Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 2023

362/2013 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015
362
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 246/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 a 9, § 15 ods. 1, § 19 ods. 1, 12 a 13, § 20 ods. 1, § 26 ods. 2 písm. a), § 29 ods. 3 písm. a) a b) a ods. 10, § 31 ods. 5, § 32 ods. 3, 8 a 17, § 41 ods. 1, § 49 ods. 1, § 50 ods. 1 a 3, § 51 ods. 11, § 52 ods. 1 písm. a) a ods. 2, § 54 ods. 3, 9 a § 63 ods. 1 sa vypúšťa slovo „písomne“.
2.
V § 9 ods. 4 písm. d), § 15 ods. 4 písm. d), § 19 ods. 4 písm. d), § 20 ods. 4 písm. d), § 49 ods. 3 písm. b), § 52 ods. 3 písm. c) a § 73 ods. 12 písm. c) sa slová „daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „voči colnému úradu nedoplatky na dani“ a slová „daňové nedoplatky“ sa nahrádzajú slovami „nedoplatky na dani“.
3.
V § 9 ods. 10 prvej vete sa prvé slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a) oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a odseku 2 písm. b) a d)“.
4.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Platiteľ dane, ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 5 eur, okrem platiteľa dane podľa odseku 2, nie je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť daň; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa odseku 4.“.
5.
V § 13 ods. 7 sa slová „ktorého zdanenie“ nahrádzajú slovami „ak platba dane z tohto alkoholického nápoja bola vykonaná podľa osobitného predpisu28a) alebo započítaná s vrátením dane a jeho zdanenie“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 55 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.“.
6.
V § 15 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov podľa osobitného predpisu84)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
7.
V § 15 ods. 2 sa vypúšťajú písmená e) a g).
Doterajšie písmená f), h) a i) sa označujú ako písmená e) až g).
8.
V § 15 ods. 5 úvodnej vete sa slovo „i)“ nahrádza slovom „g)“.
9.
V § 15 ods. 7 sa slová „písm. b) až d) a f)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e)“.
10.
V § 15 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto vety: „Colný úrad zmení vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa denaturuje lieh, ak prevádzkovateľ daňového skladu nevykonáva denaturáciu liehu podľa tohto zákona alebo zariadenie podľa § 47 ods. 4 už nie je vhodné na denaturáciu; ustanovenie odseku 6 tým nie je dotknuté. Ak prevádzkovateľ daňového skladu porušuje povinnosti podľa predchádzajúcej vety a bolo mu vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, v ktorom sa lieh iba denaturuje, colný úrad toto povolenie odníme.“.
11.
V § 16 ods. 14 písmeno b) znie:
„b)
dodržuje podmienky podľa § 15 ods. 4 najmenej
1.
24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o úplné upustenie od zábezpeky,
2.
12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o čiastočné upustenie od zábezpeky, a ktorý“.
12.
V § 16 ods. 14 písm. c) úvodnej vete sa slovo „w)“ nahrádza slovom „v)“.
13.
V § 16 odsek 15 znie:
„(15)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 11 je potvrdenie preukazujúce dodržiavanie podmienok podľa § 15 ods. 4 písm. e) až h).“.
14.
V § 17 ods. 13, § 18 ods. 11 a § 49 ods. 16 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
15.
V § 19 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov podľa osobitného predpisu84)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
16.
V § 19 ods. 9, § 26 ods. 4 a § 29 ods. 5 sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. v)“.
17.
V § 19 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne alebo v elektronickej forme“.
18.
V § 20 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov podľa osobitného predpisu84)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
19.
V § 26 ods. 8 sa vypúšťa slovo „písomné“.
20.
V § 32 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak osoba už požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,45a) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu45a) a tohto zákona okrem minerálnych olejov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 33 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
22.
V § 39 ods. 1 písm. b) sa za slovo „skladov“ vkladá čiarka a slová „s povolením na denaturáciu liehu“ sa nahrádzajú slovami „ktoré denaturujú lieh“.
23.
V § 46 ods. 4 posledná veta znie: „Ak chce osoba v sklade liehu podľa odseku 1 denaturovať lieh, musí v žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu uviesť obchodný názov a množstvo denaturačného prostriedku, ktorý bude používať, obchodný názov denaturovaného liehu a predpokladané množstvo jeho ročnej výroby.“.
24.
V § 46 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
je vybavený zariadením podľa § 47 ods. 4, a to ak sa v sklade bude lieh denaturovať.“.
25.
V § 47 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na denaturáciu všeobecne denaturovaného liehu možno použiť aj denaturačný prostriedok, ktorý možno podľa osobitného predpisu60a) používať na tento účel vo všetkých členských štátoch.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
Časť I prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 162/2013 z 21. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 49, 22. 2. 2013).“.
26.
V § 47 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ktorého prevádzkovateľovi bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu podľa § 48,“.
27.
V § 47 ods. 6 druhej vete sa vypúšťajú slová „a povolenie na denaturáciu liehu podľa § 48“.
28.
§ 48 sa vypúšťa.
29.
V § 49 ods. 1 druhá veta znie: „Žiadosť musí obsahovať údaje podľa osobitného predpisu.84)“.
30.
V § 51 ods. 5 prvej vete sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
31.
V § 51 odsek 10 znie:
„(10)
Náležitosti, údaje, grafické prvky a vyhotovenie kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia, jej rozmery a cenu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
32.
V § 51 ods. 11 sa vypúšťa slovo „písomného“.
33.
V § 52 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „daňovom území“ vkladajú slová „okrem prevádzkovateľa daňového skladu“ a v písmene b) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. v)“.
34.
V § 52 ods. 6 sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) prvého bodu alebo odseku 2 oznámiť colnému úradu do 30 dní odo dňa jej vzniku a zmenu údajov podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. b) a c)“.
35.
V § 53 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Kontrolné známky je oprávnená tlačiť tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica, štátny podnik.66) Tlač kontrolných známok v Mincovni Kremnica, štátny podnik je vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej s ministerstvom. Tlač kontrolných známok vykonávaná na základe zmluvy o tlači kontrolných známok uzatvorenej medzi ministerstvom a tlačiarňou je službou vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.66a) Zmluva o tlači kontrolných známok musí obsahovať podmienky a náležitosti ustanovené osobitným predpisom,67) a to najmä obsah a trvanie záväzkov služby vo verejnom záujme, spôsob výpočtu výšky náhrady za službu vo verejnom záujme, kontrolu a prehodnocovanie výšky poskytnutej náhrady za službu vo verejnom záujme a opatrenia na predchádzanie vzniku nadmernej náhrady za službu vo verejnom záujme a na jej vrátenie. Zmluvu o tlači kontrolných známok zverejňuje ministerstvo v Centrálnom registri zmlúv.66b)
(2)
Cena kontrolných známok zohľadňuje výšku náhrad tlačiarne podľa osobitného predpisu.67) Cenu kontrolných známok, ktorú určila komisia zriadená ministerstvom, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo podľa § 51 ods. 10. Komisia určuje cenu kontrolných známok na základe súhlasu väčšiny členov komisie. Komisia má päť členov, ktorými sú dvaja zástupcovia reprezentatívnych združení podnikateľov, ktorých členovia uvádzajú lieh do daňového voľného obehu a sú odberateľmi kontrolných známok, jeden zamestnanec finančného riaditeľstva, jeden zamestnanec tlačiarne a jeden zamestnanec ministerstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66, 66a, 66b a 67 znejú:
„66)
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
66a)
Čl. 106 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ) (Ú. v. EÚ L 7, 11. 1. 2012).
66b)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
67)
Rozhodnutie 2012/21/EÚ.“.
36.
Poznámky pod čiarou k odkazom 68 a 69 sa vypúšťajú.
37.
V § 53 sa vypúšťajú odseky 3 až 9 a 26.
Doterajšie odseky 10 až 25 sa označujú ako odseky 3 až 18 a odsek 27 sa označuje ako odsek 19.
38.
V § 53 odsek 3 znie:
„(3)
Finančné riaditeľstvo vykonáva daňový dozor nad nakladaním s kontrolnými známkami a ich likvidáciou v tlačiarni. Finančné riaditeľstvo je povinné zabezpečiť prítomnosť zamestnanca finančného riaditeľstva v tlačiarni pri nakladaní s kontrolnými známkami. Tlačiareň je povinná poskytnúť zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni nevyhnutnú súčinnosť a primerané podmienky na výkon daňového dozoru. Ministerstvo uzatvorí zmluvu s finančným riaditeľstvom o predaji kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok. Finančné riaditeľstvo zabezpečuje predaj kontrolných známok odberateľovi kontrolných známok v tlačiarni. Odoberať kontrolné známky môže odberateľ kontrolných známok iba v tlačiarni od zamestnanca finančného riaditeľstva.“.
39.
V § 53 ods. 5 piatej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a zodpovedá za bezchybnú tlač kontrolných známok“, v poslednej vete sa vypúšťajú slová „pri technických problémoch tlačiareň“ a za slovo „zásobu“ sa vkladajú slová „vytlačených tlačových listov“.
40.
V § 53 odsek 6 znie:
„(6)
Odberateľ kontrolných známok je povinný požiadať colný úrad o vydanie kontrolných známok elektronicky, a to na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle; žiadosť musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom,38) ak sa odberateľ kontrolných známok s colným úradom nedohodnú inak. Počet objednávaných kusov kontrolných známok nesmie byť nižší ako 500 kusov alebo ich násobok; identifikačné čísla na odoberaných kontrolných známkach sú postupne radené. Tlačiareň balí kontrolné známky do balíkov obsahujúcich 500 kusov kontrolných známok (ďalej len „balík“). Na každom balíku je tlačiareň povinná uviesť označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok nachádzajúcich sa v balíku. Ak tlačiareň balí balíky do skupinového obalu alebo prepravného obalu, na každom skupinovom obale alebo prepravnom obale uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v každom balíku nachádzajúcom sa v skupinovom obale alebo prepravnom obale. Colný úrad môže na žiadosť odberateľa kontrolných známok v odôvodnených prípadoch povoliť vydanie iného množstva kontrolných známok, ako je množstvo ustanovené v druhej vete. Ak je odberateľom kontrolných známok príjemca (odberateľ) liehu podľa § 26 ods. 1, v žiadosti o vydanie kontrolných známok uvedie počet objednaných kusov kontrolných známok najviac vo výške zábezpeky na daň zloženej podľa § 26 ods. 2 písm. b), a ak je odberateľom kontrolných známok dovozca spotrebiteľského balenia, najviac vo výške zábezpeky na daň zloženej podľa § 52 ods. 1 písm. b). Colný úrad bezodkladne elektronicky potvrdí odberateľovi kontrolných známok prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok a žiadosť o vydanie kontrolných známok zašle zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni. Colný úrad najneskôr do troch pracovných dní po dni, keď potvrdil prijatie žiadosti o vydanie kontrolných známok, elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok počet kontrolných známok, ktoré môže odobrať, cenu kontrolných známok, a to vo výške pripadajúcej na kontrolné známky, ktoré môže odobrať a číslo účtu finančného riaditeľstva, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce tejto cene.“.
41.
V § 53 odseky 7 až 9 znejú:
„(7)
Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia kontrolných známok odberateľom kontrolných známok, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich po dni potvrdenia prijatia žiadosti o vydanie kontrolných známok colným úradom; termín prevzatia kontrolných známok finančné riaditeľstvo elektronicky oznámi odberateľovi kontrolných známok. Odberateľ kontrolných známok môže na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni splnomocniť na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom aj inú osobu. Finančné riaditeľstvo poskytne tlačiarni údaje o počte odoberaných kontrolných známok. Tlačiareň zodpovedá za správnosť vyhotovenia kontrolných známok podľa tohto zákona a všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného podľa § 51 ods. 10, úplnosť balíku kontrolných známok, správnosť identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na balíku kontrolných známok, vrátane identifikačných čísel kontrolných známok uvedených na každom skupinovom obale alebo prepravnom obale, ak sú kontrolné známky balené do týchto obalov, a hmotnú zodpovednosť za kontrolné známky až do ich odovzdania odberateľovi kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vydá kontrolné známky odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni, spolu s dokladom vyhotoveným finančným riaditeľstvom, najviac v množstve pripadajúcom na cenu kontrolných známok, ktorú odberateľ kontrolných známok zaplatil na účet finančného riaditeľstva. Po vydaní kontrolných známok zodpovedá za kontrolné známky odberateľ kontrolných známok.
(8)
Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok protokol o prevzatí v dvoch vyhotoveniach, v ktorom uvedie počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok alebo osobe, ktorú odberateľ kontrolných známok splnomocnil na prevzatie kontrolných známok v tlačiarni. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni súčasne elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok počet skutočne prevzatých kontrolných známok odberateľom kontrolných známok a ich identifikačné čísla.
(9)
Pri reklamácii kontrolných známok sa postupuje podľa § 411 až 441 Obchodného zákonníka. Odberateľ kontrolných známok, najneskôr tri pracovné dni pred predložením reklamovaných kontrolných známok zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni, oznámi zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni počet a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni vyhotoví o prevzatí kontrolných známok určených na reklamáciu protokol o reklamácii kontrolných známok v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, počet reklamovaných kontrolných známok a identifikačné čísla reklamovaných kontrolných známok. Jedno vyhotovenie si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi kontrolných známok a tretie vyhotovenie odovzdá tlačiarni. Kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zničí tlačiareň na jej náklady pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva v tlačiarni. Za kontrolné známky, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala, zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni bezodplatne dodá odberateľovi kontrolných známok kontrolné známky v takom množstve, ktoré zodpovedá reklamovanému množstvu kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala. Za reklamované kontrolné známky nie je možné uplatniť peňažnú náhradu ani prípadnú náhradu vzniknutej škody. Zamestnanec finančného riaditeľstva v tlačiarni elektronicky oznámi miestne príslušnému colnému úradu odberateľa kontrolných známok identifikačné čísla kontrolných známok, ktorých reklamáciu tlačiareň uznala.“.
42.
V § 53 ods. 11 úvodnej vete sa za slovo „môže“ vkladajú slová „v odôvodnených prípadoch“, vypúšťa sa slovo „najmä“ a odsek 11 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
na základe priemerného množstva spotrebiteľských balení označených kontrolnou známkou rovnakého rozmeru, ktoré odberateľ kontrolných známok uviedol do daňového voľného obehu za obdobie šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie kontrolných známok, pričom prihliada na celkové množstvo odobraných kontrolných známok rovnakého rozmeru za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak colný úrad nemôže posúdiť okolnosti podľa písmen a) až c), na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.“.
43.
V § 53 odsek 12 znie:
„(12)
Odberateľ kontrolných známok je v súvislosti s označovaním spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou povinný oznamovať finančnému riaditeľstvu údaje ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Z týchto údajov finančné riaditeľstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje nevyhnutne potrebné na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia. Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
štruktúru a spôsob označenia, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach kontrolných známok v balíku, v skupinovom obale alebo v prepravnom obale, ak sú balíky balené v skupinovom obale alebo v prepravnom obale podľa odseku 6,
b)
rozsah údajov, ktoré oznamuje odberateľ kontrolných známok podľa prvej vety, o identifikačných číslach použitých kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia a o spotrebiteľských baleniach označených kontrolnou známkou,
c)
rozsah údajov nevyhnutne potrebných na overenie správnosti označenia spotrebiteľského balenia kontrolnou známkou zverejňovaných finančným riaditeľstvom podľa druhej vety,
d)
lehoty na oznamovanie údajov oznamovaných odberateľom kontrolných známok podľa prvej vety,
e)
lehotu, v ktorej má finančné riaditeľstvo zverejňovať údaje oznamované odberateľom kontrolných známok podľa druhej vety.“.
44.
V § 53 ods. 15 sa slová „odseku 21“ nahrádzajú slovami „odseku 14“ a vypúšťa sa posledná veta.
45.
V § 53 ods. 16 prvej vete sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a v druhej vete sa slová „odseku 21“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
46.
V § 53 ods. 17 poslednej vete sa za slovo „a“ vkladajú slová „použije alebo“.
47.
V § 53 ods. 18 sa slová „Colný úrad“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“.
48.
V § 53 ods. 19 písm. b) sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 9“, v písmene c) sa slová „odsekov 21 až 24“ nahrádzajú slovami „odsekov 14 až 17“.
49.
§ 53 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
„(20)
Odberateľ kontrolných známok je povinný viesť evidenciu kontrolných známok, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob nenalepených kontrolných známok na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
počet odobratých kontrolných známok z tlačiarne,
c)
počet kontrolných známok nalepených na spotrebiteľské balenie,
d)
počet poškodených kontrolných známok a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú poškodené kontrolné známky,
e)
počet zničených kontrolných známok a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú zničené kontrolné známky,
f)
počet reklamovaných kontrolných známok odovzdaných zamestnancovi finančného riaditeľstva v tlačiarni a ich identifikačné čísla, ak nie je možné identifikovať identifikačné číslo, uvedie označenie, ktoré obsahuje informáciu o identifikačných číslach nachádzajúcich sa v balíku, z ktorého sú reklamované kontrolné známky,
g)
počet kontrolných známok, ktoré boli dodané odberateľovi kontrolných známok v rámci reklamácie,
h)
konečný stav nenalepených kontrolných známok na konci kalendárneho mesiaca.
(21)
Odberateľ kontrolných známok je povinný oznámiť údaje podľa odseku 20 písm. d) až f) za kalendárny mesiac colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú, postupom určeným finančným riaditeľstvom a zverejneným na webovom sídle finančného riaditeľstva.“.
50.
V § 54 ods. 7 písm. d) sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku“.
51.
V § 54 odsek 10 znie:
„(10)
Prílohou k žiadosti o vydanie oprávnenia na distribúciu je výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.“.
52.
V § 54 ods. 11 písm. i) sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 21“.
53.
V § 54 ods. 14 písm. a) sa za slová „odseku 3“ vkladajú slová „colnému úradu do 30 dní odo dňa ich vzniku“ a vypúšťajú sa slová „a odseku 10 písm. b)“.
54.
V § 54 ods. 15 úvodnej vete sa za slovo „balenia“ vkladajú slová „alebo podľa dokladu o vyskladnení spotrebiteľského balenia do daňového voľného obehu, ak ide o osobu uvedenú v odseku 13“.
55.
V § 54 ods. 17 poslednej vete sa za slovo „oznámiť“ vkladá slovo „elektronicky“.
56.
V § 54 ods. 18 druhá veta znie: „Ak spotrebiteľské balenie nemá pridelený čiarový kód EAN alebo ak čiarový kód EAN neobsahuje požadované údaje podľa prvej vety, je osoba oprávnená na distribúciu povinná ho zabezpečiť.“.
57.
V § 54 ods. 20 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „na obchodnú živnosť“.
58.
V § 54 ods. 21 sa písmeno b) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
má odňaté povolenie podľa § 15 alebo § 19 alebo toto povolenie zaniklo,
6.
je vyradená z evidencie dovozcov spotrebiteľského balenia alebo príjemcov (odberateľov) liehu podľa § 26 ods. 1.“.
59.
V § 54 odsek 22 znie:
„(22)
Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, môže predať spotrebiteľské balenie len so súhlasom colného úradu; ustanovenia § 70 ods. 1 písm. s) a t) sa nepoužijú. Osoba, ktorej zaniklo povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, alebo ktorej colný úrad odňal povolenie na predaj alebo oprávnenie na distribúciu, je povinná colnému úradu oznámiť v lehote určenej colným úradom údaje podľa odseku 7 písm. b) alebo odseku 15, a to podľa stavu ku dňu zániku alebo odňatia povolenia na predaj alebo oprávnenia na distribúciu; osoba, ktorá bola držiteľom oprávnenia na distribúciu, je povinná tieto údaje oznámiť elektronicky. Osoba, ktorej zaniklo alebo bolo odňaté oprávnenie na distribúciu, a ktorá so súhlasom colného úradu predala zásoby spotrebiteľského balenia, je povinná colnému úradu spôsobom podľa odseku 17 oznámiť údaje podľa odseku 15 písm. b) až d).“.
60.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26)
Ak bude osoba oprávnená na distribúciu alebo držiteľ povolenia na predaj predávať spotrebiteľské balenie formou ambulantného predaja,71a) je povinná oznámiť túto skutočnosť colnému úradu najneskôr dva pracovné dni pred začatím takéhoto predaja.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
„71a)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
61.
V § 58 ods. 2 sa slová „má povolenie na denaturáciu liehu“ nahrádzajú slovami „denaturuje lieh“.
62.
V § 69 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
vyzvať odberateľa kontrolných známok o predloženie nenalepených kontrolných známok, ktoré prevzal z tlačiarne a nachádzajú sa mimo daňového územia, ak nastali okolnosti, na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov.“.
63.
V § 69 ods. 5 sa slová „Držiteľ povolenia na denaturáciu liehu“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý denaturuje lieh,“.
64.
V § 70 ods. 1 písm. q) sa slová „ods. 11 alebo odseku 20“ nahrádzajú slovami „ods. 13, 15 až 17, alebo neoznámi údaje v rozsahu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného ministerstvom podľa § 53 ods. 12“.
65.
V § 70 ods. 1 sa vypúšťajú písmená s) a x).
Doterajšie písmená t) až w) sa označujú ako písmená s) až v).
66.
V § 70 ods. 1 písm. v) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo si uplatní plnenie z bankovej záruky“.
67.
V § 70 ods. 2 písmeno p) znie:
„p)
od 1000 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. r),“.
68.
V § 70 ods. 2 sa vypúšťajú písmená q) a u).
Doterajšie písmená r) až t) sa označujú ako písmená q) až s).
69.
V § 70 ods. 2 písm. q) sa slová „písm. t) a u)“ nahrádzajú slovami „písm. s) a t)“.
70.
V § 70 ods. 2 písm. r) sa slová „písm. v)“ nahrádzajú slovami „písm. u)“.
71.
V § 70 ods. 2 písm. s) sa slová „písm. w)“ nahrádzajú slovami „písm. v)“.
72.
V § 70 ods. 3 sa slová „písm. t), u) a v)“ nahrádzajú slovami „písm. s), t) a u)“.
73.
V § 72 ods. 2 sa slová „§ 69 a § 71 ods. 6“ nahrádzajú slovami „sa v § 69, § 71 ods. 6 a odsekoch 6 a 7“.
74.
§ 72 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 9 ods. 13 a 14, § 15 ods. 9, 10 a ods. 11 písm. a) a d), § 17 ods. 13, § 18 ods. 11, § 19 ods. 11, 16 a 17, § 20 ods. 6, § 29 ods. 9, § 31 ods. 11, § 33 ods. 4, § 41 ods. 4, § 49 ods. 14 a 15, § 52 ods. 7 a § 54 ods. 21 nemožno podať odvolanie.
(7)
Odvolanie proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 16 ods. 12, § 17 ods. 3, § 18 ods. 10, § 19 ods. 18 písm. a) a d), § 22 ods. 10, § 29 ods. 4, § 31 ods. 8, § 34 ods. 5, § 49 ods. 12 a § 56 ods. 4 nemá odkladný účinok.
(8)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,85) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu alebo zaradenie do evidencie podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu k ďalšej žiadosti o registráciu alebo zaradenie do evidencie prílohy, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,85) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:
„85)
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
75.
V § 73 odsek 1 znie:
„(1)
Povolenie na tlač kontrolných známok vydané podľa § 10 ods. 9 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 zaniká k 1. januáru 2015. Od 1. januára 2015 je oprávnená tlačiť kontrolné známky iba tlačiareň podľa § 53 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2014.“.
76.
V § 73 ods. 2, 4 až 9 a 18 sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“.
77.
V § 73 ods. 2 písm. a) sa slová „30. apríla 2014“ nahrádzajú slovami „31. januára 2015“ a v písm. b) sa slová „15. mája 2014“ nahrádzajú slovami „15. februára 2015“.
78.
V § 73 ods. 4 sa slová „1. januáru 2014“ nahrádzajú slovami „31. augustu 2015“.
79.
V § 73 ods. 5 sa slová „31. marca 2014“ nahrádzajú slovami „31. marca 2015“.
80.
V § 73 ods. 6 sa slová „30. júna 2014“ nahrádzajú slovami „30. júna 2015“.
81.
V § 73 ods. 7 sa slová „31. júla 2014“ nahrádzajú slovami „31. júla 2015“.
82.
V § 73 ods. 8 sa slová „31. decembra 2015“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2016“.
83.
V § 73 ods. 9 sa slová „1. januáru 2014“ nahrádzajú slovami „31. marcu 2015“.
84.
V § 73 ods. 17 sa slová „31. decembra 2013“ nahrádzajú slovami „31. marca 2015“ a slová „v znení účinnom do 31. decembra 2013“ sa nahrádzajú slovami „v znení účinnom do 31. decembra 2014“.
85.
§ 73 sa dopĺňa odsekmi 19 až 23, ktoré znejú:
„(19)
Do 31. decembra 2014 sa na tlačiareň podľa § 53 ods. 1 v znení účinnom od 1. októbra 2014 nevzťahuje povinnosť mať dostatočnú zásobu vytlačených tlačových listov kontrolných známok podľa § 53 ods. 5 v znení účinnom od 1. októbra 2014.
(20)
Držiteľ povolenia na predaj, ktorý má v držbe spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014, je povinný k 30. júnu 2015 vykonať inventarizáciu zásob liehu v súlade s osobitným predpisom21) a najneskôr do 15. júla 2015 oznámiť colnému úradu zistený stav zásob liehu v členení podľa obchodného názvu, čiarového kódu EAN spotrebiteľského balenia, objemu a objemovej koncentrácie liehu v spotrebiteľskom balení.
(21)
Držiteľ povolenia na predaj a osoba oprávnená na distribúciu môže predávať spotrebiteľské balenie označené kontrolnou známkou podľa § 51 v znení účinnom od 1. októbra 2014 až po vypredaní rovnakého sortimentu spotrebiteľského balenia označeného kontrolnou známkou vyhotovenou podľa § 10 ods. 11 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014.
(22)
Konanie o uložení pokuty podľa § 47 a 47a zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014 právoplatne neukončené k 31. decembru 2014 colný úrad ukončí a uloží pokutu podľa § 70 a 71 predpisu účinného od 1. októbra 2014, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.
(23)
Ak odberateľ kontrolných známok nepreukáže použitie a zúčtovanie kontrolných známok podľa odseku 7, colný úrad pri uložení pokuty postupuje podľa § 47 zákona č. 105/2004 Z. z. účinného do 31. decembra 2014.“.
86.
Za § 76a sa vkladá § 76b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§76b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení účinnom do 31. decembra 2013, sa považuje za prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je sklad liehu podľa § 46 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(2)
Ak konanie o žiadosti o vydanie povolenia na denaturáciu liehu podľa § 48 v znení účinnom do 31. decembra 2013 nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi túto žiadosť podľa § 46 v znení účinnom od 1. januára 2014.
(3)
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 15 ods. 1, § 19 ods. 2, § 20 ods. 2, § 32 ods. 3, § 49 ods. 1 alebo § 63 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie ukončí podľa znenia účinného do 31. decembra 2013.“.
87.
Za § 77 sa vkladá § 77a, ktorý znie:
§77a
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 536/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o dohľade nad tlačou kontrolných známok.“.
88.
V § 78 sa slová „§ 51, 52, § 53 ods. 8 až 27 a siedmeho bodu v § 77, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014“ nahrádzajú slovami „§ 51, 52, 53, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014, a siedmeho bodu v § 77, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 15, 17 až 29, 50 až 58, 60 až 63, 73 a 74, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014, čl. I bodov 12, 16, 30 až 49, 59, 64 až 72 a bodu 87 § 77a druhého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014, a čl. I bodu 87 § 77a prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.