Usmernenie k § 7a ods. 7 zákona č. 289/2008 Z. z. k povinnosti podnikateľa pri zmene obchodného mena

Podľa §8 ods.7 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

č. …

text

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby 2019

 Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2019

  

Úvodné ustanovenie

Metodický pokyn je zameraný na problematiku platenia preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby podľa §42 zákona č. …