Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 2015 – úplné znenie

  • Zmeny
  • 44
530/2011 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2015 do 30.04.2016
530
ZÁKON
z 30. novembra 2011
o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ | SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zdaňovanie alkoholických nápojov spotrebnou daňou (ďalej len „daň“) na daňovom území.
§2 Vymedzenie základných pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
alkoholickým nápojom lieh, víno, medziprodukt a pivo,
b)
daňovým územím územie Slovenskej republiky,
c)
územím Európskej únie územie členských štátov Európskej únie podľa osobitného predpisu1) okrem územia ostrova Helgoland a územia Büsingen v Spolkovej republike Nemecko, územia Livigno, Campione d´Italia a talianskych vnútrozemských vôd jazera Lugano v Talianskej republike, územia Ceuta, územia Melilla a Kanárskych ostrovov v Španielskom kráľovstve, území Francúzskej republiky uvedených v osobitnom predpise1a), územia Alánd a územia britských Normanských ostrovov a okrem území uvedených v osobitnom predpise,2)
d)
členským štátom územie členského štátu Európskej únie okrem území uvedených v písmene c),
e)
územím tretieho štátu územie, ktoré nie je územím Európskej únie,
f)
daňovým skladom miesto, kde sa alkoholický nápoj na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
g)
prevádzkovateľom daňového skladu osoba, ktorá v rámci podnikania alkoholický nápoj na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v pozastavení dane vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela,
h)
pozastavením dane daňový režim, v ktorom sa vznik daňovej povinnosti posunie na deň uvedenia alkoholického nápoja do daňového voľného obehu; pozastavenie dane sa nevzťahuje na alkoholický nápoj, ktorý bol prepustený do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla,3) ako aj na dočasné uskladnenie alebo umiestnenie alkoholického nápoja v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,
i)
oprávneným príjemcom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá v rámci podnikania opakovane alebo príležitostne na základe povolenia prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, pričom nesmie alkoholický nápoj v pozastavení dane skladovať ani odosielať,
j)
registrovaným odosielateľom osoba, ktorá nie je prevádzkovateľom daňového skladu a ktorá je oprávnená v rámci podnikania na základe povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane po prepustení do voľného obehu,4) pričom alkoholický nápoj v pozastavení dane nesmie prijímať ani skladovať,
k)
uvedením alkoholického nápoja do daňového voľného obehu
1.
akékoľvek vyňatie alkoholického nápoja z pozastavenia dane,
2.
akékoľvek vyrobenie alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane,
3.
akýkoľvek dovoz alkoholického nápoja, na ktorý nenadväzuje pozastavenie dane,
4.
akékoľvek nakladanie s alkoholickým nápojom mimo pozastavenia dane, ktorý nebol preukázateľne zdanený a ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia nevie osoba, ktorá s alkoholickým nápojom nakladá alebo nakladala, preukázať v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá, alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
l)
kombinovanou nomenklatúrou tovarová nomenklatúra podľa právne záväzných aktov Európskej únie,
m)
podnikaním5) činnosť vykonávaná na daňovom území a rovnaká alebo obdobná činnosť vykonávaná v inom členskom štáte podľa právnych predpisov členského štátu,
n)
majetkovo prepojenými osobami osoby, z ktorých má jedna priamo alebo nepriamo najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v inej osobe; ak má jedna osoba takýto podiel vo viacerých osobách, považujú sa všetky z nich za majetkovo prepojené,
o)
personálne prepojenými osobami
1.
fyzická osoba a právnická osoba, ak táto fyzická osoba alebo jej blízka osoba6) má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv na riadenie alebo na kontrolu tejto právnickej osoby, alebo
2.
právnické osoby, ak na riadenie alebo na kontrolu týchto právnických osôb má priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv tá istá osoba alebo jej blízka osoba,6)
p)
rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby alebo svojou nečinnosťou zabrániť rozhodnutiu riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu právnickej osoby.
(2)
Na účely tohto zákona sa obchody uskutočnené s Monackým kniežatstvom považujú za obchody uskutočnené s Francúzskou republikou, obchody uskutočnené s Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) sa považujú za obchody uskutočnené s Nemeckou spolkovou republikou, obchody uskutočnené s ostrovom Man sa považujú za obchody uskutočnené so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, obchody uskutočnené so Sanmarínskou republikou sa považujú za obchody uskutočnené s Talianskou republikou a obchody uskutočnené s výsostnými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Akrotiri a Dhekelia sa považujú za obchody uskutočnené s Cyperskou republikou.
§3 Správa dane
Správu dane vykonáva colný úrad miestne príslušný podľa osobitného predpisu.7) Miestne príslušným colným úradom pre fyzickú osobu, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt8) a ktorá nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja, ktorý sa u nej nachádza alebo nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným, je vždy ten colný úrad, ktorý túto skutočnosť zistí. Pre organizačnú zložku9) alebo prevádzkareň osoby môže Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) určiť miestnu príslušnosť colného úradu aj inak ako podľa osobitného predpisu,7) ak je to pre výkon správy dane účelnejšie.
§4 Predmet dane
(1)
Predmetom dane je alkoholický nápoj vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu.
(2)
Alkoholickým nápojom, ktorým je lieh, sa na účely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry
a)
2207 a 2208 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
b)
2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu,
c)
iného ako kapitoly 22 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.
(3)
Alkoholickým nápojom, ktorým je víno, sa na účely tohto zákona rozumie tiché víno, šumivé víno, tichý fermentovaný nápoj a šumivý fermentovaný nápoj, a to
a)
tichým vínom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205, okrem písmen b), c) a d), so skutočným obsahom alkoholu viac
1.
ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
2.
ako 15 % objemu a najviac 18 % objemu, ktorý bol vyrobený bez obohatenia najmä pridaním cukru alebo zahusteného muštu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
b)
šumivým vínom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým sú 3 bary alebo viac, ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
c)
tichým fermentovaným nápojom tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a 2205 neuvedený v písmenách a), b) a d), tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 okrem písmena d) so skutočným obsahom alkoholu viac
1.
ako 1,2 % objemu a najviac 10 % objemu,
2.
ako 10 % objemu a najviac 15 % objemu, a ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením,
d)
šumivým fermentovaným nápojom tovar naplnený vo fľašiach uzavretých zátkou hríbikovitého tvaru upevnenou pomocou pridržiavacieho zariadenia alebo tovar, ktorého pretlak spôsobený uvoľneným oxidom uhličitým sú 3 bary alebo viac, ktorý sa zatrieďuje do položiek kódu kombinovanej nomenklatúry
1.
2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 a 2205 neuvedený v písmene b), ako aj 2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 13 % objemu,
2.
2206 00 31 a 2206 00 39 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 13 % objemu a najviac 15 % objemu, ak alkohol obsiahnutý v hotovom výrobku vznikol výlučne kvasením.
(4)
Alkoholickým nápojom, ktorým je medziprodukt, sa na účely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2205 a 2206 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu a najviac 22 % objemu, ktorý nie je uvedený v odseku 3.
(5)
Na účely tohto zákona sa nepovažuje za víno alebo medziprodukt zmes piva kódu kombinovanej nomenklatúry 2203 a nealkoholického nápoja, ak táto zmes je tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2206.
(6)
Alkoholickým nápojom, ktorým je pivo, sa na účely tohto zákona rozumie tovar kódu kombinovanej nomenklatúry
a)
2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny,
b)
2206 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý je zmesou piva podľa písmena a) a nealkoholického nápoja.
(7)
Koncentrácia piva sa vyjadruje v percentách objemu skutočného obsahu alkoholu10) v hotovom výrobku.
(8)
Ak dôjde k zmene kódu kombinovanej nomenklatúry, ktorá nemá vplyv na zmenu predmetu dane ani na sadzbu dane, použije sa platná sadzba dane podľa § 6, pričom prevodový kľúč medzi pôvodným a novým kódom kombinovanej nomenklatúry ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.
§5 Základ dane, výpočet dane
(1)
Základom dane z alkoholického nápoja, ktorým je
a)
lieh, je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu (ďalej len „hl a.“) pri teplote 20 °C, pričom množstvo liehu je možné vyjadriť aj v litroch 100 % alkoholu (ďalej len „l a.“) pri teplote 20 °C; alkoholom sa na účely tohto zákona rozumie etylalkohol v zmesi s inými alkoholmi a prchavými látkami, pričom objemová koncentrácia alkoholu sa zistí a vypočíta spôsobom podľa osobitného predpisu,11)
b)
víno, je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch (ďalej len „hl“),
c)
medziprodukt, je množstvo medziproduktu vyjadrené v hl,
d)
pivo, je množstvo piva vyjadrené v hl,
(2)
Daň z alkoholického nápoja, ktorým je
a)
lieh, sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 2,
b)
víno, sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 4,
c)
medziprodukt, sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 5,
d)
pivo, sa vypočíta ako súčin základu dane, percento objemu skutočného obsahu alkoholu10) v pive a príslušnej sadzby dane podľa § 6 ods. 6.
(3)
Základ dane z alkoholického nápoja, ktorým je
a)
lieh, vyjadrený v hl a. sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta,
b)
víno, vyjadrený v hl sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta,
c)
medziprodukt, vyjadrený v hl sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta,
d)
pivo, vyjadrený v hl sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta, percento objemu skutočného obsahu alkoholu10) v pive sa zaokrúhľuje sa na jedno desatinné miesto matematicky.
(4)
Ak sa na daňovom území na výrobu
a)
medziproduktu použije preukázateľne zdanený lieh, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo medziproduktu a daňou z liehu pripadajúcou na použitý lieh,
b)
medziproduktu použije preukázateľne zdanené víno, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo medziproduktu a daňou pripadajúcou na použité víno,
c)
liehu použije preukázateľne zdanené pivo, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo liehu a daňou pripadajúcou na použité pivo,
d)
liehu použije preukázateľne zdanené víno, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo liehu a daňou pripadajúcou na použité víno,
e)
liehu použije preukázateľne zdanený medziprodukt, pri vzniku daňovej povinnosti platiteľ dane vypočíta daň vo výške rozdielu medzi daňou pripadajúcou na vyrobené množstvo liehu a daňou pripadajúcou na použitý medziprodukt.
(5)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý vyrobil medziprodukt s použitím zdaneného liehu alebo vína, a takýto medziprodukt dodal mimo daňového územia alebo dodal na účely oslobodené od dane podľa § 31 a 32 alebo § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 a § 65, postupuje pri vrátení dane z liehu alebo z vína podľa § 13. Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý vyrobil lieh s použitím zdaneného piva, vína alebo medziproduktu a takýto lieh dodal mimo daňového územia alebo dodal na účely oslobodené od dane podľa § 31 a 32 alebo § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 a § 65, postupuje pri vrátení dane z liehu podľa § 13.
§6 Sadzba dane
(1)
Sadzba dane z alkoholického nápoja sa ustanovuje vo výške 1 080 eur.
(2)
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh, sa na hl a. ustanovuje takto:
a)
základná sadzba dane je vo výške 100 % sadzby dane uvedenej v odseku 1,
b)
znížená sadzba dane je vo výške 50 % sadzby dane uvedenej v odseku 1.
(3)
Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l a. z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť12) na daňovom území (ďalej len „domácnosť“) za jedno výrobné obdobie13) za podmienok podľa tohto zákona.
(4)
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno, sa ustanovuje na hl
a)
tichého vína a vypočíta sa ako súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
b)
šumivého vína a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
c)
šumivého vína s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,085,
d)
tichého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 0 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125,
e)
šumivého fermentovaného nápoja a vypočíta sa ako súčin 59 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,125.
(5)
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je medziprodukt, sa na hl ustanovuje a vypočíta ako súčin 60 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,13.
(6)
Sadzba dane z alkoholického nápoja, ktorým je pivo, sa na hl/percento objemu skutočného obsahu alkoholu10) ustanovuje takto:
a)
základná sadzba dane sa vypočíta ako súčin 7,907 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,042,
b)
znížená sadzba dane na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom sa vypočíta ako súčin 5,847 % zo sadzby dane uvedenej v odseku 1 a koeficientu 0,042.
(7)
Na pivo vyrobené na základe licencie sa vždy uplatní základná sadzba dane.
(8)
Znížená sadzba dane podľa odseku 6 písm. b) sa uplatní aj na pivo dodané na daňové územie z iného členského štátu, ak je preukázané potvrdením správcu dane tohto členského štátu, že pivo bolo vyrobené malým samostatným pivovarom podľa právnych predpisov tohto členského štátu.
(9)
Sadzba dane z alkoholického nápoja vypočítaná podľa odsekov 2, 4 a 5 sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane nahor. Sadzba dane na alkoholický nápoj vypočítaná podľa odseku 6 sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta do 0,0005 nadol a od 0,0005 vrátane nahor.
(10)
Zmena sadzby dane z alkoholického nápoja sa vzťahuje na každý alkoholický nápoj, a to v rovnakej percentuálnej výške.
(11)
Výšku sadzby dane vypočítanú podľa odsekov 2 až 6 uverejňuje ministerstvo na webovom sídle alebo v rezortnom publikačnom prostriedku.
§7 Oslobodenie od dane
(1)
Alkoholický nápoj je oslobodený od dane, ak je určený na použitie podľa § 40, 60 alebo § 65.
(2)
Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj
a)
odobratý ako vzorka na účely daňového dozoru alebo inej úradnej kontroly, úradnej skúšky alebo úradného zisťovania,14) v technologicky odôvodnenom množstve,
b)
použitý v daňovom sklade na vlastné laboratórne skúšky alebo rozbory v technologicky odôvodnenom množstve uznanom colným úradom,
c)
v pozastavení dane, a to v množstve pripadajúcom na alkoholický nápoj, ktorým je
1.
pivo a víno pri zistení chýbajúceho množstva pripadajúceho na technologické straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky piva a vína, ak sú tieto straty technicky zdôvodnené a uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
2.
lieh, a to straty liehu pri výrobe, spracovaní, príjme, výdaji, doprave (preprave) a na prirodzené úbytky liehu, ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu; straty uznané colným úradom nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,15)
d)
v pozastavení dane
1.
ak bol nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu,
2.
ak bol preukázateľne znehodnotený a zničený (zneškodnený) oprávneným orgánom alebo na jeho podnet16) pod dohľadom colného úradu spôsobom podľa osobitných predpisov,17)
e)
zničený colným úradom alebo pod jeho dozorom, a to aj, ak sa vlastníkom alkoholického nápoja stal štát podľa osobitných predpisov,18) alebo podľa tohto zákona; § 10 tým nie je dotknutý,
f)
prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane osobami uvedenými v § 32 ods. 2 alebo prepravený na daňové územie z iného členského štátu v pozastavení dane ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len „medzinárodná zmluva“);19) preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane sa uskutoční podľa § 18 ods. 12,
g)
dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu osobami uvedenými v § 32 ods. 2, alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19)
h)
zaslaný fyzickou osobou z územia tretieho štátu fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných malých zásielkach neobchodného charakteru, určený na jej osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jej domácnosti na daňovom území
1.
najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu, alebo najviac v množstve 1 liter liehu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej, alebo
2.
najviac v množstve 1 liter šumivého vína alebo 1 liter šumivého fermentovaného nápoja a 1 liter medziproduktu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej, alebo najviac v množstve 2 litre tichého vína alebo 2 litre tichého fermentovaného nápoja a
3.
piva najviac v hodnote 45 eur.
§8 Oslobodenie od dane pri dovoze alkoholického nápoja dovážaného cestujúcim z územia tretieho štátu v osobnej batožine
(1)
Na účely tohto ustanovenia sa rozumie
a)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci z územia tretieho štátu predložiť colnému úradu pri ukončení svojej cesty alebo neskôr, za predpokladu, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príručná batožina spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu,
b)
neobchodným dovozom dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho, ak
1.
je alkoholický nápoj určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti, alebo je určený ako dar,
2.
povaha a množstvo alkoholického nápoja nenasvedčuje tomu, že sa dováža na obchodné účely,
3.
sa dovoz uskutočňuje príležitostne.
(2)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia tretieho štátu, a to najviac v množstve
a)
1 liter liehu s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo najviac v množstve 2 litre liehu s obsahom alkoholu 22 % objemu a menej,
b)
2 litre šumivého vína alebo 2 litre šumivého fermentovaného nápoja alebo 2 litre medziproduktu, pričom ustanovené množstvo 2 litre predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre šumivé víno, šumivý fermentovaný nápoj a medziprodukt.
(3)
Každé množstvo ustanovené v odseku 2 predstavuje 100 % celkového povoleného množstva pre každý alkoholický nápoj. Pri každom cestujúcom sa oslobodenie od dane môže uplatniť ako kombinácia dovážaného množstva podľa odseku 2, ak súhrnný percentuálny podiel jednotlivých množstiev nepresahuje 100 % celkového povoleného množstva.
(4)
Od dane je oslobodený neobchodný dovoz alkoholického nápoja v osobnej batožine cestujúceho z územia tretieho štátu najviac v množstve 16 litrov piva a najviac v množstve 4 litre tichého vína alebo 4 litre tichého fermentovaného nápoja.
(5)
Oslobodenie od dane podľa odsekov 2 až 4 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov.
§9 Užívateľský podnik
(1)
Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je osoba oprávnená používať alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65. Osoba, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov. Užívateľský podnik je oprávnený odoberať alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 len na základe poukazu na odber alkoholického nápoja oslobodeného od dane (ďalej len „odberný poukaz“), o vydanie ktorého požiada colný úrad. Alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 je zakázané vydať bez odberného poukazu.
(2)
Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu musí obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu alebo ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak nie je totožné s trvalým pobytom (ďalej len „identifikačné údaje“) osoby, ktorá chce byť užívateľským podnikom na daňovom území a chce odoberať alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a adresy umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b)
obchodný názov alkoholického nápoja oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
c)
účel použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane, predpokladané množstvo jeho ročnej spotreby v príslušnej mernej jednotke,
d)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja oslobodeného od dane.
(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;20) pri dovoze alkoholického nápoja na lekárske a farmaceutické účely písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja oslobodeného od dane, opis miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
d)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť alkoholický nápoj,
e)
technologický opis použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane, normy spotreby alkoholického nápoja na jednotlivé účely použitia podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu alkoholického nápoja oslobodeného od dane, ak sa má alkoholický nápoj použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese, zoznam výrobkov, na ktorých výrobu sa má použiť alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
f)
vyhlásenie o vytvorení podmienok na prítomnosť správcu dane v užívateľskom podniku podľa odseku 17 a v užívateľskom podniku, ktorý používa alkoholický nápoj, ktorým je lieh na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. a),
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d) a e),
h)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktorým je nedenaturovaný lieh a ktorý žiadateľ používa, alebo predpokladá použiť na účely oslobodené od dane v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 2 a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 2 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
h)
alkoholický nápoj musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami podľa osobitných predpisov25) na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie.
(5)
Ak žiadateľ podľa odseku 1 chce používať víno, medziprodukt alebo pivo oslobodené od dane, nie je povinný k žiadosti podľa odseku 2 priložiť doklady podľa odseku 3 písm. b) a f), zoznam výrobkov a splniť podmienky podľa odseku 4 písm. b) a h). K žiadosti podľa odseku 2 je povinný predložiť normy spotreby vína, medziproduktu alebo piva oslobodeného od dane, ak sa má víno, medziprodukt alebo pivo použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese.
(6)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a v prílohách, preverí vierohodnosť normy spotreby alkoholického nápoja v technologickom procese, ak sa má alkoholický nápoj použiť ako surovina alebo pomocný materiál a splnenie podmienok podľa odseku 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ podľa odseku 1 spĺňa podmienky uvedené v odseku 4, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie užívateľských podnikov a vydá odberný poukaz do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(7)
Colný úrad vydá žiadateľovi odberný poukaz pre každého dodávateľa uvedeného v odseku 2 písm. d), v ktorom uvedie údaje podľa odseku 2, určí lehotu platnosti odberného poukazu, a ak je obmedzená lehota jeho platnosti aj povolené množstvo odberu alkoholického nápoja oslobodeného od dane. Každý odberný poukaz sa vydá v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a dve vyhotovenia odovzdá užívateľskému podniku, ktorý si jedno vyhotovenie ponechá a jedno vyhotovenie odovzdá dodávateľovi uvedenému v odbernom poukaze.
(8)
Užívateľský podnik je povinný odovzdať odberný poukaz dodávateľovi alkoholického nápoja najneskôr pri prvom odbere alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane na daňovom území, alebo colnému úradu, ak užívateľský podnik postupuje ako oprávnený príjemca pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane z iného členského štátu na účely oslobodené od dane.
(9)
Užívateľský podnik, ktorý chce používať aj zdanený alkoholický nápoj, je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu vopred; o odbere a použití zdaneného alkoholického nápoja je povinný viesť samostatnú evidenciu. Užívateľský podnik je povinný zabezpečiť samostatné skladovanie alkoholického nápoja oslobodeného od dane v priestoroch, ktoré musia byť priestorovo oddelené.
(10)
Užívateľský podnik je povinný každú zmenu údajov uvedených v odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a odseku 2 písm. b) a d) a odseku 3 písm. b) až e) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku, okrem údajov podľa odseku 2 písm. c), keď je povinný zmenu údajov oznámiť vopred. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad doplní užívateľskému podniku pôvodný odberný poukaz alebo mu vydá nový odberný poukaz, ak sa zmenili údaje podľa odseku 2. Pri zmene účelu použitia podľa odseku 2 písm. c) môže užívateľský podnik použiť alkoholický nápoj oslobodený od dane na účely, ktoré oznámil, až keď colný úrad doplní užívateľskému podniku pôvodný odberný poukaz alebo mu vydá nový odberný poukaz.
(11)
Užívateľský podnik je povinný alkoholický nápoj oslobodený od dane bezodkladne po prevzatí umiestniť v mieste uskladnenia, ktoré je uvedené v prílohe k žiadosti podľa odseku 2, a použiť ho iba na účely uvedené v odbernom poukaze.
(12)
V opakovanej žiadosti o vydanie odberného poukazu, ak sa nezmenili údaje podľa odseku 3, užívateľský podnik uvedie
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
c)
obchodný názov alkoholického nápoja oslobodeného od dane a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a miesto jeho uskladnenia,
d)
účel použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a predpokladané množstvo ročnej spotreby v príslušnej mernej jednotke.
(13)
Colný úrad odníme odberný poukaz, ak
a)
alkoholický nápoj oslobodený od dane bol opakovane použitý na iné účely ako účely uvedené v odbernom poukaze a uloženie pokuty alebo výzvy colného úradu neviedli k náprave,
b)
užívateľský podnik prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 4 písm. c) až f), odseku 18 alebo vstúpi do likvidácie,
c)
odberný poukaz nebol použitý na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu jeho vydania,
d)
bola vykonaná registrácia a bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
e)
užívateľský podnik podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo iného obdobného registra alebo, ak podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo oznámil ukončenie podnikania, alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely,
f)
užívateľským podnikom je fyzická osoba a tá zomrela alebo, ak nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu o vyhlásení takejto fyzickej osoby za mŕtvu,
g)
užívateľský podnik požiada o odňatie odberného poukazu.
(14)
Ak bol užívateľskému podniku odňatý odberný poukaz podľa odseku 13 písm. a), b), d) až g), colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov. Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov aj vtedy, ak užívateľský podnik v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa odňatia odberného poukazu podľa odseku 13 písm. c) nepožiada o vydanie odberného poukazu alebo ak o to požiada užívateľský podnik. Pri vyradení užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov sa použije § 15 ods. 11 a 12 rovnako. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vyradenia užívateľského podniku z evidencie užívateľských podnikov alebo odo dňa odňatia odberného poukazu informuje o týchto skutočnostiach dodávateľa alkoholického nápoja oslobodeného od dane uvedeného v odbernom poukaze.
(15)
Pri odbere alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane z iného členského štátu alebo z územia tretieho štátu cez územie Európskej únie užívateľský podnik postupuje podľa § 19 primerane.
(16)
Ak užívateľský podnik končí svoju činnosť a má zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane, ktorý už nemôže použiť na účely uvedené v odbernom poukaze, so súhlasom colného úradu môže alkoholický nápoj oslobodený od dane dodať osobe, ktorá má na takýto alkoholický nápoj odberný poukaz, alebo daňovému skladu; v takomto prípade sa na prepravu alkoholického nápoja vzťahuje § 17 primerane a § 70 ods. 1 písm. d) až f) sa nepoužije. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty užívateľského podniku alebo súdny exekútor alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia uvádzajú do obehu alkoholický nápoj oslobodený od dane. Ak nie je možné zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane dodať osobe podľa prvej vety, colný úrad vyzve platiteľa dane na podanie daňového priznania a určí lehotu na zaplatenie dane. Ak platiteľ dane požiadal o zničenie alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 55 ods. 2 a tento lieh bol zničený v lehote na podanie daňového priznania, v daňovom priznaní uvedie ako oslobodené to množstvo liehu, ktoré bolo zničené podľa § 55 ods. 2; ak bol lieh zničený podľa § 55 ods. 2 po lehote na podanie daňového priznania, uplatní sa postup podľa § 13.
(17)
Colný úrad je povinný zabezpečiť prítomnosť svojho zamestnanca v užívateľskom podniku podľa odseku 18 a v užívateľskom podniku, ktorý používa lieh na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. a). Takýto užívateľský podnik je povinný strpieť prítomnosť zamestnanca colného úradu a je povinný poskytnúť zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súčinnosť a zabezpečiť primerané podmienky na výkon daňového dozoru.
(18)
Ak užívateľský podnik používa vo výrobe alkoholický nápoj, ktorým je lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 ako surovinu, prísadu alebo pomocnú látku a z liehových odpadov a liehových roztokov vzniknutých v tejto výrobe regeneruje lieh, je povinný tento lieh merať objemovým meradlom na lieh podľa § 45 ods. 1 písm. a) spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4; § 47 ods. 5 písm. a) týmto nie je dotknutý. Ak na zisťovanie množstva regenerovaného liehu nie je možné z dôvodu nízkeho prietoku liehu použiť objemové meradlo na lieh alebo ak použitie objemového meradla na lieh nie je technologicky možné, užívateľský podnik je povinný množstvo regenerovaného liehu zisťovať určenými meradlami podľa osobitných predpisov,25) a to meraním objemu liehu alebo hmotnosti liehu spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4; získaný lieh alebo nakúpený lieh musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami podľa osobitných predpisov25) na zisťovanie zásob liehu alebo v nádržiach umožňujúcich meranie množstva liehu z hmotnosti určenými meradlami podľa osobitných predpisov.25)
(19)
Na zariadenie na regeneráciu liehu, jeho zabezpečenie a usporiadanie, na meranie a zisťovanie množstva regenerovaného liehu a na zisťovanie zásob liehu sa použije § 44 a 45.
(20)
Užívateľský podnik môže lieh získaný spôsobom podľa odseku 18 použiť len na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom.
§10 Vznik daňovej povinnosti
(1)
Daňová povinnosť, ak § 22, 26, 28 až 31, 49, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak, vzniká uvedením alkoholického nápoja do daňového voľného obehu dňom
a)
vydania alkoholického nápoja osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
b)
vlastnej spotreby alkoholického nápoja v daňovom sklade,
c)
prijatia alkoholického nápoja oprávneným príjemcom prepraveného na daňové územie v pozastavení dane,
d)
zistenia odcudzenia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
e)
zistenia chýbajúceho alkoholického nápoja
1.
v pozastavení dane okrem alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodeného od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto straty uznané colným úradom, pričom takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,15) ako aj množstva alkoholického nápoja nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia,
f)
vyňatia alkoholického nápoja z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
vyrobenia alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane, okrem prepracovania zahraničného tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme alebo v colnom režime prepracovanie zahraničného tovaru pod colným dohľadom a okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18, ak takto získaný lieh použije užívateľský podnik na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
h)
prijatia colného vyhlásenia na prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu,4) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
vzniku colného dlhu iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
j)
prijatia alkoholického nápoja osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f).
(2)
Daňová povinnosť vzniká aj dňom
a)
zistenia alkoholického nápoja, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa nachádzal u osoby, ak táto osoba nevie preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b)
dodania alebo dňom použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane na iný ako určený účel.
(3)
Za deň zistenia skutočností podľa odseku 1 písm. d) a e) a odseku 2 písm. a) sa považuje deň, keď tieto skutočnosti zistil colný úrad.
§11 Osoba povinná platiť daň
(1)
Ak sa podľa § 22, 26, 28 až 31, 49, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak, osoba povinná platiť daň (ďalej len „platiteľ dane“) je osoba,
a)
ktorá vydala alkoholický nápoj osobe, ktorá nie je oprávnená odoberať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
b)
ktorá je prevádzkovateľom daňového skladu, v ktorom došlo k použitiu alkoholického nápoja pre vlastnú spotrebu,
c)
ktorá je oprávneným príjemcom a prijala alkoholický nápoj prepravený na daňové územie v pozastavení dane,
d)
ktorá mala v držbe alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo oslobodený od dane a ten jej bol odcudzený; ak bola na takýto alkoholický nápoj zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
e)
ktorá má v držbe alkoholický nápoj a bol u nej zistený chýbajúci alkoholický nápoj
1.
v pozastavení dane okrem množstva alkoholického nápoja uvedeného v § 7 ods. 2 písm. c) a d),
2.
oslobodený od dane okrem množstva alkoholického nápoja pripadajúceho na výrobné straty, manipulačné straty, prepravné straty a na prirodzené úbytky, ak sú tieto množstvá technicky zdôvodnené a uznané colným úradom, pričom takto uznané straty pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, nesmú byť vyššie, ako sú normy strát liehu ustanovené osobitným predpisom,15) ako aj množstva alkoholického nápoja nenávratne zničeného v dôsledku nehody, havárie, technologickej poruchy alebo vplyvom vyššej moci, ak sú tieto straty uznané colným úradom na základe úradného zistenia a potvrdenia; ak bola na alkoholický nápoj oslobodený od dane zložená zábezpeka na daň, platiteľom dane je osoba, ktorá túto zábezpeku na daň zložila,
f)
ktorá vyňala alkoholický nápoj z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách a) až e),
g)
ktorá vyrobila alkoholický nápoj mimo pozastavenia dane okrem získania liehu regeneráciou užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18, ak takto získaný lieh použije na účely oslobodené od dane v súlade s vydaným odberným poukazom,
h)
na ktorej účet bolo pri dovoze predložené colné vyhlásenie na prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu,4) ak na takéto prepustenie nenadväzuje pozastavenie dane,
i)
ktorej colný dlh vznikol iným spôsobom ako prijatím colného vyhlásenia,
j)
ktorá je uvedená v § 32 ods. 2 alebo ozbrojené sily iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilní zamestnanci, ktorí prijali alkoholický nápoj na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) ak na takéto prijatie nenadväzuje oslobodenie od dane podľa § 7 ods. 2 písm. f).
(2)
Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 2 je osoba, ktorá
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b)
dodala na použitie alebo použila alkoholický nápoj oslobodený od dane na iný ako určený účel.
§12 Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, splatnosť dane
(1)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak sa v odsekoch 3 a 4, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 až 31, 49, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak.
(2)
Ak je platiteľom dane prevádzkovateľ daňového skladu, prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov alebo oprávnený príjemca, ktorý v rámci podnikania opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie vyhotovené podľa vzoru ustanoveného všeobecne záväzným právnym predpisom, vydaným podľa osobitného predpisu26) a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Daňové priznanie je povinný podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu daňová povinnosť nevznikla.
(3)
Platiteľ dane neuvedený v odseku 2 je povinný podať colnému úradu daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, ak sa v odsekoch 2, 4 a 7, § 9, 15, 19, 22, 26, 28 až 31, 49, 63, 64 alebo § 66 neustanovuje inak.
(4)
Pri vzniku daňovej povinnosti podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i) sa na splatnosť dane použijú lehoty na splatnosť colného dlhu podľa colných predpisov.
(5)
Platiteľ dane je povinný v daňovom priznaní uviesť požadované údaje a vypočítať daň pripadajúcu na množstvo alkoholického nápoja, z ktorého vznikla daňová povinnosť, alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane.
(6)
Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám; ak daňová povinnosť vznikne podľa § 10 ods. 1 písm. h) a i), daň vypočíta colný úrad. Daň sa zaokrúhľuje na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
(7)
Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká mu súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.
(8)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.
§13 Vrátenie dane
(1)
Daň z alkoholického nápoja preukázateľne zdaneného na daňovom území možno vrátiť
a)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal takýto alkoholický nápoj alebo má alkoholický nápoj zdanený podľa tohto zákona okrem alkoholického nápoja, ktorým je lieh v spotrebiteľskom balení liehu (ďalej len „spotrebiteľské balenie“),
b)
užívateľskému podniku, ak prevzal takýto alkoholický nápoj na účely oslobodené od dane, alebo má alkoholický nápoj zdanený podľa tohto zákona, a použitie takéhoto alkoholického nápoja má uvedené v odbernom poukaze,
c)
prevádzkovateľovi daňového skladu, ak prevzal spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou, ktorou ho sám označil a ktoré obsahuje lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na priamu ľudskú spotrebu, a ak priloží k daňovému priznaniu podľa § 12 ods. 2 alebo k dodatočnému daňovému priznaniu úradný záznam27) o zničení týchto kontrolných známok,
d)
oprávnenému príjemcovi alebo dovozcovi alkoholického nápoja, ktorým je lieh, ak prevzal alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ktorý je preukázateľne znehodnotený a nevhodný na priamu ľudskú spotrebu a tento lieh bol zničený pod dozorom colného úradu; k daňovému priznaniu alebo dodatočnému daňovému priznaniu priloží úradný záznam27) o zničení tohto liehu a úradný záznam27) o zničení kontrolných známok, ak bolo spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou,
e)
osobe, ktorá ukončila svoju činnosť podľa § 9 ods. 16 a § 15 ods. 11 písm. a), ak daň zaplatila a ak bol tento alkoholický nápoj, ktorým je lieh, zničený podľa § 55 ods. 2.
(2)
Daň z preukázateľne zdaneného alkoholického nápoja na daňovom území možno vrátiť osobe, ak v rámci podnikania takýto alkoholický nápoj
a)
dodala na územie iného členského štátu osobe na podnikateľské účely a k daňovému priznaniu alebo dodatočnému daňovému priznaniu priložila
1.
tretí diel zjednodušeného sprievodného dokumentu potvrdeného príjemcom (odberateľom) alkoholického nápoja,
2.
potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
3.
úradný záznam27) o zničení kontrolných známok, ak bolo spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou, ak je správca dane oprávnený podľa právnych predpisov príslušného členského štátu vyhotoviť takýto úradný záznam27) alebo doklad preukazujúci, že spotrebiteľské balenie bolo podľa právnych predpisov príslušného členského štátu označené na daňové účely,
b)
dodala na územie iného členského štátu formou zásielkového obchodu a predložila potvrdenie správcu dane iného členského štátu príslušného pre príjemcu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte,
c)
vyviezla na územie tretieho štátu a uskutočnenie vývozu doložila jednotným colným dokladom potvrdzujúcim, že alkoholický nápoj opustil územie Európskej únie; na požiadanie colného úradu je potrebné vývoz alkoholického nápoja preukázať aj iným dokladom, najmä dokladom o preprave alkoholického nápoja na územie tretieho štátu, alebo dokladom o platbe.
(3)
Daň možno vrátiť prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorý použil preukázateľne
a)
zdanený lieh alebo víno na výrobu medziproduktu, ak takýto medziprodukt bol dodaný mimo daňového územia alebo ak bol dodaný na účely oslobodené od dane podľa § 60 ods. 1,
b)
zdanené pivo, víno alebo medziprodukt na výrobu liehu, ak takýto lieh bol dodaný mimo daňového územia alebo ak bol dodaný na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1.
(4)
Daň možno vrátiť aj platiteľovi dane, ak už daň zaplatil, a ak daň vypočítal
a)
platiteľ dane v neprospech príjemcu (odberateľa) alkoholického nápoja, ktorému vyhotovil dobropis, pričom o vrátenie dane môže požiadať až po úhrade dobropisu príjemcovi (odberateľovi) alkoholického nápoja,
b)
platiteľ dane vo svoj vlastný neprospech,
c)
colný úrad v neprospech platiteľa dane.
(5)
Vrátenie dane sa uplatní v zdaňovacom období, v ktorom osobe nárok na vrátenie dane vznikol, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania má doklad podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 7. Ak osoba, ktorá má nárok na vrátenie dane, nemá doklad podľa odsekov 1, 2 alebo odseku 7 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol, nárok na vrátenie dane si uplatní v zdaňovacom období, za ktoré tento doklad priloží colnému úradu k daňovému priznaniu, v ktorom si uplatňuje vrátenie dane, najneskôr však do štyroch rokov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol.
(6)
Colný úrad vráti daň do 30 dní odo dňa podania daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania, ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie dane. Ak colný úrad v tejto lehote začne daňovú kontrolu na zistenie oprávnenosti vrátenia dane a daň zistená daňovou kontrolou sa neodlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, daň vráti do 15 dní od ukončenia daňovej kontroly. Ak colný úrad zistí, že daň zistená daňovou kontrolou sa odlišuje od dane uvedenej v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní, postupuje podľa osobitného predpisu28) a daň vráti do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, a to vo výške dane uvedenej v právoplatnom rozhodnutí.
(7)
Preukázateľne zdaneným alkoholickým nápojom na účely tohto zákona je alkoholický nápoj, ak platba dane z tohto alkoholického nápoja bola vykonaná podľa osobitného predpisu28a) alebo započítaná s vrátením dane a jeho zdanenie je doložené dokladom potvrdzujúcim jeho nadobudnutie za cenu s daňou a dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane v cene alkoholického nápoja, napríklad výpisom z účtu v banke, zahraničnej banke so sídlom v inom členskom štáte alebo pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“), výdavkovým pokladničným dokladom, dokladom z registračnej pokladnice alebo dokladom potvrdzujúcim zaplatenie dane colnému úradu.
§14 Pozastavenie dane, daňový sklad
(1)
Pozastavenie dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorý
a)
sa nachádza v daňovom sklade,
b)
sa prepravuje za podmienok uvedených v § 17 a 18,
c)
zabezpečí29) colný úrad, alebo ktorý sa stal vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu,18) okrem preukázateľne zdaneného alkoholického nápoja.
(2)
Daňovým skladom môže byť len podnik na výrobu alkoholického nápoja alebo sklad alkoholického nápoja nachádzajúci sa na daňovom území. Daňovým skladom je aj podnik na výrobu alkoholického nápoja alebo sklad alkoholického nápoja nachádzajúci sa na území iného členského štátu, ktorého prevádzkovanie je povolené podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Daňovým skladom môže byť aj časť podniku na výrobu alkoholického nápoja alebo časť skladu alkoholického nápoja okrem samostatného skladu liehu,30) ktorým nie je Správa štátnych hmotných rezerv.31)
(4)
V daňovom sklade môže byť alkoholický nápoj len v pozastavení dane.
(5)
Daňovým skladom nie je liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia.
§15 Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu
(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, odosielaného a skladovaného alkoholického nápoja,
b)
predpokladaný ročný objem výroby alkoholického nápoja, skladovania alkoholického nápoja a predaja alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke, ak ide o podnik na výrobu alkoholického nápoja, alebo predpokladaný ročný objem skladovania alkoholického nápoja, spracovania alkoholického nápoja a predaja alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke, ak ide o sklad alkoholického nápoja.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu,32) ak bude v daňovom sklade vyrábať alebo spracovávať lieh; to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 46 ods. 2 a 3,
c)
technická dokumentácia a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, stručný opis činnosti a opis výrobných a skladovacích zariadení s pripojeným náčrtom, spôsob zabezpečenia pred neoprávneným vniknutím do týchto priestorov a spôsob zabezpečenia alkoholického nápoja pred neoprávneným použitím,
d)
technologický opis postupu výroby s uvedením zoznamu spracúvaných základných surovín, zoznamu výrobkov, ktoré majú byť vyrobené, vedľajších produktov, prípadne odpadu,
e)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 4 písm. d) a e),
g)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 a v prílohách k nej.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 16,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
f)
vytvorí primerané podmienky na výkon daňového dozoru v podniku na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
g)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
h)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Ak je žiadateľom o registráciu a vydanie povolenia osoba, ktorá chce v pozastavení dane vyrábať, spracúvať, prijímať, odosielať alebo skladovať alkoholický nápoj, ktorým je lieh, je povinná k žiadosti podľa odseku 1 okrem príloh podľa odseku 2 písm. a), b), d) až g) priložiť aj
a)
technickú dokumentáciu a nákres výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, v ktorom sa bude vyrábať lieh s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, opis výrobných a skladovacích priestorov a zariadenia na spracovanie a skladovanie liehu v sklade liehu s pripojeným nákresom a vyznačením umiestnenia uzáver miestností, stručný opis činnosti a opis daňového skladu, spôsob zabezpečenia liehu pred neoprávneným použitím, technickú dokumentáciu a opis kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 na meranie vyrobeného množstva liehu a zariadení na zisťovanie zásob liehu, teploty liehu a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení, vyhlásenie o vytvorení podmienok na prítomnosť správcu dane; to sa nevzťahuje na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 46 ods. 2 písm. a), ak žiadateľ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebiteľskom balení a na žiadosť na prevádzkovanie skladu liehu podľa § 46 ods. 3,
b)
opis činnosti a opis skladu alkoholického nápoja, spôsob zabezpečenia alkoholického nápoja, ktorým je lieh, pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo neoprávneným použitím liehu, opis skladovacích priestorov v sklade liehu podľa § 46 ods. 2 písm. a), ak žiadateľ prijíma, skladuje alebo odosiela lieh, ktorý je v spotrebiteľskom balení a zariadenia na skladovanie liehu v sklade liehu podľa § 46 ods. 3.
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 až 3 a 5, porovná skutkový stav výrobného zariadenia s technickou dokumentáciou a nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe k žiadosti. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 4 a § 42 až 46 alebo § 61 alebo § 62 a 67 alebo § 68, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Colný úrad v povolení na prevádzkovanie daňového skladu zároveň uvedie druh vyrábaného, spracúvaného, prijímaného, odosielaného alebo skladovaného alkoholického nápoja, ktorý sa bude v daňovom sklade vyrábať, spracúvať, prijímať, odosielať alebo skladovať.
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) až e), odseku 4 písm. e) až g) a odseku 5 oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Zmenu údajov podľa odseku 2 písm. a) je prevádzkovateľ daňového skladu povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.
(8)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu zaniká
a)
dňom podania žiadosti prevádzkovateľom daňového skladu o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty
1.
splatnosti dane, ak splatná daň nebola odvedená a ak prevádzkovateľovi daňového skladu colný úrad upustil úplne alebo čiastočne upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň podľa § 16 ods. 12,
2.
na doplnenie zábezpeky na daň podľa § 16 ods. 7 písm. b) a c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená v lehote podľa § 16,
3.
určenej colným úradom podľa § 16 ods. 18 na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň podľa § 16 ods. 17, ak zábezpeka na daň nebola zložená alebo doplnená v lehote určenej colným úradom,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,34) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(9)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu odníme, ak
a)
prevádzkovateľ daňového skladu vstúpi do likvidácie,
b)
prevádzkovateľ daňového skladu prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 4 písm. a) až f),
c)
v daňovom sklade, v ktorom sa vyrába, spracúva alebo skladuje alkoholický nápoj, ktorým je lieh, došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania výrobných zariadení, skladovacích zariadení, kontrolných liehových meradiel podľa § 45 ods. 1 a ich zabezpečenia,
d)
prevádzkovateľ daňového skladu skladuje alebo prechováva alkoholický nápoj, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia v súlade s týmto zákonom nevie preukázať,
e)
prevádzkovateľ daňového skladu porušuje pri uvedení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu ustanovenia § 51,
f)
prevádzkovateľ daňového skladu porušuje povinnosti podľa tohto zákona neuvedené v písmenách c) až e), porušuje platné právne predpisy z oblasti výroby a uvádzania liehu na trh a uloženie pokuty a ani výzvy colného úradu neviedli k náprave,
g)
prevádzkovateľ daňového skladu požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu,
h)
prevádzkovateľovi daňového skladu zaniklo alebo bolo odňaté povolenie na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode podľa osobitného predpisu.32)
(10)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, ak prevádzkovateľ daňového skladu počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába, nespracúva, neskladuje, neprijíma alebo neodosiela alkoholický nápoj, pričom prihliada na závažnosť dôvodov. Colný úrad zmení vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa denaturuje lieh, ak prevádzkovateľ daňového skladu nevykonáva denaturáciu liehu podľa tohto zákona alebo zariadenie podľa § 47 ods. 4 už nie je vhodné na denaturáciu; ustanovenie odseku 6 tým nie je dotknuté. Ak prevádzkovateľ daňového skladu porušuje povinnosti podľa predchádzajúcej vety a bolo mu vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa lieh iba denaturuje, colný úrad toto povolenie odníme.
(11)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu
a)
prevádzkovateľ daňového skladu alebo dedič podľa odseku 8 písm. b), alebo súdom ustanovený správca dedičstva vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob alkoholického nápoja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak je zabezpečením dane banková záruka,35)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(12)
Prevádzkovateľovi daňového skladu, ktorému bolo odňaté povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa odseku 9 písm. c) až f), môže colný úrad vydať nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného prevádzkovateľovi daňového skladu o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu. Pri odňatí povolenia podľa odseku 10 môže colný úrad vydať nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu najskôr po uplynutí jedného roku po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
(13)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu prevzal preukázateľne zdanený alkoholický nápoj, ktorým je lieh, v spotrebiteľskom balení označený kontrolnou známkou ním uvedený do daňového voľného obehu, a z tohto liehu nemožno vrátiť daň podľa § 13 ods. 1 písm. c), je povinný o jeho prevzatí a výdaji viesť samostatnú evidenciu a zabezpečiť skladovanie v priestoroch, ktoré musia byť priestorovo oddelené od uskladnenia liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré je v pozastavení dane.
§16 Zábezpeka na daň
(1)
Zložením zábezpeky na daň sa na účely tohto zákona rozumie
a)
vklad peňažných prostriedkov na účet colného úradu, pričom colnému úradu nevzniká povinnosť vyplatiť žiadateľovi úrok,
b)
banková záruka35) poskytnutá bankou v prospech colného úradu; bankovú záruku colný úrad neprijme, ak záručná listina obsahuje výhrady banky.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65.
(3)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný mať zloženú zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65.
(4)
Povinnosť zloženia zábezpeky na daň sa nevzťahuje na lieh osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.31)
(5)
Osoba podľa odseku 2 a prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 3 sú povinní zložiť zábezpeku na daň za všetky daňové sklady, ktoré chcú prevádzkovať; ustanovenia § 17 a 18 tým nie sú dotknuté.
(6)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu nevydá, bezodkladne vráti osobe podľa odseku 2 zloženú zábezpeku na daň.
(7)
Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 3 nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré má prepravovať v pozastavení dane vrátane množstva alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65, okrem zábezpeky na daň na prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane, ktorú skladá registrovaný odosielateľ, dopravca alebo príjemca,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane množstva alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 prevyšuje o viac ako 20 % daň, ktorá pripadá na množstvo alkoholického nápoja, na ktoré je zložená zábezpeka na daň; prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti; to neplatí, ak colný úrad prevádzkovateľovi daňového skladu upustil od povinnosti zložiť zábezpeku na daň,
c)
do desiatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 8, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(8)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu.
(9)
Prevádzkovateľ daňového skladu môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá poskytla bankovú záruku,35) o zníženie zloženej zábezpeky na daň. Žiadosť o zníženie zloženej zábezpeky na daň môže prevádzkovateľ daňového skladu predložiť colnému úradu, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % ako súčet dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu vrátane množstva alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 a dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo stavu zásob alkoholických nápojov, ktoré mal prevádzkovateľ daňového skladu v stave zásob k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca za obdobie predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom toto prevýšenie trvá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(10)
Colný úrad o žiadosti podľa odseku 9 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa podania a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob alkoholického nápoja, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.
(11)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu alkoholického nápoja, môže požiadať colný úrad o upustenie od povinnosti zložiť zábezpeku na daň (ďalej len „upustenie od zábezpeky“)
a)
úplne, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočne vo výške 50 %, ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(12)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 11 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky; ustanovenia § 17 a 18 tým nie sú dotknuté. Ak colný úrad rozhodne o neupustení od zábezpeky, novú žiadosť o upustenie od zábezpeky môže prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
(13)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorému colný úrad upustil od zábezpeky a ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky na ďalšie obdobie, je povinný požiadať colný úrad o upustenie od zábezpeky najneskôr 60 dní pred uplynutím doby platnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(14)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého považuje prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11, ktorý
a)
vykazuje v súvahe z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami21) vo výške najmenej dvojnásobku priemernej mesačnej daňovej povinnosti za obdobie 12 mesiacov, za ktoré sa zostavuje riadna účtovná závierka,21) a to počas
1.
dvoch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich účtovných období pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedného účtovného obdobia pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
b)
dodržuje podmienky podľa § 15 ods. 4 najmenej
1.
24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky, a ktorý
c)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 70 ods. 1 písm. g), h), o), p), r) a v), a to
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(15)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je potvrdenie preukazujúce dodržiavanie podmienok podľa § 15 ods. 4 písm. e) až h).
(16)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 11 a v prílohách k žiadosti.
(17)
Colný úrad vyzve prevádzkovateľa daňového skladu podľa odseku 11, ktorému čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa odseku 12, aby zábezpeku na daň zložil alebo ju doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a dlhšia ako 30 dní, ak zistil, že
a)
prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 má nedoplatky
1.
voči colnému úradu alebo daňovému úradu viac ako päť dní,
2.
na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
b)
nastali iné okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 11 nesplní riadne a včas svoju povinnosť zaplatiť daň podľa tohto zákona.
(18)
Ak colný úrad určil lehotu na zloženie alebo doplnenie zábezpeky na daň, prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zábezpeku na daň zložiť alebo doplniť v lehote a vo výške určenej colným úradom.
DRUHÁ HLAVA
PREPRAVA ALKOHOLICKÉHO NÁPOJA
§17 Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane na daňovom území
(1)
Alkoholický nápoj v pozastavení dane je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do iného daňového skladu alebo na miesto priameho dodania; miestom priameho dodania sa na účely tohto zákona rozumie miesto, na ktoré je dodaný alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane, ak je prepravovaný priamo osobe, ktorú určí príjemca (odberateľ), ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca podľa § 19 ods. 1, ktorý opakovane prijíma alkoholický nápoj v pozastavení dane z iného členského štátu, a táto osoba nie je oprávnená prijímať alkoholický nápoj v pozastavení dane,
b)
z miesta dovozu (§ 23) do daňového skladu alebo na miesto priameho dodania,
c)
z daňového skladu do miesta výstupu (§ 24),
d)
z miesta dovozu (§ 23), ak alkoholický nápoj odosiela registrovaný odosielateľ do miesta výstupu (§ 24),
e)
do daňového skladu, ak sa prepravuje alkoholický nápoj, ktorým je lieh a ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitného predpisu.31)
(2)
Alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 je možné prepravovať na daňovom území len
a)
z daňového skladu do užívateľského podniku,
b)
z miesta dovozu (§ 23) do miesta uskladnenia alkoholického nápoja v užívateľskom podniku pri dovoze, ktorý uskutočňuje užívateľský podnik,
c)
z užívateľského podniku do iného užívateľského podniku, ak ide o ukončenie činnosti užívateľského podniku podľa § 9 ods. 16,
d)
medzi prevádzkarňami tej istej osoby, ktorá je užívateľským podnikom.
(3)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane, povoliť na žiadosť osoby, ktorá chce prepravovať na daňovom území alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65, aj iný spôsob prepravy alkoholického nápoja, ako je uvedený v odsekoch 1 a 2.
(4)
Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území je možné uskutočniť len na základe elektronického sprievodného administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise37) (ďalej len „elektronický dokument“), ak § 21 neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému36) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,38) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(5)
Pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území odosielateľ (dodávateľ) vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu administratívny referenčný kód (ďalej len „referenčný kód“) a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi), príjemcovi (odberateľovi) a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(6)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území; preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území sa začína, keď alkoholický nápoj v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo užívateľský podnik odosielateľa (dodávateľa), alebo je prepustený do voľného obehu.4)
(7)
Počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.37)
(8)
Príjemca (odberateľ) alkoholického nápoja prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ukončenia prepravy tohto alkoholického nápoja predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) elektronickú správu o prijatí vyhotovenú prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise37) (ďalej len „správa o prijatí“). Správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,38) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území sa považuje za ukončenú dňom prijatia alkoholického nápoja príjemcom (odberateľom) alebo prijatia v mieste priameho dodania. Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú tieto údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) po jej zaevidovaní bezodkladne zašle odosielateľovi (dodávateľovi) a colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(9)
Alkoholický nápoj, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy alkoholického nápoja na miesto priameho dodania.
(10)
Ak colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je súčasne aj colným úradom príjemcu (odberateľa), colný úrad odošle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom príjemcovi (odberateľovi) a zaevidovanú správu o prijatí odošle odosielateľovi (dodávateľovi).
(11)
Na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na daňovom území, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň. Zábezpeka na daň sa zloží najmenej vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného alkoholického nápoja, ak odsek 13 a § 18 ods. 11 neustanovujú inak. Zloženie zábezpeky na daň na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 16 ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zloženie zábezpeky na daň na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ktorý sa má prepravovať oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 a ktorý nie je denaturovaný, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 9 ods. 4 písm. b) je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí, ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(12)
Na prepravu alkoholického nápoja na daňovom území
a)
v pozastavení dane zloží zábezpeku na daň
1.
prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je
1a. odosielateľom (dodávateľom) na daňovom území,
1b. príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie,
1c. odosielateľom (vývozcom) pri vývoze z daňového územia,
1d. príjemcom alkoholického nápoja, ktorého vlastníkom sa stal štát podľa osobitných predpisov,18)
1e. príjemcom (odberateľom) na daňovom území, ak alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. a) je v jeho vlastníctve alebo
1f. príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom území, ak sa tak dohodli a colný úrad s dohodou súhlasil,
2.
registrovaný odosielateľ, alebo
3.
dopravca alebo príjemca (odberateľ) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa), ak sa tak dohodli a colný úrad odosielateľa (dodávateľa) s dohodou súhlasil,
b)
oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 zloží zábezpeku na daň užívateľský podnik, ktorý je
1.
odberateľom na daňovom území alebo
2.
príjemcom (dovozcom) pri dovoze na daňové územie.
(13)
Colný úrad povolí na základe žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo užívateľského podniku zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ak výška dane pripadajúca na množstvo liehu prepravovaného v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň podľa § 18 ods. 11. Ak súčet zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 na daňovom území a zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, je najmenej 3 320 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný lieh je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 18 ods. 11 je zložená vo výške 7 470 000 eur. Ak prevádzkovateľ daňového skladu alebo užívateľský podnik nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 15 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň zaniká.
§18 Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie
(1)
Alkoholický nápoj v pozastavení dane je možné prepravovať na území Európskej únie len
a)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 23), ak alkoholický nápoj odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte, alebo slovenskému zástupcovi podľa § 32 ods. 15, alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy19) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy,
b)
z daňového skladu na daňovom území alebo z miesta dovozu (§ 23), ak alkoholický nápoj odosiela registrovaný odosielateľ na daňovom území do daňového skladu na daňovom území cez územie iného členského štátu,
c)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi na daňovom území,
d)
z daňového skladu v inom členskom štáte alebo od registrovaného odosielateľa v inom členskom štáte do daňového skladu, alebo oprávnenému príjemcovi v inom členskom štáte cez daňové územie,
e)
v prípadoch uvedených v písmenách a) a c) cez územie tretieho štátu.
(2)
Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak § 21 neustanovuje inak. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému36) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,38) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak.
(3)
Pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane z daňového územia na územie Európskej únie vyhotoví odosielateľ (dodávateľ) návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom odosielateľovi (dodávateľovi) a správcovi dane členského štátu príjemcu (odberateľa). Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení dane podľa odseku 1 písm. b) a údaje uvedené v elektronickom dokumente sú správne, colný úrad odosielateľa (dodávateľa) zašle elektronický dokument príjemcovi (odberateľovi) alkoholického nápoja a colnému úradu príjemcu (odberateľa). Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane na území Európskej únie musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(4)
Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), colný úrad príjemcu (odberateľa) je povinný elektronický dokument zaslaný správcom dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) zaslať príjemcovi (odberateľovi).
(5)
Odosielateľ (dodávateľ) môže zrušiť elektronický dokument, ak sa nezačala preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie; preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie sa začína, keď alkoholický nápoj opustí daňový sklad odosielateľa (dodávateľa) alebo je prepustený do voľného obehu.4)
(6)
Počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie môže prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý zložil zábezpeku na daň alebo registrovaný odosielateľ na daňovom území, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo zmeniť príjemcu (odberateľa), okrem príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 32 ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.37)
(7)
Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. c), príjemca (odberateľ) alkoholického nápoja prepravovaného v pozastavení dane je povinný najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) správu o prijatí. Správa o prijatí musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,38) ak sa odosielateľ (dodávateľ) alebo príjemca (odberateľ) s colným úradom nedohodnú inak. Preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane na území Európskej únie sa považuje za ukončenú dňom prijatia alkoholického nápoja príjemcom (odberateľom) alebo prijatia v mieste priameho dodania. Colný úrad príjemcu (odberateľa) elektronicky overí údaje v správe o prijatí a ak sú údaje správne, potvrdí príjemcovi (odberateľovi) zaevidovanie správy o prijatí. Správu o prijatí colný úrad príjemcu (odberateľa) zašle bezodkladne po jej zaevidovaní správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Ak údaje uvedené v správe o prijatí nie sú správne, colný úrad príjemcu (odberateľa) o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa správy o prijatí.
(8)
Ak sa alkoholický nápoj prepravuje v pozastavení dane na území Európskej únie podľa odseku 1 písm. a), colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný správu o prijatí zaslanú správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa) zaslať odosielateľovi (dodávateľovi) na daňovom území.
(9)
Alkoholický nápoj, ktorý bol prepravovaný v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť po prevzatí bezodkladne umiestnený v sklade príjemcu (odberateľa) okrem prepravy alkoholického nápoja na miesto priameho dodania.
(10)
Na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie, musí byť vždy zložená zábezpeka na daň okrem prepravy alkoholického nápoja slovenskému zástupcovi podľa § 32 ods. 15 alebo ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy19) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Zábezpeku na daň zloží odosielateľ (dodávateľ) vo výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného alkoholického nápoja, ak odsek 11 a § 17 ods. 13 neustanovuje inak. Zloženie zábezpeky na daň na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane, sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 16 ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva zábezpeku na daň na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane. Zábezpeka na daň zložená v inom členskom štáte je platná na daňovom území. Colný úrad na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) môže povoliť, aby namiesto odosielateľa (dodávateľa) zložil zábezpeku na daň príjemca (odberateľ), ak sa tak odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) dohodli. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad odosielateľa (dodávateľa) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o prijatí zaslanej správcom dane členského štátu príjemcu (odberateľa), ak sa colný úrad odosielateľa (dodávateľa) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
(11)
Colný úrad povolí na základe žiadosti odosielateľa (dodávateľa) zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný alkoholický nápoj, ktorým je lieh, odosielateľovi (dodávateľovi), ak výška dane pripadajúcej na množstvo liehu prepravovaného v pozastavení dane je najmenej 3 320 000 eur, ak nie je ohrozená vymožiteľnosť dane alebo vybratie dane a ak tento žiadateľ je daňovo spoľahlivý po dobu najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh; znížená zábezpeka na daň je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh sa nevyžaduje, ak bolo vydané povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň podľa § 17 ods. 13. Ak súčet zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane na území Európskej únie a zábezpeky na daň na lieh, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane alebo oslobodený od dane na daňovom území je najmenej 3 320 000 eur, znížená zábezpeka na daň na takto prepravovaný lieh je súčet sumy 3 320 000 eur a sumy, ktorá presahuje výšku 3 320 000 eur zníženej o 50 %, pričom znížená zábezpeka na daň je najviac vo výške 7 470 000 eur. Zábezpeka na daň podľa tohto odseku sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 17 ods. 13 je zložená vo výške 7 470 000 eur. Ak odosielateľ (dodávateľ) nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v § 15 ods. 4 písm. a), c) až g), povolenie na zníženie zloženej zábezpeky na daň zaniká.
(12)
Preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane z územia Európskej únie osobám uvedeným v § 32 ods. 2 alebo z daňového územia osobám uvedeným v § 32 ods. 15 sa uskutočňuje s elektronickým dokumentom a s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane vyhotoveným podľa vzoru a spôsobom ustanoveným v osobitnom predpise39) (ďalej len „osvedčenie o oslobodení“). Preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane z územia Európskej únie ozbrojeným silám iných členských štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) alebo z daňového územia ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ich civilným zamestnancom, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19) na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, sa uskutočňuje s osvedčením o oslobodení. Po ukončení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane osoby uvedené v § 32 ods. 2 bezodkladne informujú o prijatí alkoholického nápoja colný úrad Bratislava, ktorý vyhotoví správu o prijatí, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu;37) colný úrad Bratislava zašle správu o prijatí správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa).
§18a Pozastavenie prístupu do elektronického systému
(1)
Colný úrad môže osobe podľa § 9, 15, 19 alebo § 20 dočasne pozastaviť na daňovom území prístup do elektronického systému,36) ak má odôvodnenú obavu, že nesplatná daň alebo nevyrubená daň bude, v rozsahu presahujúcom zloženú zábezpeku na daň, v čase jej splatnosti a vymáhateľnosti nevymožiteľná alebo že v tomto čase bude vymáhanie dane spojené so značnými ťažkosťami.
(2)
Colný úrad je povinný osobu podľa § 9, 15, 19 alebo § 20, ktorej dočasne pozastavil prístup do elektronického systému,36) bezodkladne informovať. V oznámení o pozastavení prístupu do elektronického systému36) colný úrad uvedie dôvody, na základe ktorých postupoval podľa odseku 1. Proti postupu colného úradu podľa odseku 1 je prípustná námietka, ktorá nemá odkladný účinok.
(3)
Ak pominú dôvody, na základe ktorých colný úrad postupoval podľa odseku 1, je colný úrad povinný bezodkladne umožniť osobe podľa § 9, 15, 19 alebo § 20 prístup do elektronického systému36) a o tejto skutočnosti ju bezodkladne informovať.
§19 Oprávnený príjemca
(1)
Oprávneným príjemcom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Oprávneným príjemcom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť oprávneným príjemcom na daňovom území a chce opakovane prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane. Osoba, ktorá chce príležitostne prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, musí na každý príležitostný príjem alkoholického nápoja požiadať colný úrad o vydanie povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane alebo žiadosť o vydanie povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja prijímaného v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane,
c)
údaj o množstve alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke a predpokladaný čas prijatia celého množstva alkoholického nápoja, ktoré má v danom prípade prijať žiadateľ, ktorým je osoba, ktorá chce príležitostne prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane.
(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
technická dokumentácia a opis skladovacích priestorov a spôsob zabezpečenia alkoholického nápoja pred neoprávneným použitím, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj, ktorým je lieh, z iného členského štátu v pozastavení dane,
c)
opis skladovacích zariadení podľa § 42 ods. 1, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj, ktorým je lieh, z iného členského štátu v pozastavení dane,
d)
technická dokumentácia zariadení na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ktorým je lieh, jeho teploty a doklad o overení týchto zariadení alebo vyhlásenie o zhode týchto zariadení, ak žiadateľ má zariadenie na skladovanie liehu, ak je žiadateľom osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj, ktorým je lieh, z iného členského štátu v pozastavení dane.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(6)
Osoba, ktorá chce prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinná pred vydaním povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, zložiť zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktorým je
a)
víno, medziprodukt alebo pivo, ktoré predpokladá prijať v priebehu jedného kalendárneho mesiaca,
b)
lieh, ktoré predpokladá prijať v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(7)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odsekov 4 až 6, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(8)
Osoba, ktorá chce prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne, je povinná pred vydaním povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane zložiť zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré má v danom prípade prijať. Colný úrad vydá potvrdenie o zložení zábezpeky na daň.
(9)
Colný úrad pred vydaním povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane príležitostne preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odsekov 4 a 8, colný úrad vydá povolenie prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni, keď žiadateľ zložil zábezpeku na daň a určí lehotu na prijatie celého množstva alkoholického nápoja, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 kalendárnych dní odo dňa vydania povolenia prijať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; ustanovenie § 70 ods. 1 písm. v) sa nepoužije.
(10)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, chce prijať lieh a daň pripadajúca na toto množstvo liehu je vyššia o viac ako 10 % než zložená zábezpeka na daň, je povinný najneskôr deň pred prijatím tohto liehu
a)
oznámiť túto skutočnosť colnému úradu,
b)
zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň.
(11)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, je povinný doplniť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane, a to do piatich pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia podľa odseku 13.
(12)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúce dva kalendárne mesiace, ak prijíma alkoholický nápoj, ktorým je lieh, alebo za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak prijíma alkoholický nápoj, ktorým je víno, medziprodukt alebo pivo, za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodržuje podmienky podľa odseku 4 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň; pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, môže colný úrad vrátiť príslušný rozdiel s prihliadnutím na stav zásob liehu a na stav zásob nenalepených kontrolných známok, ak je oprávnený príjemca odberateľom kontrolných známok, ku dňu podania žiadosti do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(13)
Ak oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane, o čom upovedomí platiteľa dane.
(14)
Oprávnený príjemca je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 2 a odseku 4 písm. a), c) až g) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa jej vzniku. Colný úrad preverí u oprávneného príjemcu údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane alebo vydá nové osvedčenie o registrácii a povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Pri vydaní nového osvedčenia o registrácii a povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane pre toho istého oprávneného príjemcu zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo.
(15)
Povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane zaniká
a)
dňom úmrtia oprávneného príjemcu alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení oprávneného príjemcu za mŕtveho, ak je oprávneným príjemcom fyzická osoba,
b)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, dňom, keď bolo potvrdené nútené vyrovnanie, povolené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
c)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na zvýšenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
d)
dňom uplynutia lehoty na doplnenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 11, ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,34) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena h),
g)
dňom, keď oprávnený príjemca, ktorý prijíma alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, príležitostne prijme celé množstvo alkoholického nápoja, ktoré má uvedené v povolení prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane,
h)
dňom podania žiadosti o výmaz z obchodného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o skončení podnikania,
i)
dňom uplynutia lehoty podľa odseku 9.
(16)
Colný úrad povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane odníme, ak
a)
oprávnený príjemca vstúpi do likvidácie,
b)
oprávnený príjemca prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odsekoch 4 a 6,
c)
oprávnený príjemca porušuje povinnosti podľa tohto zákona a uloženie pokuty a ani výzvy alebo upozornenia colného úradu neviedli k náprave,
d)
oprávnený príjemca požiada o odňatie povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane,
e)
bola vykonaná registrácia a vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(17)
Colný úrad môže odňať povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane, ak oprávnený príjemca počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neprijíma alkoholický nápoj, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(18)
Po zániku povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane
a)
oprávnený príjemca, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň, ak nebolo daňové priznanie podané a daň zaplatená ku dňu zániku povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane, v prípade podľa odseku 15 písm. a) dedičovi alebo súdom ustanovenému správcovi dedičstva,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak zabezpečením dane je banková záruka,35)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(19)
Osobe, ktorej bolo odňaté povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane podľa odseku 16 písm. c), môže byť nové povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane vydané najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane; ak ide o osobu s ním majetkovo prepojenú alebo personálne prepojenú, môže jej byť vydané povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí piatich rokov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného oprávnenému príjemcovi o odňatí povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane. Ak sa odníme povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane podľa odseku 17, môže byť vydané nové povolenie prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane najskôr po uplynutí jedného roka po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia prijímať alkoholický nápoj z iného členského štátu v pozastavení dane.
§20 Registrovaný odosielateľ
(1)
Registrovaným odosielateľom na daňovom území je osoba, ktorá má povolenie odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane po jeho prepustení do voľného obehu.4) Registrovaným odosielateľom je aj osoba na území iného členského štátu oprávnená podľa právnych predpisov príslušného členského štátu odosielať alkoholický nápoj po jeho prepustení do voľného obehu4) v pozastavení dane. Osoba, ktorá chce byť registrovaným odosielateľom na daňovom území, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane.
(2)
Žiadosť o registráciu a vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
údaj o predpokladanom ročnom objeme alkoholického nápoja odosielaného v pozastavení dane v príslušnej mernej jednotke,
c)
zoznam členských štátov, do ktorých bude žiadateľ odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane.
(3)
Prílohou k žiadosti je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území.
(4)
Žiadateľ musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň podľa § 19 ods. 6,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(5)
Žiadateľ je povinný na žiadosť colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohe k žiadosti.
(6)
Na registráciu, vydanie povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane, zábezpeku na daň, zmenu údajov a na odňatie a zánik povolenia odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane sa použije § 19 primerane.
§21 Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane a oslobodeného od dane pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Na účely tohto zákona sa elektronický systém36) považuje za nedostupný, ak je elektronický systém36) nedostupný u správcu dane a nie je možné vypracovať, odoslať alebo prijať elektronický dokument alebo správu o prijatí.
(2)
Ak je elektronický systém36) nedostupný, odosielateľ (dodávateľ) je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) začatie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65; pri telefonickom, faxovom alebo elektronickom oznámení sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný administratívny dokument v písomnej forme (ďalej len „sprievodný dokument“), ktorý obsahuje rovnaké údaje ako elektronický dokument uvedený v § 17 ods. 4 alebo § 18 ods. 2.
(3)
Ak je elektronický systém36) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ) začať prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 len so súhlasom colného úradu odosielateľa (dodávateľa). Súhlas so začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 oznamuje colný úrad odosielateľa (dodávateľa) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(4)
Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane alebo oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený odosielateľom (dodávateľom). Odosielateľ (dodávateľ) si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); pri faxovom alebo elektronickom zaslaní kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(5)
Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 elektronický systém36) nedostupný, môže odosielateľ (dodávateľ), ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto prijatia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 alebo zmeniť príjemcu (odberateľa) okrem príjemcu (odberateľa), ktorým je slovenský zástupca podľa § 32 ods. 15 alebo ozbrojené sily Slovenskej republiky a ich civilní zamestnanci, len ak oznámil colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) informácie podľa osobitného predpisu37) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Odosielateľ (dodávateľ) je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu odosielateľa (dodávateľa); pri faxovom alebo elektronickom oznámení sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu odosielateľa (dodávateľa) je odosielateľ (dodávateľ) povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný alkoholický nápoj, nové miesto prijatia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 alebo nového príjemcu (odberateľa).
(6)
Ak sa preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, 60 ods. 1 alebo § 65 ukončila so sprievodným dokumentom alebo ak je elektronický systém36) nedostupný v čase prijatia alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65, príjemca (odberateľ) je povinný vyhotoviť správu o prijatí v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o prijatí“), ktorá musí obsahovať rovnaké údaje ako správa o prijatí podľa § 17 ods. 8 alebo § 18 ods. 7. Písomná správa o prijatí je potvrdením o ukončení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 pri nedostupnom elektronickom systéme.36) Príjemca (odberateľ) je povinný túto písomnú správu o prijatí predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa), ktorý kópiu písomnej správy o prijatí zasiela colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa). Colný úrad odosielateľa (dodávateľa) je povinný kópiu písomnej správy o prijatí zaslať odosielateľovi (dodávateľovi).
(7)
Ak sa elektronický systém36) sprístupní, colný úrad, odosielateľ (dodávateľ) a príjemca (odberateľ) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 17 alebo § 18; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava tohto alkoholického nápoja ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.36)
(8)
Ak nebola príjemcom (odberateľom) vyhotovená správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,36) je príjemca (odberateľ) povinný predložiť colnému úradu príjemcu (odberateľa) iný dôkaz o ukončení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65, ktorý musí obsahovať rovnaké náležitosti, ako sú uvedené v správe o prijatí podľa § 17 ods. 8 alebo § 18 ods. 7. Ak colný úrad príjemcu (odberateľa) uzná iný dôkaz o ukončení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65, oznámi túto skutočnosť colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) alebo správcovi dane členského štátu odosielateľa (dodávateľa) a ukončí prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 prostredníctvom elektronického systému.36)
(9)
Pri nedostupnom elektronickom systéme36) nie je dotknutá povinnosť zložiť zábezpeku na daň podľa tohto zákona.
§22 Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona rozumejú také okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava alkoholického nápoja alebo časť prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol alkoholický nápoj pri preprave v pozastavení dane nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie, nepredvídateľných okolností alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky alkoholického nápoja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane z iného členského štátu na daňové územie zistí nezrovnalosť na daňovom území a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti.
(5)
Ak pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane vznikne daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4 a platiteľom dane je prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň v inom členskom štáte, colný úrad informuje správcu dane členského štátu, v ktorom bola zložená zábezpeka na daň, o vzniku povinnosti priznať a zaplatiť daň na daňovom území.
(6)
Ak alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane z daňového územia na územie iného členského štátu nebol dopravený na miesto určenia a počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane nebola zistená nezrovnalosť, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom odoslania alkoholického nápoja v pozastavení dane. Ak odosielateľ (dodávateľ) alkoholického nápoja v lehote do štyroch mesiacov odo dňa odoslania alkoholického nápoja nepredloží colnému úradu dôkaz o ukončení prepravy, podá daňové priznanie a zaplatí daň spôsobom podľa odseku 8; za dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy sa na účely tohto zákona považuje správa o prijatí alebo písomná správa o prijatí, alebo elektronická správa o vývoze vyhotovená prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise37) (ďalej len „správa o vývoze“), alebo správa o vývoze v písomnej forme (ďalej len „písomná správa o vývoze“), alebo iný dôkaz preukazujúci ukončenie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo dôkaz o tom, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(7)
Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na daňovom území, nebola preukázateľne oboznámená so skutočnosťou, že alkoholický nápoj nebol dopravený na miesto určenia, je oprávnená do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia colného úradu o zistení tejto skutočnosti preukázať colnému úradu odosielateľa (dodávateľa) ukončenie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane alebo vznik nezrovnalosti v inom členskom štáte.
(8)
Platiteľ dane, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, postupuje pri zistení nezrovnalosti podľa § 12 ods. 2, pričom daň vypočíta podľa sadzieb platných v deň vzniku daňovej povinnosti. Platiteľ dane, okrem prevádzkovateľa daňového skladu, je povinný do piatich pracovných dní po zistení nezrovnalosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(9)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa začatia prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane zistí, že k nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane došlo
a)
v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad zaplatenú daň na daňovom území vráti platiteľovi dane, ktorý daň zaplatil, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte,
b)
na daňovom území pri preprave alkoholického nápoja z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu na daňovom území, ktorá mala za následok vznik daňovej povinnosti a daň bola zaplatená, colný úrad zaplatenú daň vráti platiteľovi dane, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu potvrdzujúceho, že nezrovnalosť bola odstránená.
(10)
Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa začatia prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane nemožno požiadať colný úrad o vrátenie dane.
(11)
Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.
§23 Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri dovoze
(1)
Dovozom alkoholického nápoja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie alkoholického nápoja do voľného obehu4) v mieste dovozu. Miestom dovozu je miesto, kde sa alkoholický nápoj nachádza v čase prepustenia do voľného obehu.4) Na daň a na správu dane pri dovoze alkoholického nápoja sa vzťahujú colné predpisy, ak § 23 až 25 neustanovujú inak.
(2)
Alkoholický nápoj po prepustení do voľného obehu4) je možné uviesť do daňového režimu pozastavenia dane, pričom sa uplatní rovnaký postup ako pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane.
(3)
Alkoholický nápoj, ktorý po prepustení do voľného obehu4) uviedol dovozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „dovozca“) do pozastavenia dane, musí byť bezodkladne umiestnený v daňovom sklade na daňovom území alebo odoslaný dovozcom prevádzkovateľovi daňového skladu alebo oprávnenému príjemcovi na území iného členského štátu. Dovozca je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý alkoholický nápoj prepúšťa do voľného obehu,4) povolením na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolením odosielať alkoholický nápoj v pozastavení dane a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo alkoholického nápoja. Zloženie zábezpeky na daň sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 16 ods. 3 pokrýva zábezpeku na daň na alkoholický nápoj, ktorý sa má prepravovať v pozastavení dane.
(4)
Užívateľský podnik pri dovoze alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 je povinný preukázať sa colnému úradu, ktorý alkoholický nápoj prepúšťa do voľného obehu,4) odberným poukazom a potvrdením colného úradu o výške zloženej zábezpeky na daň pripadajúcej na prepravované množstvo alkoholického nápoja. Alkoholický nápoj po jeho prevzatí musí byť bezodkladne umiestnený v sklade užívateľského podniku.
§24 Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze
(1)
Vývozom alkoholického nápoja sa na účely tohto zákona rozumie prepustenie alkoholického nápoja do colného režimu vývoz40) a jeho preprava do miesta výstupu. Miestom výstupu sa na účely tohto zákona rozumie miesto, v ktorom bola preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane ukončená a alkoholický nápoj opustil územie Európskej únie. Alkoholický nápoj po prepustení do colného režimu vývoz40) môže prepravovať v pozastavení dane do miesta výstupu len vývozca, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ (ďalej len „vývozca“).
(2)
Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze je možné uskutočniť len na základe elektronického dokumentu, ak § 25 neustanovuje inak. Vývozca vyhotoví návrh elektronického dokumentu, ktorý zašle colnému úradu vývozu41) na daňovom území. Návrh elektronického dokumentu a aj akákoľvek zmena vykonaná prostredníctvom elektronického systému36) musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,38) ak sa vývozca a colný úrad vývozu41) nedohodnú inak. Colný úrad vývozu41) na daňovom území elektronicky overí údaje v návrhu elektronického dokumentu, a ak sú údaje správne, pridelí k návrhu elektronického dokumentu referenčný kód a zároveň zašle elektronický dokument s prideleným referenčným kódom vývozcovi a colnému úradu výstupu42) na daňovom území. Ak údaje uvedené v návrhu elektronického dokumentu nie sú správne, colný úrad vývozu41) na daňovom území o tejto skutočnosti bezodkladne informuje odosielateľa návrhu elektronického dokumentu. Prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze je možné začať až po pridelení referenčného kódu. Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať písomný dokument obsahujúci referenčný kód.
(3)
Vývozca môže zrušiť elektronický dokument, ak bolo prijaté colné vyhlásenie, ktorým bol alkoholický nápoj navrhnutý do colného režimu vývoz,40) zrušené podľa osobitného predpisu.43)
(4)
Počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu alkoholického nápoja prostredníctvom elektronického systému,36) a to spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.37)
(5)
Colný úrad výstupu42) na daňovom území vyhotoví prostredníctvom elektronického systému36) elektronické potvrdenie osvedčujúce, že alkoholický nápoj opustil územie Európskej únie (ďalej len „potvrdenie o výstupe“), ktoré odošle colnému úradu vývozu41) na daňovom území. Colný úrad vývozu41) na daňovom území elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; správa o vývoze potvrdzuje, že preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze bola ukončená a alkoholický nápoj opustil územie Európskej únie.
(6)
Ak je colný úrad vývozu41) na daňovom území zároveň i colným úradom výstupu42) na daňovom území, colný úrad vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi; potvrdenie o výstupe sa nevyžaduje.
(7)
Ak je miesto vývozu v inom členskom štáte a miesto výstupu je na daňovom území, colný úrad výstupu42) na daňovom území vyhotoví potvrdenie o výstupe, ktoré elektronicky zašle správcovi dane členského štátu vývozu.
(8)
Ak je miesto vývozu na daňovom území a miesto výstupu je v inom členskom štáte, colný úrad vývozu41) na daňovom území zašle elektronický dokument colnému úradu výstupu42) v inom členskom štáte. Colný úrad vývozu41) na daňovom území po obdržaní potvrdenia o výstupe vyhotoveného colným úradom výstupu42) v inom členskom štáte elektronicky overí údaje uvedené v potvrdení o výstupe a vyhotoví správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(9)
Na zloženie zábezpeky na daň na prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze sa použijú § 18 ods. 10 a 11 primerane. Zloženú zábezpeku na daň colný úrad vývozu41) bezodkladne vráti osobe, ktorá zložila zábezpeku na daň, po zaevidovaní správy o vývoze, ak sa colný úrad vývozu41) a osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň, nedohodli inak.
§25 Postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze pri nedostupnom elektronickom systéme
(1)
Ak je elektronický systém36) nedostupný podľa § 21, vývozca je povinný
a)
oznámiť písomne, telefonicky, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu41) začatie prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze; pri telefonickom, faxovom alebo elektronickom oznámení sa písomné potvrdenie oznámenia nevyžaduje,
b)
vyhotoviť sprievodný dokument podľa § 21.
(2)
Vývozca môže začať prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze podľa odseku 1 len so súhlasom colného úradu vývozu.41) Súhlas so začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze oznamuje colný úrad vývozu41) faxom alebo elektronicky; písomné potvrdenie súhlasu sa nevyžaduje.
(3)
Alkoholický nápoj prepravovaný v pozastavení dane pri vývoze musí sprevádzať sprievodný dokument vyhotovený vývozcom. Vývozca si ponechá kópiu sprievodného dokumentu a ďalšiu kópiu sprievodného dokumentu je povinný pred začatím prepravy zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;41) pri faxovom alebo elektronickom zaslaní kópie sprievodného dokumentu sa jeho písomné doručenie nevyžaduje.
(4)
Ak je počas prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze elektronický systém36) nedostupný podľa § 21, môže vývozca, ktorý zložil zábezpeku na daň, zmeniť miesto výstupu, len ak oznámil colnému úradu vývozu41) informácie podľa osobitného predpisu40) a tento colný úrad so zmenou súhlasil. Vývozca je povinný požadované informácie zaslať písomne, faxom alebo elektronicky colnému úradu vývozu;41) pri faxovom alebo elektronickom oznámení sa jeho písomné doručenie nevyžaduje. Po obdržaní súhlasu colného úradu vývozu41) je vývozca povinný vyznačiť na zadnej strane sprievodného dokumentu, ktorý sprevádza prepravovaný alkoholický nápoj, nové miesto výstupu.
(5)
Ak sa preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze ukončila so sprievodným dokumentom na daňovom území alebo ak je elektronický systém36) nedostupný v čase, keď alkoholický nápoj opustil územie Európskej únie na daňovom území, colný úrad výstupu42) na daňovom území je povinný vyhotoviť potvrdenie o výstupe v písomnej forme (ďalej len „písomné potvrdenie o výstupe“), ktoré musí obsahovať rovnaké údaje ako potvrdenie o výstupe podľa § 24 ods. 5. Colný úrad výstupu42) na daňovom území zašle písomné potvrdenie o výstupe colnému úradu vývozu41) na daňovom území alebo správcovi dane členského štátu vývozcu, ak nebol alkoholický nápoj prepustený do colného režimu vývoz40) na daňovom území. Písomné potvrdenie o výstupe je dokladom potvrdzujúcim, že alkoholický nápoj opustil územie Európskej únie. Colný úrad vývozu41) na daňovom území na základe písomného potvrdenia o výstupe vyhotoví písomnú správu o vývoze, ktorú zašle vývozcovi.
(6)
Ak sa elektronický systém36) sprístupní, vývozca, colný úrad vývozu41) a colný úrad výstupu42) sú povinní bezodkladne postupovať podľa § 24 ods. 2; rovnako sú povinní postupovať, ak bola preprava alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze ukončená pri nedostupnom elektronickom systéme.36)
(7)
Ak nebola colným úradom vývozu41) vyhotovená správa o vývoze podľa § 24 ods. 5 z iného dôvodu, ako je nedostupnosť elektronického systému,36) je vývozca povinný predložiť colnému úradu vývozu41) iný dôkaz o ukončení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze, ktorý musí obsahovať rovnaké údaje, ako sú uvedené v správe o vývoze podľa § 24 ods. 5. Ak colný úrad vývozu41) na daňovom území uzná iný dôkaz o ukončení prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze, oznámi túto skutočnosť vývozcovi a ukončí prepravu alkoholického nápoja v pozastavení dane pri vývoze prostredníctvom elektronického systému.36)
§26 Preprava alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
(1)
Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území, a to dňom prevzatia alkoholického nápoja na daňovom území; na účely tohto zákona sa alkoholickým nápojom určeným na podnikateľské účely rozumie jeho dodanie na iné účely ako na súkromné účely podľa § 28 ods. 1. Platiteľom dane je osoba, ktorá je príjemcom (odberateľom) alkoholického nápoja.
(2)
Príjemca (odberateľ) alkoholického nápoja je povinný pred prevzatím alkoholického nápoja podľa odseku 1
a)
oznámiť colnému úradu svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry alkoholického nápoja, ktorý chce odobrať a identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja,
b)
zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo odoberaného alkoholického nápoja; na zábezpeku na daň sa použije § 16 primerane,
c)
byť zaradený do evidencie podľa § 52 ods. 2 a postupovať podľa § 53, ak chce odoberať lieh v spotrebiteľskom balení,
d)
oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, kde bude skladovať a označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou.
(3)
Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň okrem daňových subjektov, ktoré podávajú daňové priznanie podľa § 12 ods. 2. Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.
(4)
Na úhradu dane je možné po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; § 70 ods. 1 písm. v) sa nepoužije; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(5)
Ak pri preprave alkoholického nápoja na podnikateľské účely podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu alkoholického nápoja v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo pri preprave alkoholického nápoja na podnikateľské účely k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky alkoholického nápoja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré bolo uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 2 príjemcovi (odberateľovi) alkoholického nápoja vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja.
(6)
Ak daňová povinnosť nevznikne podľa odseku 1, vzniká daňová povinnosť dňom prepravenia alkoholického nápoja na daňové územie, alebo dňom použitia alkoholického nápoja na daňovom území, ak nie je známy deň prepravenia alkoholického nápoja na daňové územie. Platiteľom dane je osoba, ktorá alkoholický nápoj pri prepravení na daňové územie má ako prvá v držbe alebo ktorá alkoholický nápoj ako prvá použila. Platiteľ dane je povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a zaplatiť daň podľa sadzieb dane platných v deň prepravenia alebo použitia alkoholického nápoja, a to
a)
colnému úradu, ak má platiteľ dane sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(7)
Ak sa má alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepraviť do iného členského štátu na podnikateľské účely, musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 27.
(8)
Odosielateľ (dodávateľ) alkoholického nápoja je povinný pred uskutočnením dodávky podať colnému úradu oznámenie, v ktorom uvedie svoje identifikačné údaje, množstvo, obchodný názov alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry alkoholického nápoja, ktorý chce dodať a identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) alkoholického nápoja; na vrátenie dane sa použije § 13 primerane.
(9)
Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravuje cez územie iného členského štátu na daňové územie, je odosielateľ (dodávateľ) alkoholického nápoja povinný oznámiť colnému úradu údaje podľa odseku 2, vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať primerane podľa § 27.
(10)
Alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovaný do iného členského štátu na podnikateľské účely alebo alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovaný na daňové územie na podnikateľské účely sa považuje za alkoholický nápoj dodaný na podnikateľské účely dňom prijatia tohto alkoholického nápoja príjemcom (odberateľom) alkoholického nápoja, ak sa preprava uskutočňuje so zjednodušeným sprievodným dokumentom.
(11)
Alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území alebo na území iného členského štátu dodaný na paluby lietadiel alebo lodí uskutočňujúcich prepravu na daňové územie alebo na územie iného členského štátu, ktorý nie je ponúkaný na predaj na daňovom území, sa na účely tohto zákona nepovažuje za alkoholický nápoj určený na podnikateľské účely na daňovom území.
(12)
Za alkoholický nápoj, ktorým je lieh, uvedený do daňového voľného obehu sa považuje aj všeobecne denaturovaný lieh vyrobený na daňovom území alebo dopravený na daňové územie z územia iného členského štátu. Pri preprave všeobecne denaturovaného liehu do iného členského štátu na podnikateľské účely musí odosielateľ (dodávateľ) vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument a postupovať podľa § 27. Na prepravu všeobecne denaturovaného liehu sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
(13)
Ak odberateľ alkoholického nápoja, ktorým je oprávnený príjemca, chce alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území prepravovať na účely reklamácie dodávateľovi reklamovaného alkoholického nápoja, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu v inom členskom štáte, môže takýto alkoholický nápoj prepravovať len so zjednodušeným sprievodným dokumentom. Na zjednodušenom sprievodnom dokumente je oprávnený príjemca povinný uviesť počet kontrolných známok a ich identifikačné čísla, ak sa reklamovaný alkoholický nápoj, ktorým je lieh, nachádzal v spotrebiteľskom balení a bol prepravovaný v rámci reklamácie na územie iného členského štátu označený kontrolnou známkou. Oprávnený príjemca pri vrátení dane postupuje primerane podľa § 13; potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane v tomto členskom štáte sa nevyžaduje.
§27 Zjednodušený sprievodný dokument
(1)
Osoba, ktorá v rámci podnikania alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva do iného členského štátu na podnikateľské účely, je povinná vyhotoviť zjednodušený sprievodný dokument podľa vzoru a spôsobom uvedeným v osobitnom predpise.44) Zjednodušený sprievodný dokument sa vyhotovuje v troch dieloch. Prvý diel si ponechá odosielateľ (dodávateľ), druhý a tretí diel sprevádza prepravovaný alkoholický nápoj. Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje potvrdenie príjmu alkoholického nápoja odberateľom na účely vrátenia dane, uvedie túto požiadavku v príslušnej časti zjednodušeného sprievodného dokumentu a súčasne si vyžiada potvrdenie správcu dane iného členského štátu o vysporiadaní dane odberateľom.
(2)
Ak sa alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravuje na daňové územie na podnikateľské účely, musí sa prepravovať spolu s druhým a tretím dielom zjednodušeného sprievodného dokumentu. Druhý diel si ponechá odberateľ. Odberateľ potvrdí prijatie alkoholického nápoja v príslušnej časti tretieho dielu zjednodušeného sprievodného dokumentu, ktorý bezodkladne odošle odosielateľovi (dodávateľovi). Ak to odosielateľ (dodávateľ) požaduje, odberateľ odošle odosielateľovi (dodávateľovi) aj potvrdenie o vysporiadaní dane, ktoré musí obsahovať adresu colného úradu, dátum a spôsob vysporiadania dane zložením zábezpeky na daň alebo zaplatením dane.
(3)
Za zjednodušený sprievodný dokument sa považuje aj iný doklad, ak obsahuje rovnaké náležitosti ako zjednodušený sprievodný dokument; takýto doklad musí byť označený ako „Zjednodušený sprievodný dokument (tovar podliehajúci spotrebnej dani) na účely kontroly spotrebnej dane“.
(4)
Zjednodušený sprievodný dokument sa použije aj pri preprave alkoholického nápoja
a)
uvedeného do daňového voľného obehu z jedného miesta na daňovom území na iné miesto na daňovom území, ak sa preprava alkoholického nápoja uskutoční cez územie jedného alebo viacerých členských štátov,
b)
ktorým je všeobecne denaturovaný lieh dodávaný na podnikateľské účely na daňovom území,
c)
ktorým je víno, ak sa prepravuje malým výrobcom vína na územie iného členského štátu a podľa právnych predpisov príslušného členského štátu sa na prepravu vína vyrobeného malým výrobcom vína vyžaduje zjednodušený sprievodný dokument.
§28 Preprava alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na daňové územie na súkromné účely
(1)
Ak fyzická osoba nadobudla pre svoju vlastnú spotrebu (ďalej len „súkromné účely“) alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a sama ho prepraví na daňové územie, z takto nadobudnutého alkoholického nápoja nevzniká daňová povinnosť na daňovom území.
(2)
Ak sa použije alkoholický nápoj podľa odseku 1 na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia alkoholického nápoja. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila alkoholický nápoj na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň; na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.
(3)
Pri posudzovaní, či je alkoholický nápoj určený na súkromné účely podľa odseku 1 alebo na podnikateľské účely podľa § 26, sa prihliada na
a)
dôvod nadobudnutia alebo držby alkoholického nápoja a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
b)
miesto, kde sa alkoholický nápoj nachádza, alebo spôsob, akým bol alkoholický nápoj prepravený,
c)
doklady o nadobudnutí alkoholického nápoja,
d)
obchodný názov a množstvo alkoholického nápoja, pričom množstvo takto prepravovaného alkoholického nápoja, ak ide o
1.
lieh, je najmenej 10 litrov a viac,
2.
pivo, je najmenej 110 litrov,
3.
víno, je najmenej 90 litrov vína (vrátane najviac 60 litrov šumivého vína alebo šumivého fermentovaného nápoja),
4.
medziprodukt, je najmenej 20 litrov.
§29 Zásielkový obchod
(1)
Zásielkovým obchodom sa na účely tohto zákona rozumie dodanie alkoholického nápoja osobou, ktorá v rámci podnikania alkoholický nápoj uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo trvalý pobyt a miesto podnikania, dodáva sama alebo prostredníctvom inej osoby na daňové územie na súkromné účely odberateľovi, ktorý nie je
a)
prevádzkovateľom daňového skladu podľa tohto zákona,
b)
oprávneným príjemcom podľa tohto zákona.
(2)
Daňová povinnosť vzniká na daňovom území dodaním alkoholického nápoja na daňové územie, pričom dodaním sa rozumie deň prevzatia alkoholického nápoja odberateľom. Platiteľom dane je odosielateľ (dodávateľ).
(3)
Zásielkový obchod možno uskutočniť, len ak odosielateľ (dodávateľ) colnému úradu príslušnému pre odberateľa uvedeného v odseku 1 pred uskutočnením dodávky
a)
oznámi svoje identifikačné údaje,
b)
oznámi identifikačné údaje odberateľa, obchodný názov, kód kombinovanej nomenklatúry alkoholického nápoja a množstvo alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke, ktoré má byť odoslané (dodané),
c)
zloží zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré má byť odoslané (dodané).
(4)
Platiteľ dane uvedený v odseku 2 je povinný pri vzniku daňovej povinnosti vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň prevzatia alkoholického nápoja, podať daňové priznanie colnému úradu príslušnému pre odberateľa najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane. Ak sa zásielkový obchod uskutočňuje opakovane, na žiadosť odosielateľa (dodávateľa) alebo splnomocnenca pre zásielkový obchod môže colný úrad povoliť, aby dodávky uskutočnené v jednom zdaňovacom období boli zahrnuté do jedného daňového priznania; v takom prípade platiteľ dane podá daňové priznanie a zaplatí daň 25. deň po skončení zdaňovacieho obdobia.
(5)
Na úhradu dane podľa odseku 4 možno po dohode s colným úradom použiť zloženú zábezpeku na daň; § 70 ods. 1 písm. v) sa nepoužije; povinnosť vyrovnať prípadné rozdiely z použitia zábezpeky na daň tým nie je dotknutá.
(6)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) môže colný úrad povoliť, aby povinnosti vo vzťahu k colnému úradu plnil splnomocnenec pre zásielkový obchod. Splnomocnencom pre zásielkový obchod môže byť len osoba so sídlom alebo s trvalým pobytom na daňovom území, ktorá nesmie byť totožná s odberateľom a ktorá spĺňa podmienky podľa § 15 ods. 4 písm. a), c), e), g) a h).
(7)
Žiadosť o povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod sa predkladá colnému úradu príslušnému pre splnomocnenca pre zásielkový obchod. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje odosielateľa (dodávateľa), identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod, obchodný názov a množstvo dodávaného alkoholického nápoja. Prílohou k žiadosti sú doklady potvrdzujúce hodnovernosť údajov uvedených v žiadosti a plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom a vyhlásenie splnomocnenca pre zásielkový obchod s úradne osvedčeným podpisom, že súhlasí so zastupovaním odosielateľa (dodávateľa).
(8)
Na požiadanie odosielateľa (dodávateľa) alebo jeho splnomocnenca pre zásielkový obchod colný úrad vydá potvrdenie o zaplatení dane na účely uplatnenia vrátenia dane odosielateľovi (dodávateľovi). Na vrátenie dane sa použije § 13 primerane.
(9)
Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak splnomocnenec pre zásielkový obchod
a)
nezabezpečoval dodávky alkoholického nápoja počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
porušuje povinnosti podľa tohto zákona,
c)
alebo dodávateľ z iného členského štátu, v ktorého mene splnomocnenec pre zásielkový obchod zabezpečuje dodávky alkoholického nápoja, o to požiadal.
(10)
Ak osoba so sídlom na daňovom území chce v rámci podnikania odoslať alkoholický nápoj uvedený na daňovom území do daňového voľného obehu do iného členského štátu, je povinná túto skutočnosť oznámiť colnému úradu. V oznámení uvedie obchodný názov a množstvo alkoholického nápoja, ktoré chce odoslať, meno a adresu odberateľa a deň, v ktorý sa má alkoholický nápoj odoslať. Ak sa má uplatniť vrátenie dane, daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie sa doloží potvrdením o vysporiadaní dane v členskom štáte určenia.
(11)
Ak pri dodaní alkoholického nápoja podľa odseku 1 došlo k nenávratnému zničeniu alkoholického nápoja v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci, alebo došlo k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky alkoholického nápoja súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami počas prepravy, a ak sú tieto straty alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu, daňová povinnosť vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré bolo uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja, nevzniká. Colný úrad na žiadosť vráti zábezpeku na daň zloženú podľa odseku 3 odosielateľovi (dodávateľovi) alkoholického nápoja vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktoré bolo colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu uznané ako strata alkoholického nápoja alebo nenávratné zničenie alkoholického nápoja.
§30 Nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely alebo pri zásielkovom obchode
(1)
Nezrovnalosťou pri preprave alkoholického nápoja podľa § 26 alebo § 29 sa na účely tohto zákona rozumejú okolnosti, v dôsledku ktorých sa preprava alkoholického nápoja alebo časť prepravy alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu neukončila podľa tohto zákona.
(2)
Za nezrovnalosť pri preprave alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu sa na účely tohto zákona nepovažuje, ak
a)
bol alkoholický nápoj pri preprave v daňovom voľnom obehu nenávratne zničený v dôsledku nehody, havárie alebo vplyvom vyššej moci a ak sú tieto straty na základe úradného zistenia a potvrdenia uznané colným úradom, alebo správcom dane iného členského štátu, alebo
b)
došlo pri preprave alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu k stratám alkoholického nápoja, ktoré pripadajú na prirodzené úbytky alkoholického nápoja počas prepravy, a ak sú tieto straty uznané colným úradom alebo správcom dane iného členského štátu.
(3)
Ak pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, vznikne nezrovnalosť na daňovom území, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom vzniku nezrovnalosti.
(4)
Ak sa pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, zistí nezrovnalosť a nie je možné určiť miesto vzniku nezrovnalosti, daňová povinnosť vznikne na daňovom území, a to dňom zistenia nezrovnalosti na daňovom území.
(5)
Ak sa pred uplynutím troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 zistí, že k nezrovnalosti pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu v inom členskom štáte, došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad daň zaplatenú na daňovom území vráti platiteľovi dane do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte. Po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa vzniku nezrovnalosti podľa odseku 4 nemožno požiadať colný úrad o vrátenie dane.
(6)
Platiteľom dane je príjemca (odberateľ) alkoholického nápoja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 26 ods. 2 písm. b), alebo odosielateľ (dodávateľ) alkoholického nápoja, ktorý zložil zábezpeku na daň podľa § 29 ods. 3 písm. c).
(7)
Ak sa pri preprave alkoholického nápoja v daňovom voľnom obehu zistí, že nezrovnalosť na daňovom území nevznikla, colný úrad zloženú zábezpeku na daň vráti príjemcovi (odberateľovi) alkoholického nápoja alebo odosielateľovi (dodávateľovi) alkoholického nápoja, ktorý zložil zábezpeku na daň na daňovom území a preukázal, že nezrovnalosť nevznikla na daňovom území.
(8)
Ak pri preprave alkoholického nápoja, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na daňovom území, vznikne nezrovnalosť v inom členskom štáte alebo sa zistí, že k nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte a v tom členskom štáte bola daň zaplatená, colný úrad vráti daň z preukázateľne zdaneného alkoholického nápoja na daňovom území osobe, ktorá daň zaplatila, a to do 30 dní odo dňa predloženia dokladu o zaplatení dane v inom členskom štáte.
(9)
Ak vznikla daňová povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 4, je platiteľ dane povinný do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie, vypočítať daň podľa sadzieb dane platných v deň vzniku daňovej povinnosti a v rovnakej lehote zaplatiť daň, a to
a)
colnému úradu, ak platiteľ dane má sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
b)
Colnému úradu Bratislava, ak daňový platiteľ dane nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území.
(10)
Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.
§31 Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)
Od dane je oslobodený alkoholický nápoj predávaný v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie alebo opustia územie Európskej únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)
Alkoholický nápoj oslobodený od dane môže byť predaný osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena alkoholického nápoja.
(3)
Od dane je oslobodený aj alkoholický nápoj dodávaný na paluby lietadiel určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)
Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte, možno predávať alkoholický nápoj len za cenu s daňou. Osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj, je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena alkoholického nápoja.
(5)
Osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel alkoholickými nápojmi, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad“). Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 15 primerane.
(6)
Osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného alkoholického nápoja alebo alkoholického nápoja dodaného na paluby lietadiel. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 16 primerane.
(7)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)
Preprava alkoholického nápoja osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“), sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane sa použijú § 17 a 18 primerane.
(9)
Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého alkoholického nápoja,
b)
vydaného alkoholického nápoja v členení na alkoholický nápoj predaný
1.
oslobodený od dane,
2.
so spotrebnou daňou,
c)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(10)
Na vedenie evidencie podľa odseku 9 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
(11)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 15 ods. 8 až 11 primerane.
(12)
Ak sa zásoby alkoholického nápoja, ktorým je víno alebo pivo, nepredajú alebo má uplynúť záručná lehota na spotrebu piva alebo vína, môže prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu pivo alebo víno uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území len na základe písomného súhlasu colného úradu. Prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia vína alebo piva do daňového voľného obehu na daňovom území; na daňové priznanie a splatnosť dane sa použije § 12.
Osobitná úprava predaja alkoholického nápoja oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
§32
(1)
Od dane je oslobodený alkoholický nápoj predávaný v daňovom sklade na predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy45) (ďalej len „zahraničný zástupca“).
(2)
Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)
diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky okrem konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom (ďalej len „diplomatická misia, konzulárny úrad“),
b)
medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,45)
c)
diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „diplomatický zástupca misie“),
d)
konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, okrem honorárneho konzulárneho úradníka (ďalej len „konzulárny úradník)“,
e)
člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „člen administratívneho a technického personálu“),
f)
konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, okrem zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom (ďalej len „konzulárny zamestnanec“),
g)
úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike (ďalej len „úradník medzinárodnej organizácie“).
(3)
Osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov“). Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 15 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,45a) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu45a) a tohto zákona okrem minerálnych olejov.
(4)
Osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného alkoholického nápoja. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 16 primerane.
(5)
Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo-technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)
Preprava alkoholického nápoja osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“), sa uskutočňuje v pozastavení dane s elektronickým dokumentom; na postup pri preprave alkoholického nápoja v pozastavení dane sa použijú § 17 a 18 primerane.
(7)
Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať alkoholický nápoj oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15. Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 1.
(8)
Alkoholický nápoj oslobodený od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14. Prílohou povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva na jednotlivé kalendárne roky. Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať alkoholický nápoj oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)
Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 až 14, alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list na príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)
Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe alkoholického nápoja v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpeného alkoholického nápoja v litroch a ponechá si kópiu povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok alkoholický nápoj, ktorým je
a)
lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 400 litrov liehu,
b)
víno najviac v množstve 2 000 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno,
c)
pivo v množstve najviac 2 000 litrov piva.
(13)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) až f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok alkoholický nápoj najviac v týchto množstvách:
a)
vedúci misie 150 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 500 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno,
b)
vedúci konzulárneho úradu 150 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 500 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno,
c)
člen diplomatického personálu 70 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 200 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno,
d)
člen administratívneho a technického personálu 40 litrov liehu kódu kombinovanej nomenklatúry 2208, 100 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu; do limitu sa nezapočítava tiché víno.
(14)
Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 40 litrov liehu, 200 litrov piva a 500 litrov vína a medziproduktu. Do limitu sa nezapočítava tiché víno.
(15)
Povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 až 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy45) (ďalej len „slovenský zástupca“). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)
Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 a ktorý chce predávať alkoholický nápoj oslobodený od dane zahraničným zástupcom, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 15 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného alkoholického nápoja v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na alkoholický nápoj predaný v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 16 ods. 3 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na alkoholický nápoj, ktorý sa má predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)
Colný úrad pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 33 ods. 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava.
(19)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 alkoholický nápoj v pozastavení dane s elektronickým dokumentom a osvedčením o oslobodení, ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu alkoholického nápoja sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
§33
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať alkoholický nápoj oslobodený od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a)
skladovanie a predaj alkoholického nápoja oslobodeného od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
b)
vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.
množstvo prijatého alkoholického nápoja v litroch,
2.
množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaného alkoholického nápoja v litroch od začiatku kalendárneho roka,
3.
stav zásob alkoholického nápoja v litroch.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
(3)
Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 15 ods. 8 až 11 primerane.
TRETIA HLAVA
VEDENIE EVIDENCIÍ
§34
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu alkoholického nápoja, je povinný viesť evidenciu
a)
vyrobeného alkoholického nápoja,
b)
prevzatého alkoholického nápoja,
c)
alkoholického nápoja použitého na vlastnú spotrebu,
d)
vydaného alkoholického nápoja,
e)
iných látok použitých pri výrobe alkoholického nápoja v podniku na výrobu alkoholického nápoja,
f)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(2)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedený
a)
obchodný názov, množstvo a dátum výroby alkoholického nápoja vyrobeného v podniku na výrobu alkoholického nápoja,
b)
obchodný názov, množstvo a dátum prevzatia alkoholického nápoja a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze alkoholického nápoja aj dátum jeho prepustenia do voľného obehu,4) miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,
c)
obchodný názov, množstvo, dátum a účel použitia alkoholického nápoja na vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo a dátum vydania alkoholického nápoja a identifikačné údaje odberateľa; ak alkoholický nápoj prevzal dopravca, na ktorého účet nebol alkoholický nápoj vydaný, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,
e)
obchodný názov, množstvo a dátum vývozu alkoholického nápoja, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
V evidencii uvedenej v odseku 1 musí byť vydanie alkoholického nápoja oslobodeného od dane doložené
a)
odberným poukazom odberateľa, ak sa vydáva alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
b)
kópiou povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydáva alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 32.
(4)
Zápisy v evidencii (odsek 1) sa musia vykonať denne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
(5)
Iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4, môže v odôvodnených prípadoch povoliť colný úrad.
§35
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je skladom alkoholického nápoja, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého alkoholického nápoja,
b)
alkoholického nápoja použitého na vlastnú spotrebu,
c)
vydaného alkoholického nápoja,
d)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(2)
Na vedenie evidencie uvedenej v odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
§36
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého alkoholického nápoja,
b)
použitého alkoholického nápoja podľa účelu použitia,
c)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(2)
Na vedenie evidencie uvedenej v odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
§37
(1)
Oprávnený príjemca, ak nie je povinný viesť evidenciu podľa § 36, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého alkoholického nápoja v členení na alkoholický nápoj prijatý
1.
mimo pozastavenia dane,
2.
v pozastavení dane z iného členského štátu,
b)
vydaného alkoholického nápoja,
c)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(2)
Oprávnený príjemca, ktorý prijíma spotrebiteľské balenie, je povinný viesť evidenciu spotrebiteľských balení samostatne, v ktorej uvedie
a)
množstvo prijatých spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie prijaté
1.
mimo pozastavenia dane vrátane vrátených spotrebiteľských balení,
2.
v pozastavení dane z iného členského štátu,
b)
množstvo vydaných spotrebiteľských balení,
c)
stavu zásob spotrebiteľských balení.
(3)
Na vedenie evidencie uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
§38
(1)
Registrovaný odosielateľ je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého alkoholického nápoja,
b)
odoslaného alkoholického nápoja v pozastavení dane.
(2)
Odosielateľ (dodávateľ), ktorý uskutočňuje zásielkový obchod, je povinný viesť evidenciu alkoholického nápoja odoslaného do iného členského štátu.
(3)
Splnomocnenec pre zásielkový obchod je povinný viesť evidenciu
a)
prijatého alkoholického nápoja,
b)
vydaného alkoholického nápoja.
(4)
Na vedenie evidencie uvedenej v odsekoch 1 až 3 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
§39 Vedenie evidencie colným úradom a finančným riaditeľstvom
(1)
Colný úrad je povinný viesť elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje
a)
register prevádzkovateľov daňových skladov,
b)
register prevádzkovateľov daňových skladov, ktoré denaturujú lieh,
c)
register oprávnených príjemcov,
d)
register daňových skladov,
e)
register registrovaných odosielateľov,
f)
register prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov,
g)
register prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov,
h)
evidenciu užívateľských podnikov,
i)
zoznam splnomocnencov pre zásielkový obchod,
j)
zoznam dovozcov spotrebiteľského balenia,
k)
zoznam prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
l)
zoznam liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia,
m)
zoznam výrobných zariadení podľa podnikov na výrobu liehu,
n)
zoznam vydaných poukazov na odber kontrolných známok,
o)
evidenciu podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane,
p)
zoznam príjemcov (odberateľov) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
(2)
Elektronická báza údajov podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu, adresy jeho daňových skladov, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom prevádzkovateľa daňového skladu, registračné číslo daňového skladu, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
b)
identifikačné údaje oprávneného príjemcu, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
c)
identifikačné údaje registrovaného odosielateľa, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla,
d)
identifikačné údaje užívateľského podniku, číslo jeho odberného poukazu, dátum pridelenia a dátum zrušenia odberného poukazu,
e)
identifikačné údaje splnomocnenca pre zásielkový obchod,
f)
identifikačné údaje dovozcu spotrebiteľského balenia,
g)
identifikačné údaje prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
h)
výrobné číslo a typ výrobného zariadenia v podniku na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
i)
identifikačné čísla kontrolných známok podľa odberateľov kontrolných známok, dátum ich odovzdania,
j)
obchodný názov a množstvo vyrábaného, prijímaného, spracúvaného, skladovaného a dodávaného alkoholického nápoja osobou podľa odseku 1 písm. a) až j),
k)
identifikačné údaje prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu,
l)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov,
m)
identifikačné údaje osoby, ktorá používa, prijíma alebo vydáva arómy oslobodené od dane,
n)
identifikačné údaje príjemcu (odberateľa) alkoholického nápoja, ktorým je lieh podľa § 26 ods. 1,
(3)
Finančné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný, podľa osobitného predpisu,46) viesť centrálnu elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.
(4)
Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú bázu údajov vydaných povolení na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)
limity podľa § 32 ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)
dátum vydania povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
d)
dátum zrušenia povolenia na nákup alkoholického nápoja oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.

DRUHÁ ČASŤ | OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE LIEH

§40 Oslobodenie od dane
(1)
Lieh je oslobodený od dane, ak je určený na použitie
a)
denaturovaný octom na výrobu octu kódu kombinovanej nomenklatúry 2209, a to v množstve najviac 113 l a. na 1 000 l octu s obsahom 10 % kyseliny octovej; pri inom obsahu kyseliny octovej sa množstvo použitého liehu v l a. na 1 000 l octu prepočíta primerane,
b)
na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu,47) na výrobu a prípravu výživových doplnkov,48) na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov a na výrobu macerátov a extraktov, ak tento zákon neustanovuje inak; to sa nevzťahuje na výrobu macerátov a extraktov, ktoré sú určené na výrobu liehovín50) a na výrobu a prípravu miešaných alkoholických nápojov,51)
c)
na výrobu aróm určených na aromatizovanie potravín a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu,
d)
na výrobu potravín, ak obsah alkoholu neprekročí množstvo 8,5 l a. na 100 kg výrobku pre čokoládové výrobky a množstvo 5 l a. na 100 kg výrobku pre ostatné potraviny okrem nápojov s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu,
e)
ako lieh osobitne denaturovaný na výrobu výrobkov alebo na iný určený účel použitia v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo podľa § 47 ods. 2,
f)
na vedecké účely, výskumné účely, analytické účely alebo na použitie v zdravotníctve, ak preukázateľne nie je možné použiť osobitne denaturovaný lieh,
g)
vo výrobnom procese v množstve určenom výrobnou normou spotreby, ak konečný výrobok neobsahuje lieh; ak je konečným výrobkom ocot, množstvo použitého liehu v l a. na 1000 l octu nesmie byť viac ako je ustanovené v písmene a).
(2)
Od dane je oslobodený aj lieh
a)
všeobecne denaturovaný v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom,52) ak je prepravovaný so zjednodušeným sprievodným dokumentom,
b)
obsiahnutý vo výrobku,
1.
na ktorého výrobu bol alebo mohol byť použitý lieh oslobodený od dane podľa odseku 1 alebo lieh všeobecne denaturovaný, a to aj ak takýto výrobok bol dodaný z iného členského štátu alebo dovezený z tretieho štátu,
2.
ktorý vznikol ako vedľajší produkt alebo odpad pri výrobe a ktorý nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín a lieh z neho nie je možné oddeliť všeobecne dostupnými metódami; prijímať, dovážať, dodávať alebo skladovať takýto výrobok možno na základe písomného súhlasu finančného riaditeľstva.
§41 Osobitná úprava použitia, príjmu a výdaja aróm s obsahom liehu oslobodeného od dane
(1)
Osoba, ktorá chce používať, prijímať alebo vydávať arómy, ktoré obsahujú lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. c) (ďalej len „arómy oslobodené od dane“), musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie podnikov, ktoré používajú, prijímajú alebo vydávajú arómy oslobodené od dane (ďalej len „evidencia podnikov“). V žiadosti o zaradenie do evidencie podnikov žiadateľ uvedie údaje podľa § 9 ods. 2 písm. a) a b), obchodný názov aróm oslobodených od dane, príslušný kód kombinovanej nomenklatúry a k žiadosti priloží doklady podľa § 9 ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. f), technologický opis použitia aróm oslobodených od dane a normy spotreby aróm oslobodených od dane alebo iné doklady určujúce spotrebu takýchto aróm.
(2)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie podnikov preverí skutočnosti a údaje podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie podnikov do 15 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(3)
Osoba, ktorú colný úrad zaradil do evidencie podnikov, je povinná viesť evidenciu, v ktorej uvedie množstvo prijatých, spotrebovaných alebo vydaných aróm oslobodených od dane. Na vedenie evidencie sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
(4)
Colný úrad vyradí osobu podľa odseku 3 z evidencie podnikov, ak
a)
nedodržiava povinnosti podľa odseku 3 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
b)
jej zaniklo živnostenské oprávnenie,
c)
požiada o vyradenie z evidencie podnikov.
§42 Osobitné podmienky na prevádzkovanie daňového skladu na lieh
(1)
Ak sa v daňovom sklade vyrába, spracúva alebo skladuje lieh, musí byť výrobné zariadenie a zariadenie na spracovanie a skladovanie liehu uspôsobené tak, aby bolo colným úradom možné kedykoľvek zisťovať množstvo vyrobeného a spracúvaného liehu, uskladneného liehu, zásob liehu a obsah alkoholu v ňom a aby bolo možné v ňom skladovať oddelene jednotlivé druhy liehu.
(2)
Prijímať, vydávať, vyrábať alebo spracúvať lieh v daňovom sklade, okrem skladu liehu podľa § 46 ods. 2 písm. a), ktorý prijíma, skladuje alebo odosiela lieh len v spotrebiteľskom balení, možno len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Colný úrad je povinný zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu tak, aby nebol obmedzený príjem, výdaj, výroba alebo spracovanie liehu v daňovom sklade. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný poskytnúť zamestnancovi colného úradu nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný zamestnancovi colného úradu zabezpečiť podmienky tak, aby boli splnené požiadavky na pracovné prostredie. Ak sa lieh v daňovom sklade neprijíma, nevydáva, nevyrába alebo nespracúva, colný úrad môže upustiť od povinnosti zabezpečiť prítomnosť zamestnanca colného úradu v daňovom sklade, pričom je povinný tento priestor zabezpečiť uzáverou colného úradu. Uzáverou priestoru sa rozumie uzamknutie a zabezpečenie uzáverou colného úradu všetkých prístupových miest do priestoru, v ktorom sa prijíma, vydáva, vyrába alebo spracúva lieh, a to za prítomnosti prevádzkovateľa daňového skladu, pričom odstránenie uzáver a odomknutie je možné uskutočniť len v prítomnosti colného úradu a prevádzkovateľa daňového skladu.
(3)
Syntetický lieh a sulfitový lieh vyrobený na daňovom území, dodaný na daňové územie z iného členského štátu alebo dovezený na daňové územie z územia tretieho štátu a určený na priemyselné spracovanie možno uvádzať do daňového voľného obehu len denaturovaný.
§43 Podnik na výrobu liehu
(1)
Podnikom na výrobu liehu je na účely tohto zákona
a)
liehovarnícky závod32) nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela lieh,
b)
podnik, ktorý získava lieh regeneráciou z liehových odpadov alebo liehových roztokov vzniknutých výrobou, pri ktorej bol použitý čistý alebo denaturovaný lieh ako surovina, prísada alebo pomocná látka okrem užívateľského podniku podľa § 9 ods. 18,
c)
droždiareň, v ktorej je lieh vedľajším produktom pri výrobe droždia.
(2)
V podniku na výrobu liehu je celé vyrobené množstvo liehu merané kontrolným liehovým meradlom podľa § 45 ods. 1; uvedené sa nevzťahuje na droždiareň. Ak tento zákon neustanovuje inak v § 45 ods. 1 písm. b), v podniku na výrobu liehu je celé vyrobené množstvo liehu merané objemovým meradlom na lieh. Na účely zabezpečenia kontroly vyrobeného množstva liehu správcom dane v podniku na výrobu liehu, ktorý meria vyrobené množstvo liehu meracou zostavou na lieh, musí byť meracia zostava na lieh zabezpečená odstavením prietoku liehu pri prekročení maximálnej povolenej teploty liehu a doplnená prídavným zariadením meracej zostavy na lieh, ktorým je vyrovnávacia jednotka liehu do meracej zostavy na lieh alebo regulátor prietoku liehu do meracej zostavy na lieh a etalónovým gravimetrickým zariadením s nádržou. Výrobné zariadenie a kontrolné liehové meradlo podľa § 45 ods. 1 musia byť zabezpečené uzáverami colného úradu.
(3)
Podnik na výrobu liehu podľa odseku 1 musí mať samostatný sklad liehu,30) v ktorom sa uskladňuje vyrobený, spracovaný alebo nakúpený lieh v overených nádržiach24) s určenými meradlami podľa osobitných predpisov25) meradlami na zisťovanie zásob liehu. Liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia nemusí mať samostatný sklad liehu.30)
(4)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať podnik na výrobu liehu, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Uvedené sa nevzťahuje na liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia.
§44 Výrobné zariadenie v podniku na výrobu liehu, jeho zabezpečenie a usporiadanie
(1)
Osoba, ktorá vyrába lieh, môže používať len také výrobné zariadenia, ktoré zaručujú spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu.
(2)
Výrobné zariadenie v podnikoch na výrobu liehu musí byť zabezpečené uzáverami colného úradu a všetok vyrobený lieh musí byť registrovaný kontrolným liehovým meradlom podľa § 45 ods. 1 okrem droždiarne.
(3)
Uzávery celého priestoru, v ktorom sa nachádza výrobné zariadenie, sa musia používať všade tam, kde vznikajú technické problémy so zabezpečením výrobného zariadenia, napríklad výrobne syntetického liehu. Uzáverou celého priestoru, v ktorom sa nachádza výrobné zariadenie, sa rozumie uzamknutie a zabezpečenie uzáverou colného úradu všetkých prístupových miest do tohto priestoru za prítomnosti prevádzkovateľa daňového skladu, pričom odstránenie uzáver a odomknutie je možné uskutočniť len v prítomnosti colného úradu a prevádzkovateľa daňového skladu.
(4)
Výrobné zariadenie podniku na výrobu liehu počas prevádzky nesmie byť použité na iné účely.
(5)
Poškodzovanie alebo odstraňovanie uzáver umiestnených colným úradom a zasahovanie do usporiadania výrobného zariadenia je zakázané.
(6)
Podrobnosti o požiadavkách na výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu liehu, o spôsoboch usporiadania výrobného zariadenia a o spôsoboch jeho zabezpečenia colným úradom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4.
§45 Meranie a zisťovanie množstva vyrobeného liehu a zisťovanie zásob liehu
(1)
Kontrolným liehovým meradlom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
objemové meradlo na lieh,53) typovo schválené a overené podľa osobitného predpisu,25)
b)
meracia zostava na lieh, určená na meranie pretečeného objemu liehu, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,54) ktorú možno používať v podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/hod. a viac.
(2)
Prevádzkovateľ podniku na výrobu liehu je povinný
a)
merať celé vyrobené množstvo liehu kontrolným liehovým meradlom,
b)
pri poruche kontrolného liehového meradla odoberať vyrobený lieh do overených nádrží24) zabezpečených správcom dane,
c)
zisťovať teplotu liehu pretekajúceho kontrolným liehovým meradlom,
d)
pri meraní liehu dodržiavať podmienky umožňujúce správny chod kontrolného liehového meradla a spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu.
(3)
Na meranie liehu sa môže použiť len také kontrolné liehové meradlo, ktoré spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu25) a ktoré je zabezpečené uzáverami colného úradu. Použitie kontrolných liehových meradiel, spôsob zabezpečenia kontrolných liehových meradiel alebo overených nádrží24) colným úradom pri poruche kontrolného liehového meradla podľa odseku 2 písm. b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4.
(4)
Colný úrad vykonáva kontrolu a úpravu kontrolného liehového meradla a zisťuje a vypočítava množstvo vyrobeného liehu v podnikoch na výrobu liehu spôsobom a v lehotách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4.
(5)
Ak kontrolné liehové meradlo nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,25) zabezpečí ho colný úrad tak, aby sa nemohlo používať.
(6)
Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu53) zistí odchýlka presahujúca dvojnásobok najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh alebo ak nedôjde k pravidelnému overeniu objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu,53) colný úrad vyradí objemové meradlo na lieh z prevádzky.
(7)
Ak sa pri vykonaní skúšky správnosti objemového meradla na lieh podľa osobitného predpisu53) zistí odchýlka v rozmedzí od najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh do dvojnásobku najväčšej dovolenej chyby objemového meradla na lieh, odo dňa zistenia tejto odchýlky sa až do dňa vykonania overenia objemového meradla na lieh uskutočňuje korekcia množstva vyrobeného liehu vypočítaného podľa objemu zmeraného objemovým meradlom na lieh. Na odchýlky menšie ako najväčšia dovolená chyba objemového meradla na lieh vrátane sa neprihliada.
(8)
Kontrolu vyrobeného množstva liehu meracou zostavou na lieh vykonáva správca dane pomocou etalónového gravimetrického zariadenia s nádržou. Ak sa zistí odchýlka väčšia ako podľa osobitného predpisu,53) odo dňa zistenia odchýlky až do jej odstránenia sa uskutoční korekcia množstva vyrobeného liehu zisteného meracou zostavou na lieh.
(9)
Colný úrad zisťuje zásoby liehu v podnikoch na výrobu liehu, v skladoch liehu, v užívateľských podnikoch a u oprávnených príjemcov spôsobom a v lehotách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4.
§46 Sklad liehu
(1)
Skladom liehu na účely tohto zákona je liehovarnícky závod,32) ktorým je výrobňa liehovín,55) egalizačná stanica,56) denaturačný závod57) a plniareň,58) nachádzajúci sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania prijíma, spracúva, plní, skladuje alebo odosiela lieh vyrobený v podniku na výrobu liehu, ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak.
(2)
Skladom liehu je aj sklad liehu neuvedený v odseku 1, v ktorom sa v rámci podnikania lieh
a)
prijíma, skladuje alebo odosiela,
b)
používa na výrobu aróm, macerátov alebo extraktov určených na výrobu liehovín50) alebo na výrobu miešaných alkoholických nápojov51) s obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu.
(3)
Skladom liehu je aj sklad liehu, ktorého prevádzkovateľom je právnická osoba, ktorá podľa zákona nie je zriadená alebo založená na podnikateľské účely, ale skladuje lieh osobitného určenia, ktorého vlastníkom je štát.31)
(4)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad liehu okrem skladu liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom prijíma, skladuje alebo odosiela len lieh v spotrebiteľskom balení, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Osoba, ktorá chce prevádzkovať v pozastavení dane sklad liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom prijíma, skladuje alebo odosiela lieh len v spotrebiteľskom balení, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu. Ak chce osoba v sklade liehu podľa odseku 1 denaturovať lieh, musí v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu uviesť obchodný názov a množstvo denaturačného prostriedku, ktorý bude používať, obchodný názov denaturovaného liehu a predpokladané množstvo jeho ročnej výroby.
(5)
Sklad liehu podľa odseku 1, odseku 2 písm. b) a odseku 3 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má všetky miestnosti, v ktorých sa nachádza lieh, zabezpečené uzáverou colného úradu tak, že vstup do miestnosti alebo iný zásah potrebný na obsluhu zariadenia skladu liehu mimo prevádzky nie je možný bez porušenia uzávery; colný úrad, ktorý uzáveru priložil, je jediný oprávnený pred každým začiatkom výroby uzáveru odstrániť,
b)
sklad liehu je dostatočne zabezpečený pred neoprávneným použitím liehu,
c)
má overené skladovacie nádrže,24)skladovacie zariadenie, zmiešavacie zariadenie a prepravné nádrže s určeným meradlom overeným podľa osobitného predpisu,25) ktoré umožňuje spoľahlivé zistenie množstva liehu pri príjme a výdaji liehu, množstva skladovaného liehu, množstva spracúvaného liehu a množstva prepravovaného liehu; ak sa množstvo liehu pri príjme a výdaji liehu, množstvo spracúvaného liehu a množstvo prepravovaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu určenými meradlami podľa osobitného predpisu,25) overenie zmiešavacích zariadení a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom24) sa nevyžaduje,
d)
má samostatný sklad liehu;30) to sa nevzťahuje na sklad liehu, ktorým je egalizačná stanica56) a sklad liehu podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3,
e)
je vybavený zariadením podľa § 47 ods. 4, a to ak sa v sklade bude lieh denaturovať.
(6)
Sklad liehu podľa odseku 2 písm. a), v ktorom sa má v pozastavení dane lieh prijímať, skladovať alebo odosielať, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
musí mať počas dvoch bezprostredne predchádzajúcich kalendárnych rokov
1.
živnostenské oprávnenie na predaj liehu iným prevádzkovateľom živnosti,
2.
ročný obrat liehu najmenej 1 000 hl a.,
3.
priemernú dobu skladovania liehu za kalendárny rok najmenej šesť mesiacov,
b)
je priestorovo ohraničený a dostatočne zabezpečený pred neoprávnenou manipuláciou s liehom alebo neoprávneným použitím liehu,
c)
má overené skladovacie nádrže24) a prepravné nádrže s určeným meradlom overeným podľa osobitného predpisu,25) ak prijíma, skladuje a odosiela lieh, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení; ak sa množstvo liehu pri príjme a výdaji liehu a množstvo prepravovaného liehu zisťuje z hmotnosti liehu overenými meradlami,25) overenie prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom25) sa nevyžaduje.
(7)
Podrobnosti o požiadavkách na skladovanie liehu, na zariadenie na skladovanie liehu a jeho usporiadanie, zariadenia na vyskladňovanie, preberanie a na prepravu liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4.
§47 Denaturácia liehu
(1)
Denaturáciou liehu sa na účely tohto zákona rozumie zmiešanie liehu s povoleným denaturačným prostriedkom v ustanovenom množstve, pričom denaturačný prostriedok nie je možné od liehu oddeliť všeobecne dostupnými metódami. Denaturačný prostriedok je látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré po premiešaní s liehom zmenia vlastnosti liehu tak, že nie je vhodný na priamu ľudskú spotrebu a na výrobu potravín.
(2)
Požiadavky na denaturáciu liehu, na manipuláciu59) s denaturovaným liehom,60) požiadavky na vlastnosti denaturovaného liehu, povolené denaturačné prostriedky na denaturáciu liehu, najmenšie množstvo denaturačných prostriedkov na denaturáciu liehu a určený účel použitia osobitne denaturovaného liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Na denaturáciu všeobecne denaturovaného liehu možno použiť aj denaturačný prostriedok, ktorý možno podľa osobitného predpisu60a) používať na tento účel vo všetkých členských štátoch.
(3)
Lieh možno na daňovom území denaturovať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu v daňovom sklade, ak odsek 6 neustanovuje inak. O vykonanej denaturácii vyhotoví výrobca denaturovaného liehu písomnú zápisnicu, v ktorej uvedie obchodný názov a množstvo liehu použitého na denaturáciu v l a., obchodný názov a množstvo použitého denaturačného prostriedku a množstvo vyrobeného denaturovaného liehu v l a. Písomnú zápisnicu o vykonanej denaturácii podpíše prítomný zamestnanec colného úradu.
(4)
Daňový sklad, v ktorom sa lieh denaturuje, musí byť vybavený dávkovacím, zmiešavacím alebo iným podobným zariadením, ktorým sa zabezpečí denaturácia liehu podľa odseku 1.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, zakazuje sa používať
a)
iné ako ustanovené množstvo povoleného denaturačného prostriedku, alebo meniť vlastnosti denaturovaného liehu, alebo pridávať k denaturovanému liehu takú látku, ktorá zmení vlastnosti denaturovaného liehu,
b)
osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane na účely podľa § 40 ods. 1 písm. e) bez odberného poukazu vydaného podľa § 9,
c)
osobitne denaturovaný lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. e) na iný účel použitia, ako ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa odseku 2.
(6)
Ak má osoba na colný režim prepracovanie pod colným dohľadom vydané povolenie podľa osobitného predpisu61) a spracúva, prepracúva alebo mieša lieh s látkami alebo zmesou látok rozpustných v liehu tak, že vyrobí denaturovaný lieh alebo výrobok nevhodný na priamu ľudskú spotrebu, odseky 1 až 5 sa uplatnia primerane. Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu sa nevyžaduje. Táto osoba je povinná viesť evidenciu podľa § 58.
§49 Pestovateľské pálenie ovocia
(1)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie osvedčenia o registrácii. Žiadosť musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu.84)
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
povolenie na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, vydané podľa osobitného predpisu,32)
b)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom osoba, ktorá nemá sídlo alebo trvalý pobyt na daňovom území,
c)
nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad o overení objemového meradla na lieh podľa § 45 ods. 1 písm. a) a doklad o overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,
d)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 3 písm. c),
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. b) a c).
(3)
Žiadateľ uvedený v odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
b)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
c)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
d)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
e)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie alebo potvrdené nútené vyrovnanie.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním osvedčenia o registrácii preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 1 a 2 a porovná skutkový stav výrobného zariadenia s nákresom výrobného zariadenia predloženými v prílohe. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ uvedený v odseku 1 spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad takéhoto žiadateľa zaregistruje a vydá mu osvedčenie o registrácii do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia sa uplatní znížená sadzba dane za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(6)
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oznamuje colnému úradu
a)
začatie, zastavenie a predpokladané ukončenie výroby liehu najneskôr 15 dní vopred,
b)
prerušenie výroby liehu z nepredvídateľných dôvodov ihneď.
(7)
Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia je pestovateľ povinný prevziať najneskôr do 30 dní odo dňa jeho výroby, ak v uvedenej lehote nemôže lieh prevziať, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia oprávnený vydať vyrobený lieh plnoletému členovi jeho domácnosti, ktorý sa preukáže žiadosťou na výrobu destilátov.62) Ak v uvedenej lehote pestovateľ neprevezme lieh, je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný oznámiť colnému úradu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na prevzatie liehu, množstvo liehu, ktoré nebolo prevzaté pestovateľom, a požiadať colný úrad o zničenie tohto liehu.
(8)
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný viesť evidenciu pestovateľov, ktorým vyrobil lieh, s uvedením
a)
množstva a druhu prijatého kvasu63) v litroch, o ktorého spracovanie pestovateľ požiadal,
b)
množstva liehu v l a. vyrobeného pre pestovateľa a dátumu jeho výroby,
c)
množstva liehu v l a. prevzatého pestovateľom a dátumu jeho prevzatia,
d)
výšky dane zaplatenej pestovateľom prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.
(9)
Daňová povinnosť vzniká dňom vyrobenia liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, ak odsek 12 neustanovuje inak. Platiteľom dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu.62) Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v l a. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu.62) Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia vyberá daň od pestovateľa pri preberaní liehu.
(10)
Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia je povinný podať daňové priznanie colnému úradu a zaplatiť daň najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Na daňové priznanie sa uplatní § 12 primerane. Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia uvedie v daňovom priznaní ako oslobodené to množstvo liehu z množstva liehu vyrobeného v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, ktoré bolo zničené podľa § 55 ods. 2 do dňa podania daňového priznania, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tento lieh vyrobený. Prílohou k daňovému priznaniu je zoznam pestovateľov s uvedením množstva liehu v l a. vyrobeného pre jednotlivých pestovateľov a množstvo liehu v l a. skutočne prevzatého jednotlivými pestovateľmi a s uvedením dátumu výroby liehu a kópie žiadostí o výrobu destilátu.62)
(11)
Daň z liehu vyrobeného v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia možno vrátiť prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie, ak zaplatil daň z liehu, ktorý nebol prevzatý pestovateľom a ktorý bol zničený podľa § 55 ods. 2. Vrátenie dane uplatní prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli splnené všetky podmienky na uplatnenie vrátenia dane; vrátenie dane z tohto liehu sa započíta s daňovou povinnosťou. Ak vrátenie dane prevýši daňovú povinnosť, na vrátenie dane sa uplatní § 13 primerane.
(12)
Ak colný úrad príslušný pre prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia zistí, že údaje uvedené v žiadosti o výrobu destilátu62) sú nepravdivé a pre pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie13) bolo vyrobené viac ako 43 l a., a ak sa pri výpočte výšky dane použila znížená sadzba dane, je platiteľom dane pestovateľ. Výška dane sa vypočíta ako súčin rozdielu základnej sadzby dane a zníženej sadzby dane a množstva liehu v l a., ktoré bolo vyrobené nad limit 43 l a.
(13)
Lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
(14)
Colný úrad prevádzkovateľovi liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia osvedčenie o registrácii odníme, ak
a)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 3,
b)
v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia došlo k preukázateľnému zásahu do usporiadania výrobného zariadenia,
c)
skladuje alebo prechováva lieh, ktorého pôvod nevie preukázať,
d)
požiada o zrušenie registrácie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
e)
mu zaniklo alebo bolo odňaté povolenie na výrobu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode podľa osobitného predpisu.32)
(15)
Colný úrad môže odňať osvedčenie o registrácii, ak prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába lieh, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(16)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povoliť opätovnú rektifikáciu ním vyrobeného liehu. Lehota na podanie žiadosti, na rozhodnutie o žiadosti a na vykonanie opätovnej rektifikácie je maximálne desať dní odo dňa výroby liehu, ktorý má byť opätovne rektifikovaný. Dňom výroby liehu sa na tento účel považuje deň, keď bol lieh opätovne rektifikovaný.
§50 Osobitná úprava evidencie výrobných zariadení
(1)
Osoba, ktorá nemá vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu,32) alebo osoba, ktorej vydané povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh podľa osobitného predpisu32) zaniklo alebo bolo odňaté a má v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, okrem osoby, ktorá je výrobcom výrobného zariadenia na výrobu liehu a osoby, ktorá vykonáva opravy výrobného zariadenia na výrobu liehu, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
adresu umiestnenia tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti,
c)
technické údaje a zaslať nákres a fotodokumentáciu tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(2)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 a porovná skutočný stav výrobného zariadenia alebo jeho časti s údajmi podľa odseku 1 písm. c). Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v oznámení pravdivé, colný úrad vydá osobe uvedenej v odseku 1 potvrdenie o zaevidovaní držby výrobného zariadenia alebo jeho časti (ďalej len „potvrdenie o zaevidovaní“). Držba výrobného zariadenia alebo jeho časti osobou, ktorej bolo vydané potvrdenie o zaevidovaní podľa druhej vety, sa nepovažuje za neoprávnenú, ak sú zachované všetky skutočnosti, na základe ktorých colný úrad potvrdenie o zaevidovaní vydal. Výrobné zariadenie alebo jeho časť môže colný úrad zabezpečiť uzáverou colného úradu.
(3)
Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, poskytne výrobné zariadenie alebo jeho časť inej osobe, je povinná do 15 dní odo dňa jeho poskytnutia oznámiť colnému úradu
a)
svoje identifikačné údaje,
b)
identifikačné údaje osoby, ktorej výrobné zariadenie alebo jeho časť poskytla,
c)
technické údaje, nákres a fotodokumentáciu poskytnutého výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(4)
Ak osoba, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, už nemá v držbe výrobné zariadenie alebo jeho časť, pričom toto zariadenie neposkytla inej osobe podľa odseku 3, je povinná do 15 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti oznámiť colnému úradu dôvody tejto zmeny.
(5)
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení podľa odseku 3 alebo odseku 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé, colný úrad vydá osobe podľa odseku 3 alebo odseku 4 potvrdenie o vyradení z evidencie držby výrobného zariadenia alebo jeho časti.
(6)
Akúkoľvek inú zmenu skutočností a údajov, na základe ktorých colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní, je osoba povinná oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku. Colný úrad preverí skutočnosti a údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaevidovaní alebo vydá nové potvrdenie o zaevidovaní.
(7)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu držby výrobného zariadenia alebo jeho časti v členení podľa
a)
identifikačných údajov osoby, ktorej colný úrad vydal potvrdenie o zaevidovaní,
b)
adresy umiestnenia výrobného zariadenia alebo jeho časti,
c)
technických údajov, fotodokumentácie a nákresu výrobného zariadenia alebo jeho časti.
Označovanie spotrebiteľského balenia liehu kontrolnou známkou
§51
(1)
Spotrebiteľským balením sa na účely tohto zákona rozumie uzavretý spotrebiteľský obal64) naplnený liehom určeným na priamu ľudskú spotrebu.
(2)
Kontrolnou známkou sa na účely tohto zákona rozumie slovenská kontrolná známka určená na označovanie spotrebiteľského balenia, ktorá spĺňa náležitosti v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10. Kontrolná známka má na účely tohto zákona povahu ceniny. Kontrolná známka obsahuje identifikačné číslo, ktorým je jedinečné poradové číslo vytvorené z alfanumerických znakov neopakovateľných najmenej po dobu piatich rokov. Zloženie identifikačného čísla určí finančné riaditeľstvo.
(3)
Spotrebiteľské balenie kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 je možné uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označené kontrolnou známkou, ak sa v odseku 9 neustanovuje inak. Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou môže len prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, dovozca spotrebiteľského balenia a príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 (ďalej len „odberateľ kontrolných známok“).
(4)
Odberateľ kontrolných známok, ktorým je oprávnený príjemca alebo príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1, môže v daňovom voľnom obehu označiť spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou, ak prijal spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou z iného členského štátu, alebo ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia, ak dováža z územia tretieho štátu spotrebiteľské balenie neoznačené kontrolnou známkou, a to najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia na daňovom území inej osobe; ustanovenie § 10 ods. 1 písm. c) a h) a § 26 tým nie je dotknuté.
(5)
Na označenie spotrebiteľského balenia sa môže použiť len kontrolná známka vyhotovená na základe súhlasu finančného riaditeľstva podľa § 53 ods. 5 a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10. Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky, ochranné prvky a údaje, ako je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10, ak sa tak dohodne finančné riaditeľstvo s tlačiarňou. Iný rozmer kontrolnej známky ako ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10 môže odsúhlasiť finančné riaditeľstvo poso dohodesúhlasom s tlačiarňoutlačiarne na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok.
(6)
Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cez miesto určené na otvorenie tak, aby pri otvorení spotrebiteľského balenia bola kontrolná známka pretrhnutá. Kontrolná známka sa nesmie dať odlepiť bez jej pretrhnutia alebo iného viditeľného poškodenia. Ak sa miesto na otvorenie spotrebiteľského balenia prekrýva priehľadnou ochrannou fóliou, kontrolná známka musí byť nalepená pod touto fóliou; v odôvodnených prípadoch môže finančné riaditeľstvo na základe žiadosti odberateľa kontrolných známok povoliť nalepenie kontrolnej známky na ochrannú fóliu; prvá veta a druhá veta tým nie sú dotknuté.
(7)
Uzatvorené spotrebiteľské balenie označené pretrhnutou kontrolnou známkou, falzifikátom kontrolnej známky alebo kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10 a spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka, alebo ktorého označenie nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10, sa na účely tohto zákona považuje za neoznačené. Za neoznačené spotrebiteľské balenie sa považuje aj každé otvorené spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá je falzifikátom kontrolnej známky alebo pretrhnutou kontrolnou známkou, ktorá nie je v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa odseku 10 alebo spotrebiteľské balenie s pretrhnutou kontrolnou známkou, ktoré pri predaji zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na predajnom mieste vrátane skladových a účelových priestorov prevyšuje dva otvorené kusy spotrebiteľského balenia s rovnakým čiarovým kódom EAN. Na účely tohto zákona sa predajným miestom rozumie miesto, kde sa predaj spotrebiteľského balenia uskutočňuje cez elektronickú registračnú pokladnicu.
(8)
Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia na daňovom území je zakázaný okrem spotrebiteľského balenia podľa odseku 9.
(9)
Povinnosť označovať spotrebiteľské balenie podľa odseku 3 sa nevzťahuje na lieh, ktorý je
a)
vyrobený pre pestovateľa v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,
b)
tovarom kódu kombinovanej nomenklatúry 2207, ak je preukázateľne zdanený a predávaný v inom obale ako spotrebiteľskom balení podľa odseku 1 na iné účely ako na priamu ľudskú spotrebu, napríklad na vedecké účely alebo výskumné účely,
c)
oslobodený od dane podľa § 7, 8 alebo § 40,
d)
vyvážaný na územie tretieho štátu,
e)
prepravovaný do iného členského štátu mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely podľa § 26,
f)
určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel ako lieh oslobodený od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie, alebo určený na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk alebo na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,
g)
vrátený späť na účely reklamácie odberateľom spotrebiteľského balenia v inom členskom štáte alebo odberateľom spotrebiteľského balenia z tretieho štátu dodávateľovi spotrebiteľského balenia na daňovom území,
h)
dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu,
i)
určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy,45)
j)
prepravovaný na daňové územie na súkromné účely (§ 28),
k)
dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu (§ 29),
l)
prijatý osobou uvedenou v § 32 ods. 2 alebo ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a ich civilnými zamestnancami, na použitie v súvislosti s aktivitami podľa medzinárodnej zmluvy,19)
(10)
Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia, jej rozmery a cenu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Ak došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľskom balení, môže toto spotrebiteľské balenie označiť novou kontrolnou známkou len odberateľ kontrolných známok, ktorý ho uviedol do daňového voľného obehu alebo označil podľa odseku 4; ak osoba, ktorá uviedla spotrebiteľské balenie do daňového voľného obehu alebo označila podľa odseku 4, už nie je odberateľom kontrolných známok, môže označiť spotrebiteľské balenie iný odberateľ kontrolných známok novou kontrolnou známkou. Označiť spotrebiteľské balenie v daňovom voľnom obehu novou kontrolnou známkou môže odberateľ kontrolných známok len v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu. Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce odstrániť poškodenú kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, je povinný požiadať colný úrad o súhlas, pričom uvedie dôvody svojej žiadosti.
(12)
Odberateľ kontrolných známok môže v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu colného úradu a za prítomnosti zamestnanca colného úradu označiť v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou, ak
a)
došlo v daňovom voľnom obehu k poškodeniu kontrolnej známky nalepenej na spotrebiteľské balenie,
b)
colný úrad pri výkone daňového dozoru odstránil kontrolnú známku zo spotrebiteľského balenia a v rámci úradného zisťovania nebolo preukázané, že spotrebiteľské balenie bolo označené falzifikátom kontrolnej známky.
(13)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý chce označiť spotrebiteľské balenie novou kontrolnou známkou podľa odseku 12 písm. a), je povinný požiadať colný úrad o súhlas, pričom uvedie dôvody svojej žiadosti; ak chce spotrebiteľské balenie označiť novou kontrolnou známkou odberateľ kontrolných známok, ktorý toto spotrebiteľské balenie neuviedol do daňového voľného obehu, k žiadosti priloží svoj súhlas s označením spotrebiteľského balenia svojou kontrolnou známkou.
(14)
Ak osoba, ktorej colný úrad spotrebiteľské balenie zabezpečil a odstránil zo spotrebiteľského balenia kontrolnú známku a v rámci úradného zisťovania nebolo preukázané, že spotrebiteľské balenie bolo označené falzifikátom kontrolnej známky, chce, aby sa takéto spotrebiteľské balenie označilo novou kontrolnou známkou, je povinná požiadať colný úrad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa osobitného predpisu65) o súhlas colného úradu s označením spotrebiteľského balenia novou kontrolnou známkou a k žiadosti priloží aj súhlas odberateľa kontrolných známok s označením spotrebiteľského balenia jeho kontrolnou známkou. Spotrebiteľské balenie podľa prvej vety je možné vrátiť osobe až po udelení súhlasu colného úradu s označením spotrebiteľského balenia novou kontrolnou známkou.
(15)
Ak osoba podľa odseku 14 v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa osobitného predpisu65) nepožiada colný úrad o súhlas s označením spotrebiteľského balenia novou kontrolnou známkou, colný úrad po uplynutí tejto lehoty bezodkladne takéto spotrebiteľské balenia zabezpečí. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení spotrebiteľského balenia spotrebiteľské balenie prepadá v prospech štátu a colný úrad je povinný ho zničiť; za takto zničené spotrebiteľské balenie colný úrad neposkytuje náhradu.
(16)
V daňovom voľnom obehu je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,86 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet. Ak ide o predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším v daňovom voľnom obehu, je bez povolenia colného úradu zakázaný predaj spotrebiteľského balenia a liehu zo spotrebiteľského balenia za cenu nižšiu, ako je súčet dane zodpovedajúcej objemu a objemovej koncentrácii liehu v spotrebiteľskom balení a sumy 0,99 eura na jeden liter liehoviny, zvýšený o daň z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na tento súčet. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu v priamej alebo nepriamej súvislosti s predajom liehu v spotrebiteľskom balení akékoľvek plnenia, najmä ak platí reklamné a im podobné poplatky a odplaty, poplatky a odplaty za využitie distribučnej siete kupujúceho, poplatky a odplaty za umiestnenie spotrebiteľského balenia v priestoroch kupujúceho, ak poskytuje dary, zľavy, bonusy, skontá alebo rabaty, je predaj liehu v spotrebiteľskom balení s objemom 0,5 litra a nižším zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa druhej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu, a predaj liehu s objemom vyšším ako 0,5 litra je zakázaný za cenu nižšiu, ako je cena určená podľa prvej vety zvýšená o takéto alebo iné plnenia poskytované predávajúcim kupujúcemu.
(17)
Osoba, ktorá chce predať spotrebiteľské balenie za cenu nižšiu, ako je cena podľa odseku 16, predloží colnému úradu žiadosť o súhlas s predajom, v ktorej uvedie množstvo spotrebiteľského balenia, ktoré chce za takúto cenu predať, a uvedie dôvody. K žiadosti priloží doklad o nadobudnutí preukázateľne zdaneného liehu. Ak spotrebiteľské balenie vyrobil alebo prijal prevádzkovateľ daňového skladu alebo ho prijal oprávnený príjemca, ktorý prijíma lieh z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane a daň ešte nebola zaplatená, k žiadosti priloží doklad o nadobudnutí spotrebiteľského balenia. Colný úrad preverí údaje v žiadosti a v prílohe a ak žiadateľ preukázal dôvody na predaj spotrebiteľského balenia za takúto cenu, môže rozhodnúť o vydaní súhlasu s predajom.
§52
(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu a uvádzať ho do daňového voľného obehu na daňovom území okrem prevádzkovateľa daňového skladu (ďalej len „dovozca spotrebiteľského balenia“), je povinná
a)
požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia, pričom uvedie tieto údaje:
1.
identifikačné údaje žiadateľa,
2.
povolenie na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis,20)
b)
pred vydaním kontrolných známok zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré chce uviesť do daňového voľného obehu; na zábezpeku na daň sa § 16 použije primerane, colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň, ak bolo spotrebiteľské balenie prepustené do voľného obehu,4) ak sa colný úrad s dovozcom spotrebiteľského balenia nedohodne inak; ustanovenie § 70 ods. 1 písm. v) sa nepoužije,
c)
dať si potvrdiť colným úradom počet a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu a kontrolných známok späť dovezených z územia tretieho štátu,
d)
oznámiť adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo trvalým pobytom žiadateľa, kde bude skladovať a označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou.
(2)
Osoba, ktorá chce spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovať na daňové územie na podnikateľské účely [ďalej len „príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1“], musí požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa.
(3)
Žiadateľ, ktorým je dovozca spotrebiteľského balenia alebo príjemca (odberateľ) podľa § 26 ods. 1, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(4)
Žiadateľ je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(5)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1, do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(6)
Dovozca spotrebiteľského balenia alebo príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 je povinný každú zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu alebo odseku 2 oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) a c) alebo zmenu podmienok podľa odseku 3 oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa ich vzniku. Dovozca spotrebiteľského balenia oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa odseku 1 písm. d) do 15 dní pred dovezením neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z územia tretieho štátu. Príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 oznámi colnému úradu zmenu údajov podľa § 26 ods. 2 písm. d) do 15 dní pred prijatím neoznačeného spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou z iného členského štátu. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo vydá nové potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.
(7)
Colný úrad vyradí dovozcu spotrebiteľského balenia alebo príjemcu (odberateľa) liehu podľa § 26 ods. 1 z evidencie vedenej podľa odseku 1 alebo odseku 2 a vráti zloženú zábezpeku na daň podľa ods. 1 písm. b), ak
a)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neuskutoční dovoz spotrebiteľského balenia alebo prepravu spotrebiteľského balenia liehu na daňové územie na podnikateľské účely,
b)
požiada o vyradenie z evidencie vedenej podľa odseku 1 alebo odseku 2,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 3.
§53 Tlač a nakladanie s kontrolnými známkami
(1)
Kontrolné známky je oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.66) Tlač kontrolných známok v Mincovni Kremnica, štátny podnik je vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej s ministerstvom. Tlač kontrolných známok vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej medzi ministerstvom a tlačiarňou je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.66a) Zmluva o tlači kontrolných známok musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,67) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu o tlači kontrolných známok zverejňuje ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.66b)
(2)
Cena kontrolných známok zohľadňuje výšku náhrad tlačiarne podľa osobitného predpisu.67) Cenu kontrolných známok, ktorú určila komisia zriadená ministerstvom, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 51 ods. 10. Komisia určuje cenu kontrolných známok na základe súhlasu väčšiny členov komisie. Komisia má päť členov, ktorými sú dvaja zástupcovia reprezentatívnych združení podnikateľov, ktorých členovia uvádzajú lieh do daňového voľného obehu a sú odberateľmi kontrolných známok, jeden zamestnanec finančného riaditeľstva, jeden zamestnanec tlačiarne a jeden zamestnanec ministerstva.
(3)
Finančné riaditeľstvo vykonáva v tlačiarni daňový dozor nad tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami avrátane ichmateriálov použitých na výrobu kontrolných známok, likvidáciou vkontrolných tlačiarni.známok Finančnéa riaditeľstvovytlačených jetlačových povinnélistov zabezpečiťkontrolných prítomnosť zamestnanca finančného riaditeľstva v tlačiarni pri nakladaní s kontrolnými známkamiznámok. Tlačiareň je povinná poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. MinisterstvoFinančné uzatvoríriaditeľstvo zmluvuje spovinné finančnýmzabezpečiť riaditeľstvomprítomnosť ozamestnanca predajifinančného riaditeľstva pri príjme a výdaji kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo zabezpečuje predajprevzatie a vydávanie kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok v tlačiarni. Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni. odTlačiareň je povinná likvidovať kontrolné známky pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finančným riaditeľstvom o prevzatí a vydaní kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok.
(4)
Tlačiareň je povinná viesť osobitnú evidenciu o množstve ceninového papiera použitého na tlač kontrolných známok, počte vytlačených tlačových listov kontrolných známok, počte vytlačených kontrolných známok, množstve iného materiálu použitého na tlač kontrolných známok, množstve zničeného ceninového papiera pri tlači kontrolných známok, množstve zničených alebo poškodených kontrolných známok pri ich tlači, množstve kontrolných známok, ktoré tlačiareň uznala pri ich reklamácii zo strany finančného riaditeľstva a množstve vydaných kontrolných známok zamestnancovi finančného riaditeľstva.
(5)
Tlačiareň je povinná vyhotoviť námet kontrolnej známky, výtvarný návrh kontrolnej známky a po odsúhlasení finančným riaditeľstvom vyhotoviť tlačovú podobu kontrolnej známky. Tlačiareň pred tlačou kontrolných známok predloží finančnému riaditeľstvu vzorový výtlačok kontrolnej známky. Vzorový výtlačok kontrolnej známky je tlačiareň povinná predložiť finančnému riaditeľstvu aj pred každou zmenou náležitostí, prvkov a údajov kontrolnej známky okrem identifikačného čísla kontrolnej známky. Tlačiareň môže vyhotovovať kontrolné známky len na základe súhlasu finančného riaditeľstva, že vzorový výtlačok kontrolnej známky je vyhotovený v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10. Finančné riaditeľstvo oznámi tlačiarni počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok vyhotovených v súlade so schváleným vzorovým výtlačkom kontrolných známok; finančné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky colným úradom. Tlačiareň je povinná vyhotovovať kontrolné známky v súlade so vzorovým výtlačkom kontrolnej známky schváleným finančným riaditeľstvom a zodpovedá za bezchybnú tlač kontrolných známok. Tlačiareň je povinná zabezpečiť tlač kontrolných známok tak, aby mala dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok, a to najmenej v množstve priemerného dvojmesačného objemu kontrolných známok, ktoré vytlačila počas šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo predpokladá vytlačiť počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(6)
Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to prostredníctvom informačného systému na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok (ďalej len „elektronický systém kontrolných známok“), ktorého správcom je finančné riaditeľstvo; žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,38) ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok; identifikačné čísla na odoberaných kontrolných známkach sú postupne radené. Tlačiareň balí kontrolné známky do balíkov obsahujúcich 500 kusov kontrolných známok (ďalej len „balík“). Na každom balíku je tlačiareň povinná uviesť označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku. Ak tlačiareň balí balíky do skupinového obalu alebo prepravného obalu, na každom skupinovom obale alebo prepravnom obale uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v každom balíku nachádzajúcom sa v skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad môže na žiadosť odberateľa kontrolných známok v odôvodnených prípadoch povoliť vydanie iného množstva kontrolných známok, ako je množstvo ustanovené v druhej vete. Ak je odberateľom kontrolných známok príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1, počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok, pričom pri určení počtu kontrolných známok, ktoré môže odobrať, colný úrad prihliada na výšku zábezpeky na daň zloženej podľa § 26 ods. 2 písm. b). Ak je odberateľom kontrolných známok dovozca spotrebiteľského balenia, počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok, pričom pri určení počtu kontrolných známok, ktoré môže odobrať, colný úrad prihliada na výšku zábezpeky na daň zloženej podľa § 52 ods. 1 písm. b). Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať a číslo účtu, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene.
(7)
Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, ktoré môže odberateľ kontrolných známok odobrať v počte oznámenom colným úradom podľa odseku 6; termín prevzatia kontrolných známok finančné riaditeľstvo elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok. Ak odberateľ kontrolných známok v elektronickom systéme kontrolných známok uvedie termín prevzatia kontrolných známok, ktorý je dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu kontrolných známok, lehota podľa prvej vety sa nepoužije; termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok elektronicky oznámi finančné riaditeľstvo po dohode s odberateľom kontrolných známok. Odberateľ kontrolných známok môže na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni splnomocniť na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom aj inú osobu. Finančné riaditeľstvo poskytne tlačiarni údaje o počte odoberaných kontrolných známok. Tlačiareň zodpovedá za správnosť vyhotovenia kontrolných známok podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 51 ods. 10, úplnosť balíku kontrolných známok, správnosť identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na balíku kontrolných známok, vrátane identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na každom skupinovom obale alebo prepravnom obale, ak sú kontrolné známky balené do týchto obalov, a hmotnú zodpovednosť za kontrolné známky až do ich odovzdania odberateľovi kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, len ak boli peňažné prostriedky, pripadajúce na počet kontrolných známok oznámených colným úradom podľa odseku 6, pripísané na účet oznámený colným úradom. Po vydaní kontrolných známok zodpovedá za kontrolné známky odberateľ kontrolných známok.
(8)
Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni a tretie vyhotovenie odovzdá zamestnancovi tlačiarne. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni súčasne elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla.
(9)
Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje podľa § 411 až 441 Obchodného zákonníka. Odberateľ kontrolných známok, najneskôr tri pracovné dni pred predložením reklamovaných kontrolných známokoznámi zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni, oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok zamestnancovipredloženie finančnéhoreklamovaných riaditeľstvakontrolných vznámok tlačiarnia uvedie počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok; ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo kontrolných známok, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované kontrolné známky. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni do troch pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok termín, kedy odberateľ kontrolných známok predloží reklamované kontrolné známky tlačiarni. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok určených na reklamáciu protokol o reklamácii kontrolných známok v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, počet reklamovaných kontrolných známok a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok a tretie vyhotovenie odovzdá tlačiarni. Tlačiareň vyznačí v elektronickom systéme kontrolných známok počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu uznala, a počet a identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu neuznala. Pri určení termínu predloženia reklamovaných kontrolných známok, pri prevzatí a vydaní kontrolných známok v rámci reklamácie postupuje zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odsekov 7 a 8 primerane. Kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zničí tlačiareň na jej náklady pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva v tlačiarni. Za kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni bezodplatne dodá odberateľovi kontrolných známok kontrolné známky v takom množstve, ktoré zodpovedá reklamovanému množstvu kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala. Za reklamované kontrolné známky nie je možné uplatniť peňažnú náhradu ani prípadnú náhradu vzniknutej škody. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala.
(10)
Ak sa bude spotrebiteľské balenie označovať kontrolnou známkou mimo daňového územia, odberateľ kontrolných známok zašle colnému úradu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie kontrolných známok obchodný názov spotrebiteľského balenia uvádzaného do daňového voľného obehu, identifikačné údaje zahraničného dodávateľa liehu a adresu miesta, kde sa bude spotrebiteľské balenie označovať kontrolnou známkou; ak sa kontrolné známky budú lepiť v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu liehu, identifikačné údaje osoby zodpovednej za lieh uskladnený v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu. Ak dováža spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu prevádzkovateľ daňového skladu, je povinný dať si potvrdiť colným úradom počet a identifikačné čísla kontrolných známok vyvezených na územie tretieho štátu a kontrolných známok späť dovezených z územia tretieho štátu.
(11)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch znížiť počet objednaných kusov kontrolných známok, a to:
a)
na základe údajov o stave zásob nenalepených kontrolných známok; to sa nevzťahuje na odberateľa kontrolných známok, ktorý je daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodržiava podmienky podľa § 15 ods. 4 alebo § 19 ods. 4, alebo § 52 ods. 3 po dobu najmenej 24 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
b)
ak odberateľ kontrolných známok nevykonáva po dobu najmenej šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov činnosť, na ktorú je registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona,
c)
na základe priemerného množstva spotrebiteľských balení označených kontrolnou známkou rovnakého rozmeru, ktoré odberateľ kontrolných známok uviedol do daňového voľného obehu za obdobie šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie kontrolných známok, pričom prihliada na celkové množstvo odobraných kontrolných známok rovnakého rozmeru za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak colný úrad nemôže posúdiť okolnosti podľa písmen a) až c), na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.
(12)
Odberateľ kontrolných známok je v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou povinný oznamovať prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok finančnému riaditeľstvu údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Z týchto údajov finančné riaditeľstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia. Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
štruktúru a spôsob označenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v balíku, v skupinovom obale alebo v prepravnom obale, ak sú balíky balené v skupinovom obale alebo v prepravnom obale podľa odseku 6,
b)
rozsah údajov, ktoré oznamuje odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety, o identifikačných číslach použitých kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia a o spotrebiteľských baleniach označených kontrolnou známkou,
c)
rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou zverejňovaných finančným riaditeľstvom podľa druhej vety,
d)
lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberateľom kontrolných známok podľa prvej vety,
e)
lehotu, v ktorej má finančné riaditeľstvo zverejňovať údaje oznamované odberateľom kontrolných známok podľa druhej vety,
f)
spôsob oznamovania údajov podľa písmen a) až e) a odsekov 20, 22 a 23.
(13)
Kontrolné známky môže použiť len odberateľ kontrolných známok a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej osobe, okrem odovzdania kontrolných známok priamo odberateľom kontrolných známok alebo prostredníctvom prepravcu zahraničnému výrobcovi liehu, prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte alebo dodávateľovi spotrebiteľského balenia podľa § 26 ods. 1, ktorý ich použije na označenie spotrebiteľského balenia, ktoré má byť uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území alebo prepravené mimo pozastavenia dane.
(14)
Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené kontrolné známky alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky okrem kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie. Odberateľ kontrolných známok oznámi prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla poškodených alebo z iného dôvodu nepoužiteľných kontrolných známok okrem kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie, najneskôr tri pracovné dni pred ich odovzdaním colnému úradu. Ak nie je možné identifikovať identifikačné čísla týchto kontrolných známok, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, a ak nie je možné oznámiť ani označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, uvedie len ich počet. Colný úrad takéto kontrolné známky zničí na náklady odberateľa kontrolných známok a o ich zničení vyhotoví zápisnicu (protokol o zničení) v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie si ponechá colný úrad a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok.
(15)
Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky, okrem kontrolných známok nenávratne zničených v technologickom zariadení slúžiacom na označovanie spotrebiteľského balenia kontrolnými známkami, nachádzajú mimo daňového územia, je odberateľ kontrolných známok povinný takéto kontrolné známky dopraviť na daňové územie. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 14.
(16)
Ak odberateľ kontrolných známok prevzal kontrolné známky podľa odseku 7 a tieto kontrolné známky nepoužil na označenie spotrebiteľského balenia v lehote desiatich mesiacov odo dňa ich prevzatia, je povinný požiadať colný úrad o ich zničenie do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty. Ak boli kontrolné známky použité na označenie spotrebiteľských balení a odberateľ kontrolných známok oznámil finančnému riaditeľstvu údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 po uplynutí lehoty podľa prvej vety, najneskôr však v lehote podľa odseku 21, tieto kontrolné známky sa považujú za použité v lehote podľa prvej vety. Nepoužité kontrolné známky je odberateľ kontrolných známok povinný odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla odovzdávaných kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Pri zničení kontrolných známok sa uplatní postup podľa odseku 14, ak sa colný úrad nedohodne s odberateľom kontrolných známok inak. Colný úrad vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 52 ods. 1 písm. b).
(17)
Ak odberateľovi kontrolných známok zaniklo alebo bolo odňaté povolenie vydané podľa tohto zákona, bol vyradený z evidencie podľa § 52 ods. 7, alebo mu zanikla registrácia, je povinný preukázať použitie odobraných kontrolných známok a nepoužité kontrolné známky odovzdať colnému úradu v lehote určenej colným úradom a pred ich odovzdaním colnému úradu oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok počet a identifikačné čísla týchto kontrolných známok. Ak sa nepoužité kontrolné známky nachádzajú v neporušenom balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale, colnému úradu sa oznámi len označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku, skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad zničí kontrolné známky na náklady odberateľa kontrolných známok a použije alebo vráti zloženú zábezpeku na daň podľa § 52 ods. 1 písm. b).
(18)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu vydaných kontrolných známok v členení podľa odberateľa kontrolných známok, počtu vydaných kontrolných známok a identifikačných čísel kontrolných známok, ktoré boli odberateľom kontrolných známok odobraté.
(19)
Odberateľ kontrolných známok preukáže použitie kontrolných známok v súlade s týmto zákonom, ak kontrolné známky
a)
použil na označenie spotrebiteľského balenia v súlade s týmto zákonom,
b)
predložil zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni podľa odseku 9,
c)
odovzdal colnému úradu podľa odsekov 14 až 17,
d)
boli nenávratne zničené v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie najviac v množstve 0,0102 % vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a najviac v množstve 0,1 % vrátane, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov; počet nenávratne zničených kontrolných známok v technologickom zariadení sa vypočíta zako rozdiel celkového množstva kontrolných známok vloženýchpoužitých dona označenie spotrebiteľských balení v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok, skutočne nalepených kontrolných známok na spotrebiteľské balenia a poškodených kontrolných známok vybratých z technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie a kontrolnýchpredložených známokcolnému skutočne nalepenýchúradu na spotrebiteľské baleniezničenie za kalendárny mesiac,
e)
boli preukázateľne poškodené na daňovom území vplyvom vyššej moci a odovzdané colnému úradu, a to najviac v množstve uznanom colným úradom, pričom za vyššiu moc sa na účely tohto ustanovenia nepovažuje krádež alebo požiar; pri prevzatí kontrolných známok poškodených vplyvom vyššej moci colným úradom sa použije postup podľa odseku 14 primerane.
(20)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu kontrolných známok v členení podľa rozmeru kontrolnej známky, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie,
d)
počet poškodených kontrolných známok, a to v členení na kontrolné známky
1.
poškodené vplyvom vyššej moci, ktoré boli odovzdané colnému úradu,
2.
poškodené z iného dôvodu ako vplyvom vyššej moci a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky a ak nie je možné oznámiť ani označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky, uvedie len ich počet,
e)
počet zničených kontrolných známok v členení na kontrolné známky
1.
nenávratne zničenézničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie,
2.
nalepené na spotrebiteľské balenia a odovzdané colnému úradu na zničenie,
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované kontrolné známky,
g)
počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie,
h)
konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca,
i)
počet kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie za kalendárny mesiac,
j)
počet kontrolných známok, ktoré odberateľ nepoužil podľa odseku 16 a odovzdal colnému úradu na zničenie.
(21)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu podľa odseku 20 za kalendárny mesiac v elektronickom systéme kontrolných známok a uzavrieť ju za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie evidenciu. Odberateľ kontrolných známok nie je povinný viesť evidenciu kontrolných známok podľa odseku 20 písm. a) až c) a g) až j), ak počiatočný stav zásob kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca a konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci tohto mesiaca sa rovná nule a v danom kalendárnom mesiaci odberateľ kontrolných známok neodobral kontrolné známky z tlačiarne.
(22)
Odberateľ kontrolných známok je povinný elektronicky spolu s prvou žiadosťou o vydanie kontrolných známok zaslať finančnému riaditeľstvu zoznam všetkých spotrebiteľských balení, ktoré uvádza do daňového voľného obehu. Odberateľ kontrolných známok v zozname pri každom spotrebiteľskom balení uvedie čiarový kód EAN, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. K zoznamu spotrebiteľských balení môže byť pripojená aj vizualizácia spotrebiteľského balenia.
(23)
Ak dôjde k zmene údajov oznámených podľa odseku 22, odberateľ kontrolných známok je povinný oznámiť finančnému riaditeľstvu túto skutočnosť elektronicky, a to najneskôr jeden deň pred začatím lehoty na oznamovanie identifikačných čísel kontrolných známok použitých na označovanie spotrebiteľského balenia ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom ministerstva vydaným podľa odseku 12.
(24)
Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný na strane finančného riaditeľstva, je odberateľ kontrolných známok pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa odsekov 20, 22 a 23 povinný postupovať spôsobom, na ktorom sa dohodne s colným úradom, ak je pre neho určenie tohto postupu nevyhnutné. Na účely tohto zákona sa elektronický systém kontrolných známok považuje za nedostupný, ak jeho nedostupnosť trvá najmenej 24 hodín. Ak je elektronický systém kontrolných známok nedostupný, na lehoty na splnenie povinností pri objednávaní kontrolných známok a pri oznamovaní údajov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa odseku 12 alebo údajov podľa odsekov 20, 22 a 23 sa neprihliada. Odberateľ kontrolných známok je povinný po sprístupnení elektronického systému kontrolných známok údaje podľa prvej vety bezodkladne oznámiť prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok.
(25)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí, že údaje o počte a identifikačných číslach kontrolných známok, ktoré použil na označenie spotrebiteľských balení, alebo údaj o jednotlivých čiarových kódoch EAN týchto spotrebiteľských balení, ktoré oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa odseku 12, sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colný úrad. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu; colný úrad určí lehotu na vykonanie opravy. Ustanovenie § 70 ods. 1 písm. y) sa nepoužije.
(26)
Ak odberateľ kontrolných známok zistí po lehote uvedenej v odseku 21, že údaje v evidencii vedenej podľa odseku 20 sú nesprávne, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje prostredníctvom elektronického systému kontrolných známok colný úrad. Vykonať opravu údajov v elektronickom systéme kontrolných známok môže odberateľ kontrolných známok len so súhlasom colného úradu.
§54 Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu
(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení alebo predávať v daňovom voľnom obehu lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) zo spotrebiteľského balenia, musí mať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (ďalej len „povolenie na predaj“), ak odsek 9 neustanovuje inak. Za predaj spotrebiteľského balenia v rámci podnikateľskej činnosti v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj, iný výdaj spotrebiteľského balenia alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15, 19, 31 a 32 a evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5 a na osobu, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom obchodných živností70) (ďalej len „oprávnenie na distribúciu“).
(3)
Osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa.
(4)
Prílohami k žiadosti o vydanie povolenia na predaj sú
a)
zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov,
b)
výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.
(5)
Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom povolenia na predaj, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť,70)
b)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
c)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj okrem odňatia podľa odseku 21 písm. a) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie povolenia na predaj,
d)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(6)
Colný úrad pred vydaním povolenia na predaj preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 3 a 4. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 5, colný úrad žiadateľovi pridelí číslo povolenia na predaj a vydá mu povolenie na predaj do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(7)
Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj (ďalej len „držiteľ povolenia“), je povinná
a)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
b)
viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e) a f),
c)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
d)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a odseku 4 písm. a) a odseku 5 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku.
(8)
Držiteľ povolenia je povinný lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení nakupovať, alebo inak odoberať na účel ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti, len od osoby, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu.
(9)
Osoba, ktorá chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí požiadať colný úrad o vydanie oprávnenia na distribúciu. Žiadosť o vydanie oprávnenia na distribúciu musí obsahovať údaje podľa odseku 3.
(10)
Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu je výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.
(11)
Žiadateľ, ktorý chce byť držiteľom oprávnenia na distribúciu, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má živnostenské oprávnenie na obchodnú živnosť70) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b)
skladovacia plocha všetkých jeho skladovacích priestorov presahuje 200 m2,
c)
má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur, alebo ak nedosahuje ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia, musí mať splatené vklady do základného imania vo výške minimálne 100 000 eur,
d)
minimálny počet jeho zamestnancov v pracovnom pomere je viac ako 10 zamestnancov,
e)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
f)
nemá nedoplatky voči colnému úradu,
g)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,23)
h)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
i)
nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté oprávnenie na distribúciu okrem odňatia podľa odseku 21 písm. b) štvrtého bodu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu,
j)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(12)
Colný úrad pred vydaním oprávnenia na distribúciu preverí skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 10. Ak sú tieto skutočnosti pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 11, colný úrad žiadateľovi pridelí číslo oprávnenia na distribúciu a vydá oprávnenie na distribúciu do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(13)
Povinnosť podľa odseku 9 a splnenie podmienok podľa odseku 11 sa nevzťahuje na osobu registrovanú colným úradom podľa § 15 a 19 alebo evidovanú colným úradom podľa § 52 ods. 5. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu ku dňu vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa vyrába, skladuje, prijíma alebo odosiela spotrebiteľské balenie, ku dňu vydania povolenia na prijatie liehu z iného členského štátu v pozastavení dane, ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo ku dňu zaradenia do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1. Ak oprávnený príjemca, ktorý má povolenie prijať lieh v pozastavení dane príležitostne, príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo dovozca spotrebiteľského balenia, ktorému colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu podľa druhej vety, nespĺňa podmienky podľa odseku 11, môže na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré v tejto súvislosti prijal v pozastavení dane alebo doviezol z územia tretieho štátu, alebo prepravil podľa § 26 ods. 1 na podnikateľské účely.
(14)
Osoba, ktorej colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu (ďalej len „osoba oprávnená na distribúciu“), je povinná
a)
oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 3 colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku a odseku 11 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b)
nakupovať spotrebiteľské balenie len od inej osoby oprávnenej na distribúciu,
c)
predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d)
skladovať v prevádzkarni spotrebiteľské balenie určené len na predaj v rámci podnikateľskej činnosti,
e)
viesť evidenciu podľa odseku 15.
(15)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladu o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo podľa dokladu o vyskladnení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu, ak ide o osobu uvedenú v odseku 13 a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
a)
počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa spotrebiteľského balenia a jeho čísla oprávnenia na distribúciu,
b)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu a jej čísla oprávnenia na distribúciu,
c)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch, identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj a jeho čísla povolenia na predaj,
d)
počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch konečnému spotrebiteľovi vrátane spotrebiteľských balení vydaných odberateľovi spotrebiteľského balenia so sídlom mimo daňového územia,
e)
stav zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
f)
zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných spotrebiteľských balení a dôvod jeho vzniku.
(16)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná vo svojom účtovníctve odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu od predaja spotrebiteľského balenia držiteľovi povolenia a od predaja spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi. Ak osoba oprávnená na distribúciu predáva spotrebiteľské balenie na účely ďalšieho predaja inej osobe oprávnenej na distribúciu alebo držiteľovi povolenia, je povinná uviesť na doklade o predaji spotrebiteľského balenia
a)
identifikačné údaje dodávateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu,
b)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho oprávnenia na distribúciu, ak je odberateľom osoba oprávnená na distribúciu,
c)
identifikačné údaje odberateľa a číslo jeho povolenia na predaj, ak je odberateľom držiteľ povolenia na predaj,
d)
čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie; ak má spotrebiteľské balenie pridelených viac čiarových kódov EAN, uvedie ten čiarový kód EAN, ktorý použije pri predaji spotrebiteľského balenia.
(17)
Osoba oprávnená na distribúciu je povinná oznámiť údaje podľa odseku 15 za kalendárny mesiac colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, a to na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Zaručený elektronický podpis38) sa nevyžaduje. Osoba oprávnená na distribúciu, ktorou je prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1 alebo dovozca spotrebiteľského balenia, je povinná oznámiť elektronicky colnému úradu obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení a čiarový kód EAN za každý nový druh spotrebiteľského balenia, ktoré chce uvádzať do daňového voľného obehu, a to najneskôr v deň uvedenia spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu alebo pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia. Ak má jeden sortiment spotrebiteľského balenia pridelených viac čiarových kódov EAN, oznámi osoba oprávnená na distribúciu všetky čiarové kódy EAN, ktoré boli pridelené. Ak je spotrebiteľské balenie súčasťou skupinového balenia označeného jedným čiarovým kódom EAN, osoba oprávnená na distribúciu oznámi colnému úradu čiarový kód EAN tohto skupinového balenia. Na účely tohto zákona sa skupinovým balením rozumie balenie, v ktorom sa nachádza spotrebiteľské balenie samostatne alebo spolu s inými tovarmi a je určené na predaj konečnému spotrebiteľovi. Ak sa na účel predaja spotrebiteľského balenia odstráni skupinové balenie, je osoba oprávnená na distribúciu povinná túto skutočnosť oznámiť elektronicky colnému úradu a súčasne viesť v evidencii čiarový kód EAN každého spotrebiteľského balenia, ktoré bolo súčasťou skupinového balenia.
(18)
Čiarový kód EAN spotrebiteľského balenia obsahuje najmä krajinu pôvodu, údaje o výrobcovi spotrebiteľského balenia, obchodný názov spotrebiteľského balenia, objem spotrebiteľského balenia a objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení. Ak spotrebiteľské balenie nemá pridelený čiarový kód EAN alebo ak čiarový kód EAN neobsahuje požadované údaje podľa prvej vety, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpečiť.
(19)
Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná viesť evidenciu podľa odseku 7 alebo odseku 15 za kalendárny mesiac tak, aby colný úrad pri výkone daňového dozoru mohol overiť stav zásob spotrebiteľských balení ku dňu výkonu daňového dozoru. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná mať v prevádzkarni k dispozícii doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni. Držiteľ povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu je povinná uchovávať evidenciu päť rokov.
(20)
Povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu zaniká dňom
a)
úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
b)
zániku živnostenského oprávnenia71) na obchodnú živnosť,
c)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
d)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj alebo odňatí oprávnenia na distribúciu.
(21)
Colný úrad odníme
a)
povolenie na predaj, ak držiteľ povolenia
1.
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 5,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza, alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 7, 8 a 19 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4.
požiada o odňatie povolenia na predaj,
b)
oprávnenie na distribúciu, ak osoba oprávnená na distribúciu
1.
prestala spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 11,
2.
nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
3.
nedodržiava povinnosti podľa odsekov 13 až 17 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
4.
požiada o odňatie oprávnenia na distribúciu,
5.
má odňaté povolenie podľa § 15 alebo § 19 alebo toto povolenie zaniklo,
6.
je vyradená z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.
(22)
Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, môže predať spotrebiteľské balenie len so súhlasom colného úradu; ustanovenia § 70 ods. 1 písm. s) a t) sa nepoužijú. Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, alebo ktorej colný úrad odňal povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, je povinná colnému úradu oznámiť v lehote určenej colným úradom údaje podľa odseku 7 písm. b) alebo odseku 15, a to podľa stavu ku dňu zániku alebo odňatia povolenia na predaj alebo oprávnenia na distribúciu; osoba, ktorá bola držiteľom oprávnenia na distribúciu, je povinná tieto údaje oznámiť elektronicky. Osoba, ktorej zaniklo alebo bolo odňaté oprávnenie na distribúciu, a ktorá so súhlasom colného úradu predala zásoby spotrebiteľského balenia, je povinná colnému úradu spôsobom podľa odseku 17 oznámiť údaje podľa odseku 15 písm. b) až d).
(23)
Ustanovenia odsekov 1 až 22 sa nevzťahujú na osobu, ktorá v rámci podnikania v daňovom voľnom obehu nakupuje a predáva len lieh v spotrebiteľskom balení oslobodený od dane podľa § 40.
(24)
Finančné riaditeľstvo vedie elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj a vydaných oprávnení na distribúciu, v ktorej sa uvádzajú
a)
identifikačné údaje držiteľa povolenia, adresa jeho prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia, číslo povolenia na predaj,
b)
dátum vydania povolenia na predaj a dátum odňatia povolenia na predaj,
c)
identifikačné údaje osoby oprávnenej na distribúciu, adresa jej prevádzkarne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom tejto osoby oprávnenej na distribúciu, číslo oprávnenia na distribúciu,
d)
dátum vydania oprávnenia na distribúciu a dátum odňatia oprávnenia na distribúciu.
(25)
Finančné riaditeľstvo elektronickú bázu údajov podľa odseku 24 zverejňuje na svojom webovom sídle.
(26)
Ak bude osoba oprávnená na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj predávať spotrebiteľské balenie formou ambulantného predaja,71a) je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr dva pracovné dni pred začatím takéhoto predaja.
§55 Ničenie liehu
(1)
Lieh, ktorý colný úrad zabezpečí18) a ktorý sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí liehu stane majetkom štátu,18) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení liehu sa primerane použije osobitný predpis.72)
(2)
Lieh preukázateľne znehodnotený a nevhodný na ďalšie spracovanie alebo lieh, ktorý nebol prevzatý pestovateľom a prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia požiadal o jeho zničenie podľa § 49 ods. 7, alebo lieh, ktorý má v držbe osoba, ktorá ukončila svoju činnosť podľa § 9 ods. 16 alebo § 15 ods. 11 a zásoby liehu nebolo možné dodať inej osobe, sa zničí na náklady osoby, ktorá má takýto lieh v držbe, a to
a)
oprávneným orgánom alebo na jeho podnet16) pod dozorom colného úradu,
b)
colným úradom alebo pod jeho dozorom na žiadosť tejto osoby.
(3)
Pribudlina,73) ktorá nie je použiteľná na ďalšie spracovanie ako surovina na denaturáciu liehu, môže byť na požiadanie prevádzkovateľa podniku na výrobu liehu zničená pod dohľadom colného úradu na náklady prevádzkovateľa daňového skladu, ktorý mal pribudlinu v držbe; za zničenie pribudliny podľa tohto zákona sa považuje aj jej spálenie v podniku na výrobu liehu prevádzkovateľom daňového skladu, ktorý ju mal v držbe.
Osobitná úprava vedenia evidencií na lieh
§56
(1)
Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu, skladu liehu, užívateľského podniku, oprávneným príjemcom, prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu, prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov, splnomocnencom pre zásielkový obchod alebo odosielateľom (dodávateľom), ktorý uskutočnil zásielkový obchod, je povinná podľa § 31 ods. 9, § 33 ods. 1, § 34 až 38 viesť evidenciu, uchovávať ju desať rokov a uzávierky tejto evidencie predkladať colnému úradu na preverenie v lehote určenej colným úradom.
(2)
Evidencia liehu sa vedie samostatne pre lieh
a)
ktorý nie je v spotrebiteľskom balení,
b)
ktorý je v spotrebiteľskom balení,
c)
sulfitový,
d)
syntetický.
(3)
Evidenciu liehu uzatvára osoba podľa odseku 1 k 30. septembru príslušného kalendárneho roka okrem osoby, ktorá je prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, ktorá uzatvára evidenciu do 15 dní odo dňa ukončenia výrobného obdobia.13) Prevádzkovateľ daňového skladu uzatvára evidenciu liehu týkajúcu sa liehu, ktorý spracúva stárením, a to k 30. septembru príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol proces tohto stárenia skončený; týmto nie je dotknutá povinnosť uvedená v prvej vete.
(4)
Osoba podľa odseku 1 je povinná na základe rozhodnutia colného úradu viesť aj inú evidenciu potrebnú na správne určenie dane.
§57
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je podnikom na výrobu liehu, je povinný viesť evidenciu
a)
surovín na výrobu liehu,
b)
vyrobeného alebo spracovaného liehu,
c)
prevzatého liehu,
d)
liehu použitého pre vlastnú spotrebu,
e)
vydaného liehu,
f)
znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) liehu,
g)
iných látok použitých pri výrobe liehu,
h)
stavu zásob liehu a iných látok použitých pri výrobe liehu,
i)
spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie skladované v pozastavení dane a spotrebiteľské balenie skladované mimo pozastavenia dane (§ 15 ods. 13).
(2)
V evidencii podľa odseku 1 musí byť podľa kódu kombinovanej nomenklatúry uvedený
a)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu a dátum výroby liehu,
b)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum prevzatia liehu a identifikačné údaje dodávateľa; pri dovoze liehu dátum jeho prepustenia do voľného obehu,4) miesto, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie, a identifikačné údaje deklaranta,
c)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum a účel použitia liehu pre vlastnú spotrebu,
d)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum vydania liehu a identifikačné údaje odberateľa; ak lieh prevzal dopravca, na ktorého účet nebol lieh vydaný, musia byť uvedené aj identifikačné údaje dopravcu,
e)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum a dôvod zničenia liehu, údaje o zničení liehu,
f)
obchodný názov, množstvo, objemová koncentrácia liehu, dátum vývozu liehu, miesto uskutočnenia colného konania a identifikačné údaje deklaranta.
(3)
Vydanie liehu oslobodeného od dane musí byť doložené
a)
odberným poukazom odberateľa, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1,
b)
kópiou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane podľa § 32.
(4)
Zápisy v evidencii sa musia viesť za každý deň a vykonať najneskôr nasledujúci pracovný deň po vzniku udalosti.
(5)
Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť iný spôsob vedenia evidencie, ako je uvedený v odseku 4.
§58
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý je skladom liehu, je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého liehu,
b)
spracovaného liehu,
c)
liehu viazaného v rozpracovanej výrobe,
d)
liehu použitého pre vlastnú spotrebu,
e)
vydaného liehu,
f)
znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) liehu,
g)
iných látok použitých pri spracovaní liehu,
h)
stavu zásob liehu a stavu zásob iných látok použitých pri spracovaní liehu,
i)
tovarov, ktoré vyrobil z liehu,
j)
spotrebiteľských balení v členení na spotrebiteľské balenie skladované v pozastavení dane a spotrebiteľské balenie skladované mimo pozastavenia dane (§ 15 ods. 13).
(2)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý denaturuje lieh, je povinný viesť okrem evidencie podľa odseku 1 aj evidenciu
a)
denaturačného prostriedku s uvedením jeho obchodného názvu,
b)
vyrobeného denaturovaného liehu v l a.
(3)
Na vedenie evidencie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 3 a 4 rovnako.
§59
(1)
Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého liehu v členení na lieh oslobodený od dane a lieh zdanený, ak takýto lieh nakupuje,
b)
liehu prijatého z iného členského štátu v pozastavení dane ako oprávnený príjemca,
c)
liehu podľa účelu použitia,
d)
zničeného liehu a zneškodneného liehu,
e)
tovarov, ktoré vyrobil z liehu,
f)
tovarov, ktoré vyrobil z liehu a predal,
g)
stavu zásob liehu a stavu zásob tovarov, ktoré vyrobil z liehu,
h)
spotrebiteľských balení liehu, ak takýto lieh nakupuje,
i)
množstva liehu získaného regeneráciou celkom, z toho množstvo liehu použitého na účely oslobodené od dane v súlade s odberným poukazom.
(2)
Na vedenie evidencie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 34 ods. 2 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.

TRETIA ČASŤ | OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE VÍNO A MEDZIPRODUKT

§60 Oslobodenie od dane
(1)
Víno a medziprodukt sú oslobodené od dane, ak sú určené na
a)
výrobu octu zatriedeného do kódu kombinovanej nomenklatúry 2209,
b)
na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu,47) na výrobu a prípravu výživových doplnkov,48) na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov a na výrobu macerátov a extraktov,
c)
na výrobu aróm určených na použitie pri výrobe potravinárskych výrobkov a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu,
d)
výrobu potravín priamo alebo ako súčasť polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 l a. na 100 kg hotového výrobku,
e)
priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona,
f)
na vedecké účely, výskumné účely a analytické účely.
(2)
Od dane je oslobodený aj šumivý fermentovaný nápoj vyrobený na daňovom území malým výrobcom fermentovaného nápoja podľa § 64 ods. 1, najviac v množstve 1 000 litrov za hospodársky rok.74) Takto vyrobený šumivý fermentovaný nápoj je určený pre vlastnú spotrebu malého výrobcu fermentovaného nápoja a jeho domácnosť a pre spotrebu jeho blízkymi osobami.6)
§61 Podnik na výrobu vína a medziproduktu
(1)
Podnikom na výrobu vína a medziproduktu na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania víno a medziprodukt vyrába, spracováva, prijíma, skladuje alebo odosiela.
(2)
Výrobou vína je spracovanie muštu na víno alebo vína druhotným kvasením alebo jeho úprava.75) Spracovaním vína a medziproduktu je jeho stáčanie do obalov, v ktorých sa dodáva na konečnú spotrebu.
(3)
Výrobou vína a medziproduktu nie je manipulácia s vínom a medziproduktom v uzavretých obaloch, v ktorých sa dodáva na konečnú spotrebu.
(4)
Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu vína a medziproduktu a chce prevádzkovať podnik na výrobu vína a medziproduktu v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
§62 Sklad vína a medziproduktu
(1)
Skladom vína a medziproduktu na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania víno a medziprodukt prijíma, skladuje, odosiela alebo spracováva.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad vína a medziproduktu v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie skladu vína a medziproduktu v pozastavení dane možno podať len vtedy, ak ročný obrat takého vína a medziproduktu v sklade je najmenej 100 hl a doba skladovania vína a medziproduktu je najmenej 30 dní.
§63 Osobitná úprava pre tiché víno
(1)
Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, alebo osoba, ktorá je prevádzkovateľom skladu vína a medziproduktu, v ktorom sa prijíma, skladuje, odosiela, prípadne spracováva iba tiché víno, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15, len ak chce takéto víno dodávať do iných členských štátov alebo prijímať ho z iných členských štátov v pozastavení dane. Pri podaní žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu sa neuplatnia ustanovenia § 16 a § 62 ods. 3. Pri odňatí povolenia na prevádzkovanie daňového skladu sa nepoužije § 15 ods. 10.
(2)
Osoba, ktorá je prevádzkovateľom podniku na výrobu vína a medziproduktu, v ktorom sa vyrába, spracováva, skladuje, prijíma alebo odosiela iba tiché víno, a v hospodárskych rokoch74) vyrába priemerne menej ako 1 000 hl tichého vína, nemusí podať žiadosť podľa odseku 1. Každé prijatie tichého vína z iného členského štátu je takáto osoba povinná oznámiť miestne príslušnému colnému úradu odoslaním kópie sprievodného dokladu podľa osobitného predpisu.76) V oznámení tiež uvedie svoju priemernú ročnú výrobu tichého vína.
(3)
Ak osoba uvedená v odseku 1 vyrába iba tiché víno kódu kombinovanej nomenklatúry 2204 a vedie evidenciu podľa osobitného predpisu,77) považuje sa takáto evidencia za evidenciu podľa tohto zákona. Ak je to nevyhnutné na účely daňového dozoru a daňovej kontroly, môže colný úrad požadovať aj vedenie evidencie podľa § 34 a 35.
(4)
Pri preprave tichého vína z daňového územia na územie iného členského štátu v pozastavení dane osoba uvedená v odseku 1 postupuje podľa § 18, ak odberateľom (príjemcom) je prevádzkovateľ daňového skladu alebo oprávnený príjemca. Pri preprave tichého vína v pozastavení dane iba na daňovom území sa § 17 ods. 12 nepoužije.
(5)
Ak sa tiché víno uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepraví na daňové územie na podnikateľské účely, na účely tohto zákona sa považuje za uvedené do daňového voľného obehu aj na daňovom území, pričom sa nepoužije § 26 ods. 2 až 6. Ustanovenie § 27 ods. 2 zostáva nedotknuté, colný úrad však v tomto prípade potvrdí iba prevzatie vína odberateľom (príjemcom).
(6)
Ak osoba tiché víno uvedené do daňového voľného obehu na daňovom území dodáva v rámci podnikania do iného členského štátu na podnikateľské účely, postupuje iba podľa ustanovenia § 26 ods. 7.
(7)
Ak je predmetom zásielkového obchodu iba tiché víno, použije sa § 29 okrem odseku 3 písm. c) a odsekov 4, 5 a 9.
§63a Osobitná úprava pre tichý fermentovaný nápoj
Ustanovenia § 63 sa použijú pre tichý fermentovaný nápoj rovnako.
§64 Osobitná úprava oslobodenia od dane pre malého výrobcu fermentovaného nápoja
(1)
Malým výrobcom fermentovaného nápoja sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá vyrába šumivý fermentovaný nápoj na daňovom území najviac v množstve 1 000 litrov za hospodársky rok74) pre vlastnú spotrebu a spotrebu jeho domácnosti alebo pre spotrebu jeho blízkymi osobami.6)
(2)
Na malého výrobcu fermentovaného nápoja sa nevzťahuje povinnosť registrácie alebo evidencie podľa tohto zákona.
(3)
Ak malý výrobca fermentovaného nápoja vyrobí viac ako 1 000 litrov fermentovaného nápoja za hospodársky rok,74) vzniká daňová povinnosť podľa § 10 ods. 2 písm. b), a to z množstva fermentovaného nápoja, ktoré vyrobil nad 1 000 litrov za hospodársky rok.74) Platiteľ dane je povinný pri vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie colnému úradu najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použije § 12 primerane.

ŠTVRTÁ ČASŤ | OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PIVO

§65 Oslobodenie od dane
Pivo je oslobodené od dane, ak je určené na
a)
výrobu octu kódu kombinovanej nomenklatúry 2209,
b)
výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu,47) na výrobu a prípravu výživových doplnkov,48) na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov a na výrobu macerátov a extraktov,
c)
výrobu aróm určených na použitie pri výrobe potravinárskych výrobkov a nápojov s obsahom alkoholu najviac 1,2 % objemu,
d)
výrobu potravín priamo alebo ako súčasť polotovaru, a ak obsah alkoholu nepresiahne 5 l a. na 100 kg hotového výrobku,
e)
priemyselné spracovanie na výrobky, ktoré nie sú predmetom dane podľa tohto zákona,
f)
vedecké účely, výskumné účely a analytické účely.
§66 Malý samostatný pivovar
(1)
Prevádzkovateľom malého samostatného pivovaru je osoba, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:
a)
ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hl,
b)
nie je majetkovo ani personálne prepojená s inou osobou, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo,
c)
nevyrába pivo na základe licencie,78)
d)
výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej osoby, ktorá v rámci podnikania vyrába pivo.
(2)
Ročnou výrobou piva sa na účely tohto zákona rozumie celkové množstvo piva, ktoré bolo v danom kalendárnom roku vyrobené v malom samostatnom pivovare.
(3)
Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný oznámiť colnému úradu najneskôr do 25. januára príslušného kalendárneho roka predpokladanú ročnú výrobu piva v hl a preukázať splnenie podmienok podľa odseku 1, a to v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, ktorým je december predchádzajúceho kalendárneho roka.
(4)
Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru, ktorý začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, je povinný oznámiť colnému úradu v daňovom priznaní za prvý kalendárny mesiac, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladanú ročnú výrobu piva a preukázať splnenie podmienok podľa odseku 1. Predpokladaná ročná výroba piva sa vypočíta ako dvanásťnásobok podielu predpokladanej výroby od jej začatia do konca roku a počtu mesiacov výroby v kalendárnom roku vrátane mesiaca, v ktorom sa začala výroba.
(5)
Prevádzkovateľ malého samostatného pivovaru je povinný colnému úradu oznámiť skutočnosť, a to do 15 dní od jej vzniku, že
a)
skutočné množstvo vyrobeného piva v kalendárnom roku prevýšilo 200 000 hl a uplatniť základnú sadzbu dane na množstvo piva vyrobeného v kalendárnom roku,
b)
nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa odseku 1 písm. b) až d) a uplatniť základnú sadzbu dane na množstvo piva vyrobeného v kalendárnom roku.
(6)
Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Malý samostatný pivovar je povinný najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, podať colnému úradu daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Na daňové priznanie sa použijú ustanovenia § 12 primerane.
(7)
Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 5, je malý samostatný pivovar povinný podať dodatočné daňové priznanie v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 5. V dodatočnom daňovom priznaní vyznačí zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka, a uvedie rozdiel medzi daňou vypočítanou podľa základnej sadzby dane a daňou uvedenou v daňovom priznaní. Z rozdielu dane sa neuplatní sankcia podľa osobitného predpisu.79)
§67 Podnik na výrobu piva
(1)
Podnikom na výrobu piva na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania pivo uvedené v § 4 ods. 6 vyrába, spracúva, skladuje, prijíma alebo odosiela.
(2)
Výrobou piva je aj zmena množstva alebo obsahu mladiny v pive, ak sa tým zmení základ dane.
(3)
V podniku na výrobu piva, ktorý je daňovým skladom, možno pivo v pozastavení dane použiť na výrobu nápojov, ktoré nie sú predmetom dane.
(4)
Osoba, ktorá má v predmete podnikania výrobu piva a chce prevádzkovať podnik na výrobu piva v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
§68 Sklad piva
(1)
Skladom piva na účely tohto zákona je priestorovo ohraničené miesto nachádzajúce sa na daňovom území, v ktorom sa v rámci podnikania pivo prijíma, skladuje, odosiela alebo spracúva.
(2)
Osoba, ktorá chce prevádzkovať sklad piva v pozastavení dane, musí mať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu.
(3)
Sklad piva, v ktorom sa má pivo v pozastavení dane prijímať, skladovať a odosielať, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
prevádzkovateľ skladu piva podniká v distribúcii piva,
b)
minimálny obrat piva je 5 000 hl za rok,
c)
priemerná doba skladovania je najmenej jeden mesiac.

PIATA ČASŤ | DAŇOVÝ DOZOR A DAŇOVÁ KONTROLA

§69
(1)
Colný úrad vykonáva daňový dozor, ktorým je výkon dozoru nad držbou a pohybom alkoholického nápoja, tlačou a nakladaním s kontrolnými známkami, a tiež daňovú kontrolu.80)
(2)
Daňový dozor vykonáva colný úrad, v ktorého pôsobnosti má kontrolovaný subjekt sídlo alebo trvalý pobyt alebo v ktorého pôsobnosti sa nachádza kontrolovaný dopravný prostriedok, dopravný zásobník alebo kontrolovaný alkoholický nápoj.
(3)
Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený
a)
vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s alkoholickým nápojom, ako aj vstupovať do priestorov, o ktorých je známe alebo sa dá predpokladať, že sa v nich nachádza alebo sa môže nachádzať alkoholický nápoj,
b)
zisťovať stav zásob alkoholického nápoja a tovarov, ktoré sú určené alebo môžu byť použité pri výrobe alkoholického nápoja, a nariadiť vykonanie príslušnej inventúry,
c)
kontrolovať výrobné zariadenia, skladovacie zariadenia, prepravné obaly, zásobníky, kontajnery, cisterny a iné obaly, v ktorých sa nachádza alebo sa môže nachádzať alkoholický nápoj alebo tovary z neho vyrobené,
d)
vykonávať kontrolu použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa príslušných ustanovení tohto zákona, zisťovať stav zásob tovarov vyrobených z alkoholického nápoja oslobodeného od dane,
e)
zastavovať vozidlá, ktoré prepravujú alkoholický nápoj alebo o ktorých sa dá predpokladať, že by mohli prepravovať alkoholický nápoj, zisťovať množstvo nimi prepravovaného alkoholického nápoja, kontrolovať prepravné doklady a kontrolu vyznačiť v týchto dokladoch,
f)
bezodplatne odoberať vzorky v prípadoch podľa písmen a) až e) v technologicky odôvodnenom množstve; spôsob odoberania vzoriek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 72 ods. 4,
g)
požadovať predloženie údajov a dokladov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu, predloženie dokladov preukazujúcich tvrdenia kontrolovaného subjektu a všetkých dokladov uvedených v tomto zákone,
h)
porovnávať zistené straty alkoholického nápoja, ktorým je víno pri výrobe, skladovaní a preprave v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú víno oslobodené od dane na účely podľa § 60 ods. 1 písm. a) so stratami v prípustnej výške ustanovenej osobitným predpisom,77)
i)
zisťovať prirodzené úbytky alkoholického nápoja, ktorým je pivo pri výrobe, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov určovať so súhlasom finančného riaditeľstva najviac prípustnú výšku strát piva v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch, ktoré používajú pivo oslobodené od dane na účely podľa § 7 ods. 2 písm. a),
j)
zisťovať výrobné straty, manipulačné straty, dopravné straty a iné prirodzené úbytky alkoholického nápoja, ktorým je lieh pri výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave súvisiace s jeho fyzikálno-chemickými vlastnosťami a na základe dlhodobého sledovania v trvaní najmenej 12 mesiacov určiť výšku strát liehu v daňových skladoch a v užívateľských podnikoch pre jednotlivé druhy strát; podľa zistení podať návrh na úpravu platných noriem strát vydaných podľa osobitného predpisu,15)
k)
zisťovať a preverovať normy spotreby alkoholického nápoja, ktorým je lieh v podnikoch, ktoré používajú lieh oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, a na základe dlhodobého sledovania upraviť normy spotreby liehu,
l)
vyzvať odberateľa kontrolných známok o predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z tlačiarne a nachádzajú sa mimo daňového územia, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.
(4)
Colný úrad je povinný kontrolovať výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu alkoholického nápoja, ktorým je lieh, pričom overuje zhodu výrobného zariadenia, stav a umiestnenie uzáver colného úradu s dokumentáciou predloženou v žiadosti o povolenie na prevádzkovanie daňového skladu a v žiadosti o registráciu prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia. Finančné riaditeľstvo vypracuje jedenkrát ročne správu o poznatkoch získaných z údajov z evidencie vedenej podľa § 34 až 39 a § 56 až 59, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle.
(5)
Colný úrad je pri každej denaturácii alkoholického nápoja, ktorým je lieh, povinný odobrať vzorky z liehu určeného na denaturáciu liehu a z denaturovaného liehu a oprávnený odobrať vzorky z denaturačného prostriedku. Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý denaturuje lieh, je povinný poskytnúť colnému úradu potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly a umožniť colnému úradu bezplatný odber vzoriek.
(6)
Pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly je osoba povinná strpieť výkon oprávnení colného úradu podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Daňová kontrola sa začína spísaním zápisnice o začatí daňovej kontroly. Daňová kontrola u osôb registrovaných podľa tohto zákona a u osôb evidovaných podľa § 9, 63 a § 66 sa vykoná podľa potreby, najmenej však jedenkrát do dňa zániku práva vyrubiť daň.81)
(8)
Colný úrad podľa povahy skutočností zistených pri daňovom dozore vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam27) alebo vykoná daňovú kontrolu.
(9)
Ak colný úrad zistí, že kontrolovaný subjekt pri zdanení alkoholického nápoja alebo pri uplatnení vrátenia dane postupuje v neprospech odberateľa alebo vo svoj neprospech, upozorní na túto skutočnosť kontrolovaný subjekt.
(10)
Daňový dozor môže vykonávať aj finančné riaditeľstvo. V takom prípade sa na finančné riaditeľstvo vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 9 okrem odseku 7.
§70 Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak
a)
nezloží zábezpeku na daň na prepravu alkoholického nápoja v súlade s týmto zákonom,
b)
je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať alkoholický nápoj s daňou,
c)
je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá alkoholický nápoj oslobodený od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 32 ods. 12 až 14 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
d)
vydá alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,
e)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 na účely neuvedené v odbernom poukaze,
f)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 bez vydaného odberného poukazu, ak nejde o porušenie podľa písmena i),
g)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
h)
poruší povinnosti uvedené v § 42 ods. 2,
i)
vyrobí lieh bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, okrem prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a okrem osoby, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 ods. 18,
j)
poruší povinnosti uvedené v § 47 ods. 5,
k)
vyrobí lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia a nie je zaregistrovaná colným úradom podľa § 49 ods. 4,
l)
nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 49 ods. 6,
m)
uvedie nepravdivé údaje v prílohách uvedených v § 49 ods. 10 okrem údajov uvedených v žiadosti o výrobu destilátu,62)
n)
poruší povinnosť uvedenú v § 49 ods. 13,
o)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10, okrem odberateľa kontrolných známok, ak označuje spotrebiteľské balenie podľa § 51 ods. 4, 11 a 12,
p)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
q)
poruší povinnosť uvedenú v § 52 ods. 1 písm. c) alebo v § 53 ods. 13, 15 až 17, alebo neoznámi údaje v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 53 ods. 12,
r)
nepreukáže použitie kontrolných známok podľa tohto zákona (§ 53) okrem kontrolných známok zničených podľa § 53 ods. 19 písm. d),
s)
predá spotrebiteľské balenie bez povolenia na predaj alebo bez oprávnenia na distribúciu podľa § 54,
t)
je držiteľom povolenia alebo osobou oprávnenou na distribúciu a nakúpi spotrebiteľské balenie od inej osoby ako od osoby oprávnenej na distribúciu,
u)
je držiteľom povolenia a nevedie evidenciu podľa § 54 ods. 7 písm. b) alebo je osobou oprávnenou na distribúciu a nevedie evidenciu podľa § 54 ods. 15,
v)
nezaplatí daň v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom a colný úrad použije na úhradu dane zábezpeku na daň alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky,
w)
nepredloží colnému úradu kontrolné známky, ktoré nepoužila v lehote podľa § 53 ods. 16, ak nejde o porušenie podľa písmena r),
x)
sa zistí, že množstvo nenávratne zničených kontrolných známok vložených do technologického zariadenia slúžiaceho na nalepenie kontrolných známok na spotrebiteľské balenie presiahne
1.
0,0102 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov,
2.
0,1 % za kalendárny mesiac, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov,
y)
nepostupovala podľa § 53 ods. 12 a neoznámila údaje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, ak nejde o porušenie podľa písmen aa) až ac),
z)
je tlačiarňou a poruší povinnosti uvedené v § 53 ods. 3 až 5,
aa)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25, a spotrebiteľské balenie nebolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ab)
je odberateľom kontrolných známok, ktorý postupoval podľa § 53 ods. 25 a označil spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN tohto spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12, pričom spotrebiteľské balenie bolo vydané z daňového skladu, prepustené do voľného obehu, predané alebo inak vydané na daňovom území inej osobe,
ac)
je odberateľom kontrolných známok a správca dane zistí v daňovom voľnom obehu predaj, ponúkanie na predaj, skladovanie alebo prepravovanie spotrebiteľského balenia, ktoré označil kontrolnou známkou vyhotovenou v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom81a) vydaným podľa § 51 ods. 10, a údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou označil spotrebiteľské balenie, alebo údaj o čiarovom kóde EAN spotrebiteľského balenia je iný, ako oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12; colný úrad takéto spotrebiteľské balenia zabezpečí,83a)
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného alkoholického nápoja, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň, za správny delikt podľa odseku 1 písm. a),
b)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja predaného oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 3 319 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. b),
c)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 32 ods. 12 až 14 alebo osobe bez povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. c),
d)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, za správny delikt podľa odseku 1 písm. d), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo alebo víno, alebo najmenej však 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
e)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, za správny delikt podľa odseku 1 písm. e), najmenej však 165 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej však 1 659 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
f)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 použitého bez vydaného odberného poukazu, za správny delikt podľa odseku 1 písm. f), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
g)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja, za správny delikt podľa odseku 1 písm. g), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 1 659 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, a takýto alkoholický nápoj zabezpečí,18)
h)
od 2 000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. h) a j),
i)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu vyrobeného bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu, najmenej však 33 193 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. i), a takýto lieh zabezpečí,18)
j)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu vyrobeného nezaregistrovanou osobou v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, najmenej však 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. k), a takýto lieh zabezpečí,18)
k)
do 166 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. l) a m),
l)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. n),
m)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o) a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
n)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 660 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. p), a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
o)
od 332 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. q),
p)
od 1000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r),
q)
od 332 eur do 3 319 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. s) a t),
r)
od 50 eur do 1 660 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. u),
s)
vo výške 20 % z čiastky, ktorá bola použitá zo zábezpeky na daň na úhradu dane, najmenej však 100 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. v),
t)
vo výške 5,40 eura za každú kontrolnú známku, najmenej však 500 eur, za správny delikt podľa odseku 1 písm. w),
u)
4,05 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolnej známky 16 x 150 milimetrov alebo 16 x 210 milimetrov, a 2,23 eura za každú kontrolnú známku, ak je rozmer kontrolných známok 16 x 55 milimetrov alebo 16 x 90 milimetrov, najmenej však 20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. x),
v)
od 550 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. y),
w)
od 10 000 eur do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. z),
x)
20 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. aa),
y)
od 100 eur do 300 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ab),
z)
od 350 eur do 500 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ac),
(3)
Ak bola osobe uložená pokuta za správny delikt podľa odseku 1 písm. s), t) a u) a colný úrad zistí, že nebola vykonaná náprava, podá podnet na miestne príslušný živnostenský úrad na konanie podľa osobitného predpisu.82)
(4)
Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpečí18) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína a piva stane majetkom štátu,18) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína a piva sa primerane použije osobitný predpis.72)
(5)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(6)
Pokutu nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.
(7)
Pokutu podľa odseku 1 písm. z) uloží Colný úrad Banská Bystrica.
§71 Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak
a)
nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, ktorý sa u nej nachádza alebo ktorý sa u nej nachádzal, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s alkoholickým nápojom ako s vlastným,
b)
použije alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) alebo § 8 ods. 2 na iný ako určený účel,
c)
uvedie nepravdivé údaje v žiadosti o výrobu destilátu,62)
d)
poruší povinnosť uvedenú v § 49 ods. 13,
e)
predá, ponúkne na predaj, skladuje alebo prepravuje spotrebiteľské balenie, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 51 ods. 10,
f)
označí spotrebiteľské balenie falzifikátom kontrolnej známky,
g)
vyrobí lieh.
(2)
Colný úrad uloží pokutu
a)
vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného alkoholického nápoja za priestupok podľa odseku 1 písm. a), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 1660 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh, a takýto alkoholický nápoj zabezpečí,18)
b)
za priestupok podľa odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 2 písm. h) alebo § 8 ods. 2 použitého na iný ako určený účel, najmenej však 166 eur,
c)
do 166 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. c),
d)
vo výške dane vypočítanej ako súčin základnej sadzby dane a množstva liehu ponúkaného na predaj alebo inak uvádzaného na trh, najmenej však 332 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. d),
e)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení, ktoré nie je označené v súlade s týmto zákonom, najmenej však 50 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. e), a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
f)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo liehu v spotrebiteľskom balení označenom falzifikátom kontrolnej známky zvýšenú o 100 %, najmenej však 1 660 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. f), a takýto lieh v spotrebiteľskom balení zabezpečí,18)
g)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyrobeného liehu, najmenej však 3 319 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. g), a takýto lieh zabezpečí,18)
(3)
Pri určovaní výšky pokuty prihliadne colný úrad na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.
(4)
Víno a pivo, ktoré colný úrad zabezpečí29) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína a piva stane majetkom štátu,11) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína a piva sa primerane použije osobitný predpis.72)
(5)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) môže colný úrad uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 165 eur.
(6)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.83)

ŠIESTA ČASŤ | SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§72 Spoločné ustanovenia
(1)
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Na správu dane sa použije osobitný predpis,83a) ak sa v § 69, § 71 ods. 6 a odsekoch 6 a 7 neustanovuje inak.
(3)
Na postup colného úradu sa pri zaradení do evidencie podľa § 9, 41, 48 a 52, pri vydávaní povolenia podľa § 29 ods. 7 a § 54 a pri ostatných činnostiach podľa § 63 a 66 vzťahujú ustanovenia o registračnom konaní podľa osobitného predpisu84) primerane.
(4)
Podrobnosti o výkone kontroly množstva vyrobeného alkoholického nápoja, ktorým je lieh, spracovaného liehu, dodávaného liehu a prijímaného liehu, o zisťovaní množstva vyrobeného liehu, zisťovaní zásob liehu, o požiadavkách na usporiadanie výrobných zariadení na výrobu liehu, technologických zariadení na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, podrobnosti o použití kontrolných liehových meradiel, spôsobe zabezpečenia kontrolných liehových meradiel a podrobnosti o spôsobe vedenia evidencie liehu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(5)
Spôsob usporiadania výrobného zariadenia, zabezpečenia výrobného zariadenia, zabezpečenia kontrolného liehového meradla podľa § 45 ods. 1 a odoberania vzoriek liehu môže byť so súhlasom finančného riaditeľstva iný, ako ustanovuje tento zákon a ako ustanoví všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa odseku 4, ak je to odôvodnené prevádzkovými pomermi podniku na výrobu liehu, ak tým nebude zhoršený výkon správy dane a ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia kontroly výroby a obehu liehu.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 16 ods. 12, § 17 ods. 3, § 18 ods. 10, § 19 ods. 18 písm. a) a d), § 22 ods. 10, § 29 ods. 4, § 31 ods. 8, § 34 ods. 5, § 49 ods. 12 a § 56 ods. 4 nemá odkladný účinok.
(8)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,85) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,85) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
§73 Prechodné ustanovenia k úpravám týkajúcim sa alkoholického nápoja, ktorým je lieh
(1)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 10 ods. 9 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 zaniká k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 53 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2014.
(2)
Tlačiareň podľa odseku 1 je povinná
a)
do 31. januára 2015 vykonať za účasti colného úradu inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa osobitného predpisu,21) ak ide o tlačiareň uvedenú v § 10 ods. 9 písm. a) predpisu účinného do 31. decembra 2014 alebo ak ide o tlačiareň uvedenú v § 10 ods. 9 písm. b) predpisu účinného do 31. decembra 2014, je povinná vykonať za účasti správcu dane iného členského štátu, ak to právne predpisy príslušného členského štátu umožňujú, inventarizáciu zásob kontrolných známok podľa obdobného právneho predpisu príslušného členského štátu,
b)
do 15. februára 2015 odovzdať colnému úradu kontrolné známky, ktoré má v zásobe, spolu s inventúrnym súpisom,21) ak ide o tlačiareň uvedenú v § 10 ods. 9 písm. a) predpisu účinného do 31. decembra 2014 alebo ak ide o tlačiareň uvedenú v § 10 ods. 9 písm. b) predpisu účinného do 31. decembra 2014, je povinný odovzdať Colnému úradu Bratislava kontrolné známky, ktoré má v zásobe spolu s obdobným zápisom z inventarizácie zásob kontrolných známok vyhotovených podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.
(3)
Colný úrad alebo Colný úrad Bratislava kontrolné známky odovzdané podľa odseku 2 písm. b) zničí na náklady tlačiarne podľa odseku 1 a o ich zničení vyhotoví úradný záznam27) v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie úradného záznamu27) si ponechá colný úrad alebo Colný úrad Bratislava a druhé vyhotovenie odovzdá tlačiarni podľa odseku 1.
(4)
Registračné odberné číslo pridelené právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 10 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 zaniká k 31. augustu 2015.
(5)
Označovať spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 je možné najneskôr do 31. marca 2015.
(6)
Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 je možné uvádzať do daňového voľného obehu najneskôr do 30. júna 2015.
(7)
Odberateľ kontrolných známok, ktorý odobral kontrolné známky vyhotovené podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014, vykoná s colným úradom zúčtovanie odberu a použitia týchto kontrolných známok do 31. júla 2015. Nepoužité kontrolné známky odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu, ktorý ich zničí na náklady odberateľa kontrolných známok. Zúčtovanie kontrolných známok sa vykoná podľa zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014. Colný úrad o zničení kontrolných známok vyhotoví zápisnicu.
(8)
Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 možno predávať najneskôr do 3031. septembradecembra 2016. Po tomto dátume bude takto označené spotrebiteľské balenie považované za neoznačené.
(9)
Potvrdenie o zaradení do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia podľa § 10 ods. 13 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 zaniká k 31. marcu 2015.
(10)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2013 dovážať spotrebiteľské balenie z územia tretieho štátu, je povinná požiadať o zaradenie do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia na colnom úrade najneskôr do 30. septembra 2013. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, daňové identifikačné číslo žiadateľa a povolenie na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis.20)
(11)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2013 spotrebiteľské balenie uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte prepravovať na daňové územie na podnikateľské účely, je povinná požiadať o zaradenie do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 na colnom úrade najneskôr do 30. septembra 2013. Žiadosť o zaradenie do evidencie musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa.
(12)
Žiadateľ uvedený v odseku 10 alebo odseku 11 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
c)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani, ani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov pred dňom podania žiadosti nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
d)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
e)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich alebo kontrolných orgánov právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
f)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(13)
Žiadateľ uvedený v odseku 10 alebo odseku 11 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(14)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1 preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a splnenie podmienok podľa odseku 12. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 12, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo do evidencie príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.
(15)
Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, alebo ak bola právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná, evidovaná alebo jej bolo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu vydané podľa zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2011, považuje sa toto povolenie, registrácia alebo zaradenie do evidencie alebo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu za vydané podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
(16)
Ak konanie o žiadosti o registráciu, vydanie povolenia, zaradenie do evidencie, vydanie povolenia na predaj alebo vydanie oprávnenia na distribúciu podľa zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2011 nebolo právoplatne ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť a vydá povolenie, zaregistruje, zaradí do evidencie, vydá povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
(17)
Od 1. januára 2012 do 31. marca 2015 sa na označovanie spotrebiteľského balenia použije § 10 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. decembra 2014.
(18)
Ak bol v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2014 dovozca spotrebiteľského balenia zaradený colným úradom do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia podľa § 10 ods. 13 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014, splnenie povinnosti podľa § 54 ods. 9 a splnenie podmienok podľa § 54 ods. 11 sa nevyžaduje. Colný úrad vydá osobe podľa prvej vety oprávnenie na distribúciu a pridelí jej číslo oprávnenia na distribúciu podľa § 54 ods. 13 ku dňu zaradenia do evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia podľa § 10 ods. 13 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014. Dovozca spotrebiteľského balenia, ktorému colný úrad vydal oprávnenie na distribúciu podľa druhej vety a ktorý nespĺňa podmienky podľa § 54 ods. 11, môže na základe takto vydaného oprávnenia na distribúciu predávať len spotrebiteľské balenie, ktoré v tejto súvislosti doviezol z územia tretieho štátu.
(19)
Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 53 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2014 nevzťahuje povinnosť mať dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok podľa § 53 ods. 5 v znení účinnom od 1. októbra 2014.
(20)
Držiteľ povolenia na predaj, ktorý má v držbe spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014, je povinný k 30. júnu 2015 vykonať inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom21) a najneskôr do 15. júla 2015 oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN spotrebiteľského balenia, objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení.
(21)
Držiteľ povolenia na predaj a osoba oprávnená na distribúciu môže predávať spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou podľa § 51 v znení účinnom od 1. októbra 2014 až po vypredaní rovnakého sortimentu spotrebiteľského balenia označeného kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014.
(22)
Konanie o uložení pokuty podľa § 47 a 47a zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 právoplatne neukončené k 31. decembru 2014 colný úrad ukončí a uloží pokutu podľa § 70 a 71 predpisu účinného od 1. októbra 2014, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(23)
Ak odberateľ kontrolných známok nepreukáže použitie a zúčtovanie kontrolných známok podľa odseku 7, colný úrad pri uložení pokuty postupuje podľa § 47 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014.
(24)
Odberateľ kontrolných známok môže o vydanie kontrolných známok podľa § 53 ods. 6 v znení účinnom od 1. októbra 2014 požiadať najskôr od 1. novembra 2014.
(25)
Spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 51 v znení účinnom od 1. októbra 2014 možno predávať alebo inak vydávať od 1. januára 2015.
(26)
Ak odberateľ kontrolných známok oznámil podľa všeobecne záväzného právneho predpisu68) vydaného podľa § 53 ods. 12 nesprávny údaj o identifikačnom čísle kontrolnej známky, ktorou je označené spotrebiteľské balenie, alebo nesprávny údaj o čiarovom kóde EAN tohto spotrebiteľského balenia do 31. októbra 2015 a konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, v konaní sa nepokračuje. Ak bolo konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu.83a) Ak sa konanie o uložení pokuty za oznámenie nesprávnych údajov podľa prvej vety nezačalo do 31. októbra 2015, toto konanie sa nezačne.
(27)
Ak konanie o uložení pokuty podľa § 70 ods. 1 písm. x) v znení účinnom do 31. októbra 2015 nebolo právoplatne ukončené k 31. októbru 2015, ukončí sa podľa predpisu účinného od 1. novembra 2015 a na pokutu sa vzťahuje § 70 v znení účinnom od 1. novembra 2015, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa priaznivejšie.
§74 Prechodné ustanovenia týkajúce sa alkoholického nápoja, ktorým je víno
(1)
Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie alebo ak bola právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná, alebo evidovaná podľa zákona č. 104/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2011, považuje sa toto povolenie, registrácia alebo zaradenie do evidencie za vydané podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
(2)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia alebo o registráciu a zaradenie do evidencie podľa zákona č. 104/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2011 nebolo právoplatne ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť a vydá povolenie alebo zaregistruje a zaradí do evidencie podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
§75 Prechodné ustanovenia pre pivo
(1)
Ak bolo právnickej osobe alebo fyzickej osobe vydané povolenie alebo ak bola právnická osoba alebo fyzická osoba registrovaná, alebo evidovaná podľa zákona č. 107/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2011, považuje sa toto povolenie, registrácia alebo zaradenie do evidencie za vydané podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
(2)
Ak konanie o žiadosti o registráciu a vydanie povolenia alebo o registráciu a zaradenie do evidencie podľa zákona č. 107/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2011 nebolo právoplatne ukončené, colný úrad posúdi túto žiadosť a vydá povolenie alebo zaregistruje a zaradí do evidencie podľa predpisu účinného od 1. januára 2012.
§76 Prechodné ustanovenia k úpravám týkajúcich sa alkoholických nápojov, ktorými sú lieh, víno a pivo
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má zloženú zábezpeku na daň podľa § 18 zákona č. 104/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012, § 24 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012 alebo § 19 zákona č. 107/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012, je povinný do 31. augusta 2012 zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu za obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, pričom do výšky zábezpeky na daň sa započíta aj daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja, ktoré uviedol do daňového voľného obehu na účely oslobodené od dane. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je podnik na výrobu vína a medziproduktu alebo sklad vína a medziproduktu, ak tento prevádzkovateľ daňového skladu vyrába, spracováva, prijíma, skladuje alebo odosiela výlučne tiché víno.
(2)
Ak colný úrad upustil od zábezpeky na daň prevádzkovateľovi daňového skladu, podniku na výrobu vína podľa § 18 zákona č. 104/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012, prevádzkovateľovi daňového skladu, podniku na výrobu liehu, podľa § 24 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012 alebo prevádzkovateľovi daňového skladu, podniku na výrobu piva, podľa § 19 zákona č. 107/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012, ktorý chce, aby mu bolo povolené upustenie od zábezpeky podľa § 16 účinného od 1. septembra 2012, je povinný požiadať colný úrad najneskôr do 30. júna 2012 o
a)
úplné upustenie od zábezpeky, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky,
b)
čiastočné upustenie od zábezpeky vo výške 50 %, ak je prevádzkovateľ daňového skladu daňovo spoľahlivý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o upustenie od zábezpeky.
(3)
Colný úrad žiadosť podľa odseku 2 posúdi, a ak je prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, ktorým je podnik na výrobu alkoholického nápoja, daňovo spoľahlivý, colný úrad rozhodne o úplnom alebo čiastočnom upustení od zábezpeky a určí lehotu platnosti tohto rozhodnutia, a to najviac na dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o upustení od zábezpeky.
(4)
Na účely tohto zákona sa za daňovo spoľahlivého do 31. augusta 2012 považuje prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
a)
vykazuje v súvahe z riadnej účtovnej závierky kladný rozdiel medzi majetkom a záväzkami21) vo výške najmenej dvojnásobku priemernej mesačnej daňovej povinnosti za obdobie 12 mesiacov, za ktoré sa zostavuje riadna účtovná závierka,21) a to počas
1.
dvoch predchádzajúcich po sebe nasledujúcich účtovných období pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedného účtovného obdobia pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
b)
dodržuje podmienky podľa § 15 ods. 4, a ktorý
c)
sa nedopustil správneho deliktu podľa § 70 ods. 1 písm. g), h), o), p), r) a w), a to
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce
1.
dve účtovné obdobia pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
jedno účtovné obdobie pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky,
b)
potvrdenie preukazujúce dodržiavanie podmienky podľa odseku 4 písm. b),
1.
najmenej 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky.
(6)
Prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, podnik na výrobu alkoholického nápoja, je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti.
(7)
Ak konanie o žiadosti o upustenie od zábezpeky predloženej podľa § 18 zákona č. 104/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012, § 24 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012 alebo § 19 zákona č. 107/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012 nebolo právoplatne ukončené do 31. augusta 2012, colný úrad žiadosť posúdi, ako keby bola predložená po 31. auguste 2012.
(8)
Ak konanie o žiadosti predloženej podľa odseku 2 nebolo do 31. augusta 2012 právoplatne ukončené, prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2 je povinný zložiť zábezpeku na daň podľa § 16 predpisu účinného od 1. septembra 2012 najneskôr do 15. septembra 2012.
(9)
Ak prevádzkovateľ daňového skladu podľa odseku 2, ktorému colný úrad čiastočne alebo úplne upustil od zábezpeky podľa § 18 zákona č. 104/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012, § 24 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012 alebo § 19 zákona č. 107/2004 Z. z. účinného do 31. augusta 2012, nepožiada colný úrad o upustenie od zábezpeky podľa odseku 2, je povinný zložiť zábezpeku na daň podľa § 16 predpisu účinného od 1. septembra 2012 najneskôr do 15. septembra 2012.
(10)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené k 31. decembru 2011 sa ukončí podľa § 70 a 71 predpisu účinného od 1. januára 2012, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(11)
Od 1. januára 2012 do 31. augusta 2012 sa na zábezpeku na daň použije § 18 zákona č. 104/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. augusta 2012, § 24 zákona č. 105/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. augusta 2012 a § 19 zákona č. 107/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. augusta 2012.
(12)
Od 1. januára 2012 do 31. augusta 2012 sa na pokuty použije § 40 ods. 1 písm. e) a § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 104/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. augusta 2012, § 47 ods. 1 písm. p) a § 47 ods. 2 písm. o) zákona č. 105/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. augusta 2012 a § 40 ods. 1 písm. e) a § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 107/2004 Z. z. v znení účinnom do 31. augusta 2012.
(13)
Ustanovenia § 15 ods. 2 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2012 a § 16 ods. 15 písm. a) v znení účinnom od 1. septembra 2012 sa od 1. januára 2013 neuplatňujú.
§76a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)
Osoba, ktorá v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 podala colnému úradu daňové priznanie a preukázateľne zaplatila daň z tichého fermentovaného nápoja, môže požiadať colný úrad o vrátenie dane.
(2)
Ak osobe v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 vznikla daňová povinnosť podľa § 10 z tichého fermentovaného nápoja alebo má k 1. marcu 2012 jeho zásoby a táto osoba v lehote do 29. februára 2012
a)
nepodala daňové priznanie, postupuje pri zdanení tichého fermentovaného nápoja podľa § 6 ods. 4 písm. d) a § 12 ods. 7 zákona účinného od 1. marca 2012; sankcia podľa osobitného predpisu83a) sa neuloží,
b)
podala daňové priznanie a daň nezaplatila, postupuje pri zdanení tichého fermentovaného nápoja podľa § 6 ods. 4 písm. d) zákona účinného od 1. marca 2012; sankcia podľa osobitného predpisu83a) sa neuloží.
(3)
Ak osobe, ktorej vzniká daňová povinnosť z tichého fermentovaného nápoja, ktorá v období od 1. januára 2012 do 29. februára 2012 nepodala daňové priznanie alebo podala daňové priznanie a daň nezaplatila a konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu83a)
a)
nebolo právoplatne skončené k 29. februáru 2012, v konaní sa nepokračuje,
b)
bolo právoplatne skončené k 29. februáru 2012, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane na žiadosť pokutu vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu,83b)
c)
nebolo právoplatne začaté, toto konanie sa nezačne.
(4)
Osoba, ktorá v období od 1. januára 2012 do 25. marca 2012 podala colnému úradu daňové priznanie za zdaňovacie obdobie január a február 2012 a preukázateľne zaplatila daň zo šumivého fermentovaného nápoja, môže požiadať colný úrad o vrátenie rozdielu dane, a to vo výške pripadajúcej na rozdiel medzi daňou vypočítanou na základe sadzby dane podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona účinného do 29. februára 2012 a daňou vypočítanou na základe sadzby dane podľa § 6 ods. 4 písm. e) zákona účinného od 1. marca 2012.
§76b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení účinnom do 31. decembra 2013, sa považuje za prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je sklad liehu podľa § 46 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie povolenia na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení účinnom do 31. decembra 2013 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi túto žiadosť podľa § 46 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(3)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 15 ods. 1, § 19 ods. 2, § 20 ods. 2, § 32 ods. 3, § 49 ods. 1 alebo § 63 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie ukončí podľa znenia účinného do 31. decembra 2013.
§77 Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 1 až 17, § 19 až 39, § 40 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), § 40 ods. 2 písm. a) až d), f) a g), § 40 ods. 3, § 40a až 44 a prílohy č. 1 a 2 zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 629/2004 Z. z., zákona č. 217/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 472/2009 Z. z.,
2.
čl. I § 1 až 9, § 11 až 23, § 25 až 46, § 47 ods. 1 písm. a), f) až o), r) až v), § 47 ods. 2 písm. a), f) až n), p) až t), § 47a ods. 1 písm. c) až g), § 47a ods. 2 písm. c) až g), § 48 až 52c a prílohy č. 1 a 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 278/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 52/2009 Z. z., zákona č. 474/2009 Z. z. a zákona č. 256/2011 Z. z.,
3.
§ 1 až 18, § 20 až 39, § 40 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), § 40 ods. 2 písm. a) až d), f) a g), § 40a až 44 a prílohy č. 1 a 2 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 630/2004 Z. z., zákona č. 218/2006 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 475/2009 Z. z.,
4.
zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 629/2004 Z. z., zákona č. 217/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 472/2009 Z. z.,
5.
čl. I § 24, § 47 ods. 1 písm. p) a § 47 ods. 2 písm. o) zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 632/2004 Z. z. a zákona č. 278/2006 Z. z.,
6.
zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 630/2004 Z. z., zákona č. 218/2006 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 475/2009 Z. z.,
7.
čl. I zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 632/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 278/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 279/2008 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 52/2009 Z. z., zákona č. 474/2009 Z. z. a zákona č. 256/2011,
8.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z., vyhlášky č. 414/2005 Z. z., vyhlášky č. 486/2008 Z. z. a vyhlášky č. 404/2009 Z. z.,
9.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu v znení vyhlášky č. 228/2007 Z. z.,
10.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 613/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva,
11.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 614/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z vína,
12.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 616/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu.
§77a
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 536/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o dohľade nad tlačou kontrolných známok.
§78
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem § 16 a štvrtého až šiesteho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012, a § 51, 52, 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014, a siedmeho bodu v § 77, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 530/2011 Z. z.
Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti
Zahraničný zástupca (meno a priezvisko)


Vysielajúci štátAdresa sídla (bydliska)
Postavenie zahraničného zástupcu
diplomatická misia, konzulárny úrad,
medzinárodná organizácia
vedúci misie, konzulárneho úradu,
medzinárodnej organizácie
diplomatický zástupca
konzulárny úradník
člen administratívneho a technického personálu
konzulárny zamestnanec
úradník medzinárodnej organizácie


(Vyznačí sa X)
Číslo telefónu


Číslo faxu
Podpis zahraničného zástupcu Podpis vedúceho misie, odtlačok pečiatky


Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „MZV SR“)
Dĺžka pobytu zahraničného zástupcu:


Splnenie podmienky vzájomnosti:


Ukončenie pobytu na území Slovenskej republiky:


Iná zmena MZV SR:
Dátum: Podpis: Odtlačok
pečiatky MZV SR:
Príloha č. 2 k zákonu č. 530/2011 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), v znení Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005).
2.
Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 316, 31. 10. 1992).
3.
Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17. 10. 2006).
4.
Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007).
5.
Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14. 1. 2009) v znení smernice Rady 2010/12/EÚ zo 16. februára 2010 (Ú. v. EÚ L 50, 27. 2. 2010).
6.
Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013, ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte (Ú. v. EÚ L 353, 28. 12. 2013).
1)
Čl. 52 Zmluvy o Európskej únii.
Čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
1a)
Čl. 349 a čl. 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
2)
Čl. 355 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3)
Čl. 84 bod 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10.1992) v platnom znení.
4)
Čl. 79 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
7)
§ 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
8)
§ 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
STN 560186-5 Metódy skúšania piva. Stanovenie alkoholu.
13)
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.
14)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 9 ods. 7 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 105/2004 Z. z.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometrických tabuľkách (oznámenie č. 59/2004 Z. z.).
17)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad § 135, 456, 462 Občianskeho zákonníka, § 64 až 66, 68, 69, 75, 77, 83 a 84a zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 59, 60, 83, 83b Trestného zákona, § 40 až 43 zákona č. 563/2009 Z. z.
19)
Napríklad oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl v znení ďalších dodatkových protokolov.
20)
Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008) v platnom znení.
21)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28)
§ 68 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
28a)
§ 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.
29)
§ 40 a 50 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
30)
§ 2 ods. 3 písm. i) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov.
32)
Zákon č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 8a zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
§ 313 až 322 Obchodného zákonníka.
§ 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. EÚ L 162, 1. 7. 2003).
37)
Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009).
38)
§ 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39)
Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv.1; Ú. v. ES L 8, 11. 1. 1996).
40)
Čl. 161 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
41)
Čl. 4 bod 4c nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
42)
Čl. 4 bod 4d nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
43)
Čl. 66 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
44)
Nariadenie Komisie (EHS) č. 3649/92 zo 17. decembra 1992 o zjednodušenom sprievodnom doklade na prepravu tovaru vo vnútri spoločenstva podliehajúcom spotrebnej dani, ktorý bol uvoľnený do obehu v odosielajúcom členskom štáte (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv.1; Ú. v. ES L 369, 18. 12. 1992).
45)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
45a)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
46)
Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004).
47)
Zákon č. 362 /2011 Z. z.
48)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon č. 362 /2011 Z. z.
Zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
50)
Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 02. 2008) v platnom znení.
51)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).
52)
Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93 z 22. novembra 1993 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 9/zv. 1; Ú. v. ES L 288, 23. 11. 1993) v platnom znení.
54)
Príloha č. 72 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. v znení vyhlášky č. 171/2008 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2010 Z. z.
Zákon č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55)
§ 2 ods. 3 písm. k) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
57)
§ 2 ods. 3 písm. h) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.
60a)
Časť I prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 162/2013 z 21. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 49, 22. 2. 2013).
61)
Napríklad čl. 4 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
64)
Napríklad § 21 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z., vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.).
66)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
66a)
Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ) (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).
66b)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
67)
Rozhodnutie 2012/21/EÚ.
68)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach.
70)
§ 33 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
71)
§ 57 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
71a)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
73)
§ 2 ods. 2 písm. p) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
Čl. 3 písm. ca) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
75)
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona 198/2010 Z. z.
76)
Hlava III kapitola II nariadenia Komisie č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009) v platnom znení.
77)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
78)
Napríklad § 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., § 269 ods. 2 a § 508 Obchodného zákonníka.
79)
§ 156 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
80)
§ 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
81a)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu.
82)
§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
83)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
83a)
Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
85)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.