Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o správach finančnej kontroly

Predpis bol zrušený predpisom 357/2015 Z. z.

440/2000 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2013 do 31.12.2015
440
ZÁKON
z 1. decembra 2000
o správach finančnej kontroly
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1
Tento zákon upravuje postavenie, organizáciu a pôsobnosť správ finančnej kontroly.
§2
(1)
Zriaďuje sa
a)
Správa finančnej kontroly so sídlom v Bratislave s pôsobnosťou v územných obvodoch Bratislavského kraja, Trnavského kraja a Nitrianskeho kraja,
b)
Správa finančnej kontroly so sídlom vo Zvolene s pôsobnosťou v územných obvodoch Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja,
c)
Správa finančnej kontroly so sídlom v Košiciach s pôsobnosťou v územných obvodoch Košického kraja a Prešovského kraja.
(2)
Správy finančnej kontroly sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3)
Správy finančnej kontroly sú v rozsahu svojej pôsobnosti samostatnými orgánmi a pri výkone svojej činnosti sú viazané iba zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Správu finančnej kontroly riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.
§2a
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch poveriť správy finančnej kontroly výkonom činností podľa § 3 aj mimo ich územnej pôsobnosti.
§3
Správa finančnej kontroly
a)
vykonáva vládny audit podľa osobitného predpisu,1)
b)
vykonáva cenovú kontrolu podľa osobitného predpisu,2)
c)
vykonáva vládny audit správy a nakladania s majetkom štátu, vládny audit distribúcie a predaja kolkových známok a evidencie, zúčtovania a vrátenia poplatkov podľa osobitných predpisov,3)
d)
rozhoduje v konaní o porušení cenovej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu2) a v konaní o porušení finančnej disciplíny v rozsahu podľa osobitného predpisu4) okrem prostriedkov poskytnutých z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a prostriedkov štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,4a) na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,4b)
e)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu,4c)
f)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane,4c) ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
g)
rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia, podľa osobitného predpisu4d) poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia prostriedkov zo zahraničia,
h)
ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami zo zahraničia a prostriedkami štátneho rozpočtu podľa písmena g),
i)
ukladá pokuty v rozsahu podľa osobitných predpisov,5)
j)
vymáha odvod, penále a pokutu podľa osobitného predpisu,6)
k)
spolupracuje s orgánmi Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
l)
kontroluje vyberanie súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu.7)
§3a Právna ochrana zamestnancov správ finančnej kontroly
Zamestnanci správ finančnej kontroly majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov.8)
§4
(1)
Správy finančnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za zriadené podľa tohto zákona.
(2)
Na konanie začaté pred 1. marcom 2001 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(3)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych a iných vzťahov správ finančnej kontroly zriadených podľa doterajších právnych predpisov prechádzajú 1. marcom 2001 na správy finančnej kontroly zriadené podľa tohto zákona.
§5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 347/2013 Z. z.
§ 10 ods. 2 zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 381/2011 Z. z.
4)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4b)
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
4c)
§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4d)
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.