Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe 2024

10/1996 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020
10
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. decembra 1995
o kontrole v štátnej správe
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ | ORGÁNY KONTROLY V ŠTÁTNEJ SPRÁVE

§1 Základné ustanovenie
(1)
Kontrolu plnenia úloh štátnej správy a úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy vykonávajú
a)
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“),
b)
iné orgány štátnej správy podľa § 6.
(2)
Orgány uvedené v odseku 1 sú orgány kontroly podľa tohto zákona. Orgány kontroly vykonávajú vonkajšiu kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi1) a vnútornú kontrolu ako súčasť plnenia svojich úloh v príslušnom odvetví štátnej správy.
Úrad vlády
§2
(1)
Úrad vlády vykonáva kontrolu
a)
plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a ďalších úloh u subjektov podľa § 3 písm. a), b) a d),
b)
plnenia úloh z uznesení vlády,
c)
efektívnosti štátnej správy,
d)
vybavovania petícií2) a sťažností.3)
(2)
Úrad vlády na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky vykonáva podľa tohto zákona kontrolu využívania a efektívnosti prostriedkov štátneho rozpočtu.
(3)
Úrad vlády v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi3a) vykonáva podľa tohto zákona kontrolu na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie vrátane kontroly procesu poskytovania a využívania finančných prostriedkov Európskej únie.
(4)
Úrad vlády plní úlohy súvisiace s ochranou finančných záujmov Európskej únie a spolupracuje s Európskym úradom pre boj proti podvodom.1a) Pri plnení týchto úloh spolupracuje s orgánmi štátnej správy, ako aj s osobami, ktorým boli poskytnuté verejné prostriedky vrátane prostriedkov Európskej únie. Tieto subjekty sú úradu vlády povinné poskytovať súčinnosť.
(5)
V rámci kontroly plnenia úloh podľa odseku 1 písm. a) úrad vlády nie je oprávnený meniť alebo zrušiť rozhodnutia orgánov uvedených v § 3 a 6, ako aj rozhodnutia súdov, orgánov činných v trestnom konaní a prokuratúry.
(6)
Úrad vlády je pri plnení úloh podľa odseku 4 oprávnený písomne požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany zamestnancom úradu vlády alebo zamestnancom orgánov Európskej únie a nimi povereným osobám pri kontrolách alebo inšpekciách na mieste vykonávaných podľa osobitných predpisov,3b) ak existuje dôvodná obava, že môže dôjsť k ohrozeniu ich života alebo zdravia; písomná forma žiadosti nie je potrebná, ak vec neznesie odklad.
(7)
Pri spolupráci s Európskym úradom pre boj proti podvodom podľa odseku 4 je úrad vlády oprávnený vyžiadať si od Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdov informácie z trestného konania a tie použiť na tento účel. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.3c) Orgány činné v trestnom konaní a súdy sú oprávnené neposkytnúť tie informácie, ktorých poskytnutím by mohol byť zmarený účel trestného konania.
§2a
(1)
Efektívnosť štátnej správy predstavuje plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy na požadovanej úrovni, rozsahu a kvalite, vo vzťahu k disponibilným zdrojom prostriedkov štátneho rozpočtu vyčleneným na plnenie týchto úloh, k materiálnym zdrojom a ľudským zdrojom, pričom minimalizácia zdrojov nie je na úkor kvality plnenia úloh.
(2)
Na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie sa pod efektívnosťou štátnej správy rozumie aj efektívnosť poskytovania a využívania prostriedkov verejnej správy a prostriedkov Európskej únie.
(3)
Kontrola efektívnosti štátnej správy je činnosť, ktorou sa zisťuje stav a úroveň plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, stav využívania disponibilných zdrojov prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenených na plnenie týchto úloh, materiálnych zdrojov a ľudských zdrojov vrátane kontroly spôsobu riadenia štátnej správy.
§3
Kontrolná pôsobnosť úradu vlády podľa § 2 sa vzťahuje na
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, im podriadené orgány, ako aj na iné štátne orgány, ak osobitné predpisy neustanovujú inak;4) ďalej sa vzťahuje na právnické osoby založené alebo zriadené ministerstvami alebo ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, im podriadenými orgánmi a ďalšími štátnymi orgánmi,
b)
orgány miestnej štátnej správy a právnické osoby nimi zriadené,
c)
orgány územnej samosprávy pri plnení úloh štátnej správy,5)
d)
štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby s majetkovou účasťou štátu alebo so zvereným majetkom štátu.
§4
(1)
Úrad vlády spolupracuje s orgánmi štátnej správy6) a koordinuje kontrolnú činnosť podľa tohto zákona. Na účely tohto zákona spolupracuje aj s ďalšími orgánmi štátnej správy (§ 6) a právnickými osobami a fyzickými osobami.
(2)
Úrad vlády usmerňuje činnosť orgánov miestnej štátnej správy7) vykonávajúcich kontrolnú činnosť podľa tohto zákona. Na požiadanie orgánov územnej samosprávy im úrad vlády poskytuje odbornú pomoc v oblasti kontroly.8)
(3)
Úrad vlády organizuje a zabezpečuje výmenu a využitie skúseností a poznatkov z kontroly v štátnej správe.
§5
Úrad vlády predkladá vláde Slovenskej republiky a Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky8a) zamerania svojej kontrolnej činnosti a správy o osobitne dôležitých zisteniach a poznatkoch z kontrolnej činnosti.
Iné orgány štátnej správy
§6
(1)
Iné orgány štátnej správy podľa tohto zákona sú
a)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
b)
orgány miestnej štátnej správy,
c)
ďalšie orgány štátnej správy, ak to ustanovuje osobitný predpis.9)
(2)
Iné orgány štátnej správy vykonávajú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti v kontrolovaných subjektoch podľa osobitných predpisov.9)
(3)
Pôsobnosť orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi10) nie je týmto zákonom dotknutá.
§7
(1)
Orgány kontroly sú povinné vytvoriť v rámci svojej pôsobnosti organizačné a personálne podmienky na vykonávanie vnútornej kontroly. Orgán kontroly upraví systém vnútornej kontroly interným predpisom. Pri výkone vnútornej kontroly sa postupuje primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.
(2)
Vnútorná kontrola podľa tohto zákona je kontrola plnenia úloh štátnej správy vykonávaná útvarmi kontroly a ostatnými odbornými útvarmi orgánu štátnej správy, právnickej osoby zriadenej orgánom štátnej správy a právnickej osoby založenej orgánom štátnej správy, alebo zamestnancom určeným vedúcim orgánu kontroly. Vnútorná kontrola je aj kontrola plnenia úloh štátnej správy zverených zákonom orgánom územnej samosprávy, vykonávaná odborným útvarom príslušného orgánu štátnej správy.
(3)
Orgány kontroly v rámci vnútornej kontroly a v rozsahu svojej pôsobnosti kontrolujú najmä
a)
plnenie úloh štátnej správy,
b)
efektívnosť štátnej správy (§ 2a),
c)
vybavovanie petícií a vybavovanie sťažností,
d)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
e)
plnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

DRUHÁ ČASŤ | ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ KONTROLNEJ ČINNOSTI

§8
Orgány kontroly pri vykonávaní kontroly postupujú podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti.
§9
(1)
Kontrolnou činnosťou sa zisťuje
a)
stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi a s uzneseniami vlády Slovenskej republiky,
b)
príčiny a škodlivé následky nedostatkov zistených kontrolou,
c)
úroveň efektívnosti plnenia úloh štátnej správy a spôsob riadenia štátnej správy,
d)
splnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a ich účinnosť.
(2)
Orgány kontroly v rozsahu svojej pôsobnosti zameriavajú kontrolnú činnosť na vecnú a formálnu správnosť, na účelnosť a efektívnosť plnenia úloh.
(3)
Kontrolu vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci orgánu kontroly (ďalej len „pracovníci kontroly“) na základe písomného poverenia vedúceho orgánu kontroly alebo ním splnomocneného zástupcu (ďalej len „vedúci orgánu kontroly“), ak osobitný predpis neustanovuje inak.11)
(4)
Písomné poverenie na vykonanie kontroly obsahuje najmä
a)
označenie orgánu kontroly,
b)
označenie kontrolovaného subjektu,
c)
mená a priezviská pracovníkov kontroly poverených vykonaním kontroly,
d)
predmet kontroly,
e)
kontrolované obdobie,
f)
dátum začatia kontroly,
g)
podpis vedúceho orgánu kontroly.
(5)
Ak počas výkonu kontroly nastanú skutočnosti, v dôsledku ktorých je potrebné zmeniť alebo doplniť písomné poverenie na vykonanie kontroly, vypracuje sa k písomnému povereniu na vykonanie kontroly dodatok, ktorý podpisuje vedúci orgánu kontroly. Dodatok k písomnému povereniu na vykonanie kontroly tvorí neoddeliteľnú súčasť písomného poverenia na vykonanie kontroly.
(6)
Pri výkone kontroly sú pracovníci kontroly a prizvané osoby (§ 15) povinní postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovaných subjektov.
§10 Predpojatosť v kontrolnej činnosti
(1)
Pracovníci kontroly a prizvané osoby, ktorí vedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú povinní tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu, písomne oznámiť vedúcemu orgánu kontroly.
(2)
Ak majú zamestnanci kontrolovaných subjektov pochybnosti o nepredpojatosti pracovníkov kontroly alebo prizvaných osôb so zreteľom na ich vzťah k predmetu kontroly, ku kontrolovaným subjektom alebo k ich zamestnancom, môže vedúci kontrolovaného subjektu alebo ním splnomocnený zástupca (ďalej len „vedúci kontrolovaného subjektu“) proti ich účasti na kontrole podať písomné námietky vedúcemu orgánu kontroly s uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
(3)
Pracovníci kontroly a prizvané osoby, ktorí oznámili vedúcemu orgánu kontroly pochybnosti o svojej nepredpojatosti alebo proti ktorým podal vedúci kontrolovaného subjektu námietky zakladajúce pochybnosti o ich nepredpojatosti, sú oprávnení vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
(4)
Vedúci orgánu kontroly je povinný rozhodnúť o oznámených skutočnostiach alebo o námietkach najneskôr do piatich pracovných dní od ich uplatnenia a písomne oboznámiť s rozhodnutím toho, kto námietku uplatnil. Na rozhodovanie o nepredpojatosti sa nevzťahujú všeobecné právne predpisy o správnom konaní.13)
§11 Oprávnenia a povinnosti pracovníkov kontroly
(1)
Pracovníci kontroly sú v súvislosti s výkonom kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných subjektov, ak bezprostredne súvisia s predmetom kontroly; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť dotknutá výkonom tohto oprávnenia,14)
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali doklady,15) iné písomnosti, vyjadrenia a informácie (vrátane technických nosičov údajov) potrebné na výkon kontroly, originály dokladov; pri vyžiadaní dokladov a informácií obsahujúcich utajované skutočnosti alebo osobné údaje je potrebné dodržať postup ustanovený osobitnými predpismi,16)
c)
na účely dokumentácie k protokolu o výsledku kontroly vyhotovovať fotokópie odobratých materiálov,
d)
v odôvodnených prípadoch odoberať a aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpečenie dôkazov premiestňovať originály dokladov, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou,
e)
vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho zamestnancov, ako aj ďalších štátnych orgánov potrebnú na vykonanie kontroly. Od právnických osôb a od fyzických osôb možno vyžadovať súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a s ich súhlasom; v súvislosti so zisťovaním správnosti postupov pri poskytovaní a využití prostriedkov Európskej únie vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých na plnenie týchto úloh sú tieto osoby povinné poskytnúť požadovanú súčinnosť. Súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak by bola porušená zákonom ustanovená povinnosť mlčanlivosti, pričom kontrolovaný subjekt nebol zbavený oprávneným orgánom povinnosti mlčanlivosti,
f)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie prijatých a predložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, ak odôvodnene predpokladajú, že prijaté opatrenia sú vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov nedostatočné, neúčinné alebo neodstraňujú všetky kontrolou zistené nedostatky, a predloženie prepracovaných opatrení v nimi určenej lehote,
g)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu vykonanie kontroly podľa osobitného predpisu16a) a prizvať pracovníkov kontroly na jej výkon, ak ide o kontrolu podľa § 2 ods. 3.
(2)
Pracovníci kontroly sú v súvislosti s výkonom kontroly povinní
a)
vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel, dátum začatia kontroly a predpokladanú dobu trvania kontroly a preukázať sa písomným poverením na vykonanie kontroly spolu s dokladom totožnosti alebo služobným preukazom zamestnanca, ak osobitný predpis neustanovuje inak;9) ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, treba tak urobiť najneskôr pri začatí kontroly,
b)
vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odňatí originálov dokladov, písomných dokumentov a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak odobraté materiály nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov,17) sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté,
c)
oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin, a ďalším orgánom oznámiť skutočnosti podľa osobitných predpisov;18) na tieto účely sú pracovníci kontroly oprávnení vykonať opatrenia na zabezpečenie dôkazných materiálov pred ich stratou alebo znehodnotením,
d)
oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom o výsledku kontroly (§ 13) pred jeho prerokovaním a v primeranej lehote určenej pracovníkmi kontroly vyžiadať od neho písomné vyjadrenia ku všetkým kontrolným zisteniam; písomné vyjadrenia predložené v určenej lehote, ktorými vedúci kontrolovaného subjektu spochybňuje kontrolné zistenia, sú námietky; k vyjadreniam predloženým po určenej lehote sa neprihliada,
e)
preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam, opodstatnené námietky zohľadniť v dodatku k protokolu a oboznámiť s ním vedúceho kontrolovaného subjektu,
f)
neopodstatnenosť námietok písomne zdôvodniť vedúcemu kontrolovaného subjektu najneskôr do termínu prerokovania protokolu,
g)
prerokovať protokol o výsledku kontroly vrátane jeho súčastí, priebežného protokolu, čiastkového protokolu a dodatku k protokolu s vedúcim kontrolovaného subjektu; pred prerokovaním protokolu upozorniť vedúceho kontrolovaného subjektu na dôsledky porušenia právnej povinnosti podľa § 12 ods. 4,
h)
v zápisnici o prerokovaní protokolu uložiť vedúcemu kontrolovaného subjektu, aby v určenej lehote po skončení kontroly predložil orgánu kontroly opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, príčin ich vzniku, určil zamestnancov zodpovedných za kontrolou zistené nedostatky a v určenej lehote predložil orgánu kontroly písomnú správu o splnení prijatých opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,
i)
v odôvodnených prípadoch informovať o výsledkoch kontroly príslušný nadriadený orgán,
j)
odovzdať vedúcemu kontrolovaného subjektu protokol o výsledku kontroly, priebežný protokol, čiastkový protokol, dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní protokolu alebo záznam o kontrole,
k)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto povinnosti písomne neoslobodí ten, v záujme koho túto povinnosť majú, alebo vo verejnom záujme vedúci orgánu kontroly; tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť o utajovaných skutočnostiach a osobných údajoch.16)
(3)
Oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) až d) a povinnosti podľa odseku 2 písm. b), d), e), g) a k) sa vzťahujú aj na prizvané osoby. Na pracovníkov kontroly pri výkone vnútornej kontroly sa povinnosti podľa odseku 2 vzťahujú v rozsahu upravenom interným predpisom.
§12 Oprávnenie a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)
Vedúci kontrolovaného subjektu je oprávnený počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam. V čase oboznámenia sa s protokolom, do termínu určeného pracovníkmi kontroly, je oprávnený podať ku kontrolným zisteniam námietky.
(2)
Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný orgánu kontroly poskytnúť požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam pracovníkov kontroly podľa § 11 ods. 1.
(3)
Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný
a)
oboznámiť pracovníkov kontroly a prizvané osoby s osobitnými bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory kontrolovaného subjektu, najneskôr v deň začatia kontroly,
b)
predložiť pracovníkom kontroly na základe ich požiadania výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly,
c)
vydať pracovníkom kontroly potvrdenie o prevzatí vrátených dokladov a o ich úplnosti,
d)
vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly,
e)
na požiadanie vykonať kontrolu podľa osobitného predpisu16a) a prizvať pracovníkov kontroly na jej výkon, ak ide o kontrolu podľa § 2 ods. 3.
(4)
Vedúci kontrolovaného subjektu je povinný na požiadanie pracovníkov kontroly dostaviť sa na prerokovanie protokolu.
(5)
Vedúci kontrolovaného subjektu je v určenej lehote povinný na základe výsledku kontroly
a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich orgánu kontroly,
b)
prepracovať a predložiť orgánu kontroly opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, ak orgán kontroly vyžaduje podľa § 11 ods. 1 písm. f) ich prepracovanie a predloženie,
c)
predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
§13 Výsledné materiály z vykonanej kontroly
(1)
O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú pracovníci kontroly protokol, ktorý obsahuje najmä
a)
označenie orgánu kontroly, ktorý kontrolu vykonal,
b)
označenie kontrolovaného subjektu,
c)
meno, priezvisko a titul pracovníkov kontroly, ktorí kontrolu vykonali,
d)
miesto a termín vykonania kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
kontrolované obdobie,
g)
preukázané kontrolné zistenia,
h)
zoznam príloh protokolu,
i)
dátum vypracovania protokolu,
j)
dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom,
k)
vlastnoručné podpisy pracovníkov kontroly,
l)
podpis vedúceho kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený,
m)
prílohy k protokolu.
(2)
Pri kontrole, ktorej predmet je osobitý alebo náročný a vyžaduje
a)
zaznamenať stav predmetu kontroly priamo na mieste v určenom čase, vypracujú pracovníci kontroly za účasti zamestnancov, ktorí sú za príslušný úsek zodpovední, alebo ďalších zamestnancov, priebežný protokol; priebežný protokol obsahuje opis dôležitých skutočností a zistení o skutkovom stave predmetu kontroly počas výkonu kontroly alebo o priebehu výkonu kontroly, ktoré nemožno doložiť písomnými dokladmi ani inými písomnosťami a ktoré majú význam pre vykonávanú kontrolu, vrátane vlastnoručných podpisov prítomných zamestnancov, ktorí sú za príslušný úsek zodpovední, alebo aj ďalších prítomných zamestnancov,
b)
zaznamenať stav časti predmetu kontroly z dôvodu potreby osobitného postupu pri kontrole alebo osobitného spôsobu riešenia zistených nedostatkov, vypracujú pracovníci kontroly čiastkový protokol.
(3)
Pri vypracovaní priebežného protokolu a čiastkového protokolu sa postupuje primerane podľa odseku 1.
(4)
Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky podľa § 11 ods. 2 písm. e), pracovníci kontroly vypracujú dodatok k protokolu, ktorý je jeho súčasťou. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.
(5)
Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam a ďalšie písomnosti a materiály potvrdzujúce kontrolné zistenia, písomné potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností, priebežný protokol, čiastkový protokol a dodatok k protokolu sú súčasťou protokolu o výsledku kontroly.
(6)
O prerokovaní protokolu vypracujú pracovníci kontroly zápisnicu, ktorá musí obsahovať dátum oboznámenia vedúceho kontrolovaného subjektu s protokolom, dátum prerokovania protokolu, mená prítomných na prerokovaní a ich vlastnoručné podpisy. Zápisnica o prerokovaní protokolu sa prikladá k protokolu o výsledku kontroly. V zápisnici sa uloží povinnosť vedúcemu kontrolovaného subjektu v určenej lehote
a)
prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin a predložiť ich orgánu kontroly,
b)
určiť zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky,
c)
predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky,
d)
uplatniť zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
(7)
Ak sa kontrolou nezistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov, vypracuje sa záznam o kontrole. Pri jeho vypracovaní sa postupuje primerane podľa odseku 1.
(8)
Kontrola je skončená prerokovaním protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa vedúci kontrolovaného subjektu bezdôvodne nedostaví na prerokovanie protokolu alebo odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Tieto skutočnosti pracovníci kontroly uvedú v zápisnici o prerokovaní protokolu. Kontrola, z ktorej sa vypracúva záznam, je skončená jeho podpísaním pracovníkmi kontroly a doručením vedúcemu kontrolovaného subjektu.

TRETIA ČASŤ | SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§14 Súčinnosť
(1)
Orgány kontroly pri plnení povinností podľa tohto zákona vzájomne spolupracujú vrátane vykonávania spoločných kontrolných úloh a poskytujú si informácie súvisiace s kontrolnou činnosťou.
(2)
Orgány kontroly sú povinné upozorňovať príslušné orgány na nedostatky zistené kontrolou, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti týchto orgánov, najmä na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na ich základe. O plnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vrátane uplatnenia právnej zodpovednosti sú orgány kontroly oprávnené vyžadovať od nich informácie v určenej lehote.
(3)
Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby, v ktorých je orgán kontroly oprávnený vykonať kontrolu, sú povinné tomuto orgánu poskytovať informácie, doklady, vyjadrenia a ďalšie materiály vzťahujúce sa na plnenie úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a ďalších úloh u subjektov podľa § 3 potrebné na zabezpečenie prípravy kontroly a na plnenie povinností podľa tohto zákona.
§15
Ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontroly, na jej vykonanie môže orgán kontroly prizvať zamestnancov iného orgánu štátnej správy, orgánu samosprávy a právnickej osoby alebo fyzické osoby s ich súhlasom (ďalej len „prizvané osoby“). Účasť týchto zamestnancov na kontrole je iným úkonom vo všeobecnom záujme.19)
§16 Poriadková pokuta
(1)
Kontrolovanému subjektu, ktorý neplní povinnosti podľa tohto zákona a tým znemožňuje priebeh kontroly, marí výsledok kontroly alebo nápravu zistených nedostatkov, môže orgán kontroly uložiť poriadkovú pokutu do výšky 650 eur. Pri určovaní výšky poriadkovej pokuty orgán kontroly prihliada na mieru sťaženia výkonu kontroly alebo marenia výsledku kontroly.
(2)
Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť opakovane, avšak najviac do úhrnnej výšky pokuty 6 500 eur.
(3)
Poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa zistenia porušenia právnej povinnosti, najneskôr do jedného roka od porušenia právnej povinnosti.
(4)
Uloženie poriadkovej pokuty nezbavuje kontrolovaný subjekt povinnosti postupovať v súlade s týmto zákonom.
(5)
Pri ukladaní poriadkovej pokuty orgán kontroly postupuje podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.13)
(6)
Poriadková pokuta je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§17 Prechodné ustanovenie
(1)
Kontrola začatá pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vykoná podľa predpisov platných v čase jej začatia.
(2)
Začaté konanie o uložení poriadkovej pokuty do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončí orgán kontroly podľa doterajšieho predpisu.
§18 Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole,
2.
čl. III zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§19 Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.
1)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).Nariadenie Rady (EURATOM) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).
Nariadenie Rady (EURATOM, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou za účelom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred podvodmi a inými nezrovnalosťami.
Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 2988/1995 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.
2)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
3a)
Napríklad § 24 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3b)
Napríklad nariadenie (EURATOM, ES) č. 2185/96, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18. 9. 2013) v platnom znení.
3c)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
5)
Napríklad zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 575/2001 Z. z., zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 515/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
8a)
Čl. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
9)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 534/2003 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
15)
Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
16)
Zákon č. 215/2007 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
16a)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
19)
§ 137 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.