Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 2022

Znenie účinné: od 01.07.2016
353/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016
353
ZÁKON
z 11. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z. a zákona č. 336/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa za slová „podľa § 50“ vkladá čiarka a slová „§ 51a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51“.
2.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa za slovom „obmedzeným“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a slová „podľa osobitného predpisu,4) ak nie je zamestnanec,“ sa nahrádzajú slovami „alebo prokuristom podľa osobitného predpisu,4)“.
3.
V § 21b ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo najviac na päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť“.
4.
V § 23 ods. 3 sa za slovo „roky“ vkladajú slová „alebo najviac na päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť“.
5.
V § 23 ods. 4 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje na štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie na viac ako dva roky podľa odseku 3.“.
6.
V § 36 ods. 1 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak deň priznania starobného dôchodku predchádza dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie“.
7.
V § 36 ods. 5 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neplnenie podmienok účasti uchádzača o zamestnanie na aktívnych opatreniach na trhu práce písomne dohodnutých medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov“.
8.
V § 44 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
v neakreditovaných programoch vzdelávania alebo kurzoch, ktoré sú vykonávané na základe oprávnenia, osvedčenia alebo registrácie podľa osobitného predpisu,45e)“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
Poznámka pod čiarou k odkazu 45e znie:
„45e)
Napríklad zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.“.
9.
§ 53a vrátane nadpisu znie:
§53a Príspevok na podporu mobility za prácou
(1)
Úrad poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou (ďalej len „príspevok“) na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a), ak o príspevok písomne požiada najneskôr do troch mesiacov odo dňa vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Prílohou k žiadosti je kópia dokladu o zmene trvalého pobytu alebo o nahlásení prechodného pobytu a kópia pracovnej zmluvy. Príspevok sa neposkytuje, ak je zamestnancovi poskytovaný príspevok podľa § 53.
(2)
Zmena pobytu na účely poskytnutia príspevku je zmena miesta trvalého pobytu alebo nahlásenie prechodného pobytu, ak je miesto nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 70 km alebo ak je miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky vzdialené od miesta trvalého pobytu najmenej 70 km.
(3)
Výdavky na bývanie súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku sú preukázané mesačné výdavky na
a)
úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
b)
nájomné.
(4)
Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich mesiacov. Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov. Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy výdavkov podľa odseku 3, najviac 250 eur počas obdobia podľa prvej vety a najviac 125 eur počas obdobia podľa druhej vety.
(5)
Ak o príspevok požiadajú obaja manželia, úrad poskytne príspevok len jednému z manželov.
(6)
Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 dní od preukázania trvania zamestnania a výdavkov podľa odseku 3, ak tieto skutočnosti zamestnanec preukázal najneskôr do 30 dní od uplynutia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.
(7)
Úrad opätovne poskytne príspevok najskôr po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania.“.
10.
V § 53e odsek 10 znie:
„(10)
Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom postupom podľa osobitného predpisu59aga) okamžite po uplynutí jej splatnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59aga znie:
„59aga)
§ 15 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11.
V § 60 odsek 9 znie:
„(9)
Úrad zisťuje splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a) až d) a právnická osoba alebo fyzická osoba preukazuje úradu splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) až g) raz ročne pri prvej žiadosti o poskytnutie príspevku podanej v príslušnom kalendárnom roku. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba splní podmienky podľa § 70 ods. 7 pri prvej žiadosti o poskytnutie príspevku podanej v príslušnom kalendárnom roku, považujú sa tieto podmienky za splnené počas celého kalendárneho roka, ak sa nepreukáže inak. Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná oznámiť úradu do 30 dní každú zmenu týkajúcu sa spĺňania podmienok podľa § 70 ods. 7.“.
12.
V § 67 ods. 10 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo financií“.
13.
V § 70 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
14.
V § 70 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
15.
V § 70 odsek 7 znie:
„(7)
Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa tohto zákona žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, fyzická osoba alebo uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, je, že
a)
má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,36)
b)
má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
c)
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
d)
nemá voči úradu finančné záväzky,
e)
nie je v konkurze, likvidácii alebo nútenej správe,
f)
nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
g)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.“.
16.
V § 70 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až d) zisťuje ústredie alebo úrad. Splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. e) až g) preukazuje žiadateľ okrem podmienky podľa odseku 7 písm. g), ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je trestne zodpovedná; splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. g) sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Finančné riaditeľstvo, zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa a Národný inšpektorát práce sú povinní poskytnúť úradu elektronicky z informačného systému informácie týkajúce sa splnenia podmienok podľa odseku 7 písm. a) až c).“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.
17.
V § 70 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na výsledok ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu63ac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63ac znie:
„63ac)
§ 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 70 odsek 13 znie:
„(13)
Rozhodnutia a dokumenty vydané podľa tohto zákona môžu obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky ústredia alebo úradu s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby.“.
19.
Za § 72w sa vkladajú § 72x a 72y, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§72x Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Pri poskytovaní príspevku na presťahovanie za prácou podľa § 53a v znení účinnom do 31. decembra 2015 na základe žiadosti podanej pred 1. januárom 2016 sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.
(2)
Občan, ktorému neuplynula lehota na podanie žiadosti podľa § 53a ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2015, môže požiadať o poskytnutie príspevku na presťahovanie za prácou podľa § 53a v znení účinnom do 31. decembra 2015 do uplynutia tejto lehoty. Pri poskytovaní príspevku na presťahovanie za prácou podľa § 53a v znení účinnom do 31. decembra 2015 na základe žiadosti podanej podľa prvej vety sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015.
§72y Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016
Ústredie a úrad posúdi žiadosť právnickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona podanú pred 1. júlom 2016 podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.“.

Čl. II

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z. a zákona č. 375/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 67b ods. 1 sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2018“.

Čl. III

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z. a zákona č. 131/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 23 ods. 3 sa slová „dva roky“ nahrádzajú slovami „päť rokov“.
2.
V § 34 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 24 alebo § 27“ nahrádzajú slovami „§ 23, 24 alebo § 27“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem čl. I 1. až 14. bodu, § 70 ods. 7 písm. a) až f) v 15. bode, 16. až 18. bodu a § 72x v 19. bode a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a okrem čl. I § 70 ods. 7 písm. g) v 15. bode a § 72y v 19. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.