Opravná položka k dlhodobej pohľadávke (výpočet odúročením)

Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Podľa § 4 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov je jedným z triediacich kritérií pre vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom hľadisko členenia pohľadávok podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti. …