Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 2024

Znenie účinné: od 30.03.2022
Časové verzie:
92/2022 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2022
92
ZÁKON
z 22. marca 2022
o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 299/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 305/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 340/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 209/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 454/2021 Z. z. a zákona č. 512/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 89 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Na účely zriadenia platobného účtu a služieb s ním súvisiacich možno preukázať totožnosť klienta, ktorým je fyzická osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,74e) dokladom totožnosti podľa odseku 3 písm. a). Ak to nie je možné, za doklad totožnosti sa považuje aj doklad o udelení alebo predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky pre fyzickú osobu, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,74e) spolu s iným platným dokladom umožňujúcim zistenie podoby tváre a údajov aspoň v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátna príslušnosť. Údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti môže byť nahradený čestným vyhlásením klienta.
(9)
Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná zrušiť platobný účet zriadený v prospech fyzickej osoby podľa odseku 8 k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončí tejto fyzickej osobe poskytovanie dočasného útočiska podľa osobitného predpisu,74f) ak táto fyzická osoba nepreukáže svoju totožnosť podľa odseku 3 písm. a) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom jej skončí poskytovanie dočasného útočiska podľa osobitného predpisu.74f)
(10)
Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky postupuje podľa odseku 8 druhej alebo tretej vety, povinnosť vykonať overenie identifikácie podľa osobitného predpisu sa považuje za splnenú.74g)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74e až 74g znejú:
74e) § 29 až 36 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74f) § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74g) § 8 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 104/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 376/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 160/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 34/2019 Z. z. a zákona č. 389/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
zabezpečuje osobitnú ochranu pamiatkového fondu v období mimoriadnej situácie,11) krízovej situácie,10b) v čase vojny a vojnového stavu,26) v období 12 mesiacov po ich ukončení a v období 12 mesiacov po prírodnej katastrofe alebo inej mimoriadnej udalosti, ktorá mala nepriaznivý vplyv na stav pamiatkového fondu; osobitná ochrana pamiatkového fondu predstavuje súhrn činností a opatrení zameraných na predchádzanie poškodenia a záchranu pamiatkového fondu vrátane poskytnutia materiálnej pomoci na tento účel formou darovania.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) § 11 ods. 7 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§45b Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní je ministerstvo, rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom a príspevková organizácia zriadená ministerstvom oprávnená poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe materiálnu pomoc na účel ochrany kultúrneho dedičstva na území Ukrajiny. Materiálna pomoc sa poskytuje formou darovania.3a)“.

Čl. III

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 95/2019 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 360/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 410/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 345/2021 Z. z. a zákona č. 415/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 113ak sa vkladá § 113al, ktorý vrátane nadpisu znie:
§113al Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
Tehotná študentka, ktorá je štátnou občiankou Ukrajiny alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je odídencom, sa počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny považuje na účely priznávania tehotenského štipendia za študentku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.“.

Čl. IV

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 494/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 99/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 98/2019 Z. z. a zákona č. 477/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. g) a ods. 3 písm. j) sa za slovo „členom,“ vkladajú slová „alebo návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie ďalších úloh na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom,“.
2.
V § 7 ods. 11 sa za slová „ktoré sú“ vkladajú slová „podľa § 6 ods. 2 písm. g)“ a za slovo „republiky“ sa vkladajú slová „alebo na plnenie ďalších úloh na území Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom,“.
3.
V § 13 ods. 5 sa za slová „§ 7 ods. 2 písm. d)“ vkladá čiarka a slová „ktorý velí ozbrojeným silám určeným na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,“.

Čl. V

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 198/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z. a zákona č. 55/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 31 ods. 1 úvodnej vete a v odseku 10 sa slovo „ODÍDENEC“ nahrádza slovami „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.
2.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Na odídenca sa primerane vzťahujú § 22 ods. 1, 2, 4 a 6 až 8, § 23 ods. 1 až 5 a § 23d ods. 1 s tým, že ministerstvo odídenca po skončení pobytu v záchytnom tábore umiestni do humanitného centra. Ak nemožno umiestniť odídenca do humanitného centra alebo do iného azylového zariadenia a neposkytuje sa ani príspevok podľa § 36a, odídencovi sa poskytnú prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra. Ak sa odídenec ubytuje mimo azylového zariadenia, je povinný bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu.“.
3.
V § 36a odsek 2 znie:
„(2)
Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (ďalej len „oprávnená osoba“). Oprávnená osoba je povinná predložiť obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády podľa odseku 9. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Príspevok sa neposkytuje osobe, na ktorú sa vzťahuje poskytovanie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi podľa osobitného predpisu13b) alebo osobe, ktorá má nárok na akékoľvek iné peňažné plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania odídencovi podľa osobitných predpisov.13c) Príspevok sa neposkytuje ani osobe, ktorá si uplatní nárok na poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení. Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022. Obec je oprávnená na účely poskytnutia príspevku spracovávať osobné údaje uvedené v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi a vo výkaze podľa odseku 7; obec je oprávnená tieto údaje overovať v informačnom systéme podľa osobitného predpisu,13d) prípadne v súčinnosti s ministerstvom. Nehnuteľnosť podľa prvej vety musí spĺňať minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu.13e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b až 13e znejú:
13b) § 27k zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z. z.
13c) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
13d) § 12 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 216/2008 Z. z.
13e) § 62 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 533/2021 Z. z.
§ 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.“.
4.
V § 36a sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti podľa odseku 2 prvej vety a táto nehnuteľnosť má
a)
jednu obytnú miestnosť13f) a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydaným podľa odseku 9 by presiahla 500 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 500 eur za kalendárny mesiac,
b)
dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydaným podľa odseku 9 by presiahla 750 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 750 eur za kalendárny mesiac,
c)
tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydaným podľa odseku 9 by presiahla 1 000 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 000 eur za kalendárny mesiac,
d)
štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s nariadením vlády vydanom podľa odseku 9 by presiahla 1 250 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 250 eur za kalendárny mesiac.
(4)
Príspevok možno poskytnúť aj ďalším oprávneným osobám, a to právnickým osobám, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú,13g) ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu.13h) Ubytovanie podľa prvej vety musí spĺňať požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu.13i) Ďalšia oprávnená osoba podľa prvej vety je povinná pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie oznámiť obci, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Príspevok ďalším opraveným osobám podľa prvej vety sa poskytuje za noc ubytovania odídenca v sume v súlade s nariadením vlády vydaným podľa odseku 9, najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu oznámenej ubytovacej kapacity; ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie nachádza byt, na určenie súhrnnej sumy príspevkov za ubytovanie odídencov v tomto byte sa použije odsek 3.
(5)
Ďalšími oprávnenými osobami sú aj obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytujú ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti; ustanovenie odseku 4 sa použije rovnako. Rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia je oprávnená poskytnúť bezodplatne ubytovanie odídencovi, pričom štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje.
(6)
Na účely poskytovania a vyplácania príspevku ďalším oprávneným osobám sa vzťahujú odsek 2 druhá až desiata veta a odsek 7 rovnako.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 7 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13f až 13i znejú:
13f) § 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
13g) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
13h) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
13i) § 62 ods. 1 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 533/2021 Z. z.
§ 9 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z.“.
5.
V § 36a odsek 7 znie:
„(7)
Obec vypláca príspevok oprávnenej osobe, ak sú splnené podmienky podľa odseku 2 a oprávnená osoba predložila obci výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva; uvedený výkaz oprávnená osoba predkladá do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi. Obec zasiela ministerstvu prehľad o uplatnených príspevkoch do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Obec v prehľade o uplatnených príspevkoch uvedie identifikačné údaje oprávnených osôb alebo identifikačné údaje ďalších oprávnených osôb, adresu nehnuteľnosti oprávnenej osoby podľa odseku 2 prvej vety alebo adresu nehnuteľnosti ďalšej oprávnenej osoby podľa odseku 4, počet obytných miestností v tejto nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti, identifikačné údaje odídencov, ktorým oprávnené osoby alebo ďalšie oprávnené osoby poskytovali ubytovanie v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom kalendárnom mesiaci, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania ubytovania odídencovi v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom kalendárnom mesiaci, sumu príspevku za odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom kalendárnom mesiaci, odtlačok úradnej pečiatky obce, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za obec. Ministerstvo poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Ministerstvo zverejní vzory prehľadov o uplatnených príspevkoch na svojom webovom sídle. Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom.“.
6.
V § 36a ods. 8 sa slovo „nároku“ nahrádza slovami „splnenia podmienok“ a vypúšťajú sa slová „podľa odseku 2“.
7.
V § 36a ods. 9 písm. c) sa slovo „prenajímateľovi“ nahrádza slovami „oprávnenej osobe alebo ďalšej oprávnenej osobe“.
8.
§ 36a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Vláda môže nariadením ustanoviť
a)
ďalšie oprávnené osoby,
b)
iné podmienky poskytovania príspevku pre ďalšie oprávnené osoby podľa písmena a).“.
9.
Za § 54d sa vkladajú § 54e a 54f, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§54e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ vydaný podľa doterajších predpisov sa považuje za doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.
(2)
Ak sa uplatňuje príspevok podľa § 36a aj za dni predchádzajúce dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, a tieto dni pripadli na mesiac február 2022, oprávnená osoba alebo ďalšia oprávnená osoba zahrnie údaje za dni ubytovania v mesiaci február 2022 do výkazu za mesiac marec 2022.
(3)
Ak ďalšia oprávnená osoba poskytla ubytovanie odídencovi pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, plní oznamovaciu povinnosť podľa § 36a ods. 4 na účely poskytnutia príspevku podľa § 36a do 10 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
(4)
Povinnosť odídenca podľa § 36a ods. 2 oznámiť obci, že mu oprávnená osoba alebo ďalšia oprávnená osoba poskytuje ubytovanie sa prvýkrát uplatní počas poskytovania ubytovania v mesiaci apríl 2022.
§54f Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
Žiadateľ, ktorý je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu aj pred uplynutím deviatich mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa na účely prvej vety považuje manžel štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.“.

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 258/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 330/2020 Z. z., zákona č. 365/2020 Z. z., zákona č. 372/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 388/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 126/2021 Z. z., zákona č. 130/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 265/2021 Z. z., zákona č. 283/2021 Z. z., zákona č. 355/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 412/2021 Z. z., zákona č. 431/2021 Z. z. a zákona č. 454/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293fq sa dopĺňa § 293fr, ktorý vrátane nadpisu znie:
§293fr Prechodné ustanovenia v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom Ukrajiny, sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti na Ukrajine alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine; § 26 ods. 6 sa vzťahuje rovnako.
(2)
Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba mala prerušené poistenie podľa odseku 1; § 138 ods. 16 sa vzťahuje rovnako.
(3)
Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa odseku 2, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie; § 6 ods. 2, § 73 ods. 5 a 6 a § 78a sa vzťahujú rovnako.
(4)
Počas obdobia, v ktorom sa občan Ukrajiny v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území z dôvodu výkonu služby vo vojsku Ukrajiny, výkonu brannej povinnosti na Ukrajine alebo výkonu odvodnej povinnosti na Ukrajine, sa § 146 ods. 3 a § 237a ods. 2 neuplatňujú.“.

Čl. VII

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 490/2008 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 354/2016 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 470/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:
§14b Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, ktorá je odídencom16) a ktorá z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť podľa § 3 ods. 7 môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“) preukázať bezúhonnosť podľa § 3 ods. 7 aj čestným vyhlásením, ktoré fyzická osoba predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru.
(2)
Ak fyzická osoba preukázala bezúhonnosť čestným vyhlásením podľa odseku 1 považuje sa za bezúhonnú, ak sa nepreukáže opak.
(3)
Preukázanie nepravdivosti čestného vyhlásenia podľa odseku 1 je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.
(4)
Fyzická osoba, ktorá preukázala bezúhonnosť čestným vyhlásením podľa odseku 1 a jej pracovný pomer trvá, je povinná do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie preukázať bezúhonnosť podľa § 3 ods. 7.
(5)
Ak fyzická osoba nesplní povinnosť podľa odseku 4 pracovný pomer skončí uplynutím dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
16) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 480/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 23b sa vkladá § 23c, ktorý znie:
§23c
Vláda Slovenskej republiky môže na obdobie trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a na obdobie dvoch mesiacov po ich ukončení ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a dĺžku platnosti potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie. Ustanovenia zákona, ktoré upravujú podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a dĺžku platnosti potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie sa neuplatňujú v rozsahu úpravy podmienok zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a dĺžky platnosti potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie ustanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky podľa prvej vety.“.
2.
V § 54 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy na podporu integrácie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý je žiadateľom o azyl, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, s cieľom uľahčiť jeho sociálne začlenenie a integráciu na trh práce poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie jeho zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce, ktoré realizuje ústredie alebo úrad.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
3.
V § 54 ods. 6 až 8 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 2 a 5“.
4.
V § 70 ods. 6 sa slová „a g) a ods. 2“ nahrádzajú slovami „a g), ods. 2 a 5“.
5.
Za § 72at sa vkladá § 72au, ktorý vrátane nadpisu znie:
§72au Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine“), sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 21b ods. 8 písm. a) a povolenie na zamestnanie podľa § 22 ods. 9 písm. a).
(2)
Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta na účely vydania nového dokladu „Dodatočné údaje o zamestnaní“ podľa osobitného predpisu67) aj na žiadosť zamestnávateľa. Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa prvej vety sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie. Zamestnávateľ k žiadosti podľa druhej vety priloží doklady podľa § 21b ods. 2 písm. a), b), d) a e) a ods. 5 a písomný súhlas štátneho príslušníka tretej krajiny s touto žiadosťou spolu s overením pravosti jeho podpisu.
(3)
Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého začal zamestnávať podľa § 23a ods. 1 písm. u) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, na rovnakom pracovnom mieste aj po uplynutí šiestich týždňov až do skončenia konania o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania.
(4)
Zamestnávateľ môže počas mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine a v období dvoch mesiacov po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s konfliktom na Ukrajine zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny na rovnakom pracovnom mieste aj počas konania o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania.
(5)
Na odseky 3 a 4 sa rovnako vzťahuje § 23a ods. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67 znie:
67) § 73 ods. 18 druhá veta zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IX

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z .z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 158/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 319/2020 Z. z., zákona č. 346/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 347/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 213/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 264/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z., zákona č. 2/2022 Z. z. a zákona č. 67/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30a odsek 1 znie:
„(1)
Dočasnou odbornou stážou (ďalej len „stáž“) sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom; stážistom je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý má uznaný doklad o vzdelaní podľa osobitného predpisu24da) na účely výkonu zdravotníckeho povolania podľa § 27 a vykonáva odborné pracovné činnosti
a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom,
b)
pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne spôsobilého na výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 u poskytovateľa podľa písm. a) (ďalej len „dohliadajúci zdravotnícky pracovník“), ak ide o výkon odborných pracovných činností v príslušnom zdravotníckom povolaní; ak nie je prítomný dohliadajúci zdravotnícky pracovník, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci zdravotnícky pracovník.“.
2.
V § 30a ods. 2 sa vypúšťajú slová: „ústavnej zdravotnej starostlivosti“.
3.
V § 30a odsek 3 znie:
„(3)
Poskytovateľ, u ktorého stážista začal vykonávať stáž, je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel výkonu kontroly elektronickou formou
a)
meno a priezvisko stážistu,
b)
dátum narodenia stážistu,
c)
štátne občianstvo stážistu,
d)
evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,24da)
e)
meno a priezvisko dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,
f)
informáciu, že stážista predložil všetky dokumenty podľa odseku 2.“.
4.
V § 30a sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, poskytovateľ, u ktorého stážista vykonáva stáž, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúci zdravotnícky pracovník vykonával odborný dohľad najviac nad troma stážistami a bol osobne prítomný pri výkone stáže; v čase neprítomnosti dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci zdravotnícky pracovník.
(5)
Poskytovateľ, ktorý poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť, je povinný zabezpečiť, aby dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom bol zdravotnícky pracovník s najmenej trojročnou odbornou praxou a aby odborný dohľad podľa odseku 4 vykonával dohliadajúci zdravotnícky pracovník najviac nad jedným stážistom.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 9.
5.
V § 37 ods. 9 sa vypúšťajú slová: „podľa § 36 ods. 1 písm. b) až e)“.
6.
V § 82 ods. 21 v písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. a)“ a v písmene b) sa slová „§ 30a ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 30a ods. 4 a 5“.
7.
Za § 102aq sa vkladá § 102ar, ktorý vrátane nadpisu znie:
§102ar Prechodné ustanovenia počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny sa povinnosť podľa § 30 ods. 3 písm. c) až f) považuje za splnenú aj priložením
a)
čestného vyhlásenia o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho štátu zakázaný výkon zdravotníckeho povolania,
b)
fotokópie dokladov o vzdelaní,
c)
čestného vyhlásenia o ovládaní štátneho jazyka alebo anglického jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon príslušného zdravotníckeho povolania,
d)
čestného vyhlásenia o bezúhonnosti podľa § 38 ods. 1.“.

Čl. X

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 540/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§5b Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako opatrenie hospodárskej mobilizácie
Ak je poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby uložené opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu,13a) zabezpečí aj poskytovanie inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti v mieste určenom ministerstvom zdravotníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
13a) § 3 písm. r) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 92/2022 Z. z.“.

Čl. XI

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 81/2021 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z., zákona č. 150/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 540/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. j) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nezaopatrené dieťa je verejne zdravotne poistené aj v čase, kedy sa na zákonného zástupcu dieťaťa vzťahuje odsek 11,“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Verejne zdravotne poistená nie je fyzická osoba, ktorá je občanom iného štátu, počas obdobia, v ktorom sa v tomto inom štáte zdržiava z dôvodov výkonu služby vo vojsku tohto štátu, výkonu brannej povinnosti alebo výkonu odvodnej povinnosti v tomto inom štáte.“.
3.
Nadpis pod § 9h znie:
„Úhrada zdravotnej starostlivosti pre cudzinca, ktorý nie je verejne zdravotne poistený“.

4.
V § 9h sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti15) má cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je cudzinec, ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko.16hdaa) Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej starostlivosti podľa prvej vety, a to uverejnením tohto rozsahu na svojom webovom sídle.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16hdaa znie:
16hdaa) § 29 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 9h ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
6.
V § 9h ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
7.
V § 9h ods. 5 prvej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
8.
V § 9h ods. 5 druhej vete sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
9.
V § 9h sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Cudzinec podľa odseku 2 sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.16hdab)“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16hdab znie:
16hdab) § 31 ods. 1 a § 54e ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 9h ods. 7 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 2“.
11.
Za § 38ez sa vkladá § 38eza, ktorý vrátane nadpisu znie:
§38eza Prechodné ustanovenia v nadväznosti na mimoriadnu situáciu vyhlásenú v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Fyzická osoba, ktorá nie je verejne zdravotne poistená, má bydlisko na území Ukrajiny a vstúpi na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny, má nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti poskytnutej do dňa, v ktorom požiada o udelenie azylu,4) o poskytnutie doplnkovej ochrany4) alebo o poskytnutie dočasného útočiska,76) najdlhšie však počas 30 dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej starostlivosti podľa prvej vety, a to uverejnením tohto rozsahu na svojom webovom sídle.
(2)
Náklady vzniknuté podľa odseku 1 uhrádza zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov ministerstvo zdravotníctva. Na úhradu tejto zdravotnej starostlivosti sa primerane použije ustanovenie § 9 ods. 5 a 6.
(3)
Odseky 1 a 2 sa uplatňujú na zdravotnú starostlivosť poskytnutú do ukončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 76 znie:
76) § 29 ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XII

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 369/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 354/2020 Z. z. a zákona č. 470/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 22 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
21a) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
§38a
Daňovníkom nie je odídenec podľa osobitného predpisu.21a)“.
3.
V § 77 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
užíva nehnuteľnosť, ak ide o odídenca podľa osobitného predpisu.21a)“.
4.
Za § 104l sa vkladá § 104m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§104m Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Ustanovenia § 22 ods. 2 písm. d) a § 77 ods. 4 písm. f) sa prvýkrát použijú na zdaňovacie obdobie roku 2022.“.

Čl. XIII

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 56/2020 Z. z., zákona č. 93/2020 Z. z., zákona č. 426/2020 Z. z., zákona č. 127/2021 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z., zákona č. 273/2021 Z. z., zákona č. 415/2021 Z. z. a zákona č. 2/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 161q sa vkladá § 161r, ktorý vrátane nadpisu znie:
§161r Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
Plnoletá tehotná žiačka strednej školy, ktorá je štátnou občiankou Ukrajiny alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je odídencom, sa počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny považuje na účely priznávania tehotenského štipendia za žiačku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.“.

Čl. XIV

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z., zákona č. 275/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 374/2021 Z. z. a zákona č. 485/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom w), ktoré znie:
„w)
príspevok za ubytovanie odídenca.29d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29d znie:
29d) § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 18 ods. 5 druhej vete sa slová „dôvodu a suma“ nahrádzajú slovami „dôvodu, suma“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a suma príspevku za ubytovanie odídenca“.

Čl. XV

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 89/2020 Z. z., zákona č. 218/2021 Z. z. a zákona č. 484/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 104a ods. 1 sa vkladajú nové písmená a) a b), ktoré znejú:
„a)
rozšírenie okruhu účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej služby podľa § 3 ods. 2,
b)
osobitné podmienky na konania o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konania o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu,“.
Doterajšie písmená a) až f) sa označujú ako písmená c) až h).
2.
V § 104a ods. 2 sa slová „odseku 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. e)“.

Čl. XVI

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 340/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 374/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 304/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 1 a § 22c ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Formulár žiadosti sa zverejňuje v štátnom jazyku Slovenskej republiky, v anglickom jazyku alebo v jazyku určenom vo výzve. Žiadosť sa podáva v jazyku formulára, ak výzva neurčí inak.“.
2.
V § 20 ods. 4 a § 22c ods. 3 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „v anglickom jazyku alebo jazyku určenom vo výzve“.
3.
V § 22e ods. 1 sa na začiatku vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Vzor žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu sa zverejňuje v štátnom jazyku Slovenskej republiky, v anglickom jazyku alebo v jazyku určenom vo výzve. Žiadosť sa podáva v jazyku vzoru žiadosti, ak výzva neurčí inak.“.
4.
V § 22e ods. 4 prvej vete sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „v anglickom jazyku alebo v jazyku určenom vo výzve“.

Čl. XVII

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 126/2015 Z. z., zákona č. 376/2015 Z. z., zákona č. 160/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 34/2019 Z. z. a zákona č. 505/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 6 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
zabezpečuje osobitnú ochranu predmetov kultúrnej hodnoty v období mimoriadnej situácie,6a) krízovej situácie,6b) v čase vojny a vojnového stavu,6c) v období 12 mesiacov po ich ukončení a v období 12 mesiacov po prírodnej katastrofe alebo inej mimoriadnej udalosti, ktorá mala nepriaznivý vplyv na predmety kultúrnej hodnoty; osobitná ochrana predmetov kultúrnej hodnoty predstavuje súhrn činností a opatrení zameraných na predchádzanie poškodenia a záchranu predmetov kultúrnej hodnoty vrátane poskytnutia materiálnej pomoci na tento účel,
k)
zabezpečuje ochranu predmetov kultúrneho dedičstva z inštitúcií iného štátu uchovávajúcich predmety kultúrneho dedičstva vrátane múzeí a galérií, dočasne dovezených na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území tohto štátu, ktorá zahŕňa ich uloženie a úschovu u osoby určenej ministerstvom; ministerstvo zabezpečí bezodkladné vrátenie predmetu kultúrneho dedičstva na požiadanie dotknutej inštitúcie alebo štátu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6c znejú:
6a) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
6b) ČI. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
6c) ČI. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 21a sa vkladá § 21b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§21b Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní
(1)
Na dovoz predmetu kultúrneho dedičstva z územia Ukrajiny, ktorý sa dováža na územie Slovenskej republiky počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní, na účel podľa § 6 písm. k), postačuje predloženie dokladu uznaného ministerstvom.
(2)
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní je ministerstvo, rozpočtová organizácia, ktorá je múzeom, galériou alebo ich zriaďovateľom, a príspevková organizácia, ktorá je múzeom, galériou alebo ich zriaďovateľom, oprávnená poskytnúť inštitúcii uchovávajúcej predmety kultúrneho dedičstva vrátane múzea a galérie na území Ukrajiny materiálnu pomoc formou darovania.36)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
36) § 11 ods. 7 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XVIII

Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 160/2018 Z. z. a zákona č. 262/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 14 sa dopĺňa § 15, ktorý vrátane nadpisu znie:
§15 Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní
(1)
Na dovoz predmetu kultúrnej hodnoty, ktorý sa dočasne dováža z územia Ukrajiny na územie Slovenskej republiky na účel jeho ochrany, počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní, postačuje predloženie dokladu uznaného ministerstvom kultúry.
(2)
Ministerstvo kultúry zabezpečí ochranu predmetu kultúrnej hodnoty podľa odseku 1 dovezeného na územie Slovenskej republiky, ktorá zahŕňa jeho dočasné uloženie a úschovu u osoby určenej ministerstvom kultúry; ministerstvo kultúry na požiadanie dotknutej osoby alebo štátu pôvodu zabezpečí bezodkladné vrátenie predmetu kultúrnej hodnoty podľa odseku 1.“.

Čl. XIX

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 386/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 415/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 399/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 342/2020 Z. z. a zákona č. 501/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 27a sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi9aa) v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (ďalej len „príspevok za ubytovanie“).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa znie:
9aa) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 27j sa vkladá § 27k, ktorý vrátane nadpisu znie:
§27k Príspevok za ubytovanie
(1)
Ministerstvo poskytne príspevok za ubytovanie v ubytovacom zariadení na území Slovenskej republiky.
(2)
Ubytovacím zariadením podľa odseku 1 sa rozumie budova, v ktorej sa verejnosti celoročne alebo sezónne poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.
(3)
O príspevok za ubytovanie môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba poskytujúca ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa osobitného predpisu9w) (ďalej len „osoba poskytujúca ubytovanie“) odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ak poskytne ubytovanie odídencovi a uzavrie s ministerstvom zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie.
(4)
Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za každú noc ubytovania odídenca. Príspevok za ubytovanie možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.
(5)
Ministerstvo vypláca príspevok za ubytovanie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o poskytnutie príspevku za ubytovanie podľa odseku 3.
(6)
Príspevok za ubytovanie sa neposkytuje osobe, na ktorú sa vzťahuje poskytovanie príspevku podľa osobitného predpisu,9x) alebo osobe, ktorá má nárok na akékoľvek iné peňažné plnenie súvisiace s poskytovaním ubytovania odídencovi podľa osobitných predpisov.9y) Príspevok za ubytovanie sa neposkytuje ani osobe, ktorá si uplatní nárok na poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení.
(7)
Ministerstvo je oprávnené vykonávať kontrolu poskytnutia príspevku za ubytovanie podľa odsekov 2 až 4.
(8)
Ministerstvo zverejní vzor zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády podľa odseku 9.
(9)
Výšku príspevku za ubytovanie, dobu jeho poskytovania a náležitosti zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9w až 9y znejú:
9w) § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
9x) § 36a ods. 2 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9y) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XX

Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 176/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa písmeno r) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
vykonanie opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo z dôvodu vojnového konfliktu na území iného štátu.“.
2.
§ 13 sa dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i)
nariaďuje subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,32) poskytovať zdravotnú starostlivosť v mieste určenom ministerstvom zdravotníctva v období krízovej situácie,
j)
nariaďuje subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorým je operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,33a) koordinovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby,33b) a vydať mu pokyn na prepravu osoby,
k)
nariaďuje subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý prevádzkuje ambulanciu dopravnej zdravotnej služby, vykonať pokyn subjektu hospodárskej mobilizácie podľa písmena j) na prepravu osoby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a a 33b znejú:
33a) § 3 zákona č. 579/2004 Z. z.
33b) § 7 ods. 3 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z.“.

Čl. XXI

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č.185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č.167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 133/2021 Z. z. a zákona č. 532/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 18 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
medzinárodnej humanitárnej organizácii, ak tak rozhodne ministerstvo zdravotníctva podľa § 128 ods. 8 písm. e),“.
2.
V § 18 ods. 1 sa písmeno aa) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
medzinárodnej humanitárnej organizácii, ak tak rozhodne ministerstvo zdravotníctva podľa § 128 ods. 8 písm. e),“.
3.
V § 19a ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na vývoz humánneho lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov medzinárodnou humanitárnou organizáciou v rámci humanitárnej pomoci, ak tento vývoz povolilo ministerstvo zdravotníctva podľa § 128 ods. 8 písm. f)“.
4.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Odsek 3 písm. c) a odseky 6 a 7 sa nevzťahujú na vývoz ľudskej plazmy, ktorý ministerstvo zdravotníctva povolilo podľa § 128 ods. 8 písm. g).“.
5.
V § 128 sa odsek 8 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
povolí medzinárodnej humanitárnej organizácii obstarávať humánne lieky od veľkodistribútorov liekov, uchovávať tieto humánne lieky a dodávať ich v rámci poskytovania humanitárnej pomoci,
f)
povolí vývoz humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov na účel humanitárnej pomoci,
g)
povolí vývoz ľudskej plazmy na účel humanitárnej pomoci.“.
6.
Za § 143v sa vkladá § 143w, ktorý vrátane nadpisu znie:
§143w Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny sa na nakladanie s hnuteľným majetkom štátu, ktorý je potrebný na účely poskytnutia humanitárnej pomoci, najmä humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín, vrátane jeho predaja alebo darovania do zahraničia, na zmiernenie negatívnych následkov ozbrojeného konfliktu alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nepoužije postup podľa osobitného predpisu.105) Pri takomto nakladaní je správca povinný postupovať účelne, hospodárne a v súlade s verejným záujmom; darovanie hnuteľného majetku štátu na účely podľa prvej vety vo verejnom záujme, najmä humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, sa nepovažuje za nehospodárne nakladanie. Na platnosť zmluvy uzavretej počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorej predmetom je nakladanie s hnuteľným majetkom štátu podľa prvej vety, sa súhlas podľa osobitného predpisu nevyžaduje.105) Rozhodnutie o prebytočnosti alebo dočasnej prebytočnosti tohto hnuteľného majetku štátu podľa osobitného predpisu106) sa nevydáva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 105 a 106 znejú:
105) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
106) § 3 ods. 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXII

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 179/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 68/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 424/2020 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 131j sa vkladá § 131k, ktorý vrátane nadpisu znie:
§131k Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou
v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“), sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. V súvislosti s predĺžením platnosti pobytu podľa predchádzajúcej vety vydá policajný útvar so súhlasom ministerstva vnútra na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom, ak je to potrebné na vykonávanie účelu pobytu.104)
(2)
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý si na policajnom útvare podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 31 ods. 3 alebo trvalého pobytu podľa § 44 ods. 1, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.
(3)
Ministerstvo vnútra môže v odôvodnených prípadoch odpustiť zmeškanie lehoty alebo predĺžiť lehotu podľa tohto zákona, ak uplynula počas trvania mimoriadnej situácie.
(4)
Počas mimoriadnej situácie sa na rozhodovanie nevzťahujú lehoty podľa § 33 ods. 8, § 34 ods. 16, § 38 ods. 11, § 40 ods. 7, § 45 ods. 9, § 47 ods. 6, § 53 ods. 6, § 59 ods. 7 a § 62 ods. 4 ani lehoty podľa osobitného predpisu.105)
(5)
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky, hlási zmenu adresy svojho pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni podľa osobitného predpisu;106) § 111 ods. 3 sa nepoužije. Pri hlásení zmeny adresy svojho pobytu predloží ohlasovni doklad o pobyte a doklad o zabezpečení ubytovania podľa § 122 ods. 1 alebo iný doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania.
(6)
Ohlasovňa na základe hlásenia podľa odseku 5
a)
bezodkladne zaznamená do informačného systému Policajného zboru údaje o hlásení pobytu a vydá cudzincovi nový doklad o pobyte, ak má zabezpečený priamy vstup do tohto informačného systému, alebo
b)
vykoná záznam o zmene adresy pobytu v predloženom doklade o pobyte a následne bezodkladne doručí údaje o hlásení zmeny adresy pobytu príslušnému policajnému útvaru podľa miesta pobytu cudzinca.
(7)
Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý počas mimoriadnej situácie vstúpil na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu, môže požiadať o návrat do domovského štátu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu.
(8)
Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý počas mimoriadnej situácie vstúpil na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu a nemá vlastný cestovný doklad, môže policajný útvar na účel vycestovania vydať cudzinecký pas.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 104 až 106 znejú:
104) Napríklad § 7 písm. f) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
105) § 49 zákona č. 71/1967 Zb.
106) § 2 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.“.

Čl. XXIII

Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. a zákona č. 360/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 7 prvej vete sa slová „Vyššie územné celky“ nahrádzajú slovami „Orgány štátnej správy, vyššie územné celky“.

Čl. XXIV

Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 243/2020 Z. z., zákona č. 286/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z., zákona č. 252/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 532/2021 Z. z., zákona č. 540/2021 Z. z. a zákona č. 67/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Stážistovi vykonávajúcemu dočasnú odbornú stáž podľa osobitného predpisu31a) sa elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka nevydáva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
31a) § 30a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 12 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Národné centrum na účel úhrady zdravotnej starostlivosti podľa osobitného zákona37aada) poskytuje elektronicky ministerstvu zdravotníctva a zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov raz týždenne z registra fyzických osôb37aadb) údaje o poskytnutí dočasného útočiska v Slovenskej republike, zániku dočasného útočiska v Slovenskej republike a zrušení dočasného útočiska cudzincovi v Slovenskej republike v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
pohlavie,
c)
dátum narodenia,
d)
rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak ho má osoba pridelené,
e)
adresa tolerovaného pobytu,
f)
dátum poskytnutia dočasného útočiska v Slovenskej republike,
g)
dátum zániku dočasného útočiska v Slovenskej republike alebo dátum zrušenia dočasného útočiska v Slovenskej republike.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37aada a 37aadb znejú:
37aada) § 9h zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 92/2022 Z. z.
37aadb) § 23b ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 12 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 8“.
4.
Za § 20 sa vkladá § 21, ktorý vrátane nadpisu znie:
§21 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Národné centrum poskytne údaje podľa § 12 ods. 8 prvýkrát najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.“.

Čl. XXV

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 42/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
príspevok za ubytovanie odídenca.22b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
22b) § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXVI

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č.149/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 404/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 36g sa vkladá § 36h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§36h Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti
s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Mýto sa neplatí za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami prevážajúcimi humanitárnu pomoc15d) a cudzincov počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobenej ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“), čo prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla preukazuje potvrdením orgánu štátnej správy.
(2)
Oslobodenie od platby mýta podľa odseku 1 sa uplatňuje od 26. februára 2022. Okresný úrad vec odloží bez toho, aby sa začalo konanie o priestupku alebo správnom delikte podľa tohto zákona, ak ide o vozidlo oslobodené od mýta podľa odseku 1. Na rozhodnutie o odložení veci sa vzťahuje § 30 ods. 2. Konanie o priestupku alebo konanie o správnom delikte vodiča vozidla alebo prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 začaté v období od 26. februára 2022 do účinnosti tohto zákona a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona okresný úrad zastaví.
(3)
Ak počas mimoriadnej situácie vodič vozidla alebo prevádzkovateľ vozidla uskutoční platbu mýta za vozidlo oslobodené od mýta podľa odseku 1, je oprávnený požiadať správcu výberu mýta o vrátanie platby, a to najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa skončenia mimoriadnej situácie.“.

Čl. XXVII

Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 266/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 286/2021 Z. z. a zákona č. 404/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 16g sa vkladá § 16h, ktorý vrátane nadpisu znie:
§16h Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti
s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Od úhrady diaľničnej známky sú počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny oslobodené vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú registrované na Ukrajine.
(2)
Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1 sa uplatňuje od 26. februára 2022. Okresný úrad vec odloží bez toho, aby sa začalo konanie o priestupku alebo správnom delikte podľa tohto zákona, ak ide o vozidlo alebo jazdnú súpravu oslobodené od úhrady diaľničnej známky podľa odseku 1. Na rozhodnutie o odložení veci sa vzťahuje § 12 ods. 2. Konanie o priestupku alebo konanie o správnom delikte vodiča vozidla alebo prevádzkovateľa vozidla podľa odseku 1 začaté v období od 26. februára 2022 do účinnosti tohto zákona a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona okresný úrad zastaví.“.
Čl. XXVIII
Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 354/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 211/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 129/2020 Z. z., zákona č. 300/2020 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 41/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta a štvrtá veta, ktoré znejú: „Formulár žiadosti sa zverejňuje v štátnom jazyku Slovenskej republiky, v anglickom jazyku alebo v jazyku určenom vo výzve. Žiadosť sa podáva v jazyku formulára, ak výzva neurčí inak.“.
2.
V § 20 ods. 4 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „v anglickom jazyku alebo v jazyku určenom vo výzve“.

Čl. XXIX

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení zákona č. 160/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 26 sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
zabezpečuje osobitnú ochranu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov v období mimoriadnej situácie,28a) krízovej situácie,28b) v čase vojny a vojnového stavu,28c) v období 12 mesiacov po ich ukončení a v období 12 mesiacov po prírodnej katastrofe alebo inej mimoriadnej udalosti, ktorá mala nepriaznivý vplyv na stav historických knižničných dokumentov alebo historických knižničných fondov; osobitná ochrana historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov predstavuje súhrn činností a opatrení zameraných na predchádzanie poškodenia a záchranu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov vrátane poskytnutia materiálnej pomoci na tento účel,
l)
zabezpečuje ochranu knižničných dokumentov alebo súborov knižničných dokumentov iného štátu, ktoré sú chránené podľa jeho právneho poriadku, dočasne dovezených na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území tohto štátu, ktorá zahŕňa ich uloženie a úschovu u osoby určenej ministerstvom; ministerstvo zabezpečí bezodkladné vrátenie knižničných dokumentov alebo súborov knižničných dokumentov na požiadanie dotknutej osoby alebo dotknutého štátu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a až 28c znejú:
28a) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28b) ČI. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
28c) ČI. 2 a 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 31a sa vkladá § 31b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§31b Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a po jej odvolaní
(1)
Na dovoz knižničného dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov, ktoré sa dočasne dovážajú z územia Ukrajiny na územie Slovenskej republiky na účel ich ochrany, počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní, postačuje predloženie dokladu uznaného ministerstvom.
(2)
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní je ministerstvo, rozpočtová organizácia, ktorá je knižnicou alebo jej zriaďovateľom, a príspevková organizácia, ktorá je knižnicou alebo jej zriaďovateľom, oprávnená poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe materiálnu pomoc na účel ochrany knižničného dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov na území Ukrajiny formou darovania.31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) § 11 ods. 7 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXX

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 377/2019 Z. z., zákona č. 477/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 309/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 412/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 94 ods. 11 sa odkaz 67 nad slovom „situácia“ vypúšťa a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je prepustenie profesionálneho vojaka v záujme služobného úradu.“.
2.
V § 95 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je prepustenie profesionálneho vojaka v záujme služobného úradu,“.
3.
Za § 235h sa vkladá § 235i, ktorý vrátane nadpisu nad § 235i znie:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
§235i
(1)
Lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby podľa § 18 ods. 4 vo výberovom konaní vyhlásenom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu je sedem dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.
(2)
Ak podľa § 94 ods. 11 v znení účinnom do dňa účinnosti tohto zákona prestala lehota na prepustenie profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m), § 83 ods. 4 písm. b) alebo § 83 ods. 5 písm. a) plynúť, lehota na prepustenie začne plynúť odo dňa účinnosti tohto zákona, ak je prepustenie profesionálneho vojaka v záujme služobného úradu. Do lehoty na prepustenie sa nezapočítava doba, počas ktorej lehoty na prepustenie neplynuli.
(3)
Ak do dňa účinnosti tohto zákona služobný úrad podľa § 95 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do dňa účinnosti tohto zákona prerušil konanie o prepustení profesionálneho vojaka z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. a), c), d), f) až n), § 83 ods. 4 písm. b) a d) alebo § 83 ods. 5 písm. b), c), e) až g) v znení účinnom do dňa účinnosti tohto zákona, služobný úrad odo dňa účinnosti tohto zákona v tomto konaní pokračuje, ak je to v jeho záujme.
(4)
Ustanovenia § 235f ods. 1 až 5 sa odo dňa účinnosti tohto zákona neuplatňujú.“.

Čl. XXXI

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 373/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý znie:
§110a Prechodné ustanovenie súvisiace s mimoriadnou situáciou vyhlásenou v súvislosti
s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
V čase trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny môže prevádzkovateľ poskytnúť diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu cudzieho štátu osobné údaje o jeho občanovi a rodinnom príslušníkovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť a telefónne číslo, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby, ak je odôvodnený predpoklad vykonania konzulárnej činnosti.50)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50 znie:
50) Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXXII

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 271/2021 Z. z. a zákona č. 414/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 90d sa vkladá § 90e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§90e Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny
(1)
Odídenec,42) ktorý je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, a z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť podľa § 15 ods. 4, môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „mimoriadna situácia“) preukázať bezúhonnosť podľa § 15 ods. 4 aj čestným vyhlásením, ktoré predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru.
(2)
Ak odídenec preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením podľa odseku 1, zamestnávateľ je povinný pred vznikom pracovného pomeru vyžadovať aj predloženie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti nie staršieho ako jeden rok. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením, ktoré môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom. Účelom psychologického vyšetrenia je posúdenie, či je odídenec spôsobilý vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť odborného zamestnanca.
(3)
Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postup pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitosti psychologického posudku podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom školstva.
(4)
Ak odídenec preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením podľa odseku 1 a predložil zamestnávateľovi psychologický posudok podľa odseku 2, považuje sa za bezúhonného, ak sa nepreukáže opak.
(5)
Preukázanie nepravdivosti čestného vyhlásenia podľa odseku 1 je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.
(6)
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením podľa odseku 1 a predložil psychologický posudok podľa odseku 2, a jeho pracovný pomer trvá aj po odvolaní mimoriadnej situácie, je povinný do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie preukázať bezúhonnosť podľa § 15 ods. 4.
(7)
Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nesplní povinnosť podľa odseku 6, jeho pracovný pomer sa skončí uplynutím dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:
42) § 2 písm. j) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XXXIII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.