Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2023

Znenie účinné: od 01.01.2012
233/2008 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012
233
ZÁKON
z 22. mája 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Inováciou sa rozumie
a)
nový alebo zdokonalený výrobok alebo nová alebo zdokonalená služba, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti,
b)
nový alebo zdokonalený výrobný postup alebo distribučná metóda vrátane podstatných zmien techniky, zariadenia alebo softvéru,
c)
nový spôsob organizácie v podnikateľskej praxi podniku, organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov,
d)
prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
e)
nákup súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how), získavanie a prenájom práv z licenčných zmlúv,
f)
zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách a v organizácii práce,
g)
zlepšenie kontrolných a skúšobných metód v procese výroby a v službách,
h)
zvýšenie kvality práce a bezpečnosti práce,
i)
zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie,
j)
účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energie.“.
2.
V § 4 ods. 4 sa vypúšťajú slová „so sídlom na území Slovenskej republiky“ a slová „fyzická osoba“ sa nahrádzajú slovami „fyzická osoba – podnikateľ“.
3.
V § 4 ods. 5 a 6 sa slová „fyzická osoba“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba – podnikateľ“.
4.
V § 7 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „so sídlom na území Slovenskej republiky“ a slová „fyzické osoby“ sa nahrádzajú slovami „fyzické osoby – podnikatelia“.
5.
V § 7 písm. c) sa vypúšťajú slová „a fyzické osoby okrem fyzických osôb uvedených v písmene d)“.
6.
Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§7a Centrum excelentnosti výskumu
Centrum excelentnosti výskumu je označenie právnickej osoby,
a)
ktorá vykonáva výskum prevažne v jednom odbore vedy a techniky podľa § 6 ods. 3,
b)
ktorá sa zúčastňuje na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, ktoré vnikli na základe medzinárodných zmlúv alebo medzivládnych dohôd,
c)
ktorá sa zúčastňuje na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
d)
ktorej výsledky výskumu sú využívané vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo vo vzdelávaní zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
e)
ktorá zamestnáva zamestnancov v oblasti výskumu s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelávania,
f)
ktorej stav technickej infraštruktúry výskumu spĺňa požiadavky pre splnenie cieľov projektov základného výskumu,
g)
ktorej výsledky výskumu sú porovnateľné s výsledkami základného výskumu dosahovanými v inom členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) podľa § 26a ods. 7 písm. a) a b).
§7b Špecializovaná organizácia vedy a techniky
(1)
Špecializovaná organizácia vedy a techniky je obchodná spoločnosť,9a) ktorej hlavnou činnosťou je podpora činností zameraných na prenos výsledkov aplikovaného výskumu alebo výsledkov vývoja do praxe a poskytovanie vedecko-technických služieb podľa § 8 ods. 2 a podľa § 24 ods. 1 písm. e).
(2)
Špecializované organizácie vedy a techniky sú
a)
vedecko-technologický park,
b)
výskumno-vývojové centrum,
c)
technologický inkubátor.
(3)
Špecializovaná organizácia vedy a techniky podľa odseku 2 písm. a) a c) poskytuje najmä
a)
výrobné priestory alebo administratívne priestory,
b)
administratívne služby a materiálne služby,
c)
technickú infraštruktúru,
d)
informácie o organizáciách vykonávajúcich výskum a vývoj a o odberateľoch výsledkov výskumu a vývoja.
(4)
Vedecko-technologický park uskutočňuje najmä podporu komerčného uplatnenia výsledkov výskumu a vývoja v praxi prostredníctvom malých podnikateľov alebo stredných podnikateľov, ktorí sú jeho súčasťou. Výsledky výskumu a vývoja získava vedecko-technologický park vlastnou činnosťou alebo zmluvne od osôb uvedených v § 7.
(5)
Výskumno-vývojové centrum zabezpečuje využitie výsledkov výskumu a vývoja vykonávaného právnickou osobou podľa § 7 písm. b) až d) vo vlastnej výrobnej praxi. Zakladateľmi a spoločníkmi výskumno-vývojového centra sú podnikateľ9) a právnická osoba podľa § 7 písm. b) až d), ktorej výsledky výskumu a vývoja sa budú využívať vo výrobnej praxi výskumno-vývojového centra.
(6)
Technologický inkubátor vytvára podporné prostredie pre začínajúcich malých podnikateľov, ktorí využívajú výsledky výskumu a vývoja pre inováciu tovarov a služieb alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. Technologický inkubátor poskytuje začínajúcim malým podnikateľom okrem podpory podľa odseku 3 aj
a)
poradenstvo pri začiatku podnikania,
b)
sprostredkovanie finančnej podpory,
c)
konzultačné služby pre prenos technológií do praxe,
d)
organizovanie seminárov a školení,
e)
služby pre podporu exportu.
(7)
Technologický inkubátor poskytuje podporu začínajúcim malým podnikateľom najviac tri roky od získania ich oprávnenia podnikať.
(8)
Vznik špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk na vysokých školách upravuje osobitný predpis.9b)
(9)
Podpora špecializovaných organizácií vedy a techniky z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uskutočňuje podľa § 16 ods. 3.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 56 ods. 1 Obchodného zákonníka.
9b)
§ 39a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 8 ods. 1 sa slová „fyzickými osobami“ nahrádzajú slovami „fyzickými osobami – podnikateľmi“.
8.
V § 9 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja“.
9.
V § 9 písm. d) sa vypúšťajú slová „a členov rád štátnych programov“.
10.
V § 9 písmeno g) znie:
„g)
schvaľuje v rámci svojich kompetencií dvojstranné a mnohostranné zmluvy o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, členstvo Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu.“.
11.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo školstva vytvára podmienky na rozvoj vedy a techniky, zodpovedá za efektívne využívanie prostriedkov štátneho rozpočtu vynakladaných na vedu a techniku a koordinuje činnosť ústredných orgánov, Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl pri príprave a uskutočňovaní štátnej vednej a technickej politiky a pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy a návrhu zákona o štátnom rozpočte za oblasť vedy a techniky na príslušný rok okrem výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.“.
12.
V § 10 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
schvaľuje na návrh predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja rozpočet Agentúry na podporu výskumu a vývoja vrátane jeho rozdelenia podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c),“.
13.
V § 10 ods. 3 písm. l) sa slová „fyzických osôb“ nahrádzajú slovami „fyzických osôb – podnikateľov“.
14.
V § 10 ods. 3 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky na popularizáciu vedy a techniky a výsledkov výskumu a vývoja“.
15.
V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenami p) až s), ktoré znejú:
„p)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na finančné zabezpečenie členstva Slovenskej republiky v centrách výskumu a vývoja Európskej únie a v medzinárodných centrách výskumu a vývoja ako súčasť národného programu rozvoja vedy a techniky,
r)
vypracúva a po prerokovaní v Rade pre vedu a techniku predkladá vláde na schválenie návrh na účasť Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a zabezpečenie spolufinancovania účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a iniciatívach Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu,
s)
zabezpečuje kontrolu dodržiavania etických noriem vo výskume a vývoji.“.
16.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa slová „fyzickým osobám“ nahrádzajú slovami „fyzickým osobám – podnikateľom“.
17.
V § 11 ods. 3 sa slová „fyzických osôb“ nahrádzajú slovami „fyzických osôb – podnikateľov“.
18.
V § 12 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
projektov v rámci dvojstranných alebo mnohostranných zmlúv o medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, projektov v rámci účasti Slovenskej republiky v medzinárodných programoch výskumu a vývoja a projektov v rámci komunitárnych programov a iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja vrátane nákladov na ich prípravu.“.
19.
V § 12 ods. 7 druhá veta znie: „Poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie projektu v rámci programu agentúry schvaľuje rada agentúry na základe posúdenia projektu podľa § 19 najviac na štyri roky, ak doba riešenia programu agentúry je päť rokov; v ostatných prípadoch na dobu najviac tri roky.“.
20.
V § 16 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na účelovú formu podpory podľa odseku 2 písm. a) je osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“) podľa § 26a ods. 11 alebo 12 alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj vydaný príslušným orgánom podľa právnych predpisov členského štátu.“.
21.
V § 16 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
projektov výskumu a vývoja zameraných na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.“.
22.
V § 16 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Z výdavkov na výskum a vývoj môže ministerstvo školstva hradiť vecné alebo finančné ocenenie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja alebo kolektívov zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja za mimoriadne výsledky vo výskume a vývoji.“.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.
23.
V § 16 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutočňujúcim výskum a vývoj, ktoré sú zriadené ústrednými orgánmi.“.
24.
V § 16 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Finančné prostriedky na prevádzku infraštruktúry výskumu a vývoja právnickým osobám uskutočňujúcim výskum a vývoj, ktoré sú zriadené ústrednými orgánmi podľa odseku 7 písm. c), poskytuje ich zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.24a)“.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 17 ods. 3 písm. d) a ods. 8 sa slová „fyzickými osobami alebo“ nahrádzajú slovami „fyzickými osobami na základe dohody o vykonaní práce, fyzickými osobami – podnikateľmi a“.
26.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia „Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 18 ods. 2 písm. e) sa za slová „dobu riešenia projektov“ vkladajú slová „nie dlhšiu ako štyri roky,“.
28.
V § 18 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) až h), ktoré znejú:
„f)
požiadavku na preukázanie osvedčenia o spôsobilosti žiadateľa a ďalších spolupríjemcov na vykonávanie výskumu a vývoja podľa § 26a ods. 11 alebo 12,
g)
požiadavku na preukázanie zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a odberateľom výsledkov riešenia projektu pri projektoch, ktorých riešenie bude mať priame využitie v praxi,
h)
požiadavku na predloženie čestného vyhlásenia žiadateľa, že informáciu o technickej infraštruktúre výskumu a vývoja, ktorú vybuduje z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,27a) poskytne na zverejnenie na Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „centrálny informačný portál“).“.
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená i) až o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.“.
29.
V § 18 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Agentúra môže vyhlásiť otvorenú verejnú výzvu, ktorá neobsahuje dátum predloženia žiadosti. Ak verejná výzva neobsahuje dátum predloženia žiadosti, je agentúra povinná zabezpečiť priebežné hodnotenie žiadostí, najmenej však trikrát ročne.
(4)
Na verejnú výzvu na riešenie projektu výskumu a vývoja zameraného na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu sa odsek 2 písm. f) až h) nevzťahuje.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
30.
V § 18 ods. 6 sa slová „odseku 2 písm. k)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. n)“ a slová „odseku 2 písm. j)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. m)“.
31.
V § 19 ods. 1 sa slová „§ 18 ods. 2 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2 písm. k)“.
32.
V § 19 ods. 2 sa slová „§ 18 ods. 2 písm. i)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 2 písm. l)“.
33.
V § 19 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Poskytovateľ nezabezpečuje posudky k tej žiadosti, ktorej premetom je zabezpečenie spolufinancovania už riešeného projektu komunitárneho programu Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektu v rámci iniciatívy Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektu medzinárodného programu výskumu a vývoja alebo projektu v rámci medzinárodného centra výskumu a vývoja.“.
34.
V § 19 ods. 4 sa za slová „Odborný orgán“ vkladajú slová „podľa odseku 2“.
35.
V § 19 ods. 5 sa slová „orgánu poskytovateľa“ nahrádzajú slovom „poskytovateľovi“.
36.
V § 19 ods. 6 sa slová „uvedie v hodnotiacej správe“ nahrádzajú slovami „zverejní podľa § 18 ods. 6“.
37.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „§ 226 Zákonníka práce.“ nahrádza citáciou „§ 226 a 228a Zákonníka práce.“.
38.
V § 20 ods. 4 sa slová „aspoň 0,5 %“ nahrádzajú slovami „najviac 0,5 % “.
39.
V § 20 ods. 6 sa slová „§ 16 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 9“.
40.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
V rámci národného programu rozvoja vedy a techniky sa v štátnom rozpočte rozpočtujú finančné prostriedky na agentúru, na štátne programy výskumu a vývoja, na štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja, na členské príspevky Slovenskej republiky v medzinárodných centrách výskumu a vývoja, na zabezpečenie úloh ministerstva školstva v oblasti vedy a techniky a na ostatné aktivity v oblasti vedy a techniky financované z prostriedkov štátneho rozpočtu okrem finančných prostriedkov podľa § 16 ods. 7 písm. b) a c) a finančných prostriedkov určených na výskum a vývoj v oblasti zameranej na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.34)“.
41.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
V prostriedkoch štátneho rozpočtu na agentúru podľa odseku 2 sú osobitne rozpočtované prostriedky na riešenie projektov podľa § 12 ods. 2.“.
42.
V § 25 ods. 4 v tretej vete sa slová „sú najmenej dvaja“ nahrádzajú slovami „môžu byť najviac dvaja“.
43.
V § 26 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a prostredníctvom centrálneho informačného portálu“.
44.
V § 26 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Centrálny informačný portál je informačný systém ministerstva školstva na poskytovanie služieb a informácií v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet.
(3)
Informačný systém a centrálny informačný portál sú informačným systémom verejnej správy.34a)
(4)
Informačný systém a centrálny informačný portál je administratívnym zdrojom podľa osobitného predpisu.34b)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 34b znejú:
„34a)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z.
34b)
§ 2 písm. k) a § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.“.
45.
V § 26 ods. 5 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
informácie o stave infraštruktúry výskumu a vývoja,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
46.
V § 26 odsek 6 znie:
„(6)
Správcom informačného systému a centrálneho informačného portálu je ministerstvo školstva, ktoré zodpovedá za tvorbu informačného systému a za tvorbu centrálneho informačného portálu, pravidelnú aktualizáciu informácií a ich sprístupňovanie prostredníctvom internetu.“.
47.
V § 26 ods. 7 sa slová „fyzické osoby“ nahrádzajú slovami „fyzické osoby – podnikatelia“ a slová „v rozsahu podľa odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „a pre centrálny informačný portál v rozsahu podľa odseku 5“.
48.
V § 26 ods. 7 sa slová „v rozsahu podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „a pre centrálny informačný portál v rozsahu podľa odseku 5 každoročne v termíne do 30. apríla“.
49.
Za § 26 sa vkladajú § 26a a 26b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§26a Hodnotenie spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja
(1)
Účelom hodnotenia spôsobilosti osôb podľa § 7 na vykonávanie výskumu a vývoja (ďalej len „hodnotenie spôsobilosti“), ktorým sa poskytuje podpora na výskum a vývoj podľa § 16 ods. 2 písm. a), je hodnotiť kvalitu vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
(2)
Odborným hodnotiteľským orgánom ministerstva školstva, ktorý vykonáva hodnotenie spôsobilosti, je hodnotiteľská komisia, ktorá sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov (ďalej len „člen komisie“), ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva na základe návrhov ústredných orgánov, v ktorých zriaďovateľskej pôsobnosti alebo vecnej pôsobnosti sú právnické osoby podľa § 7 písm. a) uskutočňujúce výskum a vývoj, na základe návrhov orgánov reprezentácie vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a reprezentatívnych združení zamestnávateľov.
(3)
Hodnotiteľská komisia má 15 členov, z ktorých desať členov sú zástupcovia aplikovaného výskumu, zástupcovia vývoja a zástupcovia podnikateľskej sféry. Za člena hodnotiteľskej komisie môže byť vymenovaná len bezúhonná fyzická osoba podľa § 14 ods. 3. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace.
(4)
Funkčné obdobie člena hodnotiteľskej komisie je šesťročné. Na člena hodnotiteľskej komisie sa primerane vzťahuje § 27 ods. 1 a 3. Na zánik členstva v hodnotiteľskej komisii sa primerane vzťahuje § 14 ods. 6.
(5)
Hodnotiteľská komisia posudzuje a nezávisle hodnotí kvalitu výskumnej a vývojovej činnosti a podmienky, v ktorých sa táto činnosť vykonáva.
(6)
Podrobnosti o zložení hodnotiteľskej komisie, jej činnosti a o spôsobe jej rokovania upraví štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo školstva.
(7)
Ukazovatele pre hodnotenie spôsobilosti hodnotiteľskou komisiou sú najmä
a)
publikačná činnosť v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte a citácie z publikačnej činnosti v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte,
b)
prihlášky patentov a patenty udelené v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie35a) a v inom štáte,
c)
zapísané a realizované úžitkové vzory v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte,
d)
licencie na úžitkové vzory, patenty a know-how v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte,
e)
výška finančných prostriedkov získaných v súťažiach vypísaných na účelovú podporu výskumu a vývoja,
f)
účasť na riešení projektov výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej praxi alebo spoločenskej praxi,
g)
účasť na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
h)
účasť na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja,
i)
zabezpečovanie podmienok pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja,
j)
certifikát kvality riadenia v príslušnej oblasti výskumu a vývoja.
(8)
Minister školstva môže upraviť rozsah a štruktúru ukazovateľov podľa odseku 7 s prihliadnutím na zaradenie hodnotenej osoby do sektora výskumu a vývoja podľa § 7.
(9)
Na právnické osoby podľa § 7 písm. b) a organizácie Slovenskej akadémie vied sa odseky 1 až 8 nevzťahujú.
(10)
Hodnotiteľská komisia je oprávnená pre plnenie svojich úloh požadovať od hodnotenej osoby informácie, podklady a súčinnosť, ktoré sú nevyhnutné pre jej činnosť.
(11)
Hodnotenie spôsobilosti sa vykonáva na základe žiadosti právnickej osoby zriadenej ústredným orgánom štátnej správy a osôb podľa § 7 písm. c) a d) (ďalej len „žiadateľ o hodnotenie spôsobilosti“). Ministerstvo školstva na základe hodnotenia spôsobilosti podľa odseku 7 vydáva žiadateľovi o hodnotenie spôsobilosti osvedčenie o spôsobilosti a tým oprávnenie uchádzať sa o podporu výskumu a vývoja podľa § 16 ods. 3.
(12)
Ministerstvo školstva vydá právnickým osobám podľa § 7 písm. b) a organizáciám Slovenskej akadémie vied osvedčenie o spôsobilosti na základe hodnotenia vykonaného podľa osobitných predpisov.35b)
(13)
Platnosť osvedčenia o spôsobilosti je šesť rokov od jeho vydania.
(14)
Podrobnosti o spôsobe a postupe hodnotenia spôsobilosti vrátane obsahu žiadosti žiadateľa o hodnotenie spôsobilosti a obsahu podkladov pre hodnotenie spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(15)
Hodnotenie spôsobilosti podľa odsekov 1 až 13 sa nevzťahuje na osoby vykonávajúce výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu a bezpečnosti štátu.
(16)
Ministerstvo školstva osvedčenie o spôsobilosti odníme, ak
a)
dodatočne zistí, že žiadateľ o hodnotenie spôsobilosti poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje,
b)
držiteľ osvedčenia o spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom,
c)
držiteľ osvedčenia o spôsobilosti prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.
(17)
Osvedčenie o spôsobilosti zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,
b)
zánikom právnickej osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti,
c)
uplynutím jeho platnosti.
§26b Prijímanie cudzincov na účely výskumu a vývoja
(1)
Dohodou o hosťovaní sa cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu a nie je vyslaný výskumnou organizáciou iného členského štátu, zaväzuje vykonávať projekt výskumu a vývoja a právnická osoba vykonávajúca výskum a vývoj, ktorá má povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja (ďalej len “prijímajúca organizácia„), sa zaväzuje byť hostiteľom cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na účely vykonávania výskumu a vývoja.
(2)
Pred uzavretím dohody o hosťovaní musí prijímajúca organizácia overiť, či cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, má odbornú kvalifikáciu požadovanú na vykonávanie výskumu a vývoja, na základe ktorej sa dohoda o hosťovaní medzi cudzincom a prijímajúcou organizáciou uzatvára.
(3)
Dohoda o hosťovaní musí obsahovať
a)
meno a priezvisko cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, a označenie prijímajúcej organizácie,
b)
určenie výskumného zaradenia cudzinca a jeho pracovných podmienok,
c)
účel, dĺžku trvania, zameranie a financovanie projektu výskumu a vývoja,
d)
osvedčenú kópiu dokladu o odbornej kvalifikácii cudzinca,
e)
vyhlásenie o zodpovednosti prijímajúcej organizácie za náklady na pobyt a možné náklady súvisiace s vyhostením uhradené štátom podľa osobitného predpisu,35c) ak sa preukáže, že cudzinec sa zdržuje na území Slovenskej republiky nelegálne,
f)
vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, má počas pobytu zabezpečené dostatočné mesačné finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s pobytom a na cestovné náklady na spiatočnú cestu najmenej vo výške minimálnej mzdy,35d)
g)
vyhlásenie prijímajúcej organizácie alebo cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, že cudzinec, ktorý nie je občanom členského štátu, má počas svojho pobytu uhradené zdravotné poistenie.25)
(4)
Prijímajúca organizácia bezodkladne informuje ministerstvo školstva o skutočnosti, ktorá by mohla zabrániť vykonávaniu dohody o hosťovaní.
(5)
Dohoda o hosťovaní zaniká, ak cudzincovi nie je udelené povolenie na prechodný pobyt na účely výskumu a vývoja,35e) je ukončená jeho činnosť pre prijímajúcu organizáciu alebo prijímajúcej organizácii bolo odňaté povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja.
(6)
Zodpovednosť prijímajúcej organizácie podľa odseku 3 písm. e) zaniká šesť mesiacov po skončení platnosti dohody o hosťovaní.
(7)
Ministerstvo školstva vydáva na základe žiadosti právnickej osoby vykonávajúcej výskum a vývoj povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja, ak
a)
má určené ciele a zámery vo výskume a vývoji,
b)
predloží vyhlásenie, že je ochotná podpísať dohodu o hosťovaní s cudzincom, ktorý nie je občanom členského štátu,
c)
preukáže prostriedky na uzatváranie dohôd o hosťovaní,
d)
má osvedčenie o spôsobilosti podľa § 26a ods.11 alebo 12.
(8)
Povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, platí päť rokov od jeho vydania. Povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, je možné prijímajúcej organizácii vydať aj opakovane, pričom jeho vydanie je viazané na splnenie podmienok uvedených v odseku 7. Žiadateľ o povolenie v tomto prípade prikladá k žiadosti dokumentáciu v primeranom rozsahu.
(9)
Ministerstvo školstva odníme prijímajúcej organizácii povolenie prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, na účely výskumu a vývoja, ak prijímajúca organizácia
a)
prestala spĺňať podmienky na udelenie povolenia podľa odseku 7,
b)
získala povolenie uvedením nepravdivých údajov,
c)
uzavrela dohodu o hosťovaní, ktorá nemá všetky náležitosti,
d)
opakovane si neplní povinnosti podľa odseku 12.
(10)
Ministerstvo školstva môže zamietnuť žiadosť o obnovenie povolenia prijímať cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu, podanú prijímajúcou organizáciou alebo rozhodnúť o jeho odňatí až na päť rokov od dátumu vydania rozhodnutia o odňatí povolenia alebo rozhodnutia o neobnovení povolenia.
(11)
Ministerstvo školstva zverejňuje a priebežne aktualizuje zoznam prijímajúcich organizácií prostredníctvom informačného systému a centrálneho informačného portálu.
(12)
Prijímajúca organizácia je povinná bezodkladne najneskôr do dvoch mesiacov informovať ministerstvo školstva o
a)
predčasnom ukončení dohody o hosťovaní,
b)
skutočnosti, ktorá naznačuje, že sa účasť cudzinca, ktorý nie je občanom členského štátu, na projekte výskumu a vývoja končí v priebehu dvoch mesiacov,
c)
ukončení projektu výskumu a vývoja,
d)
ukončení dohody o hosťovaní,
e)
skutočnosti, ktorá bráni riešeniu projektu výskumu a vývoja.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35a až 35e znejú:
„35a)
Zákon č. 435/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35b)
§ 84 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č.133/2002 Z. z.
35c)
§ 60 ods. 4 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
35e)
§ 22 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 693/2006 Z. z.“.
50.
V § 27 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem konania podľa § 26a ods. 11, 12 a 16 a § 26b ods. 7, 9 a 10“.
51.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:
§28a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
52.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 172/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3. 11. 2005).“.

Čl. III

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z. a zákona č. 139/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 22 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti, ktorou je výskum alebo vývoj,24b) a jeho pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne 50 kalendárnych dní v kalendárnom roku,“.
Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená e) až s).
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:“.
„24b)
§ 22 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008 okrem čl. I bodu 20. a bodu 28. § 18 ods. 2 písm. f), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.