Zákonná registrácie DPH v roku 2024 a 2025 – novela DPH mení pravidlá.

Zákonnú registráciu zakladajú v roku 2024 tieto skutočnosti:

  1. Platiteľom sa stáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú (už nie je viazaný definičný znak na Obchodný zákonník…bolo to v rozpore s právom EU definovania podniku),   …

Opravná položka k dlhodobej pohľadávke (výpočet odúročením)

Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Podľa § 4 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov je jedným z triediacich kritérií pre vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom hľadisko členenia pohľadávok podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti. …