Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2024

57/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 06.03.2024 do 31.12.2026
57
ZÁKON
zo 6. februára 2018
o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1 Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci, práva a povinnosti prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia a
b)
poskytovanie regionálnej investičnej pomoci1) (ďalej len „investičná pomoc“), práva a povinnosti prijímateľa investičnej pomoci a pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a kontrole jej použitia.
(2)
Investičná pomoc a mimoriadna investičná pomoc podľa tohto zákona sa poskytujú v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci.2)
§2 Investičná pomoc
(1)
Investičná pomoc sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru v
a)
priemyselnej výrobe,3)
b)
technologickom centre,
c)
centre podnikových služieb.
(2)
Investičná pomoc sa poskytuje formou
a)
dotácie4) na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
b)
úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu,5)
c)
príspevku na vytvorené nové pracovné miesta podľa osobitného predpisu,6)
d)
prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitných predpisov.7)
(3)
Investičnú pomoc nemožno poskytnúť, ak tak ustanovuje osobitný predpis.8)
(4)
Poskytovanie investičnej pomoci a kontrolu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov9) riadi a koordinuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).
§3 Poskytovatelia investičnej pomoci
Poskytovateľom investičnej pomoci je
a)
ministerstvo hospodárstva, ak ide o investičnú pomoc, ktorou je dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa § 10,
b)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ak ide o investičnú pomoc, ktorou je úľava na dani z príjmov podľa § 11,
c)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“), ak ide o investičnú pomoc, ktorou je príspevok na vytvorené nové pracovné miesta podľa § 12,
d)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu,
e)
vlastník nehnuteľnosti, ktorým je štát zastúpený príslušným správcom majetku štátu, vyšší územný celok, obec, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba zriadená zákonom (ďalej len „vlastník nehnuteľnosti“), ak ide o investičnú pomoc, ktorou je prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku podľa § 13.
§4 Prijímateľ investičnej pomoci
(1)
Prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba zriadená za účelom podnikania, ktorá
a)
podá na ministerstvo hospodárstva žiadosť o investičnú pomoc (ďalej len „žiadosť“),
b)
má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
c)
je zapísaná v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri.
(2)
Prijímateľ sa zaraďuje do kategórie mikropodnikov, malých podnikov, stredných podnikov a veľkých podnikov podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Prijímateľom nemôže byť fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ak
a)
má evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,10a)
b)
má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,10b)
c)
je voči nej vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,11)
d)
porušila v predchádzajúcich troch rokoch pred podaním žiadosti o investičnú pomoc zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,12)
e)
jej bol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu,13)
f)
v troch rokoch predchádzajúcich podaniu žiadosti o investičnú pomoc došlo k zrušeniu rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo k zrušeniu rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci pre prijímateľa z dôvodu porušenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá,
g)
je povinná vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,14)
h)
je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu15) alebo súd rozhodol o začatí reštrukturalizačného konania,16)
i)
je v likvidácii,17)
j)
do 45 pracovných dní od podania žiadosti o investičnú pomoc podľa § 14 nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra.18)
(4)
Prijímateľ sa do dňa doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci považuje za žiadateľa o investičnú pomoc.
§5 Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
investičným zámerom projekt počiatočnej investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zameraný na jeden alebo viacero z týchto cieľov
1.
zriadenie novej prevádzkarne,
2.
rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne,
3.
diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované,
4.
zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne,
b)
technologickým centrom prevádzkareň, v ktorej sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, pričom za vývoj a inováciu sa nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra,
c)
centrom podnikových služieb prevádzkareň, v ktorej sa poskytujú centralizované podporné služby, najmä služby v oblasti riadenia spoločnosti, informačných technológií, účtovníctva, financií, právnych služieb, kontroly, obstarávania, marketingu a ľudských zdrojov okrem služieb v oblasti prenájmu pracovnej sily,
d)
novým strojom, prístrojom a zariadením stroj, prístroj a zariadenie, ktoré boli vyrobené najviac dva roky pred ich obstaraním a do dňa obstarania neboli odpisované,
e)
novým pozemkom a budovou pozemok a budova, ktorých obstaranie v minulosti nebolo podporené štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou,
f)
hlavným miestom realizácie investičného zámeru miesto, v ktorom sa nachádza prevádzkareň prijímateľa, ktorej sa investičný zámer týka; okres hlavného miesta realizácie investičného zámeru je rozhodujúci na určenie maximálnej intenzity investičnej pomoci pre investičný zámer,
g)
doplnkovým miestom realizácie investičného zámeru miesto, v ktorom prijímateľ realizuje investičný zámer v priemyselnej výrobe mimo hlavného miesta realizácie investičného zámeru; doplnkové miesto realizácie investičného zámeru sa nachádza v prevádzkarni dodávateľa prijímateľa umiestnenej v niektorom z okresov podporovaných podľa tohto zákona rovnakou maximálnou intenzitou alebo vyššou maximálnou intenzitou investičnej pomoci, pričom doplnkových miest realizácie investičného zámeru môže byť viac ako jedno,
h)
začatím prác na investičnom zámere vznik záväzku prijímateľa, na základe ktorého je realizácia investičného zámeru nezvratná, najmä objednanie stavebných prác, objednanie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku alebo kúpa dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku; kúpa pozemku a prípravné práce, ako je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a získanie povolení,19) sa nepovažuje za začatie prác,
i)
ukončením prác na investičnom zámere nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu alebo vydanie povolenia stavebného úradu na uvedenie stavby alebo technológie, ktorá je súčasťou oprávnených investičných nákladov, do trvalej prevádzky, alebo zaradenie poslednej technológie do trvalej prevádzky; ak v priebehu realizácie investičného zámeru nastali viaceré skutočnosti, ktoré zakladajú ukončenie prác na investičnom zámere, za ukončenie prác na investičnom zámere sa považuje skutočnosť, ktorá nastala neskôr,
j)
dňom vytvorenia nového pracovného miesta deň nástupu zamestnanca do práce v súlade s pracovnou zmluvou uzatvorenou v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru, ak zamestnanec vykonáva pre prijímateľa závislú prácu; pracovné miesta vytvorené pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva sa nepovažujú za pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru,
k)
čistým nárastom pracovných miest čistý nárast počtu pracovných miest pri porovnaní pracovných miest v prevádzkarni s priemerom za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; počet pracovných miest znamená počet osôb zamestnaných počas sledovaného obdobia v prevádzkarni na výkon závislej práce v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší pracovný čas, pričom pracovné miesta, ktoré zanikli počas obdobia 12 mesiacov, sa odpočítajú od počtu pracovných miest vytvorených počas toho istého obdobia a počet osôb zamestnaných na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, sa do celkového počtu pracovných miest započítava ako podiel pracovných jednotiek vo vzťahu k ustanovenému týždennému pracovnému času,
l)
dňom poskytnutia investičnej pomoci deň vydania rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
m)
intenzitou investičnej pomoci percentuálny podiel celkovej diskontovanej výšky investičnej pomoci k celkovej diskontovanej výške oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru; intenzita investičnej pomoci je vyjadrená ekvivalentom hrubého grantu, ktorý predstavuje výšku investičnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov,
n)
podielom disponibilných uchádzačov o zamestnanie podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku zverejnený v štatistických údajoch ústredia práce,
o)
mimoriadnou investičnou pomocou štátna pomoc poskytovaná na základe právne záväzného aktu Európskej únie, ktorým sa určujú dočasné pravidlá v oblasti poskytovania štátnej pomoci.
§6 Oprávnené náklady
(1)
Oprávnenými nákladmi vynaloženými v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru sú
a)
investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení, investičné náklady na obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo forme priemyselných práv, know-how a licencií a investičné náklady na nájom pozemkov a budov podľa odseku 8,
b)
mzdové náklady vypočítané ako súčet mesačnej mzdy zamestnancov prijatých na nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vynaložené za obdobie 24 mesiacov, alebo
c)
kombinácia nákladov podľa písmen a) a b) nepresahujúca hodnotu nákladov podľa písmena a) alebo písmena b) podľa toho, ktorá je vyššia.
(2)
Náklady na kúpu pozemku a na prípravné práce, ku ktorých obstaraniu došlo pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva, sa nepovažujú za oprávnené.
(3)
Náklady na dlhodobý nehmotný majetok sú oprávnené, len ak sú kombinované s oprávnenými nákladmi na dlhodobý hmotný majetok. Pri veľkom podniku sú náklady na dlhodobý nehmotný majetok oprávnené do výšky 50 % celkových oprávnených investičných nákladov.
(4)
Mzdové náklady sú oprávnené, ak realizácia investičného zámeru vedie k čistému nárastu pracovných miest, pričom na jedno vytvorené nové pracovné miesto sú mzdové náklady oprávnené najviac do výšky trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru zistenej pracoviskovou metódou a zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené. Pre okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV sa na účely tohto odseku zohľadňuje najnižšia hodnota priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca zistená v týchto okresoch za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené.
(5)
Dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov a budov musí byť nový, obstaraný za trhových podmienok, okrem dlhodobého hmotného majetku obstaraného podľa § 2 ods. 2 písm. d), a umiestnený v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru.
(6)
Dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení musí byť nový, obstaraný za trhových podmienok, umiestnený v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru a využívaný výhradne prijímateľom v súlade s investičným zámerom okrem investičného zámeru realizovaného v priemyselnej výrobe, keď prijímateľ môže stroje, prístroje a zariadenia určené na výrobné účely umiestniť, najviac v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 29 v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru. Podmienkou umiestnenia strojov, prístrojov a zariadení v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru je ich využívanie dodávateľom prijímateľa v súlade s investičným zámerom na výrobu produktov dodávaných výlučne prijímateľovi. Splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety musí prijímateľ vedieť kedykoľvek preukázať platnou a účinnou zmluvou uzatvorenou s dodávateľom.
(7)
Dlhodobý nehmotný majetok musí byť obstaraný za trhových podmienok od osôb iných ako tých, ktoré majú voči prijímateľovi postavenie partnerského podniku alebo prepojeného podniku podľa osobitného predpisu,20) musí byť zahrnutý do majetku prijímateľa a odpisovaný a využívaný len prijímateľom v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru najmenej päť rokov, ak ide o veľký podnik, a najmenej tri roky, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.
(8)
Náklady spojené s nájmom dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov, ktoré sú nové a umiestnené v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru, sú oprávnené najviac počas trvania povinnosti prijímateľa zachovať prenajatý pozemok alebo budovu podľa § 22 ods. 6, ak nájom pokračuje najmenej päť rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a tri roky, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.
(9)
Náklady spojené s nájmom dlhodobého hmotného majetku podľa odseku 6 sú oprávnené najviac počas trvania povinnosti prijímateľa zachovať prenajaté stroje, prístroje a zariadenia podľa § 22 ods. 6, ak je súčasťou nájmu záväzok prijímateľa odkúpiť predmet nájmu po uplynutí doby nájmu.21)
(10)
Ak ide o investičnú pomoc poskytnutú na diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne podľa § 5 písm. a) tretieho bodu, oprávnené náklady musia prevyšovať účtovnú hodnotu znovupoužitého dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku zaevidovanú v účtovnom období, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k začatiu prác na investičnom zámere, najmenej o 200 %.
(11)
Ak ide o investičnú pomoc poskytnutú veľkému podniku na zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne podľa § 5 písm. a) štvrtého bodu, oprávnené náklady musia prevyšovať odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku súvisiaceho s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas troch účtovných období, ktoré predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bola žiadosť doručená ministerstvu hospodárstva.
PODMIENKY NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI
§7 Priemyselná výroba
(1)
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe sú:
a)
práce na investičnom zámere sa nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva,
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 6 ods. 1 písm. a),
c)
obstaranie minimálneho podielu nových strojov, prístrojov a zariadení určených na výrobné účely na obstaranom dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom nehmotnom majetku podľa písmena b),
d)
vytvorenie minimálneho počtu nových pracovných miest,
e)
realizovanie investičného zámeru v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru, okrem strojov, prístrojov a zariadení umiestnených v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru.
(2)
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v priemyselnej výrobe kombinovanej s technologickým centrom sú:
a)
práce na investičnom zámere sa nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva,
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 6 ods. 1 písm. a) pre časť technologického centra najmenej vo výške podľa § 8 písm. b) a pre časť priemyselnej výroby najmenej vo výške rozdielu podľa odseku 1 písm. b) a § 8 písm. b),
c)
pre časť priemyselnej výroby rovnaké ako podmienky podľa odseku 1 písm. c) až e),
d)
pre časť technologického centra rovnaké ako podmienky podľa § 8 písm. c) až e).
§8 Technologické centrá
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v technologickom centre sú:
a)
práce na investičnom zámere sa nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva,
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 6 ods. 1 písm. a),
c)
vyplácanie minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne počas doby podľa § 22 ods. 10 v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca zverejnenou štatistickým úradom v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené; pre okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV sa na účely tohto ustanovenia zohľadňuje najnižšia hodnota priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca zistená v týchto okresoch za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené,
d)
vytvorenie minimálneho počtu nových pracovných miest,
e)
realizovanie investičného zámeru v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru.
§9 Centrá podnikových služieb
Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v centre podnikových služieb sú:
a)
práce na investičnom zámere sa nezačali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva,
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 6 ods. 1 písm. a),
c)
vyplácanie minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnancom prevádzkarne počas doby podľa § 22 ods. 10 v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou zamestnanca zverejnenou štatistickým úradom v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené; pre okresy Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV sa na účely tohto ustanovenia zohľadňuje najnižšia hodnota priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca zistená v týchto okresoch za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bolo nové pracovné miesto vytvorené,
d)
vytvorenie minimálneho počtu nových pracovných miest,
e)
realizovanie investičného zámeru v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru.
FORMY INVESTIČNEJ POMOCI
§10 Dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok
(1)
Dotáciou na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sú podporované oprávnené investičné náklady, ktorých vynaloženie prijímateľ preukáže pri podaní ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru podľa § 22 ods. 17 písm. a).
(2)
Dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sa vypláca na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom a ministerstvom hospodárstva.
(3)
Povinnými náležitosťami zmluvy sú:
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
číslo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
názov investičného zámeru,
d)
schválená intenzita investičnej pomoci,
e)
schválená maximálna výška dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
f)
schválená výška celkových oprávnených investičných nákladov a výška skutočne vynaložených oprávnených investičných nákladov,
g)
obdobie, za ktoré sa dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok poskytuje,
h)
termín vyplatenia a spôsob vyplatenia dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
i)
sankcie.
§11 Úľava na dani z príjmov
Úľava na dani z príjmov sa uplatňuje podľa osobitného predpisu22) v daňovom priznaní za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom sa daňové priznanie podáva.
§12 Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta
Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta sa vypláca na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom a ministerstvom práce prostredníctvom ústredia práce podľa osobitného predpisu,23) ak realizácia investičného zámeru vedie k čistému nárastu pracovných miest.
§13 Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za hodnotu
nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného
majetku stanovená znaleckým posudkom
(1)
Prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu stanovená znaleckým posudkom, sa realizuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi prijímateľom a vlastníkom nehnuteľnosti.
(2)
Povinnými náležitosťami zmluvy o prevode nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, sú:
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
číslo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
názov investičného zámeru,
d)
schválená intenzita investičnej pomoci,
e)
schválená maximálna výška investičnej pomoci vo forme prevodu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom,
f)
identifikácia predmetu prevodu podľa osobitného predpisu,24)
g)
hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom,
h)
hodnota prevodu nehnuteľného majetku,
i)
nominálna výška investičnej pomoci uplatnenej podľa tohto ustanovenia,
j)
termín a spôsob úhrady hodnoty prevodu nehnuteľného majetku,
k)
dohoda o zriadení predkupného práva k predmetu prevodu v prospech vlastníka nehnuteľnosti, pričom predkupné právo sa nezapisuje do katastra nehnuteľností a zaniká najskôr päť rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik,
l)
sankcie.
(3)
Povinnými náležitosťami zmluvy o nájme nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, sú:
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
číslo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
názov investičného zámeru,
d)
schválená intenzita investičnej pomoci,
e)
schválená maximálna výška investičnej pomoci vo forme nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom,
f)
identifikácia predmetu nájmu podľa osobitného predpisu,24)
g)
hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom,
h)
hodnota nájmu nehnuteľného majetku,
i)
nominálna výška investičnej pomoci uplatnenej podľa tohto ustanovenia,
j)
obdobie, za ktoré sa investičná pomoc podľa tohto ustanovenia uplatňuje,
k)
termín a spôsob úhrady hodnoty nájmu nehnuteľného majetku,
l)
úprava práv a povinností zmluvných strán, ak dôjde k zrušeniu rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci podľa § 23 ods. 6, 9 a 12, § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 alebo účinkom podľa
§ 25 ods. 3,
m)
sankcie.
(4)
Prílohou k zmluve podľa odseku 2 je znalecký posudok o stanovení hodnoty nehnuteľného majetku. Prílohou k zmluve podľa odseku 3 je znalecký posudok o stanovení hodnoty nájmu nehnuteľného majetku.
(5)
Ak zmluva podľa odseku 2 alebo odseku 3 neobsahuje povinné náležitosti a prílohy, investičnú pomoc vo forme prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom nie je možné poskytnúť.
(6)
Zmluvu podľa odsekov 2 a 3 vrátane jej príloh a dodatkov je prijímateľ povinný doručiť ministerstvu hospodárstva najneskôr do 15 pracovných dní od jej uzavretia.
(7)
Pri prevode nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, investičná pomoc zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou prevodu nehnuteľného majetku.
(8)
Pri nájme nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, investičná pomoc zodpovedá rozdielu medzi hodnotou nájmu nehnuteľného majetku stanovenou znaleckým posudkom a hodnotou nájmu nehnuteľného majetku.
(9)
Investičnú pomoc vo forme nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, si môže prijímateľ uplatniť najviac do výšky, ktorá v priebehu rokov, za ktoré sa uplatňuje, v úhrne nepresiahne hodnotu uvedenú pre túto formu investičnej pomoci v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.
(10)
Nájomný vzťah podľa odseku 3 môže trvať najviac desať po sebe nasledujúcich rokov, pričom investičnú pomoc vo forme nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, si musí prijímateľ prvýkrát uplatniť najneskôr do 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(11)
Nájomný vzťah podľa odseku 3 musí trvať najmenej päť rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a najmenej tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.
POSUDZOVANIE ŽIADOSTI O INVESTIČNÚ POMOC A SCHVAĽOVANIE
INVESTIČNEJ POMOCI
§14 Podanie žiadosti o investičnú pomoc
(1)
Prijímateľ podáva žiadosť na podporu realizácie investičného zámeru na ministerstvo hospodárstva v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.
(2)
Prijímateľ, ktorý je povinný zostavovať účtovnú závierku,25) musí mať v čase podania žiadosti uložené v registri účtovných závierok účtovné závierky za účtovné obdobia predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva.
(3)
Prijímateľ, ktorý má povinnosť zostavovať účtovnú závierku a je povinný ukladať výročné správy do verejnej časti registra účtovných závierok, musí mať vo verejnej časti registra účtovných závierok uložené výročné správy za účtovné obdobia predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola žiadosť podaná.
§15 Posúdenie žiadosti o investičnú pomoc
(1)
Ministerstvo hospodárstva do 25 pracovných dní od doručenia žiadosti posúdi regionálny prínos investičného zámeru a zabezpečí vypracovanie nezávislého odborného posudku (ďalej len „posudok“) k predpokladu prijímateľa splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, k predpokladu naplnenia parametrov investičného zámeru a k vplyvu investičného zámeru na verejné financie. Výsledkom posúdenia regionálneho prínosu investičného zámeru a posudku je stanovisko ministerstva hospodárstva k žiadosti, ktoré môže obsahovať návrh nižšej výšky investičnej pomoci a návrh inej štruktúry foriem investičnej pomoci.
(2)
Lehota podľa odseku 1 začína plynúť od predloženia úplných podkladov a správnych podkladov. Ak žiadosť nie je úplná alebo obsahuje nesprávne údaje, ministerstvo hospodárstva písomne vyzve prijímateľa, aby neúplné podklady alebo nesprávne podklady doplnil alebo opravil. Na doplnenie alebo opravu žiadosti ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu. Ak prijímateľ nedoplní alebo neopraví podklady v určenej lehote alebo ak podklady v určenej lehote doplní alebo opraví nesprávne, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(3)
Ak žiadosť podá prijímateľ podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak žiadosť podá prijímateľ podľa § 4 ods. 3 písm. c) až j) alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(4)
Ministerstvo hospodárstva je oprávnené vyžiadať si od príslušných orgánov verejnej správy informácie potrebné na posúdenie žiadosti. Na základe výzvy sú tieto orgány povinné poskytnúť ministerstvu hospodárstva súčinnosť.
(5)
Ak investičný zámer nemá významný regionálny prínos alebo z posudku vyplýva, že prijímateľ vo vzťahu k predloženej žiadosti nemá predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci alebo nemá predpoklad naplniť parametre investičného zámeru alebo negatívny vplyv investičného zámeru na verejné financie prevyšuje vplyv pozitívny, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(6)
Ak investičný zámer má významný regionálny prínos a z posudku vyplýva, že prijímateľ vo vzťahu k predloženej žiadosti má predpoklad splniť podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a má predpoklad naplniť parametre investičného zámeru a pozitívny vplyv investičného zámeru na verejné financie prevyšuje vplyv negatívny, ministerstvo hospodárstva do desiatich pracovných dní vypracuje návrh na poskytnutie investičnej pomoci (ďalej len „návrh“), ktorý zašle ministerstvu financií a príslušnému poskytovateľovi investičnej pomoci. Prílohou k návrhu je stanovisko ministerstva hospodárstva k žiadosti podľa odseku 1.
§16 Stanovisko poskytovateľa investičnej pomoci
(1)
Poskytovateľ investičnej pomoci do desiatich pracovných dní od doručenia návrhu návrh posúdi a oznámi ministerstvu hospodárstva písomné stanovisko k poskytnutiu príslušnej formy investičnej pomoci a jej finančnému krytiu.
(2)
Ministerstvo financií do desiatich pracovných dní od doručenia návrhu návrh posúdi a oznámi ministerstvu hospodárstva písomné vyjadrenie k vplyvu investičného zámeru na verejné financie.
(3)
Ak príslušný poskytovateľ investičnej pomoci podľa § 3 písm. b) a c) ministerstvu hospodárstva nedoručí stanovisko podľa odseku 1, platí, že s poskytnutím príslušnej formy investičnej pomocí súhlasí. Ak poskytovateľ investičnej pomoci podľa § 3 písm. e) ministerstvu hospodárstva nedoručí stanovisko podľa odseku 1, platí, že s poskytnutím príslušnej formy investičnej pomoci nesúhlasí.
(4)
Po uplynutí lehoty podľa odseku 1 ministerstvo hospodárstva vypracuje súhrnné stanovisko k žiadosti (ďalej len „súhrnné stanovisko“).
(5)
Ak ministerstvo hospodárstva vydá záporné súhrnné stanovisko, do pätnástich pracovných dní od uplynutia lehoty podľa odseku 1 žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(6)
Ak ministerstvo hospodárstva vydá kladné súhrnné stanovisko, vypracuje písomnú ponuku investičnej pomoci podľa § 17.
§17 Ponuka investičnej pomoci
(1)
Ministerstvo hospodárstva do pätnástich pracovných dní od uplynutia lehoty podľa § 16 ods. 1 zašle písomnú ponuku investičnej pomoci (ďalej len „ponuka“) prijímateľovi, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra, a na vedomie príslušnému poskytovateľovi investičnej pomoci.
(2)
Ponuka obsahuje identifikačné údaje prijímateľa, výšku investičnej pomoci, výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci, intenzitu investičnej pomoci pre investičný zámer, podmienky na poskytnutie investičnej pomoci a povinnosti prijímateľa.
(3)
Ponuka nemôže obsahovať výšku investičnej pomoci a formu investičnej pomoci, s ktorou príslušný poskytovateľ investičnej pomoci nesúhlasí.
§18 Akceptácia ponuky investičnej pomoci
(1)
Ak prijímateľ súhlasí s ponukou, do 20 pracovných dní od jej doručenia predloží ministerstvu hospodárstva akceptáciu ponuky v jednom listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát.
(2)
Ak prijímateľ nesúhlasí s ponukou alebo nepredloží akceptáciu ponuky podľa odseku 1, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
§19 Investičná pomoc ad hoc
(1)
Ak je investičná pomoc pomocou ad hoc,26) ministerstvo hospodárstva do desiatich pracovných dní od doručenia akceptácie ponuky požiada koordinátora pomoci27) o stanovisko k súladu navrhovanej investičnej pomoci s osobitným predpisom.28)
(2)
Ak koordinátor pomoci prijme stanovisko, že navrhovaná investičná pomoc je v súlade s osobitným predpisom,28) ministerstvo hospodárstva postupuje podľa § 20 ods. 1.
(3)
Ak koordinátor pomoci prijme stanovisko, že navrhovaná investičná pomoc nie je v súlade s osobitným predpisom,28) ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
§20 Rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci
(1)
Po doručení akceptácie ponuky, alebo ak je investičná pomoc pomocou ad hoc po doručení konečného stanoviska koordinátora pomoci podľa § 19 ods. 2, ministerstvo hospodárstva predloží návrh na schválenie vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).
(2)
Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,29) ministerstvo hospodárstva do desiatich pracovných dní od schválenia návrhu vládou vydá rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Ak vláda návrh neschváli, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(3)
Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,29) ministerstvo hospodárstva po schválení návrhu vládou zabezpečí posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci s vnútorným trhom30) Európskou komisiou. Ak vláda návrh neschváli, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(4)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom,30) ministerstvo hospodárstva do desiatich pracovných dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc nie je zlučiteľná s vnútorným trhom,30) ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
§21 Náležitosti rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci
Rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahuje
a)
identifikačné údaje prijímateľa,
b)
výšku schválenej investičnej pomoci,
c)
formy schválenej investičnej pomoci a výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci,
d)
schválenú intenzitu investičnej pomoci,
e)
podmienky poskytnutia investičnej pomoci,
f)
povinnosti prijímateľa.
§22 Povinnosti prijímateľa
(1)
Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,31) je povinný oprávnené náklady a ostatné náklady súvisiace s realizáciou investičného zámeru
a)
účtovať na analytických účtoch, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva, alebo
b)
účtovať v účtovných knihách so slovným a číselným označením investičného zámeru v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo
c)
evidovať spôsobom, ktorým jednoznačne preukáže vynaloženie oprávnených nákladov a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou investičného zámeru a ich priamu súvislosť s realizáciou investičného zámeru.
(2)
Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou a vedie evidenciu podľa osobitného predpisu,32) použije v zápisoch slovné a číselné označenie investičného zámeru.
(3)
Prijímateľ je povinný začať obstarávať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v súlade s rozhodnutím o poskytnutí investičnej pomoci. Lehota podľa tohto odseku nemôže presiahnuť 12 mesiacov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(4)
Prijímateľ je povinný vynaložiť oprávnené náklady vo výške a v štruktúre podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(5)
Prijímateľ je povinný obstaraný dlhodobý majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, poistiť proti krádeži, poškodeniu a zničeniu, ak to jeho povaha pripúšťa, a to bezodkladne po obstaraní majetku, najmenej na čas podľa odseku 6. Počas poistenia je prijímateľ povinný zabezpečiť vinkuláciu poistného plnenia do výšky poskytnutej investičnej pomoci v prospech ministerstva hospodárstva.
(6)
Obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, umiestnený v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru a v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru, je prijímateľ povinný zachovať vo výške a v štruktúre podľa odseku 4, počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, najmenej však počas piatich rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov od ukončenia prác na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik.
(7)
Povinnosť podľa odseku 6 nebráni výmene vybavenia alebo zariadenia, ktoré v priebehu uvedeného obdobia zastaralo alebo sa pokazilo, ani premiestneniu stroja, prístroja a zariadenia umiestneného v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru, za predpokladu, že podnikateľská činnosť prijímateľa, na ktorú bola investičná pomoc poskytnutá, zostane počas sledovaného obdobia v danom okrese zachovaná.
(8)
Prijímateľ je povinný preukázať kúpu prenajatého dlhodobého hmotného majetku podľa § 6 ods. 9 bezodkladne po uplynutí nájmu.
(9)
Prijímateľ je povinný vytvoriť všetky nové pracovné miesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci. Lehota podľa tohto odseku nemôže presiahnuť tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere.
(10)
Prijímateľ je povinný udržať každé vytvorené nové pracovné miesto najmenej päť rokov odo dňa jeho prvého vytvorenia, ak ide o veľký podnik, a najmenej tri roky, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik. Doba, počas ktorej je prijímateľ povinný udržať vytvorené nové pracovné miesto, plynie pri každom pracovnom mieste individuálne.
(11)
Ak ide o investičný zámer podľa § 5 písm. a) druhého až štvrtého bodu, prijímateľ je povinný počas realizácie investičného zámeru a počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, zachovať pracovné miesta v počte zodpovedajúcom priemeru za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva.
(12)
Ak ide o investičnú pomoc poskytnutú na podporu realizácie investičného zámeru podľa § 7, prijímateľ je povinný počas realizácie investičného zámeru a počas piatich rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, vyplácať zamestnancom mzdu vo výške uvedenej v žiadosti.
(13)
Prijímateľ je povinný ukončiť práce na investičnom zámere do troch rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. Pri veľkých investičných projektoch33) je prijímateľ povinný ukončiť práce na investičnom zámere do piatich rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(14)
Prijímateľ je povinný začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci. Pri veľkých investičných projektoch je prijímateľ povinný začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do piatich rokov odo dňa doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(15)
Výroba, činnosti, procesy, stavby a stroje, prístroje a zariadenia súvisiace s realizáciou investičného zámeru musia spĺňať podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov.34)
(16)
Ak je investičná pomoc poskytnutá na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne, prijímateľ je povinný zabezpečiť nárast výroby alebo služieb v hodnotovom vyjadrení alebo v objemovom vyjadrení najmenej o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri účtovné obdobia, ktoré predchádzajú účtovnému obdobiu, v ktorom bola žiadosť doručená ministerstvu hospodárstva. Podmienku podľa tohto odseku je prijímateľ povinný splniť v účtovnom období označenom v žiadosti ako účtovné obdobie plánovaného dosiahnutia plnej kapacity. Lehota podľa tohto odseku nesmie presiahnuť účtovné obdobie, ktoré nasleduje po účtovnom období, v ktorom dôjde k ukončeniu prác na investičnom zámere, alebo účtovné obdobie, ktoré nasleduje po účtovnom období, v ktorom dôjde k vytvoreniu posledného nového pracovného miesta, podľa toho, ktorá skutočnosť nastala neskôr.
(17)
Prijímateľ je povinný predložiť ministerstvu hospodárstva
a)
každoročne najneskôr do konca apríla ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
najneskôr do troch mesiacov od ukončenia prác na investičnom zámere správu o ukončení investičného zámeru,
c)
každoročne najneskôr do konca apríla ročnú správu o využívaní investície, a to počas piatich rokov po roku, v ktorom prijímateľ ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik, najmenej však počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci,
d)
najneskôr do troch mesiacov od ukončenia čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci záverečnú hodnotiacu správu.
(18)
Prijímateľ je povinný v hlavnom mieste realizácie investičného zámeru na verejne prístupnom mieste umiestniť informačnú tabuľu do troch mesiacov od ukončenia prác na investičnom zámere a zachovať ju najmenej počas piatich rokov.
(19)
Počas realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom boli ukončené práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, prijímateľ nie je oprávnený uskutočniť zmeny, ktoré ovplyvňujú povahu investičného zámeru, alebo podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, a to najmä
a)
vynaloženie oprávnených nákladov v hodnote nižšej ako 85 % oprávnených nákladov uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,
b)
prevod vlastníckeho práva k dlhodobému hmotnému majetku alebo k dlhodobému nehmotnému majetku, na ktorý bola poskytnutá investičná pomoc, na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,
c)
zmena doplnkového miesta realizácie investičného zámeru bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,
d)
dosiahnutie nižšieho čistého nárastu pracovných miest ako 90 % čistého nárastu uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,
e)
zmena charakteru finálnych výrobkov a  služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,
f)
zmena predstavujúca poskytnutie neoprávnenej výhody prijímateľovi alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže,
g)
predčasné ukončenie podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestnenie podnikateľskej činnosti do iného okresu,
h)
prevod obchodného podielu prijímateľa predstavujúceho viac ako 24 % na základnom imaní alebo hlasovacích právach prijímateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstvom hospodárstva,
i)
zlúčenie alebo splynutie prijímateľa s inou obchodnou spoločnosťou, rozdelenie prijímateľa alebo prevod podniku prijímateľa alebo jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva,
j)
zachovanie pracovných miest podľa odseku 11 v počte nižšom ako 90 % priemeru pracovných miest za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; to platí ak ide o investičné zámery v priemyselnej výrobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo investičné zámery v priemyselnej výrobe podporené mimoriadnou investičnou pomocou, ktorých oprávnené náklady nie sú mzdové náklady alebo kombinácia mzdových a investičných nákladov.
ZMENA PODMIENOK A ZRUŠENIE ROZHODNUTIA
O POSKYTNUTÍ INVESTIČNEJ POMOCI
§23 Zmena podmienok
(1)
Prijímateľ je v období realizácie investičného zámeru, počas piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom ukončil práce na investičnom zámere, ak ide o veľký podnik, a počas troch rokov, ak ide o mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik a počas čerpania investičnej pomoci alebo uplatňovania investičnej pomoci, povinný ministerstvu hospodárstva bezodkladne písomne oznámiť všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu investičného zámeru, na plnenie povinností prijímateľa a na plnenie podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá. Oznámenie podľa tohto odseku obsahuje rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa zmeny, a to najmä popis zmeny, dôvody zmeny a odhadovaný vplyv zmeny na realizáciu investičného zámeru, na plnenie povinností prijímateľa a na plnenie podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá.
(2)
Ministerstvo hospodárstva do 60 pracovných dní od doručenia oznámenia posúdi úplnosť oznámenia a súlad oznámenej zmeny s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci.
(3)
Lehota podľa odseku 2 začína plynúť od predloženia úplných podkladov a správnych podkladov. Ak z oznámenia nevyplývajú skutočnosti potrebné na posúdenie súladu oznámenej zmeny s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa na doplnenie oznámenia. Na doplnenie ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu.
(4)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia nemá vplyv na plnenie povinností prijímateľa a na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, ministerstvo hospodárstva o tejto skutočnosti písomne informuje prijímateľa.
(5)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia má vplyv na povinnosti prijímateľa alebo na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, a je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo hospodárstva v lehote podľa odseku 2 vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci.
(6)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, ministerstvo hospodárstva v lehote podľa odseku 2 vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa tohto odseku.
(7)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci a investičná pomoc, ktorej sa zmena týka, je pomoc ad hoc, ministerstvo hospodárstva v lehote podľa odseku 2 požiada koordinátora pomoci o stanovisko k súladu oznámenej zmeny s osobitným predpisom.28)
(8)
Ak koordinátor pomoci prijme stanovisko, že oznámená zmena je v súlade s osobitným predpisom,28) ministerstvo hospodárstva do 30 pracovných dní od doručenia konečného stanoviska koordinátora pomoci vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci.
(9)
Ak koordinátor pomoci prijme stanovisko, že oznámená zmena nie je v súlade s osobitným predpisom,28) ministerstvo hospodárstva do 30 pracovných dní od doručenia konečného stanoviska koordinátora pomoci vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa tohto odseku.
(10)
Ak zmena podľa prijatého oznámenia je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci a investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,29) ministerstvo hospodárstva v lehote podľa odseku 2 zabezpečí predloženie oznámenej zmeny Európskej komisii za účelom posúdenia jej zlučiteľnosti s vnútorným trhom.30)
(11)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že oznámená zmena je zlučiteľná s vnútorným trhom,30) ministerstvo hospodárstva do 30 pracovných dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci.
(12)
Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že oznámená zmena nie je zlučiteľná s vnútorným trhom,30) ministerstvo hospodárstva do 30 pracovných dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa tohto odseku.
(13)
Prijímateľ je oprávnený uskutočniť zmenu podľa tohto zákona pre konkrétnu podmienku rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci len raz.
(14)
Ak ministerstvo hospodárstva pri výkone svojej pôsobnosti zistí, že prijímateľ neoznámil zmeny podľa odseku 1, vyzve prijímateľa na predloženie vysvetlenia. Na predloženie vysvetlenia ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu. Na konanie o zmene neoznámenej podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia odsekov 2 až 13.
(15)
Ak ide o rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov alebo o rozhodnutie o schválení investičnej pomoci, zmena oznámená podľa odseku 1 alebo zmena zistená podľa odseku 14 po lehote na splnenie podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, ktorej sa zmena týka, alebo po lehote na splnenie povinnosti prijímateľa, ktorej sa zmena týka a má vplyv na povinnosti prijímateľa, alebo na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, je zmenou podľa odseku 6.
(16)
Ak ide o zmenu, ktorá sa týka povinnosti prijímateľa vynaložiť oprávnené náklady podľa § 22 ods. 4, dosiahnuť čistý nárast pracovných miest podľa § 22 ods. 9 alebo zachovať pracovné miesta podľa § 22 ods. 11 a zmena je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej pomoci, poskytnutá investičná pomoc sa pomerne znižuje.
§24 Dočasné pozastavenie plnení
(1)
Ministerstvo hospodárstva dočasne pozastaví poskytovanie plnení vyplývajúcich z rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci prijímateľovi, ak
a)
prestal spĺňať podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak je osobou, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra,18)
b)
má evidované nedoplatky voči daňovému úradu alebo colnému úradu podľa osobitných predpisov,10a)
c)
má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,10b)
d)
je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
e)
nesplnil niektorú z povinností podľa § 22 ods. 1, 2, 5, 17 a 18,
f)
nesplnil niektorú z povinností podľa § 28 ods. 8 a 9,
g)
nezverejnil účtovnú závierku v registri účtovných závierok dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia, ak mu taká povinnosť vyplýva z osobitného predpisu,25)
h)
prekročil schválený podiel strojov, prístrojov a zariadení umiestnených v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru.
(2)
Oznámenie o dočasnom pozastavení plnení ministerstvo hospodárstva zašle prijímateľovi a na vedomie poskytovateľom investičnej pomoci. Na nápravu zisteného nedostatku ministerstvo hospodárstva určí primeranú lehotu, najviac 90 pracovných dní.
(3)
V odôvodnených prípadoch, na základe písomnej žiadosti prijímateľa, môže ministerstvo hospodárstva lehotu podľa odseku 2 predĺžiť najviac raz o 45 pracovných dní.
(4)
Ak prijímateľ nevykoná nápravu zisteného nedostatku v súlade s oznámením, ministerstvo hospodárstva do 30 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa odseku 2 alebo odseku 3 vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ktoré zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť vrátane úroku najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa tohto odseku.
§25 Zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci
(1)
Ministerstvo hospodárstva vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ak prijímateľ
a)
požiadal o zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci pred začatím čerpania investičnej pomoci,
b)
začal práce na investičnom zámere pred dňom podania žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva,
c)
nezačal obstarávať dlhodobý hmotný majetok alebo dlhodobý nehmotný majetok v lehote podľa § 22 ods. 3,
d)
nevynaložil oprávnené náklady na stroje, prístroje a zariadenia podľa § 7 ods. 1 písm. c) alebo ods. 2 písm. c),
e)
porušil povinnosť zachovania obstaraného dlhodobého majetku podľa § 22 ods. 6,
f)
porušil povinnosť vyplácania minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy podľa § 8 písm. c) alebo § 9 písm. c) tým, že počas doby podľa § 22 ods. 10 vyplatil menej ako 85 % minimálneho násobku priemernej mesačnej mzdy podľa § 8 písm. c) alebo § 9 písm. c),
g)
porušil v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach povinnosť podľa § 22 ods. 12 tým, že zamestnancom vyplatil mzdu nižšiu ako 85 % výšky mzdy uvedenej v investičnom zámere, ak ide o investičnú pomoc poskytnutú na podporu investičného zámeru podľa § 7,
h)
nesplnil povinnosť udržania pracovných miest podľa § 22 ods. 10 alebo ods. 11, ak sa neuplatní § 22 ods. 19 písm. j),
i)
prekročil maximálny podiel strojov, prístrojov a zariadení umiestnených v doplnkovom mieste realizácie investičného zámeru,
j)
nevynaložil oprávnené náklady prevyšujúce účtovnú hodnotu znovupoužitého dlhodobého majetku podľa § 6 ods. 10, ak ide o investičnú pomoc poskytnutú na diverzifikáciu produkcie existujúcej prevádzkarne podľa § 5 písm. a) tretieho bodu,
k)
nevynaložil oprávnené náklady prevyšujúce odpisy dlhodobého majetku súvisiaceho s činnosťou, ktorá sa má modernizovať podľa § 6 ods. 11, ak ide o investičnú pomoc poskytnutú veľkému podniku na zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne podľa § 5 písm. a) štvrtého bodu,
l)
neukončil práce na investičnom zámere podľa § 22 ods. 13,
m)
nezačal vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere podľa § 22 ods. 14,
n)
porušil povinnosť podľa § 22 ods. 15,
o)
nezabezpečil nárast výroby alebo služieb podľa § 22 ods. 16,
p)
vykonal niektorú z nepovolených zmien podľa § 22 ods. 19,
q)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
r)
je povinný vrátiť pomoc na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola pomoc poskytnutá Slovenskou republikou označená ako neoprávnená a nezlučiteľná s vnútorným trhom,30)
s)
spáchal trestný čin, za ktorý mu bol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
(2)
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci ministerstvo hospodárstva zašle prijímateľovi a poskytovateľom investičnej pomoci. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú investičnú pomoc vrátane úroku do 15 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(3)
Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci má vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pre nedostatok majetku alebo povolenie reštrukturalizácie.
§26 Intenzita investičnej pomoci a intenzita štátnej pomoci
(1)
Intenzita investičnej pomoci nesmie presiahnuť hodnotu uvedenú v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.
(2)
Ak je schválená intenzita investičnej pomoci prekročená, prijímateľ je povinný sumu investičnej pomoci, o ktorú bola schválená intenzita investičnej pomoci prekročená, vrátiť.
(3)
Investičná pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na svoju hodnotu v čase poskytnutia na základe diskontnej sadzby platnej v čase poskytnutia.
(4)
Pri výpočte intenzity štátnej pomoci sa zohľadňuje celková výška štátnej pomoci pre podporovanú činnosť, investičný zámer alebo prijímateľa.
§27 Kontrola
(1)
Kontrolu plnenia povinností prijímateľa a podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá, vykonávajú kontrolné orgány. Na účely tohto zákona je kontrolným orgánom
a)
ministerstvo hospodárstva, ak ide o investičnú pomoc, ktorou je dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa § 10, a o investičnú pomoc, ktorou je prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku podľa § 13,
b)
príslušný správca dane, ak ide o investičnú pomoc, ktorou je úľava na dani z príjmov podľa § 11,
c)
ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce, ak ide o investičnú pomoc, ktorou je príspevok na vytvorené nové pracovné miesta podľa § 12,
d)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ak ide o dodržiavanie povinnosti podľa
§ 22 ods. 15.
(2)
Bez ohľadu na formu investičnej pomoci a druh oprávnených nákladov ministerstvo hospodárstva vykonáva kontrolu plnenia podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a), ods. 2, 3 a 5 až 11, § 7 ods. 1 písm. a) až c) a e), § 7 ods. 2 písm. a) až c), § 8 písm. a), b) a e), § 9 písm. a), b) a e) a povinností podľa § 22 ods. 1 až 8, 13, 14 a 16 až 18 a ods. 19 písm. a) až c) a e) až i) a § 28 ods. 8 a 9.
(3)
Bez ohľadu na formu investičnej pomoci a druh oprávnených nákladov ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce vykonáva kontrolu plnenia podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 4, § 7 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d), § 8 písm. c) a d), § 9 písm. c) a d) a povinností § 22 ods. 9 až 12 a ods. 19 písm. d).
(4)
Kontrolné orgány sú oprávnené vykonávať kontrolu plnenia povinností prijímateľa a podmienok podľa tohto zákona a podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci a na ich základe uzatvorených zmlúv medzi prijímateľom a poskytovateľom investičnej pomoci kedykoľvek počas realizácie investičného zámeru, ako aj počas trvania povinností prijímateľa súvisiacich s poskytnutím investičnej pomoci. Kontrolné orgány si navzájom poskytujú súčinnosť potrebnú na dosiahnutie účelu kontroly a informujú sa o výsledkoch kontroly.
(5)
Ministerstvo hospodárstva je povinné zasielať správy podľa § 22 ods. 17 kontrolným orgánom podľa § 27 ods. 1 písm. b) a c) do 30 pracovných dní od ich doručenia. Ak počas vykonávania kontroly nastane zmena v údajoch uvedených v správach podľa § 22 ods. 17, ministerstvo hospodárstva je povinné aktualizáciu týchto správ zaslať kontrolným orgánom podľa odseku 1 písm. b) a c) do 30 dní od jej doručenia.
(6)
Ministerstvo hospodárstva vykoná kontrolu po predložení správy o ukončení investičného zámeru podľa § 22 ods. 17 písm. b) najneskôr do troch mesiacov od uplynutia lehoty na jej predloženie. Ministerstvo práce prostredníctvom ústredia vykoná kontrolu do troch mesiacov od doručenia správy podľa 22 ods. 17 písm. b) ministerstvom hospodárstva. Príslušný správca dane vykoná daňovú kontrolu do troch mesiacov od doručenia správy podľa § 22 ods. 17 písm. d) ministerstvom hospodárstva.
(7)
Príslušné orgány verejnej správy sú povinné kontrolným orgánom poskytovať súčinnosť pri kontrole plnenia povinností prijímateľa a podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá. Súčinnosťou sa rozumie najmä poskytnutie informácií majúcich vplyv na realizáciu investičného zámeru alebo na plnenie povinností prijímateľa alebo podmienok, za ktorých bola investičná pomoc poskytnutá.
(8)
Prijímateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť kontrolným orgánom, a to najmä predkladať listiny a doklady potrebné na posúdenie plnenia povinností prijímateľa a podmienok podľa tohto zákona, podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci a na ich základe uzatvorených zmlúv medzi prijímateľom a poskytovateľom investičnej pomoci.
§28 Spoločné ustanovenia
(1)
Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.
(2)
Ak sa práce na investičnom zámere začali pred podaním žiadosti o investičnú pomoc, na investičnú pomoc nie je oprávnený celý investičný zámer.
(3)
Správny poriadok sa nevzťahuje na konanie o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, konanie o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, dočasné pozastavenie plnení a konanie o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci.
(4)
Ministerstvo hospodárstva je kedykoľvek v konaní o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci, v konaní o zmene rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, pri dočasnom pozastavení plnení a v konaní o zrušení rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci oprávnené od prijímateľa požadovať doplnenie údajov, podkladov alebo potvrdení, ktoré ministerstvo hospodárstva považuje za potrebné pre prebiehajúce konanie. Do doručenia údajov, podkladov alebo potvrdení podľa tohto odseku lehoty podľa tohto zákona neplynú.
(5)
Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo hospodárstva vyzve prijímateľa, aby evidované nedoplatky uhradil a určí primeranú lehotu na úhradu nedoplatkov. Ak u prijímateľa nastane v priebehu posudzovania žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovania investičnej pomoci niektorá zo skutočností podľa § 4 ods. 3 písm. c) až j) alebo prijímateľ v určenej lehote neuhradil evidované nedoplatky podľa prvej vety, ministerstvo hospodárstva žiadosť zamietne, o čom prijímateľa písomne informuje.
(6)
Investičný zámer, na ktorom ten istý prijímateľ začne práce do troch rokov od začatia prác na inom investičnom zámere patriacom do rovnakej triedy činností,3) na ktorý mu bola poskytnutá investičná pomoc v tom istom regióne úrovne 3 Nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely, sa považuje za súčasť jedného investičného zámeru.
(7)
Ministerstvo hospodárstva na svojom webovom sídle zverejňuje rozhodnutia vydané podľa tohto zákona do desiatich pracovných dní odo dňa vydania a do centrálneho registra zaznamenáva údaje o poskytnutej investičnej pomoci a o prijímateľovi podľa osobitného predpisu.35)
(8)
Ak ide o dotáciu na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov a budov, prijímateľ je povinný bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k tomuto majetku podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad vykoná zápis poznámky o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva. Zmluva o prevode dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov a budov uzatvorená v rozpore s obmedzením podľa § 22 ods. 19 písm. b) je neplatná.
(9)
Ak ide o prevod nehnuteľného majetku podľa § 13 ods. 2, prijímateľ je povinný bezodkladne od nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu prevodu podať návrh na zápis poznámky do katastra nehnuteľností na príslušný okresný úrad. Okresný úrad zapíše poznámku o tom, že ide o majetok podporený investičnou pomocou podľa tohto zákona, ktorý prijímateľ nie je oprávnený previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ministerstva hospodárstva. Zmluva o prevode nehnuteľného majetku uzatvorená v rozpore s obmedzením podľa § 22 ods. 19 písm. b) je neplatná.
(10)
Návrh na výmaz poznámky podľa odsekov 8 a 9 z katastra nehnuteľností je oprávnený prijímateľ podať po uplynutí doby podľa § 22 ods. 6. Prílohou k návrhu na výmaz poznámky z katastra nehnuteľnosti je písomný súhlas ministerstva hospodárstva s výmazom poznámky obsahujúci náležitosti ustanovené osobitným predpisom.36)
§28a Mimoriadna investičná pomoc
Na poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci a vo vzťahu k právam a povinnostiam prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci a kontrole jej použitia sa použijú ustanovenia § 1 až 28, ak tento zákon neustanovuje inak.
§28b Poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo
(1)
Mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa poskytuje na podporu realizácie investičného zámeru
v priemyselnej výrobe formou
a)
dotácie4) na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok,
b)
úľavy na dani z príjmov,5)
c)
prevodu nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom, pričom sa nepoužijú ustanovenia osobitných predpisov.7)
(2)
Poskytovateľom mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo je
a)
ministerstvo hospodárstva, ak ide o dotáciu na dlhodobý hmotný majetok
a dlhodobý nehmotný majetok podľa odseku 1 písm. a),
b)
ministerstvo financií, ak ide o úľavu na dani z príjmov podľa odseku 1 písm. b),
c)
vlastník nehnuteľnosti, ak ide o prevod nehnuteľného majetku alebo nájom nehnuteľného majetku podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Oprávnenými nákladmi vynaloženými v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru podľa odseku 1 sú investičné náklady na obstaraný dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení a investičné náklady na obstaraný dlhodobý nehmotný majetok vo forme priemyselných práv, know-how a licencií.
(4)
V prípade kumulácie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo s inou štátnou pomocou súvisiacou s rovnakými oprávnenými nákladmi nesmie takto kumulovaná štátna pomoc presiahnuť maximálnu intenzitu pomoci vypočítanú pre oprávnené náklady alebo maximálnu výšku pomoci podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.40) Celková výška kumulovanej štátnej pomoci podľa prvej vety zároveň nesmie presiahnuť hodnotu 100 % oprávnených nákladov.
(5)
Na poskytovanie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, práva a povinnosti prijímateľa mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo a na kontrolu jej použitia sa nepoužijú ustanovenia § 2 ods. 1 a 2, § 3, § 5 písm. a) štvrtý bod a písm. b) a c), § 6 ods. 1, 4, 8 a 9, § 7 ods. 1 písm. d), § 7 ods. 2, § 8, § 9, § 12 a § 28 ods. 6.
(6)
Žiadateľ o investičnú pomoc, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, môže pred doručením ponuky investičnej pomoci požiadať ministerstvo hospodárstva o zmenu žiadosti na žiadosť, ktorej predmetom bude mimoriadna investičná pomoc v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.
§29 Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Vláda nariadením ustanoví
a)
minimálnu výšku hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b), § 8 písm. b) a § 9 písm. b),
b)
minimálnu výšku podielu nových strojov, prístrojov a zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. c),
c)
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa § 7 ods. 1 písm. d), § 8 písm. d) a § 9 písm. d),
d)
minimálny násobok priemernej mesačnej mzdy podľa § 8 písm. c) a § 9 písm. c),
e)
maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. e), ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru,
f)
prioritné oblasti v priemyselnej výrobe, technologických centrách a centrách podnikových služieb,
g)
hodnoty podľa písmen a) až e) pre investičný zámer realizovaný v
1.
prioritných oblastiach priemyselnej výroby,
2.
prioritných oblastiach technologických centier,
3.
prioritných oblastiach centier podnikových služieb,
4.
priemyselnej výrobe mikropodnikom, malým podnikom a stredným podnikom,
5.
priemyselnej výrobe v okresoch, v ktorých podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola ministerstvu hospodárstva doručená žiadosť, presahuje priemerný podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v Slovenskej republike,
6.
priemyselnej výrobe v okresoch, ktoré boli ku dňu podania žiadosti o investičnú pomoc na ministerstvo hospodárstva najmenej rozvinutými okresmi,37)
h)
maximálnu intenzitu investičnej pomoci a maximálnu výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky,
i)
odvetvia, v ktorých možno investičné zámery podporiť mimoriadnou investičnou pomocou,
j)
hodnoty pre investičný zámer, ktorý možno podporiť mimoriadnou investičnou pomocou, a to
1.
minimálnu výšku hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku,
2.
minimálnu výšku podielu nových strojov, prístrojov a zariadení,
3.
minimálny počet vytvorených nových pracovných miest,
4.
minimálny násobok priemernej mesačnej mzdy a
5.
maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru,
k)
maximálnu výšku mimoriadnej investičnej pomoci a maximálnu intenzitu mimoriadnej investičnej pomoci podľa formy mimoriadnej investičnej pomoci poskytovanej v jednotlivých okresoch Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo hospodárstva všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví náležitosti
a)
žiadosti podľa § 14 ods. 1 a jej prílohy,
b)
akceptácie ponuky podľa § 18 ods. 1 a jej prílohy,
c)
správ podľa § 22 ods. 17 a ich prílohy,
d)
informačnej tabule podľa § 22 ods. 18.
§30 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)
Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 31. marca 2018, zostávajú v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)
Zmenu oznámenú podľa § 23 ods. 1 alebo zistenú podľa § 23 ods. 14, ak ide o rozhodnutie o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutie o poskytnutí investičných stimulov vydané do 31. marca 2018, ministerstvo hospodárstva posúdi podľa predpisov účinných od 1. apríla 2018.
(3)
Konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2018 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2018 a podľa § 6 ods. 6, 8 a 9 tohto zákona.
§30a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)
Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 31. decembra 2020 zostávajú v platnosti v rozsahu a za podmienok tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2)
Ustanovenia § 5 písm. i), § 6 ods. 4, § 8 písm. c), § 9 písm. c), § 22 ods. 19 písm. e), § 23 ods. 15, § 25 ods. 1 písm. f) a § 27 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa použijú aj na investičnú pomoc schválenú do 31. decembra 2020.
(3)
Konania o schválení investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. decembra 2020 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. januára 2021.
§30b Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 1. januára 2021
(1)
Ak ide o konania o schválení investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. decembra 2020 a o rozhodnutia o schválení investičnej pomoci vydané do 31. decembra 2020 podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a prijímateľ nebol povinný do 12. marca 2020 splniť
a)
podmienku krytia obstaraného dlhodobého hmotného a  dlhodobého nehmotného majetku vlastným imaním najmenej v rozsahu podľa § 4 ods. 1 písm. a), § 4 ods. 2 písm. a), § 4 ods. 3 písm. a), § 4 ods. 4 písm. a), § 4 ods. 5, § 4 ods. 6 písm. a), § 5 písm. a), § 6 písm. a), § 7 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 2 písm. a), § 7 ods. 3, § 7 ods. 4 písm. a), § 7 ods. 5 písm. b) zákona č. 561/2007 Z. z. o  investičnej pomoci a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa táto podmienka považuje za splnenú,
b)
podmienku obstarania nových výrobných a  technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely najmenej v hodnote podľa § 4 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 2 písm. b), § 4 ods. 3 písm. b), § 4 ods. 4 písm. b), § 4 ods. 6 písm. b), § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. b), § 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa táto podmienka znižuje o ďalších 10 %,
c)
podmienku obsadenia vytvorených nových pracovných miest zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním najmenej v podiele podľa § 5 písm. b) a § 6 písm. b) zákona č. 561/2007 Z. z. o  investičnej pomoci a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa táto podmienka považuje za splnenú.
(2)
Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 31. decembra 2020, o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. januára 2021 a neukončené do 31. decembra 2021 a o rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci vydané do 31. decembra 2020 a prijímateľ nebol povinný do 12. marca 2020 splniť
a)
povinnosť podľa § 22 ods. 3, sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na 24 mesiacov,
b)
povinnosť podľa § 22 ods. 13 a 14, sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na päť rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; pri veľkých investičných projektoch sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na sedem rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
povinnosť podľa § 22 ods. 16, sa hodnota nárastu výroby alebo služieb v  hodnotovom alebo v objemovom vyjadrení znižuje na najmenej 5 %,
d)
podmienku podľa § 22 ods. 19 písm. a), sa hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. a) znižuje na 70 %,
e)
podmienku podľa § 22 ods. 19 písm. d), sa hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. d) znižuje na 80 %,
f)
povinnosti podľa § 8 písm. c) a § 9 písm. c), sa tieto v kalendárnych rokoch 2020 až 2022 považujú za splnené; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,
g)
povinnosť podľa § 22 ods. 12, sa v účtovných obdobiach zasahujúcich do rokov 2020 až 2022 považuje táto povinnosť za splnenú; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.
(3)
Ustanovenia odseku 2 sa použijú aj na investičnú pomoc schválenú podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak tým nedôjde k poskytnutiu neoprávnenej výhody prijímateľovi.
(4)
V období kalendárnych rokov 2021 a 2022 sa obmedzenie v ustanovení § 23 ods. 13 nepoužije.
§30c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2022
(1)
Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 14. marca 2022, zostávajú v platnosti v rozsahu a za podmienok tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)
Konania o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 14. marca 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných od 15. marca 2022.
§30d Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou
spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 15. marca 2022
(1)
Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 14. marca 2022 a o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 15. marca 2022, prijímateľom môže byť aj fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu;38) ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) prvá časť vety, § 15 ods. 3 a § 28 ods. 5 sa nepoužijú.
(2)
Povinnosť prijímateľa podľa § 22 ods. 10 sa nevzťahuje na nové pracovné miesto vytvorené po podaní žiadosti alebo po vydaní rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ak pracovné miesto zaniklo počas platnosti výnimky podľa osobitného predpisu,39) najskôr však k 12. marcu 2020; táto výnimka platí rovnako pre investičné zámery s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a), investičné zámery s oprávnenými mzdovými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. b) a pre investičné zámery s oprávnenými nákladmi kombinovanými podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(3)
Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. januára 2022 a právoplatne neukončené do 14. marca 2022 a konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 15. marca 2022 do 31. decembra 2022,
a)
lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 3 sa predlžuje na 24 mesiacov,
b)
lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 13 a 14 sa predlžuje na päť rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; pri veľkých investičných projektoch sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na sedem rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
hodnota nárastu výroby alebo služieb v  hodnotovom alebo v objemovom vyjadrení podľa § 22 ods. 16 sa znižuje na najmenej 5 %,
d)
hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. a) sa znižuje na 70 %,
e)
hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. d) sa znižuje na 80 %,
f)
povinnosti podľa § 8 písm. c) a § 9 písm. c) sa v kalendárnych rokoch 2022 až 2023 považujú za splnené; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci,
g)
povinnosť podľa § 22 ods. 12 sa v účtovných obdobiach zasahujúcich do rokov 2022 až 2023 považuje za splnenú; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa použijú aj na investičnú pomoc schválenú podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak tým nedôjde k poskytnutiu neoprávnenej výhody prijímateľovi.
§30e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
Konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. apríla 2023, ak § 30f neustanovuje inak.
§30f Prechodné ustanovenia súvisiace s energetickou krízou
a jej negatívnymi vplyvmi účinné od 1. mája 2023
(1)
Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 alebo investičnú pomoc poskytnutú alebo schválenú do 30. apríla 2023 a prijímateľ nebol povinný do 30. apríla 2023 splniť podmienku alebo povinnosť podľa tohto odseku
a)
lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 3 sa predlžuje na 24 mesiacov,
b)
lehota na splnenie povinnosti podľa § 22 ods. 13 a 14 sa predlžuje na päť rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; pri veľkých investičných projektoch sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na sedem rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
hodnota nárastu výroby alebo služieb v  hodnotovom vyjadrení alebo v objemovom vyjadrení podľa § 22 ods. 16 sa znižuje na najmenej 5 %,
d)
hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. a) sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 70 %, to platí, ak prijímateľ podá oznámenie podľa § 23 ods. 1, týkajúce sa hodnoty oprávnených nákladov uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, na ministerstvo hospodárstva v roku 2023 alebo 2024,
e)
hodnota uvedená v § 22 ods. 19 písm. d) sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 80 %, to platí, ak prijímateľ podá oznámenie podľa § 23 ods. 1, týkajúce sa hodnoty čistého nárastu pracovných miest uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, na ministerstvo hospodárstva v roku 2023 alebo 2024.
(2)
Ustanovenia odseku 1 písm. a) až c) sa použijú aj na konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené od 1. mája 2023 do 31. decembra 2023.
(3)
Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 30. apríla 2023 alebo investičnú pomoc poskytnutú do 30. apríla 2023, povinnosť zachovania pracovných miest podľa § 22 ods. 11 sa v kalendárnych rokoch 2023 a 2024 znižuje na 70 % priemeru pracovných miest za posledných 12 mesiacov, ktoré predchádzajú kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola žiadosť podaná na ministerstvo hospodárstva; to platí ak ide o investičné zámery v priemyselnej výrobe podľa § 2 ods. 1 písm. a) s oprávnenými investičnými nákladmi podľa § 6 ods. 1 písm. a) a do 30. apríla 2023 nedošlo k porušeniu tejto povinnosti.
(4)
V období kalendárnych rokov 2023 a 2024 sa obmedzenie podľa § 23 ods. 13 nepoužije.
§31 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z.

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015
Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z. a zákona č. 344/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30a odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani podľa osobitného predpisu,120a) si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky podľa odseku 2, ak súčasne spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom120a) a osobitné podmienky podľa odseku 3.
(2)
Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom 0,5 a percentuálnym vyjadrením úhrnnej výšky oprávnených nákladov120b) vynaložených po podaní žiadosti o investičnú pomoc podľa osobitného predpisu120a) do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani k celkovej výške oprávnených nákladov,120b) na ktoré bola investičná pomoc poskytnutá podľa osobitného predpisu.120a) Výška úľavy na dani nesmie presiahnuť 20 % hodnoty celkovej schválenej investičnej pomoci vo forme úľavy na dani podľa osobitného predpisu.120a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 120a a 120b znejú:
120a)Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
120b) § 6 zákona č. 57/2018 Z. z.“.
2.
V § 30a ods. 4, 5, 8 a ods. 9 písm. a) a b) sa slovo „schválení“ nahrádza slovom „poskytnutí“.
3.
V 30a ods. 8 sa slová „zo všeobecných podmienok“ nahrádzajú slovami „z podmienok“.
4.
§ 30a sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Daňovník, ktorému bolo počas uplatňovania úľavy na dani na základe rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) vydané nové rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúce úľavu na dani, môže uplatniť úľavu na dani na základe tohto nového rozhodnutia až po skončení uplatňovania úľavy na dani na základe skôr vydaného rozhodnutia.
(12)
Ak bolo daňovníkovi počas uplatňovania úľavy na dani vydané nové rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani, doba uplatňovania úľavy na dani na základe tohto nového rozhodnutia sa skracuje o dobu, počas ktorej daňovník uplatňuje úľavu na dani na základe skôr vydaného rozhodnutia.“.
5.
Za § 52zo sa vkladá § 52zp, ktorý vrátane nadpisu znie:
§52zp Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)
Ustanovenia § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018 sa použijú na daňovníka, ktorému bolo od 1. apríla 2018 vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani; taký daňovník nesmie súčasne uplatňovať úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 alebo § 30b a úľavu na dani podľa § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018.
(2)
Ak daňovník pokračuje po 1. apríli 2018 v uplatňovaní úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 alebo § 30b a súčasne mu vznikne možnosť uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018, môže začať uplatňovať úľavu na dani podľa § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018, len ak dokončí uplatňovanie úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 alebo § 30b.
(3)
Ak bolo daňovníkovi počas uplatňovania úľavy na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo úľavy na dani podľa § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018 vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) obsahujúce úľavu na dani podľa § 30a v znení účinnom od 1. apríla 2018, doba uplatňovania úľavy na dani na základe tohto rozhodnutia sa skracuje o dobu, počas ktorej daňovník uplatňuje úľavu na dani podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov alebo podľa § 30a v znení účinnom do 31. marca 2018.
(4)
Nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 2 v znení účinnom od 1. apríla 2018 môže uplatniť len daňovník, ktorému bolo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu120a) vydané po 31. marci 2018.“.

Čl. III

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z. a zákona č. 82/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
28b) Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 23a ods. 1 písm. x) a y) sa slovo „schválení“ nahrádza slovom „poskytnutí“.
3.
V § 23a ods. 1 písmeno ai) znie:
„ai)
ktorý pre centrum podnikových služieb28i) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28i znie:
28i) § 5 písm. c) zákona č. 57/2018 Z. z.“.
4.
Nadpis § 53d znie:
„Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta“.
5.
V § 53d ods. 1 sa slová „formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta“ nahrádzajú slovami „formou príspevku na vytvorené nové pracovné miesta“.
6.
V § 53d odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Príspevkom na vytvorené nové pracovné miesta sú za podmienok ustanovených osobitným predpisom59aba) podporované oprávnené mzdové náklady, ktorých vynaloženie zamestnávateľ preukáže pri podaní ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru.59abb)
(3)
Príspevok poskytuje ministerstvo prostredníctvom ústredia na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorené nové pracovného miesta uzatvorenej so zamestnávateľom.59ac)
(4)
Zmluva podľa odseku 3 obsahuje
a)
identifikačné údaje zmluvných strán,
b)
číslo rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci,
c)
názov investičného zámeru,
d)
počet pracovných miest, ktoré je zamestnávateľ povinný vytvoriť,
e)
dátum, do ktorého budú nové pracovné miesta vytvorené,
f)
záväzok zamestnávateľa udržať vytvorené nové pracovné miesto najmenej po dobu podľa osobitného predpisu,28b)
g)
maximálnu dĺžku doby preobsadenia vytvoreného nového pracovného miesta pri zohľadnení charakteru vytváraných pozícií,
h)
schválenú maximálnu výšku príspevku,
i)
schválenú výšku oprávnených mzdových nákladov investičného zámeru a výšku skutočne vynaložených oprávnených mzdových nákladov investičného zámeru,
j)
obdobie, za ktoré sa príspevok na vytvorené pracovné miesta poskytuje,
k)
termín a spôsob poskytnutia príspevku,
l)
spôsob a termín zúčtovania príspevku,
m)
spôsob kontroly plnenia povinností zamestnávateľa a podmienok poskytnutia investičnej pomoci,
n)
záväzok zamestnávateľa vrátiť príspevok alebo jeho pomernú časť, ak sa nepoužil na dohodnutý účel alebo ak mu bol poskytnutý neopodstatnene alebo vo vyššej sume, ako mu patril, a lehotu a podmienky jeho vrátenia,
o)
podmienky vypovedania zmluvy,
p)
sankcie,
q)
iné dojednania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59aba, 59abb a 59ac znejú:
59aba) Zákon č. 57/2018 Z. z.
59abb) § 22 ods. 17 písm. a) zákona č. 57/2018 Z. z.
59ac) § 12 zákona č. 57/2018 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z. a zákona č. 179/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
50a) Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 23 ods. 6 písmeno h) znie:
„h)
ktorý pre centrum podnikových služieb50b) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom podnikových služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:
50b) § 5 písm. c) zákona č. 57/2018 Z. z.“.
3.
V § 33 ods. 8 písmeno e) znie:
„e)
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje centrum podnikových služieb alebo pracuje pre centrum podnikových služieb,50b)“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).
2)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014) v platnom znení.
Zákon č. 358/2015 Z. z.
3)
§ 1 vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 1 ods. 2 až 5 a čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
9)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 651/2014, zákon č. 523/2004 Z. z., zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 358/2015 Z. z.
10)
Čl. 2 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
10a)
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10b)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
11)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 17 a 18 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 10 zákona č. 358/2015 Z. z.
15)
Čl. 2 ods. 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
16)
§ 113 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
§ 70 až 75a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
19)
§ 32 a 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 254/2015 Z. z.
20)
Čl. 3 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
21)
Čl. 14 ods. 6 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
22)
Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
26)
§ 8 zákona č. 358/2015 Z. z.
27)
28)
Nariadenie (EÚ) č. 651/2014.
29)
§ 9 zákona č. 358/2015 Z. z.
30)
Čl. 107 ods. 3 písm. a) čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
31)
§ 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
§ 6 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
Čl. 2 ods. 52 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
34)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
§ 12 zákona č. 358/2015 Z. z.
36)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
38)
Napríklad čl. 1 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
39)
Napríklad čl. 14 ods. 9 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
40)
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 2023/2831, 15. 12. 2023).