Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 2024

177/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024
177
ZÁKON
z 15. mája 2018
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§1
(1)
Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a v informačných systémoch podľa odseku 4 a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu podľa osobitných predpisov,1) na ktorý sa poskytujú, sú orgánu verejnej moci známe z úradnej činnosti a sú použiteľné na právne účely.
(2)
Štátny občan Slovenskej republiky, občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nie sú povinní dokladovať orgánom verejnej moci údaje podľa odseku 1 v listinnej podobe, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona sú
a)
register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,1a)
b)
informačný systém katastra nehnuteľností,2)
c)
register trestov,3)
d)
centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,3a)
e)
centrálny register študentov,3b)
f)
informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze,
g)
informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie,3c)
h)
informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie dôchodkových dávok, dávok nemocenského poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,
i)
register fyzických osôb,3ca)
j)
zoznam osôb, ktorým bol priznaný osobitný príspevok baníkom alebo zvýšenie osobitného príspevku baníkom,3cb)
k)
informačné systémy, ktorých správcom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o
1.
údaje o tom, či je vedené konkurzné konanie, či bol vyhlásený konkurz, či bola povolená reštrukturalizácia, či bol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, alebo či bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku,
2.
právoplatné alebo vykonateľné rozhodnutie súdu vo veciach starostlivosti o maloletých, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony a s tým súvisiace rozhodnutie o určení opatrovníka, a to na účely rozhodovania štátneho orgánu o nároku na sociálne dávky,3cj)
l)
Národný zdravotnícky informačný systém,3cc) ak ide o poskytovanie údajov na účely konania vo veciach štátnych sociálnych dávok alebo sociálnych dávok a na účely hlásenia o narodení, a to údajov
1.
o uzavretí dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti oprávnenej osoby so všeobecným lekárom a s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,3cd)
2.
o uzavretí dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa,3ce)
3.
o poradí pôrodu a účasti matky dieťaťa na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,3cf)
4.
o spôsobe opustenia zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti matkou dieťaťa po pôrode,3cg)
5.
z registra záznamov o narodení,3ch)
m)
centrálny informačný systém na účely služieb zamestnanosti3ci) v časti týkajúcej sa evidencie uchádzačov o zamestnanie,
n)
informačný systém riadenia sociálnych dávok v časti týkajúcej sa pomoci v hmotnej núdzi a v časti týkajúcej sa evidencie fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
o)
register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho,3ck)
p)
informačný systém sociálnych služieb v časti týkajúcej sa registra poskytovateľov sociálnych služieb,3cl)
q)
informačný systém sociálnej ekonomiky3cm) v časti týkajúcej sa registra sociálnych podnikov,
r)
informačný systém ochrany práce3cn) v časti týkajúcej sa zákazu nelegálneho zamestnávania.
(4)
Ďalšími informačnými systémami na účely tohto zákona sú:
a)
informačný systém zdravotnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie pohľadávok po splatnosti,3d)
b)
Centrálny register exekúcií,3e)
c)
informačný systém Slovenskej advokátskej komory v časti týkajúcej sa zoznamu advokátov.3f)
(5)
Povinnosť podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na služobný úrad4) a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme.5)
(6)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu a na Vojenské spravodajstvo, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa osobitných predpisov.6)
(7)
Ak z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov podľa odsekov 3 a 4 v rozsahu zdrojových registrov bezodkladne, orgány verejnej moci a právnické osoby podľa odseku 5 sú oprávnené požiadať osoby podľa odseku 2 o predloženie výpisov z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisov podľa predchádzajúcej vety nesmie byť staršia ako 30 dní, to neplatí, ak ide o hlásenie pobytu podľa osobitného predpisu.7)

Čl. II

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 527/2003 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 149/2017 Z. z. a zákona č. 238/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 32 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu dokladovať.“.

Čl. III

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z. a zákona č. 254/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2a ods. 8 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako 3 mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1ca) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ca znie:
1ca) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 350/2012 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 142/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 4 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3ea) Údaje podľa tretej vety obvodný banský úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ea znie:
3ea) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 4a ods. 7 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov3ea) osoby, ktorá žiada o vydanie banského oprávnenia, a zodpovedného zástupcu, ak bol ustanovený; u právnickej osoby aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,“.

Čl. V

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 306/2013 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe čl. III ods.1 písm. a) sa čiarka za slovom „splnomocnenie“ nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a predložiť výpis z obchodného registra“.
2.
V prílohe čl. III ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a predložiť výpis z obchodného registra“.
3.
V prílohe čl. III ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z. a zákona č. 70/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18a ods. 2 posledná veta znie:
„Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
16aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 18a ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Údaje podľa tretej vety obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. VII

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 328/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 564/2009 Z. z., zákona č. 557/2010 Z. z., zákona č. 416/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 186/2016 Z. z. a zákona č. 183/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 10a odsek 3 znie:
„(3)
Bezúhonný občan na účely tohto zákona je občan, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.4b) Na účel preukázania bezúhonnosti občan poskytne ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4c) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
4b) Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4c) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. VIII

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 197/2014 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 10a ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
označenie nadobúdateľa prevádzaného majetku s uvedením jeho identifikačného čísla organizácie alebo rodného čísla,“.

Čl. IX

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 153/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25a ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16bb znie:
16bb) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 25a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16bb) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.
3.
V § 25a ods. 11 písm. b) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

Čl. X

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z. a zákona č. 170/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Podmienku podľa odseku 1 písm. c) musí spĺňať aj zahraničná právnická osoba.“.
2.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na účely tohto zákona.“.
3.
V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na účely tohto zákona.“.
4.
V § 46 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Zahraničná osoba pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov a výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, ak ide o vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.
(5)
Pre zahraničnú osobu sa za výpis z registra trestov považuje výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba štátnym príslušníkom alebo v ktorom má právnická osoba sídlo, alebo štátu, v ktorom sa fyzická osoba preukázateľne zdržiavala v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov; ak sa taký doklad v uvedenom štáte nevydáva, výpis z registra trestov nahrádza rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom uvedeného štátu. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predložení starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. Ak z výpisu z registra trestov nemožno identifikovať trestný čin, za ktorý bola zahraničná osoba odsúdená, jeho prílohou musí byť aj právoplatný rozsudok s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.“.

Čl. XI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 533/2003 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 459/2007 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 15c odsek 1 znie:
„(1)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 15b ods. 2 uchádzač v žiadosti o zapísanie poskytne komore údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.13aa) Údaje podľa prvej vety komora bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
13aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 397/2000 Z. z., zákona č. 561/2001 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 527/2002 Z. z., zákona č. 357/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 126/2005 Z. z., zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 366/2013 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;2c) na tento účel je občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.2ca) Údaje podľa prvej vety komora bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ca znie:
2ca) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17f ods. 3 písm. d) sa slová „a dokladujú výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „výpisom z registra trestov“ a slová „potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,“ sa nahrádzajú slovami „dokladom vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka; na účely preukazovania a preskúmavania dôveryhodnosti a bezúhonnosti je spracovateľ aj bez súhlasu dotknutých osôb povinný písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,2a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spracovateľa, ako aj zamestnancov spracovateľa, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov3ka) sa vzťahujú ustanovenia § 34a ods. 1 a 2 a § 34b a osobitný predpis3ka) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,3ka)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 3ka znejú:
2a) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
3ka) § 10 ods. 1, 5 až 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 17f ods. 3 písm. g) sa slová „a dokladuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „výpisom z registra trestov“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účely preukazovania a preskúmavania bezúhonnosti spracovateľa je spracovateľ povinný písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,2a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o spracovateľovi, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 34a ods. 1 a 2 a § 34b a osobitný predpis3ka) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,3ka)“.
3.
V § 34a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Orgány verejnej moci a iné osoby podľa odseku 1 sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať Národnej banke Slovenska na účely zabezpečenia vykonávania jej pôsobnosti, činností a úloh podľa tohto zákona a osobitných predpisov5g) ňou požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie a podklady, ktoré získali pri svojej činnosti, vrátane osobných údajov a iných informácií a podkladov z verejných častí aj neverejných častí nimi vedených, spravovaných alebo prevádzkovaných informačných systémov5ga) vrátane registrov,5gb) evidencií, zoznamov a iných súborov informácií a súvisiacich zbierok listín, pričom údaje a iné informácie z príslušného informačného systému, okrem registra trestov, sa sprístupňujú aj spôsobom umožňujúcim bezodplatne úplný, priamy, nepretržitý a trvalý diaľkový prístup prostredníctvom elektronickej komunikácie tak, aby Národná banka Slovenska aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb mohla získavať a vyhotovovať si odpis, výpis, výtlačok alebo inú obdobnú formu výstupu v elektronickej podobe a aj v listinnej podobe použiteľnej na právne účely.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5ga a 5gb znejú:
5ga) Napríklad zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 55 ods. 1 a 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
5gb) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, § 20 a 21 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 170 ods. 3 a § 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
4.
V § 34b ods. 1 písm. a) sa za slová „z dokladu totožnosti“ vkladajú slová „a rodného listu“ a za slová „dátum narodenia,“ sa vkladajú slová „pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,“.
5.
V § 34b ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a údaje a doklady slúžiace na preverenie pravosti a platnosti podpisu osoby a preverenie totožnosti osoby pri elektronickej komunikácii,“.
6.
V § 34b ods. 2 sa za slovo „vyhotovovať“ vkladajú slová „a spracúvať“ a za slovo „totožnosti“ sa vkladajú slová „a kópie rodných listov,“.
7.
V § 41 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
8.
V § 43 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“ a v štvrtej vete sa vypúšťa slovo „opätovné“ a slová „osobitného predpisu“ sa nahrádzajú slovami „Zákonníka práce“.
9.
Doterajší text § 43 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať bezúhonnosť fyzickej osoby uchádzajúcej sa o zamestnanie v Národnej banke Slovenska, ktorá sa preukazuje najneskôr pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, má na účely preukazovania a preskúmavania jej bezúhonnosti povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej písomné požiadanie údaje,2a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o tejto fyzickej osobe, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 34a ods. 1 a 2 a § 34b a osobitný predpis3ka) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.3ka)
(3)
Na účely obmedzenia zárobkovej činnosti zamestnanca Národnej banky Slovenska sa za zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter,10b) považuje aj činnosť, pri ktorej vykonávaní by bolo možné využiť alebo sprístupniť iným osobám informácie o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v rámci výkonu svojho zamestnania v Národnej banke Slovenska a o ktorých je povinný zachovávať mlčanlivosť. Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru možno dohodnúť najdlhšie na dva roky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
10b) § 83 a 83a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XIV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 265/2005 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 250/2010 Z. z. a zákona č. 131/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 písm. i) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až deviaty bod sa označujú ako druhý bod až ôsmy bod.
2.
V § 9 ods. 6 písmeno d) znie:
„d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,13aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aaa znie:
13aaa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
V § 14 ods. 1 sa slová „oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „poskytnúť informácie a oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa tohto zákona, a to v listinnej podobe alebo elektronickej podobe“.

Čl. XV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 68/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 77d ods. 1 poslednej vete sa za slovami „právne úkony“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a je bezúhonná“.
2.
V § 77d ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
údaje navrhovanej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,28jca) ktoré obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28jca znie:
28jca) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XVI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z., zákona č. 268/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 595/2009 Z. z., zákona č. 70/2010 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 205/2014 Z. z., zákona č. 246/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Návrh na zápis do registra je povinný podať zvolený predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní od schválenia zmluvy o spoločenstve alebo správca pri vzniku spoločenstva zo zákona. Návrh na zápis zmien alebo zániku zapisovaných údajov podľa odseku 7 je povinný podať príslušnému správnemu orgánu predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala. Pravosť podpisu na návrhu na zápis do registra musí byť úradne osvedčená. Súčasťou návrhu na zápis do registra je
a)
zmluva o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach alebo jej dodatok v dvoch vyhotoveniach, ak sa týka zmeny alebo zániku údajov zapisovaných do registra,
b)
zápisnica a prezenčná listina zo zhromaždenia alebo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „schôdza vlastníkov“) alebo hlasovacia listina a výsledok písomného hlasovania; to neplatí, ak ide o vznik spoločenstva zo zákona,
c)
údaje zvoleného predsedu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12aaaa) ak ide o návrh na prvý zápis údajov do registra alebo zmenu v osobe predsedu,
d)
údaje podľa osobitného predpisu12aaab) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, ak ide o návrh na prvý zápis údajov do registra,
e)
výpoveď zmluvy o výkone správy, ak ide o zmenu formy správy,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12aaaa a 12aaab znejú:
12aaaa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
12aaab) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Správny orgán je povinný na účely výkonu verejnej moci získavať alebo používať údaje poskytnuté podľa odseku 2 písm. c) a d).“.
3.
V § 7 ods. 4 sa slová „vlastníka domu alebo splnomocneného zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“ nahrádzajú slovami „zvoleného predsedu alebo povereného vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome“.
4.
V § 7 odsek 8 znie:
„(8)
Spoločenstvo môžu založiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov viacerých domov.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 92 a 93 Trestného zákona v znení zákona č. 1/2014 Z. z.“.
6.
V § 7c ods. 8 posledná veta znie:
„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.12b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
12b) § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 8a ods. 5 prvej vete sa slová „na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „schôdza vlastníkov“)“ nahrádzajú slovami „vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome“.
8.
Za § 32e sa vkladá § 32f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§32f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
Od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 je súčasťou návrhu na zápis do registra podľa § 7 ods. 2 písm. c) doklad o bezúhonnosti zvoleného predsedu.“.

Čl. XVII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení zákona č. 136/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 269/2007 Z. z., zákona č. 85/2008 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3b ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5) Údaje podľa tretej vety stredisko bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka po čiarou k odkazu 5 znie:
5) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XVIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 28a ods. 2 tretia veta znie:
„Prílohou žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu31aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k obydliu; ak žiadateľom o poskytnutie výpomoci nie je vlastník obydlia, prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iný doklad, ktorým sa preukazuje užívacie právo k obydliu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
31aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XIX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola odsúdená za trestný čin hospodársky alebo trestný čin proti majetku, trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo úmyselný trestný čin. Táto dôveryhodnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o cudzinca, dôveryhodnosť sa preukazuje a dokladuje dokladom obdobným výpisu z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, má na účely preukazovania a preskúmavania jej dôveryhodnosti povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,15) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o tejto fyzickej osobe, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 40 a osobitné predpisy15aa) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.15aa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 15aa znejú:
15) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
15aa) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 59/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;3c) na tento účel je občan povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.3caa) Údaje podľa prvej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3caa znie:
3caa) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXI

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 18 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne správca údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4) Údaje podľa druhej vety registrový úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
4) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XXII

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 23 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne riaditeľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8a) Údaje podľa druhej vety registrový úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XXIII

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Občan v prijímacom konaní na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.5) Údaje podľa tretej vety služobný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov; uvedené sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa osobitných predpisov.5a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
5) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXIV

Zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 21/2007 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).
3.
V § 13 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
údaje právnickej osoby, ktorá podáva žiadosť o povolenie, a údaje jej zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,2a)“.

Čl. XXV

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z., zákona č. 13/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 455/2007 Z. z., zákona č. 393/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 468/2009 Z. z., zákona č. 43/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 43/2014 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 288/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ, odborný zástupca a osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.1eab) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1eab znie:
1eab) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1h.
Doterajšie písmená f) až j) sa označujú ako písmená e) až i).
3.
V § 8 ods. 3 písm. f) sa slová „doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov, kde sa bude činnosť vykonávať“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu1h) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, kde sa bude činnosť vykonávať, alebo doklad o nájme priestorov, ak ide o žiadateľa, ktorý nie je vlastníkom týchto priestorov“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:
1h) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 8 ods. 4 sa slová „e), g), h) a j)“ nahrádzajú slovami „f), g) a i)“.

Čl. XXVI

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 305/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 37 ods. 3 prvej vete sa za slovo „trestov“ vkladajú slová „alebo iného obdobného registra“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Ak žiadateľ nepredloží výpis z registra trestov, poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.9aa) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
9aa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XXVII

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 601/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 4 znie:
„(4)
Žiadateľ k žiadosti doloží údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uvedenej v odseku 2 a rozhodnutia alebo iné opatrenia skúšobne alebo certifikačného orgánu9) o vhodnosti zariadení uvedených v odseku 2. Žiadateľ, ktorý nie je vlastníkom nehnuteľnosti uvedenej v odseku 2, k žiadosti pripojí zmluvu o nájme vhodného skladu a osvedčenú kópiu listu vlastníctva prenajímateľa podľa odseku 1 písm. c). Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom podania žiadosti žiadateľ uloží štatutárnym audítorom overenú účtovnú závierku za posledné účtovné obdobie v registri účtovných závierok,9a) ak takáto účtovná závierka nie je v registri účtovných závierok uložená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 9 ods. 1 druhej vete sa slová „doklad o jeho bezúhonnosti“ nahrádzajú slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov11a)“ a vkladá sa nová tretia veta, ktorá znie:
„Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z., zákona č. 358/2004 Z. z., zákona č. 210/2007 Z. z. a zákona č. 391/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
identifikačné údaje žiadateľa,“.
2.
V § 19a ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
kópia dokladu, ktorý oprávňuje na vykonávanie chovu rýb, ak žiadateľ nie je zapísaný v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
b)
údaje podľa osobitného predpisu5aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k vodnej ploche a ak žiadateľ nie je vlastníkom vodnej plochy, aj kópia zmluvy o prenájme vodnej plochy,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
5aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXIX

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 389/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 441/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z. a zákona č. 272/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Občan v prijímacom konaní na preukázanie bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.6a) Údaje podľa štvrtej vety služobný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XXX

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 454/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 216/2008 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 254/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 8 písmeno c) znie:
„c)
údaje podľa osobitného predpisu4d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti podľa odseku 2; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu,4e) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného predpisu,4f)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4d až 4f znejú:
4d) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
4e) § 1 ods. 6 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
4f) § 31 ods. 4 až 6 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 4f sa označuje ako odkaz 4g a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 4f sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 4g.

Čl. XXXI

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z., zákona č. 203/2009 Z. z., zákona č. 111/2010 Z. z., zákona č. 394/2015 Z. z. a zákona č. 277/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3a ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
2.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až l) sa označujú ako písmená c) až k).

Čl. XXXII

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 610/2003 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
2.
V § 45 ods. 2 v časti pred bodkočiarkou sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „obchodného registra“ sa vkladajú slová „a je bezúhonná“.
3.
V § 45 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „v celom rozsahu“ sa vkladajú slová „a je bezúhonná“.
4.
V § 46 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o licenciu, ak ide o akciovú spoločnosť,
b)
doklad obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom o licenciu zahraničná právnická osoba,“.
5.
V § 46 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
6.
§ 46 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Údaje podľa odseku 2 písm. c) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
7.
V § 56 ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „obchodného registra“ sa vkladajú slová „a je bezúhonná“.
8.
V § 56 ods. 3 v časti pred bodkočiarkou sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „v celom rozsahu“ sa vkladajú slová „a je bezúhonná“.
9.
V § 57 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
10.
V § 57 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;36a) ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,“.
11.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
12.
V § 60 ods. 9 sa slová „§ 57 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 2 písm. d)“.
13.
Za § 76dj sa vkladajú § 76dk a 76dl, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§76dk Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2018
V konaní začatom pred 1. septembrom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.
§76dl Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
V konaní začatom pred 1. januárom 2019, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z. a zákona č. 56/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5a ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v inom členskom štáte Európskej únie alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,“.
2.
V § 7a ods. 2 a § 31 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,“.
3.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na tento účel doloží
a)
právnická osoba a členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;11a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
b)
fyzická osoba a zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
4.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Údaje podľa odseku 2, § 14 ods. 4 písm. a) a § 22 ods. 11 písm. e) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
5.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Uchádzač o osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu podá ministerstvu žiadosť, ktorá obsahuje
a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;11a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,
b)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad o odbornej praxi.“.
6.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
7.
V § 21 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,“.
8.
V § 22 ods. 11 písm. e) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účel preukázania bezúhonnosti právnická osoba a osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom poskytnú ministerstvu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;11a) ak ide o cudzinca, predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom,“.
9.
V § 24 ods. 5 písmená c) a d) znejú:
„c)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v cudzom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,
d)
kópiu dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu,“.
10.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
11.
V § 31 ods. 5 písmeno f) znie:
„f)
údaje podľa osobitného predpisu17aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k priestoru, v ktorom sa uskutočňuje kvalifikačný kurz, a ak žiadateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom priestoru, aj zmluva o nájme priestoru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17aa znie:
17aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXXIV

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 152/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 ods. 5 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.5aa) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
5aa) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. XXXV

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 440/2010 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 56/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 13 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte alebo v treťom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ cudzinec,“.

Čl. XXXVI

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 6 ods. 5 poslednej vete a v § 236 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona štátny občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.7a) Údaje podľa tretej vety generálna prokuratúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe registru trestov generálnej prokuratúry na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXXVII

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 16/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 69/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 19a ods. 2 posledná veta znie: „Súčasťou prihlášky je aj doklad o vzdelaní a údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.18ba)“ a na konci sa pripája táto veta:
„Údaje podľa tretej vety samosprávny kraj bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:
18ba) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 562/2005 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z. a zákona č. 129/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 11c ods. 11 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

Čl. XXXIX

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 Z. z., zákona č. 424/2003 Z. z., zákona č. 451/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 180/2004 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 447/2004 Z. z., zákona č. 729/2004 Z. z., zákona č. 254/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 404/2006 Z. z., zákona č. 256/2007 Z. z., zákona č. 327/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 614/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 591/2008 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 602/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 400/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 37/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.13) Údaje podľa štvrtej vety služobný úrad zašle pred vznikom služobného pomeru v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
13) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XL

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z. a zákona č. 109/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 písmeno r) znie:
„r)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin; táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov vyžiadaným na základe postupu podľa odseku 16; ak ide o cudzinca, táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava.“.
2.
V § 7 ods. 15 písm. a) sa slová „preukazujú a dokladujú odpisom“ nahrádzajú slovami „preukazujú odpisom“ a vypúšťajú sa slová „nie starším ako tri mesiace“ a slová „obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu“ sa nahrádzajú slovami „obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo štátu, kde sa obvykle zdržiava“.
3.
V § 7 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16)
Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 2 písm. r) a odseku 15 písm. a) má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,24aaaa) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 94 a osobitné predpisy24aaab) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov alebo odpis registra trestov.24aaab)“.
Doterajšie odseky 16 až 21 sa označujú ako odseky 17 až 22.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24aaaa a 24aaab znejú:
24aaaa) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
24aaab) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 7a ods. 4 a § 28 ods. 16 sa slová „§ 7 ods. 15“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 15 a 16“.
5.
V § 9 ods. 6 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a sú povinné uložiť v Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
6.
V § 38 ods. 3 prvej vete sa spojka „a“ za slovami „pobočke zahraničnej banky“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Európskej centrálnej banke na účely podľa osobitného predpisu35da)“.
7.
V § 38 ods. 3 sa vypúšťa štvrtá veta.
8.
V § 38 ods. 5 sa slová „alebo Európskej centrálnej banke.35da)“ nahrádzajú slovami „alebo Európskej centrálnej banke a centrálnej banke iného členského štátu na účely podľa osobitného predpisu.35da)“.

Čl. XLI

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 289/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 237/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a slová „potvrdením o bezúhonnosti“ sa nahrádzajú slovami „dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo“.
2.
V § 56 ods. 4 písm. c) sa slová „výpis z registra trestov osôb podľa odseku 2 písm. c) nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov53b) osôb podľa odseku 2 písm. c) a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“ a za slovo „charakteru“ sa vkladajú slová „nie starší ako tri mesiace a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53b znie:
53b) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
V § 56 ods. 4 písm. d) sa slová „výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov53b) a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu žiadateľa na účely preverovania jeho totožnosti a správnosti poskytnutých údajov“ a za slovo „charakteru“ sa vkladajú slová „nie starší ako tri mesiace a“.
4.
V § 56 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. c) a d) a § 8 písm. b) prvého bodu má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,53b) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy53c) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov alebo odpis registra trestov.53c)“.
Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 13 a 14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53c znie:
53c) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 59 ods. 5 sa vypúšťa čiarka za slovom „právoplatnosť“ a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.

Čl. XLII

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa slová „výpis z registra trestov správcu nadácie nesmie byť starší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „údaje správcu nadácie potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1aaa)“ a na konci sa pripája táto veta:
„Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:
1aaa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ak je zakladateľom nadácie zahraničná právnická osoba, prikladá sa k návrhu výpis z registra, v ktorom je zapísaná.“.
3.
V § 19 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne člen orgánu nadácie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1aaa) Údaje podľa piatej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. XLIII

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 104/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 376/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 160/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35a ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.“.
2.
V § 35a odsek 4 znie:
„(4)
K žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sa prikladá úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, doklad o odbornej praxi a odborný posudok pamiatkového úradu alebo archeologického ústavu o absolvovaní odbornej praxe. Na účely preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. d) a na účel predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.36a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
Doterajší odkaz 36a sa označuje ako odkaz 36b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 36a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 36b.

Čl. XLIV

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 377/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z., zákona č. 367/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z. a zákona č. 170/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
2.
V § 5 ods. 4 písm. a) sa slová „a bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov“.
3.
V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Na preukázanie bezúhonnosti občan poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11c) Údaje podľa prvej vety Slovenská obchodná inšpekcia bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
11c) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

Čl. XLV

Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 273/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 8 písm. a) sa slová „preukáže väčšinový podiel vlastníctva“ nahrádzajú slovami „vlastní väčšinový podiel“.
2.
V § 4 ods. 9 písm. c) sa slová „výpis z listu vlastníctva podľa odseku 8 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva“ nahrádzajú slovami „číslo listu vlastníctva, pozemok, na ktorom sa nachádza vodná plocha označená parcelným číslom a príslušnosťou k registru „C“ alebo „E“, katastrálne územie, okres“.
3.
V § 34 ods. 3 písm. d) sa slová „výpis z listu vlastníctva podľa § 4 ods. 8 písm. a) alebo výpis z listu vlastníctva“ nahrádzajú slovami „číslo listu vlastníctva, parcelné číslo, katastrálne územie, okres“.

Čl. XLVI

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z. a zákona č. 152/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.1c) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
1c) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 27g ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov,1c)“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

Čl. XLVII

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 4 sa na konci vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a pripájajú sa tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa druhej vety Štátna pokladnica bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
11a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 15 ods. 4 sa na konci vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a pripájajú sa tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11a) Údaje podľa druhej vety agentúra bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. XLVIII

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 378/2009 Z. z., zákona č. 381/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 36/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

Čl. XLIX

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 206/2014 Z. z., zákona č. 388/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z. a zákona č. 237/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov13b) žiadateľa a fyzických osôb podľa odseku 3 písm. h), kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
13b) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 4 ods. 12 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“, za slovo „bezúhonnosti“ sa vkladajú slová „nie starším ako tri mesiace a“ a na konci sa pripája táto veta:
„Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,13b) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy16aaa) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,16aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aaa znie:
16aaa) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 5 ods. 3 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.

Čl. L

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 394/2009 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z. a zákona č. 51/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne právnická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1a) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 11 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LI

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 105/2004 Z. z., zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 474/2009 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až o) sa označujú ako písmená a) až n).
2.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa za slová „odseku 9“ vkladajú slová „písm. a), c) a d)“.
3.
V § 3 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
údaje podľa osobitného predpisu3) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k liehovarníckemu závodu žiadateľa, v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov4a) žiadateľa, zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený, a členov štatutárneho orgánu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
5.
V § 3 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „b) a g),“.
6.
V § 3 ods. 6 písmeno b) znie:
„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)“.
7.
V § 3 ods. 9 písm. b) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na účel preukázania bezúhonnosti žiadateľ poskytne údaje osôb podľa odseku 3 písm. f) a odseku 6 písm. b) potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; tieto údaje ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,“.
8.
V § 5 ods. 2 sa slová „písm. e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. d) a e)“.
9.
V § 7 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.
10.
V § 8 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. b) a p)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a n)“.

Čl. LII

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 240/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 44 odsek 7 znie:
„(7)
Skutočnosti podľa odseku 6 písm. a) sa preukazujú výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;72a) u právnickej osoby poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zodpovedným zástupcom, ak bol ustanovený. Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o cudzinca, skutočnosti podľa odseku 6 písm. a) sa preukazujú obdobných potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava; ak tieto dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
72a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LIII

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 123 ods. 5 a § 127 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripája táto veta:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.69c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69c znie:
69c) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 123 ods. 5 a § 127 ods. 2 bezodkladne zaslať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky údaje potrebné na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LIV

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 6 ods. 7 posledná veta znie:
„Prílohou k žiadosti sú údaje podľa osobitného predpisu23a) o náhradnom pozemku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. LV

Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 319/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 181/2009 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 322/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LVI

Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.4a) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. LVII

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov10) nie starším ako tri mesiace. Bezúhonnosť možno preukázať aj výpisom z registra trestov alebo odpisom registra trestov vydaným na účely preukázania bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.7)“.
2.
V § 3 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Fyzická osoba poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi, ktorý je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10aa) Údaje podľa prvej vety zamestnávateľ, ktorý je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) zašle pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu prostredníctvom centrálneho informačného systému štátnej služby10b) v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(6)
Fyzická osoba poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi, ktorý nie je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10aa) Údaje podľa prvej vety zašle zamestnávateľ, ktorý nie je súčasne služobným úradom podľa osobitného predpisu,10a) pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(7)
Fyzická osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 predloží pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľovi aj výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:
10aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
V § 5 ods. 5 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. a) až e) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 písm. a), c) až e) a g)“.
4.
V § 5 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Uchádzač podľa poradia na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu postupuje podľa § 3 ods. 4 až 7.“.

Čl. LVIII

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 327/2005 Z. z., zákona č. 331/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 339/2013 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 odsek 5 znie:
„(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov;7) na tento účel je občan povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.7a) Údaje podľa prvej vety komora bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. LIX

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z. a zákona č. 54/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 2 úvodnej vete sa slová „predloží doklad“ nahrádzajú slovom „preukazuje“.
2.V § 16 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
je bezúhonný, a ak je zriaďovateľom právnická osoba, je bezúhonný aj jej štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu, a ani sa proti nemu nezačalo trestné stíhanie.“.
3.
V § 16 ods. 4 úvodná veta znie:
„Preukázanie splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 žiadateľ doloží“.
4.
V § 16 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
v písm. d) údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a ak ide o právnickú osobu, aj údajmi štatutárneho zástupcu alebo členov štatutárneho orgánu potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“.
5.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LX

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 písm. l) druhom bode sa slová „ods. 6 alebo odseku 15“ nahrádzajú slovami „ods. 7 alebo ods. 16“.
2.
V § 12 písm. l) treťom bode sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
3.
§ 12 sa dopĺňa písmenom aj), ktoré znie:
„aj)
rozhodovať o prijatí žiadateľov za členov alebo partnerov Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES) a o zrušení tohto členstva alebo partnerstva.18ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ba znie:
18ba) Čl. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/589 z 13. apríla 2016 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES), prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii trhov práce a o zmene nariadenia (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 107, 22. 4. 2016).“.
4.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:
§12a
Ústredie je členom Európskej siete služieb zamestnanosti (EURES).18bb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18bb znie:
18bb) Čl. 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/589.“.
5.
V § 29 odsek 3 znie:
„(3)
Osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak má na túto činnosť povolenie. Podmienkou na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je, že osoba
a)
je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania,
b)
nemá nedoplatky na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad,
c)
nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d)
neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
e)
vlastní priestory alebo má v nájme priestory,
f)
disponuje vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur, ak ide o právnickú osobu,
g)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania,
h)
má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
i)
má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
j)
má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania,
k)
má bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur, ak ide o fyzickú osobu,
l)
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.“.
6.
V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až f) zisťuje ústredie; na zisťovanie splnenia podmienok podľa odseku 3 písm. b) až d) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.32) Údaje podľa odseku 8 písm. h) ústredie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ústredie zisťuje splnenie podmienky podľa odseku 3 písm. f) vo verejnej časti registra účtovných závierok.35d)“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
7.
V § 29 ods. 8 písmeno b) znie:
„b)
údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak je vlastníkom priestorov, alebo zmluvu o nájme priestorov, ak nie je vlastníkom priestorov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35db znie:
35db) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 29 ods. 8 sa vypúšťajú písmená d) až f).
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená d) až h).
9.
V § 29 ods. 8 písmeno h) znie:
„h)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
10.
V § 29 sa odsek 8 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 3 písm. g).“.
11.
V § 29 ods. 11 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
12.
V § 50b odsek 3 znie:
„(3)
Podmienkou na priznanie postavenia zamestnávateľa prechodného zamestnania je, že osoba
a)
je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene právnickej osoby,
b)
má oprávnenie na podnikanie alebo na vykonávanie predmetu činnosti,
c)
vlastní priestory alebo má v nájme priestory,
d)
má vypracovaný podnikateľský plán vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov, výdavkov a zisku pred rozdelením,
e)
má materiálne vybavenie na vykonávanie predmetu činnosti zamestnávateľa prechodného zamestnania.“.
13.
V § 50b sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Splnenie podmienok podľa odseku 3 písm. a) až c) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa odseku 8 písm. b) ústredie bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.
14.
V § 50b ods. 8 písmená b) a c) znejú:
„b)
doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených v odseku 1 písm. a) a b), ak žiadateľom nie je osoba podľa odseku 5 druhej vety, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)
c)
údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva priestorov, ak žiadateľ je vlastníkom priestorov, alebo zmluva o nájme priestorov, ak žiadateľ nie je vlastníkom priestorov,“.
15.
V § 50b ods. 8 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
16.
V § 50b ods. 11 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
17.
V § 55 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Podmienkou na priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je vlastníctvo priestorov alebo nájom priestorov, v ktorých bude zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, právnickou osobou alebo fyzickou osobou; splnenie podmienky vlastníctva priestorov zisťuje úrad.“.
18.
V § 55 ods. 5 druhej vete sa slová „vlastníctve priestorov alebo o nájme priestorov“ nahrádzajú slovami „nájme priestorov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba nie je vlastníkom priestorov“.
19.
V § 58 odsek 5 znie:
„(5)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry podporovaného zamestnávania, ak má na túto činnosť povolenie. Podmienkou na získanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania je, že právnická osoba alebo fyzická osoba
a)
je bezúhonná; u právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania,
b)
vlastní priestory alebo má v nájme priestory,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; u právnickej osoby musí túto podmienku spĺňať fyzická osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania,
d)
má vypracovaný projekt vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,
e)
má materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,
f)
má personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry podporovaného zamestnávania kvalifikovanými zamestnancami.“.
20.
V § 58 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Splnenie podmienok podľa odseku 5 písm. a) a b) zisťuje ústredie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa odseku 10 písm. f) ústredie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Doterajšie odseky 6 až 16 sa označujú ako odseky 7 až 17.
21.
V § 58 ods. 8 a 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
22.
V § 58 ods. 9 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
23.
V § 58 ods. 10 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
24.
V § 58 ods. 10 písmeno b) znie:
„b)
údaje podľa osobitného predpisu35db) potrebné na overenie vlastníckeho práva k priestorom, ak žiadateľ je vlastníkom priestorov, alebo zmluva o nájme priestorov, ak žiadateľ nie je vlastníkom priestorov,“.
25.
V § 58 ods. 10 písmeno f) znie:
„f)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,32a)“.
26.
V § 58 sa odsek 10 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania podľa odseku 5 písm. c).“.
27.
V § 58 ods. 17 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
28.
V § 70 ods. 1 sa slová „ae) a af)“ nahrádzajú slovami „ae), af) a aj)“.
29.
V § 70 ods. 8 prvej vete sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až e) a g)“ a druhá veta znie: „Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. f) preukazuje žiadateľ.“.
30.
V § 70 ods. 8 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia veta až piata veta, ktoré znejú:
„Splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. g) sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania splnenia podmienky podľa odseku 7 písm. g) žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;32a) to neplatí, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je trestne zodpovedná. Údaje podľa štvrtej vety ústredie alebo úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
31.
Za § 72ag sa vkladá § 72ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
§72ah Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1)
Konanie začaté pred 1. septembrom 2018, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. augusta 2018.
(2)
Od 1. septembra 2018 do 31. decembra 2018 splnenie podmienky bezúhonnosti podľa
§ 29 ods. 3 písm. a), § 50b ods. 3 písm. a) a § 58 ods. 5 písm. a) a podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. g) preukazuje žiadateľ predložením výpisu z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.

Čl. LXI

Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 277/2009 Z. z. a zákona č. 396/2011 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V § 11 ods. 3 sa slovo „dokladov“ nahrádza slovom „dokumentov“ a slovo „doklady“ sa nahrádza slovom „dokumenty“.
3.
V § 11 ods. 5 a 6 sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až c)“.

Čl. LXII

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 109/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 4 písmeno f) znie:
„f)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e), ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov48a) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12, “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
48a) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 48 ods. 4 písmeno l) znie:
„l)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí majú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov48a) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,“.
3.
V § 48 ods. 12 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“, slová „potvrdením o bezúhonnosti“ sa nahrádzajú slovami „dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo“ a na konci sa pripája táto veta: „Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,48a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy51aa) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.51aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51aa znie:
51aa) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 50 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
5.
V § 52 sa vypúšťa odsek 10 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 58.
Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 14.
6.
V § 77 ods. 2 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

Čl. LXIII

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Pri bezpečnostnej previerke I. stupňa navrhovaná osoba preukazuje svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov.10) Pri bezpečnostnej previerke II., III. a IV. stupňa sa bezúhonnosť navrhovanej osoby preukazuje odpisom registra trestov.10) Na účel preukázania bezúhonnosti pri bezpečnostnej previerke I., II., III. a IV. stupňa poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov.10a) Údaje podľa tretej vety vedúci bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov; uvedené sa nevzťahuje na Slovenskú informačnú službu, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.10b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
10a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
10b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 16 ods. 1 písm. a) tretí bod znie:
„3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak ide o bezpečnostnú previerku I. stupňa a nie je možné použiť údaje z informačného systému verejnej správy.“.
3.
V § 49a sa na konci pripájajú tieto vety:
„Bezúhonnosť podľa § 46 písm. d) sa preukazuje výpisom z registra trestov.10) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne podnikateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
4.
V prílohe č. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „živnostenský list, výpis z obchodného registra,“.

Čl. LXIV

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z. a zákona č. 254/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 4 písm. a) a § 11 ods. 2 sa slová „výpis z listu vlastníctva z registra „C“ katastra“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
9aa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 17 ods. 5 písm. e) prvý bod znie:
„1.
údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku alebo výpis z katastra, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku,“.
3.
V § 18 ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z katastra“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde alebo výpis z katastra, ak žiadateľ nie je vlastníkom poľnohospodárskej pôdy“.
4.
V § 18a ods. 2 písm. a) sa slová „výpis z listu vlastníctva“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku“.
5.
V § 19 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „výpis z katastra,“ a slová „výpis z listu vlastníctva, ak je založený,“ sa nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu9aa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku“.

Čl. LXV

Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení takto:
V § 4 odsek 4 znie:
„(4)
Bezúhonnosť podľa odseku 3 sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3) Údaje podľa druhej vety komora bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXVI

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 303/2016 Z. z., zákona č. 277/2017 Z. z. a zákona č. 51/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16b ods. 3 sa za slovami „registra trestov“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.22aa) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
22aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 16b ods. 4 sa za slovo „pobytu“ vkladá čiarka a slová „a doklady preukazujúce skutočnosti podľa odseku 2 písm. b) až d)“ sa nahrádzajú slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov22aa) a doklady preukazujúce skutočnosti podľa odseku 2 písm. c) a d)“.
3.
V § 56a ods. 7 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.22aa) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
4.
V § 69 ods. 3 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.22aa) Údaje podľa tretej vety okresný úrad v sídle kraja bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXVII

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z., zákona č. 522/2007 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 65/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
K žiadosti o zápis sa pripoja doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 1 písm. d)
až i). Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je fyzická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3aa) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
3aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a f)“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je právnická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXVIII

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 141/2010 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z. a zákona č. 390/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“.
2.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra mediátorov, pripojí k žiadosti vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike7) alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a osvedčenie. Žiadosť o zápis do registra mediátorov možno podať aj na obvodnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta7a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Splnenie podmienky bezúhonnosti zisťuje ministerstvo; na tento účel mu je fyzická osoba povinná poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.7aa) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
7aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXIX

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 352/2016 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytovanie dotácií sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,48) ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
2.
V § 8a ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).
3.
V § 8a ods. 6 poslednej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na preukázanie splnenia týchto podmienok žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.14cab)“ a na konci sa pripája táto veta:
„Údaje podľa šiestej vety poskytovateľ dotácie bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14cab znie:
14cab) § 10 ods. 4 písm. b) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXX

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 96/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov10b) fyzickej osoby, právnickej osoby a osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
10b) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v inom členskom štáte, nie starší ako tri mesiace, ak ide o osobu so sídlom alebo miestom podnikania v inom členskom štáte,“.
3.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa slová „doklad o vlastníckom práve“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu10c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:
10c) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018
Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 13 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
2.
V § 13 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
14b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
4.
V § 13 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo zmluvu o nájme priestorov, zmluvu o podnájme priestorov alebo zmluvu o výpožičke priestorov, ak žiadateľ o povolenie nie je ich vlastníkom,“.
5.
V § 13 ods. 7 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
6.
V § 38 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike, správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.31) Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
7.
V § 70 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.31)“.

Čl. LXXII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 7/2005
Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20ca ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
2.
V § 33 ods. 3 písm. a) a v § 53 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
3.
V § 33 ods. 3 písm. a) sa za slová „Slovenskej republike“ vkladá čiarka a slová „nie starším ako tri mesiace,“.
4.
V § 33 odsek 10 znie:
„(10)
Za bezúhonnú sa považuje právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená pre trestný čin. Bezúhonnosť právnickej osoby sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, aj obdobným potvrdením o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace vydaným príslušným orgánom štátu, kde má sídlo. Na účel preukázania bezúhonnosti právnická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.57aa) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:
57aa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
5.
V § 35 ods. 2 písmená f) a k) znejú:
„f)
údaje osôb uvedených v odseku 1 písm. e) potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,57aa)
k)
údaje osôb uvedených v § 33 ods. 1 písm. j) a k) potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,57aa)“.
6.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Údaje podľa odseku 2 písm. f) a k) úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
7.
V § 37 odsek 6 znie:
„(6)
Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné bez zbytočného odkladu informovať úrad o začatí vykonávania činnosti.“.
8.
V § 38 odsek 2 znie:
„(2)
Predstavenstvo zdravotnej poisťovne je povinné podať príslušnému súdu návrh na zmenu zápisu v obchodnom registri36) na základe zmeny povolenia do 30 dní odo dňa vykonania zmeny povolenia.“.
9.
V § 41 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
10.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.57aa) Údaje podľa prvej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXIII

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 109/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. d), ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov15c) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:
15c) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 23 ods. 4 písmeno h) znie:
„h)
stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí majú zabezpečovať výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov15c) o týchto osobách alebo, ak ide o cudzinca, doklad preukazujúci jeho bezúhonnosť podľa odseku 12,“.
3.
V § 23 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,15c) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy18a) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.18a)“.
Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 14 až 16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 24 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra“.
5.
V § 24 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri“.
6.
V § 26 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Čl. LXXIV

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 184/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 100/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 439/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 293/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa a zodpovedného zástupcu, ak sám žiadateľ nie je zodpovedným zástupcom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 5 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
3.
V § 5 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
údaje tejto právnickej osoby, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom zahraničná fyzická osoba, zodpovedajúci doklad alebo osvedčenie nahrádzajúce výpis z registra trestov nie staršie ako tri mesiace,“.
4.
V § 5 ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „a výpis z obchodného registra jej organizačnej zložky umiestnenej na území Slovenskej republiky, ak žiadateľom je zahraničná osoba,“.
5.
V § 6 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
sú bezúhonní.“.
6.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne osoba údaje podľa § 5 ods. 4 písm. b) a ods. 6 písm. a). Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXV

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 24 ods. 2 a 3 sa nad slovo „trestov“ umiestňuje odkaz 14aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14aa znie:
14aa) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťajú slová „spolu s výpisom z obchodného registra“.
3.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.

Čl. LXXVI

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 452/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. c), § 5a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. c) a odseku 5 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;18a) u právnickej osoby poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zodpovedným zástupcom, ak bol ustanovený. Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
18a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
§ 5a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;18a) u právnickej osoby poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zodpovedným zástupcom, ak bol ustanovený. Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
4.
V § 8a ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra,“.
5.
V § 13a ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
spĺňa podmienku bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4; ak je žiadateľom právnická osoba, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať táto právnická osoba a jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, a“.
6.
V § 13a odsek 4 znie:
„(4)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;18a) u právnickej osoby poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a zodpovedným zástupcom, ak bol ustanovený. Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXVII

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 81/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 3 ods. 9 tretia veta znie:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 písm. g) a odseku 8 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5a)“ a na konci sa pripája táto veta:
„Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
3.
V § 8 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,“.
4.
V § 8 odsek 7 znie:
„(7)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. a) až c) a § 10 ods. 2 písm. c) účastník konania poskytne správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5a) Údaje podľa prvej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. d) si okresný úrad v sídle kraja zabezpečí výpis z evidenčnej karty vodiča.“.
5.
V § 11 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;5a) ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,“.

Čl. LXXVIII

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 84/2010 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 227/2011 Z. z., zákona č. 228/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 386/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu, ak ide o spoločnosť len založenú,“.
2.
V § 20 ods. 6 písmeno f) znie:
„f)
údaje žiadateľa a fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,“.
3.
V § 20 odsek 10 znie:
„(10)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, preukazuje bezúhonnosť zodpovedajúcimi dokladmi vydanými štátom, ktorého je občanom, ako aj dokladmi vydanými štátom, v ktorom sa viac ako tri mesiace nepretržite zdržiavala v posledných troch rokoch (ďalej len „zahraničný doklad“). Cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt a v čase preukazovania bezúhonnosti tento pobyt trvá aspoň šesť kalendárnych mesiacov, predkladá okrem zahraničného dokladu aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Občan Slovenskej republiky, ktorý sa dlhodobo nezdržiava na území Slovenskej republiky, preukazuje svoju bezúhonnosť zahraničným dokladom a zároveň predkladá údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Zahraničný doklad nesmie byť v čase predloženia starší ako tri mesiace. Údaje podľa tretej vety a štvrtej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
4.
V § 20a ods. 5 sa vypúšťajú slová „výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie podľa odseku 1,“.
5.
V § 20b ods. 4 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
6.
V § 24 sa vypúšťa čiarka za slovom „právoplatnosť“ a slová „a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra“.

Čl. LXXIX

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 194/2014 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 108/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8a ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti žiadateľ poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12ba) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou o odkazu 12ba znie:
12ba) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 8a ods. 12 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená b) až e).
3.
V § 8a ods. 12 písmeno b) znie:
„b)
údaje štatutárnych zástupcov právnickej osoby alebo údaje fyzickej osoby – podnikateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12ba)“.
4.
V § 26a ods. 3 tretej vete sa vypúšťa čiarka a slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12ba) Údaje podľa štvrtej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXX

Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
2.
V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. e) fyzická osoba poskytne kontrolnému ústavu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8a) Údaje podľa prvej vety kontrolný ústav bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXXXI

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 61/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35 ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov“ nahrádzajú slovami „potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.36d)“ a na konci sa pripája táto veta:
„Údaje podľa prvej vety určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36d znie:
36d) § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 35 sa vypúšťa odsek 5.
Odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
3.
V § 35 ods. 8 sa slová „1 až 8“ nahrádzajú slovami „1 až 7“.
4.
V § 39 ods. 7 a § 40 ods. 1 a 2 sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
5.
V § 62 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účely preukázania bezúhonnosti poskytne riaditeľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.36e) Údaje podľa predchádzajúcej vety orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
6.
V § 79 ods. 4 sa posledná veta nahrádza vetami, ktoré znejú:
„Žiadateľ o akreditáciu na účel preukázania bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.36d) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
7.
V § 80 ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov všetkých uvedených fyzických osôb“ nahrádzajú slovami „potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov všetkých uvedených fyzických osôb“ a na konci sa pripája táto veta:
„Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
8.
V § 80 ods. 3 sa slová „podľa osobitného predpisu36d) potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov“ nahrádzajú slovami „potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov36d)“ a na konci sa pripája táto veta:
„Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
9.
V 93a ods. 2 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“.
10.
V § 93a ods. 3 sa za slovami „písm. b)“ vypúšťa čiarka a slová „výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace“.
11.
V 93a ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace ku dňu podania písomnej žiadosti o zápis do zoznamu supervízorov“ a na konci sa pripája táto veta:
„Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXXII

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „vrátane výpisov alebo listov vlastníctva24a)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 24a.
2.
V § 52 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba správnemu orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXXIII

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením, že osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti podľa odseku 2“.
2.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Spoľahlivosť sa preukazuje dokladmi uvedenými v § 13 ods. 3.“.
3.
V § 19 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem odpisu registra trestov“.
4.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
5.
V § 22 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) a h) sa označujú ako písmená f) a g).
6.
V § 22a ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
7.
V § 22a ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až k) sa označujú ako písmená f) až j).
8.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
9.
V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
10.
V § 23a ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
11.
V § 23a ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).
12.
V § 45 sa za slová „podľa § 13 ods. 3“ vkladajú slová „nie staršie ako tri mesiace“.
13.
§ 46 znie:
§46
Zamestnanec je povinný prevádzkovateľovi písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti najneskôr do 15 dní od tejto zmeny.“.
14.
V § 64 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
15.
V § 71 ods. 2 sa slová „§ 22 ods. 2 písm. a), d) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 22 ods. 2 písm. a), d) až f)“.
16.
V § 71 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
§ 23 ods. 2 písm. c) až e).“.

Čl. LXXXIV

Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z. a zákona č. 392/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 7 odsek 5 znie:
„(5)
Splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt, a nesmie byť starší ako tri mesiace. Výpis z registra trestov alebo iný doklad vydaný príslušnými orgánmi štátu musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa prvej vety poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
10) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. LXXXV

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená a) až j).
2.
V § 6 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie alebo v nečlenskom štáte Európskej únie, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ zahraničná osoba,“.
3.
§ 6 ods. 6 písmeno j) znie:
„j)
údaje podľa osobitného predpisu10a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, na ktorej sa zdroj nachádza alebo ktorá môže byť využívaním zdroja dotknutá, s uvedením identifikačných čísiel nehnuteľnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená a) až e).
5.
V § 11 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obdobného registra, akým je obchodný register alebo živnostenský register vedený v členskom štáte Európskej únie alebo v nečlenskom štáte Európskej únie, nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ zahraničná osoba,“.
6.
V § 11 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12a) pri právnických osobách údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
7.
V § 11 ods. 3 písm. d) prvom bode sa vypúšťajú slová „výpis z katastra nehnuteľností k tejto nehnuteľnosti,“.
8.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať svoju bezúhonnosť. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov žiadateľa. Ak je žiadateľom právnická osoba, preukazuje sa aj bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu. Za bezúhonného na účely vydania povolenia využívať zdroj sa nepovažuje žiadateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku, trestný čin hospodársky, trestný čin proti životnému prostrediu alebo iný úmyselný trestný čin. Údaje podľa odseku 3 písm. b) Štátna kúpeľná komisia bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
9.
V § 26 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam alebo“.
10.
V § 30 ods. 3 písm. a) sa za slovami „§ 6 ods. 6 písm. a)“ vypúšťa čiarka a slová „b) alebo c)“.
11.
V § 34 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,12a) pri právnických osobách aj údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“.
12.
V § 34 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Údaje podľa odseku 1 písm. i) Štátna kúpeľná komisia bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
13.
V § 41 odsek 4 znie:
„(4)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Fyzická osoba poskytne Štátnej kúpeľnej komisii údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12a) Údaje podľa tretej vety Štátna kúpeľná komisia bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXXVI

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 277/2015 Z. z. a zákona č. 144/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 9d odsek 4 znie:
„(4)
Ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva k rodinnému domu na oprávnených dedičov, poskytnú títo oprávnení dediči údaje podľa osobitného predpisu5ca) potrebné na účel overenia podmienky podľa odseku 1 písm. c).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ca znie:
5ca) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. LXXXVII

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 107/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14 ods. 6 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne vojak v zálohe vojenskému útvaru údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.22) Údaje podľa tretej vety vojenský útvar bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. LXXXVIII

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z. a zákona č. 142/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 61 ods. 6 sa vypúšťa čiarka za slovom „trestov“ a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.39) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
39) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V prílohe č. 8a bod VI sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.

Čl. LXXXIX

Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z., zákona č. 94/2007
Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 143/2010 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 143/2013 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 písm. d) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 písm. d) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.13aa) Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
13aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
4.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

Čl. XC

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4a ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,5d) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,“.
2.
V § 12a odsek 6 znie:
„(6)
Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne správnemu orgánu na účely podľa § 4a ods. 2 písm. f) a § 4c ods. 4 písm. d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.5d) Údaje podľa prvej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. XCI

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 376/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 36 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
2.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. e) poskytne osoba podľa odseku 1 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.123a) Údaje podľa prvej vety Štátna veterinárna a potravinová správa bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 123a znie:
123a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
V § 39 ods. 9 sa vypúšťa písmeno f).
4.
V § 41 ods. 4 druhej vete sa slová „musí pripojiť úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra a výpis z listu vlastníctva alebo nájomnej zmluvy prevádzkarne“ nahrádzajú slovami „pripoja údaje podľa osobitného predpisu134b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k prevádzkarni a úradne osvedčená kópia nájomnej zmluvy prevádzkarne, ak prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nie je vlastníkom prevádzkarne,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 134b znie:
134b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XCII

Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 písm. a) sa slová „odpis z registra trestov“ nahrádzajú slovami „odpis registra trestov“.
2.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.10a) Údaje podľa prvej vety regionálny úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 13 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XCIII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
dokument obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra, nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom zahraničná právnická osoba,
b)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie, ak ide o akciovú spoločnosť,“.
2.
V § 26 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov19a) a súhlas s ich spracovaním,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.19a) Údaje podľa prvej vety rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. XCIV

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z. a zákona č. 274/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípadoch podľa odseku 5 sa môže využiť aj skenovanie rodného listu“.
2.
V § 10 sa odsek 10 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
iných orgánov verejnej moci.“.
3.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť súdu alebo prokuratúry pre potrebu iného ako trestného konania alebo na žiadosť orgánu verejnej moci na účel podľa osobitného zákona6) po doručení žiadosti o výpis z registra trestov. Výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, § 38 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).“.
4.
V § 12 ods. 2 sa spojka „a“ za slovom „požaduje“ nahrádza bodkočiarkou a slová „možno ju podať elektronickou formou; správnosť v nej uvedených údajov musí byť overená sudcom, prokurátorom alebo vedúcim orgánu verejnej správy“ sa nahrádzajú slovami „správnosť v nej uvedených údajov musí byť overená sudcom, prokurátorom alebo vedúcim alebo určeným zamestnancom orgánu verejnej moci alebo štatutárnym zástupcom iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie podľa odseku 1“.
5.
V § 14 ods. 3 písm. d) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „bezpečnosti7)“ sa vkladajú slová „a konania o udelenie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 14 ods. 3 sa vypúšťa písmeno j) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 31.
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).
7.
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky na účely ustanovenia do funkcie Súdnou radou Slovenskej republiky.33aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:
33aa) Čl. 141a ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 27g zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XCV

Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave sa mení takto:
V § 3 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
výpis z registra podnikateľov podľa práva štátu, v ktorom má výrobca sídlo, ak nie je výrobca zapísaný do obchodného registra alebo živnostenského registra,“.

Čl. XCVI

Zákon č. 474/2007 Z. z. o obchodovaní s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie sa mení takto:
V § 3 ods. 3 a v § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).

Čl. XCVII

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 147/2017 Z. z., zákona 292/2017 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z. a zákona č. 51/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
2.
V § 5 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a doklad o bezúhonnosti člena štatutárneho orgánu a zástupcu“.
3.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripoja údaje fyzickej osoby a jej zástupcu, ak je ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,10a) údaje právnickej osoby, zástupcu a člena štatutárneho orgánu právnickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa prvej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o cudzinca, k žiadosti sa pripojí aj výpis z registra trestov alebo obdobný doklad preukazujúci bezúhonnosť vydaný štátom, ktorého je štátnym príslušníkom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
4.
V § 5 sa vypúšťa odsek 8 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 11.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.
5.
V § 6 ods. 6 a § 8a ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
6.
V § 23 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčenú kópiu“.
7.
V § 28 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až šiesty bod sa označujú ako druhý bod až piaty bod.
8.
V § 28 ods. 3 písm. d) druhý bod znie:
„2.
údaje žiadateľa a štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,“.
9.
V § 35 ods. 5 písm. b) sa slová „doklad preukazujúci vlastníctvo“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu37b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
37b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 35 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

Čl. XCVIII

Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 171/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 5 druhá veta znie:
„Registrový úrad na základe písomnej žiadosti vydá výpis z registra v listinnej podobe alebo elektronickej podobe prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa osobitného predpisu.5aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
5aa) § 7 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 35 ods. 2 sa za slová „v konaní o schválení zmeny dohovoru,“ vkladajú slová „v konaní podľa osobitného predpisu,5)“.
3.
V § 35 odsek 3 znie:
„(3)
Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzickej osoby, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12) Údaje podľa druhej vety registrový úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá nie je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky, sa na účely tohto zákona preukazuje výpisom z registra trestov alebo iným rovnocenným dokladom nie starším ako tri mesiace, vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba príslušníkom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
12) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. XCIX

Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 4 písmeno h) znie:
„h)
údaje zakladateľov a osôb navrhovaných za členov burzovej komory, členov dozornej rady a generálneho sekretára potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,“.
2.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako písmená d) až k).
3.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Údaje podľa odseku 4 písm. h) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
5.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a predložiť ministerstvu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.

Čl. C

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 375/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2a druhej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa druhej vety poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3) Údaje podľa piatej vety zamestnávateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená a) až i).
3.
V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „výpis z registra trestov3) nie starší ako tri mesiace,“ nahrádzajú slovami „údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,3)“.
4.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).
5.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Údaje podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CI

Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne kandidát na člena správnej rady údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.15a) Údaje podľa štvrtej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CII

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 63 odsek 2 znie:
„(2)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.29) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o osoby podľa § 64 ods. 3, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo iným rovnocenným dokladom nie starším ako tri mesiace. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj zodpovedný zástupca poskytovateľa sociálnej služby a fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby podľa odseku 3.“.
2.
V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).
3.
V § 64 ods. 4 prvá veta znie:
„Údaje o priestorových podmienkach na účely odseku 3 písm. c) sa preukazujú kópiou nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra, nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vydanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude sociálna služba poskytovať, ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra, je vlastníkom týchto priestorov; ak sa sociálna služba bude poskytovať v zariadení, údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby.“.
4.
V § 64 ods. 11 sa slová „b), c), e) až j) spolu s preukazom živnostenského oprávnenia“ nahrádzajú slovami „b) až i)“.
5.
V § 79 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
žiada o vydanie výpisu z registra trestov na účely overenia splnenia podmienky bezúhonnosti osôb podľa § 88,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
6.
V § 86 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená d) až h).
7.
V § 86 ods. 1 písm. f) sa slová „kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať“ nahrádzajú slovami „kópiu nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude vzdelávací program vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu je vlastníkom týchto priestorov“.
8.
V § 88 ods. 2 písmená c) až f) znejú:
„c)
údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.
osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
d)
kópie dokladov o bezúhonnosti
1.
osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym zástupcom právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť, ak ide o osoby podľa § 64 ods. 3,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti, ak ide o osobu podľa § 64 ods. 3,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať, ak ide o osobu podľa
§ 64 ods. 3,
e)
kópie dokladov o odbornej spôsobilosti
1.
fyzickej osoby, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti,
3.
fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať,
f)
kópie dokladov o
1.
pracovnom pomere zodpovedného zástupcu za vykonávanie odbornej činnosti s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,
2.
pracovnoprávnom vzťahu fyzickej osoby, ktorá bude odbornú činnosť priamo vykonávať, s osobou, ktorá žiada o udelenie akreditácie na odbornú činnosť,“.
9.
V § 88 ods. 2 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až m) sa označujú ako písmená j) až l).
10.
V § 88 ods. 2 písm. l) sa slová „kópiu listu vlastníctva, nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať“ nahrádzajú slovami „kópiu nájomnej zmluvy32) alebo zmluvy o výpožičke,33) ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie na odbornú činnosť nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, v ktorých sa bude odborná činnosť vykonávať, ak žiadateľ o udelenie akreditácie vzdelávacieho programu je vlastníkom týchto priestorov“.
11.
V § 88 ods. 3 sa slová „písm. c) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.
12.
V § 88 ods. 4 sa slová „písm. c), e) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.

Čl. CIII

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 255/2011 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „a u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri; k žiadosti priloží výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra“.
2.
V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a u prevádzkovateľa zapísaného v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom, aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov“.

Čl. CIV

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z. a zákona č. 138/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
6a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 14 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
je bezúhonná,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
3.
V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,6a)“.
4.
V § 20 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
doklad o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra,“.
5.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená d) až m).
6.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a d)“.
7.
V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

Čl. CV

Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 12 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená c) až i).
2.
V § 12 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa na účely tohto zákona preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3a) Údaje podľa odseku 6 písm. c) obvodný úrad v sídle kraja, ak ide o poskytnutie dotácie postupom podľa § 5 ods. 3 písm. d), alebo ministerstvo, ak ide o poskytnutie dotácie postupom podľa § 6 ods. 1 písm. d), bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CVI

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 363/2013 Z. z., zákona č. 23/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená c) až j).
2.
V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
údaje žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;22) a ak ide o cudzinca výpis z registra trestov alebo obdobný doklad žiadateľa, štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace a vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ štátnym príslušníkom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
22) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona okrem osoby, na ktorú sa hľadí, ako by nebola odsúdená, nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa na účely tohto zákona preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.22) Údaje podľa tretej vety ministerstvo školstva bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CVII

Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 203/2011 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 282/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 6 písm. d) sa slová „obchodného registra alebo obdobného registra“ nahrádzajú slovami „úradného registra“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra27b) alebo živnostenského registra,27aa) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa znie:
27aa) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 18 ods. 6 písmeno g) znie:
„g)
údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ako aj kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu žiadateľa na účely preverovania jeho totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak ide o cudzinca,27ab) predkladá sa doklad o bezúhonnosti obdobný výpisu z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo sídla alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27ab znie:
27ab) Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 22a ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o členovi štatutárneho orgánu alebo riadiaceho orgánu budúceho poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania zodpovedného za poskytovanie osobitného finančného vzdelávania na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje dokladom o bezúhonnosti uvedeným v § 23 ods. 1 písm. a); za bezúhonnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba podľa § 23 ods. 1 písm. a),“.
4.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a slová „obdobným potvrdením“ sa nahrádzajú slovami „obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo“.
5.
V § 23 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti a bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,30b) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy30c) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.30c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 30c znejú:
30b) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
30c) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. CVIII

Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa mení takto:
V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
údaje podľa osobitného predpisu2) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemkom a nájomná zmluva,3) ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
2) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. CIX

Zákon č. 276/2009 Z. z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 437/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V § 3 ods. 4 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

Čl. CX

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákona č. 353/2012 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z. a zákona č. 349/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.
2.
§ 3 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu9fa) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k pozemku,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9fa znie:
9fa) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. CXI

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 281/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 31 písm. a) sa vypúšťajú slová „a dokladujú“ a slová „nie starším ako tri mesiace“ a slová „potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu“ sa nahrádzajú slovami „dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 54, ktorý znie:
„(54)
Na účel preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti a bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,14d) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 100 a osobitné predpisy14e) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov alebo odpis registra trestov.14e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14d a 14e znejú:
14d) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
14e) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 57 ods. 2 písm. f), ods. 3 písm. h), § 64 ods. 2 písm. q) a v § 82 ods. 2 písm. q) sa vypúšťajú slová „a dokladuje“ a slová „nie starším ako tri mesiace“.
4.
V § 57 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 57 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
6.
V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
7.
V § 64 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
8.
V § 64 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
9.
V § 64 sa odsek 4 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
10.
V § 65 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
11.
V § 66 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 8 až 11.
12.
V § 79a ods. 2 a 6 sa slová „p) a q)“ nahrádzajú slovami „p),q) a r)“.
13.
V § 79a ods. 3 prvej vete sa slová „až g)“ nahrádzajú slovami „až h)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a y)“.
14.
V § 79b ods. 2 sa za slová „až f)“ vkladajú slová „a h)“ a slová „a x)“ sa nahrádzajú slovami „až y)“.
15.
V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
ďalšie podmienky v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
16.
V § 82 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ďalšie skutočnosti v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
17.
V § 82 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
výpis z úradnej evidencie alebo úradného registra, ak je v niektorom z nich žiadateľ zapísaný, nie starší ako tri mesiace; ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra35) alebo živnostenského registra,35a) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
18.
V § 82 sa odsek 4 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
ďalšie dokumenty v súlade a na základe osobitného predpisu.15a)“.
19.
V § 83 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
20.
V § 85 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 15.
21.
V § 85 ods. 12 sa slová „odsekov 11 a 12“ nahrádzajú slovami „odsekov 10 a 11“.
22.
V § 85 ods. 13 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
23.
V § 87 odsek 2 znie:
„(2)
Na žiadosť o udelenie povolenia podľa § 81 ods. 1 písm. b) sa vzťahujú ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) až e) a j) až m) a r), ods. 3 písm. a) až e) a g) a ods. 4 písm. a) až e), h) a p).“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťajú slová „zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,“.
25.
V § 88 ods. 5 sa nad slovom „osôb“ vypúšťa odkaz „70)“.
26.
V § 96 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spôsob preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania plnenia ostatných podmienok, požiadaviek a obmedzení podľa § 64 ods. 3 a 4, § 79a ods. 2, 3 a 6 a § 79b ods. 2,“.

Čl. CXII

Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 15 ods. 6 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12b) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
12b) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CXIII

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z. a zákona č. 351/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 110 ods. 1 poslednej vete sa za slovom „trestov“ vkladajú slová „a ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne občan Slovenskej republiky, právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a člen jej štatutárneho orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.36a) Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CXIV

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 351/2016 Z. z. a zákona č. 176/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.11aa) Údaje podľa tretej vety a podľa § 12 ods. 2 písm. b) licenčný orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným členským štátom, ktorého je občanom, nie starším ako tri mesiace.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
výpis z obchodného registra alebo obdobného registra vedeného v inom členskom štáte Európskej únie nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom podnikateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie,“.
3.
V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
údaje členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;11aa) ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace,“.
4.
V § 27 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
preukázať bezúhonnosť výpisom z registra trestov a čestným vyhlásením, že mu nebola v priestupkovom konaní uložená sankcia zákazu viesť rušeň; na účel preukázania bezúhonnosti uchádzač poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,11aa) a ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, predloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace.“.

Čl. CXV

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z. a zákona č. 344/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 32 odsek 2 znie:
„(2)
Elektronický dokument musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.20aa)“.
2.
V § 63 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
vlastnoručný podpis oprávnenej osoby s uvedením jej mena, priezviska a funkcie a odtlačok úradnej pečiatky; ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky, ale sa autorizuje podľa osobitného predpisu.20aa)“.
3.
V § 122 ods. 3 sa vypúšťajú slová „predložiť správcovi dane výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac alebo jeho úradne overenú kópiu a“.
4.
V § 123 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne overenej kópie“.
5.
V § 135 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a overeného výpisu z obchodného registra“.

Čl. CXVI

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z. a zákona č. 18/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20a ods. 3 písm. a) a § 24 ods. 7 písm. a) sa vypúšťajú slová „obchodného registra alebo z inej“ a slovo „iného“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je žiadateľ zapísaný do obchodného registra22b) alebo živnostenského registra,32c) výpis z tohto registra sa nepredkladá a namiesto toho žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať aj označenie registra, do ktorého je žiadateľ zapísaný, a číslo a značku zápisu žiadateľa do tohto registra,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32c znie:
32c) § 60 až 60b zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 20a ods. 3 písm. b) a § 24 ods. 7 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „táto listina alebo zmluva o žiadateľovi sa nepredkladá, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu,22ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:
22ba) § 16 ods. 4 druhá veta zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 20a ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
údaje o fyzickej osobe, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu, člena dozornej rady, vedúceho útvaru vnútornej kontroly, vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly alebo vedúceho organizačnej zložky žiadateľa, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ako aj kópie dokladu totožnosti a kópie rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak ide o cudzinca;22d) bezúhonnosť sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným výpisu z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,“.
4.
V § 20a ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o cudzinca,22d) bezúhonnosť sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným výpisu z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Na účely preukázania bezúhonnosti fyzickej osoby musia byť aj bez jej súhlasu písomne poskytnuté Národnej banke Slovenska údaje,22fa) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o dotknutej osobe, ako aj kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu dotknutej osoby na účely preverovania totožnosti dotknutej osoby a správnosti poskytnutých údajov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov22fb) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.22fb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22fa a 22fb znejú:
22fa) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2006 Z. z.
22fb) § 10 ods. 1, 5, 6, 7 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 20b ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
údaje o žiadateľovi potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ako aj kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu žiadateľa na účely preverovania jeho totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak ide o cudzinca,22d) bezúhonnosť sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným výpisu z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,“.
6.
V § 24 ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
údaje o fyzickej osobe, ktorá je navrhnutá za člena štatutárneho orgánu, prokuristu alebo člena dozornej rady, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ako aj kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak ide o cudzinca,22d) bezúhonnosť sa preukazuje dokladom o bezúhonnosti obdobným výpisu z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka,“.

Čl. CXVII

Zákon č. 267/2010 Z. z. o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou sa mení takto:
V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená a) až k).

Čl. CXVIII

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z., zákona č. 284/2014 Z. z., zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená c) až h).
2.
V § 4 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného zákona,17a)“.
3.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Údaje podľa odseku 2 písm. c) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
4.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§6a Spracúvanie osobných údajov
(1)
Na účely vedenia evidencie žiadostí, žiadateľov a prijímateľov a na účely konania o poskytnutí dotácie je ministerstvo oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom alebo prijímateľom, a to vrátane osobných údajov všetkých štatutárnych zástupcov právnických osôb, ktoré sa uchádzajú o dotácie, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo platobného účtu, ako aj osobné údaje nevyhnutné na overenie bezúhonnosti žiadateľa podľa registra trestov20a) a ostatné údaje potrebné na preukázanie splnenia podmienok oprávňujúcich poskytnúť dotáciu podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Osobné údaje, ktoré ministerstvo získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;20b) ministerstvo ich môže spracúvať len na účely podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.20c)
(3)
S osobnými údajmi žiadateľov a prijímateľov dotácií podľa tohto zákona, vrátane prijímateľov kultúrnych poukazov, sa môžu oboznamovať zamestnanci ministerstva, spolupracujúce subjekty a orgány výkonu kontroly v rozsahu potrebnom a nevyhnutnom na konanie o poskytnutí dotácií, ich využitiu a overeniu ich správneho využitia v zmysle pridelených dotácií.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20a až 20c znejú:
20a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
20b) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20c) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

Čl. CXIX

Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu8a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zmluva o nájme nehnuteľnosti, zmluva o výpožičke nehnuteľnosti alebo iná listina, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti, zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti alebo inú listinu, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 6 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti, o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti alebo inú listinu, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,“.

Čl. CXX

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 72/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z. a zákona č. 290/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú písmená b) až d) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená b) až f).
2.
V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená d) a e).
3.
V § 4 ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,7aa) okrem právnickej osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná podľa osobitného zákona,7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
7aa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
4.
V § 4 ods. 8 písmeno a) znie:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu7b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
7b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Údaje podľa odseku 7 písm. d) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CXXI

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 190/2013 Z. z., zákona č. 146/2017 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.
2.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a f).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d) a písmená g) a h) sa označujú ako písmená e) a f).
3.
V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
údaje štatutárneho zástupcu žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov12aa) okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:
12aa) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
4.
V § 6 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa čiarka za slovom „žiadateľa“ a slová „pokiaľ to nevyplýva z dokladov predložených podľa písmena a)“.
5.
V § 6 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu12b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
12b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Údaje podľa odseku 2 písm. c) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CXXII

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 340/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.26a) Údaje podľa druhej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 16 ods. 2 písm. b) sa slová „výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov26a)“.

Čl. CXXIII

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení zákona č. 393/2012 Z. z. a zákona č. 96/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
údaje podľa osobitného predpisu42c) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, ktorých stavebná úprava je predmetom financovania, ak žiadateľ nie je vlastníkom týchto priestorov, alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva k priestorom, ktorých stavebná úprava je predmetom financovania, ak žiadateľ je vlastníkom týchto priestorov,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42c znie:
42c) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. CXXIV

Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 444/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
2.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
3.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie označenie písmena b) sa zrušuje.
4.
V § 18 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
5.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).

Čl. CXXV

Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nie je starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4b) Údaje podľa štvrtej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
4b) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CXXVI

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 323/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 237/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 ods. 4 písmeno f) znie:
„f)
stručný odborný životopis žiadateľa a osôb podľa odseku 2 písm. d), doklady o ich dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o žiadateľovi a osobách podľa odseku 2 písm. d) na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v odseku 11,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 28 ods. 11 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“, slová „potvrdením o bezúhonnosti“ sa nahrádzajú slovami „dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo“ a na konci sa pripája táto veta:
„Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o bezúhonnosti má žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,20a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy21b) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.21b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21b znie:
21b) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 28a ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
stručný odborný životopis osôb podľa odseku 2 písm. d), doklady o ich dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi a ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o osobách podľa odseku 2 písm. d) na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v § 28 ods. 11,“.
4.
V § 30 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
5.
V § 84 ods. 7 písmeno e) znie:
„e)
stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky podľa odseku 3, ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o týchto osobách na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v § 28 ods. 11.“.
6.
V § 121 ods. 5 písmeno e) znie:
„e)
stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky podľa § 84 ods. 3, ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o týchto osobách na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v § 28 ods. 11.“.
7.
V § 137 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
stručné odborné životopisy a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom, ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o týchto osobách na účely preukázania a preskúmavania ich bezúhonnosti a kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; ak však ide o cudzincov, ich bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti uvedeným v § 28 ods. 11.“.
8.
V § 163 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Čl. CXXVII

Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 6 ods. 4 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.7a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CXXVIII

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 3 sa za slovami „z registra trestov“ vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú osoby podľa odseku 2 písm. a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.13a) Údaje podľa druhej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 19 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
doklad alebo údaje potrebné na preukázanie bezúhonnosti podľa odseku 3 a“.
3.
V § 20 ods. 2 posledná veta znie:
„Ak došlo k zmene v osobách, vo vzťahu ku ktorým sa pri registrácii preukazuje bezúhonnosť alebo odborná spôsobilosť, prílohou ohlásenia sú vždy údaje alebo doklad podľa § 19 ods. 3 preukazujúci bezúhonnosť alebo doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť nových osôb.“.
4.
V § 44 ods. 3 sa za slovami „z registra trestov“ vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 2 písm. a) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.13a) Údaje podľa druhej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
5.
V § 44 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace alebo“.
6.
V § 45 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
7.
V § 45 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
doklad alebo údaje potrebné na preukázanie splnenia podmienok podľa § 44 ods. 2 a,“.
8.
V § 64 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. CXXIX

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 353/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 319/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 33 ods. 5 štvrtej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
2.
V § 33 ods. 5 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata a šiesta veta, ktoré znejú:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.26a) Údaje podľa piatej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
V § 70 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
4.
V § 73 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 38 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 38 ods. 7“.
5.
V § 73 ods. 3 písm. a) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
6.
V § 74 ods. 2 písm. g) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

Čl. CXXX

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z. a zákona č. 156/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účely preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 5 ods. 7 písmeno d) znie:
„d)
údaje náhradného odborného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov4a) a súhlas s ich spracovaním.“.
3.
V § 6 ods. 5 písmeno h) znie:
„h)
údaje žiadateľa o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;4a) ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,“.
4.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).

Čl. CXXXI

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 druhá veta znie:
„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.“.
2.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
3.
V § 6 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov7a) žiadateľa, člena štatutárneho orgánu, prokuristu, členov dozorných orgánov a zodpovedného zástupcu a súhlas s ich spracovaním,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
4.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Údaje podľa § 6 ods. 2 písm. b) ministerstvo hospodárstva bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
5.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
6.
V § 36 odseky 4 a 6 znejú:
„(4)
K žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku 3 je žiadateľ povinný doložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.7a)
(6)
K žiadosti o zápis do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu podľa odseku 5 je žiadateľ povinný doložiť údaje žiadateľa, členov štatutárneho orgánu alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CXXXII

Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 387/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 16 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie označenie písmena b) sa zrušuje.
2.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Čl. CXXXIII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 296/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 54 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
70a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 54 odsek 10 znie:
„(10)
Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu sú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba, a údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov70a) tejto právnickej osoby a zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba.“.
3.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 27, ktorý znie:
„(27)
Údaje podľa odseku 4 písm. b) a odseku 10 colný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CXXXIV

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z. a zákona č. 176/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o cudzinca, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“.
2.
V § 6 ods. 5 druhej vete sa slová „výpisom z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „základným imaním podľa informácií z obchodného registra“.
3.
V § 27 ods. 12 tretej vete sa slová „výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,46a) a ak ide o cudzinca, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný štátom, ktorého je občanom, nie starší ako tri mesiace“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
46a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
4.
V § 50 odsek 7 znie:
„(7)
Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona účastník konania poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;46a) na účely podľa § 6 ods. 3 a 4, § 27 ods. 3 písm. c), ods. 12 a 13, § 28 ods. 2 písm. d), § 52 ods. 1 písm. d) a § 54 ods. 1 písm. b) a f) poskytne údaje osoby, ktorej výpis z registra trestov sa žiada. Údaje podľa prvej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65b sa vypúšťa.

Čl. CXXXV

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z. a zákona č. 164/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 8 druhej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. c) poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CXXXVI

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a zákona č. 162/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 7 druhej vete sa vypúšťajú prvé slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci odseku 7 sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne žiadateľ o vydanie povolenia údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.17a) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
17a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CXXXVII

Zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 352/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“.
2.
V § 3 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia a štvrtá veta, ktoré znejú:
„Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa tretej vety fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
V § 6 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)“.

Čl. CXXXVIII

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z. a zákona č. 332/2017 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa čiarka za slovom „číslo“ a slová „ak je pridelené; prevádzkovateľ zapísaný v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov ustanovenej zákonom aj výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie podnikateľov“.

Čl. CXXXIX

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 148/2017 Z. z. a zákona č. 292/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
doklady, ktorými účastník konania preukazuje, že má k pozemku alebo k stavbe právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť alebo prevádzkovať na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať jej zmenu alebo udržiavacie práce na nej, ak nie je vlastníkom pozemku a stavieb,“.

Čl. CXL

Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z. a zákona č. 290/2016 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
2.
V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
23a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
4.
V § 10 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,23a)“.
5.
V § 10 ods. 4 písm. a) piaty bod znie:
„5.
údaje podľa osobitného predpisu23b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, bytu v bytovom dome, rozostavanej budove alebo rozostavanej stavbe,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
23b) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 10 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
7.
V § 10 ods. 6 písm. o) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
8.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).
9.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.23a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CXLI

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.24a) Údaje podľa štvrtej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
24a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CXLII

Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 2 a odseku 3 písm. d) až q)“.
2.
V § 6 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
3.
V § 6 ods. 10 písmeno a) znie:
„a)
údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.36a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CXLIII

Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
2.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

Čl. CXLIV

Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 2 poslednej vete a § 11 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3a) Údaje podľa tretej vety regulačný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CXLV

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 ods. 5 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. c) poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.30) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
2.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená a) až f).
3.
V § 15 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
údaje všetkých členov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,30)“.
4.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Údaje podľa odseku 2 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
5.
V § 18 ods. 6 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 5 poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.30) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CXLVI

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.16a) Údaje podľa druhej vety príslušný štátny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 39 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
3.
V § 40 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
4.
V § 42 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až trinásty bod sa označujú ako druhý bod až dvanásty bod.

Čl. CXLVII

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 160/2015 Z. z., zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z. a zákona č. 165/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 2 prvej vete sa slová „výpis z registra trestov člena štátnej komisie nie starší ako tri mesiace a“ nahrádzajú slovami „údaje člena štátnej komisie potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.1) Údaje podľa tretej vety Národná rada Slovenskej republiky bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CXLVIII

Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
4a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Údaje podľa odseku 2 písm. c) komora bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CXLIX

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 138/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;2a) ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2
. V § 14 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
oznámenie, ktoré obsahuje jeho údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;2a) ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,“.
3.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená c) až m).
4.
V § 20 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
oznámenie obsahujúce údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov;2a) ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov, vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace,“.
5.
§ 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2a) Údaje podľa druhej vety fond bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CL

Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.8a) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CLI

Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 5 tretej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie:
„Na účely preukázania a preskúmania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba pred jej vymenovaním údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov22ba) o tejto osobe, a kópiu svojho dokladu totožnosti a kópiu svojho rodného listu na účely preverenia jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy22bb) s tým, že žiadosti o výpis z registra trestov je príslušné podávať22bb) ministerstvo, ak ide o osoby, ktoré vymenúva minister financií Slovenskej republiky, a Národná banka Slovenska, ak ide o osoby vymenúvané guvernérom Národnej banky Slovenska.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22ba a 22bb znejú:
22ba) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
22bb) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. CLII

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 282/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z. a zákona č. 109/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 5 a § 169 ods. 5 sa za slovom „právoplatnosť“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri“.
2.
V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová „nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „vyžiadaným na základe postupu podľa odseku 6“ a slová „obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu“ sa nahrádzajú slovami „obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu“.
3.
V § 24 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Na účely preskúmavania a preukazovania skutočností o dôveryhodnosti podľa odseku 4 písm. a) a § 181 ods. 3 písm. a) sú žiadateľ, ako aj dotknutá osoba povinné písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,25a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o tejto osobe, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov; pritom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov alebo odpisu registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy25b) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov alebo odpis registra trestov.25b)“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:
25a) § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
25b) § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 10 ods. 1, 5, 6, 7, 10 a 11 a § 12 zákona č. 330/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 24 ods. 7 prvej vete sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a c)“.
5.
V § 181 ods. 3 písm. a) sa slová „nie starším ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „vyžiadaným na základe postupu podľa § 24 ods. 6“ a slová „obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu“ sa nahrádzajú slovami „obdobným dokladom nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu,“.
6.
V § 192 ods. 5 sa za druhým slovom „zaisťovne“ vypúšťa čiarka a slová „a predložiť Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zmeny zápisu v obchodnom registri“.

Čl. CLIII

Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 278/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 25 ods. 6 poslednej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.27a) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
27a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CLIV

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 106/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 90 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.122a) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 122a znie:
122a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 100 ods. 3 písm. a) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,“.
3.
V § 100 ods. 6 sa slová „výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace“ nahrádzajú slovami „údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov122a)“.
4.
§ 100 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 písm. a) ministerstvo bezodkladne zašle údaje podľa odseku 6 v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.

Čl. CLV

Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 338/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z. a zákona č. 334/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 15 ods. 3 sa posledná veta nahrádza týmito vetami:
„Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CLVI

Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).
2.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú písmená f) a g).
Doterajšie písmená h) až k) sa označujú ako písmená f) až i).

Čl. CLVII

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z. a zákona č. 107/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 16 odsek 6 znie:
„(6)
Bezúhonnosť podľa odseku 4 a spoľahlivosť podľa odseku 5 písm. a) a b) sa vo výberovom konaní a prijímacom konaní preukazuje odpisom registra trestov; v prijímacom konaní možno bezúhonnosť a spoľahlivosť preukázať aj odpisom registra trestov, ktorý bol služobnému úradu vydaný na účely preukázania bezúhonnosti podľa osobitného zákona.22) Údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov služobný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.“.

Čl. CLVIII

Zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 9 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
údaje podľa osobitného predpisu10a) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a výpis z pozemkovej knihy, alebo inej obdobnej evidencie s identifikáciou parciel podľa katastra nehnuteľností, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané na liste vlastníctva,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
10a) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Čl. CLIX

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 93/2017 Z. z., zákona č. 248/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 144 odsek 2 znie:
„(2)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.67a) Údaje podľa druhej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:
67a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 153 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov67a) a pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
3.
V § 153 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Hospodársky subjekt nie je povinný predložiť doklady podľa prvej vety, ak možno na účely zápisu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.70)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
70) Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).“.
4.
V § 156 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Hospodársky subjekt nie je povinný pri oznámení zmeny údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov doložiť doklad podľa prvej vety, ak možno použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.“.
5.
V § 170 odsek 6 znie:
„(6)
Prílohami námietok doručených úradu, ak ide o námietky podľa odseku 3 písm. a) a b), sú písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a), písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b) alebo doklad o doručení žiadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil.“.

Čl. CLX

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 12 ods. 2 poslednej vete sa vypúšťa čiarka a slová „nie starším ako tri mesiace pred jeho vymenovaním“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 1 písm. b) poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.20a) Údaje podľa tretej vety ministerstvo financií alebo štatutárny orgán správcu kapitoly štátneho rozpočtu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CLXI

Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.“.
2.
V § 8 ods. 5 písm. a) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a c)“.
3.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
4.
V § 8 odsek 7 znie:
„(7)
Bezúhonnosť podľa § 7 ods. 5 sa v prijímacom konaní preukazuje výpisom z registra trestov. Údaje podľa § 7 ods. 7 písm. c) personálny úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
5.
V § 12 ods. 5 písm. b) sa slová „písm. g)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“.
6.
V § 17 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 8 ods. 5 písm. a) až c) a e) až g)“ nahrádzajú slovami „§ 8
ods. 5 písm. a), b) a d) až f)“.
7.
V § 17 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
výpis z registra trestov.“.
8.
V § 17 ods. 5 sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.

Čl. CLXII

Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 8 ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.19a) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
19a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CLXIII

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 11 sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.12a) Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
12a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 5 ods. 4 sa slová „ich spoločnosť vydala, a výpis z obchodného registra“ nahrádzajú slovami „ide o spoločnosť len založenú“.

Čl. CLXIV

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 354/2016 Z. z. a zákona č. 335/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 7 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „nie starším ako tri mesiace“ a za prvú vetu sa vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.6c) Údaje podľa druhej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
6c) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.

Čl. CLXV

Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V § 4 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

Čl. CLXVI

Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 6 písm. d) poskytne štátny občan Slovenskej republiky národnej rade údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.24) Údaje podľa druhej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) na vydanie výpisu z registra trestov.“.
2.
V § 15 ods. 2 písm. g) sa slová „Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“)“ nahrádzajú slovami „generálna prokuratúra“.
3.
V § 38 ods. 4 posledná veta znie:
„Bezúhonnosť sa preukazuje pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“.
4.
V § 38 odsek 5 znie:
„(5)
Občan, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby, na účely preukázania bezúhonnosti podľa odseku 4 poskytne služobnému úradu v žiadosti o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť o zaradenie“) alebo v žiadosti o prijatie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.24) Údaje podľa prvej vety potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov služobný úrad zašle pred vznikom štátnozamestnaneckého pomeru prostredníctvom centrálneho informačného systému v elektronickej podobe generálnej prokuratúre.“.

Čl. CLXVII

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.7a) Údaje podľa tretej vety Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
2.
V § 5 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
oznámenie obsahujúce údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,“.
3.
V § 7 ods. 12 sa slová „Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo kultúry“.
4.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) a d).
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená c) až g).
5.
V § 17 ods. 2 písm. d) sa slová „výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti“ nahrádzajú slovami „oznámenie obsahujúce údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,7a)“.

Čl. CLXVIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018 okrem čl. I § 1 ods. 3 písm. c), čl. III, čl. IV, čl. VI, čl. VII, čl. IX, čl. X štvrtého bodu, čl. XI, čl. XII, čl. XIII prvého, druhého a deviateho bodu, čl. XIV druhého bodu, čl. XV, čl. XVI šiesteho bodu, čl. XVII, čl. XIX druhého bodu, čl. XX až XXIII, čl. XXIV prvého a tretieho bodu, čl. XXV prvého bodu, čl. XXVI, čl. XXVII druhého bodu, čl. XXIX, čl. XXXII prvého až tretieho bodu, piateho až ôsmeho bodu, desiateho bodu, jedenásteho bodu a
§ 76dl v trinástom bode, čl. XXXIII tretieho až piateho bodu, ôsmeho bodu a desiateho bodu, čl. XXXIV, čl. XXXVI, čl. XXXVII, čl. XXXIX, čl. XL prvého až štvrtého bodu, čl. XLI prvého až štvrtého bodu, čl. XLII prvého a tretieho bodu, čl. XLIII, čl. XLIV, čl. XLVI, čl. XLVII, čl. XLIX prvého a druhého bodu, čl. L, čl. LI druhého, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu, čl. LII, čl. LIII, čl. LV až LIX, čl. LXII prvého až tretieho bodu, čl. LXIII prvého až tretieho bodu, čl. LXV, čl. LXVI až LXVIII, čl. LXIX druhého a tretieho bodu, čl. LXX prvého a štvrtého bodu, čl. LXXI prvého, šiesteho a siedmeho bodu, čl. LXXII druhého až šiesteho bodu a desiateho bodu, čl. LXXIII prvého až tretieho bodu, čl. LXXIV prvého, tretieho, piateho a šiesteho bodu, čl. LXXV prvého a tretieho bodu, čl. LXXVI prvého až tretieho bodu, piateho a šiesteho bodu, čl. LXXVII, čl. LXXVIII druhého a tretieho bodu, čl. LXXIX prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. LXXX, čl. LXXXI, čl. LXXXII druhého bodu, čl. LXXXIII prvého až tretieho bodu, dvanásteho a trinásteho bodu, čl. LXXXIV, čl. LXXXV šiesteho, ôsmeho, jedenásteho až trinásteho bodu, čl. LXXXVII, čl. LXXXVIII prvého bodu, čl. LXXXIX prvého a druhého bodu, čl. XC, čl. XCI prvého a druhého bodu, čl. XCII, čl. XCIII druhého a tretieho bodu, čl. XCIV, čl. XCVII prvého až tretieho bodu a ôsmeho bodu, čl. XCVIII tretieho bodu, čl. XCIX prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. C prvého, tretieho a piateho bodu, čl. CI, čl. CII prvého a piateho bodu, ôsmeho bodu, jedenásteho a dvanásteho bodu, čl. CIV prvého až tretieho bodu a siedmeho bodu, čl. CV druhého a tretieho bodu, čl. CVI druhého a tretieho bodu, čl. CVII druhého až piateho bodu, čl. CXI prvého až tretieho bodu, čl. CXII, čl. CXIII, čl. CXIV prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. CXVI tretieho až šiesteho bodu, čl. CXVIII druhého až štvrtého bodu, čl. CXX tretieho a piateho bodu, čl. CXXI tretieho a šiesteho bodu, čl. CXXII, čl. CXXV, čl. CXXVI prvého až tretieho bodu, piateho až siedmeho bodu, čl. CXXVII, čl. CXXVIII prvého až štvrtého bodu, čl. CXXIX prvého a druhého bodu, čl. CXXX prvého až tretieho bodu, čl. CXXXI prvého, tretieho, štvrtého a šiesteho bodu, čl. CXXXIII, čl. CXXXIV prvého, tretieho a štvrtého bodu, čl. CXXXV až CXXXVII, čl. CXL druhého, štvrtého a deviateho bodu, čl. CXLI, čl. CXLII tretieho a štvrtého bodu, čl. CXLIV, čl. CXLV prvého, tretieho až piateho bodu, čl. CXLVI prvého bodu, čl. CXLVII, čl. CXLVIII, čl. CXLIX prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu, čl. CL, čl. CLI, čl. CLII druhého až piateho bodu, čl. CLIII až CLV, čl. CLVII, čl. CLIX prvého a druhého bodu, čl. CLX až CLXII, čl. CLXIII prvého bodu, čl. CLXIV, čl. CLXVI, čl. CLXVII prvého až tretieho bodu a piateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.
1)
Napríklad § 15c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 38 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z.
1a)
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z.
2)
§ 20 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
3)
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3b)
§ 73a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 170 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3ca)
§ 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3cb)
Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov.
3cc)
§ 2 ods. 1 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
3cd)
3ce)
3cf)
3cg)
3ch)
§ 12 ods. 3 písm. w) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 310/2021 Z. z.
3ci)
§ 67 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 96/2013 Z. z.
3cj)
Napríklad zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3ck)
§ 71 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3cl)
§ 79 ods. 1 písm. h) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3cm)
§ 27a zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2019 Z. z.
3cn)
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3d)
§ 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
3e)
§ 211a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
3f)
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 15 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.