§ 79 – komentár k postupom účtovania – účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti

Tento článok je komentárom k §79 zákona 740/2002 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára k postupom účtovania nájdete tu.
Účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti

Podľa názvu tejto účtovej skupiny by sa dalo predpokladať, …

Finančný prenájom u nájomcu – obstaranie, ocenenie, účtovanie

Finančný prenájom je definovaný opatrením Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej aj postupy účtovania). …