Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 16.12.2021
Časové verzie:
480/2021 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2021
480
ZÁKON
z 3. decembra 2021,
ktorým sa mení zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V čl. III bode 63 celom texte sa slová „január 2022“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „marec 2022“ v príslušnom tvare, slová „31. december 2021“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „28. február 2022“ v príslušnom tvare a slová „február 2022“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „apríl 2022“ v príslušnom tvare.
2.
V čl. IV bode 5 celom texte sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. marca 2022“ a slová „31. december 2021“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „28. február 2022“ v príslušnom tvare.
3.
V čl. VI bode 4 celom texte sa slová „1. január 2022“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „1. marec 2022“ v príslušnom tvare a slová „31. decembra 2021“ sa nahrádzajú slovami „28. februára 2022“.
4.
V čl. VII bode 21 celom texte sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. marca 2022“ a slová „31. december 2021“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „28. február 2022“ v príslušnom tvare“.
5.
V čl. X sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. marca 2022“.

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 72ar sa vkladá § 72ara, ktorý znie:
§72ara
U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021 a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.