Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 2024

317/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2023
317
ZÁKON
z 23. októbra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017
Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z. a zákona č. 314/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný
1.
starobný dôchodok,
2.
predčasný starobný dôchodok,
3.
invalidný dôchodok,
4.
výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu2) a dovŕšila dôchodkový vek,
5.
invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,2)“.
2.
V § 4 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba, ktorá
a)
je v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem žiaka strednej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyučovanie podľa osobitného predpisu,7aa) a študenta vysokej školy v právnom vzťahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výučbu alebo odbornú prax podľa osobitného predpisu,7aaa)
b)
je v právnom vzťahu na základe
1.
dohody o brigádnickej práci študentov, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3,
2.
dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, ak je fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 písm. b),
c)
je v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,1c) ktorý jej zakladá právo na príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky,
d)
bola fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 písm. d) a vzniklo jej povinné dôchodkové poistenie podľa § 20 ods. 5.“.
3.
V § 4 sa vypúšťa odsek 5.
4.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
5.
V § 14 ods. 1 písm. b), § 21 ods. 1 a 5, § 57 ods. 3, § 84 ods. 4 a § 108 ods. 3 druhej vete sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 9 písm. a)“.
7.
V § 20 ods. 1 sa za slová „§ 4 ods. 1“ vkladajú slová „a povinné dôchodkové poistenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2“.
8.
V § 20 ods. 2 sa vypúšťajú prvá veta a druhá veta.
12.
V § 21 ods. 2 sa slová „ktorej je predĺžená lehota“ nahrádzajú slovami „ktorá má predĺženú lehotu“ a slová „ods. 5“ sa v celom texte nahrádzajú slovami „ods. 9 písm. a)“.
13.
V § 21 ods. 3 sa slová „dodatočného platobného výmeru vydaného“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní“, slovo „predložené“ sa nahrádza slovom „podané“ a slová „dodatočný platobný výmer“ sa nahrádzajú slovami „rozhodnutie vo vyrubovacom konaní“.
14.
V § 21 ods. 4 písm. a) sa slová „jej bola predĺžená lehota“ nahrádzajú slovami „má predĺženú lehotu“.
16.
V § 49 ods. 2 písm. d) sa za slovo ,,materské“ vkladajú slová ,,na to isté dieťa“.
19.
V § 57 ods. 4 sa za slová „poistenie z dôvodu“ vkladajú slová „dočasnej pracovnej neschopnosti,“ a na konci sa pripája táto veta: „Pravdepodobný denný vymeriavací základ podľa prvej vety na určenie sumy materského, na ktoré vznikne ďalší nárok poistencovi, ktorý po vzniku predchádzajúceho nároku na materské získal obdobie nemocenského poistenia len z dôvodu poberania materského alebo podľa § 49a, nesmie byť nižší ako najvyšší z denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov, z ktorých boli určené sumy predchádzajúcich materských z toho istého nemocenského poistenia.“.
24.
V § 67 odsek 4 znie:
„(4)
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je
a)
povinne dôchodkovo poistený ako
1.
zamestnanec okrem zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa
§ 227a,
2.
samostatne zárobkovo činná osoba,
b)
fyzická osoba uvedená v § 4 ods. 1 písm. d).“.
25.
V § 67 ods. 5 prvej vete sa slovo „Nárok“ nahrádza slovami „Ak odsek 6 neustanovuje inak, nárok“.
26.
V § 67 ods. 6 prvej vete sa slová „fyzickej osoby“ nahrádzajú slovom „zamestnanca“ a slová
„§ 139c“ sa nahrádzajú slovami „§ 139b“.
28.
V § 78 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa na základe dodatočného daňového priznania alebo právoplatného rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane zmení vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorého už bola určená dôchodková dávka, zmena sumy dôchodkovej dávky sa vykoná od splátky dôchodkovej dávky splatnej po kalendárnom mesiaci, v ktorom
a)
poberateľ dávky podal dodatočné daňové priznanie správcovi dane alebo v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie vydané vo vyrubovacom konaní správcom dane, alebo
b)
poberateľ dávky doplatil poistné na dôchodkové poistenie, ak vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby zistený na základe dodatočného daňového priznania alebo právoplatného rozhodnutia vydaného vo vyrubovacom konaní správcom dane je vyšší ako vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorého bola povinná platiť poistné na dôchodkové poistenie.“.
31.
V § 84 ods. 1 prvej vete sa slová „súčtu vymeriavacích základov zamestnanca, ktorý dosiahol u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania neobmedzených podľa § 138 ods. 6 dosiahnutých“ nahrádzajú slovami „súčtu neobmedzených vymeriavacích základov zamestnanca, ktoré dosiahol u zamestnávateľa zodpovedného za škodu pri pracovnom úraze a chorobe z povolania“.
42.
V § 138 odsek 16 znie:
„(16)
Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca, a mesačne najviac v sume maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na dôchodkové poistenie dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou platného v kalendárnom roku, za ktorý sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ podľa prvej vety sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.“.
44.
Za § 138 sa vkladá § 138a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§138a Odvodová odpočítateľná položka
Odvodová odpočítateľná položka je 200 eur za kalendárny mesiac. Ak vymeriavací základ zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody určenej podľa § 227a je za kalendárny mesiac nižší ako 200 eur, odvodová odpočítateľná položka je v sume tohto vymeriavacieho základu.“.
45.
V § 139 odsek 1 znie:
„(1)
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v
a)
§ 4 ods. 1 a ods. 2 písm. b) až d) je kalendárny mesiac, za ktorý platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti,
b)
§ 4 ods. 2 písm. a) je obdobie podľa § 139b ods. 1 písm. b).“.
46.
V § 139 odsek 3 znie:
„(3)
Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa je
a)
rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu jeho zamestnanca,
b)
za fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) na účely úrazového poistenia a garančného poistenia kalendárny mesiac, za ktorý jej bol zúčtovaný na výplatu príjem podľa § 138 ods. 6 písm. b).“.
52.
V § 143 odsek 1 znie:
„(1)
Poistné je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platí poistné. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. d) a poistné z vymeriavacieho základu zamestnávateľa fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d), ak jej bol po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu a zúčtovaním tohto príjmu táto osoba nenadobudla postavenie zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. d), sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovaný na výplatu po skončení pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru. Poistné z vymeriavacieho základu zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2 písm. a) a poistné z vymeriavacieho základu podľa § 139a a 139b sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu.“.
53.
V § 144 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
55.
V § 146 ods. 3 druhej vete sa slovo „použijú“ nahrádza slovom „použije“.
57.
V § 151 ods. 2 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
59.
V § 170 ods. 1 prvá veta znie: „Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje na výkon sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,1) na plnenie funkcie prístupového bodu podľa § 120 ods. 5 a údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík92a) (ďalej len „analytické údaje“) vo vlastnom informačnom systéme.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92a znie:
92a) Napríklad § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.
60.
V § 170 odsek 8 znie:
„(8)
Sociálna poisťovňa poskytuje na základe žiadosti zo svojho informačného systému bez súhlasu dotknutej osoby
a)
ministerstvu vnútra údaje potrebné na overenie
1.
plnenia povinností žiadateľa o azyl a osoby, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana podľa osobitného predpisu,92ab)
2.
rozhodných skutočností o nadobudnutí odbornej praxe podľa osobitného predpisu,92aba)
b)
okresnému úradu v sídle kraja údaje na overenie plnenia povinnosti pri prevádzkovaní živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu podľa osobitného predpisu.92abb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 92aba a 92abb znejú:
92aba) § 66b ods. 3 písm. a) a § 66h ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
92abb) § 11 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
65.
V § 193 ods. 3 sa slovo „skutkový“ nahrádza slovom „skutočný“.
67.
V § 196 ods. 7 sa slovo „v“ nahrádza slovom „vo“.
69.
V § 212 ods. 4 sa slová „do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty“ nahrádzajú slovami „počas uloženia na pošte, deň vrátenia nedoručenej písomnosti organizačnej zložke Sociálnej poisťovne“.
70.
V § 212 ods. 5 sa slová „do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty“ nahrádzajú slovami „počas odbernej lehoty, deň vrátenia nedoručenej zásielky organizačnej zložke Sociálnej poisťovne“.
71.
V § 212 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta.
72.
V § 214 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a proti rozhodnutiu o povolení splátok dlžných súm podľa § 237a“.
74.
Za § 218 sa vkladá § 218a, ktorý znie:
§218a
Na konanie o odvolaní sa použijú primerane ustanovenia § 172 až 213.“.
76.
Za § 223 sa vkladá § 223a, ktorý znie:
§223a
Na povolenie alebo nariadenie obnovy nedávkového konania generálnym riaditeľom sa použijú ustanovenia § 221 až 223.“.
77.
V § 226 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky“.
79.
V § 226 ods. 1 sa za písmeno m) vkladá nové písmeno n), ktoré znie:
„n)
prideliť identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca a sprístupniť ho zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,“.
Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená o) až q).
81.
V § 226 ods. 5 sa za slovo „účtu“ vkladajú slová „a identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca“.
83.
Nad § 227 sa vkladá nadpis, ktorý znie:
Práva a povinnosti poistencov a príjemcov dávok“.
Súčasne sa vypúšťa nadpis § 227.
85.
V § 227a ods. 2 úvodnej vete sa slová „Fyzická osoba“ nahrádzajú slovom „Zamestnanec“ a slovo „povinná“ sa nahrádza slovom „povinný“.
86.
V § 227a ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
87.
V § 227a sa vypúšťa odsek 4.
97.
V § 231 odsek 5 znie:
„(5)
Plnenie povinností podľa odseku 1 ústavom na výkon väzby a ústavom na výkon trestu odňatia slobody, ktoré plnia povinnosti zamestnávateľa podľa osobitných predpisov39d) pre fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, upraví dohoda medzi Sociálnou poisťovňou a ministerstvom spravodlivosti.“.
98.
V § 232 ods. 2 písm. a) sa slovo „priezvísk“ nahrádza slovom „priezvisk“.
99.
V § 232 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
identifikačné číslo právneho vzťahu podľa § 226 ods. 1 písm. n),“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
100.
V § 232 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
neobmedzený vymeriavací základ zamestnanca,“.
101.
Za § 232 sa vkladá § 232a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§232a Evidencia analytických údajov zamestnanca
(1)
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku
a)
dôchodkového poistenia zamestnanca alebo
b)
právneho vzťahu fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d).
(2)
Evidencia analytických údajov obsahuje
a)
číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí,101a)
b)
dohodnutý rozsah pracovného času,
c)
počet hodín, ktorý zodpovedá príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zúčtovanému na výplatu za mesiac,
d)
číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce.101b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 101a a 101b znejú:
101a) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z. z.
101b) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.“.
102.
V § 233 odsek 3 znie:
„(3)
Orgány inšpekcie práce, orgány štátnej banskej správy a ďalšie príslušné dozorné orgány podľa osobitných predpisov71) sú povinné oznámiť pobočke skutočnosti zistené pri výkone ich činnosti a poskytovať súčinnosť potrebnú na výkon sociálneho poistenia podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
71) Napríklad zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
105.
Nadpis § 235 znie:
„Identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby a identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca“.
106.
Doterajší text § 235 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Zamestnávateľ je povinný od sprístupnenia identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca podľa § 226 ods. 1 písm. n) uvádzať toto číslo pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.“.
114.
Za § 293ee sa vkladajú § 293ef a 293eg, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§293ef Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021
Sociálna poisťovňa pridelí identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca, ktorý je
k 1. januáru 2021 v právnom vzťahu k zamestnávateľovi a zamestnávateľ z tohto dôvodu prihlásil zamestnanca pred 1. januárom 2021 do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, a sprístupní ho zamestnávateľovi do 31. januára 2021.
§293eg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1)
Fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné alebo jej právnemu nástupcovi a poistencovi, ktorý vykonáva viacero činností zamestnanca, Sociálna poisťovňa vráti poistné zaplatené bez právneho dôvodu za obdobie do 31. decembra 2022 do 30 dní od
a)
zistenia tejto skutočnosti Sociálnou poisťovňou alebo
b)
doručenia písomnej žiadosti tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo jej právneho nástupcu alebo tohto poistenca.
(2)
Sociálna poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie prvýkrát v roku 2024 za zúčtovacie obdobie roku 2023.
(3)
Ak poistenie zamestnanca vzniklo pred 1. januárom 2023 a trvá aj po 31. decembri 2022 alebo právny vzťah fyzickej osoby uvedenej v § 4 ods. 1 písm. d) vznikol pred
1. januárom 2023 a trvá aj po 31. decembri 2022, zamestnávateľ vedie v evidencii analytických údajov zamestnanca údaje podľa § 232a ods. 2 za obdobie od 1. januára 2023.“.

Čl. IV

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 8.
2.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťajú slová „uvedeného v odseku 4“.
5.
V § 23a sa slová „ods. 1, 4, 6, 7 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 4 a 8“.
9.
V § 27 ods. 6 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 16, 19, 60, 69, 70 a 102, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019, čl. I bodov 79, 81, 99, 105, 106 a § 293ef v 114. bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, a čl. I bodov 2 až 15, 17, 18, 20 až 41, 43 až 59, 61 až 68, 71 až 78, 80, 82 až 98, 100, 101, 103, 104, 107 až 113 a § 293eg v 114. bode, čl. II až čl. V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.