Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 2023

191/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014
191
ZÁKON
z 12. marca 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IV

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa text za bodkočiarkou.
2.
V § 9 ods. 2 sa slová „posudkom Sociálnej poisťovne“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím Sociálnej poisťovne“.
3.
V § 34 ods. 10 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
4.
V § 35 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole podľa osobitných predpisov.39)“.
5.
V § 36 ods. 1 písmeno b) sa vypúšťa text za bodkočiarkou.
6.
V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až m) sa označujú ako písmená h) až l).
7.
§ 48 sa vypúšťa.
8.
V § 49 odsek 1 znie:
„(1)
Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5.“.
9.
V § 51 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.“.
10.
V § 51 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za absolventa školy sa na účely tohto ustanovenia okrem absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a) považuje každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
11.
V § 51 ods. 4 prvá veta znie: „Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne.“.
12.
V § 51 ods. 5 sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“ a slová „odseku 8 písm. g)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 9 písm. g)“.
13.
V § 51 ods. 9 v úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a v písmene h) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
14.
V § 51 ods. 10 v úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“ a v písmene g) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
15.
V § 52 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a 40 hodín mesačne okrem mesiaca, v ktorom sa aktivačná činnosť začala“.
16.
V § 52 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok podľa prvej vety možno použiť aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou; obsah ďalších nákladov určí ústredie vnútorným predpisom.“.
17.
V § 52 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
sa vykonáva dobrovoľnícka práca.“.
18.
V § 52 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).
19.
V § 54 ods. 3 sa citácia „§ 46“ nahrádza citáciou „§ 46 a 47“.
20.
V § 55 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2.“.
21.
V § 56 ods. 1 sa za slovo „pracoviska“ vkladajú slová: „a príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov v porovnaní s preukázanými nákladmi na vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
22.
V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Výška príspevku podľa odseku 1 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.“.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 13.
23.
V § 56 odsek 4 znie:
„(4)
Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a)
rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo s úpravou ich priestorov,
b)
vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na vykonávanie činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písmena b),
d)
platbami z lízingu na nákup motorového vozidla.“.
24.
V § 56 ods. 5 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
25.
V § 56 odsek 6 znie:
„(6)
Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.
26.
V § 56 ods. 7 sa slová „odsekov 2 až 5“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a na konci sa vypúšťajú slová „s výnimkou lízingu na nákup motorového vozidla“.
27.
V § 56 ods. 8 sa slová „odsekov 2 až 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
28.
V § 56 ods. 9 sa slová „odsekov 2 až 5“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
29.
V § 56 ods. 12 sa slová „odsekoch 8 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekoch 9 a 10“.
30.
V § 57 ods. 1 sa slová „začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku“ nahrádzajú slovami „úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a na úhradu preukázaných dodatočných nákladov v porovnaní s preukázanými nákladmi na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačom o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
31.
V § 57 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Výška príspevku podľa odseku 1 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
32.
V § 57 odsek 5 znie:
„(5)
Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s
a)
rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo s úpravou ich priestorov na účely prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),
b)
vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,
c)
inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písm. b),
d)
platbami z lízingu na nákup motorového vozidla.“.
33.
V § 57 odsek 6 znie:
„(6)
Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.
34.
V § 57 ods. 7 sa za slovo „Príspevok“ vkladajú slová „podľa odseku 1“ a na konci sa vypúšťajú slová „s výnimkou lízingu na nákup motorového vozidla“.
35.
V § 57 odsek 8 znie:
„(8)
Príspevok podľa odseku 1 poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, alebo úrad, v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) trvalý pobyt.“.
36.
V § 57 ods. 9 v prvej vete sa slová „odsekov 3 až 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
37.
V § 57 ods. 9 v druhej vete sa slová „troch rokov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
38.
V § 57 ods. 9 v tretej vete sa slová „odsekov 3 až 6“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
39.
V § 59 ods. 1 sa za slovo „zamestnávateľovi“ vkladajú slová „alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
40.
V § 59 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti.“.
41.
V § 59 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo počas trvania, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).“.
42.V § 59 odsek 5 znie:
„(5)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sídlo alebo úrad, v ktorého územnom obvode má samostatne zárobkovo činná osoba trvalý pobyt.“.
43.
V § 59 ods. 6 sa za slovo „zamestnávateľom“ vkladajú slová „alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.
44.
§ 59 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), uzatvára s pracovným asistentom zmluvu60a) o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „zmluva"). Zmluva obsahuje najmä
a)
druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,
b)
miesto výkonu činností pracovného asistenta,
c)
dohodnutý pracovný čas,
d)
práva a povinnosti pracovného asistenta,
e)
výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(8)
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy podľa odseku 7 alebo jej kópiu príslušnému úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka.“.
45.
V § 60 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
46.
V § 61 odsek 2 znie:
„(2)
Kumulácia poskytnutých príspevkov podľa § 56, § 59 a § 60 na to isté pracovné miesto počas troch rokov a kumulácia poskytnutých príspevkov podľa § 57, § 59 a § 60 na to isté pracovné miesto počas dvoch rokov nesmie prekročiť sumu celkovej ceny práce za tie isté obdobia.“.
47.
V § 61 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 a 2“.
48.
V § 70 ods. 8 sa slová „podľa § 46 a 47“ nahrádzajú slovami „podľa § 46 okrem odseku 4 a § 47“.
49.
V § 72 ods. 1 sa slovo „posudku“ nahrádza slovom „rozhodnutia“.

Čl. VII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 52 sa dopĺňa odsekom 37, ktorý znie:
„(37)
Kurzový rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo záväzku zaúčtovanom pri ich vzniku a hodnotou po precenení v období, v ktorom dochádza k inkasu pohľadávky, respektíve platbe záväzku, zahrnie sa do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu pohľadávky alebo k platbe záväzku.“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2004 okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha
k zákonu č. 472/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priamych daní (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 336, 27.12.1977) – zmenená smernicou Rady 79/1070/EHS zo 6. decembra 1979 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 331, 27.12.1979), smernicou Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 076, 23.3.1992) a smernicou Rady 2003/93/ES zo 7. októbra 2003 (Úradný vestník Európskej únie, L 264, 15.10.2003).