Inteligentné zákony pre účtovníkov
Uvádzacia cena

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 2024

Znenie účinné: od 01.05.2019
352/2018 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019
352
ZÁKON
z 29. novembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona č. 223/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 609/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 53/2009 Z. z., zákona č. 482/2009 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 30/2010 Z. z., zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 212/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 353/2013 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 268/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49
1. do 31. decembra 2019 547 eur/1 000 l,
2. od 1. januára 2020 555 eur/1 000 l,“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa suma „394 eur“ nahrádza sumou „393 eur“.
3.
V § 7 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „čestným“.
4.
Za § 7 sa vkladajú § 8 až 9c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§8 Označovanie minerálneho oleja identifikačnou látkou
(1)
Označovaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa na účely tohto zákona rozumie primiešavanie identifikačnej látky vyrobenej osobou podľa § 9a, s ktorou Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) uzatvorilo zmluvu podľa § 9a. Podrobnosti o požiadavkách na vlastnosti identifikačnej látky, o spôsobe označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou, normy strát identifikačnej látky súvisiacich s jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami pri jej použití, manipulácii a skladovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 je možné uviesť do daňového voľného obehu na daňovom území, len ak je označený podľa odseku 1, ak odseky 5 a 7 neustanovujú inak. Označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa na účely tohto zákona nepovažuje za výrobu minerálneho oleja.
(3)
Označovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou je možné len v daňovom sklade, ak § 9b ods. 5 neustanovuje inak.
(4)
Odberateľ identifikačnej látky je osoba uvedená v § 9, § 21 a 25, ktorá chce uvádzať na daňovom území do daňového voľného obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2.
(5)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2
a)
oslobodený od dane podľa § 10 a 10a,
b)
prepravený na daňové územie na súkromné účely podľa § 33,
c)
dodávaný na daňové územie v rámci zásielkového obchodu podľa § 34,
d)
vyvezený na územie tretích štátov v pozastavení dane,
e)
dodávaný do iných členských štátov v pozastavení dane,
f)
v spotrebiteľskom balení, ktorým sa rozumie minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 vložený do obalu bez prítomnosti spotrebiteľa, pričom objem tohto minerálneho oleja obsiahnutý v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu, ktorá nemôže byť zmenená bez otvorenia obalu alebo bez jeho viditeľného porušenia, pričom objem je rovný hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil, a je vyjadrený v jednotke objemu 210 litrov a menej,
g)
prepravený z iného členského štátu alebo dovezený z tretieho štátu na daňové územie v rámci reklamácie.
(6)
Zakázané je
a)
označovať iný minerálny olej ako minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo
v § 7 ods. 1 a 2 spôsobom podľa odseku 1,
b)
označovať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 určený na účely uvedené v odseku 5,
c)
zmeniť označenie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označeného identifikačnou látkou podľa odseku 1,
d)
uvádzať do daňového voľného obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktorý nie je označený podľa odseku 1, ak odseky 5 a 7 neustanovujú inak,
e)
predávať, ponúkať na predaj, skladovať alebo prepravovať v daňovom voľnom obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktorý nie je označený podľa odseku 1, ak odseky 5 a 7 neustanovujú inak.
(7)
V období keď platnosť zmluvy podľa § 9a, ktorú finančné riaditeľstvo uzatvorilo s výrobcom identifikačnej látky, uplynula alebo sa táto zmluva vypovedala a finančné riaditeľstvo neuzatvorilo novú zmluvu podľa § 9a s iným výrobcom identifikačnej látky alebo v období keď výrobca identifikačnej látky vplyvom vyššej moci nemôže vyrábať identifikačnú látku podľa tejto zmluvy a ak odberateľ identifikačnej látky použil celý technologicky možný objem odobratej identifikačnej látky a finančné riaditeľstvo neuzatvorilo novú zmluvu podľa
§ 9a s iným výrobcom identifikačnej látky, sa minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou neoznačuje. Finančné riaditeľstvo je povinné informovať odberateľov identifikačnej látky na svojom webovom sídle o situácii podľa prvej vety. Ak nastala situácia podľa prvej vety, odberateľ identifikačnej látky je povinný najneskôr do troch pracovných dní oznámiť colnému úradu deň, odkedy neoznačuje minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktorý je uvádzaný do daňového voľného obehu na daňovom území, a identifikačné údaje odberateľa tohto minerálneho oleja.
(8)
Ak odberateľ identifikačnej látky zistí, že z technických dôvodov alebo technologických dôvodov zariadením na primiešavanie identifikačnej látky nebol minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený v súlade s odsekom 1, je povinný oznámiť túto skutočnosť colnému úradu pred uvedením tohto minerálneho oleja do daňového voľného obehu. Colný úrad na základe posúdenia situácie oznámenej odberateľom identifikačnej látky podľa prvej vety odoberie vzorku tohto minerálneho oleja, ktorú odošle finančnému riaditeľstvu na analýzu. Ak finančné riaditeľstvo na základe analýzy odobratej vzorky minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zistí, že táto vzorka obsahuje menej identifikačnej látky, ako je ustanovené podľa odseku 1, určí pre túto vzorku objem identifikačnej látky, ktorý je potrebný do tejto vzorky dodatočne primiešať, aby bola označená v súlade s odsekom 1. Dodatočné primiešanie identifikačnej látky do minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 je možné vykonať len na daňovom území v režime pozastavenia dane a za prítomnosti zamestnanca colného úradu alebo osoby poverenej colným úradom.
§9 Dovozca minerálneho oleja
(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikania dovážať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 z územia tretích štátov a tento minerálny olej uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území (ďalej len „dovozca minerálneho oleja“), je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja; to neplatí, ak bude uvedená osoba dovážať iba minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 oslobodený od dane podľa § 10 alebo v spotrebiteľskom balení. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja a predpokladané ročné množstvo tohto minerálneho oleja.
(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má vydané povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1,
b)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(4)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 2, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja a vydá mu osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.
(5)
Dovozca minerálneho oleja je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu kódu kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a predpokladané ročné množstvo tohto minerálneho oleja uvedené podľa odseku 1, a to najneskôr 15 dní pred prvým dovozom minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2. Colný úrad preverí údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja alebo vydá nové osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja.
(6)
Colný úrad vyradí dovozcu minerálneho oleja z evidencie dovozcov minerálneho oleja, ak
a)
neuskutočnil dovoz minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od zaradenia do evidencie dovozcov minerálneho oleja,
b)
požiada o vyradenie z evidencie dovozcov minerálneho oleja,
c)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa odseku 2,
d)
podal žiadosť o výmaz z obchodného registra alebo z iného obdobného registra, podal žiadosť o zrušenie živnostenského oprávnenia alebo oznámil ukončenie podnikania.
§9a Výrobca identifikačnej látky
(1)
Identifikačnú látku je oprávnená vyrábať len osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo uzatvorilo podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zmluvu o výrobe identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „výrobca identifikačnej látky“). Zmluvu o výrobe identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „zmluva o výrobe identifikačnej látky“) uzatvorí finančné riaditeľstvo s výrobcom identifikačnej látky najviac na obdobie piatich rokov. Finančné riaditeľstvo vyhlási na účely uzavretia zmluvy o výrobe identifikačnej látky obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
(2)
Finančné riaditeľstvo môže uzatvoriť zmluvu o výrobe identifikačnej látky len s osobou, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
preukáže, že identifikačná látka
1.
nemá negatívny vplyv na biopalivá primiešané v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
2.
nemá negatívny vplyv na kvalitu a účinky iných látok pridaných do minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 na účely zlepšenia jeho kvality,
3.
má dostatočnú stabilitu minimálne 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jej výroby a nemení sa v závislosti od zloženia minerálneho oleja podľa rôznych tried kvality minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
4.
nemení vplyvom času svoj rozptyl v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
b)
preukáže, že identifikačná látka po primiešaní do minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 nezmení jeho kvalitu,
c)
zabezpečí dostatočné množstvo identifikačnej látky potrebnej na označenie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 pre všetkých odberateľov identifikačnej látky a zabezpečí vytvorenie dostatočnej zásoby identifikačnej látky, a to najmenej v množstve priemerného dvojmesačného objemu minerálneho oleja uvedeného do daňového voľného obehu,
d)
poskytne finančnému riaditeľstvu bezodplatne kontrolnú vzorku identifikačnej látky,
e)
zabezpečí pre každého odberateľa identifikačnej látky požadovaný počet analytických zariadení potrebných na overenie správnosti označenia minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou,
f)
má zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
g)
nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s odberateľom identifikačnej látky,
h)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,17)
i)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
j)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,19)
k)
nebola právoplatne odsúdená za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiaceho orgánu alebo členom kontrolného orgánu tejto osoby,
l)
nie je v likvidácii ani na ňu nie je právoplatne vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.
(3)
Splnenie podmienok uvedených v odseku 2 sa vyžaduje nepretržite počas obdobia, na ktoré bola zmluva o výrobe identifikačnej látky uzatvorená.
(4)
Na účely výberu výrobcu identifikačnej látky zriadi finančné riaditeľstvo komisiu na posúdenie návrhov obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o výrobe identifikačnej látky (ďalej len „komisia“). Členom komisie môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je blízkou osobou,2) členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom výrobcu identifikačnej látky a nie je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená s výrobcom identifikačnej látky. Členmi komisie sú aj zástupcovia odberateľov identifikačnej látky.
(5)
Komisia je pri vyhodnocovaní predložených návrhov obchodnej verejnej súťaže nezávislá a vyhodnocuje ich podľa požadovaných vlastností identifikačnej látky a ďalších kritérií určených v podmienkach obchodnej verejnej súťaže.
(6)
Podrobnosti o zložení a postupe komisie pri vyhodnocovaní návrhov obchodnej verejnej súťaže a podrobnosti o predkladaní návrhov obchodnej verejnej súťaže upraví štatút komisie, ktorý finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle.
(7)
Zmluva o výrobe identifikačnej látky musí obsahovať
a)
vlastnosti identifikačnej látky,
b)
cenu jedného litra identifikačnej látky,
c)
podmienky odberu identifikačnej látky finančným riaditeľstvom,
d)
lehoty na dodanie identifikačnej látky finančnému riaditeľstvu,
e)
zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodaním identifikačnej látky,
f)
zodpovednosť výrobcu identifikačnej látky za nedostatky identifikačnej látky,
g)
zodpovednosť za stabilitu identifikačnej látky počas jej skladovania,
h)
zodpovednosť za stabilitu identifikačnej látky v minerálnom oleji uvedenom v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 a zodpovednosť za stabilitu prísady v tomto minerálnom oleji a zodpovednosť za nezlučiteľnosť identifikačnej látky s prísadami,
i)
podmienky reklamácie identifikačnej látky,
j)
ďalšie náležitosti súvisiace s výrobou identifikačnej látky.
(8)
Finančné riaditeľstvo vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o výrobe identifikačnej látky najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred uplynutím lehoty uvedenej v zmluve o výrobe identifikačnej látky, alebo ak výrobca identifikačnej látky
a)
počas platnosti zmluvy o výrobe identifikačnej látky prestane spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 2,
b)
počas obdobia dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába z technických dôvodov alebo vplyvom vyššej moci identifikačnú látku,
c)
nedodržiava povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo poruší niektorú z podmienok uvedených v zmluve o výrobe identifikačnej látky a uloženie pokuty a ani výzvy finančného riaditeľstva neviedli k náprave.
(9)
Finančné riaditeľstvo v spolupráci s colným úradom vykonáva kontrolu plnenia podmienok a povinností ustanovených výrobcovi identifikačnej látky podľa odsekov 2, 3 a 7 a daňový dozor nad výrobou identifikačnej látky a nakladaním s identifikačnou látkou. Výrobca identifikačnej látky je povinný poskytnúť finančnému riaditeľstvu bezodplatne vzorku každej šarže identifikačnej látky určenej na dodanie odberateľom identifikačnej látky. Finančné riaditeľstvo je povinné archivovať šaržu identifikačnej látky najmenej 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jej výroby. Šarža identifikačnej látky je rovnorodé množstvo identifikačnej látky vyrobené, pripravené alebo homogenizované v jednom výrobnom cykle a balené za tých istých podmienok.
§9b Nakladanie s identifikačnou látkou
(1)
Odberateľ identifikačnej látky je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o vydanie identifikačnej látky elektronickými prostriedkami prostredníctvom štruktúrovaného formulára zverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva. Požadovaný objem identifikačnej látky nesmie byť nižší ako objem identifikačnej látky určenej na označenie 20 000 l minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2. Finančné riaditeľstvo posúdi údaje v žiadosti odberateľa identifikačnej látky o vydanie identifikačnej látky (ďalej len „žiadosť o vydanie identifikačnej látky“) najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o vydanie identifikačnej látky, oznámi odberateľovi identifikačnej látky objem identifikačnej látky v litroch, ktorý môže odobrať, cenu identifikačnej látky, a to vo výške pripadajúcej na objem identifikačnej látky, ktorý môže odberateľ identifikačnej látky odobrať, číslo účtu, na ktorý je odberateľ identifikačnej látky povinný pred prevzatím identifikačnej látky zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce cene odoberaného objemu identifikačnej látky, a súčasne oznámi výrobcovi identifikačnej látky údaje potrebné na vydanie identifikačnej látky. Na každom balení identifikačnej látky je výrobca identifikačnej látky povinný uviesť údaj o objeme identifikačnej látky v balení, dátum výroby, lehotu spotreby identifikačnej látky od dátumu jej výroby a informáciu o množstve minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré je možné označiť jedným litrom identifikačnej látky.
(2)
Výrobca identifikačnej látky najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa, kedy boli peňažné prostriedky pripadajúce na cenu odoberaného objemu identifikačnej látky pripísané na účet, oznámi túto skutočnosť elektronickými prostriedkami finančnému riaditeľstvu. Finančné riaditeľstvo určí termín prevzatia identifikačnej látky odberateľom identifikačnej látky, ktorý nesmie byť dlhší ako desať dní nasledujúcich odo dňa pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu odoberaného objemu identifikačnej látky oznámeného finančným riaditeľstvom podľa odseku 1, a tento termín oznámi odberateľovi identifikačnej látky. Ak odberateľ identifikačnej látky v žiadosti o vydanie identifikačnej látky uvedie termín prevzatia identifikačnej látky, ktorý je dlhší ako desať dní nasledujúcich odo dňa pripísania peňažných prostriedkov pripadajúcich na cenu odoberaného objemu identifikačnej látky, lehota podľa druhej vety sa nepoužije, pričom termín prevzatia identifikačnej látky odberateľom identifikačnej látky oznámi finančné riaditeľstvo po dohode s odberateľom identifikačnej látky. Odberateľ identifikačnej látky môže na prevzatie identifikačnej látky splnomocniť na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom aj inú osobu. Zamestnanec finančného riaditeľstva vydá identifikačnú látku odberateľovi identifikačnej látky alebo osobe, ktorú odberateľ identifikačnej látky splnomocnil na prevzatie identifikačnej látky, len ak boli peňažné prostriedky pripadajúce na cenu odoberaného objemu identifikačnej látky oznámeného finančným riaditeľstvom podľa odseku 1 pripísané na účet oznámený finančným riaditeľstvom. Po vydaní identifikačnej látky zodpovedá za identifikačnú látku odberateľ identifikačnej látky. Finančné riaditeľstvo vráti výrobcovi identifikačnej látky identifikačnú látku, za ktorú odberateľ identifikačnej látky uhradil peňažné prostriedky a túto identifikačnú látku si v lehote jedného kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí termínu na prevzatie identifikačnej látky určenej finančným riaditeľstvom neprevzal.
(3)
Zamestnanec finančného riaditeľstva pri prevzatí identifikačnej látky odberateľom identifikačnej látky vyhotoví o prevzatí identifikačnej látky protokol o prevzatí identifikačnej látky v dvoch vyhotoveniach, v ktorom uvedie identifikačné údaje odberateľa identifikačnej látky a objem skutočne prevzatej identifikačnej látky. Jedno vyhotovenie protokolu o prevzatí identifikačnej látky si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva a druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi identifikačnej látky alebo osobe, ktorú odberateľ identifikačnej látky splnomocnil na prevzatie identifikačnej látky.
(4)
Pri reklamácii identifikačnej látky odberateľ identifikačnej látky elektronickými prostriedkami prostredníctvom štruktúrovaného formulára uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva oznámi finančnému riaditeľstvu predloženie identifikačnej látky na reklamáciu a uvedie množstvo reklamovanej identifikačnej látky, dátum jej odberu a dôvod reklamácie. Zamestnanec finančného riaditeľstva do troch pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia oznámi odberateľovi identifikačnej látky termín na predloženie reklamovaného množstva identifikačnej látky. Zamestnanec finančného riaditeľstva vyhotoví o prevzatí identifikačnej látky určenej na reklamáciu protokol o reklamácii identifikačnej látky v troch vyhotoveniach, v ktorom uvedie dôvod reklamácie a objem reklamovanej identifikačnej látky uvedený odberateľom identifikačnej látky. Jedno vyhotovenie protokolu o reklamácii identifikačnej látky si ponechá zamestnanec finančného riaditeľstva, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi identifikačnej látky a tretie vyhotovenie odovzdá výrobcovi identifikačnej látky spolu s reklamovanou identifikačnou látkou. Výrobca identifikačnej látky po prevzatí reklamovanej identifikačnej látky elektronickými prostriedkami oznámi finančnému riaditeľstvu, či reklamáciu uznal alebo neuznal. Identifikačnú látku, ktorej reklamáciu výrobca identifikačnej látky uznal, zlikviduje výrobca identifikačnej látky na jeho náklady pod dozorom zamestnanca finančného riaditeľstva. Za identifikačnú látku, ktorej reklamáciu výrobca identifikačnej látky uznal, zamestnanec finančného riaditeľstva bezodplatne dodá odberateľovi identifikačnej látky identifikačnú látku v množstve, ktoré zodpovedá reklamovanému množstvu identifikačnej látky. Za reklamované množstvo identifikačnej látky nie je možné uplatniť peňažnú náhradu ani prípadnú náhradu vzniknutej škody.
(5)
Ak sa minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označí identifikačnou látkou mimo daňového územia, odberateľ identifikačnej látky zašle finančnému riaditeľstvu najneskôr s predložením žiadosti o vydanie identifikačnej látky kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja, identifikačné údaje zahraničného dodávateľa minerálneho oleja a adresu daňového skladu, kde sa minerálny olej označí identifikačnou látkou. Pred dovozom minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 z územia tretieho štátu je dovozca minerálneho oleja povinný dať si potvrdiť colnému úradu objem identifikačnej látky vyvezený na územie tretieho štátu a objem identifikačnej látky späť dovezený z územia tretieho štátu; ak sa minerálny olej označí identifikačnou látkou v colnom sklade, uvádzajú sa identifikačné údaje zahraničného výrobcu minerálneho oleja, identifikačné údaje osoby zodpovednej za minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 uskladnený v colnom sklade a adresa umiestnenia colného skladu.
(6)
Finančné riaditeľstvo môže znížiť objem objednanej identifikačnej látky, a to
a)
na základe údajov o stave zásob identifikačnej látky odberateľa identifikačnej látky,
b)
ak odberateľ identifikačnej látky nevykonával v období najmenej šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov činnosť, na ktorú je registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona,
c)
na základe priemerného množstva minerálneho oleja označeného identifikačnou látkou, ktoré odberateľ identifikačnej látky uviedol do daňového voľného obehu za obdobie šiestich predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o vydanie identifikačnej látky, pričom prihliada na celkový odobratý objem identifikačnej látky za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
d)
na základe zloženej zábezpeky na daň, ak finančné riaditeľstvo nemôže posúdiť okolnosti podľa písmen a) až c), na základe ktorých možno odôvodnene predpokladať, že môže dôjsť k porušeniu daňových predpisov; to neplatí, ak je odberateľom identifikačnej látky osoba podľa § 9.
(7)
Identifikačnú látku môže použiť na označenie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 len odberateľ identifikačnej látky a nesmie ju predať alebo iným spôsobom odovzdať inej osobe; to neplatí pri odovzdaní identifikačnej látky priamo odberateľom identifikačnej látky alebo prostredníctvom prepravcu výrobcovi minerálneho oleja v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorí ju použijú na označenie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktorý sa uvedie do daňového voľného obehu na daňovom území.
(8)
Odberateľ identifikačnej látky, ktorému zaniklo alebo bolo odňaté povolenie vydané podľa § 21 alebo § 25, alebo bol vyradený z evidencie podľa § 9, je povinný bezodkladne odovzdať finančnému riaditeľstvu nepoužitú identifikačnú látku, ak ku dňu zániku alebo odňatia povolenia vydaného podľa § 21 alebo § 25, alebo vyradenia z evidencie podľa § 9 nepoužil celý objem odobratej identifikačnej látky určenej na označovanie minerálneho oleja uvedeného
v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2. Rovnako postupuje aj odberateľ identifikačnej látky, ktorý nepoužil celý objem identifikačnej látky k poslednému dňu spotreby identifikačnej látky uvedenému výrobcom na balení identifikačnej látky.
(9)
Odberateľ identifikačnej látky oznámi elektronickými prostriedkami prostredníctvom štruktúrovaného formulára zverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva objem nepoužitej identifikačnej látky najneskôr tri pracovné dni pred jeho odovzdaním finančnému riaditeľstvu. Ak sa nepoužitá identifikačná látka nachádza mimo daňového územia, je odberateľ identifikačnej látky povinný dopraviť túto identifikačnú látku na daňové územie. Finančné riaditeľstvo nepoužitú identifikačnú látku zlikviduje na náklady odberateľa identifikačnej látky a o jej likvidácii vyhotoví protokol o likvidácii identifikačnej látky v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie protokolu o likvidácii identifikačnej látky si ponechá finančné riaditeľstvo, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi identifikačnej látky.
(10)
Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu množstva vydanej identifikačnej látky v členení podľa odberateľov identifikačnej látky a množstva, ktoré odberatelia identifikačnej látky odobrali.
(11)
Odberateľ identifikačnej látky je povinný viesť evidenciu množstva identifikačnej látky, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie
a)
počiatočný stav zásob identifikačnej látky na začiatku kalendárneho mesiaca,
b)
odobraté množstvo identifikačnej látky zo skladu finančného riaditeľstva v príslušnom kalendárnom mesiaci,
c)
množstvo identifikačnej látky, ktorú použil na naplnenie nového plniaceho zariadenia pri jeho prvom použití, na naplnenie plniaceho zariadenia pri zmene identifikačnej látky alebo na naplnenie plniaceho zariadenia po servisnej oprave,
d)
množstvo identifikačnej látky, ktorú použil na označenie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, v členení podľa kódov kombinovanej nomenklatúry tohto minerálneho oleja,
e)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označeného identifikačnou látkou podľa písmena d), ktoré uviedol do daňového voľného obehu, v členení podľa kódov kombinovanej nomenklatúry tohto minerálneho oleja.
f)
množstvo identifikačnej látky zaslanej výrobcovi identifikačnej látky na reklamáciu,
g)
množstvo identifikačnej látky, ktorej reklamáciu výrobca identifikačnej látky uznal,
h)
množstvo identifikačnej látky, ktorej reklamáciu výrobca identifikačnej látky neuznal,
i)
množstvo nepoužitej identifikačnej látky, ktorú odovzdal finančnému riaditeľstvu,
j)
množstvo nepoužitej identifikačnej látky na konci kalendárneho mesiaca,
k)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označeného z množstva identifikačnej látky podľa písmena d) v členení podľa kódov kombinovanej nomenklatúry tohto minerálneho oleja, ktoré dodal v pozastavení dane osobe uvedenej v § 21, na účely prepustenia tohto minerálneho oleja do daňového voľného obehu na daňovom území,
l)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označeného identifikačnou látkou v členení podľa kódov kombinovanej nomenklatúry tohto minerálneho oleja, ktoré prijal v pozastavení dane od osoby uvedenej v § 21, ktorá je odberateľom identifikačnej látky, na účely prepustenia tohto minerálneho oleja do daňového voľného obehu na daňovom území.
(12)
Evidenciu podľa odseku 11 písm. k) a l) vedie len odberateľ identifikačnej látky, ktorým je osoba podľa § 21. Odberateľ identifikačnej látky, ktorý vedie evidenciu podľa odseku 11 písm. k) a l), je povinný oznámiť najneskôr v lehote podľa odseku 13 colnému úradu identifikačné údaje osoby podľa § 21, ktorej dodal alebo od ktorej odobral minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený identifikačnou látkou na účely prepustenia tohto minerálneho oleja do daňového voľného obehu na daňovom území. Postupovať podľa druhej vety a viesť evidenciu podľa odseku 11 písm. k) je povinná aj osoba podľa § 21, ktorá nie je odberateľom identifikačnej látky, ak táto osoba prijala minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený identifikačnou látkou od odberateľa identifikačnej látky, ktorým je osoba podľa § 21, na účely prepustenia tohto minerálneho oleja do daňového voľného obehu na daňovom území.
(13)
Odberateľ identifikačnej látky je povinný uzavrieť evidenciu podľa odseku 11 za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý vedie túto evidenciu, a v rovnakej lehote zaslať uzavretú evidenciu finančnému riaditeľstvu elektronickými prostriedkami prostredníctvom štruktúrovaného formulára uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva.
(14)
Ak odberateľ identifikačnej látky zistí po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 13, že údaje v evidencii vedenej podľa odseku 11 sú nesprávne, bezodkladne zašle upravenú evidenciu finančnému riaditeľstvu elektronickými prostriedkami prostredníctvom štruktúrovaného formulára uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva.
§9c Postup pri zmene identifikačnej látky
(1)
Finančné riaditeľstvo môže uložiť výrobcovi identifikačnej látky, s ktorým uzatvorilo zmluvu o výrobe identifikačnej látky podľa § 9a ods. 1, aby zmenil zloženie vyrábanej identifikačnej látky.
(2)
Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o zmene identifikačnej látky a určí odberateľovi identifikačnej látky deň začatia používania zmenenej identifikačnej látky. Dňom začatia používania zmenenej identifikačnej látky môže byť najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 60. dni odo dňa uverejnenia oznámenia o zmene identifikačnej látky na webovom sídle finančného riaditeľstva.
(3)
Odberateľ identifikačnej látky je povinný najneskôr do 25. dňa nasledujúceho po dni začatia používania zmenenej identifikačnej látky podľa odseku 2 uzavrieť evidenciu množstva identifikačnej látky vedenú podľa § 9b ods. 11, v rovnakej lehote zaslať uzavretú evidenciu finančnému riaditeľstvu elektronickými prostriedkami prostredníctvom štruktúrovaného formulára uverejneného na webovom sídle finančného riaditeľstva a odovzdať finančnému riaditeľstvu nepoužitú identifikačnú látku. Ak sa nepoužitá identifikačná látka nachádza mimo daňového územia, je odberateľ identifikačnej látky povinný dopraviť takúto identifikačnú látku na daňové územie. Finančné riaditeľstvo nepoužitú identifikačnú látku zlikviduje na svoje náklady a o jej likvidácii vyhotoví protokol o likvidácii identifikačnej látky v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie protokolu o likvidácii identifikačnej látky si ponechá finančné riaditeľstvo, druhé vyhotovenie odovzdá odberateľovi identifikačnej látky.
(4)
Odberateľ identifikačnej látky môže najneskôr do dňa predchádzajúcemu dňu začatia používania zmenenej identifikačnej látky podľa odseku 2 uvádzať do daňového voľného obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený doterajšou identifikačnou látkou. Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený doterajšou identifikačnou látkou je možné po jeho prepustení do daňového voľného obehu predávať a používať do vyčerpania zásob.
(5)
Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený identifikačnou látkou a uvedený do daňového voľného obehu predo dňom začatia používania zmenenej identifikačnej látky podľa odseku 2 sa považuje za minerálny olej označený podľa tohto zákona.
(6)
Pri zmene identifikačnej látky z dôvodu zmeny výrobcu identifikačnej látky sa odseky 2 až 5 použijú primerane.“.
5.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
predaja, ponúkania na predaj, skladovania alebo prepravy minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktorý nie je označený podľa § 8.“.
6.
V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
predala, ponúkala na predaj, skladovala alebo prepravovala minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktorý nie je označený podľa § 8.“.
7.
V § 21 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa slovo „čestné“.
8.
V § 21 ods. 4 písm. f), § 25 ods. 4 písm. e) a § 26 ods. 4 písm. e) sa slová „úmyselný trestný čin“ nahrádzajú slovami „úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania“.
9.
V § 23 ods. 15 a § 24 ods. 15 sa na konci pripájajú tieto slová: „a evidenčné číslo alebo číslo povolenia osoby podľa § 11, § 25a alebo § 25b, ktorá má sídlo, trvalý pobyt alebo miesto podnikania v mieste priameho dodania“.
10.
V § 25a ods. 1 sa vypúšťajú slová „minerálnym olejom podľa § 4 ods. 7 písm. e),“.
11.
V § 25a ods. 9 sa číslo „13“ nahrádza číslom „14“.
12.
V § 25a ods. 10 písm. a) sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a c)“.
13.
V § 25a ods. 15 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo na iné ako potravinárske účely v balení s objemom 1 000 l a menej“.
14.
V § 25b ods. 7 písm. b) sa číslo „30 000 000“ nahrádza číslom „10 000 000“.
15.
V § 25b ods. 8, ods. 15 písm. g), ods. 16 a ods. 18 písm. a) sa slová „uzavretých spotrebiteľských baleniach“ nahrádzajú slovami „spotrebiteľskom balení“.
16.
V § 25b ods. 14 písm. a) sa slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“)“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.
17.
V § 25b ods. 14 písmeno h) znie:
„h)
spĺňať podmienky podľa odseku 7 písm. a), b), d) až i) počas celého obdobia platnosti povolenia na distribúciu, pričom ak v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na distribúciu preukázal splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. c), po uplynutí jedného roka odo dňa právoplatnosti povolenia na distribúciu musí preukázať splnenie podmienky podľa odseku 7 písm. b),“.
18.
V § 25b ods. 15 písm. f) sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7 písm. a), d) až i) a odseku 8“.
19.
V § 25b ods. 19 písm. a) sa čiarka za slovami „živnostenského oprávnenia“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo bol zrušený, ak nebol zriadený alebo založený na podnikateľské účely“.
20.
V § 25c ods. 1 sa slová „dočasne pozastaví“ nahrádzajú slovami „môže dočasne pozastaviť“.
21.
V § 35 ods. 4 sa slová „a minerálny olej bez obsahu biogénnej látky“ nahrádzajú čiarkou a slovami „minerálny olej bez obsahu biogénnej látky, minerálny olej s obsahom identifikačnej látky a minerálny olej bez obsahu identifikačnej látky“.
22.
V § 40 ods. 1 sa za slová „minerálneho oleja,“ vkladajú slová „nad označovaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2“.
23.
V § 41 ods. 1 sa za slovo „evidenciu“ vkladajú slová „dovozcov minerálneho oleja,“.
24.
V § 41 ods. 2 písm. f) sa za slová „s vybraným minerálnym olejom,“ vkladajú slová „adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom obchodníka s vybraným minerálnym olejom,“.
25.
V § 41 ods. 2 písm. k) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „číslo osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok, dátum vydania osvedčenia o zaradení do evidencie spotrebiteľov pohonných látok a dátum vyradenia spotrebiteľa pohonných látok z evidencie spotrebiteľov pohonných látok.“.
26.
V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
identifikačné údaje dovozcu minerálneho oleja.“.
27.
V § 41 ods. 3 sa slová „a j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
28.
V § 42 ods. 1 písmená n) až q) znejú:
„n)
nesplní povinnosť podľa § 7 ods. 5,
o)
nesplní povinnosť podľa § 9b ods. 11 až 13,
p)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1 alebo § 25a ods. 10 písm. b),
q)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 4 alebo ods. 16,“.
29.
V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:
„s)
poruší zákaz podľa § 8 ods. 6,
t)
nepreukáže použitie odobratej identifikačnej látky podľa § 9b ods. 5, 7 až 9 na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2.“.
30.
V § 42 ods. 2 písm. a) sa slová „alebo písm. m)“ nahrádzajú čiarkou a slovami „m) alebo písm. s)“.
31.
V § 42 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
podľa odseku 1 písm. t) vo výške dane pripadajúcej na množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré malo byť chýbajúcim množstvom identifikačnej látky označené; na výpočet pokuty sa použije sadzba dane podľa § 6 ods. 1 písm. a).“.
32.
V § 43 ods. 2 sa slová „§ 11, 19a, 25a“ nahrádzajú slovami „§ 9, § 11, § 19a, § 25a“.
33.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.30d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30d znie:
„30d) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).“.
34.
Za § 46q sa vkladajú § 46r a 46s, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§46r Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)
Finančné riaditeľstvo po uzatvorení prvej zmluvy o výrobe identifikačnej látky podľa § 9a ods. 1 určí obdobie na testovanie označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. Označovaním minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 sa v období podľa odseku 2 rozumie primiešavanie identifikačnej látky určenej na testovanie vyrobenej výrobcom identifikačnej látky, s ktorým finančné riaditeľstvo uzatvorilo zmluvu o výrobe identifikačnej látky.
(2)
Finančné riaditeľstvo uverejní na svojom webovom sídle oznámenie o dni začatia a oznámenie o dni ukončenia obdobia testovania označovania minerálneho oleja uvedeného
v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou. Obdobie medzi dňom ukončenia obdobia testovania podľa prvej vety a prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou (ďalej len „deň začatia označovania“), musí byť minimálne 90 dní.
(3)
Osoba uvedená v § 9, § 21 a 25, ktorá chce v období podľa odseku 2 uvádzať na daňovom území do daňového voľného obehu minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 označený identifikačnou látkou, je povinná uzatvoriť s finančným riaditeľstvom dohodu o testovaní použitia identifikačnej látky na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 (ďalej len „dohoda o testovaní identifikačnej látky“).
(4)
Dohoda o testovaní identifikačnej látky musí obsahovať
a)
podmienky odberu a použitia identifikačnej látky,
b)
podmienky zúčtovania odberu a použitia identifikačnej látky,
c)
množstvo identifikačnej látky odobratej na označovanie minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2,
d)
množstvo minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2, ktoré sa označí identifikačnou látkou,
e)
dátum začatia a dátum ukončenia označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou,
f)
podmienky vrátenia nepoužitej identifikačnej látky,
g)
ďalšie náležitosti súvisiace s testovaním identifikačnej látky.
(5)
Finančné riaditeľstvo je povinné po ukončení obdobia podľa odseku 2 vyhodnotiť testovanie identifikačnej látky a prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(6)
Minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou látkou uvedený do daňového voľného obehu do dňa začatia označovania je možné dodávať na konečnú spotrebu do vypredania zásob.
(7)
Pokuta za správny delikt podľa § 42 ods. 1 písm. s) sa neuplatní na minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 neoznačený identifikačnou látkou, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu do dňa začatia označovania.
§46s Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019
(1)
Osoba, ktorá chce v rámci podnikania od 1. marca 2019 dovážať minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 z územia tretích štátov a tento minerálny olej uvádzať do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná najneskôr do 20. januára 2019 požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja; to neplatí, ak bude táto osoba dovážať iba minerálny olej uvedený v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 oslobodený od dane podľa § 10 alebo v spotrebiteľskom balení. Žiadosť o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu30b) kód kombinovanej nomenklatúry minerálneho oleja a predpokladané ročné množstvo tohto minerálneho oleja.
(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
má vydané povolenie na distribúciu podľa § 25b ods. 1,
b)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný na požiadanie colného úradu spresniť údaje uvedené v žiadosti.
(4)
Colný úrad pred zaradením žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 2, colný úrad zaradí žiadateľa do evidencie dovozcov minerálneho oleja a vydá mu osvedčenie o zaradení do evidencie dovozcov minerálneho oleja do 30 dní odo dňa podania tejto žiadosti.“.

Čl. II

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 290/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa tretia veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
2.
V § 14 ods. 2 prvej vete sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „sklad alkoholického nápoja“ sa vkladajú slová „alebo daňový sklad na výrobu výživových doplnkov“.
3.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§15a Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov
(1)
Na účely tohto zákona sa výživovým doplnkom rozumie potravina48) s obsahom alkoholického nápoja.
(2)
Osoba, ktorá chce v pozastavení dane alkoholický nápoj prijímať a používať na výrobu macerátov a extraktov určených na výrobu výživových doplnkov a na výrobu výživových doplnkov, okrem prevádzkovateľa daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15, musí požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov prijímaného alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
obchodný názov vyrábaných výrobkov,
c)
predpokladané množstvo ročnej spotreby alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke,
d)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja.
(3)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 2 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;20) pri dovoze alkoholického nápoja na lekárske účely a farmaceutické účely písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja, opis miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
d)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť alkoholický nápoj,
e)
technologický opis použitia alkoholického nápoja, normy spotreby alkoholického nápoja podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu alkoholického nápoja, ak sa má alkoholický nápoj použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
f)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 4 písm. e),
g)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(4)
Žiadateľ podľa odseku 2 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu v priebehu jedného kalendárneho mesiaca vrátane množstva macerátov a extraktov dodaných na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo
§ 65,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 2 a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 2 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
h)
alkoholický nápoj musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami25) na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie; ak sa množstvo alkoholického nápoja zisťuje z hmotnosti alkoholického nápoja určenými meradlami,25) overenie zmiešavacích zariadení, skladovacích nádrží a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom24) sa nevyžaduje.
(5)
Ak žiadateľ chce používať na výrobu výživových doplnkov víno, medziprodukt alebo pivo, nie je povinný k žiadosti podľa odseku 2 priložiť doklady podľa odseku 3 písm. b) a splniť podmienku podľa odseku 4 písm. h).
(6)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 2 a v prílohách podľa odseku 3, preverí vierohodnosť normy spotreby alkoholického nápoja v technologickom procese a splnenie podmienok podľa odseku 4. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v odseku 4, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov do 60 dní odo dňa podania tejto žiadosti. Ak bolo užívateľskému podniku vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, ustanovenia § 9 ods. 13 písm. d) a ods. 14 sa neuplatnia.
(7)
Ak colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov nevydá, bezodkladne vráti žiadateľovi zloženú zábezpeku na daň.
(8)
V daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov je na základe povolenia vydaného podľa odseku 6 možné v pozastavení dane prijímať alkoholický nápoj, vyrábať maceráty a extrakty určené na výrobu výživových doplnkov a vyrábať výživové doplnky. Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov môže maceráty a extrakty určené na výrobu výživových doplnkov dodať užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 alebo použiť na výrobu výživových doplnkov. Prítomnosť zamestnanca colného úradu sa v daňovom sklade na výrobu výživových doplnkov nevyžaduje.
(9)
Ustanovenia § 10 až 13, 17, 18, 21 až 23 sa použijú pre prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov rovnako.
(10)
Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný sledovať výšku zloženej zábezpeky na daň a upraviť zloženú zábezpeku na daň
a)
pred začatím prepravy alkoholického nápoja v pozastavení dane, ak výška zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 4 písm. b) nezodpovedá výške dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného alkoholického nápoja,
b)
ak daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu za predchádzajúci kalendárny mesiac prevyšuje o viac ako 20 % zloženú zábezpeku na daň; prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný zvýšiť zábezpeku na daň o sumu dane, ktorá prevyšuje zloženú zábezpeku na daň, a to v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti,
c)
do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia podľa odseku 11, a to o sumu, ktorú colný úrad použil na úhradu dane.
(11)
Ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti ustanovenej týmto zákonom, colný úrad použije zábezpeku na daň na úhradu dane a oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.
(12)
Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov môže požiadať colný úrad alebo s písomným súhlasom colného úradu banku, ktorá vystavila bankovú záruku, o zníženie zloženej zábezpeky na daň, ak zložená zábezpeka na daň je vyššia o viac ako 20 % než daň pripadajúca na množstvo alkoholického nápoja uvedeného do daňového voľného obehu vrátane množstva macerátov a extraktov dodaných na účely oslobodené od dane podľa
§ 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65 za predchádzajúci kalendárny mesiac, za predpokladu, že tento stav trvá najmenej šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a za predpokladu, že tento stav trvá aj v čase podania žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň a ak je žiadateľ daňovo spoľahlivý podľa § 16 ods. 14 písm. a) a c) a dodržuje podmienky podľa odseku 4 po dobu najmenej 24 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich pred podaním žiadosti o zníženie zloženej zábezpeky na daň.
(13)
Colný úrad o žiadosti podľa odseku 12 rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa podania tejto žiadosti a príslušný rozdiel môže vrátiť s prihliadnutím na stav zásob alkoholického nápoja, a to do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o znížení zloženej zábezpeky na daň.
(14)
Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný každú zmenu skutočností a údajov uvedených v odseku 2, odseku 3 písm. b) až e) a odseku 4 písm. d) až f) oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku, okrem údajov podľa odseku 3 písm. c), keď je povinný zmenu údajov oznámiť 15 dní vopred. Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. a) je prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov povinný oznámiť colnému úradu do 15 dní odo dňa podania návrhu na zmenu údajov príslušnému orgánu. Colný úrad preverí u prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov údaje uvedené v oznámení a s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov alebo vydá nové povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov. Pri vydaní nového povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov pre toho istého prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa.
(15)
Povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov zaniká
a)
dňom podania žiadosti prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov o výmaz z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom podania žiadosti o zrušenie živnostenského oprávnenia, alebo dňom podania oznámenia o ukončení podnikania,
b)
dňom úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov za mŕtveho, ak je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov fyzická osoba,
c)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku alebo dňom, ktorým bolo potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolené vyrovnanie,
d)
desiatym dňom odo dňa uplynutia lehoty na
1.
zvýšenie zloženej zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. b), ak zábezpeka na daň nebola zložená,
2.
doplnenie zábezpeky na daň podľa odseku 10 písm. c), ak zábezpeka na daň nebola doplnená,
e)
dňom odňatia povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov colným úradom,
f)
dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského oprávnenia za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,34) ak osoba nepodala žiadosť podľa písmena a).
(16)
Colný úrad povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov odníme, ak
a)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov vstúpi do likvidácie,
b)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedených v odseku 4 písm. a) až f),
c)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov skladuje alebo prechováva alkoholický nápoj, ktorého pôvod alebo spôsob nadobudnutia v súlade s týmto zákonom nevie preukázať,
d)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov požiada o odňatie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov,
e)
prevádzkovateľovi daňového skladu na výrobu výživových doplnkov bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15.
(17)
Colný úrad môže odňať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, ak prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov počas obdobia presahujúceho 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevyrába alebo nevydáva maceráty a extrakty alebo výživové doplnky, pričom prihliada na závažnosť dôvodov.
(18)
Ak chce prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, ktorému bolo vydané povolenie podľa odseku 6, prijímať a používať alkoholický nápoj na iné účely ako účely uvedené v odseku 8, je povinný požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu a splniť podmienky podľa § 15. Pri vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 15 zostáva v platnosti pôvodné registračné číslo prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.
(19)
Pri zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov
a)
prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, dedič alebo súdom ustanovený správca dedičstva vykoná za účasti colného úradu inventarizáciu zásob alkoholického nápoja ku dňu zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a v lehote určenej colným úradom podá daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatí daň,
b)
colný úrad použije zloženú zábezpeku na daň na úhradu dane a prípadný zostatok zábezpeky na daň bezodkladne vráti osobe, ktorej zaniklo povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov,
c)
colný úrad požiada o úhradu dane príslušnú banku, ak je zabezpečením dane banková záruka,35)
d)
colný úrad zruší registračné číslo.
(20)
Prevádzkovateľ daňového skladu na výrobu výživových doplnkov je povinný viesť evidenciu
a)
prevzatého alkoholického nápoja,
b)
znehodnoteného a zničeného (zneškodneného) alkoholického nápoja,
c)
vyrobených extraktov a macerátov a výživových doplnkov,
d)
vydaných extraktov a macerátov a výživových doplnkov,
e)
stavu zásob extraktov a macerátov a výživových doplnkov,
f)
stavu zásob alkoholického nápoja.
(21)
Na vedenie evidencie podľa odseku 20 sa vzťahuje § 34 ods. 2 a 3 primerane a § 34 ods. 4 rovnako.
(22)
Osoba, ktorá chce používať na výrobu extraktov a macerátov a na výrobu výživových doplnkov iba zdanený alkoholický nápoj, nie je povinná podať žiadosť podľa odseku 2. O prijatí a použití zdaneného alkoholického nápoja vedie samostatnú evidenciu, v ktorej uvedie množstvo prevzatého alkoholického nápoja, použitého alkoholického nápoja a stavu zásob alkoholického nápoja.
(23)
Ak sa výživový doplnok, na výrobu ktorého bol použitý alkoholický nápoj, ktorým je lieh, nachádza v spotrebiteľskom balení, povinnosť označovať toto spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou podľa § 51 ods. 3 sa naň nevzťahuje.“.
4.
V § 39 nadpise sa slová „finančným riaditeľstvom“ nahrádzajú slovami „Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky“.
5.
V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
register prevádzkovateľov daňových skladov na výrobu výživových doplnkov.“.
6.
V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, jeho registračné číslo, dátum pridelenia a dátum zrušenia registračného čísla.“.
7.
V § 39 odsek 3 znie:
„(3)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) alebo ním poverený colný úrad je povinný, podľa osobitného predpisu,46) viesť centrálnu elektronickú bázu údajov, ktorá obsahuje údaje uvedené v odseku 2.“.
8.
V § 40 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
na výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu47) a na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov,“.
9.
V § 46 ods. 2 písm. b) sa za slovo „aróm,“ vkladajú slová „výživových doplnkov,“.
10.
V § 49a ods. 1 písm. a) sa slovo „potvrdenia“ nahrádza slovom „potvrdenie“.
11.
V § 51 sa odsek 9 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
obsiahnutý vo výživovom doplnku.“.
12.
V § 54 odsek 23 znie:
„(23)
Ustanovenia odsekov 1 až 22 sa nevzťahujú na osobu, ktorá
a)
v rámci podnikania v daňovom voľnom obehu nakupuje a predáva len lieh v spotrebiteľskom balení oslobodený od dane podľa § 40,
b)
vyrába výživové doplnky,
c)
predáva len výživové doplnky.“.
13.
V § 56 ods. 1 sa za slová „skladu liehu,“ vkladajú slová „daňového skladu na výrobu výživových doplnkov,“.
14.
V § 60 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu47) a na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov,“.
15.
V § 65 písmeno b) znie:
„b)
výrobu a prípravu liekov, liečiv a pomocných látok47) osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitného predpisu47) a na výrobu liečivých prípravkov osobami oprávnenými na ich výrobu a prípravu podľa osobitných predpisov49) vyrobených z macerátov a extraktov,“.
16.
V § 70 ods. 1 písm. i) sa za slovo „skladu,“ vkladajú slová „alebo bez povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov,“.
17.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ad) a ae), ktoré znejú:
„ad)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a dodá maceráty a extrakty inému odberateľovi ako užívateľskému podniku na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo § 65,
ae)
je prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a použije alkoholický nápoj na výrobu iných výrobkov než na výrobu extraktov a macerátov alebo na výrobu výživových doplnkov.“.
18.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:
„aa)
vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja obsiahnutého v extraktoch a macerátoch vydaných inému odberateľovi než užívateľskému podniku za správny delikt podľa odseku 1 písm. ad), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh,
ab)
vo výške 50% dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja použitého na výrobu iných výrobkov ako macerátov a extraktov a výživových doplnkov za správny delikt podľa odseku 1 písm. ae), najmenej však 331 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je pivo a víno, alebo najmenej 3 319 eur pri alkoholickom nápoji, ktorým je lieh.“.
19.
Za § 76c sa vkladá § 76d, ktorý vrátane nadpisu znie:
§76d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019
(1)
Osoba, ktorá chce od 1. mája 2019 v pozastavení dane prijímať a používať alkoholický nápoj na výrobu macerátov a extraktov a na výrobu výživových doplnkov, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí byť doručená colnému úradu najneskôr do 28. februára 2019. Žiadosť musí obsahovať okrem údajov podľa osobitného predpisu84)
a)
obchodný názov prijímaného alkoholického nápoja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry,
b)
obchodný názov vyrábaných výrobkov,
c)
predpokladané množstvo ročnej spotreby alkoholického nápoja v príslušnej mernej jednotke,
d)
identifikačné údaje dodávateľa alkoholického nápoja.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie nie starší ako 30 dní alebo jeho osvedčená kópia, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nemá sídlo na daňovom území, alebo fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na daňovom území,
b)
pri dovoze alkoholického nápoja, overená kópia povolenia na dovoz, ak to vyžaduje osobitný predpis;20) pri dovoze alkoholického nápoja na lekárske účely a farmaceutické účely písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
c)
technická dokumentácia miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja, opis miesta použitia a miesta uskladnenia alkoholického nápoja a opis spôsobu jeho zabezpečenia pred neoprávneným použitím,
d)
technická dokumentácia zariadenia, v ktorom sa má použiť alkoholický nápoj,
e)
technologický opis použitia alkoholického nápoja, normy spotreby alkoholického nápoja podľa schválených receptúr alebo iných dokladov určujúcich spotrebu alkoholického nápoja, ak sa má alkoholický nápoj použiť ako surovina alebo pomocný materiál v technologickom procese,
f)
potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne o splnení podmienok uvedených v odseku 3 písm. e),
g)
zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.
(3)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,21)
b)
zložil zábezpeku na daň spôsobom podľa § 16 ods. 1, a to vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo alkoholického nápoja, ktoré predpokladá uviesť do daňového voľného obehu v priebehu jedného kalendárneho mesiaca vrátane množstva macerátov a extraktov dodaných na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1, § 60 ods. 1 alebo
§ 65,
c)
nemá nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu,
d)
nemá voči colnému úradu nedoplatky na dani osoba, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom, alebo osoba, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu desiatich rokov pred podaním žiadosti podľa odseku 1, a ani osoba, ktorá zanikla a ktorá by sa považovala za osobu personálne prepojenú alebo majetkovo prepojenú so žiadateľom, nemala v priebehu desiatich rokov predo dňom podania žiadosti podľa odseku 1 nedoplatky na dani, ktoré neboli do zániku tejto osoby uhradené; to sa vzťahuje aj na nedoplatky na dani, ktoré boli postúpené na tretiu osobu podľa osobitných predpisov,22)
e)
nemá nedoplatky na povinných odvodoch poistného a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitných predpisov,23)
f)
nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzickú osobu, ktorá je členom riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
g)
nie je v likvidácii, ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz, alebo povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia,
h)
alkoholický nápoj musí byť uskladnený v overených nádržiach24) s určenými meradlami25) na zisťovanie zásob alkoholického nápoja, ak žiadateľ má skladovacie zariadenie; ak sa množstvo alkoholického nápoja zisťuje z hmotnosti alkoholického nápoja určenými meradlami,25) overenie zmiešavacích zariadení, skladovacích nádrží a prepravných nádrží v súlade s osobitným predpisom24) sa nevyžaduje.
(4)
Colný úrad pred vykonaním registrácie a vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov preverí skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa odseku 1 a v prílohách podľa odseku 2, preverí vierohodnosť normy spotreby alkoholického nápoja v technologickom procese a splnenie podmienok podľa odseku 3. Ak sú tieto skutočnosti a údaje pravdivé a žiadateľ podľa odseku 1 spĺňa podmienky uvedené v odseku 3, colný úrad žiadateľa zaregistruje a vydá mu povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov najneskôr do 30. apríla 2019.
(5)
Osoba, ktorá je užívateľským podnikom podľa § 9 a používa alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 na výrobu a prípravu výživových doplnkov a chce v pozastavení dane prijímať a používať alkoholický nápoj na výrobu výživových doplnkov, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov. Colný úrad k 30. aprílu 2019 odníme odberný poukaz vydaný podľa § 9 a vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov; to neplatí, ak sa uplatní postup podľa § 15a ods. 6 tretej vety. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov sa použijú odseky 1 až 4 rovnako.
(6)
Ak osoba podľa odseku 5 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a má k 30. aprílu 2019 zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, tento alkoholický nápoj sa považuje za alkoholický nápoj oslobodený od dane do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov; takýto alkoholický nápoj sa ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia považuje za alkoholický nápoj v pozastavení dane.
(7)
Ak osoba podľa odseku 5 požiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov bola zamietnutá a táto osoba má ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí tejto žiadosti zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa
§ 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, je povinná z týchto zásob alkoholického nápoja priznať daň a podať daňové priznanie do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(8)
Ak má užívateľský podnik podľa § 9 vydaný odberný poukaz na použitie alkoholického nápoja na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 a použije tento alkoholický nápoj len na účely oslobodené od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2019, nie je povinný požiadať o vydanie nového odberného poukazu.
(9)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 9 osobou, ktorá chce používať alkoholický nápoj oslobodený od dane na výrobu a prípravu výživových doplnkov podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, nebolo ukončené do 30. apríla 2019 a táto osoba chce byť prevádzkovateľom daňového skladu na výrobu výživových doplnkov, colný úrad posúdi túto žiadosť ako žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.
(10)
Ak osoba podľa odseku 5 nepožiadala colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a k 30. aprílu 2019 má zásoby alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) na výrobu a prípravu výživových doplnkov v znení účinnom do 30. apríla 2019, je povinná z týchto zásob alkoholického nápoja priznať daň a podať daňové priznanie do 25. mája 2019 a v rovnakej lehote zaplatiť daň.
(11)
Ak konanie o žiadosti o vydanie odberného poukazu predloženej podľa § 9, ktorá obsahuje účel použitia alkoholického nápoja oslobodeného od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019 na výrobu a prípravu výživových doplnkov, nebolo ukončené do 30. apríla 2019, v konaní sa nepokračuje, ak odsek 9 neustanovuje inak.
(12)
Výživové doplnky, na výrobu ktorých bol použitý alkoholický nápoj oslobodený od dane podľa § 40 ods. 1 písm. b), § 60 ods. 1 písm. b) alebo § 65 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2019, možno predávať do vypredania zásob. Osoba, ktorá má v držbe výživové doplnky podľa prvej vety, je povinná k 30. aprílu 2019 vykonať v súlade s osobitným predpisom21) inventarizáciu zásob a inventarizačný zápis uchovať desať rokov.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4 § 9 ods. 1 až 5 a ods. 6 písm. b) až d), ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019, čl. II bodov 1 až 9 a 11 až 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2019, a čl. I bodu 4 § 8, § 9 ods. 6 písm. a), § 9b a 9c a bodov 5, 6, 15, 16, 21, 22, 23, 26 až 31 a 33, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a) a d) alebo v § 7 ods. 1 a 2 identifikačnou látkou.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.