Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ovydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín 2024

Znenie účinné: od 23.11.2002
Časové verzie:
634/2002 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 23.11.2002
634
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 28. októbra 2002 č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín.
Výnosom sa ustanovujú požiadavky na označovanie potravín uvádzaných do obehu pre spotrebiteľov, reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2002.
Výnos je uverejnený v čiastke 22/2002 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 37/2002 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.