Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2022

Znenie účinné: od 01.05.2018
Časové verzie:
64/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2018
64
ZÁKON
z 8. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z. a zákona č. 63/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 12 sa dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:
„ai)
identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily za uplynulý kalendárny rok v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 %, a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“.
2.
V § 21 ods. 4 celom texte sa slová „najmenej 30“ nahrádzajú slovami „najmenej 20“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 6“.
3.
V § 21 ods. 5 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
4.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín podľa § 21b ods. 6 druhej vety.“.
5.
V § 21b ods. 2 písm. e) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
6.
V § 21b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje
§ 70 ods. 8.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
7.
V § 21b ods. 4 písm. c) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
8.
V § 21b ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce aj vtedy, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily štátnym príslušníkom tretej krajiny v okrese podľa § 12 písm. ai) u zamestnávateľa, ktorý ku dňu podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Splnenie podmienky podielu zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny a rozsahu týždenného pracovného času podľa druhej vety na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ.“.
9.
V § 21b ods. 9 celom texte sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
10.
V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje
§ 70 ods. 8.“.
Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.
11.
V § 22 ods. 4 písm. c) a d) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
12.
V § 22 ods. 5 písm. a) sa za slovo „ubytovania“ vkladá čiarka a slová „ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23aa znie:
„23aa) § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 22 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 11 a 12.
14.
V § 22 ods. 12 písm. b) celom texte sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5“, v písmene c) druhom bode sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a v písmene c) treťom bode sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
15.
V § 23 ods. 2 písm. a) sa slová „ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „ods. 4 a 5“.
16.
V § 23 ods. 2 písm. b) druhom bode celom texte sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
17.
V § 23 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
18.
V § 23a ods. 1 písm. c) treťom bode sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
19.
V § 23b ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23a ods. 1 písm. w), prílohou k formuláru podľa prvej vety je aj
a)
doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa) najmenej na predpokladané obdobie vyslania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,
b)
kópia osvedčenia o uplatniteľných právnych predpisoch,30aa) ak bolo poskytnuté,
c)
kópia dokladu o pobyte na území členského štátu, v ktorom štátny príslušník tretej krajiny bežne pracuje, ak sa povolenie na pobyt vyžaduje podľa právnych predpisov štátu, z ktorého je vyslaný.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:
„30aa) Čl. 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009) v platnom znení.“.
20.
V § 23b ods. 7 sa slová „ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
21.
V § 23b ods. 11 písm. b) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
22.
§ 23b sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Informujúca organizácia je povinná zabezpečiť štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí sú k nej vyslaní podľa § 23a ods. 1 písm. w), ubytovanie, ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu,23aa) najmenej na predpokladané obdobie vyslania.
(13)
Príslušný úrad pre splnenie informačnej povinnosti podľa odsekov 2, 3, 6 až 8 je úrad, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce.“.
23.
V § 53 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom. Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov.
(3)
Príspevok sa poskytuje najviac v sume 200 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci.“.
24.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak sa zamestnancovi začne poskytovať príspevok podľa § 53a ods. 6 alebo § 53c ods. 1 písm. b), poskytovanie príspevku podľa odseku 1 sa zastaví.“.
25.
V § 53a ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo zamestnancovi podľa odseku 6.“, v tretej vete sa slová „najmenej 70 km“ nahrádzajú slovami „najmenej 50 km“ a v štvrtej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 53c“.
26.
V § 53a ods. 2 celom texte sa slová „najmenej 70 km“ nahrádzajú slovami „najmenej 50 km“.
27.
V § 53a ods. 4 písm. a) sa suma „250 eur“ nahrádza sumou „400 eur“ a suma „400 eur“ sa nahrádza sumou „600 eur“.
28.
V § 53a ods. 4 písm. b) sa suma „125 eur“ nahrádza sumou „200 eur“ a suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „300 eur“.
29.
V § 53a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Zamestnancovi, ktorý písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku podľa
§ 53, sa príspevok poskytuje počas obdobia zostávajúceho do uplynutia obdobia poskytovania príspevku podľa § 53, a zamestnancovi, ktorý písomne požiada o príspevok do jedného mesiaca od skončenia poberania príspevku podľa § 53, sa príspevok poskytuje najviac počas troch mesiacov. Zamestnancovi podľa prvej vety sa príspevok poskytuje vo výške podľa odseku 4 písm. b); ustanovenia odseku 4 druhej vety a tretej vety sa nepoužijú.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
30.
Za § 53b sa vkladá § 53c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§53c Príspevok na presťahovanie za prácou
(1)
Úrad poskytuje príspevok na presťahovanie za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu výdavkov súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov zamestnancovi, ktorý
a)
bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a), ak o príspevok písomne požiada najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
b)
písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku podľa § 53 alebo do jedného mesiaca od skončenia poberania príspevku podľa § 53.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku je kópia dokladu o zmene trvalého pobytu a kópia pracovnej zmluvy. Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie alebo ak zamestnanec zmení miesto trvalého pobytu, ktoré je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu podľa odseku 3 najmenej 70 km, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok sa neposkytuje, ak je zamestnancovi poskytovaný príspevok podľa § 53 alebo § 53a.
(3)
Zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku je zmena miesta trvalého pobytu, ak je miesto nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 70 km.
(4)
Výdavky súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku sú preukázané výdavky súvisiace s presťahovaním a preukázané výdavky na
a)
úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
b)
nájomné.
(5)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom. Príspevok sa poskytuje najviac počas dvoch rokov v sume najviac 4 000 eur v úhrne, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, v sume najviac 6 000 eur v úhrne.
(6)
Manželia žiadajú o príspevok spoločnou žiadosťou, v ktorej uvedú manžela, ktorému sa má príspevok poskytovať.
(7)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výdavkov podľa odseku 4.
(8)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 5 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto pôvodného trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu zamestnanca,
c)
vzdialenosť miesta nového trvalého pobytu od miesta pôvodného trvalého pobytu,
d)
obdobie poskytovania príspevku,
e)
maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok zamestnanca, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(9)
Úrad opätovne poskytne príspevok najskôr po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania.“.
31.
V § 65b sa za slová „§ 53b,“ vkladajú slová „§ 53c,“.
32.
V § 68 ods. 4 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a do budov a priestorov, v ktorých je zabezpečované ubytovanie podľa § 23b ods. 12“.
33.
V § 69 písm. i) sa za slová „prechodného pobytu“ vkladajú slová „a od počtu odpracovaných dní v mesiaci“.
34.
V § 70 ods. 8 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“ a slová „ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3“.
35.
Za § 72ac sa vkladá § 72ad, ktorý vrátane nadpisu znie:
§72ad Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1)
Ústredie zverejní na svojom webovom sídle zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za rok 2017 bola nižšia ako 5 %, do 30. júna 2018.
(2)
Úrad posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podané pred 1. májom 2018 podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018.
(3)
Platné povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 10 v znení účinnom do 30. apríla 2018 udelené pred 1. májom 2018 zostáva v platnosti; ustanovenie § 23 tým nie je dotknuté.
(4)
Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53 a 53a, ktoré sa začalo pred 1. májom 2018, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018. Úrad vybaví žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 53 alebo § 53a podanú pred 1. májom 2018, ktorá nebola vybavená do 30. apríla 2018, podľa predpisov účinných do 30. apríla 2018.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.