Novela postupov účtovania 2019 podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

Ministerstvo financií SR vydalo Opatrenie č.MF/017028/2018-74, ktorým sa novelizuje Opatrenie MF SR č.23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov – s účinnosťou od 1. …