Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2022

Znenie účinné: od 29.09.2020
Časové verzie:
264/2020 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2020
264
ZÁKON
z 22. septembra 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z., zákona č. 156/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za slovo „odvolá“ vkladá čiarka a slová „ak odsek 3 neustanovuje inak“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely opatrení podľa § 3 a 4, § 6, § 8 až 12, § 16 až 18a, § 20 až 24a, § 24c až 24h, § 24j, § 24n a 24o, § 33, 34, § 36 ods. 1 a 3, § 36a a § 36c ods. 1 a 2 sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020 a na účely opatrení podľa § 7, 24i a 31 sa obdobie pandémie považuje za skončené 31. decembra 2020.“.

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 72ao sa vkladá § 72ap, ktorý vrátane nadpisu znie:
§72ap Prechodné ustanovenie účinné od 29. septembra 2020
V období do 31. decembra 2020 sa podmienka podľa § 29 ods. 3 písm. b) a § 70 ods. 7 písm. a) považuje za splnenú, ak ide o daňový nedoplatok dane, ktorej lehota splatnosti uplynie do 31. decembra 2020.“.

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z. zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 38ev ods. 13 sa slová „31. októbra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“.
2.
V § 38ev ods. 14 sa slová „23. novembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. januára 2021“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Zdravotná poisťovňa, ktorej vznikol záväzok voči ministerstvu zdravotníctva na základe vykonaného ročného zúčtovania poistného plateného štátom, je povinná uhradiť vzniknutý záväzok ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 15. februára 2021. Ministerstvo zdravotníctva, voči ktorému vznikla zdravotnej poisťovni pohľadávka na základe vykonaného ročného zúčtovania poistného plateného štátom, je povinné uhradiť pohľadávku príslušnej zdravotnej poisťovne najneskôr do 15. februára 2021.“.
3.
§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:
„(18)
Údaje z daňového priznania za rok 2019 v rozsahu podľa § 29b ods. 11 poskytne Finančná správa Slovenskej republiky úradu najneskôr do 30. novembra 2020.
(19)
Na účely ročného prerozdeľovania poistného vykonávaného za rok 2019 sa ustanovuje lehota na
a)
oznámenie údajov podľa § 27a ods. 2 do 15. februára 2021; celková suma poistného sa oznamuje podľa evidencie zdravotnej poisťovne k 31. januáru 2021,
b)
doručenie rozhodnutia podľa § 27a ods. 9 do 28. februára 2021,
c)
úhradu záväzku podľa § 27a ods. 10 do 15. marca 2021.“.
(20)
Ministerstvo zdravotníctva odvedie do 31. decembra 2020 zdravotnej poisťovni preddavok na výsledok ročného zúčtovania poistného plateného štátom, vo výške odhadu pohľadávky zdravotnej poisťovne z ročného zúčtovania poistného plateného štátom. Zúčtovanie tohto preddavku sa vykoná pri úhrade pohľadávok a záväzkov z ročného zúčtovania poistného plateného štátom.“.

Čl. IV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 86zc sa vkladá § 86zd, ktorý vrátane nadpisu znie:
§86zd Príspevky poukazované zdravotnou poisťovňou v roku 2020
(1)
Zdravotná poisťovňa uhrádza v roku 2020 príspevok podľa § 8a, § 8b a § 30 vo forme preddavku na príspevok vo výške podľa prílohy č. 3; preddavok na príspevok poukazuje zdravotná poisťovňa najneskôr do 20. decembra 2020.
(2)
Po doručení rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného za rok 2020 sa výška príspevku
a)
na činnosti operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby27a) prepočíta zo základu podľa § 8a,
b)
na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému27c) prepočíta zo základu podľa § 8b,
c)
na činnosť úradu prepočíta zo základu podľa § 30.
(3)
Ak je rozdiel medzi výškou príspevku podľa § 8a alebo § 8b a výškou preddavku na daný príspevok určenou podľa prílohy č. 3 kladný, zdravotná poisťovňa poukáže rozdiel na účet ministerstva zdravotníctva najneskôr do 20. marca 2021. Ak je rozdiel medzi výškou príspevku podľa § 8a alebo § 8b a výškou preddavku na daný príspevok určenou podľa prílohy č. 3 záporný, ministerstvo zdravotníctva poukáže rozdiel na účet zdravotnej poisťovne najneskôr do 20. marca 2021.
(4)
Ak je rozdiel medzi výškou príspevku na činnosť úradu podľa § 30 a výškou preddavku na tento príspevok určenou podľa prílohy č. 3 kladný, zdravotná poisťovňa poukáže rozdiel na účet úradu najneskôr do 20. marca 2021. Ak je rozdiel medzi výškou príspevku na činnosť úradu podľa § 30 a výškou preddavku na tento príspevok určenou podľa prílohy č. 3 záporný, úrad poukáže rozdiel na účet zdravotnej poisťovne najneskôr do 20. marca 2021.“.
2.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:
„Príloha č. 3
k zákonu č. 581/2004 Z. z.
Výška preddavkov na príspevky poukazované zdravotnou poisťovňou v termíne
do 20. decembra 2020
Obchodné meno zdravotnej poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. DÔVERA
zdravotná poisťovňa, a. s.
Union zdravotná
poisťovňa, a. s.
Preddavok na príspevok na činnosti operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby podľa § 8a 11 636 500 4 283 047 1 156 424
Preddavok na príspevok na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému podľa § 8b 13 488 696 4 964 789 1 546 514
Preddavok na príspevok na činnosť úradu
podľa § 30
14 948 560 5 502 112 1 713 889
Výška preddavkov na príspevky je uvedená v eurách.“.

Čl. V

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z. a zákona č. 94/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 32 sa dopĺňa § 33, ktorý vrátane nadpisu znie:
§33 Prechodné ustanovenia účinné od 29. septembra 2020
(1)
V období do 31. decembra 2020 sa podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. j) považuje za splnenú, ak ide o daňový nedoplatok dane, ktorej lehota splatnosti uplynie do 31. decembra 2020.
(2)
V období do 31. decembra 2020 lehota troch mesiacov podľa § 7 ods. 6 spočíva, ak ide o výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku dane, ktorej lehota splatnosti uplynie do 31. decembra 2020.“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 29. septembra 2020.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.