Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2023

Znenie účinné: od 01.01.2018
81/2017 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018
81
ZÁKON
z 22. marca 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 310/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak,“.
2.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,12) ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny, u zamestnávateľa,
1.
u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
2.
ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom,“.
3.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
vykonávať osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,13aa) ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
„13aa) § 20 až 23 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Uchádzač o zamestnanie nesmie byť súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch podľa odseku 2 písm. a).“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
5.
V § 12 písm. f) sa slová „Ministerstvom školstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21a sa vypúšťajú slová „o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
7.
V § 20b ods. 1 prvej vete sa slová „kontrola dodržiavania“ nahrádzajú slovom „dodržiavanie“, slová „zisťovanie prítomnosti“ sa nahrádzajú slovom „prítomnosť“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „organizuje posudkový lekár a“.
8.
V § 20b ods. 4 sa slovo „spolupracuje“ nahrádza slovami „môže spolupracovať“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo s posudkovým lekárom“.
9.
§ 20b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Určený zamestnanec úradu uvedie na potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie údaje o čase a mieste vykonanej kontroly dodržiavania liečebného režimu, potvrdí ich svojím podpisom a zistené porušenie dodržiavania liečebného režimu oznámi ošetrujúcemu lekárovi.“.
10.
V § 34 ods. 1 prvej vete sa za slová „písomnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom35e)“ a za slovami „odo dňa“ sa vypúšťa slovo „osobného“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35e znie:
„35e) Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).“.
11.
V § 34 odsek 5 znie:
„(5)
Uchádzač o zamestnanie je povinný
a)
do ôsmich kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
b)
predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila.“.
12.
V § 34 ods. 14 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
bol počas troch rokov opakovane vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. a) z dôvodu nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom a toto zamestnanie sa opakovane skončilo do jedného mesiaca od jeho vzniku, a to počas šiestich mesiacov od skončenia zamestnania; to sa nevzťahuje na skončenie zamestnania občanom z dôvodu, pre ktorý môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer,“.
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).
13.
V § 34 ods. 14 písm. i) sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 3“.
14.
V § 35 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
iného štúdia alebo výučby, ktoré sú svojím rozsahom a úrovňou podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky postavené na úroveň štúdia na školách uvedených v odseku 1.“.
15.
V § 35b odsek 4 znie:
„(4)
Sektorová rada najmä
a)
aktualizuje informačný systém podľa § 35a ods. 1,
b)
určuje požiadavky na odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce a vytvára predpoklady na ich prenos do systému celoživotného vzdelávania,
c)
spolupracuje pri príprave a realizácii projektov vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa tohto zákona.“.
16.
V § 36 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „okrem pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a)“.
17.
V § 36 ods. 1 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a b) a ods. 3“.
18.
V § 36 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vykonávania nelegálnej práce,18a)“.
19.
V § 36 ods. 5 písm. b) sa za slovo „odmietnutie“ vkladajú slová „ponuky na účasť alebo odmietnutie“ a za slovo „odmietnutia“ sa vkladajú slová „ponuky na účasť alebo odmietnutia“.
20.
V § 36 ods. 5 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo neplnenie opatrení určených v individuálnom akčnom pláne podľa § 43 ods. 6 bez vážnych dôvodov“.
21.
V § 36 sa odsek 5 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
nepredloženie kópie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak ju mal uzatvorenú.“.
22.
V § 43 ods. 6 tretia veta znie: „Individuálny akčný plán je záväzný pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie a pre úrad.“.
23.
V § 50b ods. 4 druhá veta znie: „Na účely priznania postavenia sociálneho podniku pracovnej integrácie sa podmienka ustanovená v odseku 1 písm. c), a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese podľa osobitného predpisu,47) aj podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) a b) považujú za splnené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:
„47) Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.“.
24.
V § 50b ods. 7 písmeno b) znie:
„b)
doklady preukazujúce splnenie podmienok ustanovených v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 3, a ak žiadateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese podľa osobitného predpisu,47) doklady preukazujúce splnenie podmienky ustanovenej v odseku 3,“.
25.
V § 50b ods. 10 sa za slová „podľa tohto zákona“ vkladajú slová „alebo ktorý nesplnil povinnosť ustanovenú v odseku 11 písm. a)“.
26.
V § 50b ods. 11 sa pred písmeno a) vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
do štyroch mesiacov odo dňa priznania postavenia sociálneho podniku splniť podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) a b), ak ide o sociálny podnik, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese podľa osobitného predpisu,47) a predložiť ústrediu doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok,“.
Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).
27.
V § 50b ods. 11 písmeno d) znie:
„d)
predkladať ústrediu správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na formulári, ktorého vzor určí ústredie.“.
28.
V § 51 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov39)“.
29.
V § 51 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Počas vykonávania absolventskej praxe uchádzač o zamestnanie nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
30.
V § 51 ods. 5 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „odseku 9“.
31.
V § 51 ods. 8 písm. h) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
32.
V § 52 ods. 1 druhá veta a tretia veta znejú: „Počas vykonávania menších obecných služieb pre obec uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať menšie služby pre samosprávny kraj, dobrovoľnícku službu podľa § 52a a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a). Počas vykonávania menších služieb pre samosprávny kraj uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať menšie obecné služby pre obec, dobrovoľnícku službu podľa § 52a a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).“.
33.
V § 52a ods. 2 posledná veta znie: „Počas vykonávania dobrovoľníckej služby uchádzač o zamestnanie nesmie vykonávať aktivačnú činnosť podľa § 52 a byť v pracovnoprávnom vzťahu podľa § 6 ods. 2 písm. a).“.
34.
V § 53 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje.“ a v poslednej vete sa slová „dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
35.
V § 53 odsek 2 znie:
„(2)
Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom najviac počas šiestich mesiacov.“.
36.
§ 53 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 2 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu zamestnanca a miesto výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve,
c)
vzdialenosť miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu zamestnanca,
d)
obdobie poskytovania príspevku,
e)
maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok zamestnanca, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
37.
V § 53a ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie alebo ak zamestnanec zmení miesto trvalého pobytu alebo nahlási nový prechodný pobyt, ktoré sú vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu podľa odseku 2 najmenej 70 km, v poskytovaní príspevku sa pokračuje.“.
38.
V § 53a ods. 4 sa pred prvú vetu vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom.“.
39.
V § 53a ods. 4 posledná veta znie: „Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy výdavkov podľa odseku 3, najviac
a)
250 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, najviac 400 eur, počas obdobia podľa druhej vety,
b)
125 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku a aspoň jeden z manželov bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, najviac 200 eur, počas obdobia podľa tretej vety.“.
40.
V § 53a odsek 5 znie:
„(5)
Manželia žiadajú o príspevok spoločnou žiadosťou, v ktorej uvedú manžela, ktorému sa má príspevok poskytovať.“.
41.
V § 53a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 4 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
miesto pôvodného trvalého pobytu a miesto nového trvalého pobytu zamestnanca alebo miesto prechodného pobytu zamestnanca,
c)
vzdialenosť miesta nového trvalého pobytu od miesta pôvodného trvalého pobytu alebo vzdialenosť miesta prechodného pobytu od miesta trvalého pobytu,
d)
obdobie poskytovania príspevku,
e)
maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
záväzok zamestnanca, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
42.
V § 53a ods. 8 sa slová „dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
43.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Účastníkovi projektov a programov podľa odseku 1 možno poskytnúť finančný príspevok.“.
44.
V § 60 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad poskytuje zamestnávateľovi na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím a ktorá na chránenom pracovisku prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len „príspevok“), ak o príspevok písomne požiada.“.
45.
V § 60 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „chránenej dielne alebo“ a slovo „zriadených“ sa nahrádza slovom „zriadeného“.
46.
V § 60 ods. 3 písm. b) sa slová „prevádzkovaná chránená dielňa alebo“ nahrádzajú slovom „prevádzkované“.
47.
V § 60 ods. 3 písm. g) sa slová „prevádzkovaná chránená dielňa alebo“ nahrádzajú slovom „prevádzkované“ a vypúšťajú sa slová „chránenej dielne alebo“.
48.
V § 60 ods. 3 písm. h) a i) sa vypúšťajú slová „chránenej dielne alebo“.
49.
V § 60 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v chránenej dielni alebo“.
50.
V § 60 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Úrad poskytuje príspevok na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom alebo medzi úradom a samostatne zárobkovo činnou osobou.
(9)
Dohoda o poskytnutí príspevku podľa odseku 8 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
počet občanov so zdravotným postihnutím, na ktorých sa príspevok poskytuje, s uvedením počtu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí majú pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, a rozsah dohodnutého pracovného času,
c)
sídlo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska,
d)
maximálnu výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,
e)
záväzok zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
f)
podmienky poskytnutia príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.“.
51.
§ 60 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Úrad poskytuje príspevok za kalendárny štvrťrok vo výške preukázanej na základe dokladov o úhrade vynaložených nákladov podľa odsekov 2 až 5 za príslušný kalendárny štvrťrok, najviac vo výške 25 % zo súm ustanovených v odseku 6. Doklady podľa prvej vety sú zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba povinní predložiť úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa príspevok poskytuje. Úrad poskytne príspevok do 60 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov podľa prvej vety.“.
52.
V § 68 ods. 1 druhá veta znie: „Pri finančnej kontrole podľa osobitného predpisu61a) ministerstvo, ústredie a úrad spolupracujú s ministerstvom financií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:
„61a) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61b sa vypúšťa.
53.
V poznámke pod čiarou k odkazu 62 sa citácia „Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. 618/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 357/2015 Z. z.“.
54.
V § 68 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Generálny riaditeľ ústredia môže určiť úrad, ktorý vykoná kontrolnú činnosť podľa odseku 3 v územnom obvode iného úradu v rozsahu písomného poverenia generálneho riaditeľa; v rozsahu tohto poverenia kontrolnú činnosť podľa odseku 3 nevykoná úrad, v ktorého územnom obvode ju vykoná úrad určený v poverení.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 7 až 10.
55.
V § 68 sa vypúšťa odsek 10.
56.
V § 70 ods. 1 sa za slová „písm. e)“ vkladajú slová „a ods. 2 písm. b)“.
57.
V § 70 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „splnenie podmienok podľa odseku 7 písm. a) až c) môže preukázať aj žiadateľ.“ a v tretej vete sa za slovo „povinní“ vkladajú slová „do 15 pracovných dní“.
58.
V § 70 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14)
Ústredie zverejňuje na svojom webovom sídle vzory formulárov, ktoré určuje podľa tohto zákona.“.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 15.
59.
Za § 72z sa vkladajú § 72aa a 72ab, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§72aa Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu13) podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017, môže túto zárobkovú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. júla 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť podľa prvej vety aj po 31. júli 2017, z evidencie uchádzačov o zamestnanie 1. augustom 2017. Ustanovenia prvej vety a druhej vety sa nevzťahujú na uchádzača o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu.13aa) Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť podľa prvej vety, ak mesačná mzda alebo odmena za jej vykonávanie nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu13a) platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny; úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať uvedenú podmienku.
(2)
Splnenie podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 za obdobie pred 1. májom 2017 sa posudzuje podľa predpisov účinných do 30. apríla 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa prvej vety.
(3)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a tento pracovnoprávny vzťah trvá aj po 30. apríli 2017, a uchádzač o zamestnanie, ktorý má uzatvorenú dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru so začatím plynutia jej doby od 1. mája 2017, je povinný do 9. mája 2017 predložiť úradu kópiu tejto dohody. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nesplnenia povinnosti podľa prvej vety. Úrad znovu zaradí občana, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zaradenie podľa druhej vety, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(4)
U uchádzača o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a tento pracovnoprávny vzťah trvá aj po 30. apríli 2017, sa podmienka podľa § 6 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu, že uchádzač o zamestnanie môže byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom, považuje za splnenú.
(5)
Na uchádzača o zamestnanie, ktorý je súčasne vo viacerých pracovnoprávnych vzťahoch na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorených pred 1. májom 2017, sa nevzťahuje ustanovenie § 6 ods. 3.
(6)
Uchádzač o zamestnanie, ktorý k 30. aprílu 2017 vykonával zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa § 6 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2017 a vykonával absolventskú prax, dobrovoľnícku službu, menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj a ktorý túto absolventskú prax, dobrovoľnícku službu alebo tieto menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj vykonáva aj po 30. apríli 2017, môže byť v tomto pracovnoprávnom vzťahu najdlhšie do 9. júna 2017. Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu podľa prvej vety a ktorý vykonáva absolventskú prax, dobrovoľnícku službu, menšie obecné služby pre obec alebo menšie služby pre samosprávny kraj aj po 9. júni 2017, z evidencie uchádzačov o zamestnanie 10. júnom 2017. Úrad znovu zaradí občana, ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zaradenie podľa druhej vety, do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
(7)
Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53 a 53a, ktoré sa začalo pred 1. májom 2017, sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2017. Úrad vybaví žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 53 alebo § 53a podanú pred 1. májom 2017, ktorá nebola vybavená, podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2017.
(8)
Úrad rozhodne o žiadosti o priznanie, zrušenie, zmenu alebo pozastavenie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo o vydanie duplikátu dokladu o priznanom postavení chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podanej pred 1. májom 2017, ktorá nebola vybavená, podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2017.
§72ab Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2017
Pri poskytovaní príspevku podľa § 60 za štvrtý štvrťrok roku 2017 sa postupuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2017.“.
60.
V prílohe č. 2 celom texte sa slovo „fotokópia“ nahrádza slovom „kópia“ a slovo „fotokópie“ sa nahrádza slovom „kópie“.
61.
Slovo „tlačivo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „formulár“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z. a zákona č. 310/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
zabezpečuje tvorbu analýz a prognóz vývoja na trhu práce a zverejňuje ich na svojom webovom sídle,“.
Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená i) až m).

Čl. III

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 308/2014 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sa členovi domácnosti poskytuje osobitný príspevok, príjmom nie je 50 % z jeho príjmu z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovného vzťahu alebo z obdobného príjmu v cudzine a 25 % z jeho ostatného príjmu zo závislej činnosti12) alebo z obdobného príjmu v cudzine,“.
2.
V § 4 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
finančné príspevky poskytované na základe účasti v projektoch alebo programoch podľa osobitného predpisu17a) v úhrne najviac do výšky 50 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,15)“.
Doterajšie písmená k) až v) sa označujú ako písmená l) až w).
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a) § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 6 písm. c) sa slová „poistenia, dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia“ nahrádzajú slovami „poistenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky starobného dôchodkového sporenia okrem predčasného starobného dôchodku“.
4.
V § 9 ods. 1 sa slová „ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 3, 5 a 8“.
5.
V § 10 ods. 3 úvodnej vete sa slová „odsekoch 5 a 6“ nahrádzajú slovami „odsekoch 6 a 7“ a vypúšťajú sa slová „dohodnutom v rozsahu najmenej 32 hodín mesačne“.
6.
V § 10 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „a odseku 5 písm. b)“.
7.
V § 10 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Ak je člen domácnosti v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) mesačný rozsah menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) sa určí ako rozdiel medzi 32 hodinami a rozsahom dohodnutým v tomto právnom vzťahu. Ak v odsekoch 6 a 7 nie je ustanovené inak, dávka podľa odseku 2 sa znižuje o sumu 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý v príslušnom kalendárnom mesiaci nevykoná činnosť v rozsahu
a)
najmenej 32 hodín mesačne, ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na najmenej 32 hodín mesačne,
b)
dohodnutom v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) ak rozsah činností v tomto právnom vzťahu je dohodnutý na menej ako 32 hodín mesačne alebo sa na základe písomnej dohody medzi úradom a obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo organizátorom dobrovoľníckej činnosti nezúčastní menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) v rozsahu určenom podľa prvej vety.
(6)
Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného, sa považuje za čas, v ktorom tento člen domácnosti vykonal činnosť v tomto právnom vzťahu, ak sa mu poskytuje náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca33a) alebo nemocenské33b) z tohto právneho vzťahu za príslušný kalendárny mesiac; člen domácnosti, ktorému sa neposkytuje nemocenské z dôvodu, že je fyzickou osobou v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, ktorá za podmienok ustanovených osobitným predpisom33c) nie je povinne nemocensky poistená, sa považuje za člena domácnosti, ktorému sa poskytuje nemocenské. Ak sa člen domácnosti nemôže zúčastniť menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) z dôvodu, že bol ošetrujúcim lekárom uznaný za dočasne práceneschopného na viac ako 15 po sebe nasledujúcich dní, rozsah hodín
a)
podľa odseku 3 sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci,
b)
podľa odseku 5 prvej vety sa zníži o 1 hodinu za každý deň trvania dočasnej pracovnej neschopnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorá sa nezohľadnila podľa prvej vety.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33a až 33c znejú:
„33a) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33b) § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 557/2007 Z. z.
33c) § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 10 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Čas, v ktorom člen domácnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci nemôže vykonať činnosť v právnom vzťahu, ktorý zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti,12) alebo sa nemôže zúčastniť menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c) z dôvodu výkonu trestu povinnej práce, pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,33d) sa považuje za čas, v ktorom tento člen domácnosti vykonal činnosť v tomto právnom vzťahu alebo sa zúčastnil menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo prác podľa odseku 3 písm. c).
(8)
Za každého plnoletého člena domácnosti,
a)
ktorý nedodržal liečebný režim, sa v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného režimu, dávka podľa odseku 2 znižuje o sumu 61,60 eura,
b)
za ktorého nebola splnená povinnosť podľa § 28 ods. 2 písm. d), sa od kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k nesplneniu tejto povinnosti, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zistilo nesplnenie tejto povinnosti, dávka podľa odseku 2 znižuje o sumu 61,60 eura.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33d znie:
„33d) § 14d zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 13.
9.
V § 10 ods. 9 sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „alebo odseku 5“.
10.
V § 10 ods. 10 úvodnej vete sa slová „Odsek 3 sa nevzťahuje“ nahrádzajú slovami „Odseky 3 a 5 sa nevzťahujú“.
11.
V § 10 ods. 10 písm. i) sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.
12.
V § 10 ods. 12 a 13 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
13.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ochranný príspevok podľa odseku 2 písm. b) nepatrí
a)
v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa zistilo nedodržanie liečebného režimu členom domácnosti,
b)
od kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti podľa § 28 ods. 2 písm. d), do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zistilo nesplnenie tejto povinnosti.“.
14.
V § 12 ods. 5 sa nad slovami „Slovenskej republiky“ odkaz „33a)“ nahrádza odkazom „33d)“.
15.
V § 15 ods. 1 sa slová „ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 3, 5 a 8“.
16.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
kontroluje dodržiavanie liečebného režimu člena domácnosti počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti; na kontrolu dodržiavania liečebného režimu člena domácnosti sa vzťahuje osobitný predpis.48a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a) § 20b zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
úradu doručiť potvrdenie o začiatku a skončení dočasnej pracovnej neschopnosti člena domácnosti do troch pracovných dní odo dňa vystavenia potvrdenia o začiatku alebo o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017 okrem čl. I bodov 44, 50 a 51 a bodu 59 § 72ab, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2017, a okrem čl. I bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.