesiacov jeho pracovnéhovedenia uplatneniav evidencii uchádzačov o zamestnanie. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa tretej a štvrtej vety je povinný prijať ponuku úradu na vypracovanie individuálneho akčného plánu. So znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, ktorý požiadal písomne o vypracovanie individuálneho akčného plánu, je úrad povinný začať vypracúvať tento plán do 30 kalendárnych dní od podania písomnej žiadosti.
(6)
Individuálny akčný plán na účely tohto zákona je písomný dokument, ktorý na základe posúdenia dosiahnutého stupňa vzdelania, odborných zručností, osobnostných predpokladov, schopností, praktických skúseností a odbornýchmožností zručnostíznevýhodneného uchádzača o zamestnanie, určuje postup a časový harmonogram plnenia jednotlivých opatrení na zvýšenie možností uplatnenia znevýhodneného uchádzača o zamestnanie určuje druh a rozsah pomoci potrebnej na uľahčenietrhu jeho pracovného uplatnenia a vymedzuje na tento účel konkrétne postupové krokypráce. Individuálny akčný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje uchádzačodborný poradca v spolupráci so znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie v úzkej súčinnosti s odborným poradcom. Po jeho vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa individuálny akčný plán stáva záväzným pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie záväznýa pre úrad.
(7)
Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie na základe jeho písomnej žiadosti náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s jeho účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných úradom, ak sú cestovné výdavky vyššie ako suma ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Náhradu časti cestovných výdavkov podľa predchádzajúcej vety na základe písomnej dohody uzatvorenej s ústredím alebo s úradom môže uchádzačovi o zamestnanie vyplácať aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m).
(8)
Cestovnými výdavkami podľa odseku 7 sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do miesta konania aktivít v rámci odborných poradenských služieb a späť.
(9)
Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo, prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti, alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. m) (ďalej len „dodávateľ odborných poradenských služieb“). Dodávateľom odborných poradenských služieb môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a právnická osoba, u ktorej túto podmienku spĺňa osoba, ktorá poskytuje odborné poradenské služby v mene dodávateľa.
(10)
Ak poskytovanie odborných poradenských služieb, ktoré trvajú dlhšie ako tri dni, zabezpečuje uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie úrad sám alebo ak úrad zabezpečuje poskytovanie odborných poradenských služieb uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb podľa odseku 9, uhrádza mu výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť podľa osobitného predpisu.21) Úhradu podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ odborných poradenských služieb, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 12.
(11)
Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 1110 uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobami podľa osobitného predpisu,45) ktoré sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiadajú písomne.
(12)
Úrad uzatvorí s dodávateľom službyodborných poradenských služieb písomnú dohodu o zabezpečení odborných poradenských služieb. Dohoda o zabezpečení odborných poradenských služieb obsahuje najmä
a)
zameranie odborných poradenských služieb zabezpečovaných dodávateľom službyodborných poradenských služieb,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorým dodávateľ služby poskytne odborné poradenské služby,
c)
dátum začatia poskytovania odborných poradenských služieb,
d)
miesto výkonu odborných poradenských služieb,
e)
cenu odborných poradenských služieb,
f)
spôsob a termín úhrady oprávnených nákladov za odborné poradenské služby a
g)
záväzok dodávateľa odborných poradenských služieb nahlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorým poskytuje odborné poradenské služby.
(13)
Na výber dodávateľa odborných poradenských služieb podľa odseku 9 sa vzťahuje osobitný predpis.1918aa)
§44 Vzdelávanie a príprava pre trh práce
(1)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové vedomostiodborné zručnosti a odbornépraktické zručnostiskúsenosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní, najmä vzdelávacími aktivitami zameranými na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3, na vzdelávanie a prípravu na konkrétne pracovné miesto na základe prísľubu zamestnávateľa na prijatie do zamestnania a na vzdelávanie a prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce sa vychádza z doterajšej úrovne vedomostí a odborných zručností uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie a zamestnanca tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových vedomostí a odborných zručností.
(2)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona nie je zvýšenie stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov39) a príprava na výkon špeciálnych odborných činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov.3945a) Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3.
(3)
Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade
a)
teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie, alebo zamestnanec po skončení povinnej školskej dochádzky nezískal žiadnu kvalifikáciu,
b)
prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie,
c)
prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie a
d)
kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(4)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická alebo praktická príprava, ktorú
a)
je zamestnávateľ povinný zabezpečovať pre zamestnanca podľa príslušných právnych predpisov a na ktorej je zamestnanec povinný sa zúčastňovať v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,
b)
zamestnanec absolvuje z vlastného záujmu bez toho, žeby z hľadiska ním vykonávanej práce u zamestnávateľa bola nevyhnutná potreba zmeny jeho doterajšej kvalifikácie.
(5)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona zabezpečuje
a)
ústredie a úrad pre uchádzača o zamestnanie a pre záujemcu o zamestnanie a
b)
zamestnávateľ pre svojho zamestnanca.
(6)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona si môžu zabezpečiť aj uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady.
§45 Národný programFormy vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a zamestnancov
(1)
ÚstredieVzdelávanie a úradpríprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie a zamestnancov sa uskutočňuje formou vzdelávania v spolupráci
s
inými
a)
orgánmi
štátnejakreditovaných správyvzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania,
so
zamestnávateľmi
b)
akreditovaných programoch na získanie konkrétnej odbornej zručnosti,
s
územnou
samosprávou
c)
vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov,
d)
samostatných vzdelávacích programoch na základných školách a mimovládnymiv organizáciamisamostatných môžuvzdelávacích vypracovaťprogramoch národnýna programstredných školách v rámci sústavy učebných a študijných odborov,
e)
iných akreditovaných vzdelávacích aktivitách, ktoré smerujú k získaniu novej kvalifikácie alebo k rozšíreniu doterajšej kvalifikácie,
f)
programoch na získanie praktických skúseností.
(2)
Vzdelávacie programy podľa odseku 1 možno vzájomne kombinovať a realizovať ich aj ako regionálne, národné alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce.
(23)
NárodnýRegionálne, programnárodné, alebo pilotné projekty vzdelávania a prípravy pre trh práce zabezpečujemôže vypracovať a realizovať ústredie a úrady v spolupráci s orgánmi štátnej správy, so zástupcami organizácií zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií, so zamestnávateľmi, so samosprávnymi krajmi, s mestami a obcami, s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m), s občianskymi združeniami, s neziskovými organizáciami alebo s nadáciami.
§46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
(1)
Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce vzdelávacími aktivitami podľa § 44 ods. 1 prvej vety, ak o to písomnevyžaduje požiadajú,ich auplatnenie na trhu práce na základe zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade
a)
nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,
b)
potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a
c)
straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.
(2)
Zhodnotenie podľa odseku 1 u uchádzača o zamestnanie vrátane určenia druhuformy vzdelávacejvzdelávania aktivitya prípravy pre trh práce podľa § 45 je súčasťou odborných poradenských služieb podľa § 43 alebo súčasťou individuálneho akčného plánu podľaznevýhodneného §uchádzača 43o odszamestnanie v prípade jeho vypracovania. 6Uchádzačovi o zamestnanie môže úrad zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Záujemcovi o zamestnanie môže úrad zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce v mieste jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu najskôr po uplynutí trochjedného mesiacovmesiaca odo dňa jeho ostatného zaradenia do evidencie záujemcov o zamestnanie. Účasť uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie na vzdelávaní a príprave pre trh práce je dobrovoľná.
(3)
ÚradÚstredie a úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie predovšetkýmnajmä v rámciregionálnych, celoštátnychnárodných alebo pilotných projektoch vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ministerstvom alebo ústredím. Ústredie a úrad zabezpečujú vypracovanie projektov a programov vzdelávania a prípravy pre trh práce schválenýchpre ústredímuchádzačov o zamestnanie a realizovanýchzáujemcov úradomo zamestnanie na účely doplnenia, prehĺbenia alebo vrozšírenia rámciich projektovodborných zručností a programovpraktických schválenýchskúseností tak, aby spĺňali požiadavky na odborné zručnosti a realizovanýchpraktické úradomskúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach podľa dopytu zamestnávateľov. Súčasťou vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie môžu byť aj aktivity a činnosti súvisiace s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb, zabezpečované dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce. Vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie môže zabezpečiť aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo s úradom podľa § 53c.
(4)
Úrad môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie vo do výškyvýške 100 % nákladov na prvúvzdelávanie vzdelávaciua aktivitu,prípravu pre dotrh výškypráce 75 %a nákladov nasúvisiacich druhúso vzdelávaciu aktivituvzdelávaním a prípravou dopre výškytrh 50 % nákladov na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu počas dvoch rokov odo dňa nástupu uchádzača o zamestnanie na prvú vzdelávaciu aktivitupráce na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie.
(5)
Úrad poskytne príspevok až do výšky 100 % nákladov aj na
a)
každúúradom vzdelávaciua aktivituuchádzačom podľao § 44 ods. 2 druhej vetyzamestnanie,
b)
ďalšiu vzdelávaciu aktivitu podľa odseku 4, ak do troch mesiacov od jej ukončenia bude uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a)úradom a b); doplatok do výšky 100 %, ktorý uchádzač o zamestnanie zaplatil dodávateľovidodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, úradalebo
refunduje
uchádzačovi
o
c)
zamestnanie
úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m).
(65)
Úrad môže poskytnúť záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce až do výšky 100 % nákladov na jednuvzdelávanie vzdelávaciua aktivituprípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich so vzdelávaním a prípravou pre trh práce počas dvoch rokov jeho vedenia v evidencii záujemcov o zamestnanie na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a záujemcom o zamestnanie.
(76)
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť podľa osobitného predpisu.21) Úhradu podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 1312, alebo vyplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m), ak je to súčasťou dohody podľa § 53c.
(87)
Úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť podľa osobitného predpisu21) aj záujemcovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, alebo občanom starším ako 50 rokov veku. Úhradu podľa prvej vety môže záujemcovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 1312, alebo vyplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m), ak je to súčasťou dohody podľa § 53c.
(98)
Príspevky podľa odsekov 4 až 87 úrad uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody. Rozdiel do výšky 100 % príspevku podľa odseku 4 na druhú vzdelávaciu aktivitu a na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzač o zamestnanie. Rozdiel do výšky 100 % príspevku podľa odseku 65 na jednu vzdelávaciu aktivitu uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce záujemca o zamestnanie.
(109)
Úrad môže poskytnúťposkytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a príprave pre trh práce a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobami podľa osobitného predpisu,45) ktoré sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiadajú písomne. Uchádzačovi o zamestnanie môže príspevok podľa predchádzajúcej vety vyplácať aj právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m).
(1110)
Príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 109 je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti.11)
(1211)
Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce uzatvorená medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie alebo, úradom a záujemcom o zamestnanie alebo právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a uchádzačom o zamestnanie obsahuje
a)
profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,
b)
miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia, spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie úradom,
d)
práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
podrobnosti o úhrade náhrad výdavkov za stravovanie, nákladov za ubytovanie a cestovných výdavkov do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu,45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, alebo občanom starším ako 50 rokov veku, spôsob a termín úhrady, ak úhradu týchto výdavkov poskytuje úrad,
f)
záväzok uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, že vráti úradu náklady uhradené za jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce predčasne skončí pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov podľa odseku 1413,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(1312)
Dohoda uzatvorená medzi úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce obsahuje
a)
názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,
b)
miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia,
d)
spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,
e)
cenovú ponuku na jedného účastníka,
f)
počet uchádzačov o zamestnanie a počet záujemcov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo počet uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m),
g)
celkovú cenovú ponuku, ktorú úrad uhradí alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) vyplatí podľa odsekov 4, 687,
h)
spôsob a termín úhrady celkovej cenovej ponuky podľa odsekov 4, 687,
i)
spôsob a termín poskytovania alebo vyplácania úhrady výdavkov podľa odsekov 76 a 87, ak sa na úhrade týchto výdavkov úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) dohodne s dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce,
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(1413)
Uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie môžu z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u nich nastali počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerušiť toto vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.
(1514)
Na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie sa vzťahuje osobitný predpis.1918aa)
§47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
(1)
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov formou všeobecného vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca a špecifického vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca podľa osobitného predpisu. 46)
(2)
Všeobecné vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá poskytuje vedomosti a odborné zručnosti široko využiteľné u viacerých zamestnávateľov a ktoré prispievajú k zlepšeniu zamestnateľnosti zamestnanca.
(3)
Špecifické vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá poskytuje vedomosti a odborné zručnosti využiteľné u súčasného zamestnávateľa a ktoré sú iba čiastočne využiteľné u iných zamestnávateľov.
(4)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom čase a sú prekážkou v práci na strane zamestnanca; za toto obdobie patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Mimo pracovného času sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú len vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob ich zabezpečenia.
(53)
Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na všeobecné vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca a na špecifické vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca najviac dovo výškyvýške 90ustanovenej %osobitným oprávnených nákladov na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnancapredpisom,46) ak po ich skončení bude zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich mesiacov alebo ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.
(6)
Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov preukázané zamestnávateľom sú
a)
náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a na príprave pre trh práce podľa osobitného predpisu,46)
b)
náhrada cestovných výdavkov zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a na príprave pre trh práce podľa osobitného predpisu21) a
c)
ostatné náklady zamestnávateľa bezprostredne súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce zamestnancov zamestnávateľa.
(74)
Dohoda o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca uzatvorená podľa odseku 53 obsahuje najmä
a)
zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začiatkuzačatia a skončenia,
c)
kalkuláciu oprávnených nákladov na jedného účastníka,
d)
výšku úhrady oprávnených nákladov,
e)
podmienky poskytovania úhrady oprávnených nákladov,
f)
podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov v prípade nedodržania dohody,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(85)
Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 53 vo výške viac ako 50 % oprávnených nákladov, sa výnimkoucelková zamestnávateľa,suma ktorémuposkytnutého úradpríspevku poskytneje príspevokmenej podľaako odseku1 9000 000 Sk, je povinný výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uskutočniť formou obchodnej verejnej súťaže podľa osobitného predpisu.46a)
Zamestnávateľ,
(9)
Ak zamestnávateľoviktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 53 vo výške viac ako 50 % oprávnených nákladov a celková suma poskytnutého príspevku je 1 000 000 Sk a viac, je zamestnávateľ povinný na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce svojich zamestnancov použiť postupy podľa osobitného predpisu.1918aa)
(106)
Postup podľa odsekovodseku 8 a 95 sa uplatňuje aj na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov zamestnávateľa, ktorý získal príspevky na vzdelávanie zamestnancov prijatých na vytvorené nové pracovné miesta v rámci poskytnutej individuálnej štátnej pomoci investorovi podľa § 53d a § 54 ods. 2 písm. e).
(11)
Zamestnávateľ môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca sám alebo prostredníctvom dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce s výnimkou podľa odsekov 8 až 10.
§48 Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
(1)
Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie alebo zamestnanca sú
a)
priame náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, a to náklady na materiál, mzdy a odmeny zamestnancov, úhrada preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zariadením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce za svojich zamestnancov vykonávajúcich vzdelávanie a prípravu pre trh práce a ostatné priame náklady,
b)
režijné náklady vynaložené zariadením vzdelávania a prípravy pre trh práce pri vykonávaní vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
náklady na moduly vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré pre zariadenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje iné zariadenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce v prípade, ak nejde o dodávku tovaru alebo služby, ktorej dodávateľ nie je jej skutočným výrobcom alebo poskytovateľom služby a bola určená na predaj konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom subdodávateľa,
d)
daň z pridanej hodnoty, ak súčasťou nákladov podľa písmen a) až c) je táto daň a zariadenie na vzdelávanie a prípravu pre trh práce si nemôže odpočítať daň z pridanej hodnoty,46b)
e)
náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa osobitného predpisu,46c)
f)
náhrada výdavkov uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie podľa § 46 ods. 9,
g)
náhrada výdavkov uchádzača o zamestnanie zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46 ods. 6,
h)
náhrada výdavkov záujemcu o zamestnanie zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46 ods. 7,
i)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných výdavkov na ubytovanie a na stravné podľa osobitného predpisu21) zamestnanca zúčastňujúceho sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 47,
j)
ostatné preukázané náklady vynaložené na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
(2)
Za oprávnené náklady zariadenia na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak nie sú zahrnuté v oprávnených nákladoch uvedených v odseku 1, sa považujú aj
a)
náklady na potrebnú výbavu účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce učebnicami a učebnými pomôckami najviac vo výške 1 500 Sk na jedného účastníka vzdelávania a prípravy pre trh práce,
b)
náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ochranné nápoje46d) poskytnuté účastníkom vzdelávania a prípravy pre trh práce,
c)
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka vzdelávania a prípravy pre trh práce, dohodnuté na obdobie účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce.
(3)
Ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečuje zamestnávateľ pre zamestnancov podľa § 47, za oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce sa nepovažujú náklady podľa odseku 2 písm. b) a c).
§48a
Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce
(1)
Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie alebo zamestnanca sú náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom, ktoré vznikajú zariadeniu na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a náklady na poistenie súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie alebo zamestnanca v zahraničí.
(2)
Ak pri vzdelávaní a príprave pre trh práce občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom, je nevyhnutá účasť inej fyzickej osoby, považujú sa za oprávnené náklady aj náklady súvisiace s účasťou tejto fyzickej osoby pri vzdelávaní a príprave pre trh práce, a to
a)
preukázané cestovné výdavky na cestu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť, ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce uskutočňuje mimo obce trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom,
b)
preukázané výdavky fyzickej osoby na ubytovanie počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom, najviac vo výške 1 000 Sk na deň,
c)
stravné fyzickej osoby podľa osobitného predpisu21) v dňoch účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie alebo zamestnancom.
§48b
Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
(1)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie a ktorý sa zúčastňuje prípravy na pracovné uplatnenie podľa § 55a, ktoré trvajú dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, má nárok na dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo na dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie (ďalej len „dávka“).
(2)
O nároku na dávku rozhoduje a dávku poskytuje úrad. Nárok na dávku vzniká odo dňa začatia vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, okrem obdobia podľa odseku 3.
(3)
Uchádzač o zamestnanie podľa odseku 1 nemá nárok na výplatu dávky za dni, počas ktorých má nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu.15)
§48c
Výška dávky
(1)
Dávka sa poskytuje za kalendárny mesiac vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom uchádzač o zamestnanie nastúpil na vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, nastúpil na prípravu na pracovné uplatnenie.
(2)
Ak sú splnené podmienky na poskytovanie dávky iba počas časti kalendárneho mesiaca, patrí dávka v pomernej výške zodpovedajúcej počtu kalendárnych dní, v ktorých podmienky na poberanie dávky boli splnené. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(3)
Dávka je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(4)
Ak sa dodatočne zistí, že dávka nebola priznaná, bola odňatá alebo poskytovaná v nižšej sume v akej patrila, dodatočne sa prizná alebo zvýši a doplatí.
(5)
Ak sa dodatočne zistí, že dávka bola priznaná alebo poskytovaná vo vyššej sume, v akej patrila alebo bola priznaná, alebo sa poskytuje neprávom, rozhodne úrad o jej znížení alebo zastavení jej výplaty, a to odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré už bola vyplatená.
(6)
Ak bola dávka zavinením uchádzača o zamestnanie alebo občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, priznaná a poskytovaná neprávom alebo vo vyššej sume, v akej mu patrila, najmä preto, že zamlčal alebo nesprávne uviedol niektorú rozhodujúcu skutočnosť, alebo nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť, je povinný neprávom prijaté dávky vrátiť.
(7)
Uchádzač o zamestnanie alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie je povinný vrátiť poskytnutú dávku aj vtedy, ak súd rozhodol, že skončenie pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu je neplatné a tento vzťah naďalej trvá. Nárok na vrátenie dávky zaniká uplynutím piatich rokov odo dňa, od ktorého nepatrila vôbec alebo v poskytnutej výške.
(8)
Dávka sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, aj počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, zaškoľovania alebo prípravy na prácu vykonávaných v zahraničí.
§49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
(1)
Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5.
(2)
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie vnajmenej určenejtri dĺžkemesiace, ktorý začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej dva roky, ak o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť požiada písomne. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou (ďalej len „príspevok“). Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a 60.
(3)
PríspevokVýška sapríspevku poskytujeje
vo
výške
a)
v bratislavskom kraji najviac 10035 % zzo 2416-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnejvypočítanej kuz koncupriemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho mesiacaroka, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacuroku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch najviac 45 % zo 16-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(4)
Minimálna celkováCelková cena práce na účely tohto zákona je súčet minimálnejpriemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušné obdobie a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.
(5)
Výška príspevku podľa odseku 3 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,48) od príslušnosti uchádzača o zamestnanie ku skupine znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
(6)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť.
(7)
Úrad uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie písomnú dohodu o poskytnutí príspevku., Dohoda o poskytnutí príspevkuktorá obsahuje najmä
a)
druhosobné samostatnejúdaje zárobkoveja činnostiidentifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
maximálnuvykonávanú výškusamostatnú príspevkuzárobkovú činnosť podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
spôsob poskytovania príspevku,
d)
dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
d)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e)
podmienky poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
fh)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(8)
Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom. Na základe regionálneho projektu môže úrad zabezpečiť aj praktickú prípravu uchádzačov o zamestnanie na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.
(9)
Občan, ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku pripadajúcu na čas, po ktorý sa neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť, v lehote do troch mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote a do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti skončilo z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19. Občan, ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
§49a Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)
Zamestnávateľ môže znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania na vykonávanie požadovaných pracovných činností zapracovať (ďalej len „poskytovateľ zapracovania“).
(2)
Zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na účely tohto zákona je nadobudnutie praktických skúseností a pracovných návykov potrebných na vykonávanie pracovných činností u poskytovateľa zapracovania. Pri zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, môže poskytovať pomoc aj pracovný asistent, ktorý je zamestnancom poskytovateľa zapracovania.
(3)
Výber znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na zapracovanie zabezpečuje úrad v spolupráci s právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) alebo s poskytovateľom zapracovania.
(4)
Zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a poskytovateľom zapracovania alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a poskytovateľom zapracovania a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.
(5)
Zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie sa vykonáva u poskytovateľa zapracovania najdlhšie počas troch kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 30 hodín týždenne, okrem týždňa, v ktorom sa zapracovanie začalo vykonávať. Začiatok denného času zapracovania a jeho rozvrh určuje poskytovateľ zapracovania.
(6)
Úrad poskytne znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie príspevok na zapracovanie (ďalej len „príspevok“) mesačne vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu.46e) Ak znevýhodnený uchádzač o zamestnanie zapracovanie nevykonával celý kalendárny mesiac, príspevok sa mu poskytne v pomernej výške zodpovedajúcej počtu pracovných hodín. Výsledná čiastka sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.
(7)
Príspevok sa poskytuje najneskôr do 30 dní po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(8)
Znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje zapracovania, úrad uhrádza alebo právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) vypláca
a)
cestovné výdavky z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na miesto vykonávania zapracovania a späť a výdavky na stravovanie podľa osobitného predpisu,21)
b)
preukázané výdavky na ubytovanie počas zapracovania, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, najviac vo výške 1 000 Sk na deň,
c)
výdavky na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9,
d)
náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie poskytovateľovi zapracovania a náklady na poistenie súvisiace so zapracovaním znevýhodneného uchádzača o zamestnanie doma alebo v zahraničí,
e)
náklady na úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie podľa odseku 9 písm. e).
(9)
Dohoda o zapracovaní uzatvorená medzi úradom a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie alebo medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie obsahuje
a)
profesijné zameranie zapracovania a druh vykonávaných činností počas zapracovania,
b)
miesto zapracovania,
c)
začiatok a dĺžku zapracovania,
d)
práva a povinnosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas zapracovania,
e)
záväzok znevýhodneného uchádzača o zamestnanie uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení pre prípad úrazu počas vykonávania zapracovania najneskôr do dňa nástupu na výkon zapracovania,
f)
záväzok znevýhodneného uchádzača o zamestnanie uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil poskytovateľovi zapracovania úmyselným konaním,
g)
podrobnosti o úhrade alebo o vyplácaní príspevkov podľa odsekov 6 a 8,
h)
záväzok znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, že vráti poskytnutý príspevok, ak zapracovanie predčasne skončí pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov podľa odseku 11,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(10)
Dohoda uzatvorená medzi úradom a poskytovateľom zapracovania alebo medzi právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa § 2 ods. 1 písm. m) a poskytovateľom zapracovania obsahuje
a)
názov a adresu poskytovateľa zapracovania,
b)
miesto zapracovania,
c)
profesijné zameranie zapracovania a druh vykonávaných činností počas zapracovania,
d)
dĺžku trvania zapracovania vrátane dátumu jeho začatia a skončenia,
e)
počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, pre ktorých sa zabezpečuje zapracovanie,
f)
obdobie, počas ktorého bude zapracovanie realizované s pomocou pracovného asistenta, ak sa pri zapracovaní jeho pomoc vyžaduje,
g)
podmienky a dĺžku obsadzovania a preobsadzovania miesta určeného na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
h)
záväzok poskytovateľa zapracovania viesť evidenciu dochádzky znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas zapracovania a predložiť ju mesačne do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca alebo do piatich pracovných dní po skončení zapracovania, alebo po predčasnom skončení zapracovania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie úradu alebo právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. m),
i)
záväzok poskytovateľa zapracovania oznámiť úradu alebo právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. m) neúčasť znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na zapracovaní alebo predčasné skončenie zapracovania najneskôr do dvoch pracovných dní, vrátane dôvodov predčasného skončenia zapracovania,
j)
záväzok poskytovateľa zapracovania, že po skončení zapracovania príjme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý sa na pracovnom mieste zapracovával viac ako jeden celý kalendárny mesiac do pracovného pomeru najmenej na obdobie šiestich mesiacov,
k)
záväzok poskytovateľa zapracovania, že umožní úradu alebo právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. m) vykonať kontrolu vecného plnenia tejto dohody,
l)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(11)
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie môže z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov alebo osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas zapracovania, prerušiť toto zapracovanie alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.
(12)
Ak sa znevýhodnený uchádzač o zamestnanie nemôže zúčastniť na zapracovaní z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť znevýhodneného uchádzača o zamestnanie počas zapracovania trvá najviac 30 kalendárnych dní, zapracovanie sa predlžuje o dĺžku trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak dĺžka dočasnej pracovnej neschopnosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie trvá viac ako 30 kalendárnych dní, úrad dohodu vypovie a uzatvorí dohodu s iným znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.
§50 Príspevok na zamestnávaniepodporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
(1)
Príspevok na zamestnávaniepodporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie vnajmenej určenejtri dĺžke (ďalej len „príspevok”) sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje mesačne do výšky 100 % z celkovej ceny práce jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné miesto, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rokmesiace. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), na ktorého zamestnaniezamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50a, § 50c, § 51a, § 56 a 6056a.
(2)
Na účely poskytovaniaVýška príspevku sa za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie považuje aj uchádzač o zamestnanie, ktorý je
a)
jev poberateľombratislavskom dávkykraji mesačne najviac 20 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hmotnejhospodárstve núdziSlovenskej arepubliky príspevkovza podľaprvý osobitného predpisu49)tretí najmenejštvrťrok počaskalendárneho 12roka, mesiacovktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
vykonávalv aktivačnúostatných činnosťkrajoch mesačne najviac 30 % z celkovej ceny práce podľa § 5249 ods. 4 najmenej počas 6 mesiacovvypočítanej z poslednýchpriemernej 12mzdy mesiacov od jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
c)
vykonával absolventskú prax počas jeho ostatného vedeniazamestnanca v evidenciihospodárstve uchádzačovSlovenskej orepubliky zamestnanieza aleboprvý
tretí
štvrťrok
d)
kalendárneho
je občanomroka, ktorý popredchádza opätovnomkalendárnemu posúdeníroku, dlhodobov nepriaznivéhoktorom zdravotnéhosa stavupríspevok alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1poskytuje.
(3)
Zamestnávateľ je povinný zachovávaťzachovať vytvorené pracovné miesto na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na ktorépodporu zamestnávania ktorých sa príspevok poskytuje príspevok, najmenej počas dvoch24 rokovkalendárnych mesiacov. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti zamestnancov.49b)
(4)
CelkováVýška cenapríspevku prácepodľa naodseku účely2 tohtoa zákonadĺžka jeho poskytovania je súčetzávislá mzdyod priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto a úhradyod preddavkuprávnej na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenieformy a príspevkupredmetu načinnosti starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľomzamestnávateľa.
(5)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada.
(6)
Príspevok sa poskytuje najviac počas 24 kalendárnych mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 87.
(7)
Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku závisia od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
(8)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku., Dohoda o poskytnutí príspevkuktorá obsahuje
a)
početosobné pracovných miestúdaje a ichidentifikačné profesijnúúdaje štruktúruúčastníkov dohody,
b)
charakteristiku vytvoreného pracovného miesta alebo vytvorených pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prijatých na vytvorené pracovné miesta,
d)
dátum vytvorenia pracovného miesta alebo vytvorených pracovných miest, obdobie, počas ktorého budú pracovné miesta prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na týchto pracovných miestach,
e)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
cf)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
dg)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
el)
záväzok zamestnávateľa, že dooznámi určenéhoúradu termínukaždú predložízmenu pracovnédohodnutých zmluvy zamestnancov apodmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru, a
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(1)
Absolventská prax na účely tohto zákona je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.
(2)
Za absolventa školy sa na účely tohto ustanovenia okrem absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a) považuje každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.
(3)
Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.
(4)
Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia v rozsahu 20 hodín týždenne. Opakovane môže uchádzač o zamestnanie začať vykonávať absolventskú prax najskôr po uplynutí 12 mesiacov od skončenia vykonávania predchádzajúcej absolventskej praxe. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.
(5)
Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 1 700 Sk mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe, ak absolvent školy uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení podľa odseku 8 písm. g).
(6)
Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe.
(7)
Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.
(8)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 3 medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä
a)
záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,
b)
záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,
d)
druh vykonávaných pracovných činností počas vykonávania absolventskej praxe,
e)
záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
f)
záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,
g)
záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,
h)
záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 5 do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.
(9)
Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom uzatvorená podľa odseku 3 obsahuje najmä
a)
záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
b)
druh vykonávaných pracovných činností počas vykonávania absolventskej praxe,
c)
záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
d)
záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,
e)
záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
f)
záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,
g)
záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.
§52 Príspevok na aktivačnú činnosť
(1)
Aktivačná činnosť na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzača o zamestnanie. Aktivačná činnosť sa vykonáva v rozsahu najmenej desiatich hodín týždenne a 40 hodín mesačne okrem mesiaca, v ktorom sa aktivačná činnosť začala.
(2)
Aktivačná činnosť sa môže vykonávať formou menších obecných služieb pre obec organizovaných obcou a formou dobrovoľníckych prác organizovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 5.
(3)
Menšie obecné služby pre obec organizované obcou na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok a životného prostredia obyvateľov obce.
(4)
Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec podľa odseku 3 úrad poskytuje obci raz za mesiac o uchádzačoch o zamestnanie, ktorí majú v obci trvalý pobyt, tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,
c)
dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie a
e)
informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.49)
(5)
Dobrovoľnícke práce na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie vykonávaním všeobecne prospešných činností u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby, ktorou je
a)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia poskytujúca sociálne služby,50)
b)
zariadenie sociálnych služieb,50)
c)
štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť51) a nimi zriadená organizácia,52)
d)
Slovenský Červený kríž,
e)
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave,
f)
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči,
g)
zariadenie zriadené podľa § 12 písm. h),
h)
škola39) a školské zariadenie,53)
i)
zdravotnícke zariadenie,54)
j)
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v oblasti kultúry,55)
k)
mimovládna organizácia, ktorou je najmä
1.
občianske združenie,56) ktoré vykonáva verejnoprospešnú činnosť,
2.
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,57)
3.
nadácia58) vykonávajúca verejnoprospešnú činnosť,
4.
neinvestičný fond59) vykonávajúci verejnoprospešnú činnosť.
(6)
Úrad poskytuje obci, právnickej osobe a fyzickej osobe príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie. Príspevok podľa prvej vety možno použiť aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou; obsah ďalších nákladov určí ústredie vnútorným predpisom.
(7)
Príspevok podľa odseku 6 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou, na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 5 písm. a) až j) a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a mimovládnou organizáciou podľa odseku 5 písm. k) mesačne vo výške najviac 10 % z celkovej minimálnej ceny práce podľa § 49 ods. 4 na jedného uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho aktivačnú činnosť, najdlhšie počas trvania aktivačnej činnosti.
(8)
Celková výška príspevku poskytovaného podľa odseku 6 je závislá od počtu uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie aktivačnej činnosti a od počtu zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie aktivačnej činnosti.
(9)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode
a)
sa obec nachádza,
b)
sa vykonáva dobrovoľnícka práca.
(10)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 7 obsahuje
a)
počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie aktivačnej činnosti, dĺžku trvania ich aktivačnej činnosti a týždenný rozsah hodín vykonávania aktivačnej činnosti jedným uchádzačom o zamestnanie,
b)
druh a rozsah vykonávanej aktivačnej činnosti,
c)
celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 6,
d)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie aktivačnej činnosti uchádzačmi o zamestnanie a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie aktivačnej činnosti uchádzačmi o zamestnanie,
e)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 6 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,
f)
záväzok obce, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie,
g)
záväzok obce, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru najneskôr do 15 kalendárnych dní, ak na organizovanie aktivačnej činnosti bol prijatý uchádzač o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(11)
Ak úrad nemá dostatočný počet vhodných uchádzačov o zamestnanie na výkon aktivačnej činnosti požadovanej obcou, oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 5, na základe jej písomnej žiadosti poskytne informáciu o ponuke voľných pracovných miest na účely výkonu trestu povinnej práce20b) okresnému súdu, v obvode ktorého má sídlo.
(12)
Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 10 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.
(13)
Úrad uzatvára s uchádzačom o zamestnanie dohodu o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti. Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti obsahuje
a)
druh a týždenný rozsah vykonávanej aktivačnej činnosti,
b)
začiatok a dĺžku vykonávania aktivačnej činnosti,
c)
záväzok úradu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vykonávanie aktivačnej činnosti,
d)
záväzok uchádzača o zamestnanie vykonávať aktivačnú činnosť zabezpečenú úradom,
e)
záväzok uchádzača o zamestnanie dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora aktivačnej činnosti a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní aktivačnej činnosti, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
fm)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§53 Príspevok na dochádzku za prácou
(1)
Príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len „príspevok na dochádzku”) poskytuje úrad mesačne na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť alebo na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu občana do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť. Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi, ktorý bol znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a), b), d) až i) vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov alebo ktorý bol znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. c), ak boli vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a ak o tento príspevok požiadajú písomne. O príspevok na dochádzku môže občan požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
(2)
Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi podľa odseku 1 v dĺžke zodpovedajúcej obdobiu jeho ostatného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, najviac počas 12 mesiacov od jeho nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Príspevok na dochádzku sa občanovi podľa odseku 1 opätovne poskytuje po uplynutí dvoch rokov od nástupu do ostatného zamestnania alebo od ostatného začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
(3)
Výška príspevku na dochádzku je najviac 2 000 Sk mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.
(4)
Príspevok na dochádzku poskytuje úrad do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania alebo preukázania trvania prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
§54 Projekty a programy
(1)
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty prevažne financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, a to najmä
a)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie; tieto projekty sú financované prevažne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ministerstvom alebo z iných zdrojov schválených ministerstvom,
b)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad; tieto projekty sú financované prevažne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ústredím,
c)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba.
(2)
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, a to najmä
a)
projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie; tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu po schválení ministerstvom,
b)
projekty na overenie nových opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad; tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu po schválení ústredím,
c)
projekty a programy na zlepšenie situácie rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu v rámci partnerstiev podľa § 10 schválených výborom a realizovaných partnerstvami vytvorenými na tento účel; tieto projekty a programy môžu byť spolufinancované zo štátneho rozpočtu po schválení ministerstvom,
d)
projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti schválených výborom a realizovaných úradom, ktoré môžu byť spolufinancované zo štátneho rozpočtu,
e)
individuálna štátna pomoc investorovi schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou na základe žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitných predpisov59a) formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého na vytvorené nové pracovné miesto poskytovaných ústredím spôsobom a za podmienok ustanovených v zmluve uzatvorenej medzi ústredím a prijímateľom individuálnej štátnej pomoci,
f)
projekty na vykonávanie a organizovanie aktivačnej činnosti schválené a financované ústredím zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,
g)
projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti financované zo štátneho rozpočtu, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Fond sociálneho rozvoja.
(3)
Na projekty a programy realizované podľa odseku 1 sa neposkytujú príspevky podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46 a 47, § 49 až 53, § 56, § 57, § 59 a 60.
§50a Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
(1)
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu
a)
preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom a
b)
sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom.
(2)
Príspevok sa poskytuje, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje a zamestnanec bol pred prijatím do zamestnania vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Ak bol občan pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie sezónnym zamestnancom, podmienka vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie podľa predchádzajúcej vety sa považuje za splnenú odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(3)
Zamestnávateľovi sa príspevok poskytuje najviac počas 24 kalendárnych mesiacov. Príspevok zodpovedajúci sume podľa odseku 1 písm. b) je pripočítateľnou položkou ku mzde zamestnanca, po odpočítaní povinných odvodov do poistných fondov platených zamestnancom z tejto mzdy. Príspevok podľa odseku 1 písm. b) zamestnávateľ vypláca zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy.
(4)
Zamestnávateľ je povinný udržať pracovné miesto, na ktoré sa príspevok poskytuje, najmenej počas 24 kalendárnych mesiacov. Ak došlo k zníženiu počtu pracovných miest v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zníženiu došlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.
(5)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou, na základe uzatvorenej písomnej dohody vo výške zodpovedajúcej sume odvodov podľa odseku 1 zo mzdy za príslušný kalendárny mesiac. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50c, § 51a, § 56 a 56a.
(6)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 5 obsahuje
a)
počet prijatých zamestnancov, ich profesijnú štruktúru,
b)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého uchádzača o zamestnanie a počet mesiacov zamestnávania prijatých uchádzačov o zamestnanie,
c)
spôsob poskytovania príspevku,
d)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
e)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,
f)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
g)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(1)
Absolventská prax na účely tohto zákona je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.
(2)
Za absolventa školy sa na účely tohto ustanovenia okrem absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a) považuje každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.
(3)
Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.
(4)
Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.
(5)
Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe; paušálny príspevok sa kráti za dni voľna podľa odseku 7 a za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky predkladanej úradu podľa odseku 9 písm. d). Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.
(6)
Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe.
(7)
Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.
(8)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 3 medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä
a)
záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,
b)
záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,
d)
druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská prax vykonávať,
e)
záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
f)
záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,
g)
záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,
h)
záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 5 do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.
(9)
Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom uzatvorená podľa odseku 3 obsahuje najmä
a)
záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,
b)
druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom bude absolventská prax vykonávaná a funkcia alebo profesia fyzickej osoby, pod ktorej vedením bude uchádzač o zamestnanie absolventskú prax vykonávať,
c)
záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,
d)
záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,
e)
záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,
f)
záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,
g)
záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.
§51a Príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce
(1)
Absolventom vzdelávania a prípravy pre trh práce na účely poskytnutia príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce (ďalej len „príspevok“) je absolvent strednej školy vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov a občan starší ako 50 rokov veku vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, ak absolvovali vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečované úradom, trvajúce najmenej 6 kalendárnych mesiacov a najviac 24 kalendárnych mesiacov.
(2)
Zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa odseku 1, poskytuje úrad príspevok najviac počas 24 kalendárnych mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody podľa odseku 6 mesačne vo výške
a)
v bratislavskom kraji najviac 25 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch najviac 35 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Výška príspevku podľa odseku 2 a dĺžka jeho poskytovania je závislá od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom zamestnávateľ prijal na pracovné miesto absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa.
(4)
Zamestnávateľ je povinný udržať pracovné miesto, na ktoré sa príspevok poskytuje, najmenej počas 24 kalendárnych mesiacov. Ak došlo k zníženiu počtu pracovných miest v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zníženiu došlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.
(5)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode absolvent vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa odseku 1 vykonáva zamestnanie, ak o tento príspevok zamestnávateľ požiada písomne. Príspevok sa neposkytuje, ak na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 56 a 56a.
(6)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa odseku 1 prijatých do pracovného pomeru,
c)
maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého absolventa vzdelávania a prípravy pre trh práce,
d)
podmienky a spôsob poskytnutia príspevku,
e)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
f)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
g)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
i)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne alebo najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
j)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
k)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
(1)
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec sa nemôže uchádzač o zamestnanie zúčastňovať dobrovoľníckej služby podľa § 52a.
(2)
Menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaného občana vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností obce v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti.
(3)
Menšie obecné služby pre obec dlhodobo nezamestnaný občan vykonáva nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov.
(4)
Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec úrad poskytuje obci raz za mesiac o dlhodobo nezamestnaných občanoch, ktorí majú v obci trvalý pobyt, tieto údaje
a)
meno, priezvisko a dátum narodenia,
b)
ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,
c)
dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,
d)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
e)
informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.49)
(5)
Úrad poskytuje obci príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.
(6)
Príspevok podľa odseku 5 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou mesačne najviac vo výške 10 % počas prvých šiestich kalendárnych mesiacov a najviac vo výške 7 % počas ďalších šiestich kalendárnych mesiacov z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana vykonávajúceho menšie obecné služby pre obec, z toho mesačne najviac vo výške 3 % na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec na jedného dlhodobo nezamestnaného občana.
(7)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.
(8)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 6 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet dlhodobo nezamestnaných občanov prijatých na vykonávanie menších obecných služieb pre obec, dĺžku trvania ich vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným občanom,
c)
druh a rozsah vykonávaných menších obecných služieb pre obec,
d)
celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 6,
e)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie menších obecných služieb pre obec dlhodobo nezamestnanými občanmi a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie menších obecných služieb pre obec,
f)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 6 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,
g)
záväzok obce, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania menších obecných služieb pre obec dlhodobo nezamestnaným občanom,
h)
záväzok obce, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje menšie obecné služby pre obec,
i)
podmienky poskytovania príspevku,
j)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
k)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
l)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(9)
Ak obec porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 8 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.
(10)
Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
druh vykonávaných menších obecných služieb pre obec,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania menších obecných služieb pre obec,
d)
záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi vykonávanie menších obecných služieb pre obec,
e)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana vykonávať menšie obecné služby pre obec zabezpečené úradom,
f)
záväzok dlhodobo nezamestnaného občana dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora aktivačnej činnosti a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní menších obecných služieb pre obec, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
g)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
(1)
Dobrovoľnícka služba na účely tohto zákona je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc
a)
pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,
b)
pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.
(2)
Dobrovoľnícku službu vykonáva uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa odseku 1 nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku. Účasť uchádzača o zamestnanie na vykonávaní dobrovoľníckej služby je dobrovoľná. Počas vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzač o zamestnanie nemôže vykonávať aktivačnú činnosť podľa § 52.
(3)
Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby. Paušálny príspevok sa kráti o pomernú časť za každý deň ospravedlnenej alebo neospravedlnenej neprítomnosti na mieste vykonávania dobrovoľníckej služby na základe evidencie dochádzky podľa odseku 9 písm. g).
(4)
Úrad poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť uchádzača o zamestnanie, ak to právnická osoba alebo fyzická osoba vyžaduje, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním dobrovoľníckej služby a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu. Účel použitia príspevku sa dohodne podľa odseku 9.
(5)
Príspevok podľa odseku 4 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 2 mesačne najviac vo výške 10 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho dobrovoľnícku službu, z toho mesačne najviac vo výške 3 % na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu na jedného uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho dobrovoľnícku službu.
(6)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 sa poskytuje príspevok podľa odseku 4, ak ku dňu podania písomnej žiadosti o tento príspevok vykonáva činnosti podľa odseku 1 písm. a) najmenej jeden rok; splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje pri vykonávaní činností podľa odseku 1 písm. b).
(7)
Uchádzač o zamestnanie môže dobrovoľnícku službu vykonávať opakovane len v oblastiach podľa odseku 1 písm. b).
(8)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa dobrovoľnícka služba vykonáva.
(9)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 5 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie dobrovoľníckej služby a dĺžku trvania vykonávania dobrovoľníckej služby jedným uchádzačom o zamestnanie,
c)
druh, rozsah a podmienky vykonávania dobrovoľníckej služby,
d)
celkovú výšku, účel, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 5,
e)
počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie dobrovoľníckej služby uchádzačmi o zamestnanie a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie dobrovoľníckej služby uchádzačmi o zamestnanie,
f)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 5 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,
g)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby viesť evidenciu dochádzky uchádzača o zamestnanie a predkladať ju mesačne do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,
h)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzačom o zamestnanie,
i)
záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu,
j)
podmienky poskytovania príspevku,
k)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
l)
spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(10)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 9 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.
(11)
Úrad uzatvára s uchádzačom o zamestnanie dohodu o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej služby, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
druh vykonávanej dobrovoľníckej služby,
c)
začiatok a dĺžku vykonávania dobrovoľníckej služby,
d)
záväzok úradu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vykonávanie dobrovoľníckej služby,
e)
záväzok uchádzača o zamestnanie vykonávať dobrovoľnícku službu zabezpečenú úradom,
f)
záväzok uchádzača o zamestnanie dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora dobrovoľníckej služby a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní dobrovoľníckej služby, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,
g)
záväzok uchádzača o zamestnanie uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 2 úmyselným konaním,
h)
záväzok úradu uhrádzať uchádzačovi o zamestnanie paušálny príspevok podľa odseku 3 do 30 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§53 Príspevok na dochádzku za prácou
(1)
Príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len „príspevok na dochádzku”) poskytuje úrad mesačne na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť alebo na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu občana do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť. Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a) alebo b) a ak o tento príspevok požiada písomne. O príspevok na dochádzku môže občan požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
(2)
Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi podľa odseku 1 v dĺžke zodpovedajúcej obdobiu jeho ostatného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, najviac počas 12 mesiacov od jeho nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti; občanovi vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie menej ako 6 mesiacov sa príspevok na dochádzku poskytuje počas šiestich mesiacov. Príspevok na dochádzku sa občanovi podľa odseku 1 opätovne poskytuje po uplynutí dvoch rokov od nástupu do ostatného zamestnania alebo od ostatného začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
(3)
Výška príspevku na dochádzku je najviac 3 000 Sk mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.
(4)
Príspevok na dochádzku poskytuje úrad do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania alebo preukázania trvania prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
§53a Príspevok na presťahovanie za prácou
(1)
Príspevok na presťahovanie za prácou (ďalej len „príspevok“) je náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním uchádzača o zamestnanie z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania vo výške najviac 40 000 Sk, ak miesto jeho nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, do ktorého sa presťahoval v súvislosti so získaním zamestnania, je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km.
(2)
Výdavky súvisiace s presťahovaním za prácou sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu.
(3)
Úrad poskytuje príspevok občanovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a), ak o tento príspevok písomne požiada. O príspevok môže občan požiadať najneskôr do 12 mesiacov od zmeny miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.
(4)
Príspevok poskytuje úrad na základe preukázania zmeny miesta trvalého pobytu zamestnancom.
(5)
Ak o príspevok požiadajú písomne obaja manželia, ktorí spĺňajú podmienky podľa odseku 3, úrad poskytne príspevok len jednému z manželov.
(6)
Príspevok poskytuje úrad jednorazovo raz za dva roky.
§53b Príspevok na dopravu do zamestnania
(1)
Príspevok na dopravu do zamestnania (ďalej len „príspevok“) môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok podľa § 60.
(2)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, príspevok sa poskytuje vo výške najviac 50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť.
(3)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou.
(4)
Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet mesačne prepravovaných zamestnancov,
c)
prepravnú vzdialenosť v km,
d)
predpokladanú mesačnú výšku nákladov na dopravu zamestnancov,
e)
spôsob preukázania skutočností podľa odseku 1,
f)
maximálnu výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
g)
podmienky poskytnutia príspevku,
h)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
i)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
j)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
k)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
l)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§53c Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce
(1)
Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce je zameraná na uľahčenie ich vstupu na trh práce a ich zotrvania na trhu práce najmenej počas obdobia šiestich mesiacov.
(2)
Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce sa uskutočňuje formou lokálneho, regionálneho, národného alebo pilotného projektu. Regionálne, národné alebo pilotné projekty na začleňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce najmenej pre územný obvod jedného kraja schvaľuje ministerstvo. Regionálne projekty pre menšie územné obvody ako je územný obvod jedného kraja a lokálne projekty schvaľuje ústredie. Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) realizuje projekty, vypláca príspevky a dávky a poskytuje ďalšie dohodnuté plnenia na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím alebo úradom.
(3)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. m) zabezpečuje vstup a zotrvanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce na základe projektov podľa odseku 2 prostredníctvom
a)
aktívnych opatrení na trhu práce podľa tohto zákona,
b)
opatrení a postupov dohodnutých s ústredím alebo úradom v písomnej dohode o realizácií projektu podľa odseku 2.
(4)
Na výber právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 2 ods. 1 písm. m) sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)
§53d Príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta
(1)
Za aktívne opatrenie na trhu práce sa považuje aj investičná pomoc na podporu počiatočnej investície formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta59aa) (ďalej len „príspevok“), na ktorú bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu.59ab)
(2)
Príspevok môže byť poskytnutý na čiastočnú úhradu oprávnených nákladov najviac vo výške a za podmienok podľa osobitného predpisu59aa) zamestnávateľovi, ktorý vytvorí nové pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená ústredím za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, je vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie.
(3)
Príspevok poskytuje ústredie na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta uzatvorenej so zamestnávateľom.59ac)
(4)
Zmluva podľa odseku 3 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov zmluvy,
b)
počet a profesijnú štruktúru pracovných miest, ktoré budú vytvorené,
c)
dátum, do ktorého budú nové pracovné miesta obsadené dohodnutým počtom zamestnancov,
d)
druhy nákladov, na úhradu ktorých možno príspevok použiť,
e)
výšku, termín a spôsob poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
spôsob a termín zúčtovania príspevku,
h)
záväzok zamestnávateľa vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť, ak sa nevyčerpá v dohodnutom termíne alebo sa nepoužil na dohodnutý účel, alebo ak mu bol jeho zavinením poskytnutý neopodstatnene alebo vo vyššej sume ako mu patril, lehotu a podmienky jeho vrátenia,
i)
podmienky vypovedania zmluvy,
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)
Zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok, nemôže byť poskytnutý ďalší príspevok z prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce po dobu účinnosti zmluvy uzatvorenej s ústredím na ten istý účel, na ktorý bol poskytnutý tento príspevok.
§54 Projekty a programy
(1)
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty prevažne financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, a to najmä
a)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie; tieto projekty sú financované prevažne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ministerstvom alebo z iných zdrojov schválených ministerstvom,
b)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad; tieto projekty sú financované prevažne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ústredím,
c)
projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba,
d)
národné, regionálne alebo pilotné projekty na podporu začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce podľa § 53c.
(2)
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, a to najmä
a)
projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie; tieto projekty sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu po schválení ministerstvom,
b)
projekty na overenie nových opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad; tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu po schválení ústredím,
c)
projekty a programy na zlepšenie situácie rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu v rámci partnerstiev podľa § 10 schválených výborom a realizovaných partnerstvami vytvorenými na tento účel; tieto projekty a programy môžu byť spolufinancované zo štátneho rozpočtu po schválení ministerstvom,
d)
projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti schválených výborom a realizovaných úradom, ktoré môžu byť spolufinancované zo štátneho rozpočtu,
e)
individuálna štátna pomoc investorovi schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou na základe žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitných predpisov59a) formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého na vytvorené nové pracovné miesto poskytovaných ústredím spôsobom a za podmienok ustanovených v zmluve uzatvorenej medzi ústredím a prijímateľom individuálnej štátnej pomoci,
f)
projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti financované zo štátneho rozpočtu, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Fond sociálneho rozvoja,
g)
investičná pomoc schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta, poskytovaného ústredím spôsobom a za podmienok ustanovených v zmluve59ac) uzatvorenej medzi ústredím práce a prijímateľom investičnej pomoci.
(3)
Na projekty a programy realizované podľa odseku 1 sa neposkytujú príspevky podľa § 32 ods. 12 písm. d), § 43 ods. 7, § 46 a 47, § 49 až 53, § 56, § 57, § 59 a 60.

ÔSMA ČASŤ | PODPORA ZAMESTNÁVANIA OBČANOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

§55 Chránená dielňa a chránené pracovisko
(1)
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľazaškoľujú §alebo 9pripravujú ods.na 1 písm. a) zaškoľujúprácu a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia.60)
(2)
Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa tohto zákona sa považuje aj výrobné družstvo invalidov, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.
(3)
Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností alebo príprava na pracovné uplatnenie, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.
(4)
Úrad prizná postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na dobu neurčitú. Priznané postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska úrad zruší, ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, neplní podmienky podľa tohto zákona alebo na základe ich písomnej žiadosti. Na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá zriadila chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, úrad doklad o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vydá úrad pri jeho strate, odcudzení alebo znehodnotení.
(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
§55a Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
(1)
Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva najmä so zreteľom na jeho zdravotnú spôsobilosť na prácu, pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a na náročnosť pracovnej činnosti, ktorú bude po skončení prípravy na pracovné uplatnenie vykonávať. Na účely tohto zákona príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím zahŕňa zaškolenie a prípravu na prácu. Príprava na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím trvá najviac šesť mesiacov.
(2)
Zaškolením sa umožňuje občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý nie je schopný podrobiť sa sústavnej príprave na povolanie alebo u ktorého tento spôsob prípravy nie je potrebný, získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovnej činnosti. Zaškolenie sa spravidla končí záverečnou skúškou.
(3)
Príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím je príprava umožňujúca postupné prispôsobovanie sa na výkon práce.
(4)
Pri zaškolení alebo príprave na prácu môže občanovi so zdravotným postihnutím poskytovať pomoc pracovný asistent, ktorý je zamestnancom právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 5.
(5)
Zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva
a)
vo vzdelávacom zariadení,
b)
na pracovisku jeho zamestnávateľa alebo
c)
v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
(6)
Na výber vzdelávacieho zariadenia, chránenej dielne alebo chráneného pracoviska na vykonávanie zaškolenia alebo prípravy na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vzťahuje osobitný predpis.18aa)
(7)
Na zaškolenie alebo prípravu na prácu občana so zdravotným postihnutím môže úrad poskytnúť príspevok na úhradu oprávnených nákladov na zaškolenie alebo prípravu na prácu a úhradu oprávnených nákladov súvisiacich so zaškolením alebo prípravou na prácu občana so zdravotným postihnutím podľa § 55b a 55c na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 10.
(8)
Počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, ktoré trvajú najviac jeden mesiac, má občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, nárok na náhradu výdavkov v rozsahu podľa § 46 ods. 4 až 7 a 9. Občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnancom, počas zaškolenia alebo počas prípravy na prácu, ktoré trvajú najviac jeden mesiac, patrí mzda, plat, náhrada mzdy alebo náhrada platu.
(9)
Ak zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie, trvá dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, má nárok na dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím podľa § 48b.
(10)
Zaškolenie alebo príprava na prácu občana so zdravotným postihnutím sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 5.
(11)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 10 medzi úradom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo medzi úradom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je záujemcom o zamestnanie, obsahuje
a)
miesto zaškolenia alebo prípravy na prácu,
b)
obsah a dĺžku trvania zaškolenia alebo prípravy na prácu vrátane dátumu ich začatia a skončenia,
c)
práva a povinnosti účastníkov zaškolenia alebo prípravy na prácu,
d)
rozsah a podmienky úhrady výdavkov na zaškolenie alebo na prípravu na prácu podľa odsekov 8 a 9,
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5, ktorá vykonáva zaškolenie alebo prípravu na prácu občana so zdravotným postihnutím, uzatvára s úradom písomnú dohodu podľa odseku 10, ktorá obsahuje
a)
miesto a spôsob vykonávania zaškolenia alebo prípravy na prácu,
b)
pracovné činnosti, na ktoré sa zaškolenie alebo príprava na prácu vykonáva,
c)
kvalifikačné predpoklady a zdravotné predpoklady, ktoré sú potrebné pre zaškolenie alebo prípravu na prácu,
d)
počet občanov so zdravotným postihnutím, ktorým poskytuje zaškolenie alebo prípravu na prácu,
e)
teoretický a praktický obsah zaškolenia alebo prípravy na prácu,
f)
dĺžku zaškolenia alebo prípravy na prácu vrátane dátumu začatia a skončenia,
g)
maximálnu výšku úhrady oprávnených nákladov podľa § 55b,
h)
podmienky úhrady oprávnených nákladov podľa § 55c,
i)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
j)
spôsob overenia odborných zručností a praktických skúseností získaných počas zaškolenia alebo prípravy na prácu,
k)
podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov podľa § 55b a 55c v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
l)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(13)
Občan so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, môže z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u neho nastali počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, prerušiť zaškolenie alebo prípravu na prácu alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.
§55b Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu
(1)
Oprávnené náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 55a ods. 5 na zaškolenie alebo prípravu na prácu občana so zdravotným postihnutím sú
a)
priame náklady vynaložené na zaškolenie alebo na prípravu na prácu, a to náklady na materiál, mzdy a odmeny zamestnancov, úhrada preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zariadením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce za svojich zamestnancov vykonávajúcich zaškolenie a prípravu na prácu a ostatné priame náklady,
b)
režijné náklady pri zaškoľovaní alebo príprave na prácu,
c)
daň z pridanej hodnoty, ak súčasťou nákladov podľa písmen a) a b) je aj táto daň a právnická osoba alebo fyzická osoba podľa § 55a ods. 5, ktorá vykonáva zaškolenie alebo prípravu na prácu, si nemôže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,46b)
d)
náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na zaškolení alebo príprave na prácu podľa osobitného predpisu,46c)
e)
náhrada výdavkov občana so zdravotným postihnutím, ktorý je uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie, zúčastňujúci sa na zaškolení alebo na príprave na prácu podľa § 46 ods. 4 až 7 a 9,
f)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a na stravné podľa osobitného predpisu21) občana so zdravotným postihnutím, ktorý je zamestnancom, zúčastňujúci sa na zaškolení alebo na príprave na prácu,
g)
ostatné náklady zamestnávateľa bezprostredne súvisiace so zaškolením alebo prípravou na prácu zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím.
(2)
Za oprávnené náklady právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 55a ods. 5, ak nie sú zahrnuté v oprávnených nákladoch uvedených v odseku 1, sa považujú aj
a)
náklady na potrebnú výbavu účastníkov zaškolenia alebo prípravy na prácu, učebnicami a učebnými pomôckami najviac vo výške 1 500 Sk na jedného účastníka zaškolenia alebo prípravy na prácu,
b)
náklady na osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky a ochranné nápoje podľa osobitného predpisu46d) poskytnuté účastníkom zaškolenia alebo prípravy na prácu,
c)
poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví účastníka zaškolenia alebo prípravy na prácu dohodnuté na dobu účasti na zaškolení alebo príprave na prácu.
(3)
Ak zaškolenie alebo prípravu na prácu vykonáva zamestnávateľ pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú jeho zamestnancami, za oprávnené náklady na zaškolenie alebo prípravu na prácu sa nepovažujú náklady podľa odseku 2 písm. b) a c).
§55c
Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu
(1)
Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením alebo prípravou na prácu občana so zdravotným postihnutím sú náklady na poistenie pre prípad škody spôsobenej občanom so zdravotným postihnutím zariadeniu na zaškolenie alebo prípravu na prácu a náklady na poistenie súvisiace so zaškolením alebo prípravou na prácu občanov so zdravotným postihnutím v zahraničí.
(2)
Ak pri zaškolení alebo príprave na prácu občana so zdravotným postihnutím je nevyhnutá účasť inej fyzickej osoby, považujú sa za oprávnené náklady aj náklady súvisiace s účasťou tejto fyzickej osoby pri zaškolení alebo príprave na prácu, a to
a)
preukázané cestovné výdavky na cestu hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu fyzickej osoby do miesta konania zaškolenia alebo prípravy na prácu a späť, ak sa zaškolenie alebo príprava na prácu uskutočňujú mimo obce trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím,
b)
preukázané výdavky na ubytovanie počas zaškolenia alebo prípravy na prácu, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím, najviac vo výške 1 000 Sk na deň,
c)
stravné fyzickej osoby podľa osobitného predpisu21) v dňoch jej účasti na zaškolení alebo príprave na prácu, ktoré sa koná mimo miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu občana so zdravotným postihnutím.
(3)
Ak zaškolenie alebo prípravu na prácu vykonáva zamestnávateľ pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú jeho zamestnancami, za oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu sa nepovažujú náklady podľa odsekov 1 a 2.
§56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý zriadi chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, poskytuje sa príspevokPríspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov (ďalej len „príspevok“) poskytuje úrad zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prijme občana so zdravotným postihnutím.
(2)
PríspevokVýška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku saje poskytuje
vo
výške
a)
v bratislavskom kraji najviac 10055 % zzo 2416-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnejvypočítanej kuz koncupriemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho mesiacaroka, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacuroku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)
v ostatných krajoch najviac 65 % zo 16-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Výška príspevku podľa odseku 12 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom zamestnávateľ zriaďuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa.
(4)
Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a)
rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo s úpravou ich priestorov,
b)
vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na vykonávanie činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písmena b),
d)
platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac počas troch rokov.
(5)
Príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa odseku 1 sa poskytuje aj na prispôsobenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré sa nachádza mimo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(6)
Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(7)
Príspevok podľa odseku 1 poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o tento príspevok zamestnávateľ požiada písomne požiada; súčasťou žiadosti je podnikateľský zámer a, kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a kalkulácia nákladov na celkovú cenu práce občanov so zdravotným postihnutím. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 51a a 56a.
(85)
Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok podľa odseku 1, sa môžu sa obsadzovať len občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Inými zamestnancami sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim písomným súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce deväť9 kalendárnych mesiacov a v prípade osôbznevýhodnených souchádzačov zdravotnýmo postihnutímzamestnanie podľa § 98 ods. 1 písm. bi) na obdobie nepresahujúce 12 kalendárnych mesiacov v malých a stredných podnikoch a 24 kalendárnych mesiacov v ostatných podnikoch.
(96)
Dĺžka trvaniazachovania zriadenejzriadeného pracovného miesta v chránenej dielnedielni alebo chránenéhona pracoviskachránenom pracovisku je najmenej tri2 roky v malých podnikoch a stredných podnikoch a najmenej 3 roky v ostatných podnikoch.60aa) Ak právnická osoba alebo fyzická osobazamestnávateľ túto podmienku nesplní, je povinnápovinný vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého na takto zriadenom pracovnom mieste nebola vykonávaná pracovná činnosť.
(7)
Za zriadenie pracovného miesta v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku nebolau vykonávaná pracovná činnosť, najneskôr do troch mesiacov, akzamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s úradomrovnakým nedohodnepredchádzajúcim naobdobím inejcelkový lehotenárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.49b)
(108)
Právnická osoba alebo fyzická osobaZamestnávateľ je povinnápovinný nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré jejmu bol poskytnutý príspevok.
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná vrátiť celú sumu príspevku, ktorý jej bol poskytnutý na toto pracovné miesto, ak nesplní podmienky ustanovené v odsekoch 8 a 9.
(12)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku., Dohoda o poskytnutí príspevkuktorá obsahuje najmä
a)
počet,osobné profesijnúúdaje a kvalifikačnúidentifikačné štruktúruúdaje zamestnancovúčastníkov dohody,
ktorí
občanmi
b)
so
zdravotnýmcharakteristiku postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), prijatých na pracovnépracovného miesta zriadenéalebo pracovných miest v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
bc)
počet, mesiacovprofesijnú zamestnávaniaa občanovkvalifikačnú štruktúru zamestnancov so zdravotným postihnutím podľaprijatých §na 9zriadené ods.pracovné 1miesta písm.v a)chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
d)
dátum zriadenia pracovného miesta a obdobie, počas ktorého bude zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na tomto mieste,
e)
obdobiemaximálnu prevádzkovaniavýšku pracovnéhocelkovej miestaceny práce na každého prijatého občana so zdravotným postihnutím,
f)
spôsobpodmienky a lehotuspôsob preukazovania použitia poskytnutéhoposkytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
hj)
záväzok právnickejzamestnávateľa, osobyže alebodo fyzickejurčeného osobytermínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok úradu, že poskytne zamestnávateľovi príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,
l)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
m)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§56a Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25 % občanov so zdravotným postihnutím z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 3, sa poskytuje príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (ďalej len „príspevok“).
(2)
Mesačná výška príspevku je
a)
0,72-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na každého zamestnaného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %,
b)
0,36-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na každého zamestnaného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 40 % a najviac 70 %.
(3)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou, na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa. Súčasťou žiadosti sú údaje o celkovom priemernom evidenčnom počte zamestnancov vo fyzických osobách a o priemernom evidenčnom počte zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím vo fyzických osobách v členení podľa odseku 2 písm. a) a b) štvrťročne kumulatívne od začiatku roka. Príspevok sa poskytuje štvrťročne najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia žiadosti. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie zamestnávateľovi poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 51a a 56.
(4)
Príspevok poskytuje úrad na základe uzatvorenej písomnej dohody so zamestnávateľom, ktorá obsahuje
a)
počet zamestnancov, na ktorých sa poskytuje príspevok a ich profesijnú štruktúru,
b)
spôsob poskytovania príspevku,
c)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,
d)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
e)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
(1)
Občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, sa poskytuje sa príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a na úhradu preukázaných dodatočných nákladov (ďalej len „príspevok“) vo výške ustanovenej v § 56 ods. 2, ak o tento príspevok požiada písomne. Súčasťou žiadosti o poskytovanie príspevku je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(2)
Príspevok sa poskytuje občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie vnajmenej určenejtri dĺžkemesiace, ktorý začne a bude v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať alebo vykonávať nepretržite najmenej dva roky.
(3)
PríspevokVýška sapríspevku poskytujeje vozávislá výškeod najviacpriemernej 100miery %evidovanej znezamestnanosti 24-násobkuv minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacuokrese, v ktorom saobčan príspevokso poskytujezdravotným postihnutím zriaďuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.
(4)
Výška príspevku podľa odseku 1 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.
(5)
Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a)
rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo s úpravou ich priestorov na účely prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),
b)
vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písm. b),
d)
platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac počas dvoch rokov.
(6)
Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(7)
Príspevok podľa odseku 1 poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, alebo úrad, v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) trvalý pobyt.
(85)
Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je, že občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) bude prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej počas dvoch rokov. Ak občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť,. aAk toobčan najneskôrso dozdravotným trochpostihnutím mesiacov,prestal akprevádzkovať saalebo svykonávať úradomsamostatnú nedohodnezárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na inejchránenom lehotepracovisku apred uplynutím dvoch rokov, do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Vrátenie príspevku podľa odseku 1 sa nepožaduje, ak občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19. Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.
(96)
Úrad uzatvorí s občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, písomnú dohodu o poskytnutí príspevku., Dohoda o poskytnutí príspevkuktorá obsahuje najmä
a)
druhosobné samostatnejúdaje zárobkoveja činnostiidentifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,
cd)
dátum zriadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
de)
obdobie, prevádzkovaniapočas pracovnéhoktorého miesta,
bude
zriadené
pracovné
e)
spôsob a lehotu preukazovania použitia poskytnutého príspevkumiesto na úhraduprevádzkovanie preukázanýchalebo dodatočnýchvykonávanie nákladovsamostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku prevádzkované,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
gh)
záväzok občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(107)
Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 9 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ktorú uchádzačoviobčanovi oso zamestnaniezdravotným postihnutím, ktorý je občanomuchádzačom soo zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)zamestnanie, zabezpečí úrad. Na základe regionálneho projektu môže úrad zabezpečiť aj praktickú prípravu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie, na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, vrátane praktickej prípravy podnikateľského zámeru, stratégie prípravy a rozvoja podnikania.
§57a Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
(1)
Zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, môže úrad na základe písomnej žiadosti poskytnúť príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku60ab) chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“). Ak žiadosť predkladá platiteľ dane z pridanej hodnoty, musí byť vstupná cena hmotného majetku bez dane z pridanej hodnoty vyššia ako 30 000 Sk.
(2)
Obnovou hmotného majetku sa rozumie zakúpenie nového hmotného majetku. Technickým zhodnotením hmotného majetku je jeho technické zhodnotenie podľa osobitných predpisov.60ac)
(3)
Príspevok sa môže poskytnúť, ak ku dňu podania písomnej žiadosti o jeho poskytnutie
a)
zamestnávateľ zamestnával najmenej tri roky pred podaním žiadosti najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím; občan so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 % sa na účely poskytnutia tohto príspevku zamestnávateľovi započítava, ako keby zamestnával troch takýchto občanov,
b)
občan so zdravotným postihnutím prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej počas dvoch rokov.
(4)
Zdrojom financovania príspevku je štátny rozpočet. Výška finančných prostriedkov na účely vyplácania príspevkov je súčasťou rozpočtovaných výdavkov ústredia najviac vo výške rozpočtovaných príjmov z odvodov podľa § 65.
(5)
Pri výbere dodávateľa strojov, zariadení, úžitkových motorových vozidiel alebo stavebných prác, na financovanie ktorých sa použije príspevok, sa postupuje podľa osobitného predpisu.18aa)
(6)
Písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku predkladá zamestnávateľ alebo občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, úradu, v ktorého územnom obvode sa chránená dielňa alebo chránené pracovisko nachádza alebo v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, trvalý pobyt. Súčasťou žiadosti je projekt, ktorý obsahuje zdôvodnenie a cieľ investičného zámeru, informácie o počte zamestnancov, ak žiadosť predkladá zamestnávateľ, informácie o hospodárskom výsledku, celkové náklady na obnovu alebo na technické zhodnotenie hmotného majetku, vlastný podiel na financovaní nákladov, výšku požadovaného príspevku v štruktúre na obnovu strojov a zariadení, na úžitkové motorové vozidlo, na stavebné práce, ktoré nie sú spojené so zmenami výrobného programu alebo výrobnej technológie, na výstavbu novej prevádzky, na komplexnú zmenu výrobného programu alebo výrobnej technológie a písomné vyhlásenie o výške doteraz poskytnutej štátnej pomoci.
(7)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom alebo s občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
vykonávané činnosti podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
c)
výšku, termín a spôsob poskytnutia príspevku,
d)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
e)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
f)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§58 Agentúra podporovaného zamestnávania
(1)
Agentúra podporovaného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len „podporované zamestnávanie“). Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:
a)
poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,
b)
zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,
c)
vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,
d)
poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,
e)
vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,
f)
poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
(2)
Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaným občanom, na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom. Za činnosti uvedené v odseku 1 písm. d) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.
(3)
Na výber agentúry podporovaného zamestnávania úradom sa vzťahuje osobitný predpis.1918aa)
(4)
Dohoda podľa odseku 2 obsahuje najmä
a)
druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,
b)
počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytne služby,
c)
dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,
d)
miesto poskytovania služieb,
e)
výšku nákladov za poskytnuté služby,
f)
spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby,
g)
záväzok agentúry podporovaného zamestnávania ohlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým poskytuje služby,
h)
spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania.
(5)
Fyzická osoba môže vykonávať podporované zamestnávanie, ak je bezúhonná, má minimálneskončené úplné strednévysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálneskončenia úplného strednéhovysokoškolského vzdelania druhého stupňa spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.
(6)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti agentúry podporovaného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania.
(7)
Agentúre podporovaného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 15, ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania.
(8)
Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby,
c)
územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť.
(9)
Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania podľa odseku 8 je
a)
projekt vykonávania podporovaného zamestnávania vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov,
b)
zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,
c)
preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,
d)
okruh spolupracujúcich subjektov,
e)
personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami,
(10)
Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje
a)
názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,
b)
druh služieb, ktoré bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať,
c)
územný rozsah, v ktorom bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať služby.
(11)
Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)
(12)
Agentúra podporovaného zamestnávania je povinná
a)
zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu22) o občanoch so zdravotným postihnutím, o dlhodobo nezamestnaných občanoch a o zamestnávateľoch,
b)
vytvoriť podmienky na výkon kontroly jej činnosti a poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly,
c)
predkladať raz ročne ústrediu správu o svojej činnosti.
(13)
Agentúra podporovaného zamestnávania pri vykonávaní činnosti nesmie
a)
zhromažďovať osobné údaje o občanoch, ktoré nie sú nevyhnutné na podporované zamestnávanie, a
b)
vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, ktorému bolo sprostredkované podporované zamestnanie s výnimkou zrážok podľa osobitného predpisu.36)
(14)
Ústredie môže činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pozastaviť pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 15.
(15)
Návrh na pozastavenie alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania je oprávnený podať
a)
príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní,33)
b)
príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,
c)
Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,34) a
d)
občan, ktorý bol činnosťou agentúry podporovaného zamestnávania poškodený.
§59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta
(1)
Úrad poskytuje zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) príspevok na činnosť pracovného asistenta (ďalej len „príspevok“).
(2)
Pracovný asistent na účely tohto zákona je
a)
zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času, alebo
b)
fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti a pri vykonávaní jej osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorí poskytujú pomoc znevýhodnenému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, pri zapracovaní alebo pomoc pri príprave na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím a pri vykonávaní ich osobných potrieb počas zapracovania alebo počas prípravy na pracovné uplatnenie.
(3)
Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.
(4)
Príspevok sa poskytuje mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac vo výške 90 % celkovej ceny práce podľa § 5049 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvára dohoda podľa odseku 6, na činnosť jedného pracovného asistenta počas dĺžkytrvania trvania
a)
pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta, alebo
počas
trvania,
b)
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, podľa
§
9
ods
c)
zapracovania alebo prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím alebo občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú v priamej starostlivosti pracovného asistenta. 1 písm. a).
(5)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sídlo alebo úrad, v ktorého územnom obvode má samostatne zárobkovo činná osoba trvalý pobyt alebo úrad, ktorý uzavrie dohodu podľa § 49a ods. 10 alebo § 55a ods. 12.
(6)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom alebo, samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím alebo s pracovným asistentom podľa §odseku 9 ods. 12 písm. ac), ktorý nie je zamestnancom, dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä
a)
počet zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) a ktorí sú v priamej starostlivosti jedného pracovného asistenta,
b)
počet pracovných asistentov,
c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku,
d)
spôsob poskytovania príspevku,
e)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok.
(7)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), uzatvára s pracovným asistentom zmluvu60a) o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „zmluva"). Zmluva obsahuje najmä
a)
druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,
b)
miesto výkonu činností pracovného asistenta,
c)
dohodnutý pracovný čas,
d)
práva a povinnosti pracovného asistenta,
e)
výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(8)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy podľa odseku 7 alebo jej kópiu príslušnému úradu.
§60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
(1)
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do 31.konca marcaprvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po uplynutí kalendárneho rokaštvrťroku, za ktorý príspevok žiada.
(2)
PrevádzkovéZa prevádzkové náklady podľachránenej odsekudielne 1alebo chráneného pracoviska, na ktorých zriadenie sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok, sa považujú
a)
nájomné a náklady na obstaranieslužby prístrojovspojené s nájomným,
nástrojov,
náradia
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a ochrannýchnáklady pracovnýchna prostriedkovpoistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ,
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu, hotových výrobkov a na dopravu súvisiacu s poskytovaním služieb,
f)
náklady na zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím,
g)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní zamestnávateľ a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
h)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní zamestnávateľ,
i)
náklady súvisiace so zabezpečovaním činnosti a administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(3)
Za prevádzkové náklady chránenej dielne alebo chráneného pracoviska zriadených občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorému sa poskytuje príspevok, sa považujú
a)
nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na služby spojené s týmto nájomným,
b)
náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím,
c)
náklady na palivo a energiu,
d)
vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,
e)
náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov,
f)
náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkovaná chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
g)
náklady na opravu a údržbu zariadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní občan so zdravotným postihnutím,
h)
náklady súvisiace so zabezpečovaním činnosti a administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(4)
Ak súčasťou nákladov podľa odsekov 2 a 3 je aj daň z pridanej hodnoty a zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, nevznikne nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu,46b) považuje sa daň z pridanej hodnoty za prevádzkový náklad chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(5)
Náklady na dopravu zamestnancov podľa odseku 1 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na ich dopravu do zamestnania a späť poskytnutý príspevok podľa § 53b.
(46)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, najviac vo výške najviac
7
a)
2,5-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 kuvypočítanej koncuz priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, predchádzajúcehoktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).,
(5b)
Na5-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok úrad poskytne preddavok vo výške najviac 50 % zo sumy podľa odseku 4poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), akktorý o tentopre preddavokdlhodobo právnickánepriaznivý osobazdravotný alebostav fyzickápokles osobaschopnosti písomnevykonávať požiadazárobkovú činnosť vyšší ako 70 %.
(7)
Príspevok poskytuje príslušný úrad štvrťročne na základe dokladov preukazujúcich vynaložené náklady podľa odsekov 2 až 5 za príslušný štvrťrok, a to do konca štvrťroka, ktorý nasleduje po uplynutí kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa príspevok žiada.

DEVIATA ČASŤ | POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

§62
(1)
Zamestnávateľ môže získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom alebo za pomoci úradov na celom území Slovenskej republiky.
(2)
Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu.
(3)
Zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených osobitným predpisom.22) Zamestnávateľ je povinný na požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja. Kritériá na výber zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov.
(4)
Povinnosti zamestnávateľa voči úradu pri hromadnom prepúšťaní ustanovuje osobitný predpis.20)
(5)
Zamestnávateľ nesmie vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti s jeho prijatím do zamestnania a vykonávať akékoľvek zrážky zo mzdy alebo inej odmeny poskytovanej zamestnancovi za vykonanú prácu v súvislosti so sprostredkovaním zamestnania v prospech osoby, ktorá sprostredkovala zamestnanie.
§63 Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Zamestnávateľ je povinný
a)
zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,
b)
vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,
c)
viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),
d)
zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a); ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.
(2)
Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 písm. d) započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.
(3)
Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.
(4)
Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
(5)
Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím.
§64 Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov v rozsahu podľa odseku 2, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím podľaalebo §zadaním 9zákazky ods.občanovi 1so písm.zdravotným a)postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
(2)
Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na účely podľa odseku 1 je potrebné preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanúzadať zákazku sú náklady na mzdu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), na preddavok na poistné na zdravotné poistenie, na poistné na sociálne poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, vo výške trojnásobku minimálnej0,8-násobku celkovej ceny práce platnejpodľa k§ 149 ods. januáru4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, za ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) zadaním zákazky plní. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.
(3)
Zamestnávateľ, ktorý zadanímnie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 12 splníaj povinnosťdaň z pridanej hodnoty. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky na účely podľa odseku 2 daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu.46b)
(4)
Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d), jezadaním povinný úradu preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu, preddavok na poistné, poistné a príspevokzákazky podľa odseku 21 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
§64a Odoberanie výrobkov alebo služieb na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj odoberaním výrobkov alebo služieb od
a)
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
b)
občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
c)
zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, sa podieľali na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb.
(2)
Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d), ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobraté výrobky alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých výrobkov alebo služieb podľa § 64 ods. 3 a 0,8-násobku celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb plnil. Výsledná suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0,5 vrátane smerom nahor.
(3)
Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) odoberaním výrobkov alebo služieb podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
§65 Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
(1)
Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku0,9-násobku mesačnejcelkovej minimálnejceny mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutímpráce podľa § 949 ods. 14 písmvypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávateľ tento odvod odvádza. a)Výsledná odvádzasuma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety sa zaokrúhľuje na stovky korún smerom nadol.
(2)
Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom sumy0,3-násobku mesačnejcelkovej minimálnejceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy platnejzamestnanca kv 31.hospodárstve marcuSlovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, vktorý ktorompredchádza sakalendárnemu odvádzaroku, za ktorý zamestnávateľ odvod za neplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods.odseku 1 písm. a)odvádza, polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím podľapočas §kalendárneho 9roka, ods.za 1ktorý písm.zamestnávateľ a),neplnil povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím a počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d).
(3)
Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom určeným ústredím.
(4)
Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).
§65a
Povinnosť zamestnávateľa zamestnávať povinný podiel občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj vzájomnou kombináciou plnenia povinností podľa § 63 ods. 1 písm. d), § 64, § 64a alebo § 65.
§65b Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov a s plnením povinností pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
Administratívne činnosti súvisiace s poskytovaním príspevkov podľa § 46, § 47, § 49, § 49a, § 50, § 50a, § 50c, § 51, § 51a, § 52, § 52a, § 53a, § 53b, § 53c, § 53d, § 54, § 55a, § 56, § 56a, § 57, § 57a, § 59, § 60 a s plnením povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63, § 64, § 64a, § 65 zabezpečuje ústredie, úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorú ústredie alebo úrad na tento účel vybral podľa osobitného predpisu.18aa)

DESIATA ČASŤ | INFORMAČNÝ SYSTÉM, ZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV A OCHRANA ÚDAJOV

§66 Informačný systém
Ústredie a úrad používajú v informačnom systéme najmä klasifikáciu zamestnaní, odvetvovúštatistickú klasifikáciu ekonomických činností, klasifikáciu študijných a učebných odborov, číselník územných obvodov a rezortné číselníky používané v príslušnom aplikačnom programovom vybavení.
§67 Zverejňovanie údajov a ochrana údajov
(1)
Údaje o občanoch a o voľných pracovných miestach možno získavať, spracúvať a poskytovať len na účely služieb zamestnanosti.
(2)
Osobné údaje zo svojho informačného systému môže ústredie a úrad poskytovať len so súhlasom osoby, ktorej sa údaje priamo dotýkajú, alebo ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.22)
(3)
Z informačného systému Sociálnej poisťovne a z informačných systémov pobočiek Sociálnej poisťovne môže ústredie a úrady získavaťzískavajú informácie o poberateľoch dávky v nezamestnanosti za príslušný vykazovaný mesiac bez súhlasu poberateľa dávky v nezamestnanosti.
(4)
Orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisťovni, obciam, súdom a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom sa údaje o uchádzačoch o zamestnanie a záujemcoch o zamestnanie a o voľných pracovných miestach poskytujú bezplatne. Orgánom štátnej správy sa poskytujú štatistické informácie a analýzy o trhu práce bezplatne.
(5)
Ústredie a úrad poskytujú štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie a údaje zo svojich administratívnych zdrojov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.61)
(6)
Ústredie zverejňuje štatistické informácie o nezamestnanosti a o aktívnych opatreniach na trhu práce a o aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydá ministerstvo; informácie zverejňuje za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(7)
Úrad môže štatistické údaje o zamestnávateľovi zverejňovať len so súhlasom príslušného zamestnávateľa.
(8)
Na ochranu údajov vytvára ústredie a úrad potrebné technické a organizačné podmienky.
§67a Evidencia pohľadávok
(1)
Ústredie zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky.
(2)
Zoznam fyzických osôb podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko fyzickej osoby,
b)
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,
c)
výšku pohľadávky.
(3)
Zoznam právnických osôb podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno právnickej osoby,
b)
sídlo právnickej osoby,
c)
výšku pohľadávky.
(4)
Na zverejnenie údajov podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje súhlas fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorých sa údaje týkajú.

JEDENÁSTA ČASŤ | KONTROLNÁ ČINNOSŤ

§68
(1)
Kontrolnú činnosť vykonáva ministerstvo, ústredie a úrad. Pri následnej finančnej kontrole podľa osobitného predpisu61a) ministerstvo, ústredie a úrad spolupracujú s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a s príslušnou správou finančnej kontroly.61b)
(2)
ÚstredieMinisterstvo, ústredie a úrad vykonávajú vonkajšiu kontrolnú činnosť a vnútornú kontrolnú činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.62)
(3)
Vonkajšia kontrolná činnosť je kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre účastníkov právnych vzťahov podľa § 2.
(4)
Kontrolná činnosť podľa odseku 3 zahŕňa okrem oprávnení kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov62) aj oprávnenia
a)
vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na súkromné pozemky a komunikácie,
b)
požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.
(5)
Zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a marí výkon kontroly nelegálneho zamestnávania, môže ústredie a úrad uložiť poriadkovú pokutu od 500 Sk do 20 000 Sk, a to aj opätovne, ak sa povinnosť nesplnila ani v novo určenej lehote.
(6)
Policajný zbor je povinný orgánu kontroly poskytnúť na jeho žiadosť spoluprácu a ochranu62a) pri vykonávaní kontrolnej činnosti; o spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak sa odôvodnene predpokladá ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej kontrolnú činnosť alebo marenie výkonu kontrolnej činnosti.
(7)
Vnútorná kontrolná činnosť na účely tohto zákona je kontrola plnenia úloh ústredia, úradov a nimi zriadených pracovísk.
(8)
Pri kontrole podľa § 19 ods. 11 sa postupuje rovnako ako pri kontrole dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného poistenca podľa osobitného predpisu.15)
§68a Správne delikty
(1)
Ústredie a úrad sú oprávnené uložiť pokutu
a)
zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 1 000 000 Sk,
b)
právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu18a) do výšky 1 000 000 Sk.
(2)
Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a na závažnosť ich následkov.
(3)
Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení týchto povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.
(4)
Pokutu podľa odseku 1 písm. b) nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie už uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov.
(5)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
§68b Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá neplní povinnosti podľa § 28 a neoprávnene sprostredkúva zamestnanie za úhradu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
(3)
Priestupky prejednáva úrad.
(4)
Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.62b)

DVANÁSTA ČASŤ | SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia
§69
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ods. 3,
b)
podrobnosti sledovania procesu adaptácie zamestnanca a uľahčenia adaptácie zamestnanca podľa § 32 ods. 2 písm. g) a h),
c)
výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 1012 písm. d),
cd)
podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie, postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie a aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 33 až 36,
de)
podrobný obsah, náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39,
ef)
podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest a o vedení evidencie zamestnávateľov podľa § 40 a 41,
fg)
dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie, výšku príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43,
h)
podrobnosti o vedení evidencie administratívnych činností podľa § 65b.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
výšku príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie v závislosti od druhu vzdelávacej aktivity, výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečeniasúvisiace vzdelávanias a prípravy pre trh práceúčasťou uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46,
b)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na poskytovanie príspevku, výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovaniesamostatnú štátnejzárobkovú pomoci podľa osobitného predpisu,činnosť v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a podľa príslušnosti k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti podľa § 49,
c)
výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v závislosti od príslušnostipriemernej okresu,miery evidovanej nezamestnanosti v ktoromokrese sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci,a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti podľa § 50,
d)
dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51,
e)
výšku a dĺžku poskytovania príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 51a,
f)
výšku príspevku na dochádzku za prácou v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytovania príspevku na sťahovanie, doklady k žiadostiamžiadosti o poskytnutie príspevkovpríspevku a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevkovpríspevku podľa § 53,
fg)
výšku príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska v závislosti od príslušnostipriemernej okresu,miery evidovanej nezamestnanosti v ktoromokrese sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56,
gh)
dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, výšku príspevku aobčanovi dĺžkuso poskytovaniazdravotným príspevkupostihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od príslušnosti okresu k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57.
§70
(1)
Na konanie podľa § 12 písm. jl), ns) a xab) a § 13 ods. 1 písm. e) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.63) s výnimkou § 60 až 66.
(2)
Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodlo ústredie o opravných prostriedkoch, rozhoduje generálny riaditeľ ústredia.
(3)
Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o
a)
nezaradení a vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
b)
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65.
(4)
Odchylne sa postupuje pri aplikácii § 18 ods. 3, § 24 ods. 2 a § 27 všeobecného predpisu o správnom konaní.63) Na účely tohto zákona
a)
sa nevyžaduje oznámiť účastníkovi konania začatie konania,
b)
v prípade, ak účastník konania neohlásil úradu zmenu trvalého pobytu, a pokus doručovateľa o náhradné doručenie písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk účastníka konania, bol neúspešný, posledný deň lehoty troch dní uloženia zásielky sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel,
c)
za posledný deň lehoty podľa tohto zákona sa považuje nasledujúci pracovný deň, ak lehota na úkon, ktorý vyžaduje osobnú účasť účastníka konania, pripadne na deň pracovného pokoja.
(5)
Právoplatné rozhodnutia úradu sú preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.
(6)
Na príspevky poskytované podľa § 3246, ods.okrem 10odsekov písm.6, d)7