Pripravované zmeny v zákone o účtovníctve pre rok 2018

K dani z príjmov predložili návrhy na zmenu zákona dve ministerstvá. Ministerstvo financií a Ministerstvo spravodlivosti.
Návrh Ministerstva financií

(návrh novely zákona MPK číslo LP/2017/356)

Ministerstvo financií SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) návrh novely zákona č.431/2002 Z.z. …