Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2023

Znenie účinné: od 01.01.2019
Časové verzie:
376/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019
376
ZÁKON
zo 7. decembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahrádza citáciou „zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
2.
V § 12 písmeno ai) znie:
„ai)
identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 %, a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom kalendárnom štvrťroku,“.
3.
V § 13 ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slová „až s)“ vkladajú slová „a u)“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18c sa citácia „§ 50 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 77 zákona č. 55/2017 Z. z.“.
5.
V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.“.
6.
V § 19 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
záver, v ktorom je posúdená schopnosť alebo neschopnosť plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8.“.
7.
V § 21 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 6.
8.
V § 21 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, môže dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 1 písm. b) na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa § 12 písm. ai). Agentúra dočasného zamestnávania nesmie štátneho príslušníka tretej krajiny podľa druhej vety v rámci udeleného prechodného pobytu na účel zamestnania dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi.“.
9.
V § 21 ods. 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a na konci sa pripája táto veta: „Na účely prvej vety a § 21b ods. 7 druhej vety sa do počtu štátnych príslušníkov tretej krajiny
a)
nezapočítavajú u agentúry dočasného zamestnávania štátni príslušníci tretej krajiny, ktorých agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelila na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi,
b)
započítavajú aj štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sú k užívateľskému zamestnávateľovi dočasne pridelení na výkon práce.“.
10.
V § 21a ods. 3 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ak zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6 najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty“.
11.
V § 21b ods. 2 písm. b) sa slová „o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,“ nahrádzajú slovami „o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,22ha) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ha znie:
„22ha) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z.“.
12.
V § 21b ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, aj identifikačné údaje užívateľského zamestnávateľa,“.
13.
V § 21b ods. 2 písm. e) a ods. 4 písm. c) sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
14.
V § 21b odsek 3 znie:
„(3)
Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že
a)
zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo hostiteľský subjekt neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
b)
zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6 najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 7,
c)
rozhodnutie alebo doklad podľa odseku 2 písm. b) zodpovedá požadovanému vzdelaniu a
d)
agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety.“.
15.
V § 21b ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „je“ vkladá slovo „aj“.
16.
V § 21b ods. 4 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „krajiny,“ vkladajú slová „užívateľský zamestnávateľ, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety,“.
17.
V § 21b ods. 4 písm. a) prvom bode sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladá čiarka a slová „užívateľský zamestnávateľ“.
18.
V § 21b ods. 4 písm. a) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
19.
V § 21b ods. 4 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu“.
20.
V § 21b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je, že agentúra dočasného zamestnávania na žiadosť úradu predloží kópiu dohody o dočasnom pridelení zamestnancov medzi agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom a kópiu dohody o dočasnom pridelení medzi agentúrou dočasného zamestnávania a štátnym príslušníkom tretej krajiny.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.
21.
V § 21b ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na formulári, ktorého vzor určí ústredie“.
22.
V § 21b ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, podmienky podľa druhej vety musí spĺňať užívateľský zamestnávateľ; na preukázanie splnenia týchto podmienok užívateľským zamestnávateľom sa rovnako vzťahuje tretia veta.“.
23.
V § 21b ods. 8 úvodnej vete sa za slovo „zamestnanie“ vkladajú slová „alebo dočasné pridelenie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety,“.
24.
V § 21b ods. 10 druhá veta znie: „Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší toto potvrdenie, ak
a)
zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt
1.
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo
2.
prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 4 písm. a) prvom bode,
b)
zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľskému subjektu bola uložená pokuta uvedená v odseku 4 písm. a) druhom bode,
c)
agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania podľa § 31 ods. 2, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, alebo
d)
dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi podľa odseku 2 písm. c) skončilo pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo toto potvrdenie vydané.“.
25.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že
a)
zamestnávateľ, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
1.
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, a
2.
splnil povinnosť podľa § 62 ods. 6 najmenej desať pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 9, alebo najmenej päť pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania a
b)
rozhodnutie alebo doklad podľa odseku 4 písm. b) zodpovedá požadovanému vzdelaniu.“.
26.
V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „je“ vkladá slovo „aj“.
27.
V § 22 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
28.
V § 22 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu“.
29.
V § 22 ods. 4 písm. b) celom texte sa slová „najvyššom dosiahnutom“ nahrádzajú slovom „požadovanom“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak ide o regulované povolanie,“.
30.
V § 22 ods. 12 písm. c) druhý bod znie:
„2.
nie sú splnené podmienky podľa odsekov 2 a 3 alebo“.
31.
V § 23 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
32.
V § 23 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 21 ods. 5 a“.
33.
V § 23a ods. 1 písm. c) treťom bode sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
34.
V § 23a ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „pracovnoprávneho vzťahu alebo“.
35.
V § 23a ods. 1 písm. ag) prvom bode sa vypúšťa slovo „alebo“ a v druhom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripája sa slovo „alebo“.
36.
V § 23a ods. 1 sa písmeno ag) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,“.
37.
V § 23b ods. 11 písm. b) sa slová „ods. 9 druhej vety“ nahrádzajú slovami „ods. 10 písm. a) až c)“.
38.
V § 23b sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, povinnosti podľa odseku 1, odseku 2 prvej vety a druhej vety a odseku 3 plní užívateľský zamestnávateľ.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.
39.
V § 31 ods. 3 písm. f) sa slová „občan, ktorý bol“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba, ktorá bola“ a slovo „poškodený“ sa nahrádza slovom „poškodená“.
40.
V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
zistenia neschopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8 na základe posudku podľa § 19 ods. 7 alebo § 20 ods. 4.“.
41.
V § 54 ods. 1 písm. d) sa za slovo „zamestnanie“ vkladajú slová „alebo záujemcov o zamestnanie“.
42.
§ 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.60aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60aa znie:
„60aa) Napríklad § 26 zákona č. 55/2017 Z. z.“.
43.
§ 67 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Úrad poskytuje obci informácie o štátnom príslušníkovi tretej krajiny podľa § 22 ods. 5 písm. a) a § 23b ods. 6 písm. a) uvedením jeho mena, priezviska a miesta pobytu.“.
44.
V § 68a sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zamestnávateľovi za porušenie povinnosti podľa § 62 ods. 6 do 300 eur.“.
45.
V § 70 ods. 7 písm. d) sa za slovo „úradu“ vkladá slovo „splatné“.
46.
V § 70 ods. 7 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu63aaaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63aaaa znie:
„63aaaa) Štvrtá časť tretia hlava zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
47.
V § 70 ods. 8 poslednej vete sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „druhého“ a slová „písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b)“.
48.
Za § 72ah sa vkladá § 72ai, ktorý vrátane nadpisu znie:
§72ai Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Úrad posúdi žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podané pred
1. januárom 2019 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.
(2)
Úrad posúdi žiadosť o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona podanú pred 1. januárom 2019 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018.“.
49.
V prílohe č. 1 písm. A sa písmeno c) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
miesto výkonu práce (štát),“.
50.
V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno a) dopĺňa štrnástym bodom a pätnástym bodom, ktoré znejú:
„14.
typ a účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky, ak bol udelený,
15.
adresa pobytu na území Slovenskej republiky,“.
51.
V prílohe č. 1 písm. D písm. b) úvodnej vete sa za slovo „zamestnávateľovi,“ vkladajú slová „užívateľskom zamestnávateľovi, informujúcej organizácii,“.
52.
V prílohe č. 4 sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod až šestnásty bod sa označujú ako prvý bod až pätnásty bod.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 95/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 347/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
2.
V § 13 ods. 6 sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „až 5“.
3.
V § 13 ods. 8 sa za slová „odseku 4“ vkladajú slová „alebo že zamestnávateľ nedodržal podmienky podľa odseku 5“.
4.
V § 43 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné.“.
5.
V § 223 ods. 2 sa za slová „prvej časti,“ vkladajú slová „§ 43 ods. 4 druhej vety,“.

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z. a zákona č. 366/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 7 sa písmeno m) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu,44c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 44c znie:
„44c) § 36 ods. 1 písm. u) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 376/2018 Z. z.“.
2.
§ 29b ods. 12 sa slová „c), i), n), o), u)“ nahrádzajú slovami „c), i), m) piateho bodu, n), o), u)“.

Čl. IV

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z. a zákona č. 108/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 35a sa citácia „§ 21 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2017 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 21 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 16 sa vypúšťa odsek 15.
Doterajšie odseky 16 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 17.
3.
V § 17 odsek 8 znie:
„(8)
Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak
a)
zistí skutočnosti, ktoré by odôvodňovali neudelenie národného víza,
b)
je štátny príslušník tretej krajiny administratívne vyhostený, alebo ak mu bol uložený trest vyhostenia,
c)
štátny príslušník tretej krajiny neplní účel, na ktorý bolo národné vízum udelené,
d)
bol štátny príslušník tretej krajiny odsúdený za spáchanie úmyselného trestného činu,
e)
štátny príslušník tretej krajiny je nežiaducou osobou,
f)
štátny príslušník tretej krajiny závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo
g)
štátny príslušník tretej krajiny požiada o zrušenie platnosti národného víza.“.
4.
V § 18 sa vypúšťajú slová „a 15“.
5.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 45a a 45b sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“ a slová „zákona č. 82/2017 Z. z.“ sa nahrádzajú slovami „neskorších predpisov.“.
6.
V § 23 ods. 6 písm. e) sa vypúšťajú slová „pracovnoprávneho vzťahu alebo“.
7.
V § 32 ods. 2 písm. e) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 a bude zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave,“.
Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.
8.
V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.61)“.
9.
V § 32 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 1,
1.
písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania alebo pracovnou zmluvou,
2.
rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu62) alebo dokladom o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie, okrem základného vzdelania,“.
10.
V § 32 ods. 10 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 28, § 29 alebo § 30, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.“.
11.
V § 33 ods. 3 prvá veta znie: „Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada písomne potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta44) do siedmich dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32 od príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.“.
12.
V § 33 ods. 3 sa za slovo „žiadateľa,“ vkladajú slová „ak ide o dočasne prideľovaného štátneho príslušníka tretej krajiny,63) aj identifikačné údaje užívateľského zamestnávateľa,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
„63) § 21 ods. 4 druhá veta zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 33 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 1 do 30 dní od doručenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude vykonávať zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okrese podľa osobitného predpisu,63a) a ak zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o dočasne prideľovaného štátneho príslušníka tretej krajiny, spĺňa podmienku podľa osobitného predpisu.63b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 63a a 63b znejú:
„63a) § 12 písm. ai) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
63b) § 21b ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 33 ods. 8 písmeno e) znie:
„e)
štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových služieb alebo technologické centrum,50c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50c znie:
„50c) § 5 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z.“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 61aa sa citácia „§ 21b ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 21b ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 45 ods. 4 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo ak ide o zmenu druhu pobytu.“.
17.
V § 61a ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
výkonu väzby, nahradenia väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu trestu domáceho väzenia,“.
18.
V § 73 ods. 4 sa vypúšťa veta „Platnosť dokladu o pobyte musí vždy skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny.“.
19.
V § 73 ods. 11 sa vypúšťa veta „Platnosť dokladu o pobyte sa musí vždy skončiť najmenej 90 dní pred skončením platnosti cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny.“.
20.
V § 73 ods. 18 sa za slovo „zamestnávateľa,“ vkladajú slová „ak ide o dočasne prideleného štátneho príslušníka tretej krajiny, aj názov, adresu a identifikačné číslo užívateľského zamestnávateľa,“.
21.
V § 115 odsek 11 znie:
„(11)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné každých šesť mesiacov písomne zaslať ministerstvu vnútra zmeny, ktoré nastali v zozname centier podnikových služieb alebo v zozname technologických centier.“.
22.
V § 125 ods. 1 poslednej vete sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 33 ods. 8 písm. d).“.
23.
V § 125 ods. 6 sa slová „svoje stanovisko obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s udelením pobytu zašlú“ nahrádzajú slovami „pri nesúhlase s udelením pobytu zašlú nesúhlasné stanovisko“.
24.
Za § 131f sa vkladá § 131g, ktorý vrátane nadpisu znie:
§131g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. januárom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 1. januára 2019 sa dokončia len vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(2)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné do 30 dní od účinnosti tohto zákona zaslať ministerstvu vnútra písomný zoznam technologických centier.“.
25.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa deviaty bod a desiaty bod.
Doterajšie body 11 až 21 sa označujú ako body 9 až 19.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.