Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu

Znenie účinné: od 15.05.2007 do 31.12.2011 Neplatné znenie pre dnes

Predpis bol zrušený predpisom 530/2011 Z. z.

226/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2007 do 31.12.2011
226
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2004,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 6, § 21 ods. 2, 3 a 7, § 22 ods. 7, § 38 ods. 1 písm. a) a ods. 4, § 45 ods. 3 písm. f) a § 49 ods. 4 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Požiadavky na výrobné zariadenia v podnikoch na výrobu liehu, na zariadenia na spracovanie, skladovanie a prepravu liehu a požiadavky na ich usporiadanie

§1 Podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu v podnikoch na výrobu liehu
(1)
Usporiadaním technologického zariadenia na výrobu liehu sa rozumie úprava zariadení uvedených v odseku 2 zabezpečujúca spoľahlivé zistenie množstva vyrobeného liehu.
(2)
Technologické zariadenie na výrobu liehu v podniku na výrobu liehu1) (ďalej len „výrobné zariadenie") je destilačný prístroj, rafinačný prístroj a rektifikačný prístroj a ich súčasti, potrubia, iné prístroje a ich súčasti, v ktorých sú lieh a liehové pary nezmerané kontrolným objemovým meradlom na lieh (ďalej len „kontrolné liehové meradlo"). Kontrolné liehové meradlo je objemové meradlo na lieh2) a meracia zostava na lieh, ktorú možno používať na základe výnimky udelenej podľa osobitného predpisu2a) podniku na výrobu liehu, ktorého výrobná kapacita je 10 000 l/h a viac. Výrobné zariadenie je aj zariadenie na zberanie a odvádzanie lutrovej vody a odlúčených olejov a voskov, pričom lutrovou vodou je voda vznikajúca po oddelení liehu v procese výroby; v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia, v ktorom sa úkvapy a dokvapy odvádzajú do zariadenia na zachytávanie lutrovej vody, sa za lutrovú vodu považuje aj zmes úkvapov a dokvapov s lutrovou vodou.
(3)
Výrobné zariadenia majú byť vyrobené z materiálu odolného proti pôsobeniu liehu, liehových pár a proti pôsobeniu prevádzkovej teploty a tlaku a majú byť spoľahlivé, nepoškodené, tesné, prehľadné a prístupné. Povrchová úprava alebo izolácia výrobných zariadení nemá ovplyvniť spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva liehu.
(4)
Súčasti výrobných zariadení a ich spojenia, v ktorých sú liehové kvapaliny a liehové pary ešte nezaregistrované kontrolným liehovým meradlom, majú byť trvalo pevne a tesne spojené a konštrukčne prispôsobené tak, aby boli odolné proti neoprávnenému preniknutiu do výrobného zariadenia a aby ich bolo možné zabezpečiť uzáverou colného úradu (ďalej len „uzávera").
(5)
Na spájkovanie častí výrobných zariadení sa používajú len tvrdé spájky. Na utesnenie výrobného zariadenia sa používajú len hmoty odolné proti pôsobeniu prevádzkovej teploty a tlaku a proti pôsobeniu liehu a liehových pár.
(6)
Výrobné zariadenia podľa odseku 2 majú byť usporiadané tak, aby sa všetky neodmerané liehové kvapaliny a liehové pary odvádzali iba do chladiča a ďalej len do kontrolného liehového meradla alebo späť do výrobného zariadenia a aby boli spôsobilé na priloženie uzáver.
(7)
Výrobné zariadenia v ovocných liehovaroch a v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia majú byť usporiadané tak, aby destilácia bola priamo spojená s rektifikáciou a kontrolným liehovým meradlom sa registroval už rektifikovaný lieh. Rektifikačný prístroj má zariadenie, ktoré znemožní plnenie prístroja záparou.
(8)
V liehovarníckom závode s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie má sa vyrobený lieh registrovať kontrolným liehovým meradlom na každom stupni výroby.
(9)
Potrubie, ktorým sa prepravuje lieh a liehové pary ešte neodmerané kontrolným liehovým meradlom, nemá byť poškodené a ani opravované tak, aby sa zabránilo spoľahlivému zisteniu vyrobeného množstva liehu; ak také potrubie prechádza cez stenu alebo strop, ponechá sa okolo neho na každej strane dostatočný priestor na jeho prehliadku, ak to usporiadanie výrobného zariadenia umožňuje a ak je to v súlade s osobitným predpisom.2b)
(10)
Do objemového meradla na lieh má lieh vtekať samospádom.
(11)
Na spojovacom potrubí od chladiča k objemovému meradlu na lieh sa umiestňujú epruvety a odvzdušňovacie zariadenia.
(12)
Spojovacie potrubie kontrolného liehového meradla v ovocných liehovaroch môže mať odbočky na zachytávanie jednotlivých podielov destilácie (rektifikácie), ak nespôsobia vzdutie liehu vo výrobnom zariadení obmedzením prítoku liehu do meradla nesprávne umiestnenými kohútmi alebo ventilmi.
(13)
Ak sa spätný tok liehu vracia do varného kotla destilačného prístroja, prívodné záparové potrubie má ústiť do zvláštnej kovovej nádoby umiestnenej na dne varného kotla destilačného prístroja tak, že táto nádoba zostane naplnená záparou aj po vyprázdnení varného kotla a prívodné potrubie bude úplne ponorené do zápary, ktorá zostala. Vypúšťacie potrubie výpalkov má byť usporiadané tak, aby vo varnom kotle destilačného prístroja zostali výpalky v množstve najmenej 10 % objemu varného kotla.
(14)
Ak sa lutrové vody zbavené liehu pred výstupom z destilačného zariadenia nezmiešajú s výpalkami alebo sa ďalej nepoužijú, odvedú sa odpadovým potrubím zabezpečeným colným úradom tak, aby sa dokonale zmiešali so splaškovými vodami alebo so znehodnocujúcim prostriedkom.
(15)
V ovocných liehovaroch a v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia sa zmerané alebo zvážené úkvapy a dokvapy nepoužité na ďalšie spracovanie môžu zničiť vypustením do odpadovej jamy so znehodnocujúcim prostriedkom. Množstvo liehu obsiahnutého v zničených úkvapoch a dokvapoch sa zmeria; o zničení úkvapov a dokvapov sa vyhotoví protokol.
(16)
V rafinérii liehu majú byť úkvapy a dokvapy merané kontrolným liehovým meradlom.
(17)
Ak sa v ovocných liehovaroch používa odlučovač oleja a vosku, umiestňuje sa pred kontrolným liehovým meradlom a lieh zbavený pracej vody a oleja sa odvádza späť do destilačného zariadenia. Odlúčený olej a vosk sa odvádza do zásobníka zabezpečeného colným úradom. Ak sú odlúčené oleje a vosk určené na zničenie, obsah zásobníka sa pri vypúšťaní zmieša s výpalkami alebo so znehodnocujúcim prostriedkom.
(18)
V chemickom liehovare, v ktorom sa vyrobený lieh ďalej rafinuje, má byť odvádzanie rafinovaného syntetického liehu z obehovej nádrže nastavené tak, aby pri odvádzaní liehu z tejto nádrže do
a)
potrubia pre syntetický lieh vznikol lieh s minimálnym obsahom vyšších alkoholov a prchavých látok určených pre syntetický lieh,
b)
odpadovej nádrže bol lieh znehodnotený zmiešaním so surovinou na výrobu syntetického liehu.
§2 Podrobnosti o požiadavkách na technologické zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu a na prepravu liehu
(1)
Usporiadaním technologického zariadenia na spracovanie liehu, na skladovanie liehu a na prepravu liehu sa rozumie úprava zariadení uvedených v odsekoch 2 až 4 zabezpečujúca spoľahlivé zistenie množstva spracovaného liehu, skladovaného liehu a prepravovaného liehu.
(2)
Technologickým zariadením na spracovanie liehu sú dávkovacie, zmiešavacie alebo iné zariadenia, ktoré sú vybavené overeným meracím zariadením a ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu,3) ako aj prečerpávacie zariadenia.
(3)
Technologickým zariadením na skladovanie liehu sú nádrže, sudy, prepravné nádoby a iné nádoby, v ktorých sa skladuje zmeraný lieh a ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Technologickým zariadením na prepravu liehu sú prepravné nádrže, sudy, autocisterny, železničné cisterny a iné nádoby, v ktorých sa prepravuje zmeraný lieh a ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Technologické zariadenia na spracovanie liehu, na skladovanie liehu a na prepravu liehu majú byť vyrobené z materiálov odolných proti pôsobeniu liehu a liehových pár a majú byť prispôsobené na priloženie uzáver. Ak technologické zariadenie na skladovanie liehu nie je prispôsobené na priloženie uzáver, postupuje sa podľa § 22 ods. 5 písm. a) zákona.
(6)
Nádrže na skladovanie liehu majú mať tvar pravidelného valca alebo hranola a majú byť vybavené zariadením na meranie výšky hladiny a objemu liehu v súlade s osobitným predpisom.3) Dno nádrže má byť mierne sklonené a výpust s kohútom má byť umiestený na najnižšom mieste nádrže; armatúry na spodnej časti nádrže majú byť z ocele, mosadze alebo medi.
(7)
Nádrže na skladovanie liehu vyššie ako 2 m majú mať na plášti vzorkovacie kohúty na odber vzoriek liehu z rôznych vrstiev obsahu nádrže, a to maximálne vo vzdialenosti 2 m, alebo majú mať na veku otvor, ktorý je prispôsobený na ponorenie vzorkovacieho zariadenia na odber vzoriek liehu z rôznych vrstiev nádrže.
(8)
Nádrže na skladovanie liehu majú mať vyznačený objem liehu, ktorý zostane pod nulovým bodom.
(9)
Nádrže na skladovanie liehu a na prepravu liehu sa majú plniť najviac do 95 % objemu.

Spôsoby zabezpečenia zariadenia na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu

§3 Zabezpečenie výrobných zariadení na výrobu liehu v podnikoch na výrobu liehu
(1)
Zabezpečením výrobných zariadení v podnikoch na výrobu liehu uzáverami sa rozumie umiestnenie plomb na jednotlivých častiach výrobného zariadenia zamestnancom colného úradu. Zabezpečenie sa má vykonať pred prvým začatím výroby liehu a podľa potreby po vykonaní každej opravy jednotlivých častí výrobného zariadenia alebo poškodenia uzávery.
(2)
Na zabezpečenie výrobných zariadení sa používa jednoduchá alebo dvojitá uzávera. Jednoduchou uzáverou je umiestnenie plomb priamo na jednotlivé časti výrobného zariadenia. Dvojitou uzáverou je ďalšia jednoduchá uzávera priložená na plechový kryt, kovovú mrežu alebo sieť z drôteného pletiva, ktorá kryje jednoduchú uzáveru.
(3)
Na zabezpečenie výrobných zariadení sa používajú plomby a plombovacie kliešte s raznicou Colného riaditeľstva Slovenskej republiky a
a)
špirálovitý plombovací drôtik, ak teplota zabezpečovaného zariadenia alebo jeho časti môže pri obvyklej prevádzke presiahnuť 50 oC, alebo
b)
impregnovaný motúz, ak teplota zabezpečovaného zariadenia alebo jeho časti môže pri obvyklej prevádzke byť najviac 50 oC.
(4)
Spojenie medzi prítokovým potrubím do objemového meradla na lieh a prírubou odtokového potrubia z chladiča má byť zakryté nenatretým plechovým krytom a zabezpečené uzáverou. Ak je spojovacie potrubie medzi chladičom a objemovým meradlom na lieh vyhotovené z nerezovej ocele, plechovým krytom majú byť zabezpečené prírubové spoje.
(5)
V ovocných liehovaroch a v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia má byť celé výrobné zariadenie zabezpečené dvojitou uzáverou; v ostatných liehovarníckych závodoch sa dvojitou uzáverou zabezpečia výrobné zariadenia, ak by jednoduchá uzávera dostatočne nezabezpečovala výrobné zariadenia proti neoprávnenému preniknutiu.
(6)
Uzáverami majú byť zabezpečené všetky kohúty, ventily, otvory, príruby, príklopy, odnímateľné zorné sklá, čistiace otvory a potrubia tej časti výrobného zariadenia, v ktorej sa nachádza nezmeraný lieh a liehové pary alebo liehové kvapaliny. Ak na výrobné zariadenie podniku na výrobu liehu, ktorý používa na meranie vyrobeného množstva liehu meraciu zostavu na lieh, nie je možné umiestniť uzáveru z technického dôvodu alebo technologického dôvodu, postupuje sa podľa § 20 ods. 3 zákona. Spojovacie potrubie od chladiča ku kontrolnému liehovému meradlu, kontrolné liehové meradlo a zariadenie na zberanie a odvádzanie lutrovej vody, ak lutrová voda sa nevráti späť do výrobného procesu, sa zabezpečia vo všetkých podnikoch na výrobu liehu.
(7)
V záparovej kolóne má byť potrubie na vodu používanú na jej čistenie zabezpečené kohútom a spätným ventilom. Uzáverou majú byť zabezpečené časti nad prívodným záparovým potrubím, a to priezory, čistiace otvory, prielezy; nezabezpečujú sa časti pod prívodným záparovým potrubím a záparové čerpadlo, potrubie na odtok výpalkov, výpalkový regulátor a zdvíhač výpalkov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na podnik na výrobu liehu, ktorý používa na meranie vyrobeného množstva liehu meraciu zostavu na lieh.
(8)
Kohúty a spätné ventily potrubia na vodu používanú na čistenie kolóny odvádzajúcej lutrové vody majú byť zabezpečené uzáverou. Uzáverou majú byť zabezpečené epruvety na odober vzoriek na zisťovanie objemovej koncentrácie liehu v lutrovej vode. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na podnik na výrobu liehu, ktorý používa na meranie vyrobeného množstva liehu meraciu zostavu na lieh.
(9)
V rafinačných a rektifikačných kolónach majú byť zabezpečené všetky ich časti nad prívodným potrubím spätného toku, príruby na potrubie spätného toku a príruby na potrubie na odvádzanie liehových pár; nezabezpečujú sa časti pod prívodným potrubím spätného toku. Ventily na veku rafinačných a rektifikačných kolón sa môžu zabezpečiť drôtenými košmi. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na podnik na výrobu liehu, ktorý používa na meranie vyrobeného množstva liehu meraciu zostavu na lieh.
(10)
Deflegmátory, odvodňovacie zariadenie, kondenzátory a chladiče majú byť zabezpečené uzáverami na všetkých vonkajších aj vnútorných rozoberateľných spojoch s ďalšími časťami výrobného zariadenia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na podnik na výrobu liehu, ktorý používa na meranie vyrobeného množstva liehu meraciu zostavu na lieh.
(11)
Ostatné časti výrobného zariadenia, napríklad zariadenie na zachytávanie liehu z plynov z kvasenia, majú byť zabezpečené, iba ak sa v týchto častiach výrobného zariadenia nachádza lieh s obsahom alkoholu viac ako 15 % objemu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na podnik na výrobu liehu, ktorý používa na meranie vyrobeného množstva liehu meraciu zostavu na lieh.
(12)
V chemickom liehovare, v ktorom sa pri výrobe používa obehová nádrž, majú byť uzáverami zabezpečené všetky odvádzacie potrubia z tejto nádrže až k prípojným miestam do destilačnej kolóny alebo do potrubia pre technický lieh, alebo do odpadovej nádrže.
§4 Zabezpečenie zariadenia na spracovanie, skladovanie a na prepravu liehu
Zabezpečením zariadenia na spracovanie, skladovanie a na prepravu liehu sa rozumie umiestnenie uzáver colného úradu alebo uzáver prevádzkovateľa daňového skladu na skladovacie nádrže, sudy, prepravné obaly, autocisterny, železničné cisterny, iné zariadenia a priestory, v ktorých sa nachádza zmeraný lieh.

Meranie a zisťovanie množstva vyrobeného liehu

§5 Meranie množstva vyrobeného liehu, použitie kontrolného liehového meradla a spôsob jeho zabezpečenia
(1)
Na meranie množstva vyrobeného liehu sa používajú kontrolné liehové meradlá, stacionárne nádrže alebo iné meradlá overené podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Objemové meradlo na lieh je určené meradlo,4) ktoré podlieha schváleniu typu, prvotnému overeniu a následnému pravidelnému overovaniu v lehotách podľa osobitného predpisu.5) Technické a metrologické požiadavky na objemové meradlo na lieh a metódy jeho skúšania pri overovaní sú uvedené v osobitnom predpise.2)
(3)
Objemové meradlo na lieh má byť umiestnené na podstavci (podmurovke) z neomietnutých plných tehál z pálenej hliny, do ktorého sa osadí kotva základovej dosky meradla alebo jeho iné kotviace prvky tak, aby meradlo bolo vo vodorovnej polohe a nemohlo sa uvoľniť bez poškodenia muriva; objemové meradlo na lieh má byť umiestnené v takej výške, aby sa skúška pri jeho overovaní podľa osobitného predpisu2) vykonala priamym vtokom liehu do suda alebo odmernej nádoby.
(4)
Kontrolné liehové meradlo má byť počas výroby trvalo spojené s chladičom a umiestnené tak, aby bolo zo všetkých strán voľne prístupné; ak sa lieh regeneruje, kontrolné liehové meradlo má byť pripojené na chladič regeneračného zariadenia. Objemové meradlo na lieh je od destilačného zariadenia a iných zdrojov tepla vzdialené tak, aby sa zamedzilo zvýšenému odparovaniu liehu v zbernej nádobe meradla.
(5)
Uzáverou colného úradu má byť zabezpečený kryt objemového meradla na lieh; ak na jednotlivých častiach objemového meradla na lieh nie je spoločný kryt vhodný na priloženie uzáver, má byť uzáverou samostatne zabezpečená každá jeho časť.
(6)
Uzáverou colného úradu majú byť zabezpečené pravé a ľavé dvierka do zbernej a vložnej nádoby objemového meradla na lieh. Prevádzkovateľ podniku na výrobu liehu môže zabezpečiť ľavé dvierka do zbernej a vložnej nádoby objemového meradla na lieh.
(7)
Meracia zostava na lieh pozostáva z hmotnostného prietokomeru na lieh, prepočítavača množstva liehu, meradla teploty pretekajúceho liehu a z vibračného hustomeru na lieh a podlieha kalibrácii na základe výnimky udelenej podľa osobitného predpisu;2a) súčasťou meracej zostavy na lieh je aj etalónové gravimetrické zariadenie s nádržou, vyhodnocovacia jednotka, regulátor prietoku liehu a teplotný poistný ventil.
(8)
Meracia zostava na lieh je umiestnená tak, aby na ňu nepôsobilo teplo a aby sa zamedzilo jej vonkajšiemu mechanickému zaťaženiu a otrasom. Meracia zostava na lieh je zabezpečená krytom a umiestnená v priestorovo ohraničenom mieste zabezpečenom uzáverou, pričom uzáverou je zabezpečený aj kryt meracej zostavy na lieh.
§6 Kontrola a úprava objemového meradla na lieh
(1)
Kontrola a úprava objemového meradla na lieh podľa § 21 ods. 3 zákona sa vykonáva pred každým začatím výroby liehu a pred každým ukončením výroby liehu. Kontrola správnosti chodu meradla sa vykonáva počas výroby liehu vždy pri zisťovaní vyrobeného množstva liehu. Úprava objemového meradla na lieh sa môže vykonať aj s prihliadnutím na prevádzkové pomery.
(2)
Pred každým začatím výroby liehu sa kontroluje
a)
umiestnenie objemového meradla na lieh,
b)
platnosť dokladu o overení objemového meradla na lieh,
c)
počet, umiestnenie a neporušenosť uzáver na objemovom meradle na lieh,
d)
stav počítadla objemového meradla na lieh.
(3)
Po kontrole a úprave objemového meradla na lieh má byť meradlo zabezpečené uzáverou colného úradu.
(4)
Počas výroby liehu sa pri zisťovaní vyrobeného množstva liehu kontroluje správny chod objemového meradla na lieh, pričom sa
a)
preveruje pevnosť spojenia osi počítadla s hriadeľom merného bubna,
b)
zisťuje a zaznamenáva teplota nameraná maximálnym teplomerom,
c)
zisťuje stav základovej dosky objemového meradla na lieh,
d)
preveruje správnosť vzorkovacieho zariadenia objemového meradla na lieh; odchýlka medzi skutočne zisteným množstvom liehu vo vzorkovacom zariadení objemového meradla na lieh a vypočítaným množstvom liehu v zbernej nádobe meradla nesmie byť vyššia ako 15 %; ak je táto hodnota vyššia ako 15 %, meradlo sa má až do jeho nového overenia vyradiť z prevádzky.
(5)
Ak sa pri výrobe liehu prekročí dovolený rozsah teplôt objemového meradla na lieh, meradlo sa až do jeho nového overenia vyradí z prevádzky.
(6)
Ak teplota zmeraná maximálnym teplomerom prekročila 70 oC, objemové meradlo na lieh sa až do jeho nového overenia vyradí z prevádzky.
(7)
Po ukončení výroby a po ukončení zisťovania vyrobeného množstva liehu sa objemové meradlo na lieh skontroluje a opäť zabezpečí uzáverou colného úradu. Ak objemové meradlo na lieh nie je vyprázdnené, colný úrad pred jeho opätovným zabezpečením vyprázdni obsah zberných a vložných nádob.
(8)
Ak sa z nevyhnutných prevádzkových dôvodov odoberá lieh z výrobného zariadenia pred jeho registráciou objemovým meradlom na lieh, možno tak urobiť len cez objemové prietokové meradlá na kvapaliny6) použité na odber vzoriek a overené podľa osobitného predpisu.3) Ak z technických príčin nemožno odoberať vzorky liehu cez objemové prietokové meradlá na kvapaliny,6) v tom prípade sa vzorka liehu odoberie len v prítomnosti zamestnanca colného úradu.
(9)
Drobné opravy objemového meradla na lieh, napríklad opravu netesnosti výpustného kohúta (ventilu) zbernej nádoby jeho dotiahnutím, opravu uvoľnenia uchytenia naberačiek, dotiahnutie dvojitého lievika, vyčistenie záchytky pre areometer, možno vykonávať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu.
(10)
Opravy na meracích komorách bubna, na hlavnom alebo záložnom počítadle objemového meradla na lieh a opravy porúch vzniknutých neoprávneným zásahom alebo vonkajším pôsobením na meradlo môže vykonávať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na túto činnosť podľa osobitného predpisu.7)
(11)
Opravy jednotlivých častí objemového meradla na lieh na mieste jeho inštalácie môže oprávnená právnická osoba alebo fyzická osoba7) vykonávať len v prítomnosti zamestnanca colného úradu; objemové meradlo na lieh sa po oprave niektorej časti prvotne overuje.8)
§6a Kontrola meracej zostavy na lieh
(1)
Kontrola meracej zostavy na lieh sa má vykonať pred každým začatím výroby liehu a pred každým ukončením výroby liehu. Kontrola správnosti chodu meracej zostavy na lieh sa vykonáva počas výroby liehu vždy pri zisťovaní vyrobeného množstva liehu. Kontrola meracej zostavy na lieh sa môže vykonať aj s prihliadnutím na prevádzkové pomery podniku na výrobu liehu. Meracia zostava na lieh sa má po jej kontrole zabezpečiť uzáverou.
(2)
Po ukončení výroby a po ukončení zisťovania vyrobeného množstva liehu sa meracia zostava na lieh skontroluje a opäť zabezpečí uzáverou.
(3)
Pred každým začatím výroby liehu sa kontroluje
a)
stav vyhodnocovacej jednotky meracej zostavy na lieh,
b)
platnosť dokladu o kalibrácii meracej zostavy na lieh,
c)
počet, umiestnenie a neporušenosť uzáver na meracej zostave na lieh.
(4)
Opravy porúch vzniknutých neoprávneným zásahom alebo vonkajším pôsobením na meraciu zostavu na lieh a opravy jednotlivých častí meracej zostavy na lieh na mieste jej inštalácie a korekcie programu vyhodnocovacej jednotky meracej zostavy na lieh sa vykonávajú len v prítomnosti zamestnanca colného úradu. Meracia zostava na lieh sa po oprave jej jednotlivej časti kalibruje v súlade s výnimkou udelenou podľa osobitného predpisu.2a)
§6b Váhová merná skúška meracej zostavy na lieh
(1)
Váhovú mernú skúšku meracej zostavy na lieh vykonáva s prihliadnutím na prevádzkové pomery podniku na výrobu liehu zamestnanec colného úradu v prítomnosti prevádzkovateľa podniku na výrobu liehu.
(2)
Pri váhovej mernej skúške meracej zostavy na lieh sa porovnáva vyrobené množstvo liehu, vypočítané vyhodnocovacou jednotkou meracej zostavy na lieh na základe údajov o hmotnosti, objeme, teplote a hustote vyrobeného liehu s vyrobeným množstvom liehu vypočítaným z objemovej koncentrácie liehu a hmotnosti liehu zistenej etalónovým gravimetrickým zariadením s nádržou. Počas váhovej mernej skúšky meracej zostavy na lieh celé vyrobené množstvo liehu vteká len do etalónového gravimetrického zariadenia s nádržou.
(3)
Odchýlka meracej zostavy na lieh „u" sa zisťuje z údajov podľa odseku 2, vyjadruje sa v percentách a vypočíta sa podľa vzorca
Vzorec 01
kde
Vh je množstvo liehu (v l a.) zistené z hmotnosti liehu etalónovým gravimetrickým zariadením s nádržou,
Vo je množstvo liehu (v l a.) zmerané meracou zostavou na lieh.
(4)
Odchýlka meracej zostavy na lieh zistená váhovou mernou skúškou meracej zostavy na lieh nesmie byť väčšia ako ± 0,3 %.
§7 Určenie objemovej koncentrácie liehu a objemového množstva liehu
(1)
Objemová koncentrácia liehu sa určuje liehomerom9) alebo na základe merania hustoty hustomerom na lieh,9) alebo pyknometrom pri súčasnom zisťovaní teploty liehu, ak táto vyhláška neustanovuje inak.
(2)
Pri výpočte objemovej koncentrácie liehu sa postupuje podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Pri určovaní objemovej koncentrácie liehu pyknometrom sa postupuje podľa osobitného predpisu.11)
(4)
Objemová koncentrácia liehu v pribudline sa určí na základe merania hustoty pyknometrom.
(5)
Ak sa určí objemová koncentrácia liehu spôsobmi podľa odseku 1, rozhodujúci je výsledok merania uskutočnený pyknometrom.
(6)
Na účely zistenia objemového množstva liehu v merných jednotkách sa objemová koncentrácia liehu zistená podľa odseku 1 prepočíta na objemovú koncentráciu liehu pri teplote 20 oC.
(7)
Pri výpočte objemového množstva liehu v merných jednotkách pri teplote 20 oC z hmotnosti liehu alebo z objemu liehu sa postupuje podľa osobitného predpisu.10)
§8 Spôsob zisťovania vyrobeného množstva liehu
(1)
Vyrobené množstvo liehu sa zisťuje z objemu liehu pretečeného kontrolným liehovým meradlom, z objemovej koncentrácie liehu a z priemernej teploty liehu pretečeného meradlom.
(2)
Celkový objem liehu pretečeného objemovým meradlom na lieh sa zisťuje z rozdielu údajov na konci a na začiatku obdobia, počas ktorého sa zisťuje vyrobené množstvo liehu. Vyrobené množstvo liehu Ve v l a. pri teplote 20 oC sa vypočíta podľa vzorca
kde
Vm je objem liehu, ktorý predstavuje rozdiel stavu hlavného počítadla objemového meradla na lieh na konci a na začiatku obdobia, počas ktorého sa zisťuje vyrobené množstvo liehu, pričom sa prihliada na posun počítadla pri ručnom pretočení hlavného merného bubna meradla,
Vz je objem liehu, ktorý predstavuje rozdiel stavu záložného počítadla objemového meradla na lieh na konci a na začiatku obdobia, počas ktorého sa zisťuje vyrobené množstvo liehu, pričom sa prihliada na posun počítadla pri ručnom pretočení záložného merného bubna meradla,
Vnm je objem liehu nezaregistrovaný počítadlami objemového meradla na lieh,
kv je prevodný koeficient pre objemovú koncentráciu liehu v zbernej nádobe objemového meradla na lieh a pre priemernú teplotu liehu v zbernej nádobe meradla prepočítanú na 20 oC,
Fb je korekčný faktor na teplotnú rozťažnosť objemového meradla na lieh,
Kb je korekčný koeficient na chybu údaja objemového meradla na lieh zistený skúškou správnosti meradla podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Objemová koncentrácia liehu sa zisťuje areometrom zo zbernej nádoby objemového meradla na lieh a koriguje sa podľa zistenej objemovej koncentrácie liehu vo vložnej nádobe meradla; pri vložnej nádobe je prípustný rozdiel spôsobený vyparením do 0,2 objemových % liehu mesačne; ak je táto hodnota vyššia ako 0,2 objemových % liehu, pripočíta sa polovica tohto rozdielu k objemovej koncentrácii liehu zisteného v zbernej nádobe.
(4)
Priemerná teplota liehu pretečeného objemovým meradlom na lieh sa zaznamenáva za určené obdobie a zisťuje sa teplomerom overeným podľa osobitného predpisu3) umiestneným v záchytke pre areometer; teplota sa určí ako jednoduchý aritmetický priemer teplôt alebo ako vážený aritmetický priemer podľa množstiev liehu. V liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia sa teplota liehu nezaznamenáva a rozumie sa ňou teplota 20 oC.
(5)
Na základe § 21 ods. 3 zákona sa zisťuje množstvo vyrobeného liehu v podnikoch na výrobu liehu podľa prevádzkových podmienok, a to
a)
vždy pri takom naplnení ľavej zbernej nádoby objemového meradla na lieh, aby nedošlo k jej pretečeniu,
b)
vždy po skončení výroby liehu, a to bezodkladne,
c)
vždy po ukončení obdobia výroby liehu, a to najneskôr do 14 dní odo dňa ukončenia obdobia výroby liehu,
d)
pri nepredvídaných poruchách pri výrobe liehu, a to bezodkladne,
e)
pri prerušení výroby liehu na viac ako desať dní, a to najneskôr do 14 dní odo dňa prerušenia výroby liehu,
f)
pri vyradení kontrolného liehového meradla z používania, a to bezodkladne,
g)
pri ukončení merania liehu pri poruche kontrolného liehového meradla, a to bezodkladne.
(6)
Objemové množstvo liehu sa zaokrúhľuje na celé litre. Množstvo vyrobeného liehu sa zaokrúhľuje tak, že množstvo liehu do 0,5 litra sa zaokrúhli nadol a množstvo liehu nad 0,5 litra vrátane sa zaokrúhľuje nahor; zaokrúhľovanie sa vykonáva až pri konečnom súčte vyrobeného množstva liehu. Pri výdaji destilátov z ovocných liehovarov alebo liehovín z výrobní liehovín sa zaokrúhľujú až konečné súčty.
(7)
Pri zistení vyrobeného množstva liehu v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia sa neprihliada na korekčný faktor na teplotnú rozťažnosť kontrolného liehového meradla a ani na korekčný koeficient na chybu údaja meradla.
(8)
V liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia sa na výrobnom liste uvedie aj množstvo liehu vo vzorkách zberných nádob kontrolného liehového meradla. V liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia sa zistené vyrobené množstvo liehu porovná s množstvom liehu vydaným pestovateľovi,12) zvýšeným o prípadnú viazanú zásobu. Za vyrobené množstvo liehu sa pokladá vždy to množstvo liehu, ktoré je väčšie.
(9)
Výsledky zistení vyrobeného množstva liehu zistené prevádzkovateľom podniku na výrobu sa porovnajú s výsledkami zistenia colného úradu. Ak sa zistí väčší rozdiel v objemovej koncentrácii liehu ako ± 0,2 % mesačne medzi objemovou koncentráciou liehu v zbernej nádobe objemového meradla na lieh zistenou prevádzkovateľom podniku na výrobu liehu a hodnotou zistenou colným úradom, vykoná sa na základe § 21 ods. 3 zákona za účasti prevádzkovateľa podniku na výrobu liehu ďalšie zistenie vyrobeného množstva liehu. Ak sa nezistia príčiny rozdielu alebo ak sa zistené príčiny rozdielu ihneď neodstránia, objemové meradlo na lieh sa vyradí z prevádzky. V sporných prípadoch je základom na určenie a zúčtovanie vyrobeného množstva liehu zistenie colného úradu.
(10)
Ak sa zistí neoprávnený zásah, ktorý má vplyv na správny chod kontrolného liehového meradla, alebo ak bolo meradlo neoprávnene odpojené, alebo ak vzduvná nádoba objemového meradla na lieh obsahovala vodu alebo liehovú kvapalinu, vyrobené množstvo liehu sa určí na základe § 21 ods. 3 zákona, a to podľa dennej výkonnosti výrobného zariadenia a priemernej objemovej koncentrácie liehu pri spracovaní rovnakých surovín za bežné alebo predchádzajúce obdobie. Ak nemožno objemovú koncentráciu liehu takto určiť, použije sa objemová koncentrácia liehu zistená v obdobnom liehovarníckom závode pri spracovaní rovnakých surovín. Pri určení vyrobeného množstva liehu sa použije najvyššia objemová koncentrácia liehu.
(11)
Pri poruche kontrolného liehového meradla prevádzkovateľ podniku na výrobu liehu odoberá vyrobený lieh do nádrží overených podľa osobitného predpisu,3) ktoré majú byť zabezpečené uzáverou colného úradu, a to počas celej doby určenej colným úradom.
(12)
V prípade vzniku rozdielov v údajoch o vyrobenom množstve liehu pre poruchu kontrolného liehového meradla sa na vplyv poruchy prihliadne, ak prevádzkovateľ podniku na výrobu liehu preukáže čas, kedy nastala porucha meradla, predloží záznam o stave počítadiel a preukáže, že porucha bola bezodkladne oznámená colnému úradu.
(13)
Pri zisťovaní množstva úkvapov a dokvapov, ktoré nie sú registrované kontrolným liehovým meradlom, sa postupuje podľa § 10.
(14)
Pri poruche v prevádzke spôsobujúcej úbytok v zásobách liehu sa podľa § 21 ods. 7 zákona zisťujú okrem vyrobeného množstva liehu aj zásoby liehu (§ 9).
(15)
V podniku na výrobu liehu, ktorý používa na meranie vyrobeného množstva liehu meraciu zostavu na lieh, sa vyrobené množstvo liehu zisťuje zo záznamu vyhodnocovacej jednotky meracej zostavy na lieh na základe údajov o hmotnosti, objeme, teplote a hustote vyrobeného množstva liehu. V sporných prípadoch zistení vyrobeného množstva liehu je základom na určenie a zúčtovanie vyrobeného množstva liehu zistenie colného úradu.
(16)
Odchýlka väčšia ako 0,3 % zistená váhovou mernou skúškou meracej zostavy na lieh sa bezodkladne oznamuje oprávnenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe12a) na účely zabezpečenia postupu podľa osobitného predpisu3) a oprávnenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na vykonanie kalibrácie v súlade s výnimkou udelenou podľa osobitného predpisu.2a) Ak sa zistí odchýlka meracej zostavy na lieh väčšia ako 0,3 %, odo dňa zistenia odchýlky až do jej odstránenia a vykonania kalibrácie sa uskutočňuje korekcia vyrobeného množstva liehu.

Spôsob a zisťovanie zásob liehu, lehoty na zisťovanie zásob liehu a zisťovanie množstva prijímaného liehu a množstva vydaného liehu

§9 Lehoty na zisťovanie zásob liehu
(1)
Zásoby liehu vrátane množstva liehu obsiahnutého v zásobách surovín, polotovarov a hotových výrobkov sa zisťujú na základe § 21 ods. 7 zákona k 30. septembru kalendárneho roka.
(2)
Zásoby liehu u prevádzkovateľov liehovarníckych závodov na pestovateľské pálenie ovocia sa zisťujú do 14 dní odo dňa ukončenia výroby liehu v prebiehajúcom výrobnom období.13)
(3)
Okrem zisťovania zásob liehu v lehotách podľa odsekov 1 a 2 a podľa § 8 ods. 14 sa zásoby liehu zisťujú na základe § 21 ods. 7 zákona vždy podľa potreby.
§10 Spôsob zisťovania zásob liehu
(1)
Zásoby liehu vrátane množstva liehu obsiahnutého v zásobách surovín, polotovarov a hotových výrobkov sa zisťujú z ich hmotnosti a objemovej koncentrácie liehu alebo z ich objemu, teploty a objemovej koncentrácie liehu, a to spôsobom podľa § 7 primerane.
(2)
Celkové množstvo liehu v skladovacej nádrži alebo prepravnej nádrži sa zisťuje ako súčet množstva liehu zistený podľa objemovej stupnice nádrže overenej podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „stavoznak") alebo podľa hodnoty uvedenej na mernej tyči overenej podľa osobitného predpisu3) a množstva liehu pod nulovým bodom nádrže.
(3)
Pri zisťovaní zásob liehu z objemu liehu sa objemové množstvo liehu VE v l a. pri teplote 20 oC vypočíta podľa vzorca
kde
VN je celkový objem liehu v skladovacej nádrži alebo v prepravnej nádrži,
kv je prevodný koeficient pre objemovú koncentráciu liehu v skladovacej nádrži alebo v prepravnej nádrži určený z alkoholometrických tabuliek10) pre priemernú teplotu liehu v nádrži a pre objemovú koncentráciu liehu v nádrži prepočítanú na 20 oC,
Fb je korekčný faktor pre teplotnú rozťažnosť v skladovacej nádrži alebo v prepravnej nádrži.
(4)
Pri zisťovaní zásob liehu z hmotnosti liehu sa objemové množstvo liehu VE v l a. priteplote 20 oC vypočíta podľa vzorca
kde
Z je celková hmotnosť liehu v kg,
km je prevodný koeficient pre objemovú koncentráciu liehu v skladovacej nádrži alebo prepravnej nádrži určený z alkoholometrických tabuliek10) pre objemovú koncentráciu liehu v skladovacej nádrži alebo prepravnej nádrži prepočítanú na 20 oC.
(5)
Zásoby liehu sa zisťujú v každej skladovacej nádrži alebo prepravnej nádrži vždy osobitne a vypočítané množstvo liehu sa uvádza na dve desatinné miesta. Celkové množstvo zistených zásob liehu je súčet zásob liehu zistených v jednotlivých skladovacích nádržiach alebo prepravných nádržiach. Zaokrúhlenie sa vykonáva až pri záverečnom súčte celkových zásob liehu spôsobom podľa § 8 ods. 6.
(6)
V skladovacích nádržiach alebo v prepravných nádržiach, ktorých obsah možno premiešať, sa objem zásob liehu zisťuje spôsobom podľa odseku 2 a z teploty liehu v nádrži; z nádrží sa odoberie vzorka liehu, v ktorej sa areometrom určí objemová koncentrácia liehu a teplota liehu.
(7)
V skladovacích nádržiach alebo v prepravných nádržiach, ktorých obsah nemožno premiešať, sa objem zásob liehu zisťuje spôsobom podľa odseku 2. Z rôznych vrstiev nádrže sa výpustnými kohútmi odoberú vzorky liehu, v ktorých sa určí objemová koncentrácia liehu a jeho teplota; konečná objemová koncentrácia liehu a jeho teplota sa vypočítajú ako jednoduchý aritmetický priemer hodnôt objemovej koncentrácie liehu a teplôt jednotlivých vzoriek liehu.
(8)
Ak nie je možné vzorky liehu odobrať výpustnými kohútmi, priemerná vzorka liehu sa odoberie zo všetkých vrstiev nádrže vzorkovacím zariadením.
(9)
V odobratých vzorkách liehu sa objemová koncentrácia liehu určuje areometrom; ak nie je možné objemovú koncentráciu liehu určiť takto, objemová koncentrácia liehu sa určí pyknometrom alebo inými laboratórnymi metódami (§ 13).
(10)
Pri zisťovaní zásob liehu sa prípadný rozdiel medzi skutočným stavom zásob a zásobami uvedenými v zázname o príjme a výdaji liehu (ďalej len „záznam") znižuje o výšku skutočne zistených strát liehu, najviac však do výšky normy strát liehu.10)
(11)
Pri zisťovaní zásob liehu v octárni sa porovná evidované množstvo zásob liehu v zákvase, denaturáte a obsah kyseliny octovej v octe, denaturáte, zákvase so skutočnými zásobami liehu.
(12)
Objemové množstvo liehu obsiahnutého v zásobách surovín a v hotových výrobkoch v spotrebiteľskom obale14) alebo v spotrebiteľskom balení liehu15) (ďalej len „spotrebiteľské balenie") sa zisťuje na základe § 45 ods. 3 písm. f) zákona, a to z údajov objemovej koncentrácie liehu a objemu liehu alebo z hmotnosti liehu uvedenej na spotrebiteľskom obale14) alebo na spotrebiteľskom balení. Ak nie je na spotrebiteľskom obale14) alebo na spotrebiteľskom balení uvedená objemová koncentrácia liehu, pri zisťovaní objemového množstva liehu sa použije údaj uvedený v technickej špecifikácii tohto výrobku.
(13)
Ak sa podľa odseku 12 zistí odchýlka presahujúca absolútnu hodnotu odchýlky objemovej koncentrácie liehu podľa osobitného predpisu11) od objemovej koncentrácie liehu uvedenej na spotrebiteľskom balení alebo v technickej špecifikácii, pri výpočte zásob liehu v spotrebiteľskom balení sa použije hodnota určená ako jednoduchý aritmetický priemer objemovej koncentrácie liehu určenej laboratórnymi metódami (§ 13), a to najmenej z troch vzoriek liehu v spotrebiteľskom balení.
§11 Spôsob zisťovania množstva prijímaného liehu a vydaného liehu
(1)
Množstvo prijímaného liehu a vydaného liehu sa vypočítava z hmotnosti liehu a objemovej koncentrácie liehu alebo z objemu liehu, objemovej koncentrácie liehu a z teploty liehu, a to spôsobom podľa § 7 a 10 primerane.
(2)
Množstvo liehu v prepravných obaloch sa zisťuje meradlami overenými podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Množstvo liehu sa zisťuje v každom prepravnom obale samostatne s výnimkou množstva liehu plneného do sudov z jednej zásobnej nádrže; takto vydaný lieh alebo prijímaný lieh možno považovať za jeden prepravný obal.
(4)
Pri príjme liehu alebo výdaji liehu v sudoch alebo iných prepravných obaloch s objemom menej ako 200 litrov sa hmotnosť alebo objem takto prijímaného alebo vydávaného liehu zaokrúhľuje na desatinu kilogramu alebo na desatinu litra; pri príjme liehu alebo výdaji liehu v železničných cisternách alebo autocisternách sa hmotnosť alebo objem takto vydávaného alebo prijímaného liehu zaokrúhľuje na celé kilogramy alebo na celý liter.
§12 Spôsob zisťovania množstva prijímaného liehu a vydávaného liehu
(1)
Pri zisťovaní množstva vydávaného liehu sa zisťuje hmotnosť jednotlivých prepravných obalov bez liehu. Po ich naplnení liehom a premiešaní sa odoberie vzorka liehu, v ktorej sa areometrom určí objemová koncentrácia liehu a jeho teplota, a zistí sa celková hmotnosť jednotlivých prepravných obalov s liehom.
(2)
Pri výdaji liehu sa vyhotoví dodací list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, v ktorom sa uvedie množstvo vydaného liehu v príslušných merných jednotkách, a to samostatne pre jednotlivý prepravný obal. Množstvo liehu v dodacom liste sa uvádza na dve desatinné miesta. Dodací list spolu so sprievodným dokumentom16) sprevádza prepravovaný lieh.
(3)
Pri zisťovaní množstva prijímaného liehu sa zisťuje celková hmotnosť jednotlivých prepravných obalov. Po ich otvorení sa lieh premieša a z každého prepravného obalu sa odoberie vzorka liehu, v ktorej sa areometrom určí objemová koncentrácia liehu a jeho teplota, a zistí sa hmotnosť prázdnych prepravných obalov.
(4)
Pri príjme liehu sa vyhotoví príjmový list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 a ktorého prvý diel sa odošle dodávateľovi liehu spolu so sprievodným dokumentom,16) a to najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa lieh prevzal.
(5)
Ak je odberateľ liehu alebo ním poverená osoba prítomný pri výdaji liehu u dodávateľa liehu a prevzatie liehu potvrdzujú v dodacom liste, príjmový list sa nevystavuje; množstvo liehu uvedené v dodacom liste sa eviduje v evidencii dodávateľa aj v evidencii odberateľa.
(6)
Straty a prebytky liehu zistené pri jeho preprave sa evidujú spôsobom uvedeným v § 14.
§13 Odber vzoriek liehu na zisťovanie objemovej koncentrácie liehu laboratórnymi metódami
(1)
Objemová koncentrácia liehu laboratórnymi metódami sa určuje na základe merania hustoty vibračným hustomerom alebo plynovou chromatografiou, ak táto vyhláška neustanovuje inak.
(2)
Na základe § 45 ods. 3 písm. f) zákona sa vzorky liehu odoberú tak, že pri každom odbere vzorky liehu sa vyhotovia tri rovnaké vzorky s objemom najmenej 120 ml, uložia sa do vzduchotesne uzavretých obalov, označia sa a zabezpečia sa uzávery. Dve vzorky liehu sa ponechajú colnému úradu a tretia vzorka liehu sa ponechá právnickej osobe alebo fyzickej osobe, u ktorej bola vzorka liehu odobratá.
(3)
Pri zisťovaní objemového množstva liehu v spotrebiteľskom obale14) alebo v spotrebiteľskom balení podľa § 10 ods. 12 sa postupuje spôsobom podľa odseku 1, pričom sa odoberú najmenej tri vzorky výrobku v spotrebiteľskom obale14) alebo v spotrebiteľskom balení.
(4)
O odberoch vzoriek liehu podľa odsekov 2 a 3 sa vyhotoví protokol.

Záznam o príjme a výdaji liehu a vedenie evidencie

§14 Záznam o príjme a výdaji liehu
(1)
Evidencia o výrobe liehu, príjme liehu, použití liehu, zásobe liehu, vydaní liehu a o množstve liehu obsiahnutého v zásobách surovín, polotovarov a hotových výrobkov a samostatná evidencia spotrebiteľského balenia liehu sa vedie na základe § 38 ods. 1 zákona, a to na zázname, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Pri príjme liehu sa do príjmovej časti záznamu uvedie
a)
množstvo liehu uvedené v dodacom liste alebo v sprievodnom dokumente, alebo v jednotnom colnom doklade, alebo v doklade o presune liehu, ak pri príjme liehu nebol zistený rozdiel v porovnaní s údajmi uvedenými v dodacom liste alebo v sprievodnom dokumente, alebo v jednotnom colnom doklade, alebo v doklade o presune liehu,
b)
skutočne prevzaté množstvo liehu podľa príjmového listu; ak boli pri príjme liehu zistené rozdiely v porovnaní s údajmi uvedenými v dokladoch podľa písm. a), na týchto dokladoch sa potvrdí skutočne prevzaté množstvo liehu; ak takto zistené rozdiely presiahli dopravnú normu strát10) alebo ak bol pri príjme liehu zistený prebytok, vystaví sa nový dodací list podľa skutočne prevzatého množstva liehu.
(3)
Pri výdaji liehu sa do výdajovej časti záznamu uvedie
a)
množstvo vydaného liehu podľa dodacieho listu,
b)
rozdiel medzi dodaným množstvom liehu a skutočne prijatým množstvom liehu podľa dodacieho listu alebo sprievodného dokumentu, alebo jednotného colného dokladu, alebo dokladu o presune liehu a podľa príjmového listu, ak sa pri príjme liehu potvrdí menšie množstvo prijatého liehu, ako je uvedené v dodacom liste alebo sprievodnom dokumente, alebo v jednotnom colnom doklade, alebo v doklade o presune liehu a v príjmovom liste, v zázname sa upraví množstvo vydaného liehu,
c)
množstvo liehu podľa príjmového listu, ak sa zistil pri preberaní liehu jeho prebytok.
(4)
Ďalej sa v príjmovej časti záznamu a vo výdajovej časti záznamu uvedie iný príjem liehu a iný výdaj liehu neuvedený v odsekoch 2 a 3, a to
a)
presun liehu medzi jednotlivými prevádzkami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá vedie záznam,
b)
vzorky liehu odobraté alebo vrátené oprávnenými orgánmi,17)
c)
lieh vrátený odberateľom liehu,
d)
chýbajúci lieh alebo odcudzený lieh,
e)
lieh použitý pri preskúšaní činnosti kontrolného liehového meradla,
f)
iné nepredpokladané a nepravidelné príjmy liehu a jeho výdaje.
(5)
Pri nákupe, spracovávaní alebo predaji osobitne denaturovaného liehu sa vedie samostatná evidencia o príjme, výdaji, spotrebe a zásobách liehu.
§15 Uzatváranie záznamu
(1)
Pri uzatváraní záznamu podľa § 38 ods. 4 zákona sa
a)
porovná príjem liehu a výdaj liehu,
b)
zisťuje evidovaná zásoba liehu v merných jednotkách,
c)
vykoná fyzická inventúra zásob liehu, surovín, polotovarov a hotových výrobkov.
(2)
Skutočná zásoba liehu zistená fyzickou inventúrou tvorí počiatočnú zásobu liehu v príjmovej časti záznamu pre nasledujúce obdobie výroby liehu.
(3)
Ak sa vedie viac samostatných záznamov, uzatvára sa každý záznam osobitne.
(4)
O uzatvorení záznamu sa vypracuje správa, v ktorej sa
a)
porovná príjmová časť záznamu s výdajovou časťou záznamu a uvedie sa množstvo zásob liehu v l a.,
b)
uvedie výsledok fyzickej inventúry a skutočná zásoba liehu v l a.,
c)
uvedie základ pre výpočet noriem strát liehu vrátane výpočtu noriem strát liehu v členení podľa druhu noriem strát,10)
d)
uvedie celkové množstvo liehu evidované v príjmovej časti záznamu a vo výdajovej časti záznamu.
(5)
Ak sa vedie viac samostatných záznamov, vyhotoví sa o ich uzatvorení súhrnná správa, v ktorej sa uvedú údaje z jednotlivých samostatných záznamov.
§16 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č 1 k vyhláške č. 226/2004 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 226/2004 Z. z.
1)
§ 18 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
2)
Príloha č. 24 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
2b)
Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
3)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8 zákona č.142/2000 Z. z.
5)
Príloha č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 26 zákona č. 142/2000 Z. z.
8)
§ 16 zákona č. 142/2000 Z. z.
10)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 4. novembra 2003 č. 2915/2003-100 o normách strát liehu prípustných pri prevádzkovaní liehovarníckeho závodu a iných spracovateľov liehu, použití noriem strát liehu a alkoholometrických tabuľkách (oznámenie č. 59/2004 Z. z.).
11)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2001 č. 787/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca lieh a liehoviny v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 195/2001 Z. z.).
12)
§ 8 ods. 4 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
12a)
§ 33 zákona č. 142/2000 Z. z. v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
13)
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu.
14)
Napríklad výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2745/2002-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 634/2002 Z. z.).
15)
17)
Napríklad § 45 ods. 3 písm. f) zákona č. 105/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.